ЩIалэгъуэ

Сэбаншы Фаридэ къыхуагъэфэщащ Ежевскэм и цIэр зезыхьэ саугъэтыр

Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и студентхэр илъэс етIуанэ хъуауэ къыщыхожаныкI мэкъумэш машинэхэр зэпкърылъхьэным, щыIэхэр егъэфIэкIуэным хуэгъэпса къэралпсо зэпеуэм. Мы гъэм абы и саугъэтыр зыхуагъэфэща цIыхуиблым ящыщщ КъБКъМУ-м механизацэмрэ IуэхущIапIэхэр электрокъарукIэ къызэгъэпэщынымкIэ и факультетым «Техникэ Iэмэпсымэхэр, машинэхэмрэ комплексхэмрэ къэгъэсэбэпыныр» и къудамэм и 3-нэ курсым щIэс Сэбаншы Фаридэ.

Къурш гъуэгуанэхэм мы гъэм турист мин 17-м щIигъум къыщакIухьащ

 

Туристхэмрэ альпинистхэмрэ я зыгъэпсэхугъуэ лъэхъэнэр Iуащхьэмахуэ лъапэ щеух. Иджыпсту дунейм и дахэгъуэщи, зыплъыхьакIуэхэр нэхъ мащIэ хъуакъым. Ауэ Iуащхьэмахуэ  курортым иджы щыщIэдзауэ лэжьыгъэшхуэ щокIуэкI бгы лыжэр фIыуэ зылъагъухэр тэмэму къызэрырагъэблэгъэным хуэгъэзауэ.

ЩIалэгъуалэм яIэщ проект гъэщIэгъуэнхэр

Яхэгуауэ Михаил КъуэкIыпIэ Жыжьэм къулыкъу щищIэрт. Зауэр къэхъейри, сэлэтхэр абыкIэ куэдрэ щаIыгъыжакъым. МафIэгухэм къра-гъэтIысхьэри, дыгъэ къухьэпIэмкIэ къыдрашеижащ.

Ещанэ зэхыхьэм и гуащIэгъуэщ

Псыхуабэ щекIуэкI щIалэгъуалэ зэхыхьэм и ещанэ Iыхьэм мы махуэхэм лэжьэн щIидзащ.

Кином и жэщ-2019

Гу зылъытапхъэ

Иджы еплIанэу мы гъэмахуэм екIуэкIынущ «Кином и жэщ» федеральнэ лэжьыгъэр. Ар къызэрагъэпэщыну я мурадщ шыщхьэуIум и 24-м (щэбэтым).
Мы жэрдэмым хиубыдэу цIыхухэм ирагъэлъагъунущ ки­но еплъхэм я урысейпсо IэIэтым щытекIуа «Балкан­- с­кий рубеж», «Домовой», «Полицейский с Рублёвки» фильм­хэр.
Сыхьэт 20-м щегъэжьауэ а фильмхэр щагъэлъэгъуэнущ Налшык щыIэ «Форум» (ЩоджэнцIыкIум и цIэр зезыхьэ уэрам, 28), «Кругозор» (Толстойм и уэрам, 182) кинотеатрхэм, Театр ЩхъуантIэм.
Сеансхэр пщIэншэщ.

 

ЕтIуанэ Iыхьэр къызэIуах

Псыхуабэ щызэхэт щIалэгъуалэ зэхыхьэм и етIуанэ Iыхьэм мы махуэхэм лэжьэн щIидзащ. Ар къыщызэIуахым хэтащ Лъэпкъ IуэхухэмкIэ федеральнэ агентствэм и унафэщIым и къуэдзэ Мишин Михаил, Ставрополь щIыналъэм и Правительствэм и унафэщIым и къуэдзэ Кувалдинэ Иринэ сымэ, нэгъуэщIхэри.

ЩIалэгъуалэ зэхыхьэм и махуэ нэхъыфIхэр

Илъэс епщIанэ хъуауэ Мэшыкъуэ бгы лъапэм деж къыщызэрагъэпэщ щIалэгъуалэ зэхыхьэм Кавказ Ищхъэрэм ис щIалэгъуалэр зэхуишэсым къищынэмыщIауэ, абыхэм я проектхэм гъуэгу щрагъэгъуэт. Ди республикэм а форумым и фIыгъэкIэ IуэхуфI куэд щалэжьащ.

Матовников Александр щIалэгъуалэм яIуощIэ

ШыщхьэуIум и 13-м «Мэшыкъуэ-2019» щIалэгъуалэ зэхыхьэм Кавказ Ищхъэрэм и махуэр щагъэлъэпIащ. Абы иращIэкIыну дауэдапщэхэм хэтыну яхуеблэгъат Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ Матовников Александр, щIыналъэхэм я Iэтащхьэхэр, лIыкIуэхэр.

«Гъэмахуэ узыншэм» пащэ

«Зыгъэпсэхугъуэр Жылагъуэ советым щIы­гъуу» Iуэхум ипкъ иткIэ, зэIущIэ щхьэпэхэр щрагъэкIуэкI узыншагъэр щрагъэфIакIуэ сабий лагерхэм.

«Адыгэ псалъэм» и гъэсэнхэр

Щапхъэ
ЦIыху зыгъасэ псэм и щIасэщ

Тхыгъэм фIэщыгъэ хуэсщIа псалъэжьым гупсысэшхуэ щIэлъщ. Ар хуэгъэзауэ къызолъытэ зи гугъу фхуэсщIыну цIыху щыпкъэм хуэдэхэм. Ар си адэ шыпхъу, Бахъсэн къалэм дэт курыт школ №1-м адыгэбзэмрэ литературэмрэ щезыгъэдж Жыгун Ленэ Хьэтал ипхъурщ. Ленэ илъэс 30-м щIигъуауэ щIэблэм яхэтщ, абыхэм лъэпкъ гъэсэныгъэрэ щIэныгъэ куурэ ябгъэдилхьэу.

Страницы

Подписка на RSS - ЩIалэгъуэ