05.08.2020, 08:08 - Жылагъуэ

Критикхэми, тхакIуэхэми, щIэджыкIакIуэхэми Мэзыхьэ Борис нэхъыбэу къызэрацIыхур адыгэ новеллистикэм и зэхэублакIуэу зэрыщытымкIэщ. ТхакIуэ куэдым къехъулIэркъым псалъэ мащIэкIэ гупсысэшхуэ къэIуэтэныр. Мэзыхьэр а жанр мытыншым дэгъуэу зэрыпэлъэщыр па­сэу наIуэ къыщыхъуащ газетхэмрэ журналхэмрэ къытехуа и япэ новеллэхэм, Iуэтэжхэм. АбыхэмкIэщ зэман кIэщIым ­къриубыдэу ар тхакIуэ цIэрыIуэ зэрыхъуар. А тхэкIэ лIэу­жьыгъуэхэмкIэ Мэзыхьэ Борис лъэщIыхьа къахэкIагъэнкъым нобэрей ди тхакIуэхэм, ар адыгэ новеллистикэм и классикщ.

05.08.2020, 08:03 - ЩIалэгъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым нобэ и мащIэкъым унэтIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэм ехьэлIа урысейпсо, дунейпсо утыкухэм тегушхуэу зи зэфIэкI щеплъыж икIи абыхэм къыщыхэжаныкI щIэблэ.

05.08.2020, 08:00 - Спорт

ЩIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм щыIа ди щIалэхэм ящыщ зыбжанэ иджыблагъэ зыхэзыгъэхьэжа «Спартак-Налшыкыр» шыщхьэуIум и 5-м утыку къохьэж. А махуэм ди щIалэхэм кърагъэблэгъэнущ зэхьэзэхуэм къыхыхьагъащIэ «ЕсэнтIыгур».

29.07.2020, 08:17 - Жылагъуэ

Урысеймрэ Абхъаз Республикэмрэ щIыхь зиIэ я артисткэ, Адыгэ Республикэм и цIыхубэ артисткэ, Къандурым и цIэр зезыхьэ  дуней­псо саугъэтым и лауреат Нэхей Тамарэ 1960 гъэм Еджэпсы­къуеищIэ къуажэм къыщалъхуащ. Курыт еджапIэ нэужьым щеджащ гъуазджэхэмкIэ институту Краснодар дэтым, Ростов къалэм Рахманинов Сергей и цIэр зэрихьэу дэт консерваторием.

29.07.2020, 08:05 - Литературэ

Урысей Федерацэм, Адыгэ, Къэрэшей-Шэр­джэс республикэхэм я цIыхубэ су­рэ­тыщI, УФ-м и Художникхэм, Журналистхэм, ТхакIуэхэм я союзхэм хэт Къат Теувэж ди къэралым фIыуэ къыщацIыху, абы и цIэр щащIэ КъуэкIыпIэ Гъунэгъуми, Тыркуми, Европэми.

24.07.2020, 08:18 - Жылагъуэ

Быть адыгом - значит иметь душу воина. Независимость и сила -маяки, указавшие путь черкесскому народу и осветившие его историю. Прошло много времени с периода как озарения военных побед, так и горечи поражения, но сегодня в Москве, в районе Сокол, есть частичка адыгской отваги и мужества - АО «Научно-производственное предприятие «Радий».

24.07.2020, 08:08 - Жылагъуэ

Адыгэ лъэпкъым къыхэкIа цIыху щэджащэхэм я цIэхэр фIыкIэ къыщраIуэкIэ, абы хуабжьу дыщогуфIыкI, дрогушхуэ икIи дропагэ. Апхуэдэ гурыщIэхэр ди гумрэ ди псэмрэ къыщызыгъэуш Iуэхугъуэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Краснодар къалэм.

24.07.2020, 08:00 - Спорт

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ ди лъэпкъэгъу куэд спортым щызыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэмкIэ цIэрыIуэ щыхъуащ къэралым и щIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм. ЩыIащ ахэр мымащIэу щызэрихьэлIа командэхэри.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "АДЫГЭ ПСАЛЪЭ"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.apkbr.ru

Щэнхабзэ

05.08.2020 - 08:08

Уэрэд шабзэпсыр зи псэфылъэ

Урысей Федерацэм, КъБР-м, КъШР-м, АР-м, Дагъыстэным я цIыхубэ артист Тут Заур 1976 гъэ лъандэрэ Москва къалэм ­щолажьэ. Гнесинхэ я цIэр зезыхьэ музыкэ академиер къиухащ. Союзпсо, Урысейпсо зэпеуэхэм я лауреатщ.

Подробности... | Просмотрено: 1

29.07.2020 - 08:07

Тэмтэрэкъей зэпэзыубыдахэр

«Мстиславрэ Ридадэрэ» - аращ зэреджэр иджыблагъэ Котляров­хэ я тедзапIэм къыщыдэкIа тхы­лъыщIэм.

Подробности... | Просмотрено: 4

24.07.2020 - 08:15

«Си хъыджэбзыр нэзыкІуэщ, къан хьэлыуэхэр хузоубэ»

Адыгэбзэм  щыщщ

Подробности... | Просмотрено: 4

24.07.2020 - 08:15

ЩIэм и лъыхъуакIуэ Нэхущ Залинэ

Бахъсэн щIыналъэм хы­хьэ Къулъкъужын Ищхъэ­рэ къуажэм дэт курыт школ №1-м адыгэбзэмрэ литературэмрэ щезыгъэдж, филологие щIэныгъэхэм я кан­дидат Нэхущ (Къаскъул)­ Залинэ зи IэщIагъэм хуэ­Iэижь, Iуэху зехьэкIэ пэрыт зиIэ лэжьакIуэщ.

Подробности... | Просмотрено: 6

22.07.2020 - 08:11

Балъкъэрхэм я щхьэ кърикIуар

ТхылъыщIэ

XX лIэщIыгъуэм балъкъэрхэм я псэукIар къызыхэщыж  дэфтэрхэмрэ тхыгъэхэмрэ щызэхуэхьэса томих Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдагъэкIын зэрыщIадзар нэхъапэIуэкIэ теддзауэ щытащ.

Подробности... | Просмотрено: 4

17.07.2020 - 08:15

БаIуэ нэхърэ - бащIэ

Адыгэбзэм иджырей грамматикэ (бзэхабзэ) къупхъэхэр зэригъуэтрэ тхыдэ лъэхъэнэкIэ уеплъмэ, ды­гъуа­сэ хуэдэщ, ауэ гъащIэм ебгъапщэмэ, зы цIыху гъащIэщ къикIуар - илъэсищэ ирикъуакъым. Ныкъу­саныгъи, зэмыпэщ Iуэхугъуи, щы­щIэныгъи иджыри къыздэсым хэлъщ - ар Iуэхум и зы лъэныкъуэращ.

Подробности... | Просмотрено: 12

15.07.2020 - 08:17

Адыгэ лъэпкъ театрым и гуащэ

Лъэпкъ Iуэху зыгъэкIуатэ, абы зезыгъэузэщI, зэчий зыбгъэдэлъ, фIыщIэрэ щIыхьрэ къэзылэжь цIыхухэм я гугъу щыпщIкIэ, плъэмыкIыу уопIейтей, зыгуэркIэ хуэфащэ псалъэхэр къэзмыгъуэтмэ, и ехъулIэныгъэхэм ящыщ гуэр гулъытэншэу къэзгъанэмэ, жыпIэу.

Подробности... | Просмотрено: 14

08.07.2020 - 08:08

Согуэ Данил и уэрэдхэр

Уи адэжьхэм я бзэм урипсалъэу,
Я хъыбарыжь Iущхэр уи пшыналъэу,
Хъуэхъум я нэхъыфIыр зэхыуагъэхыу
Ху махъсымэ фалъэр зэIэпыпхыу -
Зэ уадыгэну сыт и уасэ!

Подробности... | Просмотрено: 6

19.06.2020 - 08:07

Нэгъуей таурыхъхэм федаIуэ

ГъэщIэгъуэнщ нэгъуейхэр. ЗэрыжаIэщи, IэмыщIэ из фIэкIа хъуркъым, ари икъухьащ - Дагъыстэным, Къэрэшей-Шэрджэсым, Шэшэным, Ингушым. Куэд щIакъым нэгъуейхэр лъэпкъ щхьэхуэ зэрыхъурэ, епщыкIутхуанэ лIэщIыгъуэм - тэтэр хъанхэм я хьэмтетыгъуэм - къыдыщIедзэ.

Подробности... | Просмотрено: 12

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Махуэгъэпс

05.08.2020 - 08:15

Дунейм щыхъыбархэр

Вакцинэр зэпэубыда
зэрыхъунум игъэгужьеяуэ

Подробности... | Просмотрено: 3
Жылагъуэ

05.08.2020 - 08:08

Мэзыхьэ Борис Беслъэн и къуэм и фэеплъу

Критикхэми, тхакIуэхэми, щIэджыкIакIуэхэми Мэзыхьэ Борис нэхъыбэу къызэрацIыхур адыгэ новеллистикэм и зэхэублакIуэу зэрыщытымкIэщ. ТхакIуэ куэдым къехъулIэркъым псалъэ мащIэкIэ гупсысэшхуэ къэIуэтэныр. Мэзыхьэр а жанр мытыншым дэгъуэу зэрыпэлъэщыр па­сэу наIуэ къыщыхъуащ газетхэмрэ журналхэмрэ къытехуа и япэ новеллэхэм, Iуэтэжхэм. АбыхэмкIэщ зэман кIэщIым ­къриубыдэу ар тхакIуэ цIэрыIуэ зэрыхъуар. А тхэкIэ лIэу­жьыгъуэхэмкIэ Мэзыхьэ Борис лъэщIыхьа къахэкIагъэнкъым нобэрей ди тхакIуэхэм, ар адыгэ новеллистикэм и классикщ.

Подробности... | Просмотрено: 1
ЩIалэгъуэ

05.08.2020 - 08:03

Урысейпсо утыкум къыщыхожаныкI

Къэбэрдей-Балъкъэрым нобэ и мащIэкъым унэтIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэм ехьэлIа урысейпсо, дунейпсо утыкухэм тегушхуэу зи зэфIэкI щеплъыж икIи абыхэм къыщыхэжаныкI щIэблэ.

Подробности... | Просмотрено: 3
Спорт

05.08.2020 - 08:00

Гъуэгу махуэ, «Спартак-Налшык»!

ЩIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм щыIа ди щIалэхэм ящыщ зыбжанэ иджыблагъэ зыхэзыгъэхьэжа «Спартак-Налшыкыр» шыщхьэуIум и 5-м утыку къохьэж. А махуэм ди щIалэхэм кърагъэблэгъэнущ зэхьэзэхуэм къыхыхьагъащIэ «ЕсэнтIыгур».

Подробности... | Просмотрено: 2
Махуэгъэпс

31.07.2020 - 08:15

Дунейм щыхъыбархэр

Мы махуэхэм

Бадзэуэгъуэм и 31,
мэрем

Подробности... | Просмотрено: 5
Тхыдэ

31.07.2020 - 08:10

Абазэхэхэм я анэ Іуэтэж

Лъэпкъ философиемрэ дуней лъагъукІэмрэ я щІэщыгъуапІэм теІунщІэу тхыгъэ купщІафІэхэр адыгэ литературэм къыхуэзыгъэна тхакІуэхэм ящыщщ б

Подробности... | Просмотрено: 13
ЗэIущIэхэр

31.07.2020 - 08:10

АдыгэлI нэсым и щапхъэ

Актёр  цIэрыIуэ,  Урысей Федерацэм  и  цIыхубэ  артист  
Кукэнэ  Мурат  и  ныбжьыр  илъэс  70  ирокъу

Подробности... | Просмотрено: 1
Жылагъуэ

31.07.2020 - 08:08

ЩIэныгъэлI щэджащэ, тхакIуэ зэчиифIэ Хъупсырокъуэ Хъызыр

Урысей Федерацэм щыпсэу лъэпкъхэм я ­литературэр къэзыхута, зыджа, адыгэ лъэпкъым къыхэкIа тхакIуэ зэчиифIэ ­Хъупсырокъуэ Хъызыр Хьэжбэчыр и къуэр езыр къыщалъхуа Къэрэшей-Шэрджэсым, Кавказ Ищхъэрэм къыщымынэу, къэрал ­псоми щыцIэрыIуэщ.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жылагъуэ

31.07.2020 - 08:08

Шэрджэс хэхэсхэм я щэнхабзэ гъащIэр

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и жэрдэмкIэ «Тетраграф» тхылъ тедзапIэм «Адыгэ хэхэсхэр: щэнхабзэ гъащIэм и теплъэгъуэхэр» зи фIэщыгъэ тхылъыщIэр етIуа

Подробности... | Просмотрено: 6
Спорт

31.07.2020 - 08:00

Адыгэхэр: нобэрей премьер-лигэм

Иджыри къэс щыIа псоми куэдкIэ къащхьэщыкIа Урысей Федерацэм футболымкIэ и чемпионатыр иухащ. Зэи къэмыхъуауэ ар екIуэкIащ илъэсым щIигъукIэ – 20I9 гъэм мэлыжьыхьым (апрелым) и 12-м щIидзэри щиухар 2020 гъэм мэлыжьыхьым и 22-ращ.

Подробности... | Просмотрено: 4
Махуэгъэпс

31.07.2020 - 08:00

Мэрем пшыхь

Псалъэ пэжхэр

БлэкIар IэфIамэ, хуэщI гукъэкI

Подробности... | Просмотрено: 3
Махуэгъэпс

29.07.2020 - 08:20

ЦIыхухэмрэ гъащIэмрэ

XX лIэщIыгъуэм балъкъэрхэм я псэукIар къызыхэщыж дэфтэрхэмрэ тхыгъэхэмрэ щызэхуэхьэса томих Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдагъэкIыну мурад зэрыщыIэр нэхъ ипэкIэ теддзауэ щытащ.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жылагъуэ

29.07.2020 - 08:20

«Мэкъумэшбанкым» студентхэм защIегъакъуэ

Урысейм и «Мэкъумэшбанк» акционер обществэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и студент нэхъыфIхэм яхуигъэува стипендием хигъэхъуащ.

Подробности... | Просмотрено: 3
Махуэгъэпс

29.07.2020 - 08:20

Дунейм щыхъыбархэр

Бадзэуэгъуэм и кIэм УФ-м хуабэ дыдэу щыщытынущ

Подробности... | Просмотрено: 3
Жылагъуэ

29.07.2020 - 08:17

Лъэпкъ гъуазджэм и вагъуэ

Урысеймрэ Абхъаз Республикэмрэ щIыхь зиIэ я артисткэ, Адыгэ Республикэм и цIыхубэ артисткэ, Къандурым и цIэр зезыхьэ  дуней­псо саугъэтым и лауреат Нэхей Тамарэ 1960 гъэм Еджэпсы­къуеищIэ къуажэм къыщалъхуащ. Курыт еджапIэ нэужьым щеджащ гъуазджэхэмкIэ институту Краснодар дэтым, Ростов къалэм Рахманинов Сергей и цIэр зэрихьэу дэт консерваторием.

Подробности... | Просмотрено: 12
Жылагъуэ

29.07.2020 - 08:15

Къардэн лъэпкъым къыхэкIа лIыхъужьхэр

Ди къэралым и мызакъуэу, дунейм и щIыпIэ куэдым накъыгъэ мазэм щагъэлъэпIэнущ 1941 - 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэр Совет Союзым и ТекIуэныгъэкIэ зэриухрэ илъэс 75-рэ зэрырикъур.

Подробности... | Просмотрено: 4

Страницы