Спорт

ЩIыналъэ футбол лигэм и кубокым щIэбэнахэр

Мы махуэхэм Мэзкуу къалэм щекIуэкIащ ЩIыналъэ футбол лигэм и кубокыр къэхьыным ехьэлIа зэхьэзэхуэ. Пандемием и зэранкIэ ипэ ита илъэситIым зэпеуэр ирагъэкIуэкIатэкъым. Иджы уз зэрыцIалэр ужьыха пэтми, хамэ къэрал командэхэр хэттэкъым. Ауэ, къызэгъэпэщакIуэхэм къызэрыхагъэщамкIэ, къэралым и командэ нэхъ лъэщхэр зэхуашэсыну Iэмал ягъуэтащ. 

Дзюдом и зыужьыныгъэм хуэунэтIауэ

Шэджэм къалэм дэт курыт еджапIэ №5-м къыщызэIуахащ дзюдомкIэ щIыналъэм и секцэ.

Министерствэм щагъэлъапIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым СпортымкIэ и министерствэм Урысей Федерацэм ММА-мкIэ и зэхьэзэхуэм щытекIуа спортсменхэм щаIущIащ КъБР-м спортымкIэ и министрым и къуэдзэ Анаев Аслъэн. ЗэIущIэм хэтащ «Файт зона» спорт клубым и вице-президент Мэш Алим.
Анаевыр спортсменхэмрэ абыхэм я гъэсакIуэ Шыхъуэстэн Русланрэ Мэш Алимрэ, КъБР-м Зэзауэ зэхэтхэмкIэ и федерацэм и президент ПщыукI Залым сымэ ехъуэхъуащ зэхьэзэхуэм къыщагъэлъэгъуа зэфIэкI лъагэхэмкIэ, адэкIи ефIэкIуэну зэрыщыгугъыр къыхигъэщащ.

Я джэгугъуитI зэхуэдэкъым

«Спартак-Налшык» (Налшык) - «Форте» (Таганрог) - 0:2 (0:2). Налшык. «Спартак» стадион. Накъыгъэм и 12-м. ЦIыху 500 еплъащ.
 

Судьяхэр: Машлякевич, Смирнов  (тIури Мэзкуу щыщщ), Пичугин (Ставро­поль).
«Спартак-Налшык»: Антипов, Шумахуэ З. (Белоусов, 47), КIэдыкIуей, Сындыку, Ольмезов, Масленников, Хъу­тIэ (Дэхъу, 57), Хьэшыр, Ульбашев (Торосян, 75), Бэчбо, ЛIуп (Гугуев, 71).

Япэ текIуэныгъэр мэлыжьыхьыращ къыщахьар

Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм и гъатхэ-гъэмахуэ лъэхъэнэм хыхьэ зэIущIэхэр и кIэм ноблагъэ. Гъэ джэгугъуэм щIэдзэкIэжыфI езымытыфа «Спартак-Налшыкым» мэлыжьыхь мазэми командэм къыдэщIхэр зэригъэгушхуа щIагъуэ щыIэкъым.
ТIощIрэ езанэ джэгугъуэм зэхэтын хуеяуэ, дунейм и щытыкIэм къыхэкIыу ягъэIэпхъуауэ щыта «Спартак-Налшыкымрэ» «Биолог-Новокубанск»-мрэ я зэIущIэмкIэ мэлыжьыхьыр къызэIуихащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и футбол командэ нэхъыщхьэм.

Къэралым и кубокым щIэбэнынущ

Мы махуэхэм Екатеринбург къалэм щекIуэкIащ пауэрлифтингымкIэ цIыхухъухэм я урысейпсо чемпионатрэ зэхьэзэхуэрэ. Псори зэхэту саугъэт нэхъыщхьэхэм щIэбэнащ къэралым и щIыналъэ 73-м щыщ спортсмени 176-рэ.  Абы ирихьэлIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и атлетхэри.

Саугъэт нэхъыщхьэхэр зыIэрагъыхьэ

Башкирием и къалащхьэ Уфа щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 12 - 13 ит сабийхэм  каратэмкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэм 55-м икIа спортсмен ныбжьыщIэ 800-м щIигъу.

Бахъсэндэсхэм я зэфIэкI хэлъу

Санкт-Петербург къалэм дэт «Юбилейный» спорт комплексым щекIуэкIащ самбэмкIэ ХХ дунейпсо ныбжьыщIэ зэхьэзэхуэ. «ТекIуэныгъэ» зыфIаща зэпеуэм зэфIэкI лъагэхэр къыщагъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсменхэм.

Дунейпсо зэхьэзэхуэм ещанэ увыпIэр къыщызыхьа Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и командэ къыхэхам и ехъулIэныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуащIащ Сунш Къантемыр, КъуэщIысокъуэ Темырлан, Беслъэней Темырлан, Сонэ Идар сымэ.

Олимп чемпионыгъэм и лъагъуэр тхухэзыша

Лъакъуэрыгъажэ спортымкIэ СССР-м тхуэнейрэ и чемпион (1968, 1971, 1972 гъэхэм команднэ зэпеуэм, 1968 гъэм щхьэзакъуэ зэхьэзэхуэм, 1972 гъэм махуэ куэдкIэ екIуэкIа зэдэжэм), дунейпсо чемпион (1970 гъэ), Олимп чемпион (1972 гъэ) Шыхъуэ Борис и ныбжьыр накъыгъэм и 8-м илъэс 75-рэ ирокъу.

КъуэкIыпIэ Жыжьэм къыщыхожаныкI

Владивосток къалэм дэт КъуэкIыпIэ Жыжьэ федеральнэ университетым мэ­лы­жьыхьым и 25 - 27-хэм щекIуэкIащ Урысей Федерацэм алыдж-урым бэнэ­кIэм­кIэ и зэхьэзэхуэ. Ма­хуищкIэ зэхэта зэIущIэхэм я хьэлъагъ елъытауэ зэщ­хьэщыхауэ щыта гупип­щIым саугъэт нэхъыщ­хьэ­хэм щыщIэбэнащ къэ­ра­лым и щIыналъэ 47-м ­къикIа зи ныбжьыр илъэс 24-м нэс спортсмен щIалэщIэ 350-м нэблагъэ.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт