30.10.2020, 08:00 - Спорт

БлэкIа лIэщIыгъуэм и 80 - 90 гъэхэм ди къэралым щыIа гугъуехь псори нэсу игъэващ Налшык и «Спартак»-м. Совет Союзыр зэхэщэщэжу Урысей Федерацэр щхьэхуэ хъуа иужькIэ зэблэкIыгъуэ лъэхъэнэ хьэлъэм и бэлыхьхэр дэтхэнэми зыхищIащ. Апхуэдэу щыт пэтми, Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэр къэралпсо утыкум икIакъым икIи пщIэрэ щIыхьрэ иIэу адэкIи зыкъигъэлъэгъуащ. АбыкIэ фIыщIэ ин яхуэфащэщ я хьэрхуэрэгъухэм къэмылэнджэжу япэщIэта ди гъуащхьэхъумэхэм.

28.10.2020, 08:20 - Жылагъуэ

Нэгъабэ «Кабардино-Балкарская правда» газетым къытехуащ ­ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэм теухуауэ Битиров Эдуард и тхыгъэ. Ар, дауи, куэдым ягу дыхьащ. Иджы абы къы­поджэж КъБР-м и Парламентым и депутат, биологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор Щхьэгъэпсо Сэфарбий.

28.10.2020, 08:17 - Щэнхабзэ

Дуней псом къыщацIыху ди лъэпкъэгъу дирижёр телъыджэ Темыркъан Юрэ и ныбжьыр илъэс 75-рэ щрикъу илъэ­сым, 2013 гъэм, Санкт-Петербург дэт «Скифия» тхылъ тедзапIэм къыщы­дэкIауэ щытащ Хьэгуарэ Джамилэ «Юрий Темиркан

23.10.2020, 08:00 - Спорт

 Топджэгум гъуащхьэтетым мыхьэнэшхуэ дыдэ щиIэщ. Абы куэдкIэ елъытащ гупым и ехъулIэныгъэри хэщIыныгъэри. Налшык и «Спартак»-м къикIуа гъуэгуанэ кIыхьым гъуащхьэтет ахъырзэман зыбжанэ хэтащ.

21.10.2020, 08:05 - Щэнхабзэ

УФ-ми КъБАССР-ми щIыхь зиIэ я артист, Абхъаз Республикэм и цIыхубэ артист, Къэбэрдей-Балъкъэрми Адыгейми я къэрал саугъэтхэм я лауреат, режиссёр, уэрэджыIакIуэ, усакIуэ, тхакIуэ, драматург, егъэджакIуэ, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ Мысостышхуэ Пщызэбий Зэбэч и къуэр псэужамэ, жэпуэгъуэм и 15-м и ныбжьыр илъэс 85-рэ ирикъунут.

21.10.2020, 08:00 - Спорт

ИлъэситI ипэкIэ, 2018 гъэм и жэпуэугъуэ мазэм, Аргентинэм и къалащхьэ Буэнос-Айрес щекIуэкIащ НыбжьыщIэхэм я Гъэмахуэ Олимп Джэгухэр. БэнэкIэ хуитымкIэ зэпеуэм абы дыщэ медалыр къыщихьащ ХьэтIохъущыкъуей къуажэм щыщ Тембот Ахьмэдхъан.

16.10.2020, 08:00 - Спорт

Илъэс щэ ныкъуэ ипэкIэ, 1970 гъэм и шыщхьэуIу мазэм и пшагъуэ махуэхэм ящыщ зым, лъакъуэрыгъажэ гуп зэдэжэм хэт совет спортсмен щIалэхэр Инджылызым и къалащхьэм къыщригъэтIысэхащ кхъухьлъатэ абрагъуэм. Ди къэралым и гуп къыхэхам щыщхэу адыгэ щIалэ Шыхъуэ Борис, Горький (иджы Новгород Ищхъэрэ), Омск, Чебоксары къалэхэм щыщхэу Лихачёв Валерий, Соколов Владимир, Ярды Валерий сымэ япэ дыдэу абы къикIахэщ, къыздэкIуа дунейпсо чемпионатым апхуэдэ увыпIэр къыщахьыным ар и нэщэнэти.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "АДЫГЭ ПСАЛЪЭ"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.apkbr.ru

Щэнхабзэ

28.10.2020 - 08:17

Хьэгуарэ Джамилэ японыбзэкIэ «мэпсалъэ»

Дуней псом къыщацIыху ди лъэпкъэгъу дирижёр телъыджэ Темыркъан Юрэ и ныбжьыр илъэс 75-рэ щрикъу илъэ­сым, 2013 гъэм, Санкт-Петербург дэт «Скифия» тхылъ тедзапIэм к

Подробности... | Просмотрено: 14

21.10.2020 - 08:05

ФIыгъуэ мылъытэ

УФ-ми КъБАССР-ми щIыхь зиIэ я артист, Абхъаз Республикэм и цIыхубэ артист, Къэбэрдей-Балъкъэрми Адыгейми я къэрал саугъэтхэм я лауреат, режиссёр, уэрэджыIакIуэ, усакIуэ, тхакIуэ, драматург, егъэджакIуэ, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ Мысостышхуэ Пщызэбий Зэбэч и къуэр псэужамэ, жэпуэгъуэм и 15-м и ныбжьыр илъэс 85-рэ ирикъунут.

Подробности... | Просмотрено: 12

10.10.2020 - 08:10

Къэбэрдей литературэм и жьантIэдэс

УсакIуэ, журналист Iэзэ, КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Елгъэр Кашиф Мысост и къуэм и ныбжьыр илъэс 85-рэ ирокъу

Подробности... | Просмотрено: 23

30.09.2020 - 08:10

УэрэдкIэ дунейм йопсалъэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Урысей Федерацэм щып­сэу лъэпкъхэм я артиадэм и лауреат Согуэ Данил Жамболэт и ­къуэм и ныбжьыр  илъэс 80 ири­къуащ.

Подробности... | Просмотрено: 10

25.09.2020 - 08:07

Лъэпкъым куэд хуэзылэжьа

IуэрыIуатэдж, уэрэджыIакIуэ, композитор Бэрэгъун Владимир и цIэм, хуэфащэ дыдэу, увыпIэ щхьэхуэ щеубыд Къэбэрдей-Балъкъэрым и щэнхабзэм и тхыдэм.

Подробности... | Просмотрено: 7

25.09.2020 - 08:05

КъБР-м и Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща Котляровхэ Мариерэ Викторрэ

2019 гъэм КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и Къэрал саугъэтыр зратахэм ящыщщ тхакIуэ-публицистхэу, илъэс тIощIым щIигъуауэ уней тхылъ тедзапIэ зыгъэлажьэ Котляровхэ Мариерэ Викторрэ.

Подробности... | Просмотрено: 6

23.09.2020 - 08:19

Премьера полнометражного фильма по роману Исхака Машбаша «Графиня Аиссе» запланирована в ноябре

Во время съемок фильма «Графиня Аиссе». Лето 2020 года

Подробности... | Просмотрено: 31

23.09.2020 - 08:07

БЕЩТО Албэч: Щапхъэу укъэнэн хуейщ утыкум уикIыжа нэужьи

«Кабардинка» къэрал академическэ ансамб­лыр ди зэманым зыгъэбжьыфIэ къэфакIуэ нэхъ пажэхэм ящыщщ Нартан къуажэм къыщалъхуа Бещто Албэч. Ар ди хьэщIэщым къедгъэблагъэри, упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ.

Подробности... | Просмотрено: 10

23.09.2020 - 08:05

Пэфыф Заринэ и фильмыр

Гъатхэпэм Налшык и кинотеатрхэм щагъэлъэгъуащ «Это была ты?!» фильмыр. Ар щытрахащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ режиссёр, сценарист Пэфыф Заринэрэ видеооператор ­ГъущIасэ Къантемыррэ я «SoZARee» IуэхущIапIэм.

Подробности... | Просмотрено: 12

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Махуэгъэпс

30.10.2020 - 08:15

Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ

Подробности... | Просмотрено: 4
Жылагъуэ

30.10.2020 - 08:10

Шагъдийм зыкъезыгъэужьыжа зеикъуэдэс лIыхъужьхэр

БлэкIам уасэ пэж хуэзыгъэувыр нобэрей махуэращ. ФIыр абы къы­щынэмэ, ар щапхъэ, гъуэгугъэлъагъуэ мэхъу. ЛъэхъэнэщIэр ефIэкIмэ, япэ итахэм пхаша гъуэгур хэмыкIуэдэжауэ аращи,  ухуэфэщэныр уэри къэ­кIуэнум и пащхьэ щыпхь пщэрылъщ.

Подробности... | Просмотрено: 5
Литературэ

30.10.2020 - 08:05

Зэманым къыпхыкIыфа

Адыгэ литературэм и вагъуэ
ЩоджэнцIыкIу Алий Iэсхьэд и къуэр къызэралъхурэ илъэси 120-рэ ирокъу

Подробности... | Просмотрено: 5
Махуэгъэпс

30.10.2020 - 08:03

МЭРЕМ ПШЫХЬ

Псалъэ пэжхэр
Гуапагъэр лейкъым

Подробности... | Просмотрено: 4
Спорт

30.10.2020 - 08:00

ЗэблэкIыгъуэ лъэхъэнэ хьэлъэм хиубыдами

БлэкIа лIэщIыгъуэм и 80 - 90 гъэхэм ди къэралым щыIа гугъуехь псори нэсу игъэващ Налшык и «Спартак»-м. Совет Союзыр зэхэщэщэжу Урысей Федерацэр щхьэхуэ хъуа иужькIэ зэблэкIыгъуэ лъэхъэнэ хьэлъэм и бэлыхьхэр дэтхэнэми зыхищIащ. Апхуэдэу щыт пэтми, Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэр къэралпсо утыкум икIакъым икIи пщIэрэ щIыхьрэ иIэу адэкIи зыкъигъэлъэгъуащ. АбыкIэ фIыщIэ ин яхуэфащэщ я хьэрхуэрэгъухэм къэмылэнджэжу япэщIэта ди гъуащхьэхъумэхэм.

Подробности... | Просмотрено: 8
Махуэгъэпс

28.10.2020 - 08:20

Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ

Подробности... | Просмотрено: 3
Жылагъуэ

28.10.2020 - 08:20

ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэр дывгъэхъумэ!

Нэгъабэ «Кабардино-Балкарская правда» газетым къытехуащ ­ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэм теухуауэ Битиров Эдуард и тхыгъэ. Ар, дауи, куэдым ягу дыхьащ. Иджы абы къы­поджэж КъБР-м и Парламентым и депутат, биологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор Щхьэгъэпсо Сэфарбий.

Подробности... | Просмотрено: 10
Литературэ

28.10.2020 - 08:10

Зи напэр нэху

Лъэпкъ усыгъэм и гъуазэ

ЩоджэнцIыкIу Алий Iэсхьэд и къуэр къызэралъхурэ илъэси 120-рэ ирокъу

Подробности... | Просмотрено: 9
Литературэ

28.10.2020 - 08:08

Алий и псалъэ

ШИМКО Леонид

ЩоджэнцIыкIу Алий и фэеплъу

Подробности... | Просмотрено: 6
Политикэ

28.10.2020 - 08:07

«АЛЖИР» гъэрэщым исахэм языхэз

Къэзахъстаным и щыхьэр Нур-СулътIан къалэм (ипэкIэ Акмолинск) километр 40-кIэ фIэкIа пэмыжыжьэу «АЛЖИР» фIэщыгъэр зиIэ музей къыщызэIуахащ.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жылагъуэ, Спорт

28.10.2020 - 08:05

Адыгейм ар и япэ Президенту щытащ, икIи игъащIэкIэ апхуэдэу къэнэнущ

Джэрым Аслъэн

Подробности... | Просмотрено: 1
Спорт

28.10.2020 - 08:00

Иджыри зы пелуан тхощI

Подробности... | Просмотрено: 7
Махуэгъэпс

23.10.2020 - 08:20

Дунейм щыхъыбархэр

Михалков Никитэ «Урысей
Федерацэм
ЛэжьыгъэмкIэ и ЛIыхъужь» цIэ лъапIэр хуагъэфащэ

 
Президент Путин Владимир жэпуэгъуэм и 21-м Iэ щIидзащ режиссёр Михалков Никитэ «УФ-м ЛэжьыгъэмкIэ и ЛIыхъужь» цIэ лъапIэр зэрыфIищым теухуа Указым.

Подробности... | Просмотрено: 5
Политикэ

23.10.2020 - 08:20

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къуажэхэм лъэныкъуэ псомкIи зегъэужьын» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал программэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

№216-ПП

Подробности... | Просмотрено: 5
Литературэ

23.10.2020 - 08:17

Абхъаз таурыхъхэр

Рицэ гуэлыр къызэрыунэхуар

Подробности... | Просмотрено: 11
Тхыдэ

23.10.2020 - 08:15

Гуащэнэ - урыс пащтыхь гуащэ

Мейкъуапэ щыIэ «Полиграф-Юг» ООО-м тхылъ гъэщIэгъуэн къы­щы­дэ­кIащ журналист цIэрыIуэ, тхакIуэ СэIэбцокъуэ Нуриет и лэжьыгъэу. «Мария: черкешенка, царица рус­ская» тхылъыр тхыдэ повестщ.

Подробности... | Просмотрено: 13

Страницы