22.05.2022, 11:22 - Жылагъуэ

Тхыдэдж-бзэщIэныгъэлIхэм я нэхъыбэм къызэралъы­тэм­кIэ, адыгэхэр лъэпкъ нэхъыжь дыдэхэм ящыщщ. Ауэ щы­хъукIи, абыхэм куэд щIауэ яIэщ ахэр адрейхэм къахэзыгъэщ нагъыщэ нэхъыщхьэхэм халъытэ ныпри. 

22.05.2022, 10:35 - Жылагъуэ

Куэдым къалъытэ Кавказ зауэр 1864 гъэм накъыгъэм и 21-м иухауэ. Ауэ дэфтэрхэм къызэрыхэщыжымкIэ, щхьэхуитыныгъэм щIэзэуа ады­гэхэм яхэтащ я щIыгу къихьахэм ­зэман кIыхьым къриубыдэу къе­ныкъуэкъуа, уеблэмэ XIX лIэ­щIыгъуэм и кIэхэм нэсыху Уры­-     сей къэралыгъуэжьым щыщу зыкъэзымылъыта, унагъуэ-унагъуэ­кIэрэ бгыхэм зыдэзыгуэша гуп щхьэхуэхэр.

22.05.2022, 09:00 - Жылагъуэ

Адыгэхэм хамэ хэгъуэгур анэнэпIэсым хуагъадэ. Урыс-Кавказ зауэжь лъэхъэнэм зи хэкур зрагъэбгына ди лъэпкъэгъухэм Уэсмэн къэралыгъуэр къызэрыпежьам псори фIыуэ дыщыгъуазэщ. Мыбдеж я нэгу щыщIэкIамрэ яшэчамрэ иримыкъуа нэхъей, адыгэхэм псэхугъуэ щагъуэтакъым КъуэкIыпIэ Гъунэгъуми. Ди лъэпкъым къыхуэгущIэгъунша гъащIэр абдежми къащыщысхьакъым. Дауэ мыхъуа­ми, хэкум гъазэрэ еплъэкIрэ щыIэтэкъым, зыгуэрурэ псэун, гъащIэм пыщэн хуейт. 

21.05.2022, 12:28 - Жылагъуэ

Налшык дэт Лъэпкъ музейм иджыблагъэ къыщызэIуахащ Сочэ къалэ щыщ сурэтыщI Iэзэ ХьэщIэмыз ФатIимэ и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ.

21.05.2022, 09:00 - Жылагъуэ

Нобэ, Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 158-рэ щрикъум, ди щхьэр яхудогъэщхъ адыгэ лъэпкъым и тхыдэм къыхэщыж Iуэхугъуэ нэхъ гуузхэм ящыщым, лъыгъажэ гуащIэм хэкIуэдахэм. 

20.05.2022, 18:55 - Жылагъуэ

Зызыхъуэж зэпыту екIуэкI гъащIэм псэемыблэжу хэлэжьыхь, жэщ-махуэ имыIэу цIыхупсэм и хъумакIуэу щыт, егъэджэныгъэм, щIэныгъэм я лъахэм курых хуэхъу лэжьакIуэм къалэн нэхъыщхьэу зыхуигъэувыжыр къыдэкIуэтей щIэблэр узыншэу, акъыл жан яIэу, гъэсауэ, пкъыфIэу дунейм тетынырщ. Мы гупсысэр зи Iуэху зехьэкIэкIэ къэзыгъэнахуэ цIыхубзщ Маршэн-Куржы Агнессэ.

20.05.2022, 17:53 - ЩIалэгъуэ

Пасэрей адыгэм и къулеигъэр былымыщхьэкIэ къабжу щытащ. Я къулеигъэр ирахъумэну абыхэм зэрахуэрт хьэфIхэр. 

20.05.2022, 15:37 - Жылагъуэ

Бахъсэн щIыналъэм щIыпIэ унафэр щызехьэнымкIэ и IуэхущIапIэм и унафэщI Балъкъыз Артур къуажэхэм я Iимамхэм иджыблагъэ яIущIащ.

20.05.2022, 14:34 - Тхыдэ

 е 1864 гъэм накъыгъэм и 21-р

 
…1864 гъэм накъыгъэм и 21-м дунейр уфауэ, кIагъэпшагъэу, къепсэпсауэу нэху щащ. Къуэбыдэ (Мзымтащхьэ, убыххэм я лъахэм) щиувыкIа дзэм я гуфIэгъуэт: Кавказ зауэр иухат, абы и саулыкъукIэ Къуэбыдэ нобэ парад щекIуэкIынут.
19.05.2022, 10:35 - Жылагъуэ

ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм илъэсиплI хъуауэ иригъэкIуэкI проектхэм ящыщщ 1 - 4-нэ классхэм щIэсхэм папщIэ къызэригъэпэща «Усэпсэ» хэгъэгупсо зэпеуэр.

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
26.08.2020 - 18:16 | 👁 6

Подробности...

Дунейпсо гъуазджэм и щапхъэ

ХЬЭМИД гъуазджэм къыщигъэщI дунейм утеп­сэлъыхьынуи и купщIэр зэпкърыхыпхынуи яужь ущIихьэн щыIэкъым. ТIум щыгъуэми абы и лъагагъым улъэIэсыфынукъым.
Щэнхабзэ
26.08.2020 - 08:17 | 👁 19

Подробности...

НэгъуэщI ут щоджэгу

СэвкIуий Хьэмид Владимир и къуэр 1964 гъэм ­Къэзахъстаным хыхьэ Джам­бул щIыналъэм къыщалъхуащ. 1979 гъэм и адэ-анэм ягъусэу ар Налшык къэIэпхъуэжащ.
Щэнхабзэ
26.08.2020 - 08:15 | 👁 10

Подробности...

Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ сурэтыщI СэвкIуий Хьэмид

ЩIэдзапIи  кIэухи иIэкъым
Щэнхабзэ
19.08.2020 - 08:10 | 👁 56

Подробности...

ВЫНДЫЖЬ Марие: КхъуейплъыжькIэрыщIэм и кIапсэ цIанлъэу, Си насып кIапэм зыкIэрызощIэ…

ДифI догъэлъапIэ  
Щэнхабзэ
19.08.2020 - 08:10 | 👁 12

Подробности...

Щтырыгъу зыкъуищIэкIми гъащIэм, УцIантхъуэу, уи гъуэгу утемыкI

Ныбжьэгъум и псалъэ (Вындыжь Марие)
Щэнхабзэ
19.08.2020 - 08:07 | 👁 23

Подробности...

Зэману дахэ, сумыгъэпIащIэ, ГъащIэ IэфIыпIэр сфIумыгъэмащIэ

ЕгъэджакIуэм и псалъэ Псэр ягъэIэсэ, гур ягъэкъабзэ
Щэнхабзэ
12.08.2020 - 08:15 | 👁 12

Подробности...

Сирием къиIукI макъ

Дунейпсо Шэрджэс фес­тивалым (1991 гъэ) и лIыкIуэхэу нэIуасэ тхуэ­хъуахэм ящыщщ Сирием щыпсэу адыгэ пщащэ КIэ­дыкIуей Хъанэ.
Щэнхабзэ
12.08.2020 - 08:15 | 👁 12

Подробности...

Бегъымбар щIыналъэхэм

 
Щэнхабзэ
07.08.2020 - 08:20 | 👁 16

Подробности...

УэрэджыIакIуэ телъыджэт

ЦIыхубэ уэрэдхэр гум нэсу зыгъэзащIэу щыта, зи макъ гуакIуэр куэдым ягу къинэжа Руслановэ Лидие Саратов губернием хыхьэ Чернавкэ къуажэм 1900 гъэм жэпуэгъуэм и 27-м къыщалъхуащ. Япэ дыдэу абы...
Щэнхабзэ
05.08.2020 - 08:08 | 👁 11

Подробности...

Уэрэд шабзэпсыр зи псэфылъэ

Урысей Федерацэм, КъБР-м, КъШР-м, АР-м, Дагъыстэным я цIыхубэ артист Тут Заур 1976 гъэ лъандэрэ Москва къалэм ­щолажьэ. Гнесинхэ я цIэр зезыхьэ музыкэ академиер къиухащ.
Щэнхабзэ
29.07.2020 - 08:07 | 👁 29

Подробности...

Тэмтэрэкъей зэпэзыубыдахэр

«Мстиславрэ Ридадэрэ» - аращ зэреджэр иджыблагъэ Котляров­хэ я тедзапIэм къыщыдэкIа тхы­лъыщIэм.
Щэнхабзэ
24.07.2020 - 08:15 | 👁 20

Подробности...

«Си хъыджэбзыр нэзыкІуэщ, къан хьэлыуэхэр хузоубэ»

Адыгэбзэм  щыщщ
Щэнхабзэ
24.07.2020 - 08:15 | 👁 18

Подробности...

ЩIэм и лъыхъуакIуэ Нэхущ Залинэ

Бахъсэн щIыналъэм хы­хьэ Къулъкъужын Ищхъэ­рэ къуажэм дэт курыт школ №1-м адыгэбзэмрэ литературэмрэ щезыгъэдж, филологие щIэныгъэхэм я кан­дидат Нэхущ (Къаскъул)­ Залинэ зи IэщIагъэм хуэ­Iэижь, Iуэху...
Щэнхабзэ
22.07.2020 - 08:11 | 👁 7

Подробности...

Балъкъэрхэм я щхьэ кърикIуар

ТхылъыщIэ
Щэнхабзэ
17.07.2020 - 08:15 | 👁 16

Подробности...

БаIуэ нэхърэ - бащIэ

Адыгэбзэм иджырей грамматикэ (бзэхабзэ) къупхъэхэр зэригъуэтрэ тхыдэ лъэхъэнэкIэ уеплъмэ, ды­гъуа­сэ хуэдэщ, ауэ гъащIэм ебгъапщэмэ, зы цIыху гъащIэщ къикIуар - илъэсищэ ирикъуакъым.
Щэнхабзэ
15.07.2020 - 08:17 | 👁 23

Подробности...

Адыгэ лъэпкъ театрым и гуащэ

Лъэпкъ Iуэху зыгъэкIуатэ, абы зезыгъэузэщI, зэчий зыбгъэдэлъ, фIыщIэрэ щIыхьрэ къэзылэжь цIыхухэм я гугъу щыпщIкIэ, плъэмыкIыу уопIейтей, зыгуэркIэ хуэфащэ псалъэхэр къэзмыгъуэтмэ, и ехъулIэныгъэхэм...

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ
15.04.2022 - 14:35 | 👁 5

Подробности...

Къалащхьэм и фэеплъхэр

Налшык и мащIэкъым гъуэгуанэ кIыхь къызэпызыча тхыдэ фэеплъхэр, ирехъу ар унэ, уэрам, монумент.
Жылагъуэ
15.04.2022 - 14:15 | 👁 6

Подробности...

Апхуэдэ дуней тетык1эр сыт щыгъуи щапхъэщ

Хьэсэнрэ сэрэ илъэс зыбжанэкIэ телевиденэм дыщызэдэлэжьащ. Ар щIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ цIыху зэпIэзэрытт, и псалъэр пэжыгъэкIэ гъэнщIауэ. ЦIыхугъэ, хабзэ, нэмыс дэслъэгъуащ абы.
Махуэгъэпс
15.04.2022 - 14:00 | 👁 3

Подробности...

Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ ♦Щэнхабзэм и дунейпсо махуэщ ♦Экологием теухуа щIэныгъэхэм я махуэщ
Жылагъуэ
14.04.2022 - 14:05 | 👁 10

Подробности...

IэщIагъэм хуэпэжу

ЦIыхум нэхъ лъапIэ дыдэу иIэ узыншагъэр хъумэным илъэс 30 хъуауэ толажьэ СПИД-мрэ узыфэ зэрыцIалэхэмрэ защыхъумэнымкIэ, абыхэм япэщIэтынымкIэ республикэ центрым и къудамэ №-3-м и унафэщI, медицинэ...
Литературэ
14.04.2022 - 13:01 | 👁 10

Подробности...

Агънокъуэ Лашэрэ шу мыцIыхумрэ

Еуэри, бжьыхьэ махуэ гуэру Агънокъуэ Лашэ мурад ещI, щIымахуэ гъуэмыли зэзгъэпэщынщ, си лIыгъэри здынэсыр згъэунэхужынщ жеIэри, зекIуэ ежьэну.
Спорт
14.04.2022 - 12:00 | 👁 13

Подробности...

Джылахъстэнейхэм дыщэ медалхэр зыIэрагъыхьэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэм и щIымахуэ чемпионатыр иджыблагъэ иухащ.
Жылагъуэ
14.04.2022 - 11:44 | 👁 12

Подробности...

Кавказым и хъугъуэфIыгъуэхэм зыщагъэгъуазэу

 «РЖД» ОАО-мрэ Къээбэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ зэгъусэу проектитI ди щIыналъэм щагъэзэщIэну зэгурыIуащ.
Махуэгъэпс
14.04.2022 - 11:00 | 👁 3

Подробности...

НОБЭ

Куржым щагъэлъапIэ я анэдэлъхубзэм и махуэр
Тхыдэ
14.04.2022 - 10:00 | 👁 15

Подробности...

Санэ

Нартхэм ираф фадэ лIэужьыгъуэщ.
Абы дегъэпIейтей
14.04.2022 - 09:30 | 👁 20

Подробности...

Дауэ гъащIэр къызэрыунэхуар?

Мы хьэршыр зи инагъ сыт хуэдиз щэху хэлъ, цIыхур акъылкIэ нэмысауэ, щIэныгъэр лъэщIэмыхьауэ, нэм имылъагъуу!
Махуэгъэпс
14.04.2022 - 09:00 | 👁 11

Подробности...

Къуалэбзу телъыджэ

ЩIупхъ (вальдшнеп, бжьыхьэджэд) бзу лIэужьыгъуэм Евразием и субарктикэ, абы ищхьэкIэ щыIэ щIыпIэхэм ущыхуозэ. 
Литературэ
13.04.2022 - 19:05 | 👁 15

Подробности...

Уафэм къехуэха щыгъэ закъуэ

Унагъуэм сабий къахэхъуат. Пщащэ цIыкIу. НэкIу хъурей хужь цIыкIут. Щхьэц фIыцIабзэт. Нэ хъурей пIащэт, удзыфафэ щIэлъадэу. 
Жылагъуэ
13.04.2022 - 18:13 | 👁 32

Подробности...

Иджырей IэмэпсымэхэмкIэ къызэрагъэпэщ

«Узыншагъэр хъумэн» лъэпкъ проектым хыхьэу КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм щагъэзащIэ «Гу-лъынтхуэ узыфэхэм пэщIэтын» щIыналъэ проектым ипкъ иткIэ Республикэ клиникэ сымаджэщым медицинэ...
Тхыдэ
13.04.2022 - 17:06 | 👁 20

Подробности...

Адыгэхэм дзэр зэрагуэшу щытар

Уэр - дзэшхуэ. Скифхэм я зэманым арат адыгэхэр дзэм зэреджэу щытар.
Тхыдэ
13.04.2022 - 16:03 | 👁 16

Подробности...

Ди шыгъу-пIастэ зэхэлъщ

ЦIыхум и Iэпкълъэпкъывр зыхуэныкъуэ, къару къезыт ерыскъы-гъуэмылапхъэхэм, шхыным, нэщэнэ куэд пылъщ, абы мыхьэнэшхуэ иIэщ тхьэлъэIу, джэгу, дауэдапщэ сытхэм я къалэнхэр зэфIэхынымкIэ.
ЩIалэгъуэ
13.04.2022 - 14:56 | 👁 20

Подробности...

ГъущI зэщIэблэкIэу абрагъуэ

ЩIэныгъэм и лъэныкъуэ псоми тепсэлъыхь Nature Scientific Report къэрал зэхуаку журналым иджыблагъэ къытехуа тхыгъэхэм ящыщ зым зэритымкIэ, «ди планетэм цIыхухэр тебзэхыкIыжыным къэнар илъэс 20-40...

Страницы