ЩIалэгъуэ

Полицей хахуэм и фIыгъэкIэ

ФIыщIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Дзэлыкъуэ районым щыщ полицэм и сержантым псэупIэ унэр мафIэм щихъумащ.

«Proxima c» зыфIаща планетэщIэ

Дызэрыщыгъуазэщи, ди Дыгъэм ирагъэщхьу нэхъ къыпэгъунэгъу дыдэщ Проксима Центавра зи фIэщыгъэ вагъуэ жьэражьэр.

Робототехникэм къыщыхэжаныкIхэр

«ДыгъафIэ къалэ» сабий академием и «Кванториум» сабий технопаркым и робототехникэ, 3 D моделирование, программирование дерсхэм екIуалIэхэу Шишкин Юрийрэ Храмцов Александррэ а унэтIыныгъэхэм къыщыхэжаныкI, республикэр куэдкIэ зыщыгугъ ныбжьыщIэ жыджэрхэм ящыщщ.

ПсапащIэ ныбжьыщIэхэр

«2019 гъэм и волонтёр нэхъыфI» республикэ зэпеуэм щытекIуахэр иджыблагъэ ягъэнэIуащ.

Волонтёр гупхэр, IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэу илъэс 14-м зи ныбжьыр фIэкIахэр хэту ирагъэкIуэкIа зэпеуэм и къалэн нэхъыщхьэр псапэ зыпылъ Iуэхум ди щIыналъэм зыщегъэубгъунымрэ абы нэхъыбэ къыхэшэнымрэщ.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхьэIухудхэр

ЩэкIуэгъуэм и 26-м Налшык щекIуэкIащ тхьэIухудхэм я зэпеуэ «Мисс КБР-2019», «STAR­KBR» агентствэм къызэригъэпэщар.

Сэбаншы Фаридэ къыхуагъэфэщащ Ежевскэм и цIэр зезыхьэ саугъэтыр

Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и студентхэр илъэс етIуанэ хъуауэ къыщыхожаныкI мэкъумэш машинэхэр зэпкърылъхьэным, щыIэхэр егъэфIэкIуэным хуэгъэпса къэралпсо зэпеуэм. Мы гъэм абы и саугъэтыр зыхуагъэфэща цIыхуиблым ящыщщ КъБКъМУ-м механизацэмрэ IуэхущIапIэхэр электрокъарукIэ къызэгъэпэщынымкIэ и факультетым «Техникэ Iэмэпсымэхэр, машинэхэмрэ комплексхэмрэ къэгъэсэбэпыныр» и къудамэм и 3-нэ курсым щIэс Сэбаншы Фаридэ.

Къурш гъуэгуанэхэм мы гъэм турист мин 17-м щIигъум къыщакIухьащ

 

Туристхэмрэ альпинистхэмрэ я зыгъэпсэхугъуэ лъэхъэнэр Iуащхьэмахуэ лъапэ щеух. Иджыпсту дунейм и дахэгъуэщи, зыплъыхьакIуэхэр нэхъ мащIэ хъуакъым. Ауэ Iуащхьэмахуэ  курортым иджы щыщIэдзауэ лэжьыгъэшхуэ щокIуэкI бгы лыжэр фIыуэ зылъагъухэр тэмэму къызэрырагъэблэгъэным хуэгъэзауэ.

ЩIалэгъуалэм яIэщ проект гъэщIэгъуэнхэр

Яхэгуауэ Михаил КъуэкIыпIэ Жыжьэм къулыкъу щищIэрт. Зауэр къэхъейри, сэлэтхэр абыкIэ куэдрэ щаIыгъыжакъым. МафIэгухэм къра-гъэтIысхьэри, дыгъэ къухьэпIэмкIэ къыдрашеижащ.

Ещанэ зэхыхьэм и гуащIэгъуэщ

Псыхуабэ щекIуэкI щIалэгъуалэ зэхыхьэм и ещанэ Iыхьэм мы махуэхэм лэжьэн щIидзащ.

Кином и жэщ-2019

Гу зылъытапхъэ

Иджы еплIанэу мы гъэмахуэм екIуэкIынущ «Кином и жэщ» федеральнэ лэжьыгъэр. Ар къызэрагъэпэщыну я мурадщ шыщхьэуIум и 24-м (щэбэтым).
Мы жэрдэмым хиубыдэу цIыхухэм ирагъэлъагъунущ ки­но еплъхэм я урысейпсо IэIэтым щытекIуа «Балкан­- с­кий рубеж», «Домовой», «Полицейский с Рублёвки» фильм­хэр.
Сыхьэт 20-м щегъэжьауэ а фильмхэр щагъэлъэгъуэнущ Налшык щыIэ «Форум» (ЩоджэнцIыкIум и цIэр зезыхьэ уэрам, 28), «Кругозор» (Толстойм и уэрам, 182) кинотеатрхэм, Театр ЩхъуантIэм.
Сеансхэр пщIэншэщ.

 

Страницы

Подписка на RSS - ЩIалэгъуэ