Календарь событий

20 апреля 2024

БзаджащIэхэм закъевмыгъэгъапцIэ

Банк Нэхъыщхьэм къипсэлъыкI хуэдэу жаIэурэ цIыхухэм зыщыхуагъазэ, ахэр къыщагъапцIэ къохъу. Дауэ-тIэ бзаджащIэхэр къызэрыщIэвгъэщыфынур? 

Ветеранхэм гулъытэ хуащI

Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэмрэ къэрал кIуэцIы­дзэхэмрэ я ветеранхэм я махуэм теухуа зэIущIэ гуапэ щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым ОВД-мрэ ВВ-мрэ я ветеранхэм я советым. 

Ди лъахэгъухэр кърагъэблэгъэж

Тыркум щылажьэ кавказ хасэхэм я федерацэм ­(КАФФЕД) хэтхэр мы махуэ- хэм КИФЩI-м адыгэ зэрыс и республикэхэм щохьэщIэ. Ахэр дыгъуасэ ирагъэблэгъащ ­КъБР-м и Парламентым. Хьэ­щIэ­хэм яIущIащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и унафэщIым и къуэдзэ Къардэн Мурат, Дунейпсо Адыгэ Ха­сэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий.