Джэд лыбжьэ

Шыуаным тхъу иралъхьэри къагъэплъ. ИтIанэ тыкъыр цIыкIуурэ упщIэта бжьын халъхьэри, зэIащIэурэ дакъикъи 2 - 2,5-кIэ ягъэлыбжьэ, шыбжий сыр плъыжь хьэжа хадзэ, аргуэру зэIащIэурэ дакъикъи 2 хуэдизкIэ ягъэлыбжьэ. Абы, яшыури, джэдыщIэ зэпкърыхар халъхьэ, зэIащIэ. МафIэ мыиным тету, и щхьэр тепIауэ, зэзэмызэ зэIащIэурэ ягъажьэ, вэгъу дахэ трищIэху.
ИтIанэ шатэ щIакIэри, шыуаныщхьэр тепIауэ дакъикъи 5 - 7-кIэ ягъэбэкхъ, зэзэмызэ зэIащIэурэ. Абы, зэIащIэурэ, хакIэ шатэпскIэ зэхэщIа гуэдз хьэжыгъэ ухуэнщIа, шыгъу хадзэри, и щхьэр ныкъуэтепIэу ягъэбэкхъ, дакъикъэ 20-кIэ, шыпсым тхъу къытридзэху. Абы и ужькIэ, мэ гуакIуэ къищтэн щхьэкIэ, джэдгын траудэри, шыуаныщхьэр тепIауэ дакъикъи 5 - 6-кIэ щагъэт.
Iэнэм щытрагъэувэкIэ, лыр япэщIыкIэ тепщэчым иралъхьэ, абы джэдылым щIащIыхьа шыпсыр щIакIэж. Яшх пщтыру. ПIастэ, щIакхъуэ дашх.  
Халъхьэхэр (зы цIыху Iыхьэ):
Джэдылу - г 190-рэ
Тхъууэ - г 30
Бжьыныщхьэ укъэбзауэ - г 15
Гуэдз хьэжыгъэу - г 10
Шатэу - г 260-рэ
Шатэпсу - г 50
Шыгъуу, шыбжийуэ, джэдгыну - узыхуейм хуэдиз.

Поделиться: