Жылагъуэ

Лэжьыгъэр фIэкIуэдынкIэ мэхъу

КъБР-м щыIэ МВД-м зэхегъэкI я лэжьакIуэм зэхищIыхьар. 

Хущхъуэ лъапIэмкIэ къызэрагъэпэщ

Илъэс 80 зи ныбжь налшыкдэсым сом мин 200 и уасэ хущхъуэр Iэрохьэ суд приставхэм я нэIэ тету. 

И зэфIэкIыр нэхъ ин хъуащ

УФ-м ЦIыхухэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымрэ щIэныгъэ нэхъыщхьэмкIэ и министерствэм и жэрдэмкIэ лъэныкъуэ куэдкIэ къапщытащ къэралым ит еджапIэ нэхъыщхьэхэм 202I гъэм ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэр икIи абы къигъэлъэгъуащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и зэфIэкIыр нэхъ ин зэрыхъуар.

Зызыгъэпсэху сабийхэм я хьэщIащ

КъБР-м щыIэ МВД-м и лэжьакIуэхэр, Сабийм и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу КъБР-м щыIэмрэ республикэм Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм и щIалэгъуалэ центрымрэ я лIыкIуэхэр ящIыгъуу, щыIащ узыншагъэр щрагъэфIакIуэ «Атажукино» комплексым щылажьэ «Лидер» сменэм. ХьэщIэхэм абы зыщызыгъэпсэху сабийхэм профилактикэ Iуэху щхьэпэ драгъэкIуэкIащ. 

ПсэупIэм ехьэлIа Iуэхухэр

Суд приставхэр ядэIэпыкъури, налшыкдэсыр щIэтIысхьэжащ илъэсих ипэкIэ къищэхуа фэтэрым. Ар зейуэ щытахэм бжэм и IункIыбзэIухыр яхъуэжри, къэзыщэхуар щIыхьэну Iэмал кърататэкъым. 
КъБР-м щыIэ УФССП-м и Налшык къалэ къудамэм щIэлъащ щIыпIэм щыпсэу цIыхубзым теухуа тхьэусыхафэр. Абы и фэтэрыр ищащ, и уасэр къыIэрыхьэри, псэупIэр хуит къищIащ. АрщхьэкIэ, зэман гуэр дэкIри, ар къэзыщэхуар щымыIэу, унэм щIэтIысхьащ цIыхуи 5 хъу унагъуэр: фэтэрыр зейуэ щытахэм я Iуэху зыхэмылъыж унэм и IункIыбзэIуххэр яхъуэжащ, зращар щIэмыхьэфыну. 

Лъэпкъым и цIыху пажэхэм ящыщ зы

Нобэ зи гугъу фхуэтщIынур Аруан куейм, Къэбэрдей-Балъкъэрым ямызакъуэу къэралми куэд хуэзыщIа цIыхущ. Нало Залым Алий и къуэр Нарткъалэ щыцIэрыIуэщ. Къалэм техник ныбжьыщIэхэм я станц щиухуэри, щIалэ цIыкIухэр абы дригъэхьэхащ техникэм, щыцIыкIум къыщыщIэдзауэ ар фIыуэ ялъагъуу, я IэкIэ зэпкъралъхьэфу.

Зэманым и лIыхъужь

Сосналы СулътIан и цIэр Кавказым и тхыдэщIэм  хэтха хъуащ, а цIыхум  адыгэ лъэпкъым и пщIэр зэриIэтам шэч хэлъкъым.

Къалэм лъэщ

ЦIыхубэр сыт щыгъуи ирогушхуэ, иробжьыфIэ тхакIуэм и гуащIэм. Псом хуэмыдэжу лъагэщ лъэпкъ литературэм и зэхэублакIуэхэм я щIыхьыр. Адыгэхэм я дежкIэ апхуэдэ тхакIуэщ КIэрашэ Тембот. Адыгэ тхыбзэм япэ лъэбакъуэр щича махуэм къыщожьэ КIэрашэм и литературэ лэжьыгъэр. ЛIы ныбжь гъуэгуанэ и нэгу щIэкIащ Тембот и къалэмым. А къалэмым игъэбэтащ къэрал псом щыцIэрыIуэ «Гъуэгу насыпыфIэ» романыр, повесть хьэлэмэт зыбжанэ, рассказ куэд, нэгъуэщI тхыгъэхэр.

Псы фIей хъумапIэхэм я Iэужьыр

Бгым къыщIах къулеигъэхэр щIым къыхагъэкъэбзыкIа нэужь, ар зэратхьэщIа псы фIейр щахъумэ, щызэхуахьэс щIыпIэм щхьэкIэ «хвостохранилище» жаIэ. Апхуэдэ зэхуэхьэсыпIэхэр километр зыбжанэкIэ фабрикэм пэжыжьэу щаухуэ. ЗэманкIэ щыта псы фIейр мэжабзэ, щIыр щIотIысыкIри. ИужькIэ абы псыр къыщхьэщахыжри, иджыри къагъэсэбэп, нэгъуэщI пкъыгъуэ гуэрхэр къыхахыж е ягъэкъабзэри псы ежэххэм хаутIыпщхьэж. Псы фIейр нэхъ псынщIэу жэбзэн папщIэ, коагулянтхэмрэ флокулянтхэмрэ къыщагъэсэбэп щыIэщ. 

ФокIадэр къэмысу

ХьэтIохъущыкъуейм дэт курыт школ № 2 - р гъэ еджэгъуэщIэм хуагъэхьэзыращ.
ЕджакIуэу I70 – рэ щIэхуэным тещIыхьауэ илъэс куэд ипэ яухуа мы школым илъэс къэс елэжьын хуей мэхъу. Къапщтэмэ, зэхъуэкIын хуейщ жьы хъуа унэлъэгухэр, бжэ - щхьэгъубжэхэр. 

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