03.06.2020, 08:18 - Щэнхабзэ

КъардэнгъущI Зырамыкурэ Гъут Iэдэмрэ. 1988 гъэ

03.06.2020, 08:00 - Спорт

«Спартак-Налшык» профессионал футбол клубым и дамыгъэм тетхащ ар 1935 гъэм къызэрагъэпэщауэ. Премьер-лигэм щыхыхьа 2006 гъэ лъандэрэ апхуэдэу къокIуэкI икIи справочник куэдым ар ихуащ, щхьэусыгъуэ хуэхъуар мыгурыIуэгъуэми. Илъэс щэщIрэ тхурэ хъуауэ Налшык и «Спартак»-м сытетхыхь, абы и тхыдэмрэ нобэмрэ фIыуэ сыщыгъуазэ пэтми, зыми дэуэгъу сыхуэхъуну сыхуейкъым, ауэ тегъэщIапIэ ящIа илъэсым зы лъабжьэ гуэри иIэу къысхуэгъуэткъым.

29.05.2020, 08:18 - Литературэ

С поэтом Сергеем Михалковым. Москва, 1955 год

Из-за одного коня пьют воду и сто других

29.05.2020, 08:15 - Литературэ

На встрече с президентами Адыгеи и Абхазии Хазретом Совменом и Сергеем Багапшем. г. Майкоп, 2005 год, октябрь

Только теперь понимаю

29.05.2020, 08:00 - Спорт

И ныбжьыр иджыри илъэс 28-рэ иримыкъуами, Гъубж БетIал спорт лIэужьыгъуэ куэдым ехъулIэныгъэ инхэр щызыIэригъэхьащ.

28.05.2020, 08:00 - Спорт

Видеконференц зэпыщIэныгъэм и Iэмалхэр къагъэсэбэпри, накъыгъэм и 15-м Мэзкуу щрагъэкIуэкIащ Урысей Футбол Зэгухьэныгъэм и гъэзэщIакIуэ гупым и зи чэзу зэIущIэр.

23.05.2020, 08:20 - Жылагъуэ

Хэку зауэшхуэм ди къэралыр зэрыщытекIуэрэ илъэс 75-рэ зэрырикъум ехьэлIа Iуэху гуапэхэр щокIуэкI республикэм и IуэхущIапIэхэм.

23.05.2020, 08:18 - Махуэгъэпс

ЦIыхухэр, псэущхьэхэр, къэкIыгъэхэр зи хэщIапIэ ЩIы Хъурейм гулъытэ хэха хуэщIыным теухуауэ ООН-м хигъэунэхукIа пIалъэм Биологие зэмылIэужьыгъуагъэм (къэкIыгъэхэмрэ псэущхьэхэмрэ) и махуэкIэ йоджэ. Ар, 2001 гъэм къыщыщIэдзауэ зы илъэс къэмынэу, накъыгъэм и 22-м дуней псом щагъэлъапIэ.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "АДЫГЭ ПСАЛЪЭ"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.apkbr.ru

Щэнхабзэ

03.06.2020 - 08:18

КъардэнгъущI зырамыку и адыгэ гушыIэхэр

КъардэнгъущI Зырамыкурэ Гъут Iэдэмрэ. 1988 гъэ

Подробности... | Просмотрено: 4

29.05.2020 - 08:20

«Насыпыр щхьэтепхъуэ пхуэсщIащ»

Ар и фIэщыгъэу Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджы дыдэ къыщыдэкIащ Зеикъуэ къажэм щыщ, УФ-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэт Щоджэн Риммэ и Iэдакъэ къыщIэкIа тхылъыр.

Подробности... | Просмотрено: 5

14.05.2020 - 08:05

Гупсысэр зэи илъахъэркъым

Лъахэм хуэпэж цIыхур сыт щыгъуи ­лъа­гъуныгъэ гуащIэкIэ епхащ щалъхуа щIыпIэм. И къуажэр абы и гум щыхы­хьа, Iэпкълъэпкъ  псом  щыпкърыхьа гуры­щIэрщ Хэкум хуищI лъагъуныгъэшхуэм хэкIыпIэ хуэхъури.

Подробности... | Просмотрено: 4

29.04.2020 - 08:05

Абазэ таурыхъхэр

IуэрыIуатэ къулей къадогъуэгурыкIуэ абазэхэм - нарт хъыбархэмрэ пшыналъэхэмрэ, пасэрей уэрэдыжьхэр, таурыхъхэр, псысэхэр, псалъэжьхэр. Абыхэм ящыщ дэтхэнэми ныбжьышхуэ яIэщ, лъэпкъ фащэкIэ гъэпсащ, купщIафIэщ.

Подробности... | Просмотрено: 15

24.04.2020 - 08:10

Урысейм и цIыхубэ артист Тут Заур

Урысей Федерацэм, КъБР-м, КъШР-м, АР-м, Дагъыстэным я цIыхубэ артист Тут Заур 1976 гъэ лъандэрэ Москва къалэм ­щолажьэ. Гнесинхэ я цIэр зезыхьэ музыкэ академиер къиухащ. Союзпсо, Урысейпсо зэпеуэхэм я лауреатщ. Совет Союзым хэта республикэхэм я мызакъуэу, Бельгием, Германием, Израилым, Индием, Иорданием, Италием, Польшэм, Словакием, Словением, США-м, Тыркум къыщацIыху.

Подробности... | Просмотрено: 37

17.04.2020 - 08:17

Идар Гуащэнэ, иджы - Аиссе

2019 гъэм Урысей телевиденэм и Япэ каналым иригъэкIуэкIа «Макъ» («Голос») зэпеуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу ныбжьыщIитI хэтащ: Бэрбэч Аскэррэ Мамрэш Светланэрэ.

Подробности... | Просмотрено: 30

15.04.2020 - 08:08

Вертинскэр Налшыки къэкIуат

«Газета Юга»-м и корреспондент Орловэ  Ольгэ щыгъуазэ дызэрищIымкIэ, ­   урыс усыгъэм и «Дыжьын лъэхъэнэм» ­хиубыда, езым ­зэхилъхьэжа икIи игъэ­защIэ уэрэдхэмкIэ цIэрыIуэ хъуа нэужь, зэрымыщIэкIэ Урысейм иIэпхъукIыу иужькIэ къэзыгъэ­зэжа артист, уэ­рэд­жыIакIуэ, усакIуэ Вертинский Ал

Подробности... | Просмотрено: 18

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Махуэгъэпс

03.06.2020 - 08:20

Дунейм щыхъыбархэр

Уеджэнумэ… ахъшэ къуатынущ

Къэралым и Iуэхур щыIей дыдэм деж и цIыхухэр «игъэфIэн хуейуэ» къыщыхудэкI щыIэщ.

Подробности... | Просмотрено: 3
Политикэ

03.06.2020 - 08:20

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал мылъкур зегъэкIуэным теухуауэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал программэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

Подробности... | Просмотрено: 1
Литературэ

03.06.2020 - 08:15

Осетин таурыхъхэр

Зэныбжьэгъугъэм и щыхьэт

Подробности... | Просмотрено: 2
Спорт

03.06.2020 - 08:00

1935 гъэр къыщIыхахар сыт?

«Спартак-Налшык» профессионал футбол клубым и дамыгъэм тетхащ ар 1935 гъэм къызэрагъэпэщауэ. Премьер-лигэм щыхыхьа 2006 гъэ лъандэрэ апхуэдэу къокIуэкI икIи справочник куэдым ар ихуащ, щхьэусыгъуэ хуэхъуар мыгурыIуэгъуэми. Илъэс щэщIрэ тхурэ хъуауэ Налшык и «Спартак»-м сытетхыхь, абы и тхыдэмрэ нобэмрэ фIыуэ сыщыгъуазэ пэтми, зыми дэуэгъу сыхуэхъуну сыхуейкъым, ауэ тегъэщIапIэ ящIа илъэсым зы лъабжьэ гуэри иIэу къысхуэгъуэткъым.

Подробности... | Просмотрено: 2
Политикэ

29.05.2020 - 08:21

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Президентым и языны­къуэ указхэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм «Сабийм и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и деж щыIэм теухуа положенэр къэщтэным и IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Респ

Подробности... | Просмотрено: 4
Литературэ

29.05.2020 - 08:19

Зыми пэзмыщI

ИЛЪЭС куэд щIащ сэ МэшбащIэ Исхьэкъ ныбжьэгъу сызэрыхуэхъурэ. ЗекIуэ и вакъэ лажьэркъым жыхуаIэу, си напщIэм телъ а ныбжьэгъугъэр къыздисхауэ щытар КъуэкIыпIэ Гъунэгъум щызэпысча гъуэгуанэхэрат: 1969 гъэм туристхэм срагъусэу Сириемрэ Ливанымрэ сыкIуат.

Подробности... | Просмотрено: 8
Махуэгъэпс

29.05.2020 - 08:18

Дунейм щыхъыбархэр

Прунж тонн мин плIыщI зыщIэхуэн гъавэ IыхыпIэ яухуэ

Подробности... | Просмотрено: 3
Литературэ

29.05.2020 - 08:18

МэшбащIэ Исхьэкъ: Тхыдэр ди гъуазэщ, пщэдейр ди плъапIэщ

КъБР-м и тхакIуэхэр Мейкъуапэ щохьэщIэ. Сурэтым щыволъагъу Щомахуэ Амырхъан, Кулиев Къайсын, МэшбащIэ Исхьэкъ сымэ. 1976 гъэ

Подробности... | Просмотрено: 10
Литературэ

29.05.2020 - 08:18

Монологи писателя

С поэтом Сергеем Михалковым. Москва, 1955 год

Из-за одного коня пьют воду и сто других

Подробности... | Просмотрено: 11
Литературэ

29.05.2020 - 08:15

Только теперь понимаю

На встрече с президентами Адыгеи и Абхазии Хазретом Совменом и Сергеем Багапшем. г. Майкоп, 2005 год, октябрь

Только теперь понимаю

Подробности... | Просмотрено: 8
Жылагъуэ

29.05.2020 - 08:10

ЩытыкIэр зэпIэзэрытщ

Республикэм щыпсэухэм ящыщу коронавирус узыфэ зэрыцIалэр зыпкърытхэм я бжыгъэр 2509-рэ мэхъу. Иужьрей жэщ-махуэм ар яIэу къахутащ цIыху 87-м. Хъужахэм я бжыгъэр 643-м нэсащ. Узыфэ шынагъуэм илIыкIащ цIыху 14.

Подробности... | Просмотрено: 6
Махуэгъэпс

29.05.2020 - 08:05

МЭРЕМ ПШЫХЬ

Прозэу тха усэхэр
Дыгъэ бзий Iуданэ

Подробности... | Просмотрено: 5
Спорт

29.05.2020 - 08:00

Мас-рестлингым Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщеужь

И ныбжьыр иджыри илъэс 28-рэ иримыкъуами, Гъубж БетIал спорт лIэужьыгъуэ куэдым ехъулIэныгъэ инхэр щызыIэригъэхьащ.

Подробности... | Просмотрено: 4
Махуэгъэпс

28.05.2020 - 08:15

ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР

Новосибирск дунейпсо чемпионатым зыхуегъэхьэзыр

Подробности... | Просмотрено: 2
Политикэ

28.05.2020 - 08:12

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

«Щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ я IэнатIэхэм щылажьэхэм къэрал стипендиехэр яхуэгъэувыным и IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2014 гъэм жэпуэгъуэм и 16-м къыдигъэкIа Указ №211-УГ-м зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуауэ

Подробности... | Просмотрено: 2
Жылагъуэ

28.05.2020 - 08:10

Адыгейм, КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ тхакIуэ, СССР-м, РСФСР-м я Къэрал саугъэтхэм я лауреат, Урысейм ЛэжьыгъэмкIэ и ЛIыхъужь МэшбащIэ Исхьэкъ

Зи гуащIэр ин

Подробности... | Просмотрено: 3

Страницы