Ивнестицэ проектхэм хэлъхьэныгъэ хуащI

Урысейм и «Мэкъумэшбанкым» Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ и къудамэм инвестицэ проектхэм хуищI хэлъхьэныгъэхэр 2020 гъэм елъытауэ 2021 гъэм хуэди 8-кIэ хэхъуащ. Псори зэхэту а унэтIыныгъэм илъэс блэкIам хуаутIыпщащ сом мелуан 317-рэ.
КъищынэмыщIауэ, 2021 гъэм зи чэзу лъэхъэнэ лэжьыгъэхэр ирагъэкIуэкIын папщIэ мэкъумэшыщIэхэм банкым яхухихащ сом мелуан 482-рэ. Абыхэм ящыщу сом мелуан 269-рэ ятащ агропромышленнэ комплексым дэчых иIэу щIыхуэ етыным ехьэлIа программэм тету, илъэсым проценти 5 нэхъыбэ темыхьэу. 2022 гъэм къриубыдэу щIыналъэм щрагъэкIуэкIыну зи чэзу лъэхъэнэ лэжьыгъэхэм папщIэ банкым итыну и мурадщ сом мелуан 300-м щIигъу.
«Мэкъумэшбанкым» и кредит Iуэхутхьэбзэхэр къагъэсэбэпыну къыщIоупщIэ мэкъумэш IуэхущIапIэхэр, мэкъумэшыщIэ-фермер хозяйствэхэр, щхьэзакъуэ хьэрычэтыщIэхэр. Кредит мылъкур нэхъыбэу зыхуаутIыпщыр техникэр къызэрызэрагъэпэщыжын пкъыгъуэхэр, гъэсыныпхъэхэр, щIыгъэпшэрхэр, жылэхэр, нэгъуэщIхэр къызэращэхун мурадкIэщ.
 «Агропромышленнэ комплексым щIэгъэкъуэнышхуэ хуэхъуу банкым пашэныгъэр щиIыгъщ щIыналъэм щекIуэкI зи чэзу лъэхъэнэ лэжьыгъэхэр зэфIэгъэкIыным папщIэ щIыхуэ тынымыкIэ. Кредит мылъкухэм я фIыгъэкIэ я хозяйствэм и инагъым емылъытауэ мэкъумэшыщIэхэм Iэмал ягъуэт хэсэгъуэ-Iухыжыгъуэм лъэхъэнэм и чэзум техникэр хуагъэхьэзырыну», - къыхигъэщащ «Урысейм и Мэкъумэшбанкым» Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ къудамэм и унафэщI Сокъур Алим.
 Фигу къэдгъэкIыжынщи, «Мэкъумэшбанк» акционер обществэр – Урысейм и агропромышленнэ комплексым Iуэхутхьэбзэ хуэщIэнымкIэ и лъэпкъ финанс-кредит системэм и лъабжьэщ. Ар 2000 гъэм къызэрагъэпэщащ икIи IэщIэлъ мылъкумрэ зэфIигъэкI IуэхутхьэбзэхэмкIэ къэралми дунейми щынэхъ лъэщ дыдэхэм ящыщ зыщ.

Жыласэ Замир.
Поделиться:

Читать также: