14.08.2022, 14:41 - Спорт

Налшык къалэ и «Кавказ» ­санаторэм зыщызыгъэпсэху ­ныбжьыщIэхэм папщIэ, «Зарядись энергией с Росгвардией» акцэм хыхьэу, Звезднэ посёлкэм щыIэ дзэ частым щрагъэкIуэкIащ спорт Iуэхухэр.

14.08.2022, 10:00 - Щэнхабзэ

«Навеки с Россией» монументыр Налшык къалэкум итщ. Ар 1957 гъэм ягъэуващ Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 щрикъум ирихьэлIэу. Куэдым зэращIэщи, 1557 гъэм кавказ лъэпкъхэм ящыщу япэу адыгэхэращ Урысей къэралыгъуэм гухьар. 

13.08.2022, 14:41 - Спорт

ГъащIэ узыншэр иджыпсту гулъы­тэ нэхъыщхьэ зыгъуэтхэм ящыщ  зы унэтIыныгъэщ. Урысейм физ­куль­турэм зыщегъэужьыным 1920 гъэхэм и кIэхэм щыщIадзащ. Абы щыгъуэм екIуэкIащ япэ спартакиадэхэри. Алъандэрэ къыхаха унэтIы­ныгъэм текIакъым, лъэпкъым и узыншагъэр спортым зэрепхар ­къагурыIуэу.

13.08.2022, 11:08 - Жылагъуэ

КъБР-м Узыншагъэр ­хъумэнымкIэ и министерствэм и Диагностикэ центрым жылагъуэ узыншагъэмрэ медицинэ профилактикэмкIэ и къудамэм и IэщIагъэлIхэм «Фи гур ­фхъумэ» къыхуеджэныгъэм щIэту зэIущIэ щхьэпэ ирагъэкIуэкIащ. Ар къы­щызэрагъэпэщащ Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зе­зыхьэ республикэ къэрал лъэпкъ библиотекэм.

13.08.2022, 10:35 - Жылагъуэ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ иригъэ­кIуэкIащ КъБР-м и Прави­тельствэм и зи чэзу зэIущIэ.

13.08.2022, 09:06 - ЩIалэгъуэ

1999 гъэм дыгъэгъазэм и 17-м ООН-м ЩIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ министрхэм я дунейпсо конференцу Лиссабон щригъэкIуэкIам къыщащта унафэкIэ 1998 гъэ лъандэрэ ЩIалэ­гъуалэм я дунейпсо махуэр ягъэлъапIэ. 

12.08.2022, 16:45 - Жылагъуэ

Куржы Къэрал советым и дзэр Абхъазым къызэрытеуэрэ илъэс тIощI щрикъум дунейм къытехьауэ щытащ «Ди ТекIуэныгъэм и уэрэдхэр» фильмыр. Ар тезыхар илъэс куэдкIэ Абхъаз къэрал телевиденэм щылэжьа, зауэ корреспонденту щыта Ходжавэ Эммэщ (зыгъэувар Дзедзария Тимурщ, режиссер-операторыр Кучуберия Тимурщ).

12.08.2022, 15:45 - Жылагъуэ

Абхъазым и щыгъуэ махуэм мыхьэнэшхуэ зрат зы щIыпIэ иIэщ республикэм. Ар дэтхэнэ зы абхъазым дежкIи лъапIэу къалъытэ.  Зи гугъу тщIыр  АР-м и япэ Президенту щыта, лъэпкъ лIыхъужь Ардзинбэ Владислав щыщIалъхьа щIыпIэрщ - Сыхъум пэмыжыжьэу щыIэ Эшерэ Ищхъэрэ къуажэм дэтщ.

12.08.2022, 15:34 - Спорт

Тхьэмахуэ махуэм зэхэтащ Налшык и Дерби Саугъэтышхуэр – илъэсищ зи ныбжь шыхэм я зэхьэзэхуэр. Зэхьэрхуэрэгъу шы куэд, саугъэт лъапIэхэр, Налшык ипподромым и рекорд – а псомкIи ягу къинэжащ иджырей шыгъажэр.

12.08.2022, 14:45 - Жылагъуэ

1992 гъэ… ШыщхьэIум и 14… - Абхъаз Республикэм и тхыдэм и напэкIуэцI щхьэхуэщ, гуIэгъуэрэ бэлыхькIэ гъэнщIауэ… Илъэс 30 и пэ, а махуэм Куржы Къэрал советым и дзэр Абхъазым къытеуауэ щытащ.

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
06.09.2021 - 19:10 | 👁 16

Подробности...

ЛIэщIыгъуэм и щыхьэтхэр

Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм иджыблагъэ къыщызэIуахащ «ЛIэщIыгъуэм и щыхьэтхэр» фIэщыгъэм щIэт гъэлъэгъуэныгъэ.
Щэнхабзэ
06.09.2021 - 14:30 | 👁 11

Подробности...

Артисткэ цIэрыIуэр ящыгъупщэркъым

Псэужамэ, шыщхьэуIум и 23-м и ныбжьыр илъэс 98-рэ ирикъунут КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Шортэн Даниткэ. 
Щэнхабзэ
04.09.2021 - 16:44 | 👁 10

Подробности...

Коваленкэ Кирэ и фильмыщIэм теухуауэ хъыбарыщIэ зыбжанэ

«IэштIымхэр щызэрыпхкIэ» зи фIэщыгъэ, КъБР-м щыщ режиссёр Коваленкэ Кирэ и фильмыр фокIадэм и 25-м щы­щIэдзауэ Урысейм и киногъэлъэгъуапIэхэм къыщатынущ.
Щэнхабзэ
04.09.2021 - 14:56 | 👁 4

Подробности...

Iуэху щхьэпэм куэд зэхуишэсат

Республикэм и Прохладнэ куейм и утыку нэхъыщхьэм «Армия-2021» урысейпсо дзэ-техникэ форум махуищкIэ щекIуэкIащ. Абы къы­зэхуишэсат республикэм щыпсэу куэд.
Щэнхабзэ
04.09.2021 - 08:35 | 👁 23

Подробности...

«Псалъэ» - къалэдэсхэм адыгэбзэ щызрагъащIэ хэщIапIэ

Налшык къыщызэIуах щIалэгъуалэ зэхуэсыпIэ гъэщIэгъуэнхэм язщ иджыри къэс хуэфэщэн гулъытэ зыхуэдмыщIа «ХъыбарыфIхэр» («Good ­stories») зыфIэзыщыжа тхылъ тыкуэныр.
Щэнхабзэ
02.09.2021 - 14:30 | 👁 14

Подробности...

Театрым и тхыдэм щыщ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр игъэбжьыфIэрэ адыгэ лъэпкъым набдзэ хуэхъуу, илъэс 80-м щIигъуауэ мэлажьэ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрыр.
Щэнхабзэ
02.09.2021 - 13:45 | 👁 12

Подробности...

Адыгэ сурэтыщI цIэрыIуэхэу Пащты зэадэзэкъуэр гъуазджэр фIыуэ зылъагъухэм яIущIащ

Хабзэ дахэ зэрыхъуащи, зи зэфIэкIрэ зи гуащIэрэ цIыхубэм я пащхьэ изылъхьэ гъуазджэ лэжьакIуэхэм ирагъэкIуэкI гъэлъэгъуэныгъэхэм иужькIэ я IэдакъэщIэкIхэм дихьэххэм зыIуагъэщIэж, я гугъэмрэ...
Щэнхабзэ
31.08.2021 - 10:35 | 👁 11

Подробности...

КъэзыцIыхуу щытахэм ящыгъупщэркъым

Скульптор Iэзэ Уэзы Заурбэч 1931 гъэм Налшык къалэм къыщалъхуащ. I958 гъэм абы къиухащ Саратов дэт художественнэ училищэр.
Щэнхабзэ
30.08.2021 - 14:28 | 👁 17

Подробности...

Пащты Герман Налшык щагъэлъапIэ

УФ-м и цIыхубэ, КъБР-м щIыхь  зиIэ я сурэтыщI, республикэм и Къэрал саугъэтым и лауреат, ХудожествэхэмкIэ Урысей Академием и член-корреспондент, ЩIДАА-м и академик, Красноярск КсилографиемкIэ щыIэ...
Щэнхабзэ
29.08.2021 - 16:44 | 👁 94

Подробности...

Гулджан къызыхэкIар зэи щыгъупщэркъым

Тырку Республикэм щыцIэрыIуэ уэрэ­джы­IакIуэ Алтан (Бэгъущэ) Гулджан (Gulcan) и цIэр зэхэзымыха зы адыги щыIэу къыщIэкIын-къым.
Щэнхабзэ
27.08.2021 - 14:30 | 👁 14

Подробности...

Коваленкэ Кирэ и фильмыщIэр фокIадэм къагъэлъэгъуэн щIадзэнущ

 Сокуров Александр Налшык щригъэджа режиссёр щIалэгъуалэм щыщ Коваленкэ Кирэ и «IэштIымхэр щызэрыпхкIэ» фильмыр Урысейм къыщагъэлъэгъуэнущ. 
Щэнхабзэ
24.08.2021 - 12:45 | 👁 35

Подробности...

Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхыдэ напэкIуэцIхэр

 «Кабардинка» ансамблым и къэфапIэ Курзалым щэбэт кIуам щекIуэкIащ хабзэ хъуауэ гъэ къэскIэ къызэрагъэпэщ, «Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхыдэ напэкIуэцIхэр» зыфIаща, гъунэгъу щIыналъэхэм хуаIэ п
Щэнхабзэ
23.08.2021 - 21:01 | 👁 19

Подробности...

Интернетыр щIалэгъуалэм я сэбэпу

Интернетым Iуэху щхьэпэхэр щрагъэкIуэкIын папщIэ Урысей Федерацэм и Правительствэм иджыри сом меларди 7 хухихынущ хэкупсэ гъэсэныгъэм хуэщIа къэрал контент Рунетым щыгъэлэжьэным.
Щэнхабзэ
23.08.2021 - 19:45 | 👁 41

Подробности...

Рекорди I0 ягъэувынущ

Къэбэрдей-Балъкъэрыр илъэсищэ зэрырикъум и щIыхькIэ екIуэкI Iуэхугъуэхэм ящыщщ нобэ Iуащхьэмахуэ лъапэ къыщызэIуахыр - рекордхэм я махуэр.
Щэнхабзэ
23.08.2021 - 17:55 | 👁 31

Подробности...

Университетыр фокIадэм и 1-м хуэхьэзырщ

Гъэ еджэгъуэщIэм еужьэрэкIыу зыхуэзыгъэхьэзырхэм ящыщщ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр.
Щэнхабзэ
22.08.2021 - 10:35 | 👁 8

Подробности...

Каф бгы къуагъым къыкъуэкIа пщащэ

Сэралъп Мадинэ и Арт-цент­рым иджыблагъэ къы­щызэIуахащ Иорданием щыщ ди лъэпкъэгъу Къэрэгъул Зейнэ и сурэтхэм я гъэлъэгъуэныгъэ.

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ
29.06.2022 - 15:00 | 👁 13

Подробности...

Дауэ цIыхухэр Марсым зэрыщыпсэунур?

ЯпэщIыкIэ бжыгъэхэр. Дыгъэм зэрыпэжыжьэмкIэ Марсыр (Пасэрей Римым зауэм и тхьэ нэхъыщхьэу щагъэлъапIэу щытам и цIэр фIащащ) планетэ еплIанэщ-Меркурийм, Венерэм, ЩIым я ужькIэ.
Жылагъуэ
29.06.2022 - 14:41 | 👁 15

Подробности...

Ихъуреягъым псэщIэ хилъхьэрт

«И адэм хуэфэщэн пхъут» хужаIэ нобэ ди тхыгъэр зытедухуа бзылъхугъэр зыцIыхуу щытахэм.
Литературэ
29.06.2022 - 13:44 | 👁 12

Подробности...

Прозэу тха усэхэр

ДызылъэмыIэс дуней
Жылагъуэ
29.06.2022 - 12:32 | 👁 8

Подробности...

ЩIыхь зыпылъ гъуэгуанэ

 Мы гъэм илъэс 90 ирокъу ди щIыналъэм еджапIэ нэхъыщхьэ иIэ зэрыхъурэ. Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал пединститутыр I932 гъэм къыщызэрагъэпэщауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэрым. Ди республикэм и цIыхубэм я...
Махуэгъэпс
29.06.2022 - 09:30 | 👁 8

Подробности...

Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ Тропик мэзхэр хъумэным и дунейпсо махуэщ Дунай псым и махуэщ
Спорт
28.06.2022 - 20:40 | 👁 17

Подробности...

Бицу Къантемыр и текIуэныгъэ

Калугэ къалэм дэт «Центральный» спортым и уардэунэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ урысейпсо XI спартакиадэм и кIэух зэIущIэхэр. 
Жылагъуэ
28.06.2022 - 19:36 | 👁 9

Подробности...

Сабийми анэми ядэIэпыкъуащ

ГИБДД-м и инспекторхэм медицинэ IуэхущIапIэм и чэзум нагъэсащ дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэхэр - илъэситI хъу сабиймрэ цIыхубз уэндэгъумрэ. 
Тхыдэ
28.06.2022 - 18:31 | 👁 14

Подробности...

Плъыфэхэм куэд къыбжаIэ

ЦIыху балигъым плъыфэу мини I00-м нэс зэщхьэщегъэкIыф. СурэтыщIхэм къалъэгъуф плъыфэ мелуани I0-м нэблагъэ. ЩIэныгъэлIхэм, психологхэм зэрыжаIэмкIэ, плъыфэхэмрэ цIыхумрэ зэпыщIэныгъэшхуэ яIэщ.
ЩIалэгъуэ
28.06.2022 - 17:55 | 👁 12

Подробности...

Щхьэгуащэрэ КIыщейрэ

Адыгейм и ипщэ лъэныкъуэмкIэ щыIэ къуэладжэхэм, бгыхэм, псыхъуэхэм зыщытплъыхьыну тфIэфIщ ди гуп цIыкIум.
Спорт
28.06.2022 - 16:33 | 👁 20

Подробности...

НыбжьыщIэхэм я зэпеуэ

Налшык къалэм щекIуэкIащ «Шиповка юных» атлетикэ псынщIэ четырехборьемкIэ зэхьэзэхуэ зэIуха. 
Литературэ
28.06.2022 - 16:22 | 👁 15

Подробности...

Псыежэхым жиIэр

Дыгъэм зеукъуэдийри, удз гъэгъа губгъуэм йоIусэ.
Жылагъуэ
28.06.2022 - 14:04 | 👁 11

Подробности...

ГъэщIэгъуэнщ

 Псэущхьэхэр фIыуэ тцIыхуу къытщыхъуж щхьэкIэ, дызыщымыгъуазэ куэд хэлъщ Iуэхум. Мы тхыгъэмкIэ фыщыдгъэгъуэзэнщ абыхэм ящыщ зыбжанэм.
Махуэгъэпс
28.06.2022 - 13:34 | 👁 5

Подробности...

Нобэ

Адыгэ Республикэм и къэрал суверенитетым теухуа Декларацэр къыщащта махуэщ
Тхыдэ
28.06.2022 - 12:32 | 👁 10

Подробности...

Тхыдэмрэ IуэрыIуатэмрэ зэподжэж

Адыгэ тхыдэм и къуэпсыр жыжьэ дыдэ къызэрыщежьэм щыхьэт тохъуэ нарт эпосми нэгъуэщI IуэрыIуатэ лIэужьыгъуэхэми куэдрэ узыщрихьэлIэ «уащхъуэ» псалъэр.
ЩIалэгъуэ
28.06.2022 - 11:28 | 👁 21

Подробности...

Iулъхьэ

Университетым щIэтIысхьэнухэм экзамен ятырт. ПщIантIэм щызэхэт цIыху Iувым нэхъ пыIудзауэ лIы гуп уэршэрырт. Дауи, абыхэм я псалъэмакъри зытеухуар а зыхэплъэ экзамен Iуэхур арагъэнт.
Литературэ
28.06.2022 - 10:26 | 👁 18

Подробности...

Къудамэ закъуэр пыдупщIыжмэ

 «Псори  дыкъызытепщIыкIар Гоголым  и «Шинелырщ», -  жиIэгъащ  зэгуэр  Достоевский Фёдор.  Урыс  пащтыхьыгъуэм пэщIэта  а тхакIуэ лъэрызехьэхэм хуэдэ щхьэ адыгэхэм къытхэмыкIрэ жыхуиIэу,  з

Страницы