14.08.2022, 14:41 - Спорт

Налшык къалэ и «Кавказ» ­санаторэм зыщызыгъэпсэху ­ныбжьыщIэхэм папщIэ, «Зарядись энергией с Росгвардией» акцэм хыхьэу, Звезднэ посёлкэм щыIэ дзэ частым щрагъэкIуэкIащ спорт Iуэхухэр.

14.08.2022, 10:00 - Щэнхабзэ

«Навеки с Россией» монументыр Налшык къалэкум итщ. Ар 1957 гъэм ягъэуващ Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 щрикъум ирихьэлIэу. Куэдым зэращIэщи, 1557 гъэм кавказ лъэпкъхэм ящыщу япэу адыгэхэращ Урысей къэралыгъуэм гухьар. 

13.08.2022, 14:41 - Спорт

ГъащIэ узыншэр иджыпсту гулъы­тэ нэхъыщхьэ зыгъуэтхэм ящыщ  зы унэтIыныгъэщ. Урысейм физ­куль­турэм зыщегъэужьыным 1920 гъэхэм и кIэхэм щыщIадзащ. Абы щыгъуэм екIуэкIащ япэ спартакиадэхэри. Алъандэрэ къыхаха унэтIы­ныгъэм текIакъым, лъэпкъым и узыншагъэр спортым зэрепхар ­къагурыIуэу.

13.08.2022, 11:08 - Жылагъуэ

КъБР-м Узыншагъэр ­хъумэнымкIэ и министерствэм и Диагностикэ центрым жылагъуэ узыншагъэмрэ медицинэ профилактикэмкIэ и къудамэм и IэщIагъэлIхэм «Фи гур ­фхъумэ» къыхуеджэныгъэм щIэту зэIущIэ щхьэпэ ирагъэкIуэкIащ. Ар къы­щызэрагъэпэщащ Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зе­зыхьэ республикэ къэрал лъэпкъ библиотекэм.

13.08.2022, 10:35 - Жылагъуэ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ иригъэ­кIуэкIащ КъБР-м и Прави­тельствэм и зи чэзу зэIущIэ.

13.08.2022, 09:06 - ЩIалэгъуэ

1999 гъэм дыгъэгъазэм и 17-м ООН-м ЩIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ министрхэм я дунейпсо конференцу Лиссабон щригъэкIуэкIам къыщащта унафэкIэ 1998 гъэ лъандэрэ ЩIалэ­гъуалэм я дунейпсо махуэр ягъэлъапIэ. 

12.08.2022, 16:45 - Жылагъуэ

Куржы Къэрал советым и дзэр Абхъазым къызэрытеуэрэ илъэс тIощI щрикъум дунейм къытехьауэ щытащ «Ди ТекIуэныгъэм и уэрэдхэр» фильмыр. Ар тезыхар илъэс куэдкIэ Абхъаз къэрал телевиденэм щылэжьа, зауэ корреспонденту щыта Ходжавэ Эммэщ (зыгъэувар Дзедзария Тимурщ, режиссер-операторыр Кучуберия Тимурщ).

12.08.2022, 15:45 - Жылагъуэ

Абхъазым и щыгъуэ махуэм мыхьэнэшхуэ зрат зы щIыпIэ иIэщ республикэм. Ар дэтхэнэ зы абхъазым дежкIи лъапIэу къалъытэ.  Зи гугъу тщIыр  АР-м и япэ Президенту щыта, лъэпкъ лIыхъужь Ардзинбэ Владислав щыщIалъхьа щIыпIэрщ - Сыхъум пэмыжыжьэу щыIэ Эшерэ Ищхъэрэ къуажэм дэтщ.

12.08.2022, 15:34 - Спорт

Тхьэмахуэ махуэм зэхэтащ Налшык и Дерби Саугъэтышхуэр – илъэсищ зи ныбжь шыхэм я зэхьэзэхуэр. Зэхьэрхуэрэгъу шы куэд, саугъэт лъапIэхэр, Налшык ипподромым и рекорд – а псомкIи ягу къинэжащ иджырей шыгъажэр.

12.08.2022, 14:45 - Жылагъуэ

1992 гъэ… ШыщхьэIум и 14… - Абхъаз Республикэм и тхыдэм и напэкIуэцI щхьэхуэщ, гуIэгъуэрэ бэлыхькIэ гъэнщIауэ… Илъэс 30 и пэ, а махуэм Куржы Къэрал советым и дзэр Абхъазым къытеуауэ щытащ.

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Спорт
07.04.2021 - 08:00 | 👁 20

Подробности...

Сочэ къыщыхэжаныкIахэр

КаратэмкIэ ныбжьыщIэхэм я урысейпсо зэхьэзэхуэ Сочэ къалэм щекIуэкIащ. Къэралым и щIыпIэ 16-м къикIа спортсмен 885-рэ абы хэтащ.
Махуэгъэпс
02.04.2021 - 08:11 | 👁 13

Подробности...

ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР

♦Сабий тхылъым и дунейпсо махуэщ ♦Урысеймрэ Белоруссиемрэ я лъэпкъхэм я зэкъуэтыныгъэм и махуэщ
Жылагъуэ
02.04.2021 - 08:05 | 👁 21

Подробности...

Глашатай адыгов

Свой 75-летний юбилей отмечает известный общественный деятель, публицист, литературовед, вице-президента АМАН, первый вице-президент МЧА, (2009 - 2012), тхамада общественной организации «Адыгэ Хасэ»...
Жылагъуэ
02.04.2021 - 08:03 | 👁 56

Подробности...

Наше общее историческое наследие: традиции, память, путь в будущее

Посвящается 75-летию Мухамеда Мусабиевича Хафицэ - журналиста, ученого, просветителя, выдающегося деятеля культуры международного черкесского мира
Спорт
02.04.2021 - 08:00 | 👁 7

Подробности...

Чемпионхэм я лигэр и плъапIэт

«Спартак-Налшыкым» и гъуащхьэхъумэныкъуэу щытауэ иджы Павловскэ станицэм и «Кубань-Холдинг»-м дэщIыгъуу Урысей Федерацэм футболымкIэ и япэ дивизионым хыхьэну ерыщу хущIэкъу ДыщэкI Аслъэн къэкIуэну...
Махуэгъэпс
31.03.2021 - 18:20 | 👁 2

Подробности...

Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ Тыркумэным и химие промышленностым и лэжьакIуэхэм я махуэщ
Жылагъуэ
31.03.2021 - 08:32 | 👁 18

Подробности...

КЪУЭЩIЫСОКЪУЭ Александр: Фи жей фымыгъэныкъуэ, шхынкIи евмыгъэлей

Дэтхэнэ цIыхури узыншэу псэуныр езым куэдкIэ елъытыжащ. Узыншагъэр - ар цIыхур псом нэхърэ нэхъ зыхуэныкъуэ, къулеигъэу щыIэм япэ иригъэщ хъугъуэфIыгъуэщ.
Политикэ
31.03.2021 - 08:25 | 👁 12

Подробности...

КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Наркотикхэм япэщIэтынымкIэ и комиссэм и зэIущIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ республикэм Наркотикхэм япэщIэтынымкIэ и комиссэм и зэIущIэр.
Тхыдэ
31.03.2021 - 08:15 | 👁 18

Подробности...

ХЬЭФIЫЦIЭ Мухьэмэд Япэ адыгэ тхакIуэ Къаз-Джэрий СулътIан

Урыс тхакIуэхэм къазэрыщыхъуар жаригъэIэну Къаз-Джэрий ита дэфтэр цIыкIур зыхуэдэр дэ тщIэркъым. Хуэдгъэфащэ къудейщ абы и «Къэжэр таурыхъыр» е дэ дызыщымыгъуазэ рассказыщIэ гуэр адыгэ щIалэм итауэ.
Спорт
31.03.2021 - 08:00 | 👁 13

Подробности...

«Спартак-Налшыкыр» гъатхэпэм зэрырехьэлIар

Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм и мыгъэрей Iыхьэм мазищрэ ныкъуэкIэ темыпыIэжу пэплъащ Къэбэрдей-Балъкъэрым топджэгум щыдихьэххэр. 
Махуэгъэпс
26.03.2021 - 08:35 | 👁 16

Подробности...

Мэрем пшыхь

Дунейр чэзущ ♦Дунеижьым и щытыкIам щымыгъуазэр дунеищIэми щыгъуэзэгъуей мэхъу. ♦Дунеижьыр зэрыкIуэр адэжьхэм я гъуэгущ.
ЩIалэгъуэ
26.03.2021 - 08:32 | 👁 18

Подробности...

Хэкум екIуэлIэж гъуэгур къыхэзыха Бибарс

ИлъэсийкIэ узэIэбэкIыжмэ, Сирием къиIэпхъукIыжа адыгэ щIалэ IэпэIэсэ, егъэджакIуэ, музыкант Iэпыш Бибарс Хэкум исхэм къызэрытхэзэгъэжар, унэтIыныгъэ куэдым зэфIэкIхэр зэрыщиIэр нэрылъагъущ.
Махуэгъэпс
26.03.2021 - 08:25 | 👁 8

Подробности...

Дунейм щыхъыбархэр

УФ-м ЦIыхухэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымкIэ и министерствэм хамэ къэрал 25-м щыщ студентхэр, аспирантхэр, ординаторхэр, ди деж зэрыщеджэнум щыхуагъэхьэзыр, бзэр щрагъащIэ курсхэм щIэсхэр хуит ищIащ...
Жылагъуэ
26.03.2021 - 08:22 | 👁 21

Подробности...

Усыгъэр, щIыуэпсыр!

Жьы къабзэр, щIыуэпсыр, уэсылъэ къуршхэр! Усыгъэр зыгъэуардэщ, гуапэу зыгъэIущ мыхэр!
Тхыдэ
26.03.2021 - 08:15 | 👁 9

Подробности...

Къаз-Джэрий СулътIан

Япэ адыгэ тхакIуэ (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр гъатхэпэм и 17, 19-хэм итщ).
Спорт
26.03.2021 - 08:00 | 👁 4

Подробности...

Красножан Юрэ: ФIыуэ сызыщыгъуазэ топджэгум щызогъасэ

 

Страницы