14.08.2020, 08:10 - Тхыдэ

Арутюнов Сергей Урысейм пщIэ хэIэтыкIа зыщыхуащI тхыдэджу, этнографу зэрыщытым къыдэкIуэу, Налшык щIэх-щIэхыу къеблагъэ академикхэм ящыщщ. Илъэс зыбжанэ ипэкIэ апхуэдэ щIэныгъэлI зекIуэхэм я зым и фIыгъэкIэ дэ Iэмал диIащ а зэманым телевиденэм щылэжьа, нобэ Къармэхьэблэ дэт курыт еджапIэм и унафэщI Щоджэн Мурат абы дригъэкIуэкIа интервьюм дедэIуэну. ЩIэупщIэр зэрыкуэдым и хьэтыркIэ, а нэтыныр адыгэбзэм къидгъэзэгъауэ ди щIэджыкIакIуэхэм я пащхьэ къыдолъхьэ.

14.08.2020, 08:00 - Спорт

Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ ХьэтIохъущыкъуей къуажэм екIуу зыхуей щыхуагъазэри, гуфIэгъуэ щытыкIэм иту иджыблагъэ къыщызэIуахыжащ щIыпIэ стадионыр. Абы дяпэкIэ зэрихьэнущ а жылэм къыдэкIа цIыху цIэрыIуэ, адыгэхэм ящыщу футболымкIэ япэ дыдэу Совет Союзым 1964 гъэм и чемпион хъуа Iэпщэ Александр и цIэр.

12.08.2020, 08:19 - Жылагъуэ

Мамлюк сулътIанхэм яухуа Мысыр къэралыгъуэшхуэм кIуэдыжыпIэ хуэхъуа Мардж Дэбикъ зауэ­зэ­рылIыр иужьрей мамлюк сулътIанхэу Къанщауэ Гъуррэ Тумэнбейрэ я цIэхэм епхащ. А тхыдэ Iыхьэм зэ­зэмызэ дытепсэлъыхьми, хэтщIы­кIыр зэрымащIэ дыдэр и щхьэу­сыгъуэ къы­щIэ­кIынщ зи цIэ къи­тIуа лIы щыпкъэхэм я хъыбархэр иджыри къэс ди блэкIами ди но­бэми зэрахуэфэщэну щIыхэмы­тым. Санкт-Петербург дэт университетым и КъуэкIыпIэ факультетым и доцент, тхыдэ щIэныгъэхэм я ­кан­дидат Илюшинэ Миланэ и диссер­тацэр мамлюк сулътIанхэм ятриу­хуащ. Ар илъэс бжыгъэ хъуауэ йолэжь хьэрыпыбзэ Iэрытххэу Берлин дэт къэрал тхылъ хъумапIэм щIэлъхэм. Илюшинэм утыку кърихьа лэжьыгъэ щхьэпэ дыдэхэм ящыщщ «Иужьрей мамлюк сулътIаныр уэсмэнхэм зэрапэщIэтамрэ» «Къанщауэ Гъур и «Къэщидэ лъапIэхэмрэ».

12.08.2020, 08:00 - Спорт

ШыщхьэуIум и 5-м къэралым и щIыпIэ зыбжанэм щыщIидзащ Урысей Федерацэм футболымкIэ и кубокыр къэхьыным теухуауэ 2020-2021 гъэхэм екIуэкIыну зэхьэзэхуэм. Абы и пэщIэдзэ зэIущIэм «Спартак-Налшыкым» и стадионым къыщригъэблэгъат «ЕсэнтIыгу» командэр. Ди щIалэхэм зэпеуэм япэ лъэбакъуэр тегушхуауэ щачащ икIи гугъэфIхэр дагъэщIащ.

07.08.2020, 08:08 - Жылагъуэ

Анэдэлъхубзэр езыгъэджхэм я зэфIэкIыр щагъэлъагъуэ ЕплIанэ урысейпсо зэпеуэм, УФ-м Егъэ­джэ­ныгъэмкIэ и министерствэмрэ щIэ­ныгъэм зегъэужьынымкIэ абы и федеральнэ IуэхущIапIэм Лъэпкъ щIэ­ныгъэ IуэхухэмкIэ и институтымрэ къызэрагъэпэщым, ди республикэм къыбгъэдэкIыу хэтахэм ящыщщ Налшык дэт курыт школ №26-м и унафэщIым гъэсэныгъэ лэж

07.08.2020, 08:08 - Литературэ

Куэд щIакъым илъэс  70 гъащIэ ­гъуэгуанэр зэригъэлъапIэрэ Урысеймрэ Къэрэшей-Шэрджэсымрэ щIыхь зиIэ я ухуакIуэ Аргун Олег Абубэчыр и къуэм.

07.08.2020, 08:05 - Жылагъуэ

«Ди бзэр ди псэщ» - жаIэ адыгэхэм. Тхыбзэри аращ. Лъэпкъым и анэ­дэлъхубзэр къыде­кIуэ­кIыу, къыщIэхъуэ щIэб­лэм ар Iурылъу къэ­тэ­джыныр уасэ зимыIэ фIыгъуэшхуэщ. Адрей тхы­бзэхэм еплъытмэ, дыдейм къикIуа гъуэ­гуанэр кIыхькъым, арщхьэкIэ абы зыкIи игъэ­лъахъшэркъым и лъа­пIагъыр, игъэмащIэркъым и IэфIагъыр.

06.08.2020, 08:00 - Спорт

1980 гъэм Мэзкуу щекIуэкIа Гъэмахуэ Олимпиадэр нобэми IэфIу зигу илъхэм ящыщщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ, алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Олимп чемпион Къардэн Мурат. Урысейм Спорт бэнэкIэмкIэ и федерацэм и «WRESTRUS.RU» интернет-сайтым иджыблагъэ дригъэкIуэкIа псалъэмакъым ар IупщIу къыхощ.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "АДЫГЭ ПСАЛЪЭ"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.apkbr.ru

Щэнхабзэ

12.08.2020 - 08:15

Сирием къиIукI макъ

Дунейпсо Шэрджэс фес­тивалым (1991 гъэ) и лIыкIуэхэу нэIуасэ тхуэ­хъуахэм ящыщщ Сирием щыпсэу адыгэ пщащэ КIэ­дыкIуей Хъанэ.

Подробности... | Просмотрено: 4

12.08.2020 - 08:15

Бегъымбар щIыналъэхэм


 

Подробности... | Просмотрено: 6

07.08.2020 - 08:20

УэрэджыIакIуэ телъыджэт

Ди  сурэт  гъэтIылъыгъэхэр

Налшык и «Спартак» стадионым Руслановэ Лидие уэрэд щыжеIэ. 1968 гъэ

 

Подробности... | Просмотрено: 7

05.08.2020 - 08:08

Уэрэд шабзэпсыр зи псэфылъэ

Урысей Федерацэм, КъБР-м, КъШР-м, АР-м, Дагъыстэным я цIыхубэ артист Тут Заур 1976 гъэ лъандэрэ Москва къалэм ­щолажьэ. Гнесинхэ я цIэр зезыхьэ музыкэ академиер къиухащ. Союзпсо, Урысейпсо зэпеуэхэм я лауреатщ.

Подробности... | Просмотрено: 6

29.07.2020 - 08:07

Тэмтэрэкъей зэпэзыубыдахэр

«Мстиславрэ Ридадэрэ» - аращ зэреджэр иджыблагъэ Котляров­хэ я тедзапIэм къыщыдэкIа тхы­лъыщIэм.

Подробности... | Просмотрено: 8

24.07.2020 - 08:15

«Си хъыджэбзыр нэзыкІуэщ, къан хьэлыуэхэр хузоубэ»

Адыгэбзэм  щыщщ

Подробности... | Просмотрено: 6

24.07.2020 - 08:15

ЩIэм и лъыхъуакIуэ Нэхущ Залинэ

Бахъсэн щIыналъэм хы­хьэ Къулъкъужын Ищхъэ­рэ къуажэм дэт курыт школ №1-м адыгэбзэмрэ литературэмрэ щезыгъэдж, филологие щIэныгъэхэм я кан­дидат Нэхущ (Къаскъул)­ Залинэ зи IэщIагъэм хуэ­Iэижь, Iуэху зехьэкIэ пэрыт зиIэ лэжьакIуэщ.

Подробности... | Просмотрено: 6

22.07.2020 - 08:11

Балъкъэрхэм я щхьэ кърикIуар

ТхылъыщIэ

XX лIэщIыгъуэм балъкъэрхэм я псэукIар къызыхэщыж  дэфтэрхэмрэ тхыгъэхэмрэ щызэхуэхьэса томих Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдагъэкIын зэрыщIадзар нэхъапэIуэкIэ теддзауэ щытащ.

