04.08.2021, 16:35 - ЗэIущIэхэр

Иджыблагъэ Къэзан щекIуэкIащ «Урысейр ислъамым и дунейщ: KazanSummit 2021» экономикэмкIэ XII-нэ дунейпсо зэхыхьэр. Ар къыщызэрагъэпэщащ «Казань Экспо» дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэ центрым. 

04.08.2021, 16:00 - Тхыдэ

Къэмыгупсыса хъыбар

(ГъэкIэщIауэ)

Зауэр зэрыувыIэрэ илъэс бжыгъэ тещIэжащи, Бабэ и щхьэр къыхуэмыIэту и махуэхэр йокIуэкI.

03.08.2021, 08:35 - Щэнхабзэ

ЩIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм щекIуэкI зэпеуэхэм жыджэру хэтщ ди артист ныбжьыщIэхэр икIи увыпIэфIхэр къыщахь. Абыхэм ящыщ зыщ Къэбэрдей-Балъкъэрым къыбгъэдэкIыу зи зэфIэкI утыку къизыхьа, Бахъсэн къалэм и «Амра» сабий къэфакIуэ ансамблым иджыблагъэ зыIэригъэхьа ехъулIэныгъэр.

02.08.2021, 18:00 - Спорт

Японием щекIуэкI XXXII Гъэмахуэ олимпиадэм теухуа хъыбархэм махуэ къэс захъуэж. Урысейм икIахэм абы щаIэ ехъулIэныгъэхэм, ди лъэпкъэгъу-лъахэгъухэм спорт зэхьэзэхуэхэм я нэхъ лъагэм щадэтлъагъухэм адэкIэ щыгъуазэ фытщIыныр тфIэигъуэщ.

02.08.2021, 16:35 - Махуэгъэпс

Тхьэгъушым хуэдэу зу мывэхэр

02.08.2021, 15:54 - Спорт

ШыщхьэуIум и 1-м Налшык и «Спартак»-р щыджэгуащ етIуанэ дивизионым хыхьэнур зэхэкIын папщIэ ирагъэкIуэкIа зэIущIэм.

02.08.2021, 14:05 - Жылагъуэ

Зи хэку къэзыгъэзэжа адыгэхэм я махуэм ирихьэлIэу Налшык дэт «Трэк» шхапIэм    щагъэхьэщIащ Зи хэкум къэзыгъэзэжа адыгэхэмрэ  гъэмахуэ  зыгъэпсэхупIэм   щыIэну ныбжьыщIэ цIыкIухэмрэ.

02.08.2021, 13:31 - Жылагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм Iэ зыщIидза «ЕджакIуэхэм я Урысейпсо олимпиадэхэм къыхэжаныкIахэм, щIыналъэ олимпиадэхэм щытекIуахэм, анэдэлъхубзэмрэ лъэпкъ литературэхэмкIэ екIуэкI хэгъэгу зэхьэзэхуэхэм КъБР-м и Iэтащхьэм саугъэтхэр зэрыхуагъэфэщэну щIыкIэм теухуауэ» унафэр КъБР-м и Iэтащхьэм и сайтым иджыблагъэ кърагъэуващ.

02.08.2021, 12:44 - Спорт

Урысей Федерацэм и кубокыр 2022 гъэм къэхьыным теухуауэ зэхаубла зэхьэзэхуэм махуипщI ипэкIэ зэхэта и пэщIэдзэ зэIущIэм «Спартак-Налшыкым» Мэхъэчкъалэ къикIа «Динамо»-м 2:0-у зэрыщытекIуам и фIыгъэкIэ адэкIэ кIуатэри, финалым и I/I28-нэ Iыхьэм нэсат. 

ЩЭНХАБЗЭ

03.08.2021 - 19:00

Гъуэгум зэрыщызекIуэ хабзэхэр ягу къагъэкIыж

«ГъуэгурыкIуэ ныбжьыщIэ» зыфIаща урысейпсо узэщIакIуэ жэрдэмым ипкъ иткIэ, УФ-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министерствэм Къэбэрдей-Балъкъэр

Подробности... | Просмотрено: 4

03.08.2021 - 08:35

Лъэпкъым и хъугъуэфIыгъуэ

ЩIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм щекIуэкI зэпеуэхэм жыджэру хэтщ ди артист ныбжьыщIэхэр икIи увыпIэфIхэр къыщахь. Абыхэм ящыщ зыщ Къэбэрдей-Балъкъэрым къыбгъэдэкIыу зи зэфIэкI утыку къизыхьа, Бахъсэн къалэм и «Амра» сабий къэфакIуэ ансамблым иджыблагъэ зыIэригъэхьа ехъулIэныгъэр.

Подробности... | Просмотрено: 8

28.07.2021 - 16:10

ЩIэныгъэ музейм и лэжьыгъэ зэпымыур

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым гъэмахуэми лэжьыгъэр зэпымыууэ щокIуэкI щIыуэпсым и музейм геологие хуэIухуэщIэхэмкIэ и къудамэм. Къызэрызэрагъэпэщрэ куэд мыщIами, абы и къэхутэныгъэхэм щIэупщIэ яIэщ, иригъэкIуэкI лэжьыгъэм пщIэ игъуэтащ.

Подробности... | Просмотрено: 37

27.07.2021 - 11:05

Зэманым пэджэжу

Бэнкси цIэ лейр зезыхьэ инджылыз художник цIэрыIуэм и лэжьыгъэр Лондон щекIуэкIа аукционым доллар мелуан 23-м щIигъукIэ щищащ.

Подробности... | Просмотрено: 8

27.07.2021 - 09:58

Унагъуэхэм я зэпеуэ

Куэд мыщIэу Кърымым щекIуэкIынущ фестивалхэм я «Таврида.АРТ» фестиваль.

Подробности... | Просмотрено: 11

26.07.2021 - 18:21

Битокъу Владимир и етIуанэ фильмыр Венецием яшэ

КъБР-м щыщ режиссёр Битокъу Владимир и «Мамэ, сэ сыкъэсыжащ» фильмыр Венецием щекIуэкIыну кинофестивалым хэтынущ. А хъыбарыр и инстаграм напэкIуэцIым кърилъхьащ лэжьыгъэм и продюсер Роднянский Александр.

Подробности... | Просмотрено: 13

25.07.2021 - 12:55

БзэщIэныгъэлIым и лэжьыгъэшхуэ

Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ бзэ­щIэныгъэлI цIэрыIуэ Габуниа Зинаидэ и лэжьыгъэхэр щызэхуэхьэса тхылъхэм я иужьрей, ещанэ, томыр.

Подробности... | Просмотрено: 8

25.07.2021 - 09:44

Прохладнэдэсхэм я IэдакъэщIэкIхэр

Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм щагъэлъагъуэ Прохладнэ къалэм и «Ренессанс» зэгухьэныгъэм хэтхэм я IэдакъэщIэкIхэр.

Подробности... | Просмотрено: 12

24.07.2021 - 11:30

ЦIыхубэ усакIуэр ягу къагъэкIыж

Бадзэуэгъуэм и 22-м ягу къагъэкIыжащ ­КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, УФ-мрэ КъБР-мрэ я къэрал саугъэтхэм я лауреат, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь КIыщокъуэ Алим Пщымахуэ и къуэр къызэралъхурэ илъэси 107-рэ щрикъум ирихьэлIэу. 

Подробности... | Просмотрено: 12

22.07.2021 - 10:00

Витебск адыгэ макъамэр щоIу

Бадзэуэгъуэм и 14 - 19-хэм Белоруссием и Витебск къалэм щызэхэта гъуазджэхэмкIэ «Славянский базар» 25-нэ дунейпсо фестивалым гукъинэжу зыкъыщагъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ-Алание республикэхэм я цIыхубэ артист Нэхущ Чэримрэ дызэрыгушхуэ «Кабардинка» къэрал академическэ ансамбль цIэрыIуэмрэ.

Подробности... | Просмотрено: 12

20.07.2021 - 13:25

Зэныбжьэгъугъэм хэзыгъахъуэ

КъБР-м и Iэтащхьэу щыта, политик цIэрыIуэ, УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къыбгъэдэкIыу сенатору щыIэ, Федеральнэ Советым НэгъуэщI къэрал IуэхухэмкIэ и комитетым и Iэтащхьэм и къуэдзэ, 

Подробности... | Просмотрено: 7

16.07.2021 - 19:33

«IутIыж Борис и дуней»

А фIэщыгъэм щIэту Налшык дэт Лъэпкъ музейм дыгъуасэ къыщызэIуахащ КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ, УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ IутIыж Борис къызэралъхурэ илъэс 80 зэрырикъум хуэгъэпса гъэлъэгъуэныгъэ.

Подробности... | Просмотрено: 11

14.07.2021 - 16:05

Зэхуэсышхуэр ягъэIэпхъуэ

Москва шыщхьэуIум и 25-29-хэм япэу щрагъэкIуэкIыну яубзыхуа щэнхабзэ зэхуэсышхуэр пандемием къыхэкIыу бжьыхьэм ягъэIэпхъуэ. Урысей Федерацэм и щIыналъэ псоми щыщу зэфIэкI зиIэ сабий минитIым нэблагъэ абы хэтынущ.

Подробности... | Просмотрено: 5

14.07.2021 - 12:18

ЩIалэгъуалэм зезыгъэужь Iуэху

ЩIалэгъуалэм я IV Лъэпкъ кинопремием хэтыну хуейхэм я тхылъхэр Iахын щIадзащ. Абы я фильм ирагъэхь хъунущ зи ныбжьыр илъэс 18 - 35-хэм къриубыдэ режиссёрхэм, кинематографистхэм.

Подробности... | Просмотрено: 10

14.07.2021 - 11:15

Щэнхабзэ зэхэдзэ

«Гъэмахуэ утыку» фIэщыгъэм щIэту Налшык махуиплIкIэ щекIуэкIащ щэнхабзэм и фестиваль гъэщIэгъуэн.

Подробности... | Просмотрено: 7

09.07.2021 - 13:00

Сэтэней и махуэр ягъэлъапIэ

Илъэс зыбжанэ хъуауэ Сэтэней и махуэр (Адыгэ цIыхубзым и махуэр) ягъэлъапIэу, зэпеуэ гъэщIэгъуэнхэр, зэхыхьэ щIэщыгъуэхэр иращIэкIыу къокIуэкI. Адыгэу дуней псом тетым мэкъуауэгъуэм и 23-м гукъинэжу зэдагъэлъэпIащ ар. 

Подробности... | Просмотрено: 12

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Махуэгъэпс

04.08.2021 - 19:00

ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР

Нобэ

Подробности... | Просмотрено: 1
ЗэIущIэхэр

04.08.2021 - 16:35

Зэдэлэжьэныгъэхэр зэтраухуэ

Иджыблагъэ Къэзан щекIуэкIащ «Урысейр ислъамым и дунейщ: KazanSummit 2021» экономикэмкIэ XII-нэ дунейпсо зэхыхьэр. Ар къыщызэрагъэпэщащ «Казань Экспо» дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэ центрым. 

Подробности... | Просмотрено: 6
Тхыдэ

04.08.2021 - 16:00

ХъыбарыфI Тхьэм зэхыдигъэх…

Къэмыгупсыса хъыбар

(ГъэкIэщIауэ)

Зауэр зэрыувыIэрэ илъэс бжыгъэ тещIэжащи, Бабэ и щхьэр къыхуэмыIэту и махуэхэр йокIуэкI.

Подробности... | Просмотрено: 17
Литературэ

04.08.2021 - 15:54

Испан усакIуэр адыгэбзэкIэ мэпсалъэ

Усыгъэ зыфIэфI зы цIыхуи дунейм тету къыщIэкIынкъым хейуэ фашист зэрыпхъуакIуэхэм яIэщIэкIуэда испан усакIуэ Гарсиа Лоркэ Федерикэ и цIэр зэхимыхауэ. Адыгейми Къэбэрдей-Балъкъэрми щагъэувауэ щытащ адыгэбзэм кърагъэзэгъа испан усакIуэм и пьесэхэр.

Подробности... | Просмотрено: 15
Спорт

04.08.2021 - 15:05

ЛIыгъэ зыхэлъхэмрэ къикIуэт зымыщIэхэмрэ

Олимп джэгухэм я етIуанэ Iыхьэм хыхьа урысей спортсменхэм гимнастикэм, алыдж-урым бэнэкIэм, боксым, волейболым, гандболым ехъулIэныгъэфIхэр къыщагъэлъагъуэ.

Подробности... | Просмотрено: 7
Жылагъуэ

04.08.2021 - 13:31

Ди лъахэм зыщагъэпсэху

Гъэмахуэ-2021

Подробности... | Просмотрено: 5
Жылагъуэ

04.08.2021 - 13:01

ГъэпцIакIуэхэм защыфхъумэ

КъБР-м щыIэ МВД-м къет

Подробности... | Просмотрено: 3
Жылагъуэ

04.08.2021 - 12:55

Сакъыну къыхураджэ

Гу зылъытапхъэ

Подробности... | Просмотрено: 6
Жылагъуэ

03.08.2021 - 17:55

Мэзхэр ягъэбэгъуэж

 
    2021 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщрагъэужьыжащ щIы гектари 100-м щIигъу къызэщIэзубыдэ мэзым. Абы жыгыщIэу щагъэтIысар мин 421,1-рэ мэхъу.

Подробности... | Просмотрено: 10
Махуэгъэпс

03.08.2021 - 17:00

Дунейм щыхъыбархэр

Пластикыр зэрызэрахъуэкIыну пкъыгъуэхэр

Подробности... | Просмотрено: 2
Жылагъуэ

03.08.2021 - 14:41

Махуэ лъапIэм теухуауэ

    ГъэщIэгъуэнщ

Подробности... | Просмотрено: 9
Жылагъуэ

03.08.2021 - 10:35

Iэпхъуэшапхъуэр пасэми щыIащ

        Археологие

Подробности... | Просмотрено: 13
Спорт

02.08.2021 - 18:00

ТекIуэныгъэм зи насып хэлъхэр

Японием щекIуэкI XXXII Гъэмахуэ олимпиадэм теухуа хъыбархэм махуэ къэс захъуэж. Урысейм икIахэм абы щаIэ ехъулIэныгъэхэм, ди лъэпкъэгъу-лъахэгъухэм спорт зэхьэзэхуэхэм я нэхъ лъагэм щадэтлъагъухэм адэкIэ щыгъуазэ фытщIыныр тфIэигъуэщ.

Подробности... | Просмотрено: 17
Махуэгъэпс

02.08.2021 - 16:35

ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР

Тхьэгъушым хуэдэу зу мывэхэр

Подробности... | Просмотрено: 13
Спорт

02.08.2021 - 15:54

ТекIуэныгъэм и махуэтэкъым

ШыщхьэуIум и 1-м Налшык и «Спартак»-р щыджэгуащ етIуанэ дивизионым хыхьэнур зэхэкIын папщIэ ирагъэкIуэкIа зэIущIэм.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жылагъуэ

02.08.2021 - 14:55

Адэжь щIыналъэр и псэм хэлъу

ШыщхьэуIум и 1-р Хэкум къэзыгъэзэжам и махуэщ

Подробности... | Просмотрено: 6

Страницы