27.03.2020, 08:14 - Жылагъуэ

Урысей гвардием и управленэу КъБР-м щыIэм и ОМОН-м пэрыуващ СПИД-мрэ уз зэрыцIалэхэм ебэнынымкIэ республикэ центрым и щIыпIэм жылагъуэ хабзэр щыхъумэным.

27.03.2020, 08:13 - Жылагъуэ

Республикэм и Прокуратурэм и лэжьакIуэхэм КъБР-м щыIэ УФСИН-м и следственнэ изолятор-1-м и библиотекэм иратащ тхылъ зэмылIэужьыгъуэ 200-м щIигъу.

27.03.2020, 08:00 - Спорт

1939 - 1945 гъэхэм екIуэкIа ЕтIуанэ дунейпсо зауэр иуха иужькIэщ Олимп Джэгухэр гъуэгу махуэ щытеувар. Абы ипэкIэ лъэхъэнитIкIэ Хельсинкирэ (1940 гъэм) Лондонрэ (1944 гъэм) щыIэн хуея зэхьэзэхуэхэр щыIатэкъым. Япэм, дунейпсо зауэр къэхъея къудейт икIи совет-фин къайгъэр екIуэкIырт. ЕтIуанэм, фашистыгъэр зэхэкъутэн иджыри яухатэкъым.

25.03.2020, 08:19 - Махуэгъэпс

Иджыблагъэ дунейм къытехьащ «Адыгэ псалъэ» газетым и мин 24-нэ къыдэкIыгъуэр. Илъэс 96-м къриубыдэу апхуэдизрэ цIыху минхэм яIэрыхьащ ди анэдэлъхубзэкIэ къыдэкI газетыр.

25.03.2020, 08:15 - Щэнхабзэ

Бахъсэн районым хыхьэ Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм дэт, ГъуазджэхэмкIэ и сабий школым, Къып Мухьэмэд и цIэр зезыхьэм, и гъэсэн Джэху Элинэ пашэ щыхъуащ къэралпсо зэпеуэм.

25.03.2020, 08:00 - Спорт

ЦIыхубзхэр Олимпиадэхэм хагъэхьэртэкъым, Уеблэмэ еплъын къудейуэ ахэр Джэгухэм гъунэгъуу ирагъэкIуалIэртэкъым. Деметрэ Iэзэм и закъуэт а хабзэр зэмыхьэлIар. Абы щыгъуэми бзылъхугъэхэр Олимп чемпион хъуфынут, я шыгу узэдахэр зэхьэзэхуэм щытекIуэмэ. Къапщтэмэ, апхуэдэ пщIэ лъысащ Спартэм и пащтыхь Агесилай и шыпхъу Кинискэ.

20.03.2020, 08:17 - Литературэ

Переделкинэ щыIэ тхакIуэхэм я унэм щы­зэ­хуэсащ КIыщокъуэ Алим, абы и щхьэгъусэр, Къандур Мухьэдинрэ Любэрэ. 2001 гъэ

20.03.2020, 08:13 - Жылагъуэ

«Архъыз» зыгъэпсэхупIэм и кIапсэ гъуэгухэм ящыщу ищхъэрэкIэ гъэзам метри 150-кIэ и ­гъунэгъуу «FloraBoutique - Hotel&Spa» къатищу зэтет унэщIэм (метри 1650-рэ и лъэгагъщ) зыкъыщиIэтащ.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "АДЫГЭ ПСАЛЪЭ"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.apkbr.ru

Щэнхабзэ

25.03.2020 - 08:15

Джэху Элинэ и ехъулIэныгъэ

Бахъсэн районым хыхьэ Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм дэт, ГъуазджэхэмкIэ и сабий школым, Къып Мухьэмэд и цIэр зезыхьэм, и гъэсэн Джэху Элинэ пашэ щыхъуащ къэралпсо зэпеуэм.

Подробности... | Просмотрено: 10

18.03.2020 - 08:10

Шэшэн таурыхъхэр

Зэгуэрым, ижь-ижьыжкIэ узэIэбэкIыжмэ, хъумпIэцIэджым щIымахуэр щIы щIагъым щигъэкIуа нэужь, гъатхэр къыщыблагъэм, и гъуэм къипщыжыну иужь ихьащ, ауэ абдеж щылъ удзыр зэран къыхуэхъурт.

Подробности... | Просмотрено: 15

05.03.2020 - 08:15

Къэбэрдейм и щхьэхуитыныгъэм папщIэ

Даутокъуэхэ я лъэпкъыр щы­цIэ­рыIуэщ Къэбэрдейм и тхыдэм - Хьэжмурат, Заурбэч, Хьэсэнбий. Абыхэм я адэшхуэр Щхьэлыкъуэ дэкIри, Мэздэгу и Iэшэлъашэм щыпсэуащ, аращ къыщалъхуар зэшхэр - Луковскэ жылагъуэм.

Подробности... | Просмотрено: 6

14.02.2020 - 08:07

УсакIуэ Сонэ Абдулчэрим и дзапэ уэрэдыр

Сонэ Абдулчэрим Къадир и къуэр Бахъсэн ­щIыналъэм хыхьэ Къулъ­къужын Ипщэ къуажэм къыщалъхуащ 1942 гъэм мазаем и 28-м. Курыт еджапIэр къиуха нэужь, 1961 - 1964 гъэхэм Налшык станкозаводым щылэ­жьащ.

Подробности... | Просмотрено: 14

12.02.2020 - 08:05

ТхылъыщIэм и лъэтеувэ

Налшык дэт «Акрополь» щэнхабзэ-нэгу­зыужь IуэхущIапIэм щекIуэкIащ  Урысей­ Федерацэм, Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгэ, Къэрэшей-Шэрджэс, Дагъыстэн рес­публикэхэм я цIыхубэ артист Тут Заур и гъащIэмрэ и гуащIэмрэ теухуа «Мелодии моей судьбы» тхылъым и лъэтеувэ пшыхь гуапэ. Ар иджыблагъэ Москва къыщыдигъэкIащ усакIуэ Гольцевэ Аллэ.

Подробности... | Просмотрено: 13

29.01.2020 - 08:10

Адыгэхэр къызытехъукIар

Дунейм цIыхуу тетыр расэ зэмылIэужьыгъуэу зэщхьэщедз, зэрытщIэщи: европеиднэ, негроиднэ, монголоиднэ, американоиднэ, австрало-веддоиднэ, къинэмыщIхэри. Дэтхэнэри иджыри къудамэ зыщыплIу зэщхьэщокIыж. Ауэ, цIыхур лъагэмэ, и нэкIур бгъуэмэ, натIэ лъагэмэ, и нэпкъпэпкъыр къишарэ и жьэпкъыр хуэпсыгъуэмэ, пэ къуаншэмэ, нэ фIыцIэрэ щхьэц фIыцIэмэ - абы щхьэкIэ европеиднэ расэ, е «кавказ лIэужьыгъуэ» жаIэ.

Подробности... | Просмотрено: 29

17.01.2020 - 08:10

Абхъаз IуэрыIуатэ

Адыгэхэмрэ абхъазхэмрэ тхыдэм и гъуэгуанэ кIыхь къызэдакIуащ, я бзэхэр зэщхьэщыкIами, я хабзэхэр зэгъунэгъу дыдэщ. Ардыдэр яхужыпIэ хъунущ я щэнхабзэми, псалъэм папщIэ, я IуэрыIуатэм.

Подробности... | Просмотрено: 23

11.12.2019 - 08:08

Къуажэ пхыдзахэми лъэIэсынущ

Иджырей техникэ IэмэпсымэхэмкIэ къызы­хуэтыншэу зэщIэузэда автоклуб Бахъсэн щIыналъэм иратащ.

ИпэIуэкIэ дытепсэлъыхьауэ щытащ мыпхуэдэ автоклубыр тыншу концерт щат утыку ин е кинозал хьэлэмэт зэрыхъум. КъищынэмыщIауэ, а автоклубхэм щагъэлъагъуэ концертхэмрэ кинохэмрэ занщIэу ИнтернеткIи уеплъыфынущ.

Подробности... | Просмотрено: 19

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ

27.03.2020 - 08:15

Сом мелуани 8-м щIигъу къуэды

Зэратх Iэмэпсымэхэм къызэрагъэлъэгъуамкIэ, гъатхэпэм и 14 - 20-хэм къриубыдэу гъуэгум зэрыщызекIуэ хабзэр 13838-рэ къызэпаудащ. Хабзэр къызэпызыудахэм псори зэхэту къуэдыуэ тралъхьащ сом мелуани 8-рэ мин 292-м щIигъу.

Подробности... | Просмотрено: 7
Жылагъуэ

27.03.2020 - 08:14

Махуэ 14-кIэ яхъумэнущ

Урысей гвардием и управленэу КъБР-м щыIэм и ОМОН-м пэрыуващ СПИД-мрэ уз зэрыцIалэхэм ебэнынымкIэ республикэ центрым и щIыпIэм жылагъуэ хабзэр щыхъумэным.

Подробности... | Просмотрено: 12
Жылагъуэ

27.03.2020 - 08:13

Тхылъхэр тыгъэ хуащI

Республикэм и Прокуратурэм и лэжьакIуэхэм КъБР-м щыIэ УФСИН-м и следственнэ изолятор-1-м и библиотекэм иратащ тхылъ зэмылIэужьыгъуэ 200-м щIигъу.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жылагъуэ

27.03.2020 - 08:12

ЦIыху гъащIэм сом мини 100 хуигъэзат

КъБР-м щыIэ МВД-м Уголовнэ къэлъыхъуэныгъэмкIэ и управленэмрэ Урысей гвардием и управленэу КъБР-м щыIэм и гуп хэхамрэ (СОБР) я лэжьакIуэхэм яубыдащ нэпсеягъэм къыхэкIыу и цIыхугъэр зыукIыну хэта републикэм щыпсэур.

Подробности... | Просмотрено: 2
Махуэгъэпс

27.03.2020 - 08:11

ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР

Дунейм кIуэ пэтми нэхъри зыщызыубгъу узыфэм - коронавирусым - цIыхухэм къахуихь ныкъусаныгъэхэм, зэхуэмыхъуныгъэхэм иджыри зы къахэхъуащ. Токио мы гъэм щекIуэкIын хуейуэ щыта Олимп Джэгухэр зэрагъэIэпхъуэм теухуа унафэ къащтащ гъатхэпэм и 24-м.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жылагъуэ

27.03.2020 - 08:10

Ар нэгъуэщIу псэуфынукъым

И ныбжьыр фIыуэ зэрыхэкIуэтам къыхэкIыу ды­жьыныгъуэу зи щхьэцыр къетхъуха а цIыхубзыр мы зэманым уэрамым куэдрэ къыдыхьэркъым, уеблэмэ унэми къыщIэкIыжыфыркъым.

Подробности... | Просмотрено: 6
Литературэ

27.03.2020 - 08:08

ЗЭШЫПХЪУИБЛ

Данэху унэр къыщилъэскIэ хъыданищ IэщIэлъу плъагъумэ,
«ЗэрищIынур сщIарэт», - жыпIэу, куэдрэ умыгъэщIагъуэ.

Подробности... | Просмотрено: 14
Махуэгъэпс

27.03.2020 - 08:05

Мэрем пшыхь

Дыгъужь бын
(Дадэ и хъыбархэм ящыщщ)

Подробности... | Просмотрено: 8
Спорт

27.03.2020 - 08:00

ЕтIуанэ дунейпсо зауэм иужькIэщ зыщиубгъупар

1939 - 1945 гъэхэм екIуэкIа ЕтIуанэ дунейпсо зауэр иуха иужькIэщ Олимп Джэгухэр гъуэгу махуэ щытеувар. Абы ипэкIэ лъэхъэнитIкIэ Хельсинкирэ (1940 гъэм) Лондонрэ (1944 гъэм) щыIэн хуея зэхьэзэхуэхэр щыIатэкъым. Япэм, дунейпсо зауэр къэхъея къудейт икIи совет-фин къайгъэр екIуэкIырт.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жылагъуэ

25.03.2020 - 08:20

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В связи со сложившейся ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции в мире и в России, появлением подтверждённых случаев заболевания 2019-nCoV в Кабардино-Балкарской Республике, с учетом положений Указа Главы Кабардино-Балкарии К.В.

Подробности... | Просмотрено: 3
Махуэгъэпс

25.03.2020 - 08:19

«Адыгэ псалъэм» и 24.000-нэ къыдэкIыгъуэр

Иджыблагъэ дунейм къытехьащ «Адыгэ псалъэ» газетым и мин 24-нэ къыдэкIыгъуэр. Илъэс 96-м къриубыдэу апхуэдизрэ цIыху минхэм яIэрыхьащ ди анэдэлъхубзэкIэ къыдэкI газетыр.

Подробности... | Просмотрено: 15
Махуэгъэпс

25.03.2020 - 08:18

Дунейм щыхъыбархэр

Узыфэм нэхъри зеубгъу

Мы зэманым къэрал куэд зыгъэгулэз узыфэм - коронавирусым - ди къэралми зыщеубгъу, ди жагъуэ зэрыхъунщи.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жылагъуэ

25.03.2020 - 08:15

Къуэпс быдэ

Тыркум  щыщ  жылагъуэ  лэжьакIуэ цIэрыIуэ,  адыгэ уэрэджыIакIуэ,  уэрэдус  Къущхьэ  Догъан

Подробности... | Просмотрено: 15
Литературэ

25.03.2020 - 08:05

ЗЭШЫПХЪУИБЛ

ЯПЭ IЫХЬЭ

ПЭУБЛЭ

Тхьэуэ Лъагэм и дахагъэр зэуэ ищIкъым нэIурыт,
Дзыхь хуэпщIыфу уригъасэу, пIалъэ кIыхь къыппеубыд.

Махуэр кIуэкIэ гъащIэм хэщIкъым. ГущIэгъубэм Iуэху уищIамэ,
ПлъапIэ псоми теIэбэнур тэмакъкIыхьхэрауэ жаIэ.

Подробности... | Просмотрено: 14

Страницы