Махуэгъэпс

НОБЭ

ЦIыхубзхэм залымыгъэ якIэлъызехьэным пэщIэтыным и дунейпсо махуэщ. ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм 1999 гъэм дыгъэгъазэм и 17-м къищта унафэмкIэ ягъэуващ ар.
Урысейм и мамырщIэкъу дзэхэм я махуэщ
1339 гъэм Москва Кремлым жыгейм къыхэщIыкIа и блынхэр зэтелъхьэн щIадзащ.
1735 гъэм ягъэжащ Пащтыхь-тхьэгъушыр.
1935 гъэм СССР-м щагъэуващ «ЩIыхьым и Дамыгъэ» орденыр.

ГъэщIэгъуэнщ

         Псы щIыIум щес бабыщ, къаз щыр цIыкIухэм уакIэлъыплъыныр гухэхъуэгъуэщ: зы мэскъалкIэ лъэныкъуэкIэ иримыхьэкIыу ахэр анэм и ужьым итщ. Дауэ зэи зызымыхъуэж апхуэдэ мардэм тетыныр абыхэм къазэрехъулIэр?

ЩIэныгъэлI физикхэм дызэрыщагъэгъуазэмкIэ, жэуапыр гидродинамикэм и хабзэхэм къазэрыпэщIэуэр япэм иту кIуэ анэм зэтреубыдэри, абы и ужьым ит и шырхэм я къарур хъума мэхъу.

Я губгъуэ яIэжщ

Гупышхуэ зэрыгъэхъуа къуаргъхэм нэхумыщым зыщаIэткIэ, кхъухьлъатэ къэтIысым хуэдэу, макъышхуэ ящI икIи гурыIуэгъуейкъым ар электрокъарум и зы лIэужьыгъуэу зэрыщытыр. Иужьрей зэманым дунейпсо щIэныгъэлIхэм я деж гулъытэ лей щигъуэтащ къуалэбзухэмрэ къэзылъэтыхь бадзэ лIэужьыгъуэхэмрэ къагъэхъу электрическэ губгъуэхэм я зэхъуэкIыныгъэ мащIэми дунеймрэ щIыуэпсымрэ къазэрыпэджэжым.

НОБЭ

Мыщэхуэным и дунейпсо махуэщ

1861 гъэм Урысейм и император Александр ЕтIуанэм и унафэкIэ Министрхэм я Совет къызэрагъэпэщащ.

1927 гъэм Москва къыщызэIуахащ Опереттэм и къэрал театрыр.

1956 гъэм КПСС-м и ЦК-м унафэ къищтащ балъкъэр, къэрэшей, къалмыкъ, ингуш, шэшэн лъэпкъхэм я автономиер зэфIэгъэувэжыным теухуауэ.

1729 гъэм къалъхуащ урыс дзэзешэ цIэрыIуэ, генералиссимус Суворов Александр.

НОБЭ

♦1965 гъэм СССР-м и Кинематографистхэм я союз къызэрагъэпэщащ.

♦1794 гъэм къалъхуащ адыгэ еджагъэшхуэ, тхыдэдж, филолог, узэщIакIуэ Нэгумэ Шорэ.

♦1920 гъэм къалъхуащ адыгэ усакIуэ цIэрыIуэ, зэдзэкIакIуэ, щIэныгъэлI КIуащ БетIал.

♦1947 гъэм къалъхуащ усакIуэ, журналист, зэдзэкIакIуэ Уэрэзей Афлик къыщалъхуа махуэщ.

Филологие щIэныгъэхэмкIэ доктор, тхакIуэ ХьэкIуащэ Мадинэ къыщалъхуа махуэщ.

Зауэм и тхьэ

 ЩэкIуэгъуэм и 19-р Урысейм и ракетэдзэхэмрэ артиллериемрэ я махуэщ
Урысейм и Ракетэдзэхэмрэ артиллериемрэ я махуэр хухэхащ къэралым и шынагъуэншагъэмрэ зыхъумэжыныгъэмрэ хъумэным ехьэлIауэ къулыкъу зыщIэхэр гъэлъэпIэным абыхэм я пщIэр Iэтыным. А махуэм и къежьапIэм дэ къытхутепсэлъыхьауэ щытащ артиллерист-зенитчик Пщыбий СулътIан.
Махуэ лъапIэр щэкIуэгъуэм и 19-м щIытраухуам щхьэусыгъуэ хэха иIэщ. 1942 гъэм и апхуэдэ махуэращ Дзэ Плъыжьым фашистхэм я ебгъэрыкIуэныгъэм къыщыщIидзауэ щытар.

НОБЭ

Къуэхэм я дунейпсо махуэщ
Урысейм щагъэлъапIэ Психологхэм я махуэр
1933 гъэм
къалъхуащ Мэкъумэш щIэныгъэхэм я доктор, профессор, РАЕН-м и академик, КъБР-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Уэлджыр Мушэхьид.
1940 гъэм къалъхуащ Физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, ЩIДАА-м и академик, КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Къэрал саугъэтыр зрата Шыбзыхъуэ Азэмэт.

НОБЭ

Философием и дунейпсо махуэщ
Телевиденэм и дунейпсо махуэщ
Тутын емыфэным и дунейпсо махуэщ
Сэлам зэхыным и дунейпсо махуэщ
Урысей Федерацэм и налог органхэм я лэжьакIуэхэм я махуэщ 
Бухгалтерым и махуэщ
1958 гъэм
къалъхуащ сурэтыщI-живописец, УФ-м и Художникхэм я зэгухьэныгъэм хэт Маргъущ Анатолий.

Дунейм и щытыкIэнур
 

«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уэфIу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градуси 16 - 18, жэщым градуси 9 щыхъунущ.

Нобэ

Гъуэгухэм къыщыхъу насыпыншагъэхэм хэкIуэдахэр ягу къыщагъэкIыж дунейпсо махуэщ

1699 гъэм Пётр Езанэм къыдигъэкIащ дэтхэнэ цIыху щхьэхуитми дзэм къулыкъу щищIэну Iэмал зэрыратым теухуа унафэ.

1842 гъэм Урысейм и император Николай Езанэм Iэ щIидзащ Нева псым япэ лъэмыжыр телъхьэным теухуа унафэм.

1866 гъэм Къэбэрдейм мэкъумэшыщIэхэр пщылIыпIэм щрагъэкIащ.

НОБЭ

Студентхэм я дунейпсо махуэщ

Сабий мылъхуэсхэм я дунейпсо махуэщ

         Урысейм щагъэлъапIэ уполномоченнэ участковэхэм я махуэр

         Азербайджаным и гуфIэгъуэщ - Лъэпкъ къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэр ягъэлъапIэ

         Армением щагъэлъапIэ дзэ-медицинэ лэжьакIуэм и махуэр

         Къыргъыз кином и махуэщ

         Чехиемрэ Словакиемрэ щагъэлъапIэ хуитыныгъэмрэ демократиемрэ щIэбэныным и махуэр

Страницы

Подписка на RSS - Махуэгъэпс