Кавказ Ищхъэрэм и эпидемие щытыкIэр

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIы­кIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Чайкэ Юрий видеконференц мардэм тету иригъэкIуэкIа зэIущIэм. Абы щытепсэлъыхьащ КИФЩI-м щыIэ санитар-эпидемиологие щытыкIэмрэ коронавирус узыфэ зэрыцIалэм зэры­пэщIэтынымкIэ хэ­кIыпIэ­хэм­рэ.

ЗэIущIэм хэтащ УФ-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министрым и къуэдзэ Гриднев Олег, УФ-м промышленностымрэ са­тумкIэ и министрым и япэ къуэдзэ Осмаков Василий, «Росздравнадзор»-м и уна­фэщI Самойловэ Аннэ, «Рос­потребнадзор»-м и унафэ­щIым и къуэдзэ Ежловэ Еленэ, КИФЩI-м хыхьэ хэгъэгухэм я унафэщIхэр.
ЩIышылэм и 18-м ирихьэлIэу COVID-19-р къызэре­жьэрэ округым къыщахута ­сымаджэм я бжыгъэр мин ­370-м ноблагъэ, щэкIуэгъуэм и 1-м щегъэжьауэ абы къыхэ­хъуащ мин 79-рэ, процент 46-р иужьрей мазэм сымаджэ хъуа­хэрщ. Зы жэщ-махуэм къриубыдэу сымаджэ ­нэхъыбэ к­ъыщахутар Ставрополь крайрщ - цIыху 500-м ­щIигъу, абы къэкIэлъокIуэ Дагъыстэн Республикэр - 143-рэ. Мы зэма­ным коронавирус узыфэ зэ­рыцIалэр зыпкърыт сымаджэу щIыналъэм щыIэр цIыху мин 23,8-рэ мэхъу, а бжыгъэм и ­нэхъыбэр Ставрополь крайм ­хуозэ.
ЗэIущIэм къыщыхагъэщащ Кавказ Ищхъэрэм и хэгъэгу­хэм коронавирус узыфэ зэ­рыцIалэ лIэужьыгъуэщIэм зэ­ры­зыщибгъур, «омикрон» ­штаммыр зыпкърытхэри зэ­рыщыIэр. КИФЩI-м щыIэ эпи­демиологие щытыкIэр къилъытэри, Чайкэ Юрий пщэ­рылъ ящищIащ округым и ­хэгъэгухэм узыншагъэр хъу­мэнымкIэ и IэнатIэхэр зэман кIэщIым къриубыдэу узыфэм зэуэ зэрызиубгъуным хуа­гъэ­хьэзырыну.
КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек тепсэлъыхьащ республикэм и эпидемиологие щы­тыкIэмрэ узыфэм пэ­щIэ­тынымкIэ зэфIагъэкIхэмрэ. ЩIыналъэм и Iэтащхьэм къыхигъэщащ иджыпсту зэ­пIэ­зэрыту зэрыщытыр, блэкIа жэщ-махуэм узыфэ зэрыцIа­-лэ лIэужьыгъуэщIэр япкърыту сымаджэ 80 къызэрахутар, госпиталхэм ягъэгъуэлъхэм я бжыгъэр нэхъыбэ зэрымы­хъур. Мы зэманым коронавирусыр зыпкърытхэм щеIэзэ госпиталу республикэм 4 щолажьэ, псори зэхэту гъуэлъыпIэ 710-рэ щIэту. Абыхэм щагъэ­хъуж сымаджэ 543-рэ, 70-р ­реанимацэм щIэлъщ. ОРВИ-м и нэщэнэхэр яIэу цIыху 3915-рэ амбулаторэ кIэлъыплъыныгъэм щIэтщ, ­лабораторэ къэп­щытэныгъэ­хэм къызэрагъэ­лъэгъуамкIэ, абы­хэм ящыщу сымаджэ 1450-м коронавирус узыфэр япкърытщ.
Коронавирусым и «омикрон» штаммыр цIыху 11-м япкърыту къыщахутащ Къэбэрдей-Балъ­къэрым. Сымаджэ хъуа­хэм ящыщу тIур госпиталым ягъэгъуэлъащ, абыхэм я щы­тыкIэмкIэ шынагъуэ щыIэкъым. Мыдрейхэм узыр къатемыхьэлъэу зэрырахьэкIым къыхэкIыу, я узыншагъэр унэм щызэфIагъэувэж.
КIуэкIуэ Казбек жиIащ коронавирус узыфэ зэрыцIалэм пэщIэтыным республикэм зэрызыхуигъэхьэзырар. ЩIыналъэм и Iэтащхьэм ищIа пщэрылъхэр ягъэзащIэу коронавирусыр зыпкърыт сымаджэхэм унэм зэрыщеIэзэну хущ­хъуэхэмрэ узыр нэхъ пасэу къэхутэнымкIэ тест-системэхэмрэ къэщэхуным республикэ бюджетым къыхэкIыу сом мелуан 53-рэ хухахащ. КIуэкIуэ Казбек къыхигъэщащ узыфэр къыщахутэ лабораторэхэр щIэгъэхуэбжьауэ зэрылэжьэнур, зы жэщ-махуэм къриубыдэу тест къэпщтыныгъэу мини 5-м щIигъу ирагъэкIуэкIыу. Апхуэдэу иужьрей жэщ-махуэм лабораторэ къэпщытэныгъэу мини 3-м нэблагъэ ящIащ. Экспресс-тестхэр щрагъэкIуэкI пунктхэр цIыхухэр куэду щызэхыхьэ щIы­пIэхэм къыщызэIуахынущ, ахэр щылэжьэнущ еджапIэхэми.
Узым зэрыпэщIэт вакцинэр цIыхухэм халъхьэн Iуэхуми ­республикэм щыпащэ, мастэм и сэбэпынагъыр жылагъуэм гурагъаIуэу лэжьыгъэ пыухыкIахэри ирагъэкIуэкI. Республикэм вакцинэр щыхалъхьэ пункт 85-м, цIыхухэр куэду щы­зэхыхьэ щIыпIэхэм ягъакIуэ гупу 58-рэ мэлажьэ. ИджыпстукIэ вакцинэм и япэ пкъыгъуэр зыхезыгъэлъхьахэм я бжыгъэр мин 250-м щIегъу, мастэм и пкъыгъуитIри зыхалъхьахэр мини 183-рэ мэхъу.
Республикэм и Iэтащхьэм къыхигъэщащ нэхъапэкIэ республикэм къыщыхалъхьауэ щыта мардэ пыухыкIахэр гъэ­зэщIэныр нэхъ ткIий зэращIынур. Зи ныбжьыр илъэс 60-м щIигъуахэмрэ уз гъэтIылъа зиIэхэмрэ унэм щылажьэу ящIынущ, апхуэдэу вакцинэр зыхезмыгъэлъхьахэр IэнатIэм пэрагъэхьэнукъым, цIыху гупышхуэ щызэхыхьэ Iуэхухэр ягъэмэщIэнущ, санитар хабзэхэр гъэзэщIэным ткIийуэ кIэлъыплъынущ. 
ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ цIыхухэм япэ медицинэ Iуэху­тхьэбзэхэр щыхуащIэ IуэхущIапIэхэм я лэжьыгъэм фIыуэ къы­зэрыхэхъуэнур къалъытэу, абыхэм мылъку щхьэхуэ яхухэ­хыпхъэу зэрыщытыр. Поликлиникэхэмрэ госпиталхэмрэ ще­кIуэкI лэжьыгъэм къыхашэнущ республикэм и медицинэ еджапIэхэм я ординаторхэмрэ студентхэмрэ. Къищынэмы­щIауэ, узыфэм и гуащIэгъуэу зыщиубгъу лъэхъэнэм ирихьэлIэу КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм федеральнэ медицинэ еджапIэ нэхъыщхьэхэм щригъэджа щIалэгъуалэри зыдагъэIэпыкъун папщIэ республикэм къашэжын Iуэхуи зэрахуэ. Псори зэхэту лэжьыгъэм къыхашэнущ ординатор, студент 500-м нэблагъэ, абыхэм иратыну улахуэр республикэ бюджетым къыхэкIынущ.
Узыфэ зэрыцIалэ шынагъуэм щеIэзэ госпиталхэм щыIэ медицинэ лэжьакIуэхэм тезыгъэгушхуэу я улахуэм хущIагъу ахъшэр иджыри илъэс ныкъуэкIэ иратыну КъБР-м и Iэтащхьэм и унафэ щыIэщ.
«ДэIэпыкъуэгъу псынщIэм», район сымаджэщхэм я участковэ IэнатIэхэм я автомашинэхэм я щытыкIэр къапщытащ, апхуэдэ автотранспортхэр къызэращэхуным иужь итщ. Узыфэ зэрыцIалэр къыщахутэ икIи щеIэзэ амбулаторэ центрхэр ­нэхъыбэу къызэIуах, абыхэм коронавирусым узэрыпэщIэты­нум теухуауэ дохутырхэм я чэнджэщ къыщыпщIэфынущ, тест къэпщытэныгъэхэр щебгъэкIуэкIыфынущ. КъБР-м УзыншагъэмкIэ и министерствэм коронавирусымкIэ и колл-центрыр щIэгъэхуэбжьауэ мэлажьэ, абы упсэлъэфынущ 122-рэ номерымкIэ.
 

ЩхьэщэмыщI Изэ.
Поделиться: