20.02.2017, 16:04 - Статья

Шэджэм муниципальнэ щIыналъэр хэтащ «Адэ-анэхэм ЕГЭ-р ­щат махуэ» акцэм. УрысыбзэмкIэ эк­заменыр щекIуэкIар Шэджэм къалэм дэт курыт школ №1-рщ.

20.02.2017, 16:03 - Статья

Республикэм законхэр къыдэзыгъэкI и орган нэхъыщхьэм и Президиумым и зи чэзу зэIущIэм депутатхэр щы­теп­сэлъыхьащ икIи къыщащтащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. республикэм и Парламентым 2017 гъэм мазаем и 3-м Зэрызыхуигъэзам къыщыгъэува къалэнхэр гъэзэщIэнымкIэ лэжьыпхъэхэм я планыр.

20.02.2017, 16:01 - Статья

КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий мазаем и 16-м иригъэ­кIуэкIа зэIущIэм Iуэхугъуэ 30-м щIигъум щытепсэлъыхьащ.

«Къэбэрдей-Балъкъэрым и бюд­жетыр 2017 гъэм, 2018-2019 гъэхэм яте­щIы­хьауэ» хабзэм зэхъуэкIыныгъэ хэлъ­хьэным теухуауэ къэпсэлъащ КъБР-м финансхэмкIэ и министр Лыхь Заур.

20.02.2017, 15:59 - Статья

КъБР-м и Iэтащхьэр Москва щыхуэзащ псым итхьэлэ цIыхубзыр къегъэлыным жыджэру хэта Щомахуэ Мурат.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и лIыкIуэу Москва зэпымыууэ щыIэм и IуэхущIапIэм КIуэкIуэ Юрий иджыблагъэ щыхуэзащ Москва псым хэхуа автомашинэм иса цIыхубзыр къегъэлыным жыджэру хэта Щомахуэ Мурат.

14.02.2017, 12:36 - Статья

Дзэм хэтхэм я дунейпсо джэгухэм я мафIэр Iуащхьэ­махуэ дыгъуасэ щыпагъэнащ. Альпинист гупым дэщIыгъуу Европэм и бгы нэхъ лъагэ дыдэм и щыгум дэкIуеящ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ бэнакIуэ, Рио-де-Жанейрэ щекIуэкIа Олимп Джэгухэм дыжьын медалыр къы­щызыхьа, Урысейм спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Джэду Iэниуар.

14.02.2017, 12:35 - Статья

Урысейм и Премьер-министр Медведев Дмитрий Iэ щIидзащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм хыхьэ Терскол посёлкэм къуршым щы­зэуэным щыхуагъэхьэзыр центр къыщызэIу­хы­ным теухуа унафэм. А документыр къытрадзащ www.pravo.gov.ru официальнэ интернет-порталым.

16.03.2016, 14:17 - Статья

КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий хэтащ къэрал дэIэпыкъуныгъэ зыгъуэтыну инвестицэ проектхэм траухуа зэхуэсым

Последнее


Адэ-анэхэм урысыбзэр зэращIэр къапщытэ

Шэджэм муниципальнэ щIыналъэр хэтащ «Адэ-анэхэм ЕГЭ-р ­щат махуэ» акцэм. УрысыбзэмкIэ эк­заменыр щекIуэкIар Шэджэм къалэм дэт курыт школ №1-рщ.

Зыуэ щыт къэрал экзаменхэм езыхэр зэрапэлъэщыр зрагъэщIэ-ну абы екIуэлIат курыт еджапIэхэр мы гъэм къэзыух ныбжьыщIэхэм я адэ-анэхэр, IуэхущIапIэ зэхуэ­мы­дэхэм я унафэщIхэр, къуажэхэм я щIыпIэ администрацэхэм я Iэтащ­хьэхэр. Я щIэныгъэр здынэсыр къэ­зыпщытэжыну хуейхэм я бжыгъэр щэм щIигъурт.

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым Зэрызыхуигъэзам къыщыгъэува къалэнхэр гъэзэщIэнымкIэ лэжьыпхъэхэр къащтэ

Республикэм законхэр къыдэзыгъэкI и орган нэхъыщхьэм и Президиумым и зи чэзу зэIущIэм депутатхэр щы­теп­сэлъыхьащ икIи къыщащтащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. республикэм и Парламентым 2017 гъэм мазаем и 3-м Зэрызыхуигъэзам къыщыгъэува къалэнхэр гъэзэщIэнымкIэ лэжьыпхъэхэм я планыр.

ЩIэныгъэ, щэнхабзэ IуэхущIапIэхэм къахэхъуэнущ

КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий мазаем и 16-м иригъэ­кIуэкIа зэIущIэм Iуэхугъуэ 30-м щIигъум щытепсэлъыхьащ.

«Къэбэрдей-Балъкъэрым и бюд­жетыр 2017 гъэм, 2018-2019 гъэхэм яте­щIы­хьауэ» хабзэм зэхъуэкIыныгъэ хэлъ­хьэным теухуауэ къэпсэлъащ КъБР-м финансхэмкIэ и министр Лыхь Заур.

КIуэкIуэ Юрий: Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыху щхьэхуэхэм лIыхъужьыгъэ IуэхухэмкIэ республикэм и щIыхьыр къаIэт, адрейхэм, мыхъумыщIагъэхэр ялэжьурэ, щIыналъэр ягъэпуд

КъБР-м и Iэтащхьэр Москва щыхуэзащ псым итхьэлэ цIыхубзыр къегъэлыным жыджэру хэта Щомахуэ Мурат.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и лIыкIуэу Москва зэпымыууэ щыIэм и IуэхущIапIэм КIуэкIуэ Юрий иджыблагъэ щыхуэзащ Москва псым хэхуа автомашинэм иса цIыхубзыр къегъэлыным жыджэру хэта Щомахуэ Мурат.

Чэнджэщрэ ущиерэ

­Къэбэрдей-Балъкъэрым гуманитар къэхутэныгъэ­хэм­кIэ институтым «ЩIэ­ныгъэм и тхьэмахуэм» ирихьэлIэу зэ­хыхьэ гуапэ щекIуэкIащ. Ар ­нэхъыбэу зы­хуэгъэзауэ щытар гуманитар щIэныгъэхэм щызыраIэрагъэхьа ехъу­лIэны­гъэхэмкIэ щIэныгъэлIхэр аспирантхэм ядэгуэшэнырт, епсэлъылIэнырт.

Къалмыкъ Юрий щалъхуа лъахэм хиубыдэ къуажэ

Къэрэшей Шэрджэс Республикэм хыхьэ Хьэбэз районым и щIы­на-лъэ администрацэм и Iэтащхьэ Бэшорэ Беслъэн, абы и къуэдзэхэу Сидакъ Азэмэтрэ Арэшыкъуэ Амиррэ иджыблагъэ щахуэзам, Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым хэт Арэшыкъуэ Рауф къыхилъхьащ мы районым хиубыдэ дэтхэнэ жы­лагъуэми щыIэ уэрамхэм ящыщ зым Къалмыкъ Юрий и цIэр фIащыну. А цIыху гъуэзэджэр, псоми зэращIэжщи, СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и цIыхубэ депутату, иужь­кIэ УФ-м юстицэмкIэ и ми­нистру щытащ икIи къэралым и ­закон зыбжанэ зыгъэхьэзырахэм ящыщщ.

Хабзэм тету

Къэбэрдей-Балъкъэрым и щыхьэрым уней лъапсэ щаухуэн щхьэкIэ, щIы Iыхьэхэр пщIэншэу зратынухэр чэзум зэрагъэув щIыкIэм теухуауэ республикэм и цIыхухэм Налшык къалэ администрацэм зыкъыхуагъазэ.

ЩIыпIэ администрацэм фигу къегъэкIыж щIы Iыхьэхэр зыхухахыр льготэ зиIэ цIыху щхьэхуэхэм ящы­щу илъэсищ мынэхъ ма­щIэ хъуауэ Налшык щып­сэухэр зэрыарар. А Iуэхум теухуауэ адрейхэм езыхэр щыпсэу щIыпIэм зыхуагъэзэн хуейщ.

Iуащхьэмахуэ щыпагъанэ

Дзэм хэтхэм я дунейпсо джэгухэм я мафIэр Iуащхьэ­махуэ дыгъуасэ щыпагъэнащ. Альпинист гупым дэщIыгъуу Европэм и бгы нэхъ лъагэ дыдэм и щыгум дэкIуеящ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ бэнакIуэ, Рио-де-Жанейрэ щекIуэкIа Олимп Джэгухэм дыжьын медалыр къы­щызыхьа, Урысейм спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Джэду Iэниуар.

Дзэм хэтхэм я III дунейпсо джэгухэм я спорт мафIэр Iуащхьэмахуэ щыпагъэнэныр Къэбэрдей-Балъкъэрым и дежкIэ Iуэху­гъуэшхуэу икIи пщIэ пылъу зэрыщытыр ­къыхигъэщащ республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.

Урысейм и Премьер-министр Медведев Дмитрий Iэ щIидзащ къуршым щызэуэным щыхуагъэхьэзыр центр КъБР-м къыщызэIухыным теухуа унафэм

Урысейм и Премьер-министр Медведев Дмитрий Iэ щIидзащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм хыхьэ Терскол посёлкэм къуршым щы­зэуэным щыхуагъэхьэзыр центр къыщызэIу­хы­ным теухуа унафэм. А документыр къытрадзащ www.pravo.gov.ru официальнэ интернет-порталым.

«УФ-м ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм къегъэщIылIа, «къуршым щы­зэ­уэнымрэ абы къыщелынымрэ щы­хуа­гъэхьэзыр «Терскол» центр» федеральнэ кIэзонэ IуэхущIапIэ къы­зэгъэпэщын, щы­лажьэхэм я бжыгъэр нэхъыбэ дыдэу цIыху 200 хъууэ», - итщ а унафэм.

НэгъущIхэ щапхъэ трах

Агуей-Шапсыгъ жылэр спортымкIэ нэхъ лъэрызехьэхэр зыдэс къуажэхэм хабжэу илъэс куэд хъуауэ къогъуэгурыкIуэ. Къуа­жэр апхуэдэу цIэрыIуэ хъуныр зи фIыгъэ нэхъыжьхэм - спортым и мастер, кандидат хъуахэм, дунейпсо, урысейпсо зэпеуэхэм щытекIуахэм - я пщIэр ирамыгъэлъэхъшэ­хыжу абыхэм хаша я гъуэгум нобэ ирокIуэ нэхъыщIэхэри.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS