Щэнхабзэ

ПсэкIэ щIалэхэр

Налшык дэт Лъэпкъ музейм   щагъэлъагъуэ  «Анна» валеологие  клубым  хэтхэм  я Iэдакъэ къыщIэкIа сурэтхэмрэ  нэгъуэщI  лэжьыгъэхэмрэ. 

         Илъэс къэси хуэдэу, мыгъэрейми  «ПсэкIэ щIалэхэр» фIэщыгъэ хуащIащ.  «Анна» клубым и унафэщI  Фатеевэ Юлие  зэрыжиIамкIэ, цIыху IэпщIэлъапщIэхэм ягъэлъагъуэ лъэпкъ фащэхэмкIэ хуэпа гуащэхэр,  гуащэ щабэхэр, фэеплъ тыгъэ цIыкIухэр, хэдыкIым и Iэмал зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ щIа сурэтхэр, нэгъуэщIхэри.   

Ди бзэкIэ дывгъэгупсысэ

         Бзэращ лъэпкъым и лъынтхуэр, абы и «лэжьэкIэм» куэдкIэ елъытащ  и псэукIэр зыхуэдэнури. Адыгэбзэм и гъащIэр кIыхь хъуну щIэхъуэпс щIэныгъэлIхэм, IэщIагъэлIхэм я мащIэкъым абы теухуа гурыгъузхэр. Абыхэм щIэх-щIэхыурэ утыку кърахьэ абы и зыужьыныгъэм теухуауэ щыIэ гугъуехьхэри ахэр зэфIэхынымкIэ щыIэ хэкIыпIэхэри. Апхуэдэ зы Iуэху еплъыкIэщ фи пащхьэ итлъхьэ тхыгъэм къыщыгъэлъэгъуари. Ар зи IэдакъэщIэкIыр адыгэбзэкIэ усэ купщIафIэ куэд зи къалэмыпэм къыщIэкIа, усакIуэ Уэрэзей Афликщ.

ЗэфIэкIышхуэ зиIа адыгэлI

КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ, Америкэм и Штат Зэгуэтхэм я ТхакIуэхэми Режиссёрхэми я зэгухьэныгъэхэм хэта, тхыдэтх, экономикэ, философие щIэныгъэхэмкIэ кандидат, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, композитор, уэрэдус, дирижёр, псапащIэ Къандур Мухьэдин и ныбжьыр илъэс 86-м иту иджыблагъэ дунейм ехыжащ.

НэгъуэщI къару хэхыпIэ гуэр иIэ?

Адыгэбзэр хъумэным, егъэфIэкIуэным теухуауэ псалъэмакъ Iэджэ къаIэтащ, ирагъэкIуэкIащ. Ахэр зэмылIэужьыгъуэ куэд мэхъу. А псалъэмакъхэм нэхъыщхьэу IуэхугъуитI къахонэхукI. 
Зыр – нобэрей адыгэр и анэдэлъхубзэм зэрыхущытым, хуищI пщIэр зыхуэдэм, щIалэгъуалэр и анэдэлъхубзэм щIэпIыкIыным, ныбжьыщIэм адыгэбзэ Iурылъхьэжыным хуэгъэза псалъэмакъырщ. ЕтIуанэр – адыгэбзэр нобэ зэрыт щытыкIэм, абы и псалъэхэм я къулеигъэр зыхуэдэм, а къулеигъэр къызэгъэпэщыным ехьэлIа Iуэхугъуэхэрщ. 

КъатиплIу зэтет телъыджэ

 «Семирамидэ и хадэ кIэрыщIахэр» пасэрей Вавилоным бгъэдэлъа зэфIэкIышхуэм и дамыгъэу къэнащ. Хъыбар куэд зиIэ а хадэ къызэрымыкIуэр Вавилоным и тепщэгъуэр зэманкIэ зыIэщIэлъа Навуходоносор ЕтIуанэм и щхьэгъусэ Семирамидэ и цIэм ирапх. 

«Сыринэм» и адыгэбзэм ихьэхуахэр

                     Ди республикэм и «Сыринэ» щIалэгъуалэ гупыр «Театральная завалинка» урысейпсо зэпеуэм къыщыхэжаныкIащ. Абы теухуа хъыбар ди газетым тетащ. Нобэ теддзэр а Iуэху дахэр зи нэгу щIэкIа Къанкъул Раисэ и тхыгъэщ.

Зэхыхьэр щызэхашар Москва областым и Одинцовэ районым хыхьэ Осоргино къуажэм Эсамбаев Мыхьмуд и цIэр зезыхьэу дэт зыгъэпсэхупIэрщ.

         УФ-м и щIыналъэ 46-м я ныбжьыщIэ театр 174-м щыщу «Лесной городок» пансионатым щекIуэкIа фестивалым хэтыну гупыж зыщIахэм къыхахар 12 къудейт.

И тхыгъэхэр лъэп­къым и дыщэ чысэм илъу къэнащ

         Ди лъэпкъ щэнхабзэм и тхыдэм цIыхубэ творчествэр къыхэпхыжмэ, ямылейуэ куэд къанэркъым, жыжьэ дыди кIуэцIрыкI хуэдэ­къым. КъыщIэмынэр зыщ – тхыбзэм и тхыдэр зэкIэ зэрымылIэщIыгъуэрыбжэращ. ИтIанэми, а куу дыдэу къыпфIэмыщIын тхыдэми уи гур хэзыгъэхъуэн Iэджи хэлъщ. Апхуэдэхэм ящыщ зыщ Шортэн Аскэрбий и гъащIэмрэ и IуэхущIафэхэмрэ. Нэхъыбэм ар зэрацIыхур «Бгырысхэр» романращ. Пэжщ, нобэ роман зытхрэ зытхауэ Iэджи диIэщи, япэ итам и лIыгъэр къыдгурыIуащэркъым.

КъыпцIэ дэлэн цIэрыIуэр

           Гъэм и зэман къэс и Iэнэ ухуэкIэ иIэжщ. Гъавэр щыIуахыж бжьыхьэм хуэдэу щIым къытекI пхъэщхьэмыщхьэхэмрэ хадэхэкIхэмрэ унэри унагъуэри щагъэгуфIэ къызэрытхуимыхуэм хуэдэу, узыншагъэрэ къэуаткIэ гъэнщIа а гъащIэ гъусэхэм яхуэфэщэн пщIэ яхуэтщIыжыфыркъым. Унагъуэ шхыным и пщIэр зэрыкIэрыхур ди щIыналъэми лъэпкъ хьэлми емыкIу, фейдэ щIагъуи къызыхэдмых Iуэхущ. 

ЛъэхъэнэщIэм и щIэблэ

Я художественнэ дуней лъагъукIэкIи я хъэтIкIи япэ итахэм къащхьэщыкIыу, уеблэмэ «лъэхъэнэщIэм и щIэблэкIэ» уеджэ хъуну иужьрей илъэсхэм лъэпкъ лирикэм ныбжьыщIэ зыбжанэ, гуп щхьэхуэу, къыхыхьащ. Лъэпкъ литературэм и бэуэкIэм кIэлъыплъ щIэныгъэлIхэри къызэрыгуэкI щIэджыкIакIуэхэри зыщыгуфIыкI а щIэблэм хохьэ Хьэвжокъуэ Людмилэ, КъуэщIысокъуэ Марьянэ, Жамбэч Рабия, Гугъуэт Заремэ, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Беслъэней Нинэ, Иуан Аксанэ, Къэзан (Гъыдэ) ФатIимэт, Шорэ Маринэ, Кумыщ Маринэ, нэгъуэщIхэри.

Хьэрфхэр зэтехуа къудейщ

Италием щыIэ Аппенин хытIыгуныкъуэм и ипщэкIэ, Альпы бгы гупым и лъапэм деж щылъщ нобэ зэдгъэцIыхуну щIыналъэр нэмыцэхэмрэ урымхэмрэ я зэхуэдэ хэкуу къалъытэ Трентэ-Альтэ-Адиджэ автономиер. ЗыгуэркIэ ди лъэпкъым епхауэ пIэрэ а щIыналъэм кIуэцIрыж Адиджэ, языныкъуэхэм къызэрапсэлъымкIэ, Адиге псыежэхым и цIэр?

Страницы

Подписка на RSS - Щэнхабзэ