18.10.2019, 08:10 - Спорт

 Урысей МВД-м IэпщэрызауэмкIэ и урысейпсо чемпионат махуищкIэ, жэпуэгъуэм и 11-13-хэм, Налшык къалэ и «Гладиатор» спорт IуэхущIапIэм щекIуэкIащ. Абы хэтащ Урысей Федерацэм къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и щIыналъэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэр, Урысей МВД-м и еджапIэхэм щIэсхэр.

18.10.2019, 08:07 - Жылагъуэ

Тезырхэр егъэпшынынымкIэ федеральнэ къулыкъум и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм и пщIантIэм дэтщ зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэда я лэжьакIуэхэм я фэеплъ. Абдеж пэкIу щекIуэкIащ жэпуэгъуэм и 13-м. Абы хэтащ щIыналъэ УФСИН-м и унафэщIхэр, КъБР-м и УИС-м и ветеранхэр, я къалэн ягъэзащIэу хэкIуэда я лэжьэгъухэм я унагъуэхэм ящыщхэр, дин лэжьакIуэхэр.

16.10.2019, 08:10 - ЗэIущIэхэр

Мэлбахъуэ Тимборэ  и цIэр зезыхьэ къэрал лъэпкъ библиотекэм республикэм и щыхьэрым и курыт еджапIэ №8-м  и школакIуэхэмрэ Налшык къалэ администрацэм дэлажьэ  ЩIалэгъуалэ советым и волонтёрхэмрэ щахуэзащ полицэм и къудамэ №1-м  балигъ мыхъуахэм я IуэхухэмкIэ и IэнатIэм и лэжьакIуэ Яковлевэ Галинэрэ Урысей МВД-м Налшык къалэмкIэ и управленэм и Жылагъуэ советым и тхьэмадэ Хьэмырзэ Хьэзэрталийрэ. ЗэIущIэм хэтащ  къалэ администрацэм  Физическэ щэнхабзэмкIэ, спортымрэ щIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ и управленэм и IэщIагъэлI пэрыт ГъукIапщэ Линэ.

16.10.2019, 08:10 - ЗэIущIэхэр

Бахъсэн къалэм и жылагъуэ палатэм иджыблагъэ щекIуэкIа зэIущIэр теухуауэ  щытащ терроризмэм пэщIэтынымкIэ граждан жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм зэфIагъэкI Iуэхухэм. Псалъэмакъым и пэщIэдзэм абы кърихьэлIахэр еплъащ террористхэм ягъэжэкъуа ди цIыхухэм ятеухуауэ Суановэ Залинэ триха фильмым.

16.10.2019, 08:05 - Щэнхабзэ

«Къамботрэ Лацэрэ» спектаклым Махъэшокъуэ и ролыр щегъэзащIэ.

 

КъызэрыгуэкI цIыху­хэм къащхьэщыкIыу, щэнхабзэм, гъуазджэм и лэжьакIуэхэм зы къару щэху гуэр яхэлъщ, езым я дуней лъа­гъукIэ, Iуэху еплъыкIэ яIэжщ.

11.10.2019, 08:14 - ЗэIущIэхэр

МафIэс-къегъэлакIуэ спортымкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ Къэбэрдей-Балъкъэрым махуищкIэ щекIуэкIащ Урысей Федерацэм и ЛIыхъужь Максимчук Владимир Михаил и къуэм и фэеплъу.

11.10.2019, 08:14 - ЗэIущIэхэр

Урысей гвардием КъБР-м щиIэ  къудамэм и хэщIапIэм иджыблагъэ Iуэху дахэ щызэхэтащ  - ОМОН-м и махуэр ягъэлъэпIащ.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "АДЫГЭ ПСАЛЪЭ"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.apkbr.ru

Щэнхабзэ

16.10.2019 - 08:08

«Арыншауэ Кавказыр щызкъым»

Мэхъэчкъалэ щызэхуащIыжащ Дагъыстэным и «Тарки-Тау 2019» еянэ тхылъ гъэлъэгъуэныгъэр. Абы утыку къыщрахьащ Кавказ Ищхъэрэм, Москва, Урысейм и нэгъуэщI къалэхэм я къыдэкIыгъуэ гъэщIэгъуэнхэр.

Подробности... | Просмотрено: 1

16.10.2019 - 08:05

Хъупсырджэн Албэч: Ди анэращ макъамэр фIыуэ дэзыгъэлъэгъуар

КъБР-м и Музыкэ теат­рым и утыкур зыгъэбжьыфIэ, классикэ макъамэхэр зи псэм хэлъ Хъуп­сырджэн Албэч зыхуэд­гъэзащ и лэжьыгъэм, и унагъуэм ятеухуа упщIэ зыб­жанэкIэ.

Подробности... | Просмотрено: 2

16.10.2019 - 08:05

Си чэнджэщым тетщ

«Къамботрэ Лацэрэ» спектаклым Махъэшокъуэ и ролыр щегъэзащIэ.

 

КъызэрыгуэкI цIыху­хэм къащхьэщыкIыу, щэнхабзэм, гъуазджэм и лэжьакIуэхэм зы къару щэху гуэр яхэлъщ, езым я дуней лъа­гъукIэ, Iуэху еплъыкIэ яIэжщ.

Подробности... | Просмотрено: 4

11.10.2019 - 08:12

Дунейпсо кином и тхьэмахуэ Налшык щекIуэкIынущ

Жэпуэгъуэм и 14-м Налшык и Музыкэ театрым къыщызэIуахынущ «FEST-хиты» фIэщыгъэм щIэт, дунейпсо кином и тхьэмахуэ.

Подробности... | Просмотрено: 3

09.10.2019 - 08:02

Къэбэрдей театрым и гуащэ ЖьакIэмыхъу КIунэ

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зе­зыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым щагъэлъэпIащ лъэпкъ ­театрым и зыужьыныгъэм хэлъ­хьэ­ныгъэ ин хуэзыщIа, куэд ­щIауэ утыкур зыгъэб­жьыфIэ, УФ-мрэ ­КъБР-мрэ щIыхь зиIэ я артисткэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ артисткэ Жьа­кIэмыхъу КIунэ.

Подробности... | Просмотрено: 11

03.10.2019 - 08:05

Хъуапсэ и псэ кIуэдыркъым

Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгэ, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ - Алание республикэхэм щIыхь зиIэ я артист Лосэн Тимур нобэр къыздэсым цIыхухэм къызэращIэу щытар пшынауэ Iэзэущ. Иджыри къэс къикIуа творческэ гъуэгуанэм дидзыхауэ, адыгэ макъамэ гъуазджэм абы гъуэгущIэ щыпхеш. И Iуэхур къызэ­рекIуэкIам, адэкIэ и мурадхэм тедгъэпсэлъыхьыну Тимур зыхуэдгъэзащ.

Подробности... | Просмотрено: 20

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ

18.10.2019 - 08:20

ХЬЭШЫР ЧЫЛАР ТЕУХУА ТХЫЛЪЫЩIЭ

«Япэу Iуащхьэмахуэ дэкIар: къэхъуамрэ къагупсысамрэ» («Первовосходитель на Эльбрус: факты и вымысел») - ар и фIэщIыгъэу Налшык дэт «Принт-Центр» IуэхущIапIэм Хьэшыр Аскэр и IэдакъэщIэкIыу тхылъыщIэ къыщыдэкIащ.

Подробности... | Просмотрено: 4
Махуэгъэпс

18.10.2019 - 08:19

Дунейм щыхъыбархэр

Эмиратхэм зыщагъэпсэхуным ди цIыхухэм трагъэкIуэдащ
доллар мелард 1,3-рэ

Подробности... | Просмотрено: 2
Тхыдэ

18.10.2019 - 08:17

Мысыр усыгъэм и неоклассик аль-Баруди Мыхьмуд (Наурзокъуэ)

(ПэщIэдзэр №68, 69-хэм итщ).

Подробности... | Просмотрено: 9
Жылагъуэ

18.10.2019 - 08:17

Зэпеуэм хэтынухэм я тхылъхэр къыIах

Къафэ, сурэтыщI гъуазджэхэм зегъэужьынымкIэ «Илзе Лиепа» псапащIэ фондым хъыбар фегъащIэ сабий, ныбжьыщIэ къафэхэм хухаха Лъэпкъ саугъэтыр къэхьынымкIэ «Весна священная» урысейпсо зэпеуэм хэтынухэм я тхылъхэр къыIахын зэрырагъэжьар.

Подробности... | Просмотрено: 3
Спорт

18.10.2019 - 08:10

ГъэщIэгъуэну, удихьэхыу екIуэкIащ

 Урысей МВД-м IэпщэрызауэмкIэ и урысейпсо чемпионат махуищкIэ, жэпуэгъуэм и 11-13-хэм, Налшык къалэ и «Гладиатор» спорт IуэхущIапIэм щекIуэкIащ. Абы хэтащ Урысей Федерацэм къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и щIыналъэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэр, Урысей МВД-м и еджапIэхэм щIэсхэр.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жылагъуэ

18.10.2019 - 08:07

Я лэжьэгъуу щытахэр ящыгъупщэркъым

Тезырхэр егъэпшынынымкIэ федеральнэ къулыкъум и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм и пщIантIэм дэтщ зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэда я лэжьакIуэхэм я фэеплъ. Абдеж пэкIу щекIуэкIащ жэпуэгъуэм и 13-м. Абы хэтащ щIыналъэ УФСИН-м и унафэщIхэр, КъБР-м и УИС-м и ветеранхэр, я къалэн ягъэзащIэу хэкIуэда я лэжьэгъухэм я унагъуэхэм ящыщхэр, дин лэжьакIуэхэр.

Подробности... | Просмотрено: 3
Махуэгъэпс

18.10.2019 - 08:05

МЭРЕМ ПШЫХЬ

♦Къэзыщэхум фIэлъапIэщ, зыщэм фIэпудщ
♦Шхыныр хуэмышууэ ящIамэ, зыщIам ещхьыжу жаIэ.
♦Гуащэр щытепщэм, пщыр щеудыхащ.
♦Лъагъуныгъэм и нэр нэгъуджэ зэи хуэныкъуэкъым.

Подробности... | Просмотрено: 2
Спорт

18.10.2019 - 08:00

ЛъагапIэ инхэм къахуигъэщIа Жаным Аслъэн

БлэкIа лIэщIыгъуэм и 80 гъэхэм дуней псор иригушхуэрт ди лъахэгъу Жаным Аслъэн и бэнэкIэ екIум. Ар Совет Союзым и чемпионт, Европэм щытекIуат, Дунейпсо кубокыр зыIэщIэлът, спортым щIыхь зиIэ и мастерт.

Подробности... | Просмотрено: 4
Махуэгъэпс

16.10.2019 - 08:20

ЦIыху щэджащэхэр

Адыгэ тхакIуэ, усакIуэ, драматург IутIыж Борис 1940 гъэм жэпуэгъуэм и 15-м Шэ­рэдж щIыналъэм хыхьэ Зэрэгъыж къуажэм къыщалъхуащ. Абы IэщIагъэ щызригъэгъуэтащ КъБКъУ-м адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмкIэ и къудамэм.

Подробности... | Просмотрено: 6
Махуэгъэпс

16.10.2019 - 08:18

Дунейм щыхъыбархэр

Жэпуэгъуэм и 31 пщIондэ зэхэкIынущ

Европэ Зэгухьэныгъэм къыхэкIыжыным теухуа Iуэхур Инджылызым иджыри зэрехуэ. Уеблэмэ, къэралым мы зэманым къыпэщыт къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщ зыуэ къагъэув ар.

Подробности... | Просмотрено: 2
Спорт

16.10.2019 - 08:15

ТекIуэныгъэм къыхалъхуа Багъэтыр Леонид

Фашист Германием и къалащхьэ Берлин советыдзэхэм къыщащта 1945 гъэм накъыгъэм (майм) и 2-м абы километр мин бжыгъэкIэ пэжыжьэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Курп Ищхъэрэ къуажэ цIыкIум щыпсэу Багъэтыр Маулэ и унагъуэм щIалэ цIыкIу къралъхуащ.

Подробности... | Просмотрено: 3
ЗэIущIэхэр

16.10.2019 - 08:10

ХэкIуэдахэр ягу къагъэкIыж

Мэлбахъуэ Тимборэ  и цIэр зезыхьэ къэрал лъэпкъ библиотекэм республикэм и щыхьэрым и курыт еджапIэ №8-м  и школакIуэхэмрэ Налшык къалэ администрацэм дэлажьэ  ЩIалэгъуалэ советым и волонтёрхэмрэ щахуэзащ полицэм и къудамэ №1-м  балигъ мыхъуахэм я IуэхухэмкIэ и IэнатIэм и лэжьакIуэ Яковлевэ Галинэрэ Урысей МВД-м Налшык къалэмкIэ и управленэм и Жылагъуэ советым и тхьэмадэ Хьэмырзэ Хьэзэрталийрэ. ЗэIущIэм хэтащ  къалэ администрацэм  Физическэ щэнхабзэмкIэ, спортымрэ щIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ и управленэм и IэщIагъэлI пэрыт ГъукIапщэ Линэ.

Подробности... | Просмотрено: 5
ЗэIущIэхэр

16.10.2019 - 08:10

Терроризмэм пэщIэтынымкIэ цIыхубэр къаруушхуэщ

Бахъсэн къалэм и жылагъуэ палатэм иджыблагъэ щекIуэкIа зэIущIэр теухуауэ  щытащ терроризмэм пэщIэтынымкIэ граждан жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм зэфIагъэкI Iуэхухэм. Псалъэмакъым и пэщIэдзэм абы кърихьэлIахэр еплъащ террористхэм ягъэжэкъуа ди цIыхухэм ятеухуауэ Суановэ Залинэ триха фильмым.

Подробности... | Просмотрено: 4
ЩIалэгъуэ

16.10.2019 - 08:07

Къурш гъуэгуанэхэм мы гъэм турист мин 17-м щIигъум къыщакIухьащ

 

Подробности... | Просмотрено: 2
Тхыдэ

16.10.2019 - 08:02

Мысыр усыгъэм и неоклассик аль-Баруди Мыхьмуд (Наурзокъуэ)

1878 гъэм банкирхэм къытракъузэри, хедив Исмэхьил къызэрегъэпэщ Мысырым и мылъкур зыхуэдэр къэзыпщытэну комиссэ. Комиссэм нэмыукIытагъэ хэлъу Исмэхьилрэ абы и министрхэмрэ игъэкъуаншэрт, я суд ищIэми ярейуэ, иужькIэ яхуегъэув я къулыкъухэм текIыну, мохэри комиссэм йодаIуэ.

Подробности... | Просмотрено: 3

Страницы