Бжыгъэр зи лъабжьэ Iэмалхэм трагъащIэ

Гъэ еджэгъуэщэм зэхъуэкIыныгъэщIэхэри Iуэху зехьэкIэщIэхэри къыдэкIуащ. Егъэ­джэныгъэм и фIагъыр къэIэтыным хуэгъэпса апхуэдэ бгъэдыхьэкIэщIэхэм зыщаубгъу ди щIыналъэми. Абы и щыхьэтщ «ДыгъафIэ къалэм» къыщызэIуаха IT-классхэр. Бжыгъэр зи лъабжьэ технологиехэм епха предметхэу математикэр, физикэр, информатикэр нэхъ куууэ щаджыну а гупхэм хэсынухэр къыхахащ 6 - 9-нэ классхэм щIэс ныбжьыщIэхэу а унэтIыныгъэм дихьэххэм. 

Классхэр щаубзыхум гулъытэ хуащIащ ныбжьыщIэхэм еджэным щаIэ зэфIэкIхэм, зэпеуэ зэмылIэужьыгъуэхэм къыщагъэлъэгъуа щIэныгъэхэм, къэпщытэныгъэхэм къыщахьа оценкэхэм. Апхуэдэ къэпщытэныгъэ ткIийм кIуэцI­рыкIащ сабий академием и еджакIуэ 16. Ахэр иджы щоджэ «ДыгъафIэ къалэм» къыщызэ­Iуаха япэ IT-классым. 
- Махуэ къэс зызыужь, зызыхъуэж егъэджэныгъэ IэнатIэр зыхуэныкъуэщ IT-классхэр. Абыхэм я къалэн нэхъыщхьэр зэфIэкI лъагэ зыбгъэдэлъ школакIуэхэр гупу къыхэгъэбелджылыкIауэ бжыгъэр зи лъабжьэ технологие пэрытхэм щхьэхуэу икIи нэхъ куууэ хуегъэджэнырщ, - жиIащ IуэхугъуэщIэм щхьэкIэ КъБР-м цIыхухэр егъэ­джэнымкIэ, щIэныгъэмкIэ, щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Езауэ Анзор. - Апхуэдэ классхэм папщIэ программэ щхьэхуэ зэхэд­гъэуващ, математикэм, физикэм, информатикэм хухах сыхьэт бжыгъэхэр щынэхъыбэу. 
Фигу къэдгъэкIыжынщи, IT-классхэр къызэ­Iухыным хуэщIа проектым къыщыгъэлъэгъуа Iуэхугъуэхэр зэгъусэу зэфIахынущ еджапIэ нэхъыщхьэхэм, IТ IэнатIэхэм, «Кванториум» сабий технопаркым, Сабий зэчиифIэхэм щадэлажьэ щIыналъэ центрым я IэщIагъэлIхэм. А классхэм щеджэ ныбжьыщIэхэр я къару еплъыжыну Iэмал яIэщ технологиещIэхэр, техникэщIэхэр къэгъэIурыщIэнымкIэ. Къэхутэныгъэ щIыкIэм зэкIэ тет а Iуэху бгъэдыхьэкIэщIэм адэкIи зыщрагъэу­б­гъунущ сабий академием, къызэIуахагъащIэ классыщIэм щIэсхэр къапэщылъ къалэнхэм зэрапэлъэщым кIэлъыплъа нэужь. 

ЖЫЛАСЭ Маритэ.
Поделиться: