22.05.2022, 11:22 - Жылагъуэ

Тхыдэдж-бзэщIэныгъэлIхэм я нэхъыбэм къызэралъы­тэм­кIэ, адыгэхэр лъэпкъ нэхъыжь дыдэхэм ящыщщ. Ауэ щы­хъукIи, абыхэм куэд щIауэ яIэщ ахэр адрейхэм къахэзыгъэщ нагъыщэ нэхъыщхьэхэм халъытэ ныпри. 

22.05.2022, 10:35 - Жылагъуэ

Куэдым къалъытэ Кавказ зауэр 1864 гъэм накъыгъэм и 21-м иухауэ. Ауэ дэфтэрхэм къызэрыхэщыжымкIэ, щхьэхуитыныгъэм щIэзэуа ады­гэхэм яхэтащ я щIыгу къихьахэм ­зэман кIыхьым къриубыдэу къе­ныкъуэкъуа, уеблэмэ XIX лIэ­щIыгъуэм и кIэхэм нэсыху Уры­-     сей къэралыгъуэжьым щыщу зыкъэзымылъыта, унагъуэ-унагъуэ­кIэрэ бгыхэм зыдэзыгуэша гуп щхьэхуэхэр.

22.05.2022, 09:00 - Жылагъуэ

Адыгэхэм хамэ хэгъуэгур анэнэпIэсым хуагъадэ. Урыс-Кавказ зауэжь лъэхъэнэм зи хэкур зрагъэбгына ди лъэпкъэгъухэм Уэсмэн къэралыгъуэр къызэрыпежьам псори фIыуэ дыщыгъуазэщ. Мыбдеж я нэгу щыщIэкIамрэ яшэчамрэ иримыкъуа нэхъей, адыгэхэм псэхугъуэ щагъуэтакъым КъуэкIыпIэ Гъунэгъуми. Ди лъэпкъым къыхуэгущIэгъунша гъащIэр абдежми къащыщысхьакъым. Дауэ мыхъуа­ми, хэкум гъазэрэ еплъэкIрэ щыIэтэкъым, зыгуэрурэ псэун, гъащIэм пыщэн хуейт. 

21.05.2022, 12:28 - Жылагъуэ

Налшык дэт Лъэпкъ музейм иджыблагъэ къыщызэIуахащ Сочэ къалэ щыщ сурэтыщI Iэзэ ХьэщIэмыз ФатIимэ и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ.

21.05.2022, 09:00 - Жылагъуэ

Нобэ, Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 158-рэ щрикъум, ди щхьэр яхудогъэщхъ адыгэ лъэпкъым и тхыдэм къыхэщыж Iуэхугъуэ нэхъ гуузхэм ящыщым, лъыгъажэ гуащIэм хэкIуэдахэм. 

20.05.2022, 18:55 - Жылагъуэ

Зызыхъуэж зэпыту екIуэкI гъащIэм псэемыблэжу хэлэжьыхь, жэщ-махуэ имыIэу цIыхупсэм и хъумакIуэу щыт, егъэджэныгъэм, щIэныгъэм я лъахэм курых хуэхъу лэжьакIуэм къалэн нэхъыщхьэу зыхуигъэувыжыр къыдэкIуэтей щIэблэр узыншэу, акъыл жан яIэу, гъэсауэ, пкъыфIэу дунейм тетынырщ. Мы гупсысэр зи Iуэху зехьэкIэкIэ къэзыгъэнахуэ цIыхубзщ Маршэн-Куржы Агнессэ.

20.05.2022, 17:53 - ЩIалэгъуэ

Пасэрей адыгэм и къулеигъэр былымыщхьэкIэ къабжу щытащ. Я къулеигъэр ирахъумэну абыхэм зэрахуэрт хьэфIхэр. 

20.05.2022, 15:37 - Жылагъуэ

Бахъсэн щIыналъэм щIыпIэ унафэр щызехьэнымкIэ и IуэхущIапIэм и унафэщI Балъкъыз Артур къуажэхэм я Iимамхэм иджыблагъэ яIущIащ.

20.05.2022, 14:34 - Тхыдэ

 е 1864 гъэм накъыгъэм и 21-р

 
…1864 гъэм накъыгъэм и 21-м дунейр уфауэ, кIагъэпшагъэу, къепсэпсауэу нэху щащ. Къуэбыдэ (Мзымтащхьэ, убыххэм я лъахэм) щиувыкIа дзэм я гуфIэгъуэт: Кавказ зауэр иухат, абы и саулыкъукIэ Къуэбыдэ нобэ парад щекIуэкIынут.
19.05.2022, 10:35 - Жылагъуэ

ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм илъэсиплI хъуауэ иригъэкIуэкI проектхэм ящыщщ 1 - 4-нэ классхэм щIэсхэм папщIэ къызэригъэпэща «Усэпсэ» хэгъэгупсо зэпеуэр.

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Махуэгъэпс
25.03.2020 - 08:18 | 👁 6

Подробности...

Дунейм щыхъыбархэр

Узыфэм нэхъри зеубгъу Мы зэманым къэрал куэд зыгъэгулэз узыфэм - коронавирусым - ди къэралми зыщеубгъу, ди жагъуэ зэрыхъунщи.
Жылагъуэ
25.03.2020 - 08:15 | 👁 20

Подробности...

Къуэпс быдэ

Тыркум  щыщ  жылагъуэ  лэжьакIуэ цIэрыIуэ,  адыгэ уэрэджыIакIуэ,  уэрэдус  Къущхьэ  Догъан
Литературэ
25.03.2020 - 08:05 | 👁 42

Подробности...

ЗЭШЫПХЪУИБЛ

ЯПЭ IЫХЬЭ ПЭУБЛЭ Тхьэуэ Лъагэм и дахагъэр зэуэ ищIкъым нэIурыт, Дзыхь хуэпщIыфу уригъасэу, пIалъэ кIыхь къыппеубыд.
Спорт
25.03.2020 - 08:00 | 👁 13

Подробности...

Зэхьэзэхуэм кIуа бзылъхугъэр бгым щадзырт

ЦIыхубзхэр Олимпиадэхэм хагъэхьэртэкъым, Уеблэмэ еплъын къудейуэ ахэр Джэгухэм гъунэгъуу ирагъэкIуалIэртэкъым. Деметрэ Iэзэм и закъуэт а хабзэр зэмыхьэлIар. Абы щыгъуэми бзылъхугъэхэр Олимп чемпион...
Политикэ
20.03.2020 - 08:20 | 👁 9

Подробности...

Республикэм и Парламентым и Унафэ

Фенилкетонурие узыфэр зыпкърыт сабийхэм я ныбжьыр илъэс 18 ирикъуху ныкъуэдыкъуагъэ яхуэгъэувыным теухуауэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым Урысей Федерацэм лэжьыгъэмрэ социальн
Махуэгъэпс
20.03.2020 - 08:20 | 👁 21

Подробности...

Дунейм щыхъыбархэр

  Президентым гъуэгу ирет
Жылагъуэ
20.03.2020 - 08:19 | 👁 10

Подробности...

Хэхэс адыгэхэм я япэ лъагъуэхэш

«Эльбрус» тхылъ тедзапIэм 2001 гъэ ­лъандэрэ къыдигъэкI «Ди цIыху цIэры­Iуэхэр» серием хэту иджыблагъэ дунейм къытехьащ «ХьэфIыцIэ Мухьэмэд: хэхэс адыгэхэм я лъагъуэхэш» («Мухамед Ха­фицэ:...
Литературэ
20.03.2020 - 08:18 | 👁 34

Подробности...

Лондон щыпсэу адыгэ бзылъхугъэ цIэрыIуэ

Лондон щыпсэу адыгэ усакIуэ цIэрыIуэ, Урысей Федерацэм, Дуней псом я ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэхэм хэт, УФ-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэ­жьакIуэ, филологие щIэныгъэхэм я доктор, Сочэ къалэм...
Литературэ
20.03.2020 - 08:17 | 👁 57

Подробности...

Бэлагъы Любэ хужаIа псалъэ гуапэхэр

Переделкинэ щыIэ тхакIуэхэм я унэм щы­зэ­хуэсащ КIыщокъуэ Алим, абы и щхьэгъусэр, Къандур Мухьэдинрэ Любэрэ. 2001 гъэ
Жылагъуэ
20.03.2020 - 08:13 | 👁 11

Подробности...

Иджыри зы хьэщIэщ

«Архъыз» зыгъэпсэхупIэм и кIапсэ гъуэгухэм ящыщу ищхъэрэкIэ гъэзам метри 150-кIэ и ­гъунэгъуу «FloraBoutique - Hotel&Spa» къатищу зэтет унэщIэм (метри 1650-рэ и лъэгагъщ) зыкъыщиIэтащ.
Жылагъуэ
20.03.2020 - 08:12 | 👁 3

Подробности...

И зэфIэкIыр инт

КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, тхакIуэ, усакIуэ Къуэдзокъуэ Хьэсэн къызэралъхурэ иджыблагъэ илъэс 85-рэ ирикъуащ. 1935 гъэм мазаем и 18-м Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Дыгулыбгъуей къуажэм ар...
Махуэгъэпс
20.03.2020 - 08:05 | 👁 17

Подробности...

Мэрем пшыхь

Псалъэжьхэр Псапэ куэд хъуркъым
Спорт
20.03.2020 - 08:00 | 👁 20

Подробности...

Илъэс 2904-рэ и пэкIэ къежьа телъыджэ

Дуней псор зэхэзыгъэлъэдэжа коронавирус уз зэрыцIалэр сабырмэ, мы гъэм бадзэуэгъуэм и 24-м щыщIэдзауэ шыщхьэIум и 9-м пщIондэ ХХХII Гъэмахуэ Олимп Джэгухэр Японием и къалащхьэ Токио щекIуэкIынущ. Ижь...
Политикэ
18.03.2020 - 08:20 | 👁 4

Подробности...

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и Унафэ

Моллаев Расул Салихь и къуэр Бахъсэн район судым и суд участкэ №5-м и зэзыгъэкIуж судыщIэ къулыкъум гъэувыным и IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
Махуэгъэпс
18.03.2020 - 08:20 | 👁 9

Подробности...

Дунейм щыхъыбархэр

ЕджакIуэхэм я гъатхэ зыгъэпсэхугъуэм къыпащэну?
Жылагъуэ
18.03.2020 - 08:20 | 👁 9

Подробности...

Узыншагъэм ехьэлIа Iуэху щхьэпэ

 КъБР-м щыIэ УФСИН-м щызэхалъхьэжащ републикэм Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм дэщIыгъуу ирагъэкIуэкIа «Узыншагъэм и марафон» Iуэхум кърикIуахэр.

Страницы