18.09.2019, 08:10 - Жылагъуэ

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ зэхуэс хьэлэмэт щекIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ еджапIэ нэхъыщхьэм мы гъэм щIэтIысхьа студентхэр университет гъащIэм хэшэным. ЕджапIэ нэхъыщхьэм и пресс-IэнатIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, джэгукIэ щытыкIэм иту къызэрагъэпэща зэхуэсым кърихьэлIащ университетым и унафэщIхэр, егъэджакIуэхэр, студент нэхъыжьхэр.

13.09.2019, 08:20 - Жылагъуэ

Шэджэм районым и щIыналъэ администрацэм и жэрдэмкIэ Шэджэм къалэм щрагъэкIуэкIащ Терроризмэм ебэнынымкIэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм теухуа пэкIу. Район администрацэм и унафэщIхэм, жылагъуэ лIыкIуэхэр, Шэджэм къалэм дэт курыт школ №2-м и еджакIуэхэр, республикэм щыIэ МВД-м къикIахэр, Урысейм и МВД-м и IуэхущIапIэу Шэджэм районым щыIэм и унафэщIхэмрэ абы щылажьэхэмрэ зэхуэсат террористхэм яIэщIэкIуэдахэр ягу къагъэкIыжын папщIэ.

13.09.2019, 08:15 - Щэнхабзэ

Даур Аслъэн и творческэ гъуэгуа­нэм уигу къегъэкI Кавказ Ищхъэрэм профессиональнэ макъамэ щэнхабзэм япэ лъэбакъуэхэр щызычахэр, псалъэм папщIэ, Гасанов Готфрид,

13.09.2019, 08:10 - Спорт

Премьер-лигэм щыхэтыну етIуанэ илъэсыр «Спартак-Налшыкым» нэхъ къызэрехьэлъэкIынур гурыIуэгъуэт. Гъэ кIуам зыхуеину очко бжыгъэр къацIыхухукIэ зэригъэпэщри, ар гуп нэхъыщхьэм къыхэнат. Абы къыдэкIуэу Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэ нэхъыщхьэм и джэгукIам куэд дихьэхат икIи ебгъуанэ увыпIэр кIэух турнир таблицэм зэрыщиубыдар зыми игъэщIэгъуатэкъым.

13.09.2019, 08:00 - Спорт

Ставрополь къалэм дэт «Ставрополь Арена» спорт-зыгъэсапIэ центрым фокIадэм и 7-8-хэм щекIуэкIащ пауэрлифтингымкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ спортсмен 70-м щIигъу.

11.09.2019, 08:10 - Тхыдэ

ХVII лIэщIыгъуэм икухэм щыщIэдзауэ ХьэтIохъущокъуэхэ нэхъ цIэрыIуэрэ фIэлIыкI нэхъ зиIэрэ Къэбэрдейм исакъым.

11.09.2019, 08:05 - Спорт

Топджэгум и IэщIагъэлIхэм, абы тетхыхь, тепсэлъыхь журналистхэм, цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм къызэралъытамкIэ, 2006 гъэм и къызэIухыныгъэ хъуащ Налшык и «Спартак»-р. Абы и джэгукIэмрэ и ехъулIэныгъэхэмрэ куэд дыдэ итхьэкъуащ икIи Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыхьыр лъагэу иIэтащ.

04.09.2019, 08:19 - ЗэIущIэхэр

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щыщ щIалэгъуалэ гуп иджыблагъэ хэтащ АНО-м (Автономнэ мыкоммерцэ зэгухьэныгъэ) къыхилъхьа проект пашэхэм ящыщу «Урысейр Iэмалхэм я къэралщ» зэпеуэм и щIыналъэпсо Iыхьэм. Владикавказ щекIуэкIа а зэхьэзэхуэм щытекIуахэм яхэхуащ ди лъахэгъухэр.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "АДЫГЭ ПСАЛЪЭ"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.apkbr.ru

Щэнхабзэ

13.09.2019 - 08:15

Мазэгъуэ нэхум нуркIэ нэр щIесыкI

Даур Аслъэн и творческэ гъуэгуа­нэм уигу къегъэкI Кавказ Ищхъэрэм профессиональнэ макъамэ щэнхабзэм япэ лъэбакъуэхэр щызычахэр, псалъэм папщIэ, Гасанов Готфрид,

Подробности... | Просмотрено: 15

04.09.2019 - 08:10

Си гъащIэ - си дуней

ГукъэкIыжхэр
(ПэщIэдзэр шыщхьэуIум и 29-м итщ.)

Ди нэ къызыхуикI

Подробности... | Просмотрено: 11

04.09.2019 - 08:05

ТхылъыщIэм и лъэтеувэ

Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и «Точка кипения» коворкинг-центрым шыщхьэуIум и 29-м щекIуэкIащ апхуэдэ фIэщыгъэ иIэу иджыблагъэ къыдэкIа тхылъыщIэм и лъэтеувэ пшыхь.

Подробности... | Просмотрено: 11

30.08.2019 - 08:15

Си гъащIэ - си дуней

Артист, драматург цIэрыIуэ Мурат Чэпай Исмел и къуэр­ Адыгэ Республикэм щыщ Блашэпсынэ къэбэрдей къуа­жэм 1939 гъэм къыщалъхуащ, Мэзкуу дэт Театр гъуазджэм и къэрал инс­титутыр, Адыгей къэрал пединститутыр къиухащ, теат­рым щылэжьащ.

Подробности... | Просмотрено: 18

21.08.2019 - 08:12

Сабийхэм яфIэгъэщIэгъуэну

«Артек» дунейпсо сабий центрым и унафэщIхэр я щIэгъэкъуэну «Полевой» лагерым щекIуэкIащ «Нартхэм я фIыгъуэхэр» ХI Дунейпсо сабий-ныбжьыщIэ фестиваль-зэпеуэм и зи чэзу Iыхьэр.

Подробности... | Просмотрено: 11

21.08.2019 - 08:02

Сурэт щIыным къыхуалъхуа ЛIыхужь Ауни

Сурэт щIын IэщIагъэмкIэ Тыркум и ­гъуазджэм и къэгъэшыпIэ нэхъыщхьэу ябж 1914 гъэр. Абы щыгъуэ сурэтым хуэIэзэу зыкъэзыгъэлъэгъуа щIэблэрщ гъуазджэм и тхыдэм и лъабжьэр зыгъэтIылъар. Зи гугъу тщIыхэм ящыщщ сэнэуш ­телъыджэу ябж ЛIыхужь Хъусейн-Ауни (1886 - 1927 гъгъ.).

Подробности... | Просмотрено: 23

09.08.2019 - 08:17

«Москва-Дамаск» фильмыр къатыж

«Къэбэрдей-Балъкъэр» телеканалымкIэ бадзэуэгъуэм и 12-м къатыжащ «Москва-Дамаск» арт-марафоным къытращIыкIа фильмыр.

Подробности... | Просмотрено: 7

09.08.2019 - 08:03

Лъэпкъ макъамэкIэ дунейр зыгъафIэ

Адыгэхэм ижь-ижьыж лъандэрэ пщIэ лей хуэтщIу къокIуэкI джэгуакIуэхэм. Лъэпкъ Iэмэпсымэхэр зыгъэбзэрабзэхэмрэ ахэр зыщIыф IэпэIэсэхэмрэ жьантIэр хуагъэфащэрт.

Подробности... | Просмотрено: 11

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ

18.09.2019 - 18:15

ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу

Хэкум и бын пэж

Подробности... | Просмотрено: 10
Спорт

18.09.2019 - 08:18

КIэухыр зыIагъэхьами…

(Премьер-лигэм дыщыхэта гуимыхуж илъэсхэр. 2008 гъэ)

Подробности... | Просмотрено: 7
Жылагъуэ

18.09.2019 - 08:10

Студент гъащIэм хашэ

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ зэхуэс хьэлэмэт щекIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ еджапIэ нэхъыщхьэм мы гъэм щIэтIысхьа студентхэр университет гъащIэм хэшэным. ЕджапIэ нэхъыщхьэм и пресс-IэнатIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, джэгукIэ щытыкIэм иту къызэрагъэпэща зэхуэсым кърихьэлIащ университетым и унафэщIхэр, егъэджакIуэхэр, студент нэхъыжьхэр.

Подробности... | Просмотрено: 15
Жылагъуэ

18.09.2019 - 08:10

ЛIыхъужьыгъэм и дерс

Налшык къалэ дэт 1-нэ гимназием «Антитеррор» фIэщыгъэр зиIэ дерс щекIуэкIащ иджыблагъэ. ЗэIущIэр къызэрагъэпэщат Урысей МВД-м и Краснодар университетым и къудамэу ди республикэм и къалащхьэм дэт Кавказ Ищхъэрэ институтым и лIыкIуэхэм.

Подробности... | Просмотрено: 12
Жылагъуэ

18.09.2019 - 08:10

Лэжьыгъэм цIыхур егъэбжьыфIэ

30 гъэхэм ди къэралым ухуэныгъэ ин дыдэхэр щекIуэкIащ. Абыхэм ящыщщ Бахъ­сэн ­ГЭС-р, Тырныауз вольфрам-молибден комбинатыр.

Подробности... | Просмотрено: 8
Жылагъуэ

18.09.2019 - 08:08

Гиппократ и тхьэрыIуэм тетхэр

ЛIэщIыгъуэ блэкIам и 30 гъэхэм я пэщIэдзэм ­Зеикъуэ къуажэм иIэ хъуащ медпунктрэ лъхуапIэрэ, япэ сы­маджэщыр къы­щы­зэIуахащ 1935 гъэм.

Подробности... | Просмотрено: 7
Жылагъуэ

18.09.2019 - 08:08

Тхьэм и унэ

Сыжажэ Ахьмэд Хьэжпагуэ и къуэр 1928 гъэм къалъхуащ. 1941 гъэм 5-нэ классыр къиухащ. Абы и иужькIэ колхозым щы­лэ­жьащ. Дзэ къулыкъу нэу­жьым Тырныауз комбинатым кIуэри, илъэс 22-кIэ шахтэм щIэтащ, 1990 гъэ лъандэрэ къуажапщэ жэ­мыхьэтым и ефэндыуэ лэжьащ.

Подробности... | Просмотрено: 10
Жылагъуэ

18.09.2019 - 08:08

Абхъазым макIуэ

Лъэпкъ Iуэху

Подробности... | Просмотрено: 5
ЗэIущIэхэр

18.09.2019 - 08:05

Бахъсэндэсхэм я жэрдэмкIэ

«Адыгэхэм я махуэр Бахъсэн районым и къуажэхэм фокIадэм и 20-м щагъэлъэпIэнущ, къыкIэлъыкIуэ щэбэт махуэм Налшык и ипподромым Бахъсэн район муниципалитетым и жэрдэмкIэ шыгъажэшхуэ щрагъэкIуэкIынущ», - къыщыхигъэщащ район администрацэм и Iэтащхьэ Балъкъыз Артур щIыналъэм и унафэщIхэмрэ

Подробности... | Просмотрено: 5
Махуэгъэпс

18.09.2019 - 08:00

Дунейм щыхъыбархэр

Къэралищым я унафэщIхэм я зэIущIэ

Подробности... | Просмотрено: 4
Жылагъуэ

13.09.2019 - 08:20

Террористхэм яIэщIэкIуэдахэр ягу къагъэкIыжащ

Шэджэм районым и щIыналъэ администрацэм и жэрдэмкIэ Шэджэм къалэм щрагъэкIуэкIащ Терроризмэм ебэнынымкIэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм теухуа пэкIу. Район администрацэм и унафэщIхэм, жылагъуэ лIыкIуэхэр, Шэджэм къалэм дэт курыт школ №2-м и еджакIуэхэр, республикэм щыIэ МВД-м къикIахэр, Урысейм и МВД-м и IуэхущIапIэу Шэджэм районым щыIэм и унафэщIхэмрэ абы щылажьэхэмрэ зэхуэсат террористхэм яIэщIэкIуэдахэр ягу къагъэкIыжын папщIэ.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жылагъуэ

13.09.2019 - 08:19

Я хуитыныгъэхэр пхагъэкIыу

2019 гъэм фокIадэм и 8-м Къэбэрдей-Балъкъэрым щыхахащ республикэм и Парламентым и еханэ зэхуэсыгъуэм и депутатхэр. Iэ зыIэтахэм яхэтащ ди щIыналъэм Тезырхэр щрагъэхьэкIыу щыIэ IуэхущIапIэхэм щаIыгъхэри.

Подробности... | Просмотрено: 1
Махуэгъэпс

13.09.2019 - 08:19

Дунейм щыхъыбархэр

Урысейм щыщу Тыркум я нэгу зыщрагъэужьыну кIуа унагъуэ куэдым я дежкIэ гуауэшхуэу къыщIидзащ я мыгъэрей зыгъэпсэхугъуэр: мы илъэсым абы дунейм щехыжащ цIыху 88-рэ.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жылагъуэ

13.09.2019 - 08:18

Хэхыныгъэр щекIуэкIа махуэм энергетикхэр тэмэму лэжьащ

Хэхыныгъэр щекIуэкIа фокIадэм и 8-м «Кавказ Ищхъэрэ Россети» IуэхущIапIэм и «Къэббалъкъэнерго» къудамэм и IэнатIэ псори зэблэу къыхэмыкIыу лэжьащ. Апхуэдэу энергетикхэм я къалэнхэр тэмэму ирахьэкIащ Республикэм и Къэралыгъуэм и махуэр щагъэлъэпIами.

Подробности... | Просмотрено: 1
Жылагъуэ

13.09.2019 - 08:17

ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу

Совет Союзым и ЛIыхъужь, генерал Кузнецов Георгий и гъащIэмрэ и къекIуэкIыкIамрэ щыгъуазэ хъуа дэтхэнэми игъэщIэгъуапэу жиIэнщ: «Мы цIыхум имыгъэунэхуауэ сыт щыIэ?!

Подробности... | Просмотрено: 4

Страницы