19.01.2022, 13:19 - Спорт

Мэзкуу и ЦСКА-м и цIыхубз футбол командэм и тренер штабым зэхъуэкIыныгъэхэр игъуэтащ.

19.01.2022, 12:45 - Жылагъуэ

ГъащIэм и IэфIыр цIыхухэм нэсу зыхащIэну къыщIэкIынтэкъым узыфэ зэмылIэужьыгъуэхэм еIэзэ дохутырхэр щымыIамэ. Ди гуапэ зэрыхъущи, зи гъащIэр медицинэм тезыухуа, зи IэщIагъэм фIыуэ хэзыщIыкI, щIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ дохутырхэр и мащIэкъым ди лъахэм. 

19.01.2022, 11:11 - ЗэIущIэхэр

КъБР-м промышленностымкIэ, энергетикэмрэ сатумкIэ и министр Ахъуэбэч Шамил хэтащ Уф-м и Правительствэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Новак Александр иригъэкIуэкIа видеоконференц зэIущIэм. 

19.01.2022, 10:07 - Тхыдэ

Нарт эпосым щыщ лIы бзаджэщ, Алыдж и къуэщ. Хъыбархэм ар зэм Акуандэ и адэу, зэм и дэлъхуу къыщокIуэ.

17.01.2022, 16:37 - Жылагъуэ

Дагъыстэн Республикэм и Iэтащхьэ Меликов Сергей Инстаграмым щиIэ и напэкIуэцIым Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэсищэ зэрырикъуэмкIэ абы щыпсэухэм къехъуэхъуащ.

17.01.2022, 15:33 - Тхыдэ

1912 гъэм мэлыжьыхьым и 14 - 15 махуэ-жэщ зэпылъыпIэм дунейм нэхъ ин дыдэу тета, «Титаник» зи фIэщыгъэ кхъухьыр щIилъэфауэ щытащ. ЗэрыжаIэмкIэ, ар хым щыжьэхэуащ псы щIагъым щIэт мылыбгым. 
 

17.01.2022, 14:50 - Жылагъуэ

Ставрополь щIыналъэм и Iэтащхьэ Владимиров Владимир Инстаграмым щиIэ и напэкIуэцIым деж Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэсищэ зэрырикъумкIэ абы щыпсэухэм къехъуэхъуащ.
«Нобэ ди гъунэгъу Къэбэрдей-Балъкъэрым къэралыгъуэ зэригъуэтрэ илъэси 100 зэрырикъур егъэлъапIэ.

17.01.2022, 13:20 - Жылагъуэ

Дэнэ щIыпIэ укIуэми лъэпкъ хабзэмрэ зэхэтыкIэмрэ кърипщIэну Iэмал хъарзынэщ хьэгъуэлIыгъуэр, нэгъуэщI гуфIэгъуэ дауэдапщэхэр. Израилым, Кфар-Камэ сыщыщыIа махуэхэм къриубыдэу, Щэджащэхэрэ ХъутIэжьхэрэ благъэ зэхуэхъуащ. Къуажэм хьэщIэ зэрыдэсыр ящIэрти, щIалэм и лъэныкъуэм – Щэджащэхэ - хъыбар къыдагъэщIащ.

17.01.2022, 10:09 - Жылагъуэ

«Уи махуэщIымкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр! Уи илъэси 100-мкIэ!» – защыхуегъазэ Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рашид Инстаграмым щиIэ и напэкIуэцIым деж Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэсищэ зэрырикъуэмкIэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ абы щыпсэухэмрэ.

16.01.2022, 18:05 - Спорт

ЩIышылэм и 7 - 9-хэм Налшык дэт «Гладиатор» спорт комплек­сым щекIуэкIащ 2002 - 2007 гъэ­хэм къалъхуа ныбжьыщIэхэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ я республикэпсо зэхьэзэхуэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу абы хэтащ спортсмен 300-м нэблагъэ. 

ЩЭНХАБЗЭ

16.01.2022 - 12:41

Пшыналъэр зэчыр зыхуэхъужа Гуащэкъарэ

Урыс-Кавказ зауэм и гуащIэгъуэм хиубыдащ иджы Къэрэшей-ШэрджэскIэ зэджэ Хьэжрэт Къэбэрдейм и къэунэхугъуэр. «Къэбэрдейр ди IэмыщIэм илъщ, къэбэрдейхэр иджыри илъкъым», - иратхэрт урыс генералхэм...

Подробности... | Просмотрено: 7

16.01.2022 - 10:16

Гукъыдэж къозыт гъэлъэгъуэныгъэ

Иджыблагъэ «Гранд-Кавказ» хьэщIэщым Илъэ­сы­щIэм хуэ­гъэпса гъэлъэгъуэ­ныгъэ къы­щы­зэIуахащ.

Подробности... | Просмотрено: 7

14.01.2022 - 17:30

Псэр зытхьэкъу щIыналъэ

Екатеринбург дэт хьэщIэщ нэхъыфIхэм ящыщу тIум Къэбэрдей-Балъкъэрым теухуа гъэлъэгъуэныгъэ  къыщызэIуахащ.

Подробности... | Просмотрено: 5

14.01.2022 - 13:15

Адыгэ пщащэ цIэрыIуэ

Тырку къэралыгъуэм щыцIэрыIуэ актрисэ Сангу Эльчин иджыблагъэ ита интервьюм зэрыадыгэр щыжиIэм и мызакъуэу, къызыхэкIа лъэпкъым и хабзэ дахэхэм, зыщIапIыкIа гъэсэныгъэм уигъэгушхуэу щытопсэлъыхь...

Подробности... | Просмотрено: 11

13.01.2022 - 17:29

«Пушкиным и картэм» и IуэхукIэ иджыри зэ

2022 гъэм щIышылэм и 1-м щегъэжьауэ «Пушкиным и картэкIэ» зэджэ банк картэм и къэгъэсэбэпыкIэм Iуэхугъуэ зыбжанэ щIэуэ халъхьэнущ.

Подробности... | Просмотрено: 13

13.01.2022 - 09:31

Псэм къыIэпыкI пшыналъэхэр

Апсэ Дианэ Къэрэшей-Шэрджэсым, Черкесск къалэм, щыщщ. Ди республикэм щопсэу, щолажьэ. ЗэрыцIыкIурэ адыгэ макъамэм щIэдэIун фIэфIщ, абы щыщIапIыкIащ унагъуэми, щеджа макъамэ школми. 

Подробности... | Просмотрено: 9

12.01.2022 - 14:41

Пщы Марыхъу теухуа фильм Адыгейм щытрахащ

КъызэднэкI илъэсым и кIэухым иджыри зы адыгэ фильм дунейм къытехьащ.

Подробности... | Просмотрено: 9

11.01.2022 - 17:26

Гупсысэ къызыхэщ сурэтхэр

Адыгэ Республикэм щыщ сурэтыщI Ачмыжь ФатIимэ и IэдакъэщIэкIхэм къыщыгъэлъэгъуащ адыгэ дуней.

Подробности... | Просмотрено: 26

11.01.2022 - 16:22

Хъуромэ теплъэгъуэ

Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым 2022 гъэм и лэжьыгъэр «Хъуромэ романс» гъэлъэгъуэныгъэмкIэ иригъэжьэжащ.

Подробности... | Просмотрено: 7

10.01.2022 - 18:26

Шэгудж Маринэ и макъ гуакIуэр

 Урысейм щIыхь зиIэ, Адыгейм и цIыхубэ артисткэ, опернэ уэрэджыIакIуэ гъуэзэджэ Шэгудж Маринэ и макъ гуакIуэмкIэ дуней псор къыдихьэхащ.

Подробности... | Просмотрено: 6

10.01.2022 - 12:03

Саугъэт нэхъыщхьэр къалъысауэ

Мэхъэчкъалэ и «Россия – моя история» тхыдэ паркым щекIуэкIащ Урысейм щыпсэу лъэпкъхэм я япэ тхылъ фестивалыр. Абы къыщызэIуахащ Тарки-Тау 2020/2021 тхылъ гъэлъэгъуэныгъэр.

Подробности... | Просмотрено: 9

10.01.2022 - 11:30

Сурэт IэрыкIхэр

Налшык дэт Лъэпкъ музейм иджыблагъэ  къыщызэIуахащ «Сурэт IэрыкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ». Абы утыку къыщрахьат данэ  щэкI бгъузэкIэ,  цы, шылэ  IуданэхэмкIэ хэдыкIа  сурэтхэр....

Подробности... | Просмотрено: 6

31.12.2021 - 11:26

Пащты Герман ягъэлъапIэ

Подробности... | Просмотрено: 5

30.12.2021 - 10:18

Уае Дадэр Налшыки къыдыхьат

МахуитI и пэкIэ Налшык и гъущI гъуэгу вокзалым цIыхуи 100 ­бжыгъэхэм гуапэу къыщрагъэб­лэгъащ Уае Дадэм и мафIэгу гъэ­щIэрэщIар.

Подробности... | Просмотрено: 14

29.12.2021 - 17:55

Къанщауэ Гъур и мэжджыт-кхъэлэгъунэр

Къанщауэ Гъур и мэжджытыр, 1503 - 1505 гъэхэм яухуар, адрейхэм къахэзыгъэщыр кхъэлэгъунэ зэры­хэтырщ.

Подробности... | Просмотрено: 23

29.12.2021 - 15:52

ТхакIуэ, журналист Гъэунэ Борис

Псэужамэ, мы махуэхэм и ныбжьыр илъэс 80 ирикъунут тхакIуэ цIэрыIуэ, журналист Гъэунэ Борис Хъызыр и къуэр. Илъэсищ ипэкIэ дунейм ехыжа а цIыху гуа­щIафIэр лъэпкъ литературэм езым и лъа­гъуэ щы­...

Подробности... | Просмотрено: 12

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Спорт

19.01.2022 - 13:19

Шыпш Тимур ЦСКА-м ирагъэблагъэ

Мэзкуу и ЦСКА-м и цIыхубз футбол командэм и тренер штабым зэхъуэкIыныгъэхэр игъуэтащ.

Подробности... | Просмотрено: 1

Жылагъуэ

19.01.2022 - 12:45

Къыхиха IэщIагъэм хуэпэжу мэлажьэ

ГъащIэм и IэфIыр цIыхухэм нэсу зыхащIэну къыщIэкIынтэкъым узыфэ зэмылIэужьыгъуэхэм еIэзэ дохутырхэр щымыIамэ. Ди гуапэ зэрыхъущи, зи гъащIэр медицинэм тезыухуа, зи IэщIагъэм фIыуэ хэзыщIыкI,...

Подробности... | Просмотрено: 3

ЗэIущIэхэр

19.01.2022 - 11:11

ГазкIэ къызэрагъэпэщ

КъБР-м промышленностымкIэ, энергетикэмрэ сатумкIэ и министр Ахъуэбэч Шамил хэтащ Уф-м и Правительствэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Новак Александр иригъэкIуэкIа...

Подробности... | Просмотрено: 4

Тхыдэ

19.01.2022 - 10:07

Джылахъстэн

Нарт эпосым щыщ лIы бзаджэщ, Алыдж и къуэщ. Хъыбархэм ар зэм Акуандэ и адэу, зэм и дэлъхуу къыщокIуэ.

Подробности... | Просмотрено: 4

Жылагъуэ

19.01.2022 - 09:01

Абазэ Руслан и цIэр фIащащ

Тэрч къалэ дэт 4-нэ курыт еджапIэм иджыблагъэ щызэхэтащ Урысей прокуратурэр къызэрыунэхурэ илъэс 300 зэрырикъум теухуа зэIущIэ.

Подробности... | Просмотрено: 1

Жылагъуэ

18.01.2022 - 15:27

Министрыр КъБР-м и ЩIалэгъуалэ правительствэм и лIыкIуэхэм яIущIащ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ЩIыуэпс хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэ и министр Шаваев Ильяс КъБР-м и ЩIалэгъуалэ правительствэм и лIыкIуэхэм иджыблагъэ яIущIащ.

Подробности... | Просмотрено: 6

ЩIалэгъуэ

18.01.2022 - 14:50

Къэбэрдей-Балъкъэрым еджапIэщIэхэр щаухуэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм 2022 гъэм еджапIиблым щхьэкIэ ухуэныгъэхэр ирагъэжьэнущ.

Подробности... | Просмотрено: 8

Жылагъуэ

18.01.2022 - 14:24

И псалъэ гуапэхэмкIэ игъэгушхуэу

Илъэс 35-рэ хъуауэ Бахъсэн район сымаджэщым и хирургие къудамэм медсестрауэ щыIэ Бакъ Марие и пщIыхьи къыхэхуэртэкъым зэгуэр зыпэрыт IэнатIэр ихъуэжыну.

Подробности... | Просмотрено: 8

ЩIалэгъуэ

18.01.2022 - 13:20

Доткъул Еленэ: Гум жиIэм уедаIуэмэ, ущыуэнукъым

ДыщэкI IэщIагъэм бзылъхугъэхэр зэрырилажьэр димыщIэщыгъуэми, абы нэсу хуэIэижь хъуфыр зырызщ.

Подробности... | Просмотрено: 7

Жылагъуэ

18.01.2022 - 13:00

Ивнестицэ проектхэм хэлъхьэныгъэ хуащI

Урысейм и «Мэкъумэшбанкым» Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ и къудамэм инвестицэ проектхэм хуищI хэлъхьэныгъэхэр 2020 гъэм елъытауэ 2021 гъэм хуэди 8-кIэ хэхъуащ.

Подробности... | Просмотрено: 8

Литературэ

18.01.2022 - 12:00

Мыщэ шу

Шыхъуэм къиIуэтэжа хъыбар
Зэгуэрым дэ шыхъуэ пщыIэу Дзэлыкъуэ дыдэст, Iуащхьэмахуэ и лъапэ дыдэм деж.
Сэ шыхъуэ нэхъыжьу абы сыщыIэт.

Подробности... | Просмотрено: 12

Жылагъуэ

18.01.2022 - 11:00

Бзылъхугъэ гуащIафIэ

ЦIыхубз губзыгъэу   щхьэгъусэм и щIыбагъ быдэу къыдэту  къекIуэкIа Сосналы Любэ мы тхыгъэмкIэ фэзгъэцIыхуну   сыхуейт. Генерал, Абхъазым и ЛIыхъужь Сосналы СулътIан и щхьэгъусэ Любэ    дуней...

Подробности... | Просмотрено: 11

Спорт

18.01.2022 - 10:30

ЩIыналъэ зэхьэзэхуэм щытокIуэ

Шэшэн республикэм и къалащхьэ Грознэ дэт «Олимпийск» спорт комплексым и алэрыбгъухэм щекIуэкIащ самбомкIэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и зэхьэзэхуэ.

Подробности... | Просмотрено: 5

Спорт

18.01.2022 - 10:00

Тенджыз Iуфэм къыщыхожаныкI

ЩIышылэм и пэщIэдзэхэм ТIуапсы щекIуэкIащ «RUSSIAN SEA CUP» футболымкIэ сабий-ныбжьыщIэ зэхьэзэхуэ.

Подробности... | Просмотрено: 8

Махуэгъэпс

18.01.2022 - 09:44

НОБЭ

♦Урысейм и Дзэ-Хьэуа Къарухэм я командованэ нэхъыщхьэм и махуэщ
♦Тунисым щагъэлъапIэ я Революцэм и махуэр

Подробности... | Просмотрено: 7

Жылагъуэ

18.01.2022 - 09:00

Уэрдым Зекай: ЗыкIи сыхущIегъуэжакъым

Сыт хуэдэ гугъуехь къылъыкъуэмыкIами, ар къызэринэкIыфрэ и хэкужь къинэжмэ, ар адыгэ нэсщ.

Подробности... | Просмотрено: 7

Страницы