ЩIалэгъуэ

Адыгэ фильмыр нэхъыфIу Израилым къыщалъытэ

Тель-Авив щыпсэу адыгэ пщащэ Щхьэлахъуэ Надия художник, режиссёр IэщIагъэхэм ехъулIэныгъэхэр щиIэщ. Абы и Iэдакъэ къыщIэкIа («Зауэм и щIэжьыуэ») фильмыр иджыблагъэ Израилым щекIуэкIа кинофестивалым нэхъыфIу къыщалъытащ.

Хэкур пщIыхьу зылъагъу Къэрэгъул Зейнэ

Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым иджыблагъэ къыщызэIуахащ Иорданием щыщ ди лъэп­къэгъу Къэрэгъул Зейнэ и сурэтхэм я гъэлъэгъуэныгъэ.
«Хэкум и пщIыхьхэр» выставкэм къекIуэлIат республикэм и щэнхабзэм, гъуазджэм хэлъ­хьэ­ныгъэ хуэ­зыщIахэр, къулыкъущIэхэр, IэнатIэ зэмылIэужьы­гъуэхэм пэрытхэр. Абы­хэм псоми къыхагъэщащ Зейнэ и IэдакъэщIэкIхэм я кууагъымрэ абыхэм ящIэлъ лъэпкъ гупсысэ дахэмрэ.

Хэкум екIуэлIэж гъуэгур къыхэзыха Бибарс

ИлъэсийкIэ узэIэбэкIыжмэ, Сирием къиIэпхъукIыжа адыгэ щIалэ IэпэIэсэ, егъэджакIуэ, музыкант Iэпыш Бибарс Хэкум исхэм къызэрытхэзэгъэжар, унэтIыныгъэ куэдым зэфIэкIхэр зэрыщиIэр нэрылъагъущ.

Гугъэри щIэгъэкъуэнщ

Финляндием метеорологиемкIэ и институт нэхъыщхьэм (FMI) и лэжьакIуэ, физик Янхунен Пеккэ къызэрилъытэмкIэ, ЩIы Хъурейм тес цIыхухэм хьэршым псом япэу псэупIэ нэхъ щаухуэфыну щытыр Юпитерымрэ Марсымрэ я зэхуаку дэт астероид «бгырыпхым» хыхьэ планетэ цIыкIужьейхэм я нэхъ ин Церерэ къедза и къэухьырщ.

Бэлагъы Къантемыр и лэжьыгъэщIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщалъхуа режиссёр щIалэщIэ Бэлагъы Къантемыр хэтщ Америкэм и Штат Зэгуэтхэм щытрах «The Last of Us» сериалым. Абы лъабжьэ хуэхъуащ компьютер джэгукIэхэр, постапокалипт зэманым узэрыхэпсэукIынур.

Гъуэгу махуэ, «Адыгэ щауэ»!

Ди газетым зэрытетащи, Къэбэрдей Адыгэ Ха­сэмрэ Кэнжэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и уардэ­унэм и лэжьакIуэхэмрэ къыхалъхьа «Адыгэ щауэ» республикэ зэпеуэм­ и щIыналъэ Iыхьэр Джылахъстэнейм щрагъэкIуэкIащ. Абы хэтащ щIыналъэм и къуа­жэхэм къикIа щIалибгъу.

Хьэцей Тимур: «Черкес ФМ»-м едаIуэ дэтхэнэми игу дыхьэ макъамэ щызэхихын хуейщ

«Черкес ФМ» лъэпкъ радиор нобэ адыгэ дунейм Iулыдж ин щызиIэ IуэхущIэу зэфIэуващ. Уеблэмэ, хамэ къэрал куэдым щикъухьа адыгэхэр нэхъри зэрипхыжу, адыгэбзэм и IэфIагъыр игъэнаIуэу, адыгэ хабзэм и купщIэр тхузэпкърихрэ лъэпкъ макъамэ дахэм дыщIигъэдэIуу ди гъащIэм щыщ Iыхьэ хъуащ.

Адыгэбзэр зыIэщIэхухэм сэбэп яхурехъу!

Ди газетымкIэ хъыбар зэрывэдгъэщIащи, щэкIуэгъуэ мазэм продюсер цIэрыIуэ Хьэцей Тимур и жэрдэмкIэ къызэIуахащ «Черкес-FM» ­радиостанцыр. Адыгэ радиом и ехъу­лIэныгъэхэмкIэ къыддэгуэшэну ди хьэщIэщым къытхуеблэгъащ радиостанцым и гъэзэщIакIуэ унафэщI ­ГъукIакъуэ Идар.

Осетин цIыхубэ таурыхъхэр

Щыхьыр, мыщэр, цыжьбанитIыр

Адэ-анэхэм я лъэIукIэ

Сабий псоми я деж щIэупщIэшхуэ щызиIэ «Смешарики» урыс мультсериал цIэрыIуэр лъэпкъыбзэ 15-кIэ зэрадзэкIащ икIи къэрал 60-м къыщыдокI. Адыгэ щэнхабзэмкIэ «Адыгэ» фондымрэ «Каракан» телестудием и унафэщI Къущхьэ Оксанэрэ я фIыгъэкIэ иджы ди щIэблэм Iэмал яIэщ абы адыгэбзэкIэ еплъыну.

Страницы

Подписка на RSS - ЩIалэгъуэ