Махуэгъэпс

НОБЭ

Гъатхэпэм и 24, бэрэжьей

♦Жьэн узым ебэныным и дунейпсо махуэщ

♦Урысейм и Дзэ-Хьэуа Къарухэм я штурман IэнатIэм и махуэщ

♦1948 гъэм къалъхуащ философие щIэныгъэхэм я доктор, ЩIДАА-м и академик, КъШР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Шенкао Мухьэмэд.

♦1948 гъэм къалъхуащ КъШР-м и къэрал, политикэ лэжьакIуэ Арэшыкъуэ Мухьэмэд.

НОБЭ

Гъатхэпэм и 23, гъубж
Метеорологием и дунейпсо махуэщ
Урысейм и Гидрометеорологие IэнатIэм и лэжьакIуэхэм я махуэщ
1923 гъэм
къалъхуащ Зеикъуэ къуажэм щIыхь зиIэ и цIыхуу щыта, IуэрыIуатэдж ХьэфIыцIэ Мусэбий.
1939 гъэм къалъхуащ УФ-м щIыхь зиIэ и юрист, юстицэмкIэ 2-нэ класс зиIэ къэрал чэнджэщэгъу Абазэ Руслан.
Дунейм и щытыкIэнур

Мазаем къэхъуахэр

1958 гъэм мазаем и I-м Америкэ Штат Зэгуэтхэм хьэршым ягъэлъэтауэ щытащ щIым и спутник IэрыщIыр. Апхуэдэ щIыкIэкIэ ахэр дуней псом щыетIуанэ хъуащ. Япэ дыдэу спутник зыгъэлъэтар СССР-ращ.
«Эксплорер-I» спутникыр килограмм I3,6-рэ хъурт. Абы ракетэ кIуэцIым, щIыбым щыщыIэ температурэр къэзыпщытэ Iэмэпсымэ хэтт, микрофон хагъэуват микрометеорхэр къызэрыжьэхэуэр итхын щхьэкIэ.
ЩIэныгъэлI Ван Аллен Джеймс къигупсыса а Iэмэпсымэр килограмми 5 хъурт. А IэмалымкIэ хьэршым щыщыIэ щытыкIэр щIым щыIэхэм къалъэIэсырт. 

НОБЭ

Гъатхэпэм и 22, бэрэжьей

Псыежэххэм я дунейпсо махуэщ
Таксистым и дунейпсо махуэщ

1928 гъэм къалъхуащ РСФСР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ Жамбэч Мухьэдин.
1936 гъэм къалъхуащ биологие щIэныгъэмкIэ доктор, КъБКъМУ-м и профессору икIи и япэ ректору щыта, КъБР-мрэ УФ-мрэ щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ ФиIэпщэ Борис.

Дунейм и щытыкIэнур

НОБЭ

Гъатхэпэм    и 21, гъубж

         Лъэпкъ зэхэгъэж зэращIым ебэныным и дунейпсо махуэщ

         Усыгъэм и дунейпсо махуэщ

         Гуащэ зыщIым и дунейпсо махуэщ

         Даун узыфэр зыпкърытхэм я дунейпсо махуэщ

         Мэзхэм я дунейпсо махуэщ

         Гуащэ театрым и дунейпсо махуэщ

         Гъэрэ щIырэ щызэхэкI махуэщ

ЩIым и махуэ

Ди планетэм тет къэралхэм я нэхъыбэм гъатхэпэм и 20 - 21-хэм «ЩIым и махуэ» зыфIаща Iуэхугъуэхэр щокIуэкI. А махуэм дыгъэм и нэхури жэщым и кIыфIри я кIыхьагъкIэ зэхуэдэ мэхъу. ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, а зэблэкIыгъуэ кIэщIым къриубыдэу щIыуэпсым и щытыкIэм зехъуэж.

НОБЭ

Гъатхэпэм и 20, блыщхьэ

♦ЩIым и дунейпсо махуэщ

♦Насыпым и дунейпсо махуэщ

♦Астрологием и дунейпсо махуэщ

♦Социальнэ лэжьыгъэм и дунейпсо махуэщ

♦Лы мышхыным и дунейпсо махуэщ

♦1944 гъэм Докшукинэ спирт заводым, зэрагъэпэщыжа нэужь, лажьэу щIидзэжащ.

♦1992 гъэм «Урысей Федерацэм и ЛIыхъужь» цIэмрэ «Дыщэ вагъуэ» медалымрэ ягъэуващ.

НОБЭ

Гъатхэпэм и 17, мэрем

Адыгэ Республикэм и парламентаризмэм и махуэщ
1918 гъэм
къызэIуахащ Тэрч щIыналъэм ис лъэпкъхэм я II съездыр.
1938 гъэм къалъхуащ Адыгэ Республикэм и цIыхубэ сурэтыщI Дыгъужь Мыхьмуд.

Дунейм и щытыкIэнур

«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ.  Хуабэр махуэм градус 14 - 15, жэщым  градуси 9 -11 щыхъунущ.

НОБЭ

Гъатхэпэм и 16, махуэку

♦Урысейм Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министерствэм экономикэ шынагъуэншагъэмкIэ и IэнатIэхэр къыщызэрагъэпэща махуэщ.

♦1942 гъэм къалъхуащ УФ-м, КъБР-м, КъШР-м, АР-м, Дагъыстаным я цIыхубэ дохутыр, медицинэ щIэныгъэхэмкIэ доктор, профессор, ЩIДАА-м и академик Лий Адэлджэрий.

Дунейм и щытыкIэнур

НОБЭ

Гъатхэпэм и 15, бэрэжьей

         ЩэхуакIуэхэм я хуитыныгъэр хъумэным и дунейпсо махуэщ

         Социальнэ лэжьыгъэ егъэкIуэкIыным и дунейпсо махуэщ

         1917 гъэм ПIалъэкIэ щыIэ Правительствэм и орган Тэрч къыщызэрагъэпэщащ.

         1880 гъэм къалъхуащ адыгэхэм я цIыхубэ лIыхъужь Къылыш СулътIан-Джэрий.

         1913 гъэм къалъхуащ адыгей драматург, актрисэ, критик Натхъуэ Долэтхъан.

Страницы

Подписка на RSS - Махуэгъэпс