21.11.2017, 12:44 - Статья

 Налшык къалэ жьы хъуахэмрэ зеиншэхэмрэ щапIыжу дэт унэм гуфIэгъуэ щытыкIэм иту щрагъэкIуэкIа псапащIэ Iуэхугъуэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал филармонием и солисткэ, республикэм и уэрэджыIакIуэ пажэхэм ящыщ Къул ФатIимэ, пшынауэ Iэзэ КIурашын Эммэ, Шэджэм къалэм дэт курыт еджапIэ №2-м и 3-нэ, 4-нэ классхэм щIэс цIыкIухэр, абыхэм я гъэсакIуэхэу Дэбагъуэ Алёнэрэ Цей ФатIим

21.11.2017, 12:38 - Статья

 Дагъыстэн къэрал ­университетым (ДКъУ) иджыб­лагъэ къыщызэрагъэпэщащ «ЩIэныгъэмрэ щIалэгъуалэмрэ - щIэм и лъыхъуакIуэ жылагъуэ ухуэным и тегъэщIапIэхэр» фIэщыгъэр зиIэ, Урысей Ипщэм ЩIэныгъэмкIэ и фестиваль. Абы хэтащ КъБКъУ-м икIа аспирантхэмрэ магистрантхэмрэ зыхэт гуп: КIасэ Оксанэ, Узденовэ Аминэ, Гогие Ахрэ, КIэрэф Къантемыр сымэ. 

21.11.2017, 12:32 - Статья

 Зым и дежкIи щэхукъым тхылъхэм нэхъапэм яIа щIэупщIэм иджы зэры­хэщIар. Ауэ, еджэхэм я бжыгъэр мащIэ зэрыхъуа­ми емылъытауэ, тхылъхэр куэду къыдокI. Абыхэм дыщеджэкIэ итымрэ зытхамрэ мыхъумэ, ар дунейм къытехьэн папщIэ абы гугъу дехьахэм гу щылъыдмытэр нэхъыбэщ. АтIэ зы цIыхукъым икIи цIыхуитIкъым ар зи Iэдакъэ къы­щIэкIар. Мис абыхэм ящыщщ корректорри.

21.11.2017, 12:23 - Статья

 Ижь-ижьыж лъандэрэ адыгэ лъэпкъым къыдогъуэгурыкIуэ уэрэдымрэ пшыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм­рэ, ауэ, ди жагъуэ зэрыхъунщи, иужьрей зэманым ди уэрэдми ди къафэ-пшыналъэми захъуэжащ. ШэсыпIэ сихьэфынущ ди къэбэрдей къафэхэм хуэдэ Кавказым ис адрей лъэпкъхэм зэрамыIэмкIэ. Уэрэдыр уэрэд зыщIыжыр фащэращ. Иджы ар зэдмыпэсыжу, ди уэрэдыр нэгъуэщIу тхуэпэну дыхэтщ.

21.11.2017, 12:11 - Статья

 ЦIыху щэджащэхэмрэ лъэпкъылI ахъырзэманхэмкIэ бей Зеикъуэ щIыналъэр зэрыгушхуэ и бынхэм ящыщщ уэ­рэдус, уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Щомахуэ Хьэсэнбий.

21.11.2017, 12:04 - Статья

 Iуащхьэмахуэ районным и щIыналъэ адми­нистрацэм и Iэтащхьэм и япэ къуэдзэ Улымбащ Арслъэн иджыблагъэ Тыр­ныауз къалэм щригъэ­кIуэкIа зэIущIэр теухуауэ щытащ коррупцэм пэ­щIэ­тынымкIэ зэфIэгъэкIыпхъэхэм.

21.11.2017, 12:01 - Статья

 Литераторхэм я унэ ­нэхъыщхьэу Москва дэтым иджыблагъэ щагъэлъэпIащ КъБР-м и цIыхубэ уса­кIуэ, СССР-м, РСФСР-м я Къэрал, Ленин саугъэтхэм я лауреат, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ Кулиев Къай­сын къызэралъхурэ илъэси 100 зэрыри­къур. 

Последнее


Къэнэжар зы мащIэ дыдэт

«Биолог-Новокубанск» (Прогресс) - «Спартак-Налшык» (Налшык) - 1:1 (0:0). Прогресс. «Биолог» стадион. ЩэкIуэгъуэм и 18-м. ЦIыху 200 еплъащ.
Судьяхэр Зубов (Iузэв), Селезнёв, Мезенцев (тIури Воронеж щыщщ).
«Биолог-Новокубанск»: Сиукаев, Соколов, Янзин, Кучиев, Дмитриенкэ, Малыш, Феоктистов, Моисеев (Гояев, 59), Борисов, Ивашин (Шеховцов, 87), Федосеев (Ходотов, 75).
«Спартак-Налшык: Що­джэн, Лелюкаев (Тебэрды, 90+1), Абидинов, Шахтиев, Каркаев, Ахриев, Медников, Миронов, Мэшыкъуэ, Гугуев (Ашуев, 90+1), ЛIуп. 

Гулъытэ хэIэтыкIа хуащI

 Налшык къалэ жьы хъуахэмрэ зеиншэхэмрэ щапIыжу дэт унэм гуфIэгъуэ щытыкIэм иту щрагъэкIуэкIа псапащIэ Iуэхугъуэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал филармонием и солисткэ, республикэм и уэрэджыIакIуэ пажэхэм ящыщ Къул ФатIимэ, пшынауэ Iэзэ КIурашын Эммэ, Шэджэм къалэм дэт курыт еджапIэ №2-м и 3-нэ, 4-нэ классхэм щIэс цIыкIухэр, абыхэм я гъэсакIуэхэу Дэбагъуэ Алёнэрэ Цей ФатIимэрэ, нэгъуэщIхэри. Концертым и къызэгъэпэщакIуэри ар езыгъэкIуэкIари усакIуэ ныбжьыщIэ Къанкъул (Нэзрэн) Раещ. 

Тхыдэ  мыжыжьэм дриплъэжмэ

НэхъыфIу къалъытэ

 Дагъыстэн къэрал ­университетым (ДКъУ) иджыб­лагъэ къыщызэрагъэпэщащ «ЩIэныгъэмрэ щIалэгъуалэмрэ - щIэм и лъыхъуакIуэ жылагъуэ ухуэным и тегъэщIапIэхэр» фIэщыгъэр зиIэ, Урысей Ипщэм ЩIэныгъэмкIэ и фестиваль. Абы хэтащ КъБКъУ-м икIа аспирантхэмрэ магистрантхэмрэ зыхэт гуп: КIасэ Оксанэ, Узденовэ Аминэ, Гогие Ахрэ, КIэрэф Къантемыр сымэ. 

ЦIыхухэм я пщIэ къэзылэжьа

 Зым и дежкIи щэхукъым тхылъхэм нэхъапэм яIа щIэупщIэм иджы зэры­хэщIар. Ауэ, еджэхэм я бжыгъэр мащIэ зэрыхъуа­ми емылъытауэ, тхылъхэр куэду къыдокI. Абыхэм дыщеджэкIэ итымрэ зытхамрэ мыхъумэ, ар дунейм къытехьэн папщIэ абы гугъу дехьахэм гу щылъыдмытэр нэхъыбэщ. АтIэ зы цIыхукъым икIи цIыхуитIкъым ар зи Iэдакъэ къы­щIэкIар. Мис абыхэм ящыщщ корректорри. Абы и къалэнщ тхылъым щы­уагъэ хэмыту къыдигъэ­кIыну. Иджыблагъэ илъэс ­95-рэ ирикъуащ а ­къалэн гу­гъур илъэс куэдкIэ езыхьэкIа Шэмызокъуэ Кацинэ.

Гугъуехьым ипсыхьа

 Ижь-ижьыж лъандэрэ адыгэ лъэпкъым къыдогъуэгурыкIуэ уэрэдымрэ пшыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм­рэ, ауэ, ди жагъуэ зэрыхъунщи, иужьрей зэманым ди уэрэдми ди къафэ-пшыналъэми захъуэжащ. ШэсыпIэ сихьэфынущ ди къэбэрдей къафэхэм хуэдэ Кавказым ис адрей лъэпкъхэм зэрамыIэмкIэ. Уэрэдыр уэрэд зыщIыжыр фащэращ. Иджы ар зэдмыпэсыжу, ди уэрэдыр нэгъуэщIу тхуэпэну дыхэтщ.

Гу къабзэ, бзэ дахэ

 1976 гъэрт. Къэбэрдей-Балъкъэр ра­диомрэ телевиденэмрэ я хорым и уэрэджыIакIуэу сылэ­жьэн щIэздзагъащIэт. Уэрэд куэд дыди сымытхауэ, ауэ згъэзащIэхэр цIыхухэм я гум зэры­дыхьэр къатх тхыгъэхэмкIэ зыхэсщIэу хуежьауэ, махуэ гуэрым зы щIалэ набдзапцIэ щхьэц хъу­рыфэ къызбгъэдыхьэ­ри, лъэныкъуэ­кIэ сыIуишащ.

Уэрэдус цIэрыIуэ Щомахуэ Хьэсэнбий и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирокъу. «Стхым лъэпкъыр зэрыхуэныкъуэр зыхэзмыщIэмэ, къызэхъулIэркъым»

 ЦIыху щэджащэхэмрэ лъэпкъылI ахъырзэманхэмкIэ бей Зеикъуэ щIыналъэр зэрыгушхуэ и бынхэм ящыщщ уэ­рэдус, уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Щомахуэ Хьэсэнбий.
 Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Зеикъуэ ­къуажэм ар 1942 гъэм къыщалъхуащ. Зэрысабийрэ фIэфIт мэзым кIуэну, бгым дэкIыну, псыхъуэ дахэм дэтыну. Хьэсэнбий къызэриIуэтэжымкIэ, и ныбжьэ­гъу­хэм я гъусэу мэзым щыкIуэкIэ, усэ­хэр, макъамэхэр и щхьэм къихьэрт. А зэманращ усыгъэм, макъамэм гу щыхуи­щIар.

Коррупцэм пэщIэтынымкIэ зэфIэгъэкIыпхъэхэр къагъэнаIуэ

 Iуащхьэмахуэ районным и щIыналъэ адми­нистрацэм и Iэтащхьэм и япэ къуэдзэ Улымбащ Арслъэн иджыблагъэ Тыр­ныауз къалэм щригъэ­кIуэкIа зэIущIэр теухуауэ щытащ коррупцэм пэ­щIэ­тынымкIэ зэфIэгъэкIыпхъэхэм. Абы кърихьэлIащ КъБР-м и Iэтащхьэм и ­Администрацэм корруп­цэм пэщIэтынымкIэ и управленэм и лэжьакIуэхэр, районым и прокуратурэм, хабзэхъумэ органхэм, администрацэм я лIы­кIуэ­хэр.

УсакIуэшхуэр Москва ягу къыщагъэкIыж

 Литераторхэм я унэ ­нэхъыщхьэу Москва дэтым иджыблагъэ щагъэлъэпIащ КъБР-м и цIыхубэ уса­кIуэ, СССР-м, РСФСР-м я Къэрал, Ленин саугъэтхэм я лауреат, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ Кулиев Къай­сын къызэралъхурэ илъэси 100 зэрыри­къур. 

НОБЭ

  • Сэлам зэхыным и дунейпсо махуэщ
  • Телевиденэм и дунейпсо махуэщ
  • Урысей Федерацэм и налог органхэм я лэжьакIуэхэм я махуэщ. 1991 гъэм щэкIуэгъуэм и 21-м РСФСР-м и Президент Ельцин Борис Iэ щIидзащ Къэрал налог IуэхущIапIэр къызэгъэ­пэщыным теухуа уна­фэм.
  • 1877 гъэм Америкэм щыщ щIэныгъэлI Эдисон Томас хэIущIыIу ищIащ фонограф къы­зэригупсысам теухуа хъыба­рыр.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS