11.06.2021, 08:00 - Спорт

Адрей бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэм елъытауэ, Япониер зи къежьапIэ дзюдор ди гъащIэм къыщыхыхьар нэхъ иужьыIуэкIэщ - ХХ лIэщIыгъуэм и кIэухращ. Апхуэдэу щыт пэтми, адыгэхэр абыи щехъулIащ.

09.06.2021, 08:25 - Жылагъуэ

«Снег над пустыней» художественнэ фильмыр Ставропольем щытрахынущ. Ар траухуэнущ Урысейм и дзэм къулыкъу щызыщIэ и щIалэхэм Сирием щекIуэкIа зауэ гуащIэм щызэрахьа лIыгъэм.

09.06.2021, 08:21 - Литературэ

«Жан» литературэ хасэм хэтхэр (унафэщIыр Къаныкъуэ Заринэщ).
Сурэтыр  Къарей  Элинэ  трихащ.

 

09.06.2021, 08:00 - Спорт

Дуней псом тхуэнейрэ щытекIуа, Европэм щэнейрэ щынэхъыфIа, Урысей Федерацэм куэд дыдэрэ псоми щефIэкIа, спортым щIыхь зиIэ и мастер Кушу (Гуф) Светланэ «Акрабатикэм и пащтыхь гуащэкIэ» еджэрт блэкIа лIэщIыгъуэм и кIэухымрэ дызэрытым и пэщIэдзэмрэ. Абы и гъащIэ кIэщIыр вагъуэижым хуэдэт, зэуэ нуру къызэщIэблэрэ псынщIэу ужьыхыжу, икIи гъэнщIат зэхьэзэхуэ гуащIэхэмрэ зыгъэсэныгъэ хьэлъэхэмкIэ.

04.06.2021, 08:00 - Спорт

Иужь зэIущIэхэм къигъэлъагъуэ джэгукIэм жыжьэуи арэзы къызэримыщIымрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм накъыгъэм и 10-м къэкIуауэ Краснодар и «Кубань»-м ди командэр бжыгъэшхуэкIэ къызэрыхигъэщIамрэ «Спартак-Налшыкым» и унафэщIхэм къахуигъэуващ гупым и тренер нэхъыщхьэ КIэбышэ Заур трагъэкIыну. Абы и пIэкIэ екIуэкI зэпеуэр иухыхукIэ ягъэуващ Шакъ Ашэмэз.

02.06.2021, 08:25 - Щэнхабзэ

Адыгэ хэкум и гъунапкъэхэм (хымкIи Псыжь лъэныкъуэкIи) урысхэм къытращIыхьа быдапIэхэм темыуэу зы махуи дагъэкIыркъым шэрджэсхэм. Илъэс хъурейм зы махуэ закъуи къыхэхуэ хъункъым адыгэхэмрэ урысхэмрэ шэр зэтрамыкIутауэ. 

28.05.2021, 08:33 - Жылагъуэ

Громко ухнувший снаряд упал прямо на крышу дома. Огромной силы взрыв разнес жилище буквально в клочья - и сразу тишина. Вокруг - только страшное безмолвие и кромешная тьма, кажется, весь мир перестал существовать, провалившись в черную бездну. 

28.05.2021, 08:00 - Спорт

Адыгэ щIалэхэр ехъулIэныгъэ яIэу топ щоджэгу Урысей Федерацэм и командэ зэмылIэужьыгъуэхэм. Абыхэм ящыщ зыщ Новороссийск и «Черноморец»-м нэгъабэ лъандэрэ зыкъыщызыгъэлъагъуэ Машэжь Ратмир.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "АДЫГЭ ПСАЛЪЭ"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.apkbr.ru

Щэнхабзэ

11.06.2021 - 08:40

Зыми емыщхь хъэтI зиIа Балэ Мухьэдин

Балэ Мухьэдин Къэбэрдей-Балъкъэрым и профессиональнэ макъамэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщ зыщ, макъа­мэу, уэрэду, оперэу, симфониеу 300-м

Подробности... | Просмотрено: 5

02.06.2021 - 08:25

Бэрокъуэ Пщыкъуий Псыжь зэпрокI

Адыгэ хэкум и гъунапкъэхэм (хымкIи Псыжь лъэныкъуэкIи) урысхэм къытращIыхьа быдапIэхэм темыуэу зы махуи дагъэкIыркъым шэрджэсхэм. Илъэс хъурейм зы махуэ закъуи къыхэхуэ хъункъым адыгэхэмрэ урысхэмрэ шэр зэтрамыкIутауэ. 

Подробности... | Просмотрено: 16

28.05.2021 - 08:15

Лъэпкъ щэнхабзэм и вагъуэхэр

Илъэс къэс гъатхэпэм и 25-м УФ-м щагъэлъапIэ Щэнхабзэм и лэжьакIуэм и махуэр. 2007 гъэм и шыщхьэуIу мазэм къэралым и Президент Путин Владимир абы теухуа унафэм Iэ щIидзауэ щытащ. А махуэр убзыхуныр и жэрдэмт УФ-м щэнхабзэмкIэ и министр Соколов Александр.

Подробности... | Просмотрено: 7

26.05.2021 - 08:35

КъБР-м и цIыхубэ артист Къаздэхъу СулътIан

Пасэу белджылы къэхъуат Къаздэхъу СулътIан гъуазджэм зэрыдихьэхыр: школ самодеятельностым хэтт, езыр къыщалъхуа Ислъэмей къуажэм икIыурэ Бахъсэн кIуэрти, ЩэнхабзэмкIэ унэм щагъэлъагъуэ спектаклхэм еплъырт. 

Подробности... | Просмотрено: 10

21.05.2021 - 08:05

Урысей Федерацэм и цIыхубэ артист Токъуий Хъусен и щапхъэ дахэр

РСФСР-м щIыхь зиIэ, УФ-м и цIыхубэ артист Токъуий Хъусен ящыщщ цIыхухэм гукъыдэж ин езытахэм, ди лъэпкъ театр гъуазджэм зезыгъэужьу абы набдзэ хуэхъуахэм.

Подробности... | Просмотрено: 10

15.05.2021 - 08:35

Гугъуехьым ипсыхьа Щомахуэ Хьэсэнбий

Ижь-ижьыж лъандэрэ адыгэ лъэпкъым къыдогъуэгурыкIуэ уэрэ­дымрэ пшыналъэ зэмылIэужьы­гъуэхэмрэ, ауэ, ди жагъуэ зэрыхъунщи, иужьрей зэманым ди уэрэдми  ди къафэ-пшыналъэми захъуэжащ. 

Подробности... | Просмотрено: 22

28.04.2021 - 08:22

УэрэдкIэ дунейм йопсалъэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Урысей Федерацэм щып­сэу лъэпкъхэм я артиадэм и лауреат Согуэ Данил Жамболэт и ­къуэм и ныбжьыр иджыблагъэ илъэс 80 ири­къуащ.

Подробности... | Просмотрено: 18

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Махуэгъэпс

11.06.2021 - 08:45

Дунейм щыхъыбархэр

Мы махуэхэм

Мэкъуауэгъуэм и 11, мэрем

Подробности... | Просмотрено: 3
Махуэгъэпс

11.06.2021 - 08:15

МЭРЕМ ПШЫХЬ

ГушыIэ
Хъуэжэ езым зыкъигъэпцIэжащ

Подробности... | Просмотрено: 5
Литературэ

11.06.2021 - 08:10

Балъкъэр лъэпкъымрэ абы и таурыхъхэмрэ

Иджы уэ шыд ухъу!

Подробности... | Просмотрено: 6
Спорт

11.06.2021 - 08:00

ЗэфIэкI инхэр зиIэ Гъэунэ Анзор

Адрей бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэм елъытауэ, Япониер зи къежьапIэ дзюдор ди гъащIэм къыщыхыхьар нэхъ иужьыIуэкIэщ - ХХ лIэщIыгъуэм и кIэухращ. Апхуэдэу щыт пэтми, адыгэхэр абыи щехъулIащ.

Подробности... | Просмотрено: 6
Литературэ

09.06.2021 - 08:33

Гупсысэм псалъэхэр екIуу тезышэ

Къаныкъуэ Заринэ СэIэдулэ и пхъур Бахъсэн ­районым щыщ Къызбрун III (Дыгулыбгъуей) ­къуажэм 1969 гъэм къыщалъ­хуащ. 1986

Подробности... | Просмотрено: 15
Жылагъуэ

09.06.2021 - 08:27

СабийгъэгуфIэ

Щхьэлыкъуэ къуажэм дэт курыт еджапIэ №1-м къегъэщIылIауэ лажьэ сабий садым и гъэсэнхэм гъэмахуэр кърагъэблэгъащ. Сабийхэр хъумэным и махуэр абыхэм хуагъэдэхащ я гъэсакIуэхэм. Махуэр пщэдджыжь зарядкэкIэ къыщIадзащ, къэфащ. НыбжьыщIэхэр гъэмахуэм, сабиигъуэм теухуа усэхэм къеджащ, уэрэдхэр жаIащ.

Подробности... | Просмотрено: 3
Тхыдэ

09.06.2021 - 08:25

Сышынэркъым жаIэми…

Зы лІыжь цІыкІу фызи быни имыІэжу, хуэмыщІауэ псэурт. ЩІыІи къыте­хъуауэ унэм щІэпІыщІыхь щыхъум, пхъэ къурагъ зытІущ къэслъэфынщ жиІэри мэзым ­кІуащ.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жылагъуэ

09.06.2021 - 08:25

Ставропольем фильм щытрах

«Снег над пустыней» художественнэ фильмыр Ставропольем щытрахынущ. Ар траухуэнущ Урысейм и дзэм къулыкъу щызыщIэ и щIалэхэм Сирием щекIуэкIа зауэ гуащIэм щызэрахьа лIыгъэм.

Подробности... | Просмотрено: 8
Махуэгъэпс

09.06.2021 - 08:22

Дунейм щыхъыбархэр

Урысейм хуэмыщIауэ щыпсэухэм я бжыгъэр гъэмэщIэным хуэгъэпсауэ къэралым и Правительствэм зэхилъхьа программэм зэрыщыубзыхуамкIэ, 2030 гъэм ирихьэлIэу тхьэмыщкIэхэр хуэдитIкIэ ягъэмэщIэн, ахэр щытыкIэ гугъум кърашыфын хуейщ. 

Подробности... | Просмотрено: 5
Литературэ

09.06.2021 - 08:21

ПСЭРЫУСЭ

«Жан» литературэ хасэм хэтхэр (унафэщIыр Къаныкъуэ Заринэщ).
Сурэтыр  Къарей  Элинэ  трихащ.

 

Подробности... | Просмотрено: 14
Тхыдэ

09.06.2021 - 08:16

Хэт нэхъ бзаджэ?

Нартхэ зы шыхъуэ, зы жэмыхъуэ, зы мэлыхъуэ яІэт. Мэлыхъуэм гъэлъэхъу пшэр иукІри, дзажэр бгыкъум фІидзэжащ, «Згъэгъунщ» жиІэри. Шыхъуэмрэ жэмы­хъуэмрэ ящибзыщІащ гъэлъэхъу зэриукІар.
Мэлыхъуэм ебзэджэкІын гугъэ ящІащ шыхъуэмрэ жэмыхъуэмрэ:
- Дзажэр фІэтшхынщ, - жаІащ.

Подробности... | Просмотрено: 4
Тхыдэ

09.06.2021 - 08:15

ЖыгыуIур къызыхэкIар

Зы къуажэ гуэрым зэлІ­зэфызу зы лІыжь цІыкІурэ зы фызыжь цІыкІурэ ­щып­­сэурт. ЯІэ мы дуней щІыІум темыт жыхуаІэм хуэдэу, тхьэ­мыщкІэ дыдэу псэухэрт.

Подробности... | Просмотрено: 3
Спорт

09.06.2021 - 08:00

Акробатикэм и пащтыхь гуащэт

Дуней псом тхуэнейрэ щытекIуа, Европэм щэнейрэ щынэхъыфIа, Урысей Федерацэм куэд дыдэрэ псоми щефIэкIа, спортым щIыхь зиIэ и мастер Кушу (Гуф) Светланэ «Акрабатикэм и пащтыхь гуащэкIэ» еджэрт блэкIа лIэщIыгъуэм и кIэухымрэ дызэрытым и пэщIэдзэмрэ. Абы и гъащIэ кIэщIыр вагъуэижым хуэдэт, зэуэ нуру къызэщIэблэрэ псынщIэу ужьыхыжу, икIи гъэнщIат зэхьэзэхуэ гуащIэхэмрэ зыгъэсэныгъэ хьэлъэхэмкIэ.

Подробности... | Просмотрено: 11
Политикэ

04.06.2021 - 08:45

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхухэмрэ и щIыналъэмрэ  щIыуэпс, техногеннэ къэхъукъащIэ къызэрымыкIуэхэм ящыхъумэныр,  мафIэс шынагъуэншагъэр, цIыхухэм я шынагъуэншагъэр псыхэм къыщызэгъэпэщыныр» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал программэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ

Подробности... | Просмотрено: 4
Махуэгъэпс

04.06.2021 - 08:40

Дунейм щыхъыбархэр

Дунейм гъэщIэгъуэн куэд къыщохъу, ауэ США-м щыщ Висконсин штатым щыпсэу Миллермон Кен къыщыщIам хуэдэ махуэ къэс урихьэлIэркъым.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жылагъуэ

04.06.2021 - 08:35

Адыгэхэр: дуней псом щынэхъыжь дыдэ лъэпкъхэм ящыщ зыщ

Зэгуэтха тхылъышхуэм Тыркум щыпсэу убыххэм я зы нэхъыжьыфI къиIуэтэжа гъэсэпэтхыдэ дигу къигъэкIыжащ.

Подробности... | Просмотрено: 8

Страницы