Щэнхабзэ

Адыгэхэм ерыскъым мыхьэнэшхуэ ират

Адыгэхэм ижь-ижьыж лъандэрэ Iэщ зэрахуэ, махуэ къэс жыхуаIэм хуэдэу лы яшх, ауэ ди нэхъыжьхэм хъысэпыл зыIуагъахуэу щытакъым. Унагъуэм щыфIагъэж псэущхьэмрэ лы комбинатхэм щаукIымрэ зэхуэдэкъым. Унагъуэ Iэщыр фIыуэ ягъашхэ: хуэнщIей гъущэ ират, псы ирагъафэ. ФIагъэжа нэужь апхуэдэ Iэщым и лъыр нэхъ щIокI, и кIуэцIыр гъэкъэбзэгъуафIэщ, и фэри нэхъ токI. Ар зыхуей хуэмызэмэ, ягъэгужьеяуэ фIагъэжамэ, и лъынтхуэхэр къуза мэхъури лъыр щIагъуэу щIэкIыркъым. Апхуэдэ Iэщым и лыр плъыжь-фIыцIафэщ, щагъавэкIи лэпсым тхъурымбэ куэд трещIэ.

«Гуащэмахуэ» Сэтэней игъэзащIэу

«Фабрика» гупым хэта уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Къэзан Сэтэней «Гуащэмахуэ» уэрэдыр Къэнжал Iуащхьэм тету жиIэу клип трахащ.
- «Гуащэмахуэ» адыгэ цIыхубэ уэрэдым сэркIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ. Илъэс куэд и пэкIэ ар си гъащIэм къыхыхьащ, а уэрэдыр згъэзэщIэну чэнджэщ къызэзыта си адэм и фIыгъэкIэ. Тхыдэм къыхэна, абы лъабжьэ хуэхъуа лъагъуныгъэ хъыбар телъыджэм и гугъу къыщысхуищIым, ар хуабжьу сигу щIыхьат, - жеIэ Сэтэней.

Нэхъ жыджэрхэр ягъэлъапIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым ЩэнхабзэмкIэ и фонд Вэрокъуэ Владимир и цIэр зезыхьэм и унафэщI Мэкъуауэ Люазэ республикэм и лъэпкъ щэнхабзэ центрхэм я лIыкIуэхэр зэхуишэсащ. Ар теухуауэ щытащ блэкIа илъэсым зэфIагъэкIахэр къэпщытэжыным, мы гъэм къапэщылъхэр убзхыхуным.

Адыгэхэр къызыхэщ сериалхэр

 Тырку фильмхэр фIыуэ зылъагъухэр къахуэмыгъэсу поплъэ гъатхэпэм и II-м зи япэ Iыхьэхэр утыку кърахьэну «Явуз сулътIан Сэлим» сериалым.
 Тхыдэр зи тегъэщIапIэ теплъэгъуэхэм сыт хуэдэ зэмани щIэупщIэшхуэ яIэщ. «Явуз сулътIан Сэлим»-р драмэхэм хеубыдэ, нэгъуэщIу жыпIэмэ, гущIыхьэу иуххэм ящыщщ. Илъэс зыбжанэ хъуауэ ягъэхьэзыр сериалым, и цIэм къызэрыхэщщи, лIыхъужь нэхъыщхьэу хэтынущ дунейпсо тхыдэм гущIэгъуншагъкIэ зи цIэр щыIуа уэсмэнокъуэ сулътIанхэм яз Сэлим Езанэр.

Пшыналъэр зэчыр зыхуэхъужа Гуащэкъарэ

Урыс-Кавказ зауэм и гуащIэгъуэм хиубыдащ иджы Къэрэшей-ШэрджэскIэ зэджэ Хьэжрэт Къэбэрдейм и къэунэхугъуэр. «Къэбэрдейр ди IэмыщIэм илъщ, къэбэрдейхэр иджыри илъкъым», - иратхэрт урыс генералхэм Мэзкуу ирагъэхь дэфтэрхэм. 

Гукъыдэж къозыт гъэлъэгъуэныгъэ

Иджыблагъэ «Гранд-Кавказ» хьэщIэщым Илъэ­сы­щIэм хуэ­гъэпса гъэлъэгъуэ­ныгъэ къы­щы­зэIуахащ.

Псэр зытхьэкъу щIыналъэ

Екатеринбург дэт хьэщIэщ нэхъыфIхэм ящыщу тIум Къэбэрдей-Балъкъэрым теухуа гъэлъэгъуэныгъэ  къыщызэIуахащ.
«Къэбэрдей-Балъкъэрым псэр етхьэкъу»  Iуэху дахэм ди щIыналъэм, нэгъуэщI хэгъуэгухэм щыщ сурэтыщIхэм я IэдакъэщIэкIхэр щызэхуэхьэсащ.
Копылов Владимир, Давид Къантемыр, Белых Наталье, Болькин Сергей, Лягушкин Виктор, Земляниченкэ Александр сымэ я лэжьыгъэхэм теухуащ     ди щIыналъэм и щIыпIэ дахэхэм.

Адыгэ пщащэ цIэрыIуэ

Тырку къэралыгъуэм щыцIэрыIуэ актрисэ Сангу Эльчин иджыблагъэ ита интервьюм зэрыадыгэр щыжиIэм и мызакъуэу, къызыхэкIа лъэпкъым и хабзэ дахэхэм, зыщIапIыкIа гъэсэныгъэм уигъэгушхуэу щытопсэлъыхь.

«Пушкиным и картэм» и IуэхукIэ иджыри зэ

2022 гъэм щIышылэм и 1-м щегъэжьауэ «Пушкиным и картэкIэ» зэджэ банк картэм и къэгъэсэбэпыкIэм Iуэхугъуэ зыбжанэ щIэуэ халъхьэнущ.
Апхуэдэу, къэралым картэм кърилъхьэ сом мини 3-р минитху ищIащ. Абы къищынэмыщIауэ, УФ-м и Правительствэм и УнафэщI Мишустин Михаил и Iэ зыщIэлъ Унафэм ипкъ иткIэ, мазаем и 1-м щегъэжьауэ щIалэгъуалэр пщIэншэу здэкIуэ е зыщIыхьэ хъуну щэнхабзэ IуэхущIапIэхэмрэ псэкупсэ Iуэхугъуэхэмрэ нэхъыбэ хъунущ.

Псэм къыIэпыкI пшыналъэхэр

Апсэ Дианэ Къэрэшей-Шэрджэсым, Черкесск къалэм, щыщщ. Ди республикэм щопсэу, щолажьэ. ЗэрыцIыкIурэ адыгэ макъамэм щIэдэIун фIэфIщ, абы щыщIапIыкIащ унагъуэми, щеджа макъамэ школми. 
Нанэ и пшынэм IэфIу сипсыхьт…
- Си анэшхуэ Тохъутэмыщ Лейла пшынауэу щытащ. СыщыцIыкIум сфIэфIу седаIуэрт нанэ зэуэ макъамэхэм. СыбгъэдэтIысхьэрти, пшынэ Iэпэр зэригъэджэгум сыкIэлъыплъырт. ИтIанэ, зезгъэщхьыну сыхэтт. Абы сипсыхьауэ къыщIэкIынущ. СыцIыкIуу пшынэр ныбжьэгъу схуэхъуащ. Адыгэ пшынэм и макъыр си тхьэкIумэм ит зэпыту сыкъыдэкIуэтеящ. 

Страницы

Подписка на RSS - Щэнхабзэ