22.05.2022, 11:22 - Жылагъуэ

Тхыдэдж-бзэщIэныгъэлIхэм я нэхъыбэм къызэралъы­тэм­кIэ, адыгэхэр лъэпкъ нэхъыжь дыдэхэм ящыщщ. Ауэ щы­хъукIи, абыхэм куэд щIауэ яIэщ ахэр адрейхэм къахэзыгъэщ нагъыщэ нэхъыщхьэхэм халъытэ ныпри. 

22.05.2022, 10:35 - Жылагъуэ

Куэдым къалъытэ Кавказ зауэр 1864 гъэм накъыгъэм и 21-м иухауэ. Ауэ дэфтэрхэм къызэрыхэщыжымкIэ, щхьэхуитыныгъэм щIэзэуа ады­гэхэм яхэтащ я щIыгу къихьахэм ­зэман кIыхьым къриубыдэу къе­ныкъуэкъуа, уеблэмэ XIX лIэ­щIыгъуэм и кIэхэм нэсыху Уры­-     сей къэралыгъуэжьым щыщу зыкъэзымылъыта, унагъуэ-унагъуэ­кIэрэ бгыхэм зыдэзыгуэша гуп щхьэхуэхэр.

22.05.2022, 09:00 - Жылагъуэ

Адыгэхэм хамэ хэгъуэгур анэнэпIэсым хуагъадэ. Урыс-Кавказ зауэжь лъэхъэнэм зи хэкур зрагъэбгына ди лъэпкъэгъухэм Уэсмэн къэралыгъуэр къызэрыпежьам псори фIыуэ дыщыгъуазэщ. Мыбдеж я нэгу щыщIэкIамрэ яшэчамрэ иримыкъуа нэхъей, адыгэхэм псэхугъуэ щагъуэтакъым КъуэкIыпIэ Гъунэгъуми. Ди лъэпкъым къыхуэгущIэгъунша гъащIэр абдежми къащыщысхьакъым. Дауэ мыхъуа­ми, хэкум гъазэрэ еплъэкIрэ щыIэтэкъым, зыгуэрурэ псэун, гъащIэм пыщэн хуейт. 

21.05.2022, 12:28 - Жылагъуэ

Налшык дэт Лъэпкъ музейм иджыблагъэ къыщызэIуахащ Сочэ къалэ щыщ сурэтыщI Iэзэ ХьэщIэмыз ФатIимэ и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ.

21.05.2022, 09:00 - Жылагъуэ

Нобэ, Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 158-рэ щрикъум, ди щхьэр яхудогъэщхъ адыгэ лъэпкъым и тхыдэм къыхэщыж Iуэхугъуэ нэхъ гуузхэм ящыщым, лъыгъажэ гуащIэм хэкIуэдахэм. 

20.05.2022, 18:55 - Жылагъуэ

Зызыхъуэж зэпыту екIуэкI гъащIэм псэемыблэжу хэлэжьыхь, жэщ-махуэ имыIэу цIыхупсэм и хъумакIуэу щыт, егъэджэныгъэм, щIэныгъэм я лъахэм курых хуэхъу лэжьакIуэм къалэн нэхъыщхьэу зыхуигъэувыжыр къыдэкIуэтей щIэблэр узыншэу, акъыл жан яIэу, гъэсауэ, пкъыфIэу дунейм тетынырщ. Мы гупсысэр зи Iуэху зехьэкIэкIэ къэзыгъэнахуэ цIыхубзщ Маршэн-Куржы Агнессэ.

20.05.2022, 17:53 - ЩIалэгъуэ

Пасэрей адыгэм и къулеигъэр былымыщхьэкIэ къабжу щытащ. Я къулеигъэр ирахъумэну абыхэм зэрахуэрт хьэфIхэр. 

20.05.2022, 15:37 - Жылагъуэ

Бахъсэн щIыналъэм щIыпIэ унафэр щызехьэнымкIэ и IуэхущIапIэм и унафэщI Балъкъыз Артур къуажэхэм я Iимамхэм иджыблагъэ яIущIащ.

20.05.2022, 14:34 - Тхыдэ

 е 1864 гъэм накъыгъэм и 21-р

 
…1864 гъэм накъыгъэм и 21-м дунейр уфауэ, кIагъэпшагъэу, къепсэпсауэу нэху щащ. Къуэбыдэ (Мзымтащхьэ, убыххэм я лъахэм) щиувыкIа дзэм я гуфIэгъуэт: Кавказ зауэр иухат, абы и саулыкъукIэ Къуэбыдэ нобэ парад щекIуэкIынут.
19.05.2022, 10:35 - Жылагъуэ

ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм илъэсиплI хъуауэ иригъэкIуэкI проектхэм ящыщщ 1 - 4-нэ классхэм щIэсхэм папщIэ къызэригъэпэща «Усэпсэ» хэгъэгупсо зэпеуэр.

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
16.10.2019 - 08:05 | 👁 24

Подробности...

Си чэнджэщым тетщ

«Къамботрэ Лацэрэ» спектаклым Махъэшокъуэ и ролыр щегъэзащIэ.  
Щэнхабзэ
11.10.2019 - 08:12 | 👁 5

Подробности...

Дунейпсо кином и тхьэмахуэ Налшык щекIуэкIынущ

Жэпуэгъуэм и 14-м Налшык и Музыкэ театрым къыщызэIуахынущ «FEST-хиты» фIэщыгъэм щIэт, дунейпсо кином и тхьэмахуэ.
Щэнхабзэ
09.10.2019 - 08:02 | 👁 49

Подробности...

Къэбэрдей театрым и гуащэ ЖьакIэмыхъу КIунэ

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зе­зыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым щагъэлъэпIащ лъэпкъ ­театрым и зыужьыныгъэм хэлъ­хьэ­ныгъэ ин хуэзыщIа, куэд ­щIауэ утыкур зыгъэб­жьыфIэ, УФ-мрэ ­КъБР-мрэ щIыхь зиIэ...
Щэнхабзэ
03.10.2019 - 08:05 | 👁 58

Подробности...

Хъуапсэ и псэ кIуэдыркъым

Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгэ, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ - Алание республикэхэм щIыхь зиIэ я артист Лосэн Тимур нобэр къыздэсым цIыхухэм къызэращIэу щытар пшынауэ Iэзэущ. Иджыри къэс къикIуа творческэ...
Щэнхабзэ
02.10.2019 - 08:15 | 👁 90

Подробности...

ГущIагъщIэлъхэр макъамэм къезыгъэIущэщ

УФ-ми КъБР-ми гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, композитор, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща, Джэрмэншык къуа­жэм 1940 гъэм къыщалъхуа Молэ Владимир Лил и къуэм Саратов дэт...
Щэнхабзэ
25.09.2019 - 08:12 | 👁 16

Подробности...

«Васса Железнова» спектаклыр ди деж щагъэлъэгъуэнущ

Дызэрыщыгъуазэщи, 2019 гъэр Театрым и илъэсу щагъэуващ УФ-м. Илъэсым къриубыдэу ирагъэкIуэкIыну яубзыхуауэ щытахэм ящыщщ урысейпсо Театральнэ марафоныр.
Щэнхабзэ
13.09.2019 - 08:15 | 👁 73

Подробности...

Мазэгъуэ нэхум нуркIэ нэр щIесыкI

Даур Аслъэн и творческэ гъуэгуа­нэм уигу къегъэкI Кавказ Ищхъэрэм профессиональнэ макъамэ щэнхабзэм япэ лъэбакъуэхэр щызычахэр, псалъэм папщIэ, Гасанов Готфрид,
Щэнхабзэ
04.09.2019 - 08:10 | 👁 44

Подробности...

Си гъащIэ - си дуней

ГукъэкIыжхэр (ПэщIэдзэр шыщхьэуIум и 29-м итщ.) Ди нэ къызыхуикI
Щэнхабзэ
04.09.2019 - 08:05 | 👁 18

Подробности...

ТхылъыщIэм и лъэтеувэ

Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и «Точка кипения» коворкинг-центрым шыщхьэуIум и 29-м щекIуэкIащ апхуэдэ фIэщыгъэ иIэу иджыблагъэ къыдэкIа тхылъыщIэм и лъэтеувэ пшыхь.
Щэнхабзэ
30.08.2019 - 08:15 | 👁 67

Подробности...

Си гъащIэ - си дуней

Артист, драматург цIэрыIуэ Мурат Чэпай Исмел и къуэр­ Адыгэ Республикэм щыщ Блашэпсынэ къэбэрдей къуа­жэм 1939 гъэм къыщалъхуащ, Мэзкуу дэт Театр гъуазджэм и къэрал инс­титутыр, Адыгей къэрал...
Щэнхабзэ
21.08.2019 - 08:12 | 👁 31

Подробности...

Сабийхэм яфIэгъэщIэгъуэну

«Артек» дунейпсо сабий центрым и унафэщIхэр я щIэгъэкъуэну «Полевой» лагерым щекIуэкIащ «Нартхэм я фIыгъуэхэр» ХI Дунейпсо сабий-ныбжьыщIэ фестиваль-зэпеуэм и зи чэзу Iыхьэр.
Щэнхабзэ
21.08.2019 - 08:02 | 👁 79

Подробности...

Сурэт щIыным къыхуалъхуа ЛIыхужь Ауни

Сурэт щIын IэщIагъэмкIэ Тыркум и ­гъуазджэм и къэгъэшыпIэ нэхъыщхьэу ябж 1914 гъэр. Абы щыгъуэ сурэтым хуэIэзэу зыкъэзыгъэлъэгъуа щIэблэрщ гъуазджэм и тхыдэм и лъабжьэр зыгъэтIылъар. Зи гугъу тщIыхэм...
Щэнхабзэ
09.08.2019 - 08:17 | 👁 14

Подробности...

«Москва-Дамаск» фильмыр къатыж

«Къэбэрдей-Балъкъэр» телеканалымкIэ бадзэуэгъуэм и 12-м къатыжащ «Москва-Дамаск» арт-марафоным къытращIыкIа фильмыр.
Щэнхабзэ
09.08.2019 - 08:03 | 👁 26

Подробности...

Лъэпкъ макъамэкIэ дунейр зыгъафIэ

Адыгэхэм ижь-ижьыж лъандэрэ пщIэ лей хуэтщIу къокIуэкI джэгуакIуэхэм. Лъэпкъ Iэмэпсымэхэр зыгъэбзэрабзэхэмрэ ахэр зыщIыф IэпэIэсэхэмрэ жьантIэр хуагъэфащэрт.
Щэнхабзэ
09.08.2019 - 08:03 | 👁 68

Подробности...

Ямыдэми, яфIэтхэрт

Акъсырэ Залымхъан теухуауэ жысIэм и нэхъыбэр пцIыуэ къыпщыхъункIэ хъунущ, апхуэдизкIэ гъэщIэгъуэныщэщи.
Щэнхабзэ
07.08.2019 - 08:10 | 👁 61

Подробности...

Шорэ Туркан: «Ину фIыщIэ пхузощI, кино»

Тыркум щыцIэрыIуэ, адыгэ лъэпкъым къыхэкIа актрисэ Шорэ Туркан и ныбжьыр илъэс блыщI ирикъуащ. Абы теухуа тхыгъэхэр мызэ-мытIэу тетащ ди газетым. 

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

ЗэIущIэхэр
08.04.2022 - 19:00 | 👁 9

Подробности...

КъызэтеувыIэнукъым

КIуэкIуэ Казбек Москва щыIущIащ «ЭКО-культура» агропромышленнэ холдингым и президент Рудаков Алек­сандр.
Махуэгъэпс
08.04.2022 - 18:55 | 👁 2

Подробности...

НОБЭ

Цыджанхэм я дунейпсо махуэщ. Цыджанхэм я дунейпсо Конгрессу 1971 гъэм Лондон щызэхэтам къыщащтащ абы теухуа унафэмрэ а лъэпкъым и гимнымрэ и ныпымрэ. Урысей анимацэм и махуэщ
Спорт
08.04.2022 - 18:00 | 👁 15

Подробности...

Университетым и махуэшхуэм и щIыхькIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и стадионым щекIуэкIащ регбимкIэ КъБКъУ-м и зэхьэзэхуэ.
Спорт
08.04.2022 - 17:56 | 👁 6

Подробности...

Тэрчдэсхэр кIэух зэпеуэхэм макIуэ

Мэлыжьыхьым и пэщIэдзэхэм Астрахань къалэм дэт «Звездный» спорт комплексым щекIуэкIащ Урысей Федерацэм и еджакIуэхэм я XI гъэмахуэ спартакиадэм и етIуанэ Iыхьэм хиубыдэ художественнэ гимнас
Жылагъуэ
08.04.2022 - 17:45 | 👁 2

Подробности...

И зэхуэдитIыр къытрахыжащ

Урысей МВД-м и къудамэу Май районым щыIэм 2022 гъэм мэлыжьыхьым и 3-м зыхуигъэзащ Май къалэм дэт ООО-м и унафэщI, илъэс 58-рэ хъу налшыкдэсым.
Жылагъуэ
08.04.2022 - 17:24 | 👁 5

Подробности...

