26.04.2017, 14:01 - Статья

 Щэнхабзэм и лэжьакIуэхэм я махуэм ирихьэлIэу, Къулъ­къужын Ищхъэрэ дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм сабий творчествэмкIэ фестиваль къыщызэрагъэпэщащ. Абы хэтащ школакIуэ цIыкIухэр, творческэ гупхэр, музыкэмкIэ, гъуазджэмкIэ сабий школхэм щIэсхэмрэ щезы­гъаджэхэмрэ.

26.04.2017, 13:57 - Статья

 Музыкэ театрым уэрэджыIакIуэ щIалэ ДыщэкI Артур «Япэрей» фIэщыгъэм щIэт концерт щитащ. Адыгэ эстрадэм и уэгум иджыри зы вагъуэ къы­щызэрыунэхуар  пшы­хьым щIэса дэтхэнэм дэтхэнэми хьэкъ щыхъуащ пшыхь дахэм.

26.04.2017, 12:59 - Новости

 КъБР-м щыIэ МВД-м Наркотикхэм кIэлъып­лъы­нымкIэ и управленэм и унафэщI полицэм и пол­ковник Шаповаленкэ ­Константин журналистхэр щы­гъуазэ ищIащ 2017 гъэм и япэ мазищым я лэ­жьыгъэм  кърикIуахэм. 

26.04.2017, 12:52 - Новости

 Дзэлыкъуэ районым и щIыналъэ администрацэм щагъэ­лъэ­пIащ ЩIыпIэ унафэр зегъэ­кIуэ­нымкIэ IэнатIэм и махуэр. Абы ­кърихьэлIащ районым и уна­фэщIхэр, жылагъуэхэм я Iэтащ­хьэхэр, щIыналъэ администрацэхэм я IэщIагъэлIхэмрэ лэ­жьа­кIуэхэмрэ. 

26.04.2017, 12:17 - Новости

 Адыгэ ныпым и махуэр дыгъуасэ Iэтауэ щагъэлъэпIащ Къэбэрдей-­Балъкъэрым. Лъэпкъ фащэкIэ зэ­щыхуэпыкIа шууейхэмрэ шабзи­щымрэ вагъуэ пщыкIутIымрэ зы­хэдыкIа адыгэ нып щхъуантIэхэмрэ Налшык къалэр махуэ псом ягъэдэхащ. 

26.04.2017, 12:12 - Новости

 Дыгъуасэ республикэм щекIуэкIащ Адыгэ ны­-пым и махуэшхуэм  теухуа Iуэхугъуэ зыбжанэ. Абыхэм я пэщIэ­дзэу, Налшык къалэ, Абхъазым и утым, сы­хьэт 11-м щызэхуэсащ икIи гъуэгуанэ трагъэуващ адыгэ щIалэгъуа­лэр.

26.04.2017, 12:02 - Новости

 Мэлыжьыхьым и 28-м Япэ каналым эфир зан­щIэкIэ къигъэлъэгъуэнущ «Голос. Дети» телепроектым и кIэух зэпеуэр зэрекIуэкI щIыкIэр.

Последнее


Бахъсэн ныбжьыщIэхэм я зэфIэкI

 Щэнхабзэм и лэжьакIуэхэм я махуэм ирихьэлIэу, Къулъ­къужын Ищхъэрэ дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм сабий творчествэмкIэ фестиваль къыщызэрагъэпэщащ. Абы хэтащ школакIуэ цIыкIухэр, творческэ гупхэр, музыкэмкIэ, гъуазджэмкIэ сабий школхэм щIэсхэмрэ щезы­гъаджэхэмрэ.

Адыгэ лъэпкъыр куэд щIауэ дызэжьа макъ телъыджэ

 Музыкэ театрым уэрэджыIакIуэ щIалэ ДыщэкI Артур «Япэрей» фIэщыгъэм щIэт концерт щитащ. Адыгэ эстрадэм и уэгум иджыри зы вагъуэ къы­щызэрыунэхуар  пшы­хьым щIэса дэтхэнэм дэтхэнэми хьэкъ щыхъуащ пшыхь дахэм.

