Урысей Федерацэм и Конституцэр илъэс 25-рэ зэрырикъум теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Урысей Федерацэм и Конституцэр илъэс 25-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ Кремлым щекIуэкIа гуфIэгъуэ зэхыхьэм.

Абы кърагъэблэгъат Правительствэм и лэжьакIуэхэр, ФедерацэмкIэ Советым, Къэрал Думэм, гъэзэщIакIуэм, суд властым я щIыналъэ, федеральнэ органхэм, дин, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм, щIэныгъэмрэ егъэджэныгъэмрэ я IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэр.
Къызэхуэсахэм я пащхьэ къыщыпсэлъащ Урысейм и Президент Путин Владимир.
Властым и хэкIыпIэ закъуэр икIи суверенитету щытыр цIыхубэщ икIи абыхэм я фIэфIыныгъэкIэ къызэращтам къыхэкIыу, къыхигъэщхьэхукIащ къэралым и Iэтащхьэм, Конституцэм шэч къызытумыхьэжын къару игъуэтащ.
КонституцэщIэр хэкIыпIэ нэхъыщхьэ хъуащ 90 гъэхэм щыIа политикэ гугъуехьхэмрэ граждан зэпэщIэтыныгъэмрэ къызэнэкIынымкIэ икIи абы ди щIыналъэр зэкъуэту къигъэнащ, къэралыгъуэмрэ суверенитетымрэ игъэбыдащ. «А лъэхъэнэ гугъум ди къэралым и блэкIар, ди адэжьхэм я фэеплъыр лъэныкъуэ иригъэзакъым, атIэ ахэр и лъабжьэу и суверенитетыр, демократие хабзэхэм тет къэралыгъуэр игъэбыдащ», - жиIащ Путин В. В.
ЦIыхубэм я пащхьэ къралъхьэн папщIэ Конституцэм и проектыр щагъэхьэзырым жыджэру хэлэжьыхьащ щIыналъэхэм, политикэ партхэм, жылагъуэ зэщIэхъееныгъэхэм я лIыкIуэхэр.
Президентым къыхигъэщхьэхукIащ Конституцэр, абы и Iыхьэ псори урысей правовой системэм и лъагапIэу, апхуэдэу ди зыужьыныгъэм и лъабжьэу зэрыщытыр: «Дэ къэрал щIыб политикэр нэгъуэщIхэм дахуемыплъэкIыу идогъэкIуэкI икIи абы и хабзэхэмрэ фIыгъуэхэмрэ щIэгъэкъуэн къэтIщIурэ иджырей гугъуехьхэр зэрыдэдгъэкIыну Iэмал къыдолъыхъуэ. Дэ къыдгуроIуэ а хабзэхэм ди зыужьыныгъэм и мызакъуэу, дуней псом и къэкIуэнум и дежкIи мыхьэнэшхуэ зэраIэр».

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: