29.05.2017, 13:57 - Статья

 Къэбэрдей къэрал драмэ театрыр къы­зэ­зыгъэпэщахэм, абы и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщщ ДыщэкI КIунэ. Иджыри «Къэрал театр» цIэр фIамыщауэ, КIу­нэшхуэ (арат ДыщэкI КIунэ дызэреджэр) яхэту зы гуп елэжьащ театрыр зэ­фIэгъэувэным. 

29.05.2017, 13:01 - Статья

 Хабзэ хъуауэ, ди республикэм и щIыналъэхэм илъэс къэс щокIуэкI гъэ еджэгъуэ блэкIам къыхэжаныкIа школакIуэхэр щагъэлъапIэ зэхуэсхэр. Апхуэдэ гуфIэгъуэ зэ­IущIэ иджыблагъэ къыщызэра­гъэ­пэщащ Бахъсэн районым. Абы ирагъэблэгъат зэпеуэ зэмы­лIэу­­жьыгъуэхэм щытекIуа, къыщыхэ­жа­ныкIа ныбжьыщIэ гуп. 

29.05.2017, 12:24 - Новости

 Ев­ропэм алыджурым бэ­нэ­кIэмкIэ  и зэхьэзэхуэ илъэс пщы­кIух зи ныбжь щIалэщIэхэм Сербием и ­къалащхьэ Белград накъыгъэм и 21-м щрагъэкIуэкIащ. Килограмм 59-м нэс зи хьэлъагъхэм я деж абы дыщэ меда­лыр къыщихьащ КъБР-м физическэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, категорие ищхьэ зиIэ тренер ГъуэплъащIэ ТIэхир и гъэсэн Ба­бочиев Имран.

29.05.2017, 11:58 - Статья

 СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм Урысей Ипщэм и сурэтыщIхэм я «Колесо» зэгухьэныгъэм хэтхэм я IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэ­ныгъэ иджыблагъэ къыщызэIуахащ.

29.05.2017, 11:51 - Новости

 Музейм и махуэр иджыблагъэ щагъэлъэпIащ Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и Лъэпкъ музейм. ЛIакъуэхэм­  я дамыгъэхэмрэ лъэпкъ ныпхэмкIэ гъэщIэрэщIат пэшыр. 

29.05.2017, 11:44 - Новости

Псалъэ гуапэ куэд зэхах мы махуэхэм курыт еджапIэр къэзыуххэм.

Последнее


«Псори сщIэну сыхуейщ»

 Илъэсибл мэхъу ди республикэм «Псори сщIэну сыхуейщ» («Хочу всё знать») зэпеуэр зэрыщекIуэкIрэ. Пэжыр жысIэнщи, ипэ ­илъэситIым сэ абы и хъыбар сщIакъым, иужькIэ, зэ сыхыхьа нэужь, сэри си еджа­кIуэхэри малъхъэдисым ещхьу ды­зыIэпишащ. Зэпеуэм хэт лэжьыгъэхэм тыншкIэ уеджэнукъым, зэ тIысыгъуэкIи ар пхуэгъэзэщIэнукъым, уетIысылIэхуи абы хэплъ­хьэ хъун гуэр къыбогъуэт; тхылъ уе­джэн, абыхэм жэуапхэр къыщыплъы­хъуэн хуей мэхъу - а псоми лэжьыгъэр нэхъ гъэ­щIэ­гъуэн ящI. ЕджакIуэхэм хуэдэ къабзэу, егъэджакIуэхэри доджэ, долъыхъуэ, ди щIэныгъэм хы­догъахъуэ - ар фIыкъэ!

Сыт хуэдэ спектаклри адыгэ театреплъым пэгъунэгъу ищIыфырт

 Къэбэрдей къэрал драмэ театрыр къы­зэ­зыгъэпэщахэм, абы и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщщ ДыщэкI КIунэ. Иджыри «Къэрал театр» цIэр фIамыщауэ, КIу­нэшхуэ (арат ДыщэкI КIунэ дызэреджэр) яхэту зы гуп елэжьащ театрыр зэ­фIэгъэувэным. 

РСФСР-м, КъБАССР-м щIыхь зиIэ я артисткэ, Урысей Федерацэм и цIыхубэ артисткэ ДыщэкI КIунэ къызэралъхурэ илъэси 100 ирокъу

Зэи  ящыгъупщэркъым

НэхъыфIхэр ягъэлъапIэ

 Хабзэ хъуауэ, ди республикэм и щIыналъэхэм илъэс къэс щокIуэкI гъэ еджэгъуэ блэкIам къыхэжаныкIа школакIуэхэр щагъэлъапIэ зэхуэсхэр. Апхуэдэ гуфIэгъуэ зэ­IущIэ иджыблагъэ къыщызэра­гъэ­пэщащ Бахъсэн районым. Абы ирагъэблэгъат зэпеуэ зэмы­лIэу­­жьыгъуэхэм щытекIуа, къыщыхэ­жа­ныкIа ныбжьыщIэ гуп. 

Имран Европэм щытокIуэ

 Ев­ропэм алыджурым бэ­нэ­кIэмкIэ  и зэхьэзэхуэ илъэс пщы­кIух зи ныбжь щIалэщIэхэм Сербием и ­къалащхьэ Белград накъыгъэм и 21-м щрагъэкIуэкIащ. Килограмм 59-м нэс зи хьэлъагъхэм я деж абы дыщэ меда­лыр къыщихьащ КъБР-м физическэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, категорие ищхьэ зиIэ тренер ГъуэплъащIэ ТIэхир и гъэсэн Ба­бочиев Имран.

Мы махуэхэм

Накъыгъэм и 27, щэбэт

Ди щIыналъэр фIыуэ зылъэгъуа сурэтыщIхэр

 СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм Урысей Ипщэм и сурэтыщIхэм я «Колесо» зэгухьэныгъэм хэтхэм я IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэ­ныгъэ иджыблагъэ къыщызэIуахащ.

Тхыдэм къыщыщIидзэ унэщ музейр

 Музейм и махуэр иджыблагъэ щагъэлъэпIащ Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и Лъэпкъ музейм. ЛIакъуэхэм­  я дамыгъэхэмрэ лъэпкъ ныпхэмкIэ гъэщIэрэщIат пэшыр. 

Уэзджынэ 51-рэ зэуэ мэзу

Псалъэ гуапэ куэд зэхах мы махуэхэм курыт еджапIэр къэзыуххэм. Я иужьрей уэзджынэр къыщеуэну махуэм Налшык къалэм дэт курыт школ №5-м къыщIигъэкIхэм яхуеблэгъат КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, депутат Нэзрэн Беслъэн, КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къуэдзэ Къэжэр Артур, Налшык къалэм и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Пащты Аслъэн, нэгъуэщI куэди. 

Iуащхьэмахуэ хуэдэу фи насыпыр лъагэ ухъу!

 Иужьрей уэзджынэм и махуэшхуэр щаIэт гуфIэгъуэ зэIущIэхэр гукъинэжу къыщызэрагъэпэщащ ди республикэм и щIыналъэ псоми. Iуащхьэмахуэ щIыналъэ администрацэм и пресс-IуэхущIапIэм и лэжьакIуэ Тарим Алисэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, щIыпIэм щы­лажьэ курыт школхэм щекIуэкIащ апхуэдэ зэхуэсхэр. Абыхэм хэтащ щIыналъэм и унафэщIхэр, егъэджэныгъэмкIэ IэнатIэм и лIыкIуэхэр, адэ-анэхэр. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS