22.05.2022, 11:22 - Жылагъуэ

Тхыдэдж-бзэщIэныгъэлIхэм я нэхъыбэм къызэралъы­тэм­кIэ, адыгэхэр лъэпкъ нэхъыжь дыдэхэм ящыщщ. Ауэ щы­хъукIи, абыхэм куэд щIауэ яIэщ ахэр адрейхэм къахэзыгъэщ нагъыщэ нэхъыщхьэхэм халъытэ ныпри. 

22.05.2022, 10:35 - Жылагъуэ

Куэдым къалъытэ Кавказ зауэр 1864 гъэм накъыгъэм и 21-м иухауэ. Ауэ дэфтэрхэм къызэрыхэщыжымкIэ, щхьэхуитыныгъэм щIэзэуа ады­гэхэм яхэтащ я щIыгу къихьахэм ­зэман кIыхьым къриубыдэу къе­ныкъуэкъуа, уеблэмэ XIX лIэ­щIыгъуэм и кIэхэм нэсыху Уры­-     сей къэралыгъуэжьым щыщу зыкъэзымылъыта, унагъуэ-унагъуэ­кIэрэ бгыхэм зыдэзыгуэша гуп щхьэхуэхэр.

22.05.2022, 09:00 - Жылагъуэ

Адыгэхэм хамэ хэгъуэгур анэнэпIэсым хуагъадэ. Урыс-Кавказ зауэжь лъэхъэнэм зи хэкур зрагъэбгына ди лъэпкъэгъухэм Уэсмэн къэралыгъуэр къызэрыпежьам псори фIыуэ дыщыгъуазэщ. Мыбдеж я нэгу щыщIэкIамрэ яшэчамрэ иримыкъуа нэхъей, адыгэхэм псэхугъуэ щагъуэтакъым КъуэкIыпIэ Гъунэгъуми. Ди лъэпкъым къыхуэгущIэгъунша гъащIэр абдежми къащыщысхьакъым. Дауэ мыхъуа­ми, хэкум гъазэрэ еплъэкIрэ щыIэтэкъым, зыгуэрурэ псэун, гъащIэм пыщэн хуейт. 

21.05.2022, 12:28 - Жылагъуэ

Налшык дэт Лъэпкъ музейм иджыблагъэ къыщызэIуахащ Сочэ къалэ щыщ сурэтыщI Iэзэ ХьэщIэмыз ФатIимэ и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ.

21.05.2022, 09:00 - Жылагъуэ

Нобэ, Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 158-рэ щрикъум, ди щхьэр яхудогъэщхъ адыгэ лъэпкъым и тхыдэм къыхэщыж Iуэхугъуэ нэхъ гуузхэм ящыщым, лъыгъажэ гуащIэм хэкIуэдахэм. 

20.05.2022, 18:55 - Жылагъуэ

Зызыхъуэж зэпыту екIуэкI гъащIэм псэемыблэжу хэлэжьыхь, жэщ-махуэ имыIэу цIыхупсэм и хъумакIуэу щыт, егъэджэныгъэм, щIэныгъэм я лъахэм курых хуэхъу лэжьакIуэм къалэн нэхъыщхьэу зыхуигъэувыжыр къыдэкIуэтей щIэблэр узыншэу, акъыл жан яIэу, гъэсауэ, пкъыфIэу дунейм тетынырщ. Мы гупсысэр зи Iуэху зехьэкIэкIэ къэзыгъэнахуэ цIыхубзщ Маршэн-Куржы Агнессэ.

20.05.2022, 17:53 - ЩIалэгъуэ

Пасэрей адыгэм и къулеигъэр былымыщхьэкIэ къабжу щытащ. Я къулеигъэр ирахъумэну абыхэм зэрахуэрт хьэфIхэр. 

20.05.2022, 15:37 - Жылагъуэ

Бахъсэн щIыналъэм щIыпIэ унафэр щызехьэнымкIэ и IуэхущIапIэм и унафэщI Балъкъыз Артур къуажэхэм я Iимамхэм иджыблагъэ яIущIащ.

20.05.2022, 14:34 - Тхыдэ

 е 1864 гъэм накъыгъэм и 21-р

 
…1864 гъэм накъыгъэм и 21-м дунейр уфауэ, кIагъэпшагъэу, къепсэпсауэу нэху щащ. Къуэбыдэ (Мзымтащхьэ, убыххэм я лъахэм) щиувыкIа дзэм я гуфIэгъуэт: Кавказ зауэр иухат, абы и саулыкъукIэ Къуэбыдэ нобэ парад щекIуэкIынут.
19.05.2022, 10:35 - Жылагъуэ

ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм илъэсиплI хъуауэ иригъэкIуэкI проектхэм ящыщщ 1 - 4-нэ классхэм щIэсхэм папщIэ къызэригъэпэща «Усэпсэ» хэгъэгупсо зэпеуэр.

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ
05.03.2020 - 08:18 | 👁 8

Подробности...

Мэзыхьэ Резуан и дыжьын медалыр

Мазаем и 20 - 24-хэм  Биелинэ къалэм (Босниемрэ Герцеговинэмрэ) щекIуэкIащ цIы­хухъухэм боксымкIэ я дунейпсо Euro Cup2020 зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэрал 18-м я спортсмен 210-рэ.
Махуэгъэпс
05.03.2020 - 08:18 | 👁 9

Подробности...

Дунейм щыхъыбархэр

•1711 гъэм Урысейм и пащтыхь Пётр Езанэм и унафэкIэ Сенатыр - хабзэубзыху, къэрал Iуэхухэр зэкIэлъызыгъакIуэ IэнатIэ нэхъыщхьэр - къызэрагъэпэщащ. •1953 гъэм дунейм ехыжащ Сталин (Джугашвили) Иосиф....
Жылагъуэ
05.03.2020 - 08:17 | 👁 6

Подробности...

Ещанэ увыпIэр къахь

Тэтэрстан Республикэм и Къэзан къалэм мазаем и 17-24-хэм щекIуэкIащ боксымкIэ Урысей МВД-м и чемпионат. Абы ещанэ увыпIэр къыщихьащ КъБР-м щыIэ МВД-м и командэм.
Махуэгъэпс
05.03.2020 - 08:05 | 👁 18

Подробности...

Мэрем пшыхь

Iуэхур щекIуэкIыр Бзылъхугъэхэм я махуэ дахэу мартым и 8-м шэджагъуэ нэужьхэм дежщ. Пэж дыдэу, къызыщывгъэхъут а махуэрауэ. Къызыщывгъэхъуа? НтIэ, аращи, Iуэхур щекIуэкIыр пщэфIапIэ инышхуэ гуэрщ…...
Спорт
05.03.2020 - 08:00 | 👁 25

Подробности...

ЩIэщыгъуагъ гъащIэм хэлъхьэн хуейт

Иджыблагъэ Катарым щекIуэкIа «Кубок Париматч Премьер» зэхьэзэхуэм Мэзкуу и «Спартак»-м, «Локомотив»-м, «Ростов»-м ядэщIыгъуу кърихьэлIащ Сербием и «Партизан»-ри.
Жылагъуэ
04.03.2020 - 08:15 | 👁 8

Подробности...

Школ-интернатым я нэIэ тетщ

Урысей МВД-м Налшык къалэм щиIэ и управленэм и лэжьакIуэхэр щыIащ школ-интернатым и гъэсэнхэм я деж. «ЛIыгъэм и тхьэмахуэ» хэкупсэ Iуэхум къриубыдэу Урысей МВД-м Налшык къалэм щиIэ УМВД-м унафэщIхэм...
Тхыдэ
04.03.2020 - 08:10 | 👁 19

Подробности...

Мазаер махуэ 28/29-рэ фIэкIа щIэмыхъур сыт?

Дэтхэнэ зыри егупсысауэ къыщIэкIынщ мы Iуэхум: адрей мазэхэр махуэ 30 е 31-рэ щыхъукIэ, мазаер щхьэ махуэ 28-рэ е 29-рэ фIэкIа мыхъурэ? Сыт ар а мазэм къыщIылъысар?
Махуэгъэпс
04.03.2020 - 08:08 | 👁 6

Подробности...

ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР

Урысей Федерацэм иджыри и зы цIыхум дуней псор мы лъэхъэнэм зыгъэгулэз короновирусыр пкърыту къахутащ. ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, COVID-19 (короновирус) узыфэр мазаем и 21-м абы къыпкърыхьащ. Италием...
Тхыдэ
04.03.2020 - 08:05 | 👁 20

Подробности...

СулътIан Къанщауэ Гъур и «Къащидэ лъапIэхэр»

Иужьрейм ипэ къихуэу мамлюк сулътIану тета Аль-Гъуурий Къанщауэ (1501 - 1516) и усэ тхылъ Iэрытх щIэлъщ Дание пащтыхьыгъуэм и тхылъ хъумапIэу ­Копенгаген дэтым.
Литературэ
04.03.2020 - 08:02 | 👁 49

Подробности...

«Емынэжьрэ и пыхъуэпышэхэмрэ» гушыIэ повестым къыкIэлъыкIуэ хъыбархэр

- Ар сыт хуэдэ опыт? - Угъурлыжь щIоупщIэ, хъыбар гъэщIэгъуэн едэIуэну зигъэхьэзыра нэхъей. - А дуракыжьыр химик хъуауэ ара, Менделеевым и лъэужьыр ихуу? - СщIэркъым, ауэ…дыгъуэпшыхь узэфа коньякыр...
Спорт
04.03.2020 - 08:00 | 👁 35

Подробности...

ДыщэкIхэ я пхъурылъху Гордюшенкэ Астемыр

Урысей Федерацэм футболымкIэ и премьер-лигэм ехъулIэныгъэшхуэхэр щиIэу щыджэгу Мэзкуу и ЦСКА-м и щIалэгъуалэ гупым къыщыхэжаныкIахэм сащыхэплъэм, илъэсиплI-тху ипэкIэ си нэм къыфIэнащ «Астемыр»...
Махуэгъэпс
28.02.2020 - 08:20 | 👁 8

Подробности...

Дунейм щыхъыбархэр

Кърымыр зыIэрыгъэхьэжыныр Украинэм и лъэпкъ гупсысэу къонэж
ЩIалэгъуэ
28.02.2020 - 08:19 | 👁 28

Подробности...

Нэрымылъагъу абрагъуэхэр

ЩIэныгъэм къыщыунэху къэхутэныгъэ телыджэхэм тетхыхь Science Alert сайтым (Австралие) хъыбар зэрызэбгригъэхамкIэ, Шыхулъагъуэ (Млечный путь) галактикэм и кум хуэзэу япон астрономхэм къыщагъуэтащ...
ЩIалэгъуэ
28.02.2020 - 08:19 | 👁 9

Подробности...

ЕджакIуэ ныбжьыщIэхэр я хьэщIащ

КъБР-м щыIэ УФСИН-м и «Вулкан» къудамэ хэхам (ОСН) лIыгъэм и дерс щрагъэкIуэкIащ Налшык къалэ и гимназие №14-м щеджэхэм папщIэ.
ЗэIущIэхэр
28.02.2020 - 08:18 | 👁 26

Подробности...

Щэнхабзэм и лъэмыж

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым Хэкум и хъумакIуэм и махуэм ирихьэлIэу фэеплъ зэIущIэ щекIуэкIащ. Абы щагъэлъэпIащ зауэмрэ лэжьыгъэмрэ я ветеранхэр.
ЩIалэгъуэ
28.02.2020 - 08:18 | 👁 5

Подробности...

Полицейхэм йогуапэ

Кинолог центрым и лэжьакIуэхэм Налшык и школакIуэхэм папщIэ зыплъыхьакIуэ къызэрагъэпэщащ.

Страницы