13.11.2018, 12:01 - Статья

 Къуажэдэсхэм дежкIэ мы­хьэнэшхуэ иIэщ ЩэнхабзэмкIэ унэм и лэжьыгъэм.  Абы къыщызэрагъэпэщ зэ­хыхьэ гъэщIэгъуэнхэм, пшыхь дахэхэм цIыхухэр зэхагъэплъэж. 

13.11.2018, 11:47 - Статья

 Болэтей къуажэм щыщу ­Хэку зауэшхуэм цIыху 240-рэ хэтащ, 26-р офицеру. Мы жылэм икIа цIыху 26-м Сталинград деж щызэуа 115-нэ шууей дивизэм хэту лIыгъэ зэрахьащ. Я цIэ къиIуапхъэщ Къардэнхэ Сэхьидрэ Хьэмидрэ, Хьэгъур Тырку сымэ.

13.11.2018, 11:34 - Статья

 ЩIэныгъэм, епха япэ лэжьыгъэхэр, Къэбэрдейм щекIуэкIар, XIX лIэщIы­гъуэм и кIэ XX и пэ зэманхэрщ. 1898 - 1902 гъэхэм къриу­быдэу къуажэ школу щIыналъэм 27-рэ къыщызэIуахауэ щытащ. Абыхэм ящыщт Болэтей къыщызэрагъэпэща япэ пэщIэдзэ школри. 

13.11.2018, 11:11 - Статья

 1804, 1810, 1816 гъэхэм пащты­хьыдзэм и генерал пашэхэу Глазенап, Булгаков, Ер­молов сымэ дзэшхуэхэр ящIы­гъуу Джылахъстэнейм къы­теуауэ щы­тащ икIи къуа­жэ щэны­къуэм хуэдизым лъап­сэрыхыр къыхуагъэ­кIуащ. ЗэратхыжымкIэ, зэтра­мы­гъэсхьауэ къэнар къуа­жибгъу къудейт, цIыхуми щIыми леишхуэ ирахат.

13.11.2018, 11:02 - Статья

 НобэкIэ Болэтейм унагъуэ 592-рэ дэсщ, цIыху бжыгъэр 2102-рэ мэхъу. Дэтхэнэ зы къуа­жэми ещхьу, ахэр нэхъыбэу зытелажьэр мэкъумэшырщ. Къэбгъэлъагъуэмэ, жылэм иIэ щIы гектар 4140-м щыщу 3100-р бэджэнду дот. 
 Къуажэдэсхэм трасэ нартыху, сэхуран, гуэдз, хьэ. Мэкъу­мэш зыщIэхэм къахожаныкI ­Хъаний Жанджэрий, Жылау Анзор, Къэбардэ Олег сымэ. 

12.11.2018, 12:00 - Статья

Къэмбэчокъуэ Iэдэм МуштIэхьид и къуэр пщэдей къыщалъхуа махуэщ, и ныбжьыр илъэс 60 ирокъу

12.11.2018, 11:57 - Статья

 Илъэс 41-кIэ пщафIэ IэщIагъэм ирилэжьащ Лэскэн районым хыхьэ Хьэт­уей къуажэм щыщ Тау Олег. Iуэхум фIыуэ хищIыкIыу, гурэ псэкIэ абы етауэ зэрыщытам къыхэкIыу а IэнатIэм абы зэфIэкI хъарзынэхэр къыщигъэлъэгъуащ, зыхэт гупым я дежи пщIэи щIыхьи щиIащ.

12.11.2018, 11:32 - Статья

 Iуащхьэмахуэ районым и Тырны­ауз къалэм жыджэру щолэжь «Иджырей мардэхэм тету къалэхэр зэIузэпэщ щIын (2018 - 2022 гъэхэм ятещIыхьауэ)» муниципальнэ прог­раммэр гъэзэщIэным. Абы ипкъ иткIэ, мы зэманым ягъэдахэ фэтэр куэду зэхэт униплIым я пщIантIэхэр, «Тырныауз» зыгъэпсэ­хупIэ жыг хадэр, Япэ къэхутакIуэхэм я утыр.

Последнее


ГуфIэгъуэ махуэм Налшык къалэ къыфпоплъэ

 КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и жэрдэмкIэ, Урысейм и махуэм, мэкъуауэгъуэм и 12-м, Налшык къалэ щекIуэкIынущ ди лъахэм щыпсэу лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэм теухуа парад. 

КъБР-м и Iэтащхьэр Правительствэм и Унэм дыгъуасэ щыхуэзащ бжыгъэхэр зи лъабжьэ творчествэмкIэ школыр къызэзыгъэпэща икIи абы и генеральнэ директор Абрамовэ Дарье

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий ­дыгъуасэ Правительствэм и Унэм щыхуэзащ «Кодабра» бжыгъэхэр зи лъабжьэ школым и къызэгъэ­пэщакIуэ икIи и унафэщI Абрамовэ Дарье.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Социальнэ лэжьакIуэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

 ПщIэ зыхуэсщI ныбжьэгъухэ!
 Си гуапэу сынывохъуэхъу фи IэщIагъэм ирилажьэхэм я махуэшхуэмкIэ.
 Фэ фи гъащIэр хуэвгъэпсащ мыхьэнэшхуэ зиIэ икIи псори зыхуэныкъуэ Iуэхум-дэIэпыкъуныгъэрэ щIэгъэкъуэнрэ хуэныкъуэ цIыхухэм ятелэжьэным. Фи гуапагъэм, гулъытэм, тэмакъкIыхьагъым я фIыщIэкIэ ветеранхэм, ныкъуэдыкъуэхэм, сабий куэд зэрыс унагъуэхэм, гугъуехьхэм хэхуа псоми лъэпощхьэпохэр къызэранэкI икIи фIэщхъуныгъэ ягъуэтыж.
 ФIыщIэ фхузощI хьэлэлу фызэрылажьэм, къыхэфха Iуэхум фызэрыхуэпэжым, фи IэщIагъэм фызэрыхуэIэкIуэлъакIуэм папщIэ.

Медаль зэмылIэужьыгъуэу 7

 Мы махуэхэм Налшык щекIуэкIащ цIыхухъухэмрэ цIыхубзхэмрэ мас-рест­лингымкIэ я къэралпсо чемпионат. Ди республикэм и командэ къыхэхам абы медаль зэмылIэужьыгъуэу 7 къыщихьащ - жэзу 4, дыжьыну - 2, дыщэу - 1.

Котляровхэ аргуэру токIуэ

 «Ут плъыжь» тхылъ фестивалым хыхьэу Урысей Федерацэм и тхылъ те­дзапIэхэм я зэгухьэныгъэм 2017 гъэм иригъэкIуэкIа «Илъэсым и тхылъ нэхъыфI» зэхьэзэхуэм щытекIуахэр иджыблагъэ наIуэ хъуащ. Къэралым и тхылъ тедзапIэ куэдым я лэжьыгъэу щэ бжыгъэхэм щIигъухэм щыщу нэхъыфI­хэр къыщыхахащ унэтIыныгъэ 16-м. 

Аращ и хабзэр дунеижьым

Аращ и хабзэр
 дунеижьым: 
Къытохьэ зыр, адрейр
 токIыж. 
Къытщхьэщытыжкъым
 ди нэхъыжьхэр, 
НэхъыщIэ куэди
 тхэмытыж.
Мыкъуэжь  Анатолэ

И цIэм хуэфащэ

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым ­ды­щы­щIэсым, Шал Мухьэмэд илъэситIкIэ си ужь итащ. Абы хуэдэ цIыху щIэщыгъуэ къыддеджахэм яхэтауэ къысхуэ­щIэжыркъым. Сыт хуэдэ упщIэ иумытами, абы жэуап хьэлэмэт къримытыжу зэи къанэртэкъым. 

Нобэ

  • Хыхэм я дунейпсо махуэщ
  • Социальнэ лэжьакIуэм и махуэщ. 1701 гъэм Пётр Езанэм унафэ къыдигъэкIащ факъырэхэм, сымаджэхэм, жьы хъуахэм щхьэегъэзыпIэ яхуэхъун унэхэр къызэIухыным теухуауэ. Унафэм къигъэувырт зи щхьэ сэбэп хуэмы­хъужыф цIыхуипщI къэс зы якIэлъыплъу а унэхэм щылэжьэн хуейуэ. Абдеж къыщежьащ цIыхухэм ­со­циальнэу защIэгъэ­къуэ­ным хуэгъэпса IэнатIэр.
  • Карелие Республикэм и махуэщ. 1920 гъэм къы­зэрагъэпэщащ иджырей республикэм лъабжьэ хуэхъуа Карелие лэжьакIуэбэ коммунэр.

Иджырей урысыбзэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа Пушкин Александр

 Мэкъуауэгъуэм и 6-м, урыс усакIуэшхуэ, иджырей урыс литературэбзэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа Пушкин Александр къыщалъхуа махуэм, ди къэралым урысыбзэм и махуэр щагъэлъапIэ.

Абыдэр ягу къагъэкIыж

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и спорт комплексым щекIуэ­кIащ юрист щIэныгъэхэм я кандидат, КъБР-м щIыхь зиIэ и юрист, къэрал кIуэцI IэнатIэм и генерал-майор Абыдэ Ахьмэд къызэралъхурэ илъэс 60 зэрырикъум теухуа, дзюдомкIэ етIуанэ урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха. 

Страницы

Подписка на Электронная газета "Адыгэ псалъэ" RSS