Политикэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

«Урысей Федерацэм и субъектхэм я гъэзэщIакIуэ властым и органхэм я лэжьыгъэм къыщахьа ехъулIэныгъэхэм  папщIэ 2022 гъэм федеральнэ бюджетым къыхэкIыу дотацэ (грант) щIыкIэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм  и республикэ бюджетым къыIэрыхьа бюджет зэхуаку трансфертхэр зытрагъэкIуадэ унэтIыныгъэхэм я IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2022 гъэм бадзэуэгъуэм и 5-м къыдигъэкIа Указ №67-УГ-м и 1-нэ пунктым зэхъуэкIыныгъэ хэлъхьэным теухуауэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Физкультурэмрэ спортымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр яфIэщыным и IуэхукIэ
Физкультурэмрэ спортымрэ зегъэу­жьы­ным, щIэблэр гъэсэным къаруушхуэ зэрырахьэлIам икIи илъэс куэд лъандэрэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм физкультурэмрэ спортымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ ­лъапIэр яфIэщын
 ГъуаплъащIэ Замир Адэлбий и къуэм - Шэрэдж  муниципальнэ   районым  и  «Спорт школ №2» муниципальнэ кIэзонэ IуэхущIапIэм и гъэсакIуэм

Инджылызым и тIасхъэщIэх пандитхэр

Пандитхэр (хэвмыгъэгъуащэ «бандит» псалъэм - а тIур зыкIи зэкIуалIэркъым) Ипщэ Азием щыщ цIыхухэщ, ахэр Британием и тетхэм къагъэсэбэпу щытащ и колоние а къэралым и ищхъэрэ лъэныкъуэ иджыри къыхуэмыубыдам щыщыIэ щытыкIэр къахутэн мурадкIэ.
А шпионхэм зэхалъхьа картэхэр инджылызхэм къахуэщхьэпэрт, ахэр езыхэм я тепщэныгъэм щIагъэувэн папщIэ. СанскритыбзэкIэ «пандит» псалъэм къокIыр «еджагъэшхуэ».
Сыт щыгъуи псори зытещIыхьауэ щытар Индиер зыIэщIамыгъэкIынырщ. Ар пIалъэ кIыхькIэ щытащ империем и къулеигъэр зэтезыухуэу. Апхуэдэу щыщыткIэ, и лъэщагъри.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Унафэ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Унафэ

1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм экономикэ, социальнэ зэпIэзэрытыныгъэ къыщызэгъэпэщыным хуэгъэза Iуэхухэр гъэзэщIэныр зэблэзыгъэкI штабым, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2022 гъэм гъатхэпэм и 5-м къыдигъэкIа унафэ №2I-РГ-мкIэ къищтам, мы къыкIэлъыкIуэ зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэн:
а) зэзыгъэуIу штабым хэгъэхьэн мы къыкIэлъыкIуэхэр:
Амщокъуэ Ф.Къ. – «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Профсоюзхэм я федерацэ» Союзым и унафэщIыр (зэгурыIуауэ)

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и деж Стратегие зыужьыныгъэмрэ лъэпкъ проектхэмкIэ щыIэ советым, а Советым и президиумым, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2020 гъэм накъыгъэм и 12-м къыдигъэкIа Указ №54-УГ-мкIэ къищтахэм, зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ
  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и Унафэ

 «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм промышленностымрэ сатумрэ зыщегъэужьыныр» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал программэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ

2022 гъэм бадзэуэгъуэм и 13-м             Налшык къалэ   №164-ПП

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм унафэ ещI:

Къэрал щхьэхуитым и къарур зыгъэбагъуэр цIыхубэ зэхэщIыкIырщ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек бадзэуэгъуэм и 19 - 20-хэм хэтащ Стратегие жэрдэм­хэмкIэ агентствэмрэ Госконгресс фондымрэ къызэрагъэ­пэща «ЗэманыщIэм хуэгъэпса мурад лъэщхэр» зэхыхьэш­хуэм.

Налшык мэжджытыщIэ щаухуэнущ

Бадзэуэгъуэм и I5-м КъБР-м и УнафэщI КIуэкIуэ Казбек яIущIащ Дин IуэхущIапIэм и лэжьакIуэхэмрэ щIыналъэ раис-Iимамхэмрэ. ЗэIущIэм къыщызэхуэсахэр тепсэлъыхьащ IуэхущIапIэм щызэфIах лэжьыгъэмрэ республикэм ис муслъымэнхэр зыхуей-зыхуэныкъуэхэмрэ. Гулъытэ нэхъыбэ хуащIащ дин лэжьакIуэхэм я щIэныгъэм хэгъэхъуэн, ахэр нэхъ зыхуей хуэзауэ гъэхьэзырын зэрыхуейм. ХуэмыщIауэ псэухэм зэрадэIэпыкъупхъэми тепсэлъыхьащ. 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм дзэм  езыджэ и комиссэм, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2022 гъэм гъатхэпэм и 21-м къыдигъэкIа Указ №28-УГ-мкIэ къищтам, зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и языныкъуэ унафэхэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм 2018 гъэм дыгъэгъазэм и 21-м №57-ПП-м щIэту, 2021 гъэм мэкъуауэгъуэм и 18-м №134-ПП-м щIэту къищта унафэхэм къару ямыIэжу къэлъытэным теухуауэ

 2022 гъэм мэкъуауэгъуэм и 28-м                Налшык къалэ  №151-ПП

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм унафэ ещI:

Страницы

Подписка на RSS - Политикэ