19.09.2021, 10:35 - Жылагъуэ

 Жэпуэгъуэм и 1-м Нартан къуажэм щызэхэтынущ илъэ­сым и шы зэхьэзэхуэ нэхъ ин дыдэр - «Шэрджэс дер­би­-2021». «Гуэрэн» шыгъэжапIэм иджы етIуанэ кърегъэблагъэ шыхэр ямыхъуэжу махуипщIым и кIуэцIкIэ километр 1000 зэпызычыну зи мурад шу ахъырзэманхэр. Ады­гэшым хуаIэ лъагъуныгъэрщ а псори зэзышалIэр.

18.09.2021, 12:52 - Жылагъуэ

Псом япэу хэхыпIэ участкэхэм лэжьэн щыщIадзащ КъуэкIыпIэ Жыжьэм. 

18.09.2021, 09:15 - Жылагъуэ

Хэхыныгъэхэм щыкIэлъыплъ штабыр къы­щызэрагъэпэща КъБР-м и Жы­лагъуэ палатэм ды­гъуасэ щыIащ республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

17.09.2021, 17:15 - Спорт

Мы махуэхэм Къэзан щекIуэкIащ самбэмкIэ ныбжьыщIэхэм я урысейпсо зэхьэзэхуэ.

17.09.2021, 16:19 - Жылагъуэ

ЦIыхум игъуэт зыужьыныгъэр, и дуней еплъыкIэр, Iуэху зехьэкIэр зыкъомкIэ елъытащ ар къызыхэкIа унагъуэм.

17.09.2021, 12:25 - Жылагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм и зэIущIэ иджыблагъэ зэхэтащ.

17.09.2021, 09:05 - ЩIалэгъуэ

 ШколакIуэхэм я деж къыщыхалъхьа «Президент зэпеуэхэр» Урысейпсо зэхьэзэхуэм и кIэух Iыхьэм хэтыну зыхуагъэфэщахэр иджыблагъэ ягъэнэIуащ. КъБР-м къыбгъэдэкIыу абы хэтщ Тэрч щIыналъэм щыщ ныбжьыщIэхэр. 

17.09.2021, 08:14 - Жылагъуэ

Хэхыныгъэхэр республикэм зэрыщекIуэкIым кIэлъыплъынымкIэ жылагъуэ штабыр КъБР-м и Жылагъуэ палатэрщ. А кIэлъыплъыныгъэр зыхуэунэтIар хэхыныгъэхэр зэIухауэ егъэкIуэкIынырщ.

16.09.2021, 18:50 - ЗэIущIэхэр

Къармэхьэблэ ЩэнхабзэмкIэ унэм иджыблагъэ зэIущIэ щызэхэтащ. Абы щытепсэлъыхьащ  Урысей Федерацэм щекIуэкIыну хэхыныгъэхэм, къуажэдэсхэм вацинэ зэрызыхрагъэIу щIыкIэхэм. Къуажэдэсхэм яIущIащ Дзэлыкъуэ щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм и унафэщIым и япэ къуэдзэ Бей Ауесрэ къуажэ администрацэм и унафэщI КIуэкIуэ Ахьмэдрэ

16.09.2021, 08:35 - Политикэ

Украинэм дуней  псом къыщыхуащI пщIэр ехуэх зэпытщ. ИкIи ар апхуэдизукIэ нэрылъагъущи, къэхутэныгъэ гуэри егъэкIуэкIын хуейкъым. Щапхъэхэр куэдыкIейщ. Псалъэм  папщIэ, «Кърым форумыр». 

ЩЭНХАБЗЭ

16.09.2021 - 17:57

И псэ хуабагъыр и тхыгъэхэм щызэхыбощIэ

Иужьрей зэманым лъэпкъ литературэм  хуэфащэу къыхэбэкъуа  щIэблэм ящыщщ  тхакIуэ ныбжьыщIэ Нартокъуэ Анжелэ.  Ар яхэтащ Хьэх Сэфарбий  и унафэщIу  КъБР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм    щылэжьэу щыта «Шыхулъагъуэ» литературэ  хасэм екIуалIэхэм. 

Подробности... | Просмотрено: 17

16.09.2021 - 14:41

Хэкурщ насып здэщыIэр

ЗэвгъэцIыху «Кабардинка»-м и псэхэлъхьэж зэщхьэгъусэхэу Дэрокъуэ Рамирэ (ансамблым и  музыкэ унафэщIщ) Дэрокъуэ (Къумыкъу) Марьянэрэ (гупым я  пшынауэщ).

Подробности... | Просмотрено: 8

15.09.2021 - 17:20

Къалэр щэнхабзэ дауэдапщэхэмкIэ гъэнщIат

«Щэнхабзэм и щэбэт» Урысейпсо Iуэхур Къэбэрдей-Балъкъэрым екIуу щрагъэкIуэкIащ.

Подробности... | Просмотрено: 9

13.09.2021 - 19:20

Бешто Зэкий и адыгэ хьэпшыпхэр

Ди лъэпкъым и тхыпхъэщIыпхъэ гъуазджэр илъэс мин куэдым къапхыкIащ. Гъуаплъэм, гъущIым, бдзапцIэм, дыжьыным, дыщэм, фэм, пхъэм тхыпхъэ телъыджэхэр тращIэрт, къыхащIыкIырт. 

Подробности... | Просмотрено: 19

13.09.2021 - 18:15

Тхылъхэм я жармыкIэ

Москва и «Гстиный двор» комплексым дыгъэгъазэм и 2-6 махуэхэм щекIуэкIынущ акъыл къызыхэпхыну тхылъ купщIафIэхэм я дунейпсо жармыкIэ (non/fictio№23). 

Подробности... | Просмотрено: 5

12.09.2021 - 12:44

«Шагъдийм» Тыркум зыкъыщегъэлъагъуэ

Тырку Республикэм щыпсэу кавказ лъэпкъхэм я щхьэ, я бзэ, я хабзэ зэрахъумэж Iэ­ма­лыфI­хэм ящыщщ илъэс къэс лъэпкъ щэнхабзэм и фести­вал­хэр къы­­­зэрызэ­рагъэ­пэ­щыр. 

Подробности... | Просмотрено: 113

10.09.2021 - 17:05

Мы щэбэтыр щэнхабзэм ейщ

«Щэнхабзэм и щэбэт» фIэщыгъэм щIэт Урысейпсо Iуэхум Къэбэрдей-Балъкъэрыр хэтынущ.

Подробности... | Просмотрено: 12

10.09.2021 - 16:21

Лъэпкъхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэр ягъэбыдэ

Вэрокъуэ Владимир и цIэр зезыхьэ ЩэнхабзэмкIэ фондым иджыблагъэ къыщызэIуахащ «Букет дружбы» фIэщыгъэм щIэт лъэпкъ щэнхабзэм и фестиваль.

Подробности... | Просмотрено: 15

09.09.2021 - 17:55

Нэгъуч Джанболэт и гъэсэнхэр япэ итщ

 «Шапсыгъ  щIыналъэ»,  «Туапсе  хъыбарыщIэхэр»  газетхэм  щыгъуазэ  дащI  фокIадэм  и  3-м  Японием  щекIуэкIа  ДзюдомкIэ ныбжьыщIэхэм  я   зэхьэзэхуэм   Урысейм  щIыхь  зиIэ  и  тренер Нэгъуч  Джанболэт  и  гъэсэнхэу  Нэгъуч  Къазбэчрэ  Владимировэ  Дарьерэ  ехъулIэныгъэ  къагъэлъагъуэу  зэрыхэтам. 

Подробности... | Просмотрено: 17

08.09.2021 - 13:50

Адыгэ театрыр зэрыгушхуэхэр

    ДыщэкI КIунэ, ТIыхъужь Алий, Сонэ Мухьэрбий… Ахэр УФ-м и цIыхубэ артистхэт, егъэлеиныгъэ лъэпкъ хэмылъу «цIыхубэм ейт». А цIэ-унэцIэхэм иджыри зыбжанэ къыпыпщэ хъунущ, Адыгэ лъэпкъ театрыр иригушхуэу, я гуащIэ хэмылъу а IуэхущIапIэр уи нэгу къыпхущIэмыгъэхьэу.

Подробности... | Просмотрено: 8

07.09.2021 - 17:55

ЩIэблэр ягъасэ

Шэджэм районым щекIуэкIащ «ЩIэпхъэджагъэ здэщымыIэ дунейм дрителъхьэщ!» щIалэгъуалэ форумыр. Абы и лэжьыгъэм хэтащ щIыпIэ администрацэм, хабзэхъумэ IэнатIэхэм я лIыкIуэхэр, диным и лэжьакIуэхэр, спорт зэгухьэныгъэхэм хэтхэр, районым и щIалэгъуалэр.

Подробности... | Просмотрено: 15

07.09.2021 - 16:44

Режиссер IэкIуэлъакIуэхэр

    Режиссер пщэрылъ гугъум хуэIэкIуэлъакIуэ, зи лэжьыгъэм фIыуэ хэзыщIыкI IэщIагъэлIхэр щыIащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым.

Подробности... | Просмотрено: 5

07.09.2021 - 16:44

ГъущIо зэщхьэгъусэхэр

Залымрэ Сюзаннэрэ «Кабардинка»-м и къэфакIуэ пажэхэм ящыщщ.
Сюзаннэ къэфакIуэ гупым 2006 гъэм щегъэжьауэ хэтщ, ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ институтым актёру щеджа иужькIэ а IэщIагъэм къигъэув Iуэхугъуэ гуэрхэр хузэфIэмыкIыну къыщилъытэм, хореографиемкIэ иунэтIыжащ. 

Подробности... | Просмотрено: 28

06.09.2021 - 19:10

ЛIэщIыгъуэм и щыхьэтхэр

Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм иджыблагъэ къыщызэIуахащ «ЛIэщIыгъуэм и щыхьэтхэр» фIэщыгъэм щIэт гъэлъэгъуэныгъэ.

Подробности... | Просмотрено: 13

06.09.2021 - 14:30

Артисткэ цIэрыIуэр ящыгъупщэркъым

Псэужамэ, шыщхьэуIум и 23-м и ныбжьыр илъэс 98-рэ ирикъунут КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Шортэн Даниткэ. 

Подробности... | Просмотрено: 11

04.09.2021 - 16:44

Коваленкэ Кирэ и фильмыщIэм теухуауэ хъыбарыщIэ зыбжанэ

«IэштIымхэр щызэрыпхкIэ» зи фIэщыгъэ, КъБР-м щыщ режиссёр Коваленкэ Кирэ и фильмыр фокIадэм и 25-м щы­щIэдзауэ Урысейм и киногъэлъэгъуапIэхэм къыщатынущ.

Подробности... | Просмотрено: 5

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ

20.09.2021 - 10:35

СЭХЪУРОКЪУЭ Хьэутий: Лъэпкъыр зэкъуэгъэувэжынымрэ анэдэлъхубзэр хъумэнымрэ догъэнэхъапэ

Адыгэхэм ди жылагъуэ зэгухьэныгъэ нэхъ ин дыдэр - Дунейпсо Адыгэ Хасэр - къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэс 30 ирикъуащ.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жылагъуэ

19.09.2021 - 10:35

«Шэрджэс дерби-2021»-м дуней псом зыщеубгъу

 Жэпуэгъуэм и 1-м Нартан къуажэм щызэхэтынущ илъэ­сым и шы зэхьэзэхуэ нэхъ ин дыдэр - «Шэрджэс дер­би­-2021». «Гуэрэн» шыгъэжапIэм иджы етIуанэ кърегъэблагъэ шыхэр ямыхъуэжу махуипщIым и кIуэцIкIэ километр 1000 зэпызычыну зи мурад шу ахъырзэманхэр.

Подробности... | Просмотрено: 26
Жылагъуэ

18.09.2021 - 12:52

Урысейм Iэ Iэтыным щыщIадзащ

Псом япэу хэхыпIэ участкэхэм лэжьэн щыщIадзащ КъуэкIыпIэ Жыжьэм. 

Подробности... | Просмотрено: 22
Жылагъуэ

18.09.2021 - 11:35

КIуэкIуэ Казбек зи чэзу Iуэхухэм ятеухуа упщIэхэм жэуапхэр щритащ республикэм и телеканалым

КIуэкIуэ Казбек зи чэзу Iуэхухэм щы­теп­сэ­лъыхьащ «КъБР 1» телеканалым. Редактор нэхъыщхьэ Конаревэ Наталье республикэм и Iэтащхьэм Iуэхугъуэ тIощIым нэблагъэкIэ еупщIащ.

Подробности... | Просмотрено: 10
Жылагъуэ

18.09.2021 - 10:50

ЗыгъэпсэхупIэр ирагъэфIакIуэ

КъБР-м и Iэтащхьэм дыгъуасэ къызэ­Iуихащ «Долина ­Нарзанов» санаторэм и корпусыщIэр. 

Подробности... | Просмотрено: 3
Жылагъуэ

18.09.2021 - 09:15

Жылагъуэ кIэлъыплъыныгъэм щIэту

Хэхыныгъэхэм щыкIэлъыплъ штабыр къы­щызэрагъэпэща КъБР-м и Жы­лагъуэ палатэм ды­гъуасэ щыIащ республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

Подробности... | Просмотрено: 13
Спорт

17.09.2021 - 17:15

Сонэр пашэщ

Мы махуэхэм Къэзан щекIуэкIащ самбэмкIэ ныбжьыщIэхэм я урысейпсо зэхьэзэхуэ.

Подробности... | Просмотрено: 14
Жылагъуэ

17.09.2021 - 16:19

Iэбубэчыр и щIэблэ щэджащэр

ЦIыхум игъуэт зыужьыныгъэр, и дуней еплъыкIэр, Iуэху зехьэкIэр зыкъомкIэ елъытащ ар къызыхэкIа унагъуэм.

Подробности... | Просмотрено: 12
Жылагъуэ

17.09.2021 - 15:55

Щхьэзакъуэ кредитхэм щIэупщIэ иIэщ

2021 гъэм и мазийм къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу цIыху 1500-м щIигъум Урысейм и «Мэкъумэшбанкым» и Iуэхутхьэбзэхэр къагъэсэбэпащ. Псори зэхэту розницэ кредит портфелым зэрыхуейм хуэдэу къагъэсэбэпэну хуитыныгъэ зыхуаIэ щIыхуэхэм процент 40-м щIигъур щаубыд. 

Подробности... | Просмотрено: 4
Жылагъуэ

17.09.2021 - 12:25

115-нэ Къэбэрдей-Балъкъэр шуудзэм и фэеплъ махуэр ягъэлъэпIэнущ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм и зэIущIэ иджыблагъэ зэхэтащ.

Подробности... | Просмотрено: 17
Жылагъуэ

17.09.2021 - 11:35

Анэшхуэм теухуа псалъэ гуапэ

 КъБР- м фIыуэ щацIыху усакIуэ Куэшбей Жамболэт и анэшхуэ Аулъэ Сариет теухуа гукъэкIыжхэр щызэхуихьэсыжауэ щытащ илъэс блэкIам «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм къыщыдигъэкIа «Аулъэ Сариет.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жылагъуэ

17.09.2021 - 10:15

Китайм зыщуплъыхьынумэ…

Урысейм и цIыхухэм нэхъыбэрэ зыщагъэпсэху къэралищыр Финляндиерщ, Китайрщ, Тыркурщ.

 

Подробности... | Просмотрено: 13
ЩIалэгъуэ

17.09.2021 - 09:05

Москва щекIуэкI зэпеуэм хэтщ

 ШколакIуэхэм я деж къыщыхалъхьа «Президент зэпеуэхэр» Урысейпсо зэхьэзэхуэм и кIэух Iыхьэм хэтыну зыхуагъэфэщахэр иджыблагъэ ягъэнэIуащ. КъБР-м къыбгъэдэкIыу абы хэтщ Тэрч щIыналъэм щыщ ныбжьыщIэхэр. 

Подробности... | Просмотрено: 10
Жылагъуэ

17.09.2021 - 08:14

КъБР-м Iэ зэрыщаIэтым зэрыкIэлъыплъынум хуагъэхьэзыращ

Хэхыныгъэхэр республикэм зэрыщекIуэкIым кIэлъыплъынымкIэ жылагъуэ штабыр КъБР-м и Жылагъуэ палатэрщ. А кIэлъыплъыныгъэр зыхуэунэтIар хэхыныгъэхэр зэIухауэ егъэкIуэкIынырщ.

Подробности... | Просмотрено: 15
Жылагъуэ

16.09.2021 - 20:17

ЗэгурыIуэныгъэхэр зэращIылIэ

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр сыт и лъэныкъуэкIи  зызыужь, ефIакIуэ IуэхущIапIэ лъэрызехьэщ. 

Подробности... | Просмотрено: 10
ЗэIущIэхэр

16.09.2021 - 18:50

Хэхыныгъэхэм тепсэлъыхьащ

Къармэхьэблэ ЩэнхабзэмкIэ унэм иджыблагъэ зэIущIэ щызэхэтащ. Абы щытепсэлъыхьащ  Урысей Федерацэм щекIуэкIыну хэхыныгъэхэм, къуажэдэсхэм вацинэ зэрызыхрагъэIу щIыкIэхэм. Къуажэдэсхэм яIущIащ Дзэлыкъуэ щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм и унафэщIым и япэ къуэдзэ Бей Ауесрэ къуажэ администрацэм и унафэщI КIуэкIуэ Ахьмэдрэ

Подробности... | Просмотрено: 18

Страницы