ЦIыхухэр Президентым йопсалъэ

Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир, хабзэ зэрыхъуам тету, махуэку кIуам теленэтын занщIэмкIэ жэуап яритащ ди къэралым и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм щыпсэу цIыхухэмрэ хамэ къэралхэм щыщхэмрэ я упщIэхэм. Путиныр Президент къулыкъум зэрыпэрыхьэрэ мыр теленэтын 17-нэщ. «Первый», «Россия 1», «Россия-24», «НТВ», «ОТР», «Мир» каналхэмкIэ къата теленэтыным къыщыIуащ ди хэкум и жылагъуэ-политикэ, социально-экономикэ щытыкIэхэм, хамэ къэрал Iуэхухэм ятеухуа упщIэхэмрэ къэрал унафэщIым и жэуапхэмрэ. Нэтыным щIидзэн и пэ къихуэу телефонкIэ, смс-кIэ, ммс-кIэ, сайтхэмкIэ, соцсетхэмкIэ, мобильнэ гуэдзэнымкIэ, видео-зыхуэгъэзэныгъэкIэ упщIэ мелуанрэ ныкъуэрэ хуэдиз къаIэрыхьат теленэтыныр зыгъэхьэзырхэм. Къатхэхэм, къэпсалъэхэм я нэхъыбэр зыгъэпIейтейр узыншагъэр хъумэным, щIэныгъэ зэгъэгъуэтыным, псэупIэ-коммунальнэ IэнатIэм, унагъуэщIэхэм къыIах ипотекэм, пенсэм, лъэпкъ проектхэм, нэгъуэщIхэми ятеухуауэ щытащ. Адрей илъэсхэм къащхьэщыкIыу, мы гъэм теленэтын занщIэр щIимыдзэ щIыкIэ языныкъуэ Iуэхугъуэхэр зэфIахын щIадзащ. Мэкъуауэгъуэм и 9 лъандэрэ цIыхубэм къагъэхь упщIэхэр Путиным Iэрыхьащ икIи зыбжанэрэ зэIущIэхэр иригъэкIуэкIащ. КъищынэмыщIауэ, нэтын занщIэм хэлэжьыхьащ федеральнэ министрхэмрэ хэгъэгу Iэтащхьэхэмрэ. Нэгъабэ къыщхьэщыкIыу, мы гъэм Iуэхур щекIуэкI студием щIэсащ къэрал къулыкъущIэхэр, медицинэм, экономикэм, спортым, щIэныгъэм, щэнхабзэм, гъуазджэм я лэжьакIуэхэр, дзэм къулыкъу щызыщIэхэр, жылагъуэ лэжьакIуэхэр, щIалэгъуалэм ящыщхэр. Путиным и теленэтын занщIэм къыщыIуа упщIэхэмрэ жэуапхэмрэ ятеухуа тхыгъэ убгъуа ди газетым и къыкIэлъыкIуэ къыдэкIыгъуэм тетынущ.

НЭЩIЭПЫДЖЭ Замирэ.
Поделиться: