25.07.2017, 12:46 - Новости

 Иорданием щыщ адыгэ пщащэ БищIо Иман иджы­благъэ щытекIуащ Ливаным щекIуэкIа «Arabs Got Talent» зэпеуэ иным.

25.07.2017, 12:42 - Статья

 Школыр къэзыух дэтхэнэ зы хъыджэбзри и аттеста­тыр къыщратыж махуэм псом нэхърэ нэхъ дахэу щытыну щIохъуэпс. Уеб­лэ­мэ, абдеж ящыгъыну бостейр илъэсым нэблагъэкIэ къыхэ­зыххэри щыIэщ. Сочэ къалэ дэс Хьэпыщт Бэллэ курыт еджапIэр къызэрау­хым ­иращIэкI пшыхьым зэры­хэтыну бостейр тыншу къыхихащ.

25.07.2017, 12:36 - Статья

 «Сыт хуэдиз ехъулIэныгъэ цIыхум ­имыIэми, абы и дежкIэ нэхъапэр и уна­гъуэращ. Ар зыкIи пхуэмыхъуэжын ­фIы­гъуэшхуэщ, арыншауэ гъащIэр щыз ­хъунукъым», - жаIэ «Илъэсым и унагъуэ-2017» урысейпсо зэпеуэм и хэ­гъуэгу Iыхьэм щытекIуахэу Хамэхэ Аслъэнрэ Мадинэрэ (Тэрч къалэ щопсэу).

25.07.2017, 12:08 - Новости

 КъБР-м щыIэ МВД-м щекIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ министерствэм и IэнатIэхэм щызэфIах къэрал Iуэхутхьэбзэхэм. 

25.07.2017, 12:03 - Новости

 «Урысей зэкъуэт» урысейпсо  политикэ партым и Президиумым и зэхыхьэу бадзэуэгъуэм и 13-м Москва ще­кIуэкIам щытеп­сэлъы­хьащ ипэкIэ зэтраубла проектхэм ящыщу япэ илъэс ныкъуэм зэфIагъэкIам.

25.07.2017, 11:51 - Новости

 Тырку Республикэм и Къайсэр вилайетым хыхьэ Узун-Яйла щIыналъэм бадзэуэгъуэм и 22-23-хэм щекIуэкIащ Адыгэ щэнхабзэм и дунейпсо фестиваль. Къайнар адыгэ жылэм щызэхуэсат Тыркум, Сирием, Иорданием, Германием, нэгъуэщI къэралхэм къикIа адыгэхэр.

25.07.2017, 11:47 - Новости

 Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, РСФСР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим къызэралъхурэ илъэсищэрэ щырэ зэрырикъум и щIыхь­кIэ пэкIу екIуэкIащ.

Последнее


Иорданием щыщ БищIо Иман и ехъулIэныгъэ

 Иорданием щыщ адыгэ пщащэ БищIо Иман иджы­благъэ щытекIуащ Ливаным щекIуэкIа «Arabs Got Talent» зэпеуэ иным.

ДяпэкIэщ псори

 Школыр къэзыух дэтхэнэ зы хъыджэбзри и аттеста­тыр къыщратыж махуэм псом нэхърэ нэхъ дахэу щытыну щIохъуэпс. Уеб­лэ­мэ, абдеж ящыгъыну бостейр илъэсым нэблагъэкIэ къыхэ­зыххэри щыIэщ. Сочэ къалэ дэс Хьэпыщт Бэллэ курыт еджапIэр къызэрау­хым ­иращIэкI пшыхьым зэры­хэтыну бостейр тыншу къыхихащ. Ар зыхуеину бостейм и щIыкIэр итхри дэрбзэрым деж ихьащ. Пэжщ, школыр къэзыуххэм нэхъ бостей лъапIэ зыщыгъаи яхэтащ, ауэ и щIыкIэкIи, и плъыфэкIи Бэллэ ейм хуэ­дэу зэкIуж щыплъагъуртэкъым абы.

Хамэхэ я унагъуэ дахэр

 «Сыт хуэдиз ехъулIэныгъэ цIыхум ­имыIэми, абы и дежкIэ нэхъапэр и уна­гъуэращ. Ар зыкIи пхуэмыхъуэжын ­фIы­гъуэшхуэщ, арыншауэ гъащIэр щыз ­хъунукъым», - жаIэ «Илъэсым и унагъуэ-2017» урысейпсо зэпеуэм и хэ­гъуэгу Iыхьэм щытекIуахэу Хамэхэ Аслъэнрэ Мадинэрэ (Тэрч къалэ щопсэу). Зэ­щхьэгъусэхэр зэрызэрышэрэ илъэсий щрикъум зыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэр абыхэм гъащIэ гъуэгуанэ дахэ зэ­ры­рашэжьам и щыхьэтщ. 

Къэрал Iуэхутхьэбзэ куэд зэфIах

 КъБР-м щыIэ МВД-м щекIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ министерствэм и IэнатIэхэм щызэфIах къэрал Iуэхутхьэбзэхэм. 

Партым къыхилъхьа Iуэхухэр яубзыхуа мардэм тету Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэзащIэ

 «Урысей зэкъуэт» урысейпсо  политикэ партым и Президиумым и зэхыхьэу бадзэуэгъуэм и 13-м Москва ще­кIуэкIам щытеп­сэлъы­хьащ ипэкIэ зэтраубла проектхэм ящыщу япэ илъэс ныкъуэм зэфIагъэкIам. Зи гугъу ящIахэм хыхьэрт «Тхыдэ фэеплъ», «Къалэ цIыкIухэм щыIэ театрхэр», «ЩэнхабзэмкIэ унэ», «Сабий гъэсапIэхэр - цIыкIухэм папщIэ», «Егъэ­джэныгъэр егъэ­фIэ­кIуэн», «Сабий спорт» федеральнэ проектхэм пы­щIауэ мы зэманым ирихьэлIэу Урысейм и щIыналъэхэм щызэфIагъэкIар.

Гъавэр Iухыжын яух

 Хьэцэпэцэ къэкIыгъэ­хэмрэ джэшхэкIхэмрэ мы гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым гектар мин 68,6-м щытрасащ. Абы щыщу гектар мин 35,6-р бжьыхьэсэ гуэдзщ.

НОБЭ

  • УФ-м СледствиемкIэ и органхэм я лэжьакIуэм и махуэщ
  • Белоруссием и мафIэсгъэункIыфI IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэм я махуэщ
  • 1472 гъэм шэрджэс кхъухь 24-рэ тенджыз ФIыцIэм зэпрыкIри, Тыркум теуауэ щытащ.
  • 1567 гъэм Венесуэлэм и къалащхьэ Каракас и лъабжьэр ягъэтIылъащ.

ХьэщIэхэр Къайнар ирегъэблагъэ

 Тырку Республикэм и Къайсэр вилайетым хыхьэ Узун-Яйла щIыналъэм бадзэуэгъуэм и 22-23-хэм щекIуэкIащ Адыгэ щэнхабзэм и дунейпсо фестиваль. Къайнар адыгэ жылэм щызэхуэсат Тыркум, Сирием, Иорданием, Германием, нэгъуэщI къэралхэм къикIа адыгэхэр. Хэкум щыщу абы еблэгъат Адыгэ, Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм, Краснодар крайм я лIыкIуэхэри. 

ЦIыхубэм ящIыгъу усакIуэшхуэ

 Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, РСФСР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим къызэралъхурэ илъэсищэрэ щырэ зэрырикъум и щIыхь­кIэ пэкIу екIуэкIащ.

КъБР-м и Iэтащхьэр Правительствэм и Унэм щахуэзащ Темыркъанхэ Борисрэ Юрийрэ

 Музыкант цIэрыIуэхэу Те­мыркъанхэ Борисрэ Юрий­рэ КъБР-м и Iэтащхьэм ба­дзэуэгъуэм и 21-м щыхуэзам хэхауэ тепсэлъыхьащ зэфIэкIышхуэ зыбгъэдэлъ ныбжьыщIэхэм ядэ­Iэпыкъуным, лъэпкъ музыкэм адэкIи зегъэужьыным япыщIа Iуэхухэм.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS