21.02.2020, 08:15 - Махуэгъэпс

Ди анэдэлъхубзэр хъумэныр, ар егъэфIэкIуэныр и къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщу, ди республикэм илъэс 20-м щIигъуауэ щокIуэкI «Си бзэ – си псэ, си дуней» щIыналъэпсо фестиваль-зэпеуэр. Апхуэдэу абы наIуэ къещI ди бзэр щIэблэм егъэджэным нэхъ егугъухэм, ехъулIэныгъэ нэхъыбэ зиIэхэм я цIэхэр.

21.02.2020, 08:14 - Жылагъуэ

Урысей гвардием КъБР-м щиIэ къудамэм и СОБР-мрэ ОМОН-мрэ я лэжьакIуэхэр хэтащ Афган зауэм и ветеранхэм я зэгухьэныгъэм иджыблагъэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм - Афган зауэм хэкIуэдахэр ягу къыщагъэкIыж махуэм абыхэм я фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьащ.

21.02.2020, 08:12 - Литературэ

- Дауэ сыщытын: си лъакъуитIыр щIэхуарэ гунэдж лъэпкъ симыIэжу сыщысщ, сыкъопэзэзэхри, - жеIэ Хьэбалэ къыщIэупщIэну (махуэ къэс зэхуэмызэфыми, телефонкIэ куэдрэ зэрыщIэрт) къэпсэлъа Емынэжь жэуап иритыжу. - КъэпщытакIуэ къэкIуауэ, а фи курсэгъуу щыта фейцейм (Хьэмзэтт жыхуиIэр) сыкъретхэкIыр, си лэжьэкIэм нэхъ кIуэцIрыхуа щымыIэу къилъытэу.

21.02.2020, 08:00 - Спорт

Мазаем и 4-м щыщIэдзауэ тхьэмахуитIкIэ Нартсанэ (Кисловодск) щригъэкIуэкIа етIуанэ зыгъэсэгъуэр иухри, «Спартак-Налшыкым» Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм къигъэзэжащ.

19.02.2020, 08:17 - Жылагъуэ

КъБР-м щыIэ МВД-м щекIуэкIащ «Динамо» урысейпсо физкультурэ-спорт жылагъуэ-къэрал зэгухьэныгъэм и щIыналэ IуэхущIапIэм и зэIущIэ.

19.02.2020, 08:15 - Литературэ

УДЖЫХЪУ  Исам

Тхыдэ гъуэгуанэхэм
я джэрпэджэжхэр

 
Жэщ зекIуэныр къохъу
Къыщыхэхъыжьэ
Си гупсысэ щхьэм къищхьэрыуам.

19.02.2020, 08:10 - Политикэ

Политик цIэрыIуэ, 2005 - 2013 гъэхэм КъБР-м и Iэтащхьэу щыта Къанокъуэ Арсен иджы илъэс еплIанэ хъуауэ къэрал IэнатIэ пэрыту ди лъахэм и зыужьыныгъэм хуолажьэ - ар УФ-м и Федеральнэ Зэ­хуэсым ФедерацэмкIэ и Советым Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб­ликэм къыбгъэдэкIыу сенатору щыIэщ, ФС-м Хамэ къэ­рал IуэхухэмкIэ и комитетым и Iэтащхьэм и къуэдзэщ.

19.02.2020, 08:08 - Спорт

1991 гъэм Нартсанэ (Кисловодск) щекIуэкIырт Урысей Федерацэм бэнэкIэ хуитымкIэ ныбжьыщIэхэм я зэхьэзэхуэ. Килограмм 76-м нэс зи хьэлъагъхэм я деж Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыхьыр щихъумэрт джылахъстэней щIалэ Къазий Алексей. А зэпеуэм абы и хьэрхуэрэгъу псори щыхигъащIэри, дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ икIи куэдым гу къылъатащ зэIущIитхум ящыщу плIым къабзэу зэрыщытекIуам къыхэкIыу. Ар иужькIэ дунейпсо чемпион хъуа, ЩIы хъурейм и кубокыр къэзыхьа, вице-олимп чемпион зыгъэхьэзыра Къазий Алексей и спорт гъуэгуанэ кIыхьым и къежьапIэу арат.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "АДЫГЭ ПСАЛЪЭ"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.apkbr.ru

Щэнхабзэ

14.02.2020 - 08:07

УсакIуэ Сонэ Абдулчэрим и дзапэ уэрэдыр

Сонэ Абдулчэрим Къадир и къуэр Бахъсэн ­щIыналъэм хыхьэ Къулъ­къужын Ипщэ къуажэм къыщалъхуащ 1942 гъэм мазаем и 28-м. Курыт еджапIэр къиуха нэужь, 1961 - 1964 гъэхэм Налшык станкозаводым щылэ­жьащ.

Подробности... | Просмотрено: 8

12.02.2020 - 08:05

ТхылъыщIэм и лъэтеувэ

Налшык дэт «Акрополь» щэнхабзэ-нэгу­зыужь IуэхущIапIэм щекIуэкIащ  Урысей­ Федерацэм, Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгэ, Къэрэшей-Шэрджэс, Дагъыстэн рес­публикэхэм я цIыхубэ артист Тут Заур и гъащIэмрэ и гуащIэмрэ теухуа «Мелодии моей судьбы» тхылъым и лъэтеувэ пшыхь гуапэ. Ар иджыблагъэ Москва къыщыдигъэкIащ усакIуэ Гольцевэ Аллэ.

Подробности... | Просмотрено: 5

29.01.2020 - 08:10

Адыгэхэр къызытехъукIар

Дунейм цIыхуу тетыр расэ зэмылIэужьыгъуэу зэщхьэщедз, зэрытщIэщи: европеиднэ, негроиднэ, монголоиднэ, американоиднэ, австрало-веддоиднэ, къинэмыщIхэри. Дэтхэнэри иджыри къудамэ зыщыплIу зэщхьэщокIыж. Ауэ, цIыхур лъагэмэ, и нэкIур бгъуэмэ, натIэ лъагэмэ, и нэпкъпэпкъыр къишарэ и жьэпкъыр хуэпсыгъуэмэ, пэ къуаншэмэ, нэ фIыцIэрэ щхьэц фIыцIэмэ - абы щхьэкIэ европеиднэ расэ, е «кавказ лIэужьыгъуэ» жаIэ.

Подробности... | Просмотрено: 18

17.01.2020 - 08:10

Абхъаз IуэрыIуатэ

Адыгэхэмрэ абхъазхэмрэ тхыдэм и гъуэгуанэ кIыхь къызэдакIуащ, я бзэхэр зэщхьэщыкIами, я хабзэхэр зэгъунэгъу дыдэщ. Ардыдэр яхужыпIэ хъунущ я щэнхабзэми, псалъэм папщIэ, я IуэрыIуатэм.

Подробности... | Просмотрено: 17

11.12.2019 - 08:08

Къуажэ пхыдзахэми лъэIэсынущ

Иджырей техникэ IэмэпсымэхэмкIэ къызы­хуэтыншэу зэщIэузэда автоклуб Бахъсэн щIыналъэм иратащ.

ИпэIуэкIэ дытепсэлъыхьауэ щытащ мыпхуэдэ автоклубыр тыншу концерт щат утыку ин е кинозал хьэлэмэт зэрыхъум. КъищынэмыщIауэ, а автоклубхэм щагъэлъагъуэ концертхэмрэ кинохэмрэ занщIэу ИнтернеткIи уеплъыфынущ.

Подробности... | Просмотрено: 17

11.12.2019 - 08:07

Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхыдэр письмоулъэхэм тету

«КъБР-м и коллекционерхэм я зэгухьэныгъэм» и нэIэ щIэту, илъэс зыбжанэ хъуауэ щIыналъэм епха дамыгъэхэр хьэпшып зэмылIэужьыгъуэхэм ятещIыхьауэ ди щэнхабзэм къыхэзыхьэ, абы ипэжкIи щIэупщIэшхуэ зиIэ щIэныгъэ тхылъхэр къызэрыдигъэкIымкIэ цIэрыIуэ хъуа Тхьэкъуахъуэ Iэуес иджы утыку кърихьащ

Подробности... | Просмотрено: 40

06.12.2019 - 08:12

Адыгэ лъэпкъ оперэр Налшык къыщоIу

Налшык и щэнхабзэ гъащIэр щIэщыгъуэ ящIу къытхуеблэгъащ Адыгэ Республикэм къафэмрэ уэрэдымкIэ и «Ислъэмей» къэрал ансамблымрэ Адыгэ Республикэм и Къэрал филармонием и къэрал  симфоние оркестрымрэ (дирижёрыр СтIащ Къаплъэнщ).

Подробности... | Просмотрено: 25

28.11.2019 - 08:15

Ди къэфакIуэхэр нэхъыфIхэм ящыщщ

 «Энергия искусств» фIэщыгъэм щIэту урысейпсо фестиваль-зэпеуэ Кавказ-Ищхъэрэ федеральнэ университетым (Ставрополь) щекIуэкIащ иджыблагъэ. Ар къафэм хухахауэ Урысейм щрагъэкIуэкI «Барахолка» проектым и Iыхьэу аращ. КъБКъУ-м и «Импульс» къэфакIуэ гупыр увыпIэ зыбжанэкIэ абы къыщыхэжаныкIащ.

Подробности... | Просмотрено: 17

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Абы дегъэпIейтей

21.02.2020 - 09:19

КАВКАЗ ЗАУЭР «ШЫПСЭ ДАХАЩЭКЪЫМ» КАФФЕД-м Тырку Республикэм щыIэ Урысей Федерацэм и лIыкIуэ Ерхов Алексей ирита жэуап

 

Тырку Республикэм щыIэ Урысей Федерацэм и лIыкIуэ Ерхов Алексей «Спутник» агентствэм 2020 гъэм мазаем и 13-м ирита интервьюм щыжиIахэмкIэ адыгэхэм я тхыдэр пхэнжу къигъэлъагъуэри лъэпкъри игъэпудащ.

Подробности... | Просмотрено: 2
Жылагъуэ

21.02.2020 - 08:21

КъБР-м и Росгвардием иригъэкIуэкIащ ведомствэхэм зэдай зыгъэсэныгъэхэр

 

Зы IуэхущIапIэм ирашу адрейм щагъэIэпхъуэкIэ, хъумакIуэхэм яIэщIэкIыу щIэпхъуэжа бзаджащIэхэм  я лъагъуэм зэрытеувэ, ахэр къызэраубыдыж лэжьыгъэхэр къыщапщытэжащ Къэбэрдей-Балъкъэрым.

Подробности... | Просмотрено: 4
Абы дегъэпIейтей

21.02.2020 - 08:20

Тыркум щыIэ УФ-м и лIыкIуэ Ерхов Алексей адыгэхэм зэрытепсэлъыхьар

Мазаем и 13-м Абхъаз Республикэм и «Спутник» агентствэм Тырку Республикэм щыIэ УФ-м и лIыкIуэ Ерхов Алексей Урысеймрэ Тыркумрэ зэрызэбгъэдэт щIыкIэм тепсэлъыхь пэтрэ, адыгэхэм ятеухуауэ псалъэ зыбжанэ жиIащ.

Подробности... | Просмотрено: 1
Абы дегъэпIейтей

21.02.2020 - 08:20

ТХЫДЭМ ХИМЫЩIЫКI КЪУДЕЙКЪЫМ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм Тырку Республикэм щыIэ Урысей Федерацэм и лIыкIуэ Ерхов Алексей жэуап ирет

Дунейм адыгэу тетыр зыгъэпIейтея, Тырку Республикэм щыIэ Урысей Федерацэм и лIыкIуэ Ерхов Алексей «Спутник» агентствэм дригъэкIуэкIа псалъэмакъым зэгуигъэпа адыгэ зэгухьэныгъэхэм язщ Къэбэрдей Адыгэ Хасэри.

Подробности... | Просмотрено: 2
Жылагъуэ

21.02.2020 - 08:18

Хэхэс гупсысэхэр

Токъмакъ Айдын Азей къалэ цIыкIум хиубыдэ Бешкъэзакъ хьэблэм 1951 гъэм къыщалъхуащ. СпортымкIэ егъэджакIуэу ар илъэс 27-кIэ курыт еджапIэм щылэжьащ.Иджыпсту Айдын мылэжьэжу Iэщ зехуэным,  вэн-сэным хэтщ.

Подробности... | Просмотрено: 1
Жылагъуэ

21.02.2020 - 08:18

Къэбэрдей- Балъкъэрыр етIуанэщ

МэкъумэшыщIэ-фермер хозяйствэм Iэщ гъэхъунымрэ къэкIыгъэхэм елэжьынымрэ къыщIиха ахъшэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым КИФЩI-м етIуанэ увыпIэр къыщихьащ.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жылагъуэ

21.02.2020 - 08:17

Къэпщытэныгъэхэр ирагъэкIуэкI

 

Ведомствэхэм зэщIыгъуу ирагъэкIуэкI «Быт» профилактикэ Iуэхум ипкъ иткIэ полицейхэмрэ УФСИН-м и лэжьакIуэхэмрэ къапщытащ Шэджэм районым хыхьэ Нартан къуажэм щыщ унагъуэхэу я нэIэм щIэтхэр.

Подробности... | Просмотрено: 3
ЩIалэгъуэ

21.02.2020 - 08:16

Полицей хахуэм и фIыгъэкIэ

ФIыщIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Дзэлыкъуэ районым щыщ полицэм и сержантым псэупIэ унэр мафIэм щихъумащ.

Подробности... | Просмотрено: 3
Махуэгъэпс

21.02.2020 - 08:15

Мазаем и 21-р Анэдэлъхубзэр хъумэным и махуэщ

Ди анэдэлъхубзэр хъумэныр, ар егъэфIэкIуэныр и къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщу, ди республикэм илъэс 20-м щIигъуауэ щокIуэкI «Си бзэ – си псэ, си дуней» щIыналъэпсо фестиваль-зэпеуэр. Апхуэдэу абы наIуэ къещI ди бзэр щIэблэм егъэджэным нэхъ егугъухэм, ехъулIэныгъэ нэхъыбэ зиIэхэм я цIэхэр.

Подробности... | Просмотрено: 8
Жылагъуэ

21.02.2020 - 08:14

Афган зауэм хэкIуэдахэр ягу къагъэкIыж

Урысей гвардием КъБР-м щиIэ къудамэм и СОБР-мрэ ОМОН-мрэ я лэжьакIуэхэр хэтащ Афган зауэм и ветеранхэм я зэгухьэныгъэм иджыблагъэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм - Афган зауэм хэкIуэдахэр ягу къыщагъэкIыж махуэм абыхэм я фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьащ.

Подробности... | Просмотрено: 6
Литературэ

21.02.2020 - 08:12

«Емынэжьрэ и пыхъуэпышэхэмрэ» гушыIэ повестым къыкIэлъыкIуэ хъыбархэр

- Дауэ сыщытын: си лъакъуитIыр щIэхуарэ гунэдж лъэпкъ симыIэжу сыщысщ, сыкъопэзэзэхри, - жеIэ Хьэбалэ къыщIэупщIэну (махуэ къэс зэхуэмызэфыми, телефонкIэ куэдрэ зэрыщIэрт) къэпсэлъа Емынэжь жэуап иритыжу. - КъэпщытакIуэ къэкIуауэ, а фи курсэгъуу щыта фейцейм (Хьэмзэтт жыхуиIэр) сыкъретхэкIыр, си лэжьэкIэм нэхъ кIуэцIрыхуа щымыIэу къилъытэу.

Подробности... | Просмотрено: 6
Махуэгъэпс

21.02.2020 - 08:05

Мэрем пшыхь

Тегушхуэныгъэ зэрахэмылъым къыхэкIыу, щIэмыхьэфу зэхэт и ныбжьэгъу гупыр зэлъыIуигъэкIуэтри, Iэсхьэд экзамен щат пэшым щIыхьащ, и унэжь щIэбэкъуэж бысымым ещхьу гушхуауэ.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жылагъуэ

21.02.2020 - 08:02

ЗэфIагъэкIар къызэщIакъуэж

Бахъсэн районым щIыпIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ и советым и зэхуэс иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ абы и унафэщI Сэбан Руслан.

ЗэIущIэм хэтащ щIыналъэм и прокурор Башорэ Аслъэн, Урысейм и МВД-м и Бахъсэн щIыналъэ къудамэм и унафэщI Хэжь Аслъэнбий, районым и къуажэ администрацэхэм я Iэтащхьэхэр, егъэджэныгъэ, щэнхабзэ, спорт IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэр.

Подробности... | Просмотрено: 1
Спорт

21.02.2020 - 08:00

Зэлэжьыныр я куэду трагъэзэж

Мазаем и 4-м щыщIэдзауэ тхьэмахуитIкIэ Нартсанэ (Кисловодск) щригъэкIуэкIа етIуанэ зыгъэсэгъуэр иухри, «Спартак-Налшыкым» Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм къигъэзэжащ.

Подробности... | Просмотрено: 8

Страницы