22.03.2019, 08:15 - Политикэ

«Кавказ Ищхъэрэм и МРСК»-м и унафэщIхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и Правительствэм щытепсэлъыхьащ электросеть комплексым и лэжьыгъэр зэрегъэфIэкIуапхъэм.

22.03.2019, 08:15 - Политикэ

Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэм и деж щылажьэ Советым и зэIущIэр Матовников Александр вэсэмахуэ щригъэкIуэкIащ Владикавказ къалэм.

22.03.2019, 08:10 - Щэнхабзэ

Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм техникэмрэ мэкъумэшымрэ ятеухуа литературэмкIэ и къудамэм зэIущIэ щхьэпэ щекIуэкIащ. Абы и лэжьакIуэхэм 2014 гъэм щыщIэдзауэ ягъэзащIэ «В лабиринте профессий» проектыр, ныбжьыщIэхэр зыхуеджэну IэщIагъэр къыхахынымкIэ ядэIэпыкъуным, абы ехьэлIа чэнджэщхэр етыным теухуауэ.

22.03.2019, 08:00 - Спорт

Якутск и «Триумф» спорткомплексым гъатхэпэм и 16-мрэ 17-мрэ щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ Дунейпсо кубокыр къэхьынымкIэ зэхьэзэхуэ. Абы текIуэныгъэр къыщызыхьа Урысей Федерацэм и командэм хэтащ адыгэ щIалэхэу ЗэкIуий Анзоррэ БищIо Тимуррэ.

20.03.2019, 08:15 - ЗэIущIэхэр

Бахъсэн щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Балъкъыз Артур иригъэкIуэкIащ зи чэзу зэIущIэ.

20.03.2019, 08:13 - Жылагъуэ

ПщIэ зыхуэтщI «Адыгэ псалъэ» газетым и редакцэм и лэжьакIуэхэ! Фэ зыныфхуегъазэ Арщыдан къуажэм щыщ, илъэс 40 хъуауэ школым егъэджакIуэу щылажьэ Къущхьэ Мусэрбий. Си упщIэр зэтеухуар гуфIэгъуэ Iэнэм щекIуэкIын хуей хабзэрщ.

20.03.2019, 08:08 - Литературэ

Адыгэ тхакIуэ, усакIуэ щэджащэ, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ и къалэмыпэм къы­щIэ­кIащ тхыгъэ купщIафIэ куэд - усыгъэ телъыджэхэр, роман гъуэзэджэхэр, ахэр Адыгейм и литературэм и ­лъагапIэ хъуащ, ди лъэпкъым и цIэмрэ и пщIэмрэ жыжьэ щагъэ­Iуащ.

20.03.2019, 08:07 - Тхыдэ

Адыгэпщ цIэрыIуэ ХьэтIохъущокъуэ Кургъуокъуэ Къэбэрдейр кърымыдзэм къызэрыригъэлам теухуа хъыбар телъы­джэм ХьэтIохъущыкъуей хъыбархэм я жьантIэр къылъос. Ар дунейм щикъухьа адыгэхэр щыпсэу щIыпIэ куэдым ноби щызокIуэ. Абы теухуа тхыгъэхэр тхыдэ хъумапIэхэм щыIэщ, тхылъ зэмылIэужьыгъуэхэм итщ, тха­кIуэхэмрэ щIэныгъэлIхэмрэ куэдрэ зэIэпахащ.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "АДЫГЭ ПСАЛЪЭ"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.apkbr.ru

ЗэIущIэхэр

20.03.2019 - 08:15

Бахъсэн щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Балъкъыз Артур иригъэкIуэкIащ зи чэзу зэIущIэ.

Подробнее | Просмотрено: 6

13.03.2019 - 08:00

КъБКъУ-м Iуащхьэмахуэ лъапэ щиIэ егъэджэныгъэ-щIэныгъэ IуэхущIапIэм гъатхэпэм и 1 - 3 махуэхэм зэхыхьэ ин щекIуэкIащ. «УнэтIакIуэ» республикэ Iуэхум хэтащ ныбжьыщIэ 80-м щIигъу.

Подробнее | Просмотрено: 12

01.03.2019 - 08:05

Анэдэлъхубзэм и махуэм ирихьэлIэу зэIущIэ гъэщIэгъуэн щрагъэкIуэкIащ Налшык къалэ дэт «ДыгъафIэ къалэ» лицейм.

Подробнее | Просмотрено: 41

Махуэгъэпс

22.03.2019 - 08:15

Iэщэхэр ирагъэщэнукъым

Новэ Зеландием и премьер-министр Ардерн Джасиндэ Iэ щIидзащ шэ куэд зэрыплъхьэ хъу Iэщэ лIэужьыгъуэхэр я деж щащэу икIи щызэрахьэу мыдэным теухуа унафэм.

Подробнее | Просмотрено: 4

22.03.2019 - 08:07

ГъащIэм куэд къыщохъу

Утезмыдзэмэ, сызэгуоуд

Джылахъстэнейм и колхоз нэхъ ин дыдэхэм ящыщ зым и унафэщIыр губгъуэм ихьауэ елъагъу: Iэхъуэр мэжейри удзыпцIэм хэлъщ, былымхэр гъавэм хыхьауэ Iисраф зэтращIэ.

Подробнее | Просмотрено: 5

Тхыдэ

22.03.2019 - 08:02

1950 гъэм щегъэжьауэ зэфIэува совет тхыдэм къызэригъэлъагъуэмкIэ, адыгэпщхэу Мэхъэшокъуэрэ Елбэздыкъуэрэ 1552 гъэм лъэпкъыр кърым-тэтэрхэм ­кърагъэлыну лъаIуэу Мэзкуу зэрыкIуар урыс пащтыхьы­гъуэм хуэгъэза япэ адыгэ дип­ломат гупыжщ.

Подробнее | Просмотрено: 7

20.03.2019 - 08:07

Адыгэпщ цIэрыIуэ ХьэтIохъущокъуэ Кургъуокъуэ Къэбэрдейр кърымыдзэм къызэрыригъэлам теухуа хъыбар телъы­джэм ХьэтIохъущыкъуей хъыбархэм я жьантIэр къылъос. Ар дунейм щикъухьа адыгэхэр щыпсэу щIыпIэ куэдым ноби щызокIуэ. Абы теухуа тхыгъэхэр тхыдэ хъумапIэхэм щыIэщ, тхылъ зэмылIэужьыгъуэхэм итщ, тха­кIуэхэмрэ щIэныгъэлIхэмрэ куэдрэ зэIэпахащ.

Подробнее | Просмотрено: 14

Политикэ

22.03.2019 - 08:15

«Кавказ Ищхъэрэм и МРСК»-м и унафэщIхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и Правительствэм щытепсэлъыхьащ электросеть комплексым и лэжьыгъэр зэрегъэфIэкIуапхъэм.

Подробнее | Просмотрено: 8

22.03.2019 - 08:15

Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэм и деж щылажьэ Советым и зэIущIэр Матовников Александр вэсэмахуэ щригъэкIуэкIащ Владикавказ къалэм.

Подробнее | Просмотрено: 9

15.03.2019 - 08:10

«Iуэху щызэфIах Урысей» зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм къызэригъэпэщауэ, Налшык щыIэ ЩIалэгъуалэ бизнес-школым тхьэмахуэ зыбжанэ хъуауэ щокIуэкI ди щIыналъэм щылажьэ университетхэм я студентхэм папщIэ егъэджэныгъэ щхьэхуэхэр.

Подробнее | Просмотрено: 2

ЩIэнхабзэ

22.03.2019 - 08:10

Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм техникэмрэ мэкъумэшымрэ ятеухуа литературэмкIэ и къудамэм зэIущIэ щхьэпэ щекIуэкIащ. Абы и лэжьакIуэхэм 2014 гъэм щыщIэдзауэ ягъэзащIэ «В лабиринте профессий» проектыр, ныбжьыщIэхэр зыхуеджэну IэщIагъэр къыхахынымкIэ ядэIэпыкъуным, абы ехьэлIа чэнджэщхэр етыным теухуауэ.

Подробнее | Просмотрено: 14

20.03.2019 - 08:04

Таймэз-Алтан Гюлджан Истамбыл къыщалъхуащ, и адэ-анэр Денизли къалэм хыхьэ Чардак щIыналъэм и Хъейрие адыгэ ­къуажэм щыщщ.

Подробнее | Просмотрено: 7

20.03.2019 - 08:02

Кавказым и художник нэхъыфIхэм ящыщ зыт Жэмыфэ (Чемсо) Виктор Мусэ и къуэр (1933 - 1996 гъгъ.).

Подробнее | Просмотрено: 3

ЩIалэгъуэ

22.03.2019 - 08:08

ЦIыхухэм къызэралъытэмкIэ, ЩIыр - хъурейщ, Меркурийм нэхърэ нэхъ планетэ пщтыр Дыгъэ системэм хэткъым, Дыгъэр - гъуэжьщ. Ауэ, къызэрыщIэкIымкIэ, ар пэжкъым. ЩIы лъабжьэр, зэпымыууэ, зэрыхъейм къыхэкIыу, ди планетэм и щхьэфэри къуабэбжьабэщ, зэпэхъурейуэ зэрыщымытым и щхьэусыгъуэри аращ. ЩIым и гравитацэри псом дежи щызэхуэдэкъым, атIэ иныкъуэхэм и деж нэхъыбэщ е нэхъ мащIэщ.

Подробнее | Просмотрено: 3

22.03.2019 - 08:08

США-мрэ Великобританиемрэ я геофизикхэм щIы лъабжьэм тенджыз абрагъуэ щIэту къахутащ. Ауэ ар мыдрей тенджызхэм ещхькъым, атIэ псы куэду зыпкърыт брусит, къинэмыщI пкъыща, щIыгъэбэв зэмылIэужьыгъуэхэу зэхэлъщ.

Подробнее | Просмотрено: 7

Жылагъуэ

20.03.2019 - 08:13

ПщIэ зыхуэтщI «Адыгэ псалъэ» газетым и редакцэм и лэжьакIуэхэ! Фэ зыныфхуегъазэ Арщыдан къуажэм щыщ, илъэс 40 хъуауэ школым егъэджакIуэу щылажьэ Къущхьэ Мусэрбий. Си упщIэр зэтеухуар гуфIэгъуэ Iэнэм щекIуэкIын хуей хабзэрщ.

Подробнее | Просмотрено: 11

13.03.2019 - 08:08

Апхуэдэ фIэщыгъэм щIэт урысейпсо Iуэхум и япэ Iыхьэм щIидзащ.

Подробнее | Просмотрено: 2

01.03.2019 - 08:15

Дунейм ехыжащ лэжьакIуэшхуэу, ныбжьэгъуфIу щыта Гузеев Сэфарбий Жэмал и къуэр. Куэд къимыгъэщIами, куэд хузэфIэкIащ, жыхуаIэ цIыхухэм яхуэдащ ар.

Подробнее | Просмотрено: 11

Литературэ

22.03.2019 - 08:05

Даутокъуэхэ я лъэпкъыр щыцIэрыIуэщ Къэбэрдейм и тхыдэм - Хьэжмурат, Заурбэч, Хьэсэнбий. Абыхэм я адэшхуэр Щхьэлыкъуэ дэкIри, Мэздэгу и Iэшэлъашэм щыпсэуащ, аращ къыщалъхуар зэшхэр - Луковскэ жылагъуэм.

Подробнее | Просмотрено: 10

20.03.2019 - 08:08

Адыгэ тхакIуэ, усакIуэ щэджащэ, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ и къалэмыпэм къы­щIэ­кIащ тхыгъэ купщIафIэ куэд - усыгъэ телъыджэхэр, роман гъуэзэджэхэр, ахэр Адыгейм и литературэм и ­лъагапIэ хъуащ, ди лъэпкъым и цIэмрэ и пщIэмрэ жыжьэ щагъэ­Iуащ.

Подробнее | Просмотрено: 14

Абы дегъэпIейтей

13.02.2019 - 08:10

Лышхыр XX лIэщIыгъуэм къыдэщIэрэщIа, ди щIыуэпсым и щытыкIэм къыхэкI узыфэу жаIэ.

Подробнее | Просмотрено: 17

08.02.2019 - 08:00

Австралием и ипщэ лъэныкъуэмкIэ псыIуфэм иджыблагъэ къыщагъуэтащ кIуэдыжа, дызыщымыгъуазэ цивилизацэм и лъэхъэнэм яухуауэ щыта къалэшхуэ зэхэкъута.

Подробнее | Просмотрено: 22

Спорт

22.03.2019 - 08:00

Къэбэрдей-Балъкъэрым и топджэгум и тхыдэм лъэ быдэкIэ хыхьащ гъуащхьауэ Iэзэ Бэч Руслан. Бахъсэн районым хыхьэ Къызбрун ЕтIуанэ (иджы ХьэтIохъущыкъуей) къуажэм ар 1953 гъэм дыгъэгъазэм и 29-м къыщалъхуащ.

Подробнее | Просмотрено: 5

22.03.2019 - 08:00

2018 - 2019 гъэхэм я щIымахуэ лъэхъэнэм атлетикэ псынщIэмкIэ цIыхубз спортсмен нэхъыфIу дунейм къыщалъытащ ди лъахэгъу Ласицкене (Кучинэ) Марие.

Подробнее | Просмотрено: 4