21.09.2017, 14:12 - Новости

«Спартак-Налшык» (Налшык) - СКА (Дон Iус Ростов) - 3:0 (0:0). Налшык. «Спартак» стадион. ФокIадэм и 16-м. ЦIыху 600 еплъащ.

21.09.2017, 14:08 - Новости

 Бахъсэн щIыналъэ сымаджэщым и унафэщIыр къыхэхыным теухуауэ екIуэкIа конкурсым пхыкIри, дохутыр нэхъыщхьэу ягъэуващ Ещтрэч Мурат Сулъ­тIан и къуэр.

21.09.2017, 14:04 - Статья

 Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм щекIуэкIащ «В трезвости - счастье народа» зэхыхьэр. Ар къызэрагъэпэщащ IуэхущIапIэм медицинэмкIэ и къудамэмрэ КъБР-м Узыншагъэр хъу­мэнымкIэ и министерствэм медицинэ профилактикэмкIэ и центрымрэ я лэжьакIуэхэм. 

21.09.2017, 13:58 - Статья

 Къэбэрдей-шэрджэс ли­тературэбзэр зэтеувэнымкIэ мыхьэнэшхуэ яIащ лъэпкъ щIэныгъэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, адыгэ бзылъхугъэхэм ящыщу япэу кандидат диссертацэ пхызыгъэ­кIауэ щыта КIуащ Тама­рэ Хьэзрэт и пхъум зэ­фIиха къэхутэныгъэ инхэм. Иджырей адыгэбзэм и орфографиер къы­щащтэм щыгъуэ, щIы­налъэ къэрал комиссэм и пашэу щытари КIуащ Тамарэт. 

21.09.2017, 13:52 - Статья

 КъБР-м и цIыхубэ артисткэ, Музыкэ театрым и уэрэджыIакIуэ Бесчокъуэ Майе илъэс зыбжанэ хъуауэ утыкур егъэ­бжьыфIэ, цIыхубэм я гукъыдэжым хигъахъуэрэ дэрэжэгъуэ яриту.

21.09.2017, 13:46 - Статья

 Зы лъэпкъи щыIэу къыщIэкIынкъым и ехъулIэныгъэхэр иIэтрэ и фIым щыгуфIыкIыу щызэхыхьэ махуэ хэха имыIэу. Апхуэдэ махуэхэрщ цIыхубэм я гур щыз зыщIыр, къарукIэ, лъэкIыныгъэкIэ, акъылкIэ, щIэныгъэкIэ зыIэрагъэхьахэр къыщапщытэжыр, лъэпкъым и нэхъыжьри и нэхъыщIэри гуфIэу щызэхуэсыр. Адыгэ лъэпкъми апхуэдэ махуэшхуэ иIэныр яфIэигъуэу хухахауэ ягъэлъапIэ.

21.09.2017, 13:33 - Статья

 Налшык дэт гимназие ­№29-м адыгэбзэмрэ литературэмрэ ще­зыгъэдж Ефэнды Маринэ и Iэ­щIагъэм илъэс 40-м нэсауэ иро­лажьэ. ЦIы­хубэ егъэджэныгъэм и отличник, и IэзагъымкIэ квалифика­цэ лъагэ зыбгъэдэлъ Ефэндыр жыджэру хэтщ къалэ, рес­­публикэ, щIыналъэ зэпеуэ­хэм, увыпIэфIхэри къыщехь.

Последнее


Иужьрей зэхъуэкIыныгъэхэм ехъулIэныгъэ къытхуахь

«Спартак-Налшык» (Налшык) - СКА (Дон Iус Ростов) - 3:0 (0:0). Налшык. «Спартак» стадион. ФокIадэм и 16-м. ЦIыху 600 еплъащ.

Ещтрэч Мурат сымаджэщым и дохутыр нэхъыщхьэщ

 Бахъсэн щIыналъэ сымаджэщым и унафэщIыр къыхэхыным теухуауэ екIуэкIа конкурсым пхыкIри, дохутыр нэхъыщхьэу ягъэуващ Ещтрэч Мурат Сулъ­тIан и къуэр.

Ещтрэч Мурат медицинэ щIэныгъэхэм я кандидатщ. Абы хирургыу лэжьэн щыщIидзащ Москва дэт, Урысей къэрал медицинэ университетым и клиникэ ординатурэм. «Хирургие», «Ультразвуковая диагностика», «Организация здравоохранения и общественное здоровье» унэтIыныгъэхэмкIэ и щIэныгъэм хигъэхъуащ.

Узыншагъэм гулъытэ хурагъэщI

 Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм щекIуэкIащ «В трезвости - счастье народа» зэхыхьэр. Ар къызэрагъэпэщащ IуэхущIапIэм медицинэмкIэ и къудамэмрэ КъБР-м Узыншагъэр хъу­мэнымкIэ и министерствэм медицинэ профилактикэмкIэ и центрымрэ я лэжьакIуэхэм. 

КIуащ Тамарэ анэдэлъхубзэм хуищIа гулъытэр

 Къэбэрдей-шэрджэс ли­тературэбзэр зэтеувэнымкIэ мыхьэнэшхуэ яIащ лъэпкъ щIэныгъэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, адыгэ бзылъхугъэхэм ящыщу япэу кандидат диссертацэ пхызыгъэ­кIауэ щыта КIуащ Тама­рэ Хьэзрэт и пхъум зэ­фIиха къэхутэныгъэ инхэм. Иджырей адыгэбзэм и орфографиер къы­щащтэм щыгъуэ, щIы­налъэ къэрал комиссэм и пашэу щытари КIуащ Тамарэт. 

Бесчокъуэ Майе цIыхубэм я гукъыдэжым хегъахъуэ

 КъБР-м и цIыхубэ артисткэ, Музыкэ театрым и уэрэджыIакIуэ Бесчокъуэ Майе илъэс зыбжанэ хъуауэ утыкур егъэ­бжьыфIэ, цIыхубэм я гукъыдэжым хигъахъуэрэ дэрэжэгъуэ яриту.

Сэ сыадыгэщ!

 Зы лъэпкъи щыIэу къыщIэкIынкъым и ехъулIэныгъэхэр иIэтрэ и фIым щыгуфIыкIыу щызэхыхьэ махуэ хэха имыIэу. Апхуэдэ махуэхэрщ цIыхубэм я гур щыз зыщIыр, къарукIэ, лъэкIыныгъэкIэ, акъылкIэ, щIэныгъэкIэ зыIэрагъэхьахэр къыщапщытэжыр, лъэпкъым и нэхъыжьри и нэхъыщIэри гуфIэу щызэхуэсыр. Адыгэ лъэпкъми апхуэдэ махуэшхуэ иIэныр яфIэигъуэу хухахауэ ягъэлъапIэ.

Лъэпкъ Iуэхум хуэжыджэр Ефэнды Маринэ

 Налшык дэт гимназие ­№29-м адыгэбзэмрэ литературэмрэ ще­зыгъэдж Ефэнды Маринэ и Iэ­щIагъэм илъэс 40-м нэсауэ иро­лажьэ. ЦIы­хубэ егъэджэныгъэм и отличник, и IэзагъымкIэ квалифика­цэ лъагэ зыбгъэдэлъ Ефэндыр жыджэру хэтщ къалэ, рес­­публикэ, щIыналъэ зэпеуэ­хэм, увыпIэфIхэри къыщехь. «Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ екIуэкI къэралпсо зэхьэзэхуэм щытекIуэри, Маринэ къыхуа­гъэфэщащ «УФ-м и егъэджакIуэ нэхъыфI» цIэ лъапIэмрэ сом ­мини 100 хъу ахъшэ саугъэтымрэ.

Мы махуэхэм

ФокIадэм и 20, бэрэжьей

«Си лъэпкъ, си лъахэ, си адыгэ дуней»

 ФокIадэм и 19-м ­КъБКъУ-м и педагогикэ колледжым Адыгэхэм (шэр­джэсхэм) я дунейпсо махуэм хуэгъэпса, «Си лъэпкъ, си лъахэ, си адыгэ дуней» фIэщыгъэм щIэт пшыхь дахэ къыщызэ­ра­гъэ­пэщат.

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Хасащхьэм хэтхэр мы махуэхэм Налшык щохьэщIэ

 ДАХ-м и зэхыхьэхэм и япэ махуэр хьэщIэхэм щагъэкIуащ Налшык къалэм дэт «ДыгъафIэ къалэ» творчествэмкIэ сабий академием. Тыркум, Сирием, Иорданием, Израилым, Урысейм и хэгъэгухэм щылажьэ хасэхэм я тхьэмадэхэмрэ ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэмрэ пщIантIэм щрагъэблэгъащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Карчаевэ Раисэ и гъэсэн цIыкIухэм.
 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS