КIуэкIуэ Казбек еджэнымкIи спортымкIи ехъулIэныгъэшхуэ зиIэ школакIуэхэм паспортхэр яритащ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Урысей Федерацэм и цIыхум и паспортыр КъБР-м и Правительствэм и Унэм щаритащ республикэм и школакIуэхэу еджэнымкIэ пашэхэм, апхуэдэу урысей, щIыналъэ олимпиадэхэмрэ спорт зэхьэзэхуэхэмрэ къыщыхэжаныкIахэм.

Урысейм и гражданин цIэр щIыхьышхуэщ, абы къыдэкIуэу жэуаплыныгъэ ин зыпылъщ, къыхигъэщхьэхукIащ КIуэкIуэ К. В. Паспортыр, гъащIэм и документ нэхъыщхьэр къыщыватыр техуащ ди къэралым и Закон Нэхъыщхьэр - Урысей Федерацэм и Конституцэр къызэращтэрэ илъэс тIощIрэ тхурэ щрикъум. Абы щыубзыхуащ Урысейм и иджырей къэралыгъуэм и мурад нэхъыщхьэхэр икIи апхуэдэ мурадщ цIыхур, абы и хуитыныгъэхэмрэ щхьэхуитыныгъэмрэ. Нобэ фэращ ди Хэкум и къэкIуэнур. Абы къыхэкIыу, сыт хуэдэ гъуэгу къыхэвмыхми, ди къэралыр фIыуэ флъагъуу фыщыт, нэхъыжьхэм я уэсятыр вгъэзащIэ, фи лэжьыгъэкIэ, фи ехъулIэныгъэхэмкIэ ди республикэр, ди къэрал иныр вгъэбыдэ, абыхэм я ехъулIэныгъэхэр вгъэбагъуэ.
ЦIыкIухэм я лъэIукIэ КIуэкIуэ Казбек ахэр Правительствэм и Унэм къыщришэкIащ. ИужькIэ шей Iэнэм бгъэдэсу щызэпсалъэм щIыналъэм и унафэщIым цIыкIухэм яхуиIуэтащ езыр дэзыхьэх Iуэхухэр, къэкIуэну зэманым зытелэжьэну мурадхэр. КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэр школакIуэхэм ехъуэхъуащ узыншагъэ быдэ, ехъулIэныгъэ яIэну икIи фэеплъ тыгъэхэр яхуищIащ.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: