Махуэгъэпс

НОБЭ

Мазаем и 26, блыщхьэ

♦1940 гъэм къалъхуащ тхакIуэ Щауэ Къалидар.

♦1953 гъэм къалъхуащ адыгэ сурэтыщI, IуэрыIуатэдж, РАХ-м и дипломант, Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и художник ГъукIэ Замудин.

♦1965 гъэм къалъхуащ КъБР-м и Парламентым и депутат, Афганистаным щызэуахэм я республикэ зэгухьэныгъэм и унафэщIу щыта, къэрал дамыгъэ лъапIэ зыбжанэ зыхуагъэфэща Тхьэгъэлэдж Тимур.

НОБЭ

Мазаем и 22, махуэку

♦ЩIэпхъаджагъэ зыкIэлъызэрахьа цIыхухэм защIэгъэкъуэным и дунейпсо махуэщ

♦1942 гъэм къалъхуащ биологие щIэныгъэхэмкIэ доктор, КъБКъУ-м и профессор Щауэ Мухьэмэд.

♦1954 гъэм къалъхуащ КъБР-м и Парламентым и депутату щыта, Къэбэрдей-Балъкъэрым мэкъумэш хозяйствэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Щоджэн Мартин.

НОБЭ

Мазаем и 21, бэрэжьей

         Анэдэлъхубзэм и дунейпсо махуэщ

         Экскурсиер езыгъэкIуэкIым и дунейпсо махуэщ

         1819 гъэм Санкт-Петербург къэрал университетыр къызэIуахащ.

         1920 гъэм Урысейр электрификацэ щIынымкIэ и къэрал комиссэр (ГОЭЛРО) къызэрагъэпэщащ.

         1922 гъэм къалъхуащ шапсыгъ тхакIуэ цIэрыIуэ Лохвицкий Михаил (Аджыкъу-Джэрий).

НОБЭ

Мазаем и 20, гъубж

НОБЭ

Мазаем и 19, блыщхьэ

Джейхэр хъумэным и дунейпсо махуэщ
1954 гъэм
СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и Президиумым и унафэкIэ Кърым областыр РСФСР-м хагъэкIри, Украинэм иратащ.
1949 гъэм къалъхуащ адыгэ макъамэдж Къардэн Юлие.

Дунейм и щытыкIэнур

«pogoda.yandex.ru сайтым зэритымкIэ, Налшык уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градуси 5, жэщым градус 1 - 2 щыхъунущ.

НОБЭ

Мазаем и 16,  мэрем

         ХъыбарыщIэхэр зегъэкIуэным и дунейпсо махуэщ

         УФ-м и Дзэ-Тенджыз флотым и тIасхъэщIэххэм я махуэщ

         1956 гъэм къалъхуащ тхыдэ щIэныгъэмкIэ кандидат, ЩIДАА-м и член-корреспондент, жылагъуэ лэжьакIуэ Болэ Ильзитэ.

        

Дунейм и щытыкIэнур

 pogoda.yandex.ru сайтым зэритымкIэ, Налшык уэс къыщесынущ.  ЩIыIэр  махуэм 1 градус, жэщым градуси    2 -1 щыхъунущ.

 

НОБЭ

Мазаем и 15, махуэку
Лышх узыфэр зэфыкI сабийхэм ядэIэпыкъуным и дунейпсо махуэщ
Урысей Федерацэмрэ Беларусь Республикэмрэ щагъэлъапIэ зи къалэн зыгъэзащIэу нэгъуэщI къэралхэм щыхэкIуэда зауэлIхэм я фэеплъ махуэр
1960 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и Композиторхэм я зэгухьэныгъэр къызэрагъэпэщащ.
1932 гъэм къалъхуащ япэ адыгэ сурэтыщI-скульптор Къалмыкъ Фёдор.

Мы мазэр къэхъукъащIэхэмкIэ бейт

1958 гъэм мазаем и 1-м Америкэ Штат Зэгуэтхэм хьэршым ягъэлъэтауэ щытащ щIым и спутник IэрыщIыр. Апхуэдэ щIыкIэкIэ, ахэр дуней псом щыетIуанэ хъуащ. Япэ дыдэу спутник зыгъэлъэтар СССР-ращ.
«Эксплорер-1» спутникыр килограмм 13,6-рэ хъурт. Абы ракетэ кIуэцIым, щIыбым щыщыIэ температурэр къэзыпщытэ Iэмэпсымэ хэтт, микрофон хагъэуват микрометеорхэр къызэрыжьэхэуэр итхын щхьэкIэ.
ЩIэныгъэлI Ван Аллен Джеймс къигупсыса а Iэмэпсымэр килограмми 5 хъурт. А IэмалымкIэ хьэршым щыщыIэ щытыкIэр щIым щыIэхэм къалъэIэсырт. 

НОБЭ

Мазаем и 14, бэрэжьей
ЗэгуэкIуахэм я дунейпсо махуэщ
Тхылъхэр саугъэт щIыным и дунейпсо махуэщ
1932 гъэм къалъхуащ экономикэ щIэныгъэхэмкIэ доктор, профессор, 1997 - 2000 гъэхэм Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэу щыта Акъбащ Борис.
1951 гъэм къалъхуащ КъБР-м промышленностымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, политик Атэлыкъ Анатолэ.

НОБЭ

         Мазаем и 13, гъубж

Радиом и дунейпсо махуэщ

         1908 гъэм къалъхуащ къэрал лэжьакIуэ, политик, Къэбэрдей АССР-м и Министрхэм я Советым и УнафэщIу 1951 - 1957 гъэхэм щыта Лъостэн Чэлимэт.

         1945 гъэм къалъхуащ сурэтыщI, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Гъыдэ Валерэ.

Страницы

Подписка на RSS - Махуэгъэпс