Щэнхабзэ

Сэ си фащэр адыгэ фащэщ

ФокIадэм и 28-р Адыгэ фащэм и ­махуэу зэрагъэуврэ илъэсипщI ирокъу. Абы ­лъандэрэ а Iуэхум лъэпкъ гъащIэм увыпIэ щхьэхуэ щеубыд. Ар иджыри зэ щыхьэт тохъуэ тхыдэ жыжьэм къып­хыкIа фащэ телъыджэ лъэпкъым къы­зэрыщIэнам. Ар зыгъэ­лъапIэхэм кIуэ пэтми къахохъуэ адыгэ фащэ­кIэ хуэ­пауэ а махуэм лэжьапIэ, еджапIэ кIуэ ныбжьыщIэ куэдым къалэ уэрамхэм уащрохьэлIэ. КIуэ пэтми, ­нэхъыбэ мэхъу фащэ езыгъэдхэмрэ     ар зезы­­хьэ­хэмрэ.

Дахагъэмрэ гуапагъэмрэ я дуней

Сочэ къалэм щызэхуащIыжащ къэфакIуэхэм папщIэ къызэрагъэпэщ «Дахагъэмрэ гуапагъэмрэ дунейр кърагъэлынущ» XXI щIыналъэ зэхуаку олимпиадэр. Хабзэ зэрыхъуауэ, ар къызэригъэпэщащ Дунейпсо Арткомитетым.

Апхуэдэ къару зиIэр фащэрт

Къэбэрдей-Балъкъэрым лъэпкъ щэнхабзэм зыщезыгъэужьахэм я гугъу щытщIкIэ, Атэлыкъ унэцIэр абы гуэхыпIэ иIэкъым.

ЦIыхубэмрэ унафэщIхэмрэ я лъэмыж

Шурдым Мадинэ Бахъсэн районым хыхьэ Жэнхъуэтекъуэ къуажэм къыщалъхуащ. Курыт школыр къиуха нэужь, КъБКъУ-м ФилологиемкIэ и институтым урысыбзэмрэ урыс литературэмкIэ и къудамэм щеджащ. Абы щIэсу Мадинэ усэ тхыным дихьэхащ. Усэ гъэхуауэ къеджэнымкIэ зэпеуэхэм ар щIэх-щIэхыурэ хыхьэрт, литературэ журналхэм и тхыгъэхэр къытригъадзэрт, