24.03.2017, 14:46 - Статья

 Гъатхэпэм и 25-м, сыхьэт 20-рэ дакъикъэ 30-м къыщыщIэдзауэ 21-рэ дакъикъэ 30 пщIондэ  Налшык къалэ щекIуэкIынущ «ЩIым и сыхьэт» зыфIаща Iуэхур.
 

24.03.2017, 11:16 - Статья

  Мы тхыгъэр теухуащ Зэрэгъыж къуажэм щып­сэуа, зи ныбжьыр илъэс 92-м иту иджыблагъэ дунейм ехыжа Къалмыкъ Адэлбий. 

24.03.2017, 10:44 - Новости

 2017 гъэм гъатхэпэм и 16-м ­  илъэс 80 ирикъуащ Урысейм ­Къэ­рал кIуэцI IуэхухэмкIэ и ми­нис­терствэм экономикэ шына­гъуэн­шагъэмкIэ и IэнатIэр къы­зэ­рызэрагъэпэщрэ. 

24.03.2017, 10:29 - Новости

 Франджым и Сен-Сиприен къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ щIалэщIэхэм дзюдомкIэ я «Адидас» ­дунейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэрал 53-м икIа спортсмен ныбжьыщIэ 700-м щIигъу. 

24.03.2017, 10:24 - Статья

  КъБР-м и Парламентым и депутатхэр хабзэ дахэ ­хъуауэ яIуощIэ республикэм ис щIалэгъуалэм.

23.03.2017, 13:56 - Статья

IуэрыIуатэр тхуэзыхъумахэм ящыщ  зы

23.03.2017, 12:17 - Новости

 Тырныауз къалэм дэт «Гео­лог» физкультурэ-узыншагъэр щрагъэ­фIа­кIуэ комплексым щ­е­кIуэ­кIащ БоксымкIэ урысей спорт студент зэгу­хьэ­ны­гъэм и япэ пре­зи­денту щыта, спортым щIыхь зиIэ и мастер, СССР-м щIыхь зиIэ и тренер, Олимп джэгу­хэм тIэунейрэ къы­щы­хэжаныкIа Киселёв Алексей и фэеплъу къы­зэрагъэпэща ­дунейпсо зэIу­щIэр.

Последнее


«ЩIым и сыхьэт»

 Гъатхэпэм и 25-м, сыхьэт 20-рэ дакъикъэ 30-м къыщыщIэдзауэ 21-рэ дакъикъэ 30 пщIондэ  Налшык къалэ щекIуэкIынущ «ЩIым и сыхьэт» зыфIаща Iуэхур.
 
 КъБР-м и Жылагъуэ палатэм деж щыIэ ЩIалэгъуалэ советым, КъБР-м и Парламентым деж щыIэ ЩIалэгъуалэ палатэм, КъБР-м и ЩIалэгъуалэ правительствэм республикэм и Iэтащхьэм къадиIыгъыу, къызэрагъэпэщащ дуней псом щекIуэкI «ЩIым и сыхьэт» Iуэхум ди щIыналъэри хыхьэныр. А зы сыхьэтым уэздыгъэр щагъэункIыфIынущ республикэ псом. Мы Iуэхум щIалэгъуалэм хуегъэхьэзыр концерт, джэгукIэ гъэщIэгъуэнхэр. 

НОБЭ

  • Жьэн узым ебэныным и дунейпсо махуэщ. Нэмыцэ микробиолог Кох Роберт 1882 гъэм хэIущIыIу ищIащ жьэн узыр къэзышэ бактериер къы­зэрихутар.
  • Урысейм и Дзэ-Хьэуа Къарухэм я штурман IэнатIэм и махуэщ
  • Пакистаным щагъэлъапIэ я къэралыгъуэм и махуэр
  • 1753 гъэм Урысей империем цIыхум и хьэкумыр укIкIэ ящIэну зэрыхуимытым теухуа унафэ къыщащтащ.
  • 1801 гъэм Урысейм и император Павел Езанэр Санкт-Петербург щиIэ Михайловскэ уардэунэм ­щаукIауэ нэху къекIащ.

ЦIыхухэм ягу къина Къалмыкъ Адэлбий

  Мы тхыгъэр теухуащ Зэрэгъыж къуажэм щып­сэуа, зи ныбжьыр илъэс 92-м иту иджыблагъэ дунейм ехыжа Къалмыкъ Адэлбий. 

Хэкур зыгъэбыдэхэр

 2017 гъэм гъатхэпэм и 16-м ­  илъэс 80 ирикъуащ Урысейм ­Къэ­рал кIуэцI IуэхухэмкIэ и ми­нис­терствэм экономикэ шына­гъуэн­шагъэмкIэ и IэнатIэр къы­зэ­рызэрагъэпэщрэ. 

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий хэтщ Урысеймрэ Китаймрэ я Iуэхузехьэ гупхэм Къэзан къыщызэрагъэпэща зэхыхьэшхуэм

  «Урысей зэкъуэт» партымрэ Китайм и Коммунист партымрэ я зэпсэлъэныгъэхэм хиубыдэу Тэтэрстаным и къалащхьэм щокIуэкI къэралитIым я зэ­дэ­лэжьэныгъэм зегъэубгъуным теухуа зэIущIэшхуэ.

Франджым зыкъыщагъэлъагъуэ

 Франджым и Сен-Сиприен къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ щIалэщIэхэм дзюдомкIэ я «Адидас» ­дунейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэрал 53-м икIа спортсмен ныбжьыщIэ 700-м щIигъу. 

ЩIалэгъуалэм упщIэ ят

  КъБР-м и Парламентым и депутатхэр хабзэ дахэ ­хъуауэ яIуощIэ республикэм ис щIалэгъуалэм. ­Гъатхэпэм и 22-м екIуэкIа апхуэдэ зэхыхьэм хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, абы и къуэдзэ Жанатаев Сэлим, КъБР-м и Парламентым Социальнэ поли­тикэмкIэ, лэжьыгъэмрэ узын­шагъэр хъумэнымкIэ и комитетым и унафэщI Къэжэр Хъусен, Егъэ­джэ­ныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ комитетым и унафэщI Iэзычэ Светланэ, Спортымрэ туризмэмкIэ комитетым и унафэщI Къардэн Мурат.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Москва щыхуэзащ Урысейм и ХъумапIэ банкым и президент - правленэм и тхьэмадэ Греф Герман

  Москва лэжьыгъэ IуэхукIэ здэщыIэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащ­хьэ КIуэ­кIуэ Юрий «Урысейм и ХъумапIэ банк» акционер зэгухьэныгъэ зэIухам и президент - правленэм и тхьэмадэ Греф Герман хуэзащ.

  ЗэIущIэм щыжаIащ мыхьэнэ хэха зиIэ инвестицэ проектхэр, хьэрычэт IэнатIэ мы­инымрэ курытымрэ ядэIэпыкъунымкIэ программэхэр гъэзэщIэным хуэгъэзауэ лъэныкъуитIыр япэкIи зэдэлэжьэн зэ­рыхуейр. Апхуэдэу зэщIыгъуу хэплъахэщ социальнэ унэтIыныгъэ зиIэ Iуэхухэр дэгъэкIыныр финансхэмкIэ къызэгъэпэ­щыным, нэгъуэщIхэми.
 

Лъы зыщIэтыр фысакъ!

IуэрыIуатэр тхуэзыхъумахэм ящыщ  зы

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и мызакъуэу, Кавказ Ищхъэрэ псом щы­цIэрыIуэ цIыху телъыджэт адыгэ лъэпкъ IуэрыIуатэм и хъумакIуэ, а «дыщэ пхъуантэм» и IункIыбзэр зы­IэщIэлъа КъардэнгъущI Зырамыку. Зэчиишхуэ зыбгъэдэлъ, зи адыгэбзэр шэрыуэ, ар цIыхухэм я гум нэзыхьэс, я псэм зыхезыгъащIэ щIэныгъэлI щэджащэр ноби бэм ящыгъупщэркъым. 

Къэзахъстан - Урысей - 2:8

 Тырныауз къалэм дэт «Гео­лог» физкультурэ-узыншагъэр щрагъэ­фIа­кIуэ комплексым щ­е­кIуэ­кIащ БоксымкIэ урысей спорт студент зэгу­хьэ­ны­гъэм и япэ пре­зи­денту щыта, спортым щIыхь зиIэ и мастер, СССР-м щIыхь зиIэ и тренер, Олимп джэгу­хэм тIэунейрэ къы­щы­хэжаныкIа Киселёв Алексей и фэеплъу къы­зэрагъэпэща ­дунейпсо зэIу­щIэр. Абы щызэпэщIэтащ Къэ­захъстанымрэ Бок­сымкIэ урысей спорт зэгухьэныгъэмрэ я командэ къыхэхахэр. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS