КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Наркотикхэм япэщIэтынымкIэ и комиссэм и зэIущIэ

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. Правительствэм и Унэм щригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Наркотикхэм япэщIэтынымкIэ и комиссэм и зэIущIэ. Абы хэтащ КъБР-м къегъэщIылIа федеральнэ инспектор нэхъыщхьэ Ткачёв Е. А., КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков А. ТI., министерствэхэм, ведомствэхэм, хабзэхъумэ органхэм я унафэщIхэр, къалэ, район администрацэхэм я Iэтащхьэхэр.

ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ «2020 гъэм нэсыху Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и IэнатIэм зегъэужьыныр» къэрал программэм наркотикхэм япэщIэтыным теухуа и программэ къуэдзэр гъэзэщIа зэрыхъум, апхуэдэу цIыхухэр наркотикхэм емыгъэтхьэкъуным хуэгъэзауэ ялэжьхэм.
ЗэIущIэр къыщызэIуихым щIыналъэм и унафэщIым къыхигъэщхьэхукIащ наркологие IуэхущIапIэхэр зыхуеину Iэмэпсымэхэмрэ мылъкумкIэ къызэгъэпэщыным теухуауэ республикэм лэжьыгъэ пыухыкIа зэрыщекIуэкIыр, наркотикхэм ятхьэкъуа сымаджэхэр гъэхъужынымкIэ дохутырхэм зыхуеину Iэмалхэр яIэ зэрыхъуар.
Апхуэдэу щыт пэтми нобэ къыздэсым гъэзэщIа хъуакъым республикэм наркологиемкIэ и диспансерым и химико-токсикологие лабораторэр иджырей IэмэпсымэхэмкIэ къызэгъэпэщыным теухуауэ зэхалъхьауэ щыта Iуэхухэр. Иджыпсту медицинэ къэхутэныгъэхэр зэрырагъэкIуэкI аппарат-программэ комплексыр сыт и лъэныкъуэкIи жьы хъуащ икIи нобэрей лэжьыгъэм къезэгъыжыркъым.
- Наркотикхэм япэщIэтынымкIэ республикэ программэр гъэзэщIа зэрыхъур нэхъ IупщIу къэзыгъэлъагъуэхэм ящыщщ хабзэм къемызэгъыу зэблагъэкI наркотикхэр, ар зэзыхьэлIэхэр нэхъ мащIэ зэращIыфыр.
Ауэ 2018 гъэм и япэ мази 9-м кърикIуахэм къызэрагъэлъагъуэмкIэ, апхуэдэ хабзэншагъэу къэхъухэр, балигъ мыхъуахэри зыхэтхэр иджыри егъэлеяуэ куэдыIуэщ. Район щхьэхуэхэм щыхэхъуащ наркотикхэм ятхьэкъуауэ пэублэ учётым ягъэувхэр. Абы и лъэныкъуэкIэ я Iуэхур нэхъ зэкIэлъымыкIуэщ Шэджэм, Аруан, Тэрч районхэм, Прохладнэ къалэм. Арэзы утёхъуэ хъунукъым наркотикхэм ятхьэкъуахэр гъащIэм хэзыгъэзэгъэж IуэхущIапIэхэм ящыщу къэрал унафэм щIэмытхэм зэрадэлажьэми.
Хабзэхъумэ органхэм хуагъэуващ наркотикхэр гъэпщкIуауэ зыщэхэр къыщIэгъэщыным егугъуну, наркотикхэр ди щIыналъэм къизышэхэр къэгъуэтынымрэ ахэр жэуапым ешэлIэнымрэ къарууэ яIэр хузэщIагъэуIуэну.
Гулъытэ хэха хуащIащ балигъ мыхъуахэм я зыгъэпсэхугъуэр зэрырагъэкIуэкIыр егъэфIэкIуэным, профилактикэ Iуэхухэр нэхъ жыджэру зэгъэпэщыным, абы и лъэныкъуэкIэ цIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэри Интернетри дэIэпыкъуэгъу къэщIыным.
- Наркотикхэм япэщIэтынымкIэ программэ къуэдзэр гъэзэщIа зэрыхъур лъэныкъуэ псомкIи къэдмыпщытэмэ, - жиIащ КIуэкIуэ К. В., - республикэм наркотикхэм щапэщIэтынымкIэ хэкIыпIэщIэхэри тэмэму къэдгъуэтыфынущ.
Зытепсэлъыхьа Iуэхум теухуа докладхэр ящIащ КъБР-м Экономикэ, жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ и советым и секретарым и къуэдзэ - КъБР-м Наркотикхэм япэщIэтынымкIэ и комитетым и аппаратым и унафэщI Шевченкэ Ю. В., КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий М. Б., къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру КъБР-м щыIэ Ромашкин И. К., КъБР-м спортымкIэ и министр Хьэсанэ И. М. сымэ.

Поделиться: