22.05.2022, 11:22 - Жылагъуэ

Тхыдэдж-бзэщIэныгъэлIхэм я нэхъыбэм къызэралъы­тэм­кIэ, адыгэхэр лъэпкъ нэхъыжь дыдэхэм ящыщщ. Ауэ щы­хъукIи, абыхэм куэд щIауэ яIэщ ахэр адрейхэм къахэзыгъэщ нагъыщэ нэхъыщхьэхэм халъытэ ныпри. 

22.05.2022, 10:35 - Жылагъуэ

Куэдым къалъытэ Кавказ зауэр 1864 гъэм накъыгъэм и 21-м иухауэ. Ауэ дэфтэрхэм къызэрыхэщыжымкIэ, щхьэхуитыныгъэм щIэзэуа ады­гэхэм яхэтащ я щIыгу къихьахэм ­зэман кIыхьым къриубыдэу къе­ныкъуэкъуа, уеблэмэ XIX лIэ­щIыгъуэм и кIэхэм нэсыху Уры­-     сей къэралыгъуэжьым щыщу зыкъэзымылъыта, унагъуэ-унагъуэ­кIэрэ бгыхэм зыдэзыгуэша гуп щхьэхуэхэр.

22.05.2022, 09:00 - Жылагъуэ

Адыгэхэм хамэ хэгъуэгур анэнэпIэсым хуагъадэ. Урыс-Кавказ зауэжь лъэхъэнэм зи хэкур зрагъэбгына ди лъэпкъэгъухэм Уэсмэн къэралыгъуэр къызэрыпежьам псори фIыуэ дыщыгъуазэщ. Мыбдеж я нэгу щыщIэкIамрэ яшэчамрэ иримыкъуа нэхъей, адыгэхэм псэхугъуэ щагъуэтакъым КъуэкIыпIэ Гъунэгъуми. Ди лъэпкъым къыхуэгущIэгъунша гъащIэр абдежми къащыщысхьакъым. Дауэ мыхъуа­ми, хэкум гъазэрэ еплъэкIрэ щыIэтэкъым, зыгуэрурэ псэун, гъащIэм пыщэн хуейт. 

21.05.2022, 12:28 - Жылагъуэ

Налшык дэт Лъэпкъ музейм иджыблагъэ къыщызэIуахащ Сочэ къалэ щыщ сурэтыщI Iэзэ ХьэщIэмыз ФатIимэ и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ.

21.05.2022, 09:00 - Жылагъуэ

Нобэ, Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 158-рэ щрикъум, ди щхьэр яхудогъэщхъ адыгэ лъэпкъым и тхыдэм къыхэщыж Iуэхугъуэ нэхъ гуузхэм ящыщым, лъыгъажэ гуащIэм хэкIуэдахэм. 

20.05.2022, 18:55 - Жылагъуэ

Зызыхъуэж зэпыту екIуэкI гъащIэм псэемыблэжу хэлэжьыхь, жэщ-махуэ имыIэу цIыхупсэм и хъумакIуэу щыт, егъэджэныгъэм, щIэныгъэм я лъахэм курых хуэхъу лэжьакIуэм къалэн нэхъыщхьэу зыхуигъэувыжыр къыдэкIуэтей щIэблэр узыншэу, акъыл жан яIэу, гъэсауэ, пкъыфIэу дунейм тетынырщ. Мы гупсысэр зи Iуэху зехьэкIэкIэ къэзыгъэнахуэ цIыхубзщ Маршэн-Куржы Агнессэ.

20.05.2022, 17:53 - ЩIалэгъуэ

Пасэрей адыгэм и къулеигъэр былымыщхьэкIэ къабжу щытащ. Я къулеигъэр ирахъумэну абыхэм зэрахуэрт хьэфIхэр. 

20.05.2022, 15:37 - Жылагъуэ

Бахъсэн щIыналъэм щIыпIэ унафэр щызехьэнымкIэ и IуэхущIапIэм и унафэщI Балъкъыз Артур къуажэхэм я Iимамхэм иджыблагъэ яIущIащ.

20.05.2022, 14:34 - Тхыдэ

 е 1864 гъэм накъыгъэм и 21-р

 
…1864 гъэм накъыгъэм и 21-м дунейр уфауэ, кIагъэпшагъэу, къепсэпсауэу нэху щащ. Къуэбыдэ (Мзымтащхьэ, убыххэм я лъахэм) щиувыкIа дзэм я гуфIэгъуэт: Кавказ зауэр иухат, абы и саулыкъукIэ Къуэбыдэ нобэ парад щекIуэкIынут.
19.05.2022, 10:35 - Жылагъуэ

ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм илъэсиплI хъуауэ иригъэкIуэкI проектхэм ящыщщ 1 - 4-нэ классхэм щIэсхэм папщIэ къызэригъэпэща «Усэпсэ» хэгъэгупсо зэпеуэр.

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ
19.02.2020 - 08:07 | 👁 3

Подробности...

Сом мелуани 3-м щIигъу япшынащ

ФщIэн папщIэ
Жылагъуэ
19.02.2020 - 08:05 | 👁 6

Подробности...

Бардош Аллэ иджы ещанэу токIуэ

 
Махуэгъэпс
14.02.2020 - 08:15 | 👁 17

Подробности...

Дунейм щыхъыбархэр

♦ЗэгуэкIуахэм я дунейпсо махуэщ ♦Тхылъхэр саугъэт щIыным и дунейпсо махуэщ ♦Компьютерхэр зэпкърызылъхьэхэм, ахэр зэтезыухуэхэм я махуэщ ♦1848 гъэм зэращIылIа мамырыгъэ зэгурыIуэныгъэм ипкъ иткIэ...
Жылагъуэ
14.02.2020 - 08:15 | 👁 7

Подробности...

КIуащ Аслъэнбэч ягу къагъэкIыж

Аруан щIыналъэм и полицейхэмрэ ветеранхэмрэ къызэрагъэпэщри, и къалэн игъэзащIэу хэкIуэда я лэжьэгъу, полицэм и лейтенант нэхъыжь КIуащ Аслъэнбэч и фэеплъ пэкIу щекIуэкIащ ар щеджа Старэ Шэрэдж...
Жылагъуэ
14.02.2020 - 08:15 | 👁 7

Подробности...

НыбжьыщIэхэр фIым хуаущий

ШколакIуэхэм я урысейпсо зэщIэхъееныгъэм и волонтёрхэмрэ жыджэру хэтхэмрэ Бахъсэн ­къалэ округым щызэщIэзыгъэуIуэ Бахъсэн къалэм Сабий творчествэмкIэ и унэм ныбжьыщIэхэр щахуэзащ хабзэхъумэ
Махуэгъэпс
14.02.2020 - 08:10 | 👁 6

Подробности...

Мэрем пшыхь

Гранадэм километри 8-кIэ фIэкIа пэмыжыжьэ Виснар къуажэм и гъунэгъуу 1936 гъэм щаукIащ Испанием и усакIуэшхуэ дыдэ Лоркэ Фредерикэ Гарсиа. Пушкин хуэдэ нэгъуэщI усакIуэ щэджащэхэми ещхьу, испан...
Жылагъуэ
14.02.2020 - 08:05 | 👁 42

Подробности...

Адыгэ усэм и макъ дахэ Тырку псом щызэхах

СССР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, цIыхубэ тхакIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ хэтащ иджыблагъэ Истамбыл щекIуэкIа V Усэ фестивалым. Къэралыгъуэ зыбжанэм къикIа, лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэм ящыщ усакIуэхэр,...
Спорт
14.02.2020 - 08:00 | 👁 8

Подробности...

Мырзэм и япэ саугъэтыр «Спартак»-м къыщехь

Мазаем и 1-м щыщIэдзауэ Катарым махуибгъукIэ щекIуэкIа «Кубок Париматч Премьер» зэхьэзэхуэм Мэзкуу и «Спартак»-м хэту саугъэт нэхъыщхьэр къыщихьащ Мырзэ Резуан. КъищынэмыщIауэ, абы и гъуащхьауэ...
Жылагъуэ
12.02.2020 - 08:15 | 👁 5

Подробности...

Къабзагъэм и махуэ

Бахъсэн район администрацэм и Iэтащхьэ Балъкъыз Артур и унафэр ягъэзащIэу, щIыналъэм хиубыдэ къуажэ псоми зэуэ къабзагъэм и махуэ щрагъэкIуэкIащ.
Жылагъуэ
12.02.2020 - 08:15 | 👁 10

Подробности...

ГъащIэ узыншэм къыхураджэ

Бахъсэн къалэм дэт курыт школ №4-м Стоматологым и дунейпсо махуэм теухуа зэхыхьэ щрагъэкIуэкIащ. Махуэшхуэм хэтащ КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм сабийхэм медицинэ дэIэпыкъуныгъэ...
Махуэгъэпс
12.02.2020 - 08:12 | 👁 10

Подробности...

ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР

Мы гъэм накъыгъэм и 9-м ди къэралми СССР-м хыхьэу щыта республикэхэми Iэтауэ щагъэлъэпIэнущ ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ зэрырикъур.
Жылагъуэ
12.02.2020 - 08:10 | 👁 12

Подробности...

Журналист ныбжьыщIэхэм я школыр ирагъэжьэж

Журналист ныбжьыщIэхэм папщIэ пщIэншэу къызэIуаха «Акулы пера» егъэджэныгъэ курсхэм екIуэлIэну гукъыдэж зиIэхэр къыхах.
Махуэгъэпс
12.02.2020 - 08:08 | 👁 24

Подробности...

НэгъуэщIу псэуфынутэкъым

Дыгъуасэщ зи щхьэци набдзи фIыцIэ, и ныбжь емылъытауэ натIэдыхьэ хъарзынэ зиIэ, къуэгъу щхьэпэлъагэ щхьэкIэ, зи Iэпкълъэпкъ зэрымыубыдыпа, уеблэмэ, моуэ зэщIэкъуа дыдэ зыхужумыIэнкIи хъун щIалэр япэу...
Тхыдэ
12.02.2020 - 08:08 | 👁 32

Подробности...

ГъащIэм и бэIутIэIу куэд зыгъэва

Мы махуэхэм илъэси 130-рэ ирокъу адыгэ тхакIуэ, усакIуэ, лъэпкъ узэщIакIуэ ЩакIуэ Талъостэн къызэралъхурэ. Ар 1890 гъэм Шэджэм Езанэ къуажэм къыщалъхуащ, абы дэт класситI школым щеджащ, 1918 - 1920...
Тхыдэ
12.02.2020 - 08:03 | 👁 26

Подробности...

Адыгэхэр къызытехъукIар

Дунейм цIыхуу тетыр расэ зэмылIэужьыгъуэу зэщхьэщедз, зэрытщIэщи: европеиднэ, негроиднэ, монголоиднэ, американоиднэ, австрало-веддоиднэ, къинэмыщIхэри.
Спорт
12.02.2020 - 08:00 | 👁 8

Подробности...

БэнэкIэ хуитымкIэ адэжь хэкум щыяпэ дунейпсо чемпион

БэнакIуэ цIэрыIуэ куэд адыгэм къытхэкIащ.

Страницы