Щэнхабзэ

Гъуазджэмрэ щэнхабзэмрэ я цIыху

ДифI догъэлъапIэ

Мы махуэхэм илъэс бжыгъэ дахэ зэрырикъур егъэлъапIэ искусствовед, УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт, ТворчествэхэмкIэ Дунейпсо Академием и академик Сындыку Нелли. 

Щыуагъэхэр къыхагъэкIыж

 Шэшэн республикэм дызэрыт илъэсыр я анэдэлъхубзэм и гъэу ирахьэкIыну къалэн зыщащIыжащ.

Лъэпкъым гурэ псэкIэ хуолажьэ

«Шэджэм псыкъелъэхэр» ансамблым и художественнэ унафэщI, КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Мулай Алихъан илъэс куэдкIэ Кабардинка» къэрал академическэ ансамблым и къэфакIуэу щытащ. 

Музыкэ театрыр – илъэс 55-рэ!

IуэхущIапIэм и щIылъэныкъуэ хорыр
Музыкэ театрым илъэс 40-м щIигъукIэ щылэжьа Бицу Юрэрэ илъэс зыбжанэкIэ а IуэхущIапIэм и хорым и пашэу щыта Бекъул Зауррэ яужькIэ а къалэныр пщэрылъ хуэхъуащ КIуащ Заретэ. 20I7 гъэм и фокIадэ мазэм щыщIэдзауэ ар хормейстер нэхъыщхьэщ. Саратов консерваториер къиухыу къызэригъэзэжрэ абы щригъэджащ ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым.

Си хъуапсапIэ нэхъ ин дыдэхэм ящыщ зы

Ди къалэм и кум, Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 зэрырикъуам и цIэкIэ щыIэ утым деж, щаухуэну театрым и проектым къыщыгъэлъэгъуар драмэ театрт. Сэ абыкIэ сыарэзытэкъым, балет, оперэ, опереттэ зиIэ Музыкэ театр къызэIутхыныр си хъуэпсапIэ нэхъ ин дыдэу щытти. Ар Музыкэ театр пщIын щхьэкIэ хьэзыру щыIэ проектым зэхъуэкIыныгъэ мымащIэхэр хэлъхьэн хуейт: сценэр, оркестр мащэр куэдкIэ нэхъ ин щIын, макъамэр къабзэу цIыхухэм я деж нэсын папщIэ акустикэ жыхуэтIэм бгъэдыхьэкIэ лей худиIэн, балетым щхьэкIэ репетицэ щащI пэш хэщIыхьыжын, нэгъуэщI куэди.

Къафэмрэ уэрэдымрэ зи Iэпэгъу

ХьэIупэ ДжэбрэIил хуэдэ адэшхуэ зиIэ къуэрылъхум лъэпкъ макъамэмрэ къафэмрэ фIыуэ имылъагъункIэ Iэмал иIэтэкъым.
ХьэIупэ Къантемыр япэщIыкIэ къафэм дихьэхри, иужькIэ уэрэдым зритыжащ. Гъуазджэмрэ щэнхабзэмрэ я цIыхухэм псынщIэу гу лъатат абы макъ гуакIуэ зэриIэмрэ утыкум екIуу зэритымрэ. ЦIыхубэм ягу дыхьащ икIи занщIэу япхъуэтащ Къантемыр игъэзащIэ «Девушки Кавказа», «Кабардино-Балкария» уэрэдхэр. Абы и псалъэри макъамэри зейр и адэ къуэш ХьэIупэ Анзорщ.

Марионеткэхэм я музей

Марионеткэхэм (пасэрей гуащэхэм) я музей Лиссабон дэтым щызэхуэхьэсащ дуней псом щылажьэ Гуащэ театрхэм щахъумэхэм ящыщхэр. Нэхъыбэу абы щыболъагъу Португалием и спектаклхэмрэ оперэхэмрэ къыхэщ лIыхъужьхэм къытращIыкIа марионеткэхэр. Абы щIагъужащ къэрал куэдым къраша гуащэ зэмылIэужьыгъуэхэр. КъищынэмыщIауэ, театр, ажэгъафэ маскэхэр.

НыбжьыщIэхэм я нэгу зрагъэужь

КъБР-м Профсоюзхэм щэнхабзэмкIэ я унэм щIышылэм и 22-м концерт щатащ сабий творческэ гупхэм, уэрэджыIакIуэ-къэфакIуэхэм, «Креатив-каникулы. Зимний сезон» IуэхущIапIэм и музыкант ныбжьыщIэхэм. Мы Iуэхур и жэрдэмщ режиссёр Гумэ Маринэ, сыт щыгъуи а зэхыхьэр ядэзыIыгъ «Горянка» газетыр и дэIэпыкъуэгъуу.

Зэхыхьэ гуапэ

Вэрокъуэ Владимир и цIэр зэрихьэу Налшык дэт ЩэнхабзэмкIэ фондым иджыблагъэ литературэ пшыхь гъэщIэгъуэн щекIуэкIащ.

Джылахъстэней джэгу

Сабий творчествэмкIэ IуэхущIапIэу Тэрч къалэ дэтым и жэрдэмкIэ иджыблагъэ «Джылахъстэней джэгу» фIэщыгъэм щIэт зэпеуэ гъэщIэгъуэн а щIыналъэм щекIуэкIащ. Абы хэтащ курыт еджапIэ I6-м щеджэ ныбжьыщIэхэр.

Страницы

Подписка на RSS - Щэнхабзэ