Подробности... | Просмотрено: 4

17.07.2020 - 08:15

БаIуэ нэхърэ - бащIэ

Адыгэбзэм иджырей грамматикэ (бзэхабзэ) къупхъэхэр зэригъуэтрэ тхыдэ лъэхъэнэкIэ уеплъмэ, ды­гъуа­сэ хуэдэщ, ауэ гъащIэм ебгъапщэмэ, зы цIыху гъащIэщ къикIуар - илъэсищэ ирикъуакъым. Ныкъу­саныгъи, зэмыпэщ Iуэхугъуи, щы­щIэныгъи иджыри къыздэсым хэлъщ - ар Iуэхум и зы лъэныкъуэращ.

Подробности... | Просмотрено: 13

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Политикэ

14.08.2020 - 08:15

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

Зыми имей псэущхьэхэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм зэрыщахущытыпхъэр щыубзыхуа Хабзэр къэщтэным и IуэхукIэ
№48-ПП
2020 гъэм гъатхэпэм и 24-м                                     Налшык къалэ

Подробности... | Просмотрено: 2
Политикэ

14.08.2020 - 08:15

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм псэущхьэхэр
щаIыгъ щIыпIэхэр къыщызэгъэпэщынымрэ абыхэм щыIэ псэущхьэхэм ехьэлIа мардэхэр гъэувынымрэ я IуэхукIэ
№49-ПП
2020 гъэм гъатхэпэм и 24-м                  Налшык къалэ

Подробности... | Просмотрено: 1
Махуэгъэпс

14.08.2020 - 08:15

Дунейм щыхъыбархэр

Вакцинэр къыщIагъэкIыу щIадзащ
 

Подробности... | Просмотрено: 4
Тхыдэ

14.08.2020 - 08:10

Арутюновым адыгэхэм я тхыдэр фIыуэ ещIэ

Арутюнов Сергей Урысейм пщIэ хэIэтыкIа зыщыхуащI тхыдэджу, этнографу зэрыщытым къыдэкIуэу, Налшык щIэх-щIэхыу къеблагъэ академикхэм ящыщщ. Илъэс зыбжанэ ипэкIэ апхуэдэ щIэныгъэлI зекIуэхэм я зым и фIыгъэкIэ дэ Iэмал диIащ а зэманым телевиденэм щылэжьа, нобэ Къармэхьэблэ дэт курыт еджапIэм и унафэщI Щоджэн Мурат абы дригъэкIуэкIа интервьюм дедэIуэну. ЩIэупщIэр зэрыкуэдым и хьэтыркIэ, а нэтыныр адыгэбзэм къидгъэзэгъауэ ди щIэджыкIакIуэхэм я пащхьэ къыдолъхьэ.

Подробности... | Просмотрено: 2
Махуэгъэпс

14.08.2020 - 08:10

Мэрем пшыхь

 

ЖыIэгъуэхэр
Лъагъуныгъэм и къарур

ЩIэныгъэ зыбгъэдэлъыр ищIэр мащIэу къыщыхъужу сытым дежи еджэрщ.
* * *
 Зыгуэрым пэжу гу лъитащ: псори куэдрэ псэуну хуейщ, ауэ жьы хъуну зыри хуейкъым.

Подробности... | Просмотрено: 2
Литературэ

14.08.2020 - 08:05

Онегин Евгений

 Пушкин Александр

Подробности... | Просмотрено: 1
Спорт

14.08.2020 - 08:00

Стадионми Iэпщэм и цIэр фIащ

Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ ХьэтIохъущыкъуей къуажэм екIуу зыхуей щыхуагъазэри, гуфIэгъуэ щытыкIэм иту иджыблагъэ къыщызэIуахыжащ щIыпIэ стадионыр. Абы дяпэкIэ зэрихьэнущ а жылэм къыдэкIа цIыху цIэрыIуэ, адыгэхэм ящыщу футболымкIэ япэ дыдэу Совет Союзым 1964 гъэм и чемпион хъуа Iэпщэ Александр и цIэр.

Подробности... | Просмотрено: 1
Махуэгъэпс

12.08.2020 - 08:20

Дунейм щыхъыбархэр

Лукашенкэ Александр токIуэ

Подробности... | Просмотрено: 1
Политикэ

12.08.2020 - 08:19

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм 2016 гъэм шыщхьэуIум и 17-м къыдигъэкIа Унафэ №156-ПП-м зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ

Подробности... | Просмотрено: 3
Жылагъуэ

12.08.2020 - 08:19

Иужьрей мамлюк сулътIаныр уэсмэнхэм зэрапэщIэтар

Мамлюк сулътIанхэм яухуа Мысыр къэралыгъуэшхуэм кIуэдыжыпIэ хуэхъуа Мардж Дэбикъ зауэ­зэ­рылIыр иужьрей мамлюк сулътIанхэу Къанщауэ Гъуррэ Тумэнбейрэ я цIэхэм епхащ. А тхыдэ Iыхьэм зэ­зэмызэ дытепсэлъыхьми, хэтщIы­кIыр зэрымащIэ дыдэр и щхьэу­сыгъуэ къы­щIэ­кIынщ зи цIэ къи­тIуа лIы щыпкъэхэм я хъыбархэр иджыри къэс ди блэкIами ди но­бэми зэрахуэфэщэну щIыхэмы­тым. Санкт-Петербург дэт университетым и КъуэкIыпIэ факультетым и доцент, тхыдэ щIэныгъэхэм я ­кан­дидат Илюшинэ Миланэ и диссер­тацэр мамлюк сулътIанхэм ятриу­хуащ. Ар илъэс бжыгъэ хъуауэ йолэжь хьэрыпыбзэ Iэрытххэу Берлин дэт къэрал тхылъ хъумапIэм щIэлъхэм. Илюшинэм утыку кърихьа лэжьыгъэ щхьэпэ дыдэхэм ящыщщ «Иужьрей мамлюк сулътIаныр уэсмэнхэм зэрапэщIэтамрэ» «Къанщауэ Гъур и «Къэщидэ лъапIэхэмрэ».

Подробности... | Просмотрено: 8
Литературэ

12.08.2020 - 08:17

Онегин Евгений

 

Пушкин  Александр
 

XVII

Подробности... | Просмотрено: 19
Жылагъуэ

12.08.2020 - 08:15

Анэдэлъхубзэ

 Тыркум къыщыхъуащ

Зи анэдэлъхубзэр Iумпэм зыщIхэм, зэзы­мыпэсыж­хэм дерс къыхахыну ди ­гугъэщ иджыпсту вжетIэжыну хъыбарым. Ар къытхуэзыIуэтэжар Тыркум щыпсэуа адыгэ щIалэ Тхьэзэплъ Фозийщ.

Подробности... | Просмотрено: 2
Спорт

12.08.2020 - 08:00

Урысей Федерацэм и кубокым

ШыщхьэуIум и 5-м къэралым и щIыпIэ зыбжанэм щыщIидзащ Урысей Федерацэм футболымкIэ и кубокыр къэхьыным теухуауэ 2020-2021 гъэхэм екIуэкIыну зэхьэзэхуэм. Абы и пэщIэдзэ зэIущIэм «Спартак-Налшыкым» и стадионым къыщригъэблэгъат «ЕсэнтIыгу» командэр. Ди щIалэхэм зэпеуэм япэ лъэбакъуэр тегушхуауэ щачащ икIи гугъэфIхэр дагъэщIащ.

Подробности... | Просмотрено: 3
Махуэгъэпс

07.08.2020 - 08:20

Дунейм щыхъыбархэр

Къэрал Думэмрэ ФедерацэмкIэ Советымрэ мылъкуу хуаутIыпщыр хуагъэмэщIэнущ

Урысейм ФинансхэмкIэ и министерствэм къыхилъхьащ Къэрал Думэмрэ ФедерацэмкIэ Советымрэ ятригъэкIуадэ мылъкур 2021 гъэми къыкIэлъыкIуэ 2022, 2023 илъэсхэми ягъэмэщIэну.

Подробности... | Просмотрено: 4
Литературэ

07.08.2020 - 08:17

Онегин Евгений

Етхуанэ Iыхьэ

ПщIыхь шынагъуэ ухуэмей,
Уэ, сэ си Светланэ!
Жуковский

                         I

Подробности... | Просмотрено: 37
Литературэ

07.08.2020 - 08:10

Хэкупсэ нэс Бырмамыт Фэуаз

Ар 1925 гъэм Амман къалэм хыхьэ Мухьэджрин хьэблэм къы­щалъхуащ. Фэуаз и адэ Махьейр пащтыхь гвардием илъэс 15-кIэ пщIэрэ щхьэрэ иIэу къулыкъу щищIащ.

Подробности... | Просмотрено: 6

Страницы