22.02.2018, 16:19 - Статья

 Щапхъэу къалъытэ «Вагъуэ ­цIы­кIу» сабий къэфакIуэ ансамблым (художественнэ унафэщIыр КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и ­лэ­жьакIуэ Къурашэ Эдикщ) аргуэру зы текIуэныгъэ иIэщ. Нартан ­къуа­­жэм и щIэблэр щытекIуащ ­цIы­хубэ къафэхэмкIэ Шершнев ­Виктор и саугъэтыр къэхьыным ­теу­­хуауэ екIуэкIа зэпеуэм. 

22.02.2018, 16:07 - Статья

 Адыгэм зэрыжиIэщи, «Сабиигъуэ дахэр зы насыпщ, жьыщхьэ махуэ дахэр насыпищэщ».

22.02.2018, 16:01 - Статья

 Псом япэ жысIэнуращи, адыгэбзэкIэ къыдэкI газет закъуэр - «Адыгэ псалъэр» - пщIэ зыхуэсщI, фIыуэ слъагъу къыдэкIыгъуэхэм ящыщщ. СфIэфIщ ди бзэмкIэ тха тхылъхэми седжэн, лъэпкъ радиоми телевиденэми къыщызэрагъэпэщ адыгэ нэтынхэм седэIуэн, сеплъын. «Адыгэ псалъэм» ипэкIи тетащ си гъащIэ гъуэгуанэм щыщ гукъэкIыжхэр.

22.02.2018, 15:20 - Статья

 Советыдзэхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ мазаем и ­15-м илъэс 29-рэ ири­къуащ. А махуэм Бахъсэн къалэ, зауэлI-интернационалистхэм я фэеплъым деж, щекIуэкIащ Я къалэн ягъэзащIэу нэгъуэщI къэ­ралхэм щыхэкIуэдахэм я фэеплъ махуэм теухуа пэкIу. 

22.02.2018, 15:17 - Статья

 Корее Ипщэм и Пхёнчхан щIыпIэм щекIуэкI ХХIII ЩIымахуэ Олимп джэгухэм Урысейм щыщ атлетхэм дыгъуасэ медалитI къыщахьащ - аргуэру жэзрэ дыжьынрэ.

22.02.2018, 15:14 - Статья

 КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Маратрэ Шэджэм щIыналъэм и Iэтащхьэ ТекIушэ Артуррэ хэтащ район сымаджэщым щекIуэкIа зэIущIэм. 2017 гъэм абы и лэжьыгъам теп­сэлъыхьащ IуэхущIапIэм и ­дохутыр нэхъыщхьэ КIуэкIуэ Еленэ.

22.02.2018, 15:07 - Статья

 «ДыгъафIэ къалэ» ТворчествэмкIэ сабий академием иджыблагъэ щагъэлъэпIащ ди республикэм и студент, аспирант нэхъыфIхэр. Абыхэм ­иратащ КъБР-м и Iэтащхьэм къыбгъэдэкI стипендиехэр зэрыхуагъэувам щыхьэт те­хъуэ тхылъхэр. 

Последнее


Спортсмен цIэрыIуэм и дерс

 Бахъсэн къалэм и «Платинум» спорт клубым ще­кIуэкIащ те­зырыр хьэп­сым имысу зып­шынхэм къытрагъэ­зэжу щIэпхъаджагъэ ямы­­лэжьыным хуэущии­ным, спортым дегъэ­хьэ­хыным теухуа Iуэху щхьэ­пэ. Ныбжьы­щIэхэм хуа­гъэ­защ бэ­нэ­кIэ зэхэтымкIэ зэ­фIэ­кIы­шхуэ зиIэ, «Беркут» чемпионатым хиу­быдэ зэ­хьэ­зэхуэхэм щы­­екIуа Быр­­хьэм Му­хьэ­мэд.

Гукъыдэж яIэу къагъэзэж

 2017 - 2018 гъэхэм Урысей Федерацэм футболымкIэ и етI­уанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм щы­щIи­дзэжынум зыхуэзыгъэхьэзыр «Спартак-Налшыкым» етIуанэ зыгъэ­сэгъуэр Нартсанэ (Кисловодск) щызэ­фIи­гъэ­кIащ.

НыбжьыщIэхэм я зэфIэкI

 Щапхъэу къалъытэ «Вагъуэ ­цIы­кIу» сабий къэфакIуэ ансамблым (художественнэ унафэщIыр КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и ­лэ­жьакIуэ Къурашэ Эдикщ) аргуэру зы текIуэныгъэ иIэщ. Нартан ­къуа­­жэм и щIэблэр щытекIуащ ­цIы­хубэ къафэхэмкIэ Шершнев ­Виктор и саугъэтыр къэхьыным ­теу­­хуауэ екIуэкIа зэпеуэм. 

Аращ насып жыхуаIэр

 Адыгэм зэрыжиIэщи, «Сабиигъуэ дахэр зы насыпщ, жьыщхьэ махуэ дахэр насыпищэщ».

Псори дызыхущIэкъуар зыщ

 Псом япэ жысIэнуращи, адыгэбзэкIэ къыдэкI газет закъуэр - «Адыгэ псалъэр» - пщIэ зыхуэсщI, фIыуэ слъагъу къыдэкIыгъуэхэм ящыщщ. СфIэфIщ ди бзэмкIэ тха тхылъхэми седжэн, лъэпкъ радиоми телевиденэми къыщызэрагъэпэщ адыгэ нэтынхэм седэIуэн, сеплъын. «Адыгэ псалъэм» ипэкIи тетащ си гъащIэ гъуэгуанэм щыщ гукъэкIыжхэр. Къапщтэмэ, иужь­рейр теухуауэ щытащ 1952 - 1955 гъэхэм, дзэ къулыкъур есхьэкIыу советыдзэм сыщыхэта зэманым, къэсцIыхуу илъэс ­65-м нэскIэ ныбжьэгъу пэжу сиIа Наурыз Хьэтызэ (и ахърэтыр нэху ухъу)…

Фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьэ

 Советыдзэхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ мазаем и ­15-м илъэс 29-рэ ири­къуащ. А махуэм Бахъсэн къалэ, зауэлI-интернационалистхэм я фэеплъым деж, щекIуэкIащ Я къалэн ягъэзащIэу нэгъуэщI къэ­ралхэм щыхэкIуэдахэм я фэеплъ махуэм теухуа пэкIу. 
 ЛIыгъэ зыгъэлъэгъуа ди щIалэхэм пщIэ хуащIыну къызэ­хуэсат Бахъсэн къалэ администрацэм, жылагъуэ зэгухьэны­гъэ­хэм я лIыкIуэхэр, ветеранхэр, къэзымыгъэзэжа зауэлIхэм я Iыхьлыхэр, егъэджакIуэхэмрэ еджакIуэхэмрэ. 

Дыжьыныфэ щIалэхэр

 Корее Ипщэм и Пхёнчхан щIыпIэм щекIуэкI ХХIII ЩIымахуэ Олимп джэгухэм Урысейм щыщ атлетхэм дыгъуасэ медалитI къыщахьащ - аргуэру жэзрэ дыжьынрэ.

IэмалыщIэхэр къагъэсэбэп

 КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Маратрэ Шэджэм щIыналъэм и Iэтащхьэ ТекIушэ Артуррэ хэтащ район сымаджэщым щекIуэкIа зэIущIэм. 2017 гъэм абы и лэжьыгъам теп­сэлъыхьащ IуэхущIапIэм и ­дохутыр нэхъыщхьэ КIуэкIуэ Еленэ.

Нобэ

  • ЩIэпхъаджагъэ зы­кIэлъызэрахьа цIы­ху­хэм защIэгъэкъуэным и дунейпсо махуэщ
  • Мысырым и Зэкъуэ­тыныгъэм и махуэщ
  • Индием Анэм и махуэр щагъэлъапIэ
  • 1714 гъэм Санкт-Петербург къыщызэрагъэпэщащ Аптекарскэ хадэр. Иджыпсту ар РАН-м и Ботаническэ хадэрщ.
  • 1819 гъэм Флоридэр Испанием къыхэкIри, США-м и штат хъуащ - ар Америкэм доллар мелуанитхукIэ иращат.
  • 1921 гъэм СССР-м и Къэрал планыр къызэрагъэпэщащ. 

НэхъыфIхэр ягъэпажэ

 «ДыгъафIэ къалэ» ТворчествэмкIэ сабий академием иджыблагъэ щагъэлъэпIащ ди республикэм и студент, аспирант нэхъыфIхэр. Абыхэм ­иратащ КъБР-м и Iэтащхьэм къыбгъэдэкI стипендиехэр зэрыхуагъэувам щыхьэт те­хъуэ тхылъхэр. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS