ЩIалэгъуэ

Москва щекIуэкI зэпеуэм хэтщ

 ШколакIуэхэм я деж къыщыхалъхьа «Президент зэпеуэхэр» Урысейпсо зэхьэзэхуэм и кIэух Iыхьэм хэтыну зыхуагъэфэщахэр иджыблагъэ ягъэнэIуащ. КъБР-м къыбгъэдэкIыу абы хэтщ Тэрч щIыналъэм щыщ ныбжьыщIэхэр. 

Хэт тхылъ еджэжыр?!

Нобэрей щIалэгъуалэм я дуней тетыкIэмкIэ мыарэзыуэ псалъэмакъ зэхуэмыдэхэр ирагъэкIуэкIыу куэдрэ зэхыбох.

Приречнэ къуажэ цIыкIум къыщыхъуа

Егъэджэныгъэ Iуэхум щаIэ ехъулIэныгъэхэм папщIэ 2021 гъэм егъэджакIуэ нэхъыфIу къалъыта, ахъшэ саугъэт зыхуагъэфэща цIыхуи 8-м ящыщщ Сокъур Иннэ. Ар Налшык къалэм дэт гимназие №I4-м инджылызыбзэмкIэ и егъэджакIуэщ.

«ХъыбарыфIхэм» щекIуэкIыну бэрэжьей уэршэрхэм ятеухуауэ

 Ди зэманым и нэщэнэфIхэм ящыщщ иджыри къэс къалэшхуэхэм щыпсэуа щIалэгъуалэм Хэкум лъапсэ щаухуэжыныр нэхъ кърагъэзэгъыу зэрыхъуар. Абы и щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэуи ягъэувыр къащIэхъуэ щIэблэм адыгэбзэ зэрамыщIэрщ. 

Сабий 260-м зрагъэгъэпсэхуащ

Тэрч къалэ дэт «Налмэс» сабий зыгъэпсэхупIэм и гъэмахуэ лэжьэгъуэр и кIэм нэблагъэри, пшыхь дахэкIэ зэхуащIыжащ.

Антарес вагъуэм и нэхур

Егъэджэныгъэ IэнатIэр егъэфIэкIуэным теухуа къэралпсо проектхэм япкъ иткIэ, ди республикэми щокIуэкI сабий зэчиифIэхэр наIуэ къэщIыным, абыхэм хэхахуэ ядэлэжьэным хуэгъэпса Iуэхугъуэ куэд.

ЩIэныгъэ зрагъэгъуэтауэ къагъэзэж

2019 гъэм ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием псапащIэ егъэджэныгъэ программэр иублэри, зэпеуэкIэ къыхаха щIалэрэ пщащэу ­26-рэ хамэ къэрал еджапIэ нэхъыфIхэм я щIэныгъэр щыхагъэхъуэну ягъэкIуауэ щытащ. ИлъэситIкIэ еджа ди лъэпкъэгъухэм иджы къагъэзэж, я къэухьым зиужьа­рэ лэжьыгъэм и пIалъэ зрагъэщIауэ.  

Иджырей тхакIуэ

Си гуапэу фызогъэцIыху Урысей Федерацэм щыцIэрыIуэ тхакIуэ ныбжьыщIитхум ящыщ ди лъэпкъэгъу пщащэ Мирай Мединэ. 
 

Жэрдэм зиIэхэм ядэIыгъыпхъэщ

Урысей университетхэм Iэмал псори яIэщ стартапым зрагъэужьын папщIэ. Сыт стартапыр зи щIысыр? Инджылызыбзэм къипхмэ, «startup» - езыгъажьэ, пэщIэдзэ жиIэу аращ. I990 гъэхэм, экономикэр дэхуэхын щыщIидзам къагъэсэбэп хъуащ а Iэмалыр. Стартапыр зы цIыхум къигупсыса Iуэхущ, ахъшэ хэплъхьэу зебгъэужьын хуейуэ. Апхуэдэ коммерческэ проектхэрщ нобэ дунейпсо технологием дылъэщIэзыгъэхьэнури.

Я нэгу зрагъэужьауэ къагъэзэж

УФ-м щIэныгъэмрэ егъэджэныгъэмкIэ и министерствэм къызэригъэпэщауэ мы гъэмахуэм екIуэкI "Студент туризм" проектым хэтащ Налшык къалэ дэт ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ институтым и студенткэ Соповэ Алинэ.

Страницы

Подписка на RSS - ЩIалэгъуэ