ЩIалэгъуэ

Хъуэрыбзэхэр щызэпадзыжу щытар

Адыгэхэм щIалэгъуалэр зэи дэкъузауэ яIыгъакъым, ауэ хуагъасэрт емыкIу ямы­лэ­жьыным, лей зэрамыхьэным. ЩIалэ­хэмрэ хъыджэбзхэмрэ хуиту щы­зэ­ры­цIыхурт икIи щызэдэгушыIэрт хьэгъуэ­лIыгъуэхэм, гуфIэгъуэхэм,  тхьэлъэIухэм. ИкIи гухэлъ щы­зэ­хуащI­кIэ, а гурыщIэр зэрызэхуаIуатэм щхьэ­хуэ­ныгъэ хэлът, хъуэ­рыбзэрэ щIагъыбзэкIэ а ­ тIур зэпсалъэрт.

ЩІэныгъэм и къигъэхъуапІэ

Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым  егъэджэныгъэр пыІудзауэ къызэзыгъэпэщ системэм зрегъэубгъу

КІуэ пэтми зызыубгъу электрон Іэмалхэм я фІыгъэкІэ Іуэхугъуэ куэдыр еджапІэхэм ялъэІэс икІи щызэрахьэ хъуащ.

ЦIыкIураш

ЭЗОП, пасарей алыдж тхакIуэ

Хъуэрхэр

ГЪУЭГУРЫКIУЭХЭМРЭ МЫЩЭМРЭ

Гупсысэ телъыджэхэр къэзыгъэщI сурэтхэр

Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм иджыблагъэ къыщызэIуахащ сурэтыщI Iэзэ Уянаев Аслъэнджэрий и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ.

Нэрымылъагъу абрагъуэхэр

ЩIэныгъэм къыщыунэху къэхутэныгъэ телыджэхэм тетхыхь Science Alert сайтым (Австралие) хъыбар зэрызэбгригъэхамкIэ, Шыхулъагъуэ (Млечный путь) галактикэм и кум хуэзэу япон астрономхэм къыщагъуэтащ алъандэрэ зыщымыгъуазэу щыта пкъыгъуэ абрагъуэ.

ЕджакIуэ ныбжьыщIэхэр я хьэщIащ

КъБР-м щыIэ УФСИН-м и «Вулкан» къудамэ хэхам (ОСН) лIыгъэм и дерс щрагъэкIуэкIащ Налшык къалэ и гимназие №14-м щеджэхэм папщIэ.

Полицейхэм йогуапэ

Кинолог центрым и лэжьакIуэхэм Налшык и школакIуэхэм папщIэ зыплъыхьакIуэ къызэрагъэпэщащ. Абы къыпэджэжу полицейхэм къапэплъэрт усэхэмрэ я IэкIэ ягъэхьэзыра хъуэхъу открыткэхэмрэ Хэкум и хъумакIуэм и махуэм и щIыхькIэ.

Полицей хахуэм и фIыгъэкIэ

ФIыщIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Дзэлыкъуэ районым щыщ полицэм и сержантым псэупIэ унэр мафIэм щихъумащ.

«Proxima c» зыфIаща планетэщIэ

Дызэрыщыгъуазэщи, ди Дыгъэм ирагъэщхьу нэхъ къыпэгъунэгъу дыдэщ Проксима Центавра зи фIэщыгъэ вагъуэ жьэражьэр.

Робототехникэм къыщыхэжаныкIхэр

«ДыгъафIэ къалэ» сабий академием и «Кванториум» сабий технопаркым и робототехникэ, 3 D моделирование, программирование дерсхэм екIуалIэхэу Шишкин Юрийрэ Храмцов Александррэ а унэтIыныгъэхэм къыщыхэжаныкI, республикэр куэдкIэ зыщыгугъ ныбжьыщIэ жыджэрхэм ящыщщ.

Страницы

Подписка на RSS - ЩIалэгъуэ