IуэхущIапIэ мыинхэм заужь

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ щекIуэкIащ инновациехэмкIэ и IуэхущIапIэ мыинхэм я лэжьыгъэр къызэрызэгъэпэща щIыкIэм теухуауэ зэIущIэ.
ЩIалэгъуэ
08.04.2022 - 17:00 | 👁 7

Подробности...

Алыхьым зэриухам хуэдэу хъуащ

Илъэс 85-рэ къэзыгъэщIауэ иджыри езыкъутэкIыу псэу Аслъэн дадэ къызжиIэжащ мы хъыбарыр.
Жылагъуэ
08.04.2022 - 16:55 | 👁 4

Подробности...

Сыт уэшхыр зищIысыр?

Иджыпсту гъатхэщ, уэшххэри нэхъыбэ хъунущ. Илъэсым и кIуэцIкIэ дунейм плIэ зызредзэкI: дэтхэнэ зыми и мыхьэнэ иIэжщ, къалэн егъэзащIэ.
Жылагъуэ
08.04.2022 - 16:51 | 👁 4

Подробности...

Шыргупс – Щэхъурадж - Чехрак

КъухьэпIэ Кавказым щежэх псыхэм ящыщ зыщ. Лабэ сэмэгу лъэныкъуэмкIэ холъадэ.
Тхыдэ
08.04.2022 - 15:46 | 👁 12

Подробности...

«Ленинград къикIа хъыджэбз»

Ди тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ дунейм къыщытехьащ Къаныкъуэ СэIэдулэ и «Ленинград къикIа хъыджэбз» тхылъыр.
Жылагъуэ
08.04.2022 - 15:00 | 👁 19

Подробности...

ГущIэгъу зиIэ цIыху дахэ

Си тхыгъэ кIэщIыр зытезухуэну сыхуейуэ къалэмыр къыщIэсщтар ковид уз зэрыцIалэм щеIэзэ госпиталым Тэрч къыщыздыщIэлъа бзылъхугъэ гъэщIэгъуэнщ.
Жылагъуэ
08.04.2022 - 13:45 | 👁 4

Подробности...

Тау Олег: Адыгэ шхыныгъуэхэм нэхърэ нэхъ гурыхь щыIэкъым

Илъэс 41-кIэ пщафIэ IэщIагъэм ирилэжьащ Лэскэн районым хыхьэ Хьэтуей къуажэм щыщ Тау Олег.
Жылагъуэ
08.04.2022 - 13:10 | 👁 5

Подробности...

Фэеплъхэр зыхуей хуагъазэ

Налшык къалэ администрацэм и нэIэм щIэтщ тхыдэ фэеплъхэм хабжа унэхэмрэ архитектурэ ухуэныгъэхэмрэ.
Тхыдэ
07.04.2022 - 14:53 | 👁 41

Подробности...

Адыгэхэр - Бахъсэн и псыхъуащхьэхэм

Этнограф, тхыдэдж цIэрыIуэ Волковэ Татьянэ 1974 гъэм Москва къыщыдигъэкIа «Кавказ Ищхъэрэм щыпсэу лъэпкъхэр: XVIII лIэщIыгъуэм къыщыщIэдзауэ XX нэсыху» и тхылъ купщIафIэм и япэ Iыхьэм, къэрэшейхэмрэ...
Жылагъуэ
07.04.2022 - 13:31 | 👁 31

Подробности...

«Чэщей щыкъум хуэдэщ»

Мы жыгым и тхьэмпэхэр гъэм и сыт хуэдэ зэманми щхъуантIэщ. Езыр лIэужьыгъуэ лъапIэхэм хабжэ. И пкъыр быдэщ, къабзэщ (адыгэхэм «чэщей щыкъум хуэдэщ», «чэщейм хуэдэу къабзэщ» псэлъафэхэр къызыхахари...
Тхыдэ
07.04.2022 - 12:55 | 👁 17

Подробности...

Жыжьэ къыщожьэ

Адыгэхэр Урысейм ис лъэпкъи 180-м язщ. Езыхэр зэрызэджэжыр «адыгэщ», ауэ лъэпкъ тхыдэм и пэщIэдзэм щегъэжьауэ этноним куэд игъуэтащ. Абыхэм ящыщ зыбжанэ жьы хъуауэ къагъэсэбэпыжыркъым, языныкъуэхэр...

Страницы