«Насыпыр щхьэтепхъуэ пхуэсщIащ»

Ар и фIэщыгъэу Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджы дыдэ къыщыдэкIащ Зеикъуэ къажэм щыщ, УФ-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэт Щоджэн Риммэ и Iэдакъэ къыщIэкIа тхылъыр.

Газетеджэхэр мызэ-мытIэу зи тхыгъэхэм фыщыдгъэгъуэза Щоджэн Риммэ и тхылъ еханэщ иджырей къыдэкIыгъуэр. Абы лъабжьэ хуэхъуащ тхакIуэр гъащIэм пэжу зыщрихьэлIа цIыхуитIым я насыпыр. Зы лъэныкъуэкIэ уеплъмэ, лэжьыгъэр а тIум я лъэIукIэ итхауэ къыпщыхъунущ, ауэ Риммэ и тхыгъэр езыр гукIэ зыпхыкIа, и псэм къыбгъэдэкIыу тхылъымпIэм нихьэсауэ къызэрыддэгуашэ лэжьыгъэщ.
НэхъапэIуэкIэ дунейм къытехьащ и повестхэр щызэхуэхьэса «Розэм тедия нэпс» (2015), и Iуэтэжхэмрэ повестхэмрэ зэрыт «Сыхуиту зы сыхьэт уи гъащIэм щызгъэгъуэт» (2016), и усэхэр щызэхуэхьэса «Псэм и лэ­рыпс» (2017), повесть кIэщIхэмрэ Iуэ­тэжхэмрэ зэрыхуа «Свет, зажжённый молнией» (2019), «Уэгум щыхуарзэ псэ» (2019) тхылъхэр.
 

БЖЬЫХЬЭЛI Розэ.
Поделиться: