Махуэгъэпс

НОБЭ

♦Урысейм и Дзэ-Хьэуа Къарухэм я командованэ нэхъыщхьэм и махуэщ
♦Тунисым щагъэлъапIэ я Революцэм и махуэр
♦1535 гъэм
Лимэ къалэм (иджыпсту Перу къэралым и щыхьэрщ) и лъабжьэр ягъэтIылъащ.
♦1765 гъэм Урысей пащтыхьым указ къыдигъэкIауэ щытащ пщыхэм емыдаIуэ пщылIхэр Сыбырым ягъэкIуэну хуит ищIу.
♦1825 гъэм Москва Театр Иныр къыщызэIуахащ.
♦1925 гъэм «Новый мир» журналым и япэ номерыр къыдэкIащ.

Нобэ

Сабийхэм къагупсыса, зэпкъралъхьа Iэмэпсымэхэм я махуэщ

НОБЭ

♦МахуэгъэпсыжьымкIэ ИлъэсыщIэм и япэ махуэщ
♦Узбекистаным щагъэлъапIэ Хэкум и хъумакIуэм и махуэр

♦1700 гъэм Пётр Езанэм унафэ ищIащ европэ къэралхэм щыпсэухэм я щыгъынхэм хуэдэхэмкIэ пщы псоми захуэпэн хуейуэ.
♦1814 гъэм Санкт-Петербург къыщызэIуахащ Императорым и библиотекэр. Абы тхылъ къыIах хъунут апхуэдэ гупыж зыщI дэтхэнэми.
♦1921 гъэм Налшык къыщызэIуахащ къэрал библиотекэ.
♦1929 гъэм Москва областыр къызэрагъэпэщащ.

Нобэ

♦Урысей Печатым и махуэщ. УФ-м и Совет Нэхъыщхьэм и Президиумым 1991 гъэм дыгъэгъазэм и 28-м къищта унафэм ипкъ иткIэ ягъэуващ.

НОБЭ

Урысей Федерацэм и прокуратурэм и лэжьакIуэм и махуэщ. 1722 гъэм Пётр Езанэм къэрал органыщIэ – Урысейм и прокуратурэр – къызэригъэпэщащ. Урысейм и япэ прокурору ягъэуват Ягужинский Павел.
1820 гъэм Инджылызым къыщызэрагъэпэщащ Пащтыхьыгъуэм и астрономие зэгухьэныгъэ.
1922 гъэм Къэрэшей-Шэрджэс АО-р къэунэхуащ.
1936 гъэм «Локомотив» спорт зэгухьэныгъэр къызэрагъэпэщащ.

ЩIыпIэ дэгухэм я махуэ

Дыкъэзыухъуреихь дунейм хэхауэ яхъумэ и щIыпIэхэр (мэзкъуэдыхэмрэ мэзгъэфIэнхэмрэ) зэрыдиIэр IэмалыфIщ щIыуэпсыр зэрыщытам хуэдэу къызэтегъэнэнымкIэ. 

Нобэ

♦ФIыщIэ щIыным и дунейпсо махуэщ
♦Урысейм и мэзгъэфIэнхэмрэ (заповедникхэмрэ) лъэпкъ паркхэмрэ я махуэщ. 1917 гъэм Урысейм къыщызэрагъэпэщащ япэ мэзгъэфIэныр -Баргузин щIыпIэм (Бурятие) псэущхьэхэр хъумэным хуэщIа къэрал IуэхущIапIэм лэжьэн щыщIидзащ.
♦1569 гъэм дунейпсо тхыдэм щыяпэу Инджылызым лотерей щагъэджэгуащ.
♦1693 гъэм Сицилие хытIыгум (Италие) Этна вулканыр къыщиури, щIыр щыхъеящ. Абы цIыху мин 60-м щIигъу хэкIуэдащ.

Нобэ

1781 гъэм Москва къыщызэIуахащ Пётр Езанэм и цIэр зыфIаща театрыр. Иджыпсту ар Театр Инырщ.
1863 гъэм дунейм щыяпэу Лондон къыщызэIуахащ метрополитен. А гъуэгум километри 3,6-рэ и кIыхьагът.
1920 гъэм къару игъуэтащ Франджым щыIэ Версаль уардэунэм I9I9 гъэм мэкъуауэгъуэм и 28-м Iэ зыщытрадзауэ щыта зэгурыIуэныгъэм - Япэ дунейпсо зауэр зэриухам щыхьэт техъуэм.
1920 гъэм Лъэпкъхэм я Лигэр къызэрагъэпэщащ. Ар 1946 гъэ пщIондэщ зэрылэжьар.

Къаплъэныр къокIуэ!

Къэблэгъа илъэсыщIэр, 2022 гъэр, КъуэкIыпIэ махуэгъэп­сымкIэ Къаплъэным ейщ. Мазэ 12-кIэ жьантIэм дэса Выр токIуэтри, утыкум къохьэ щхьэ­зыфIэфIагъыр зи хьэл нэхъыщ­хьэ, нэгъуэщIым и жыIэр зи деж щыпхымыкI Къаплъэн уардэр. ЩIэщыгъуэу, Iуэхугъуэ гъэщIэгъуэнхэмкIэ гъэнщIауэ щытынущ а псэущхьэм и нэIэм щIэту екIуэкIыну илъэсыр. Сыт хуэдэу абы дызэрыIущIэнур, дауэ дыкъызэрыдекIуэкIынур?

Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ

Илъэсым къриубыдэу махуэр щынэхъ кIэщIщ, жэщыр щынэхъ кIыхьщ

1610 гъэм яукIащ Урысейм пащтыхьыгъуэр щызыубыдыну хущIэкъуа Лжедмитрий ЕтIуанэр.

1891 гъэм США-м и Спрингфилд къалэм дунейм щыяпэу баскетболымкIэ зэхьэзэхуэ щекIуэкIащ. А джэгукIэ лIэужьыгъуэр къигусысат физкультурэмкIэ егъэджакIуэ Нейсмит Джеймс.

1899 гъэм Санк-Петербург къыщыдэкIащ «Огонёк» журналым и япэ номерыр.

Страницы

Подписка на RSS - Махуэгъэпс