Наркотик зэхьэлIапIэу 8 зэхуащI

 КъБР-м щыIэ МВД-м Наркотикхэм кIэлъып­лъы­нымкIэ и управленэм и унафэщI полицэм и пол­ковник Шаповаленкэ ­Константин журналистхэр щы­гъуазэ ищIащ 2017 гъэм и япэ мазищым я лэ­жьыгъэм  кърикIуахэм. 

Илъэс куэд хъуауэ тэмэму мэлажьэ

 Дзэлыкъуэ районым и щIыналъэ администрацэм щагъэ­лъэ­пIащ ЩIыпIэ унафэр зегъэ­кIуэ­нымкIэ IэнатIэм и махуэр. Абы ­кърихьэлIащ районым и уна­фэщIхэр, жылагъуэхэм я Iэтащ­хьэхэр, щIыналъэ администрацэхэм я IэщIагъэлIхэмрэ лэ­жьа­кIуэхэмрэ. 

НОБЭ

  • Радиацэ къэхъукъа­щIэ­хэм я зэранкIэ дунейм ­ехыжахэм я фэеплъ махуэщ
  • ЦIыху акъылым къилэжьа мылъкум и дунейпсо махуэщ
  • Армением и гъунапкъэ­хъумэм и махуэщ
  • Тэтэр Республикэм и лъэпкъ гуфIэгъуэщ - я анэдэлъхубзэм и махуэщ
  • Марий Эл Республикэм щагъэлъапIэ лъэпкъ лIыхъужьым и махуэр
  • 1658 гъэм Урысейм и пащтыхь Романов Алексей и унафэкIэ Москва и Кремлым и чэщанэ нэхъыщхьэм и цIэр Спасскэ жиIэу зэра­хъуэкIащ.

Лъэпкъым и напэ

 Адыгэ ныпым и махуэр дыгъуасэ Iэтауэ щагъэлъэпIащ Къэбэрдей-­Балъкъэрым. Лъэпкъ фащэкIэ зэ­щыхуэпыкIа шууейхэмрэ шабзи­щымрэ вагъуэ пщыкIутIымрэ зы­хэдыкIа адыгэ нып щхъуантIэхэмрэ Налшык къалэр махуэ псом ягъэдэхащ. 

Адыгэ ныпым и махуэр ягъэлъапIэ

 Дыгъуасэ республикэм щекIуэкIащ Адыгэ ны­-пым и махуэшхуэм  теухуа Iуэхугъуэ зыбжанэ. Абыхэм я пэщIэ­дзэу, Налшык къалэ, Абхъазым и утым, сы­хьэт 11-м щызэхуэсащ икIи гъуэгуанэ трагъэуващ адыгэ щIалэгъуа­лэр.

ЦIыхухэм я хуитыныгъэхэр къагъэсэбэпыным къыхураджэ

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и ХэхакIуэ комиссэм и зэIущIэм дыгъуасэ щытепсэлъыхьащ хэ­хыныгъэхэр къызэрызэрагъэ­пэщыр зэрырагъэфIэкIуэну Iэмалхэм. 

КъБР-м и Премьер-министр Мусуков Алий игъэгушхуащ «Голос. Дети» телепроектым и кIэух зэпеуэм хэтыну Хекилаевэ Денизэ

 Мэлыжьыхьым и 28-м Япэ каналым эфир зан­щIэкIэ къигъэлъэгъуэнущ «Голос. Дети» телепроектым и кIэух зэпеуэр зэрекIуэкI щIыкIэр.

«Урысей Федерацэм егъэджэныгъэм зыщегъэужьыныр» федеральнэ программэм хиубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым сом мелуан 20-м щIигъу къыхуаутIыпщ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм УФ-м Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм ирищIылIа зэгурыIуэныгъэм тету 2017 гъэм къуажэхэм щыIэ курыт еджапIэхэм щIэсхэм физкультурэмрэ спортымрэ зыхуагъэсэнымкIэ яIэ Iэмалхэр егъэфIэкIуэным трагъэкIуэдэн папщIэ федеральнэ бюджетым и субси­диехэр хухахащ. «2013 - 2020 гъэхэм Урысей Федерацэм егъэджэныгъэм зыщегъэужьын» программэм къы­щыгъэлъэгъуа Iуэхухэр гъэзэщIэным трагъэкIуэдэн ­папщIэ щIыналъэм къратащ сом мелуан 20-рэ мин ­492-рэ.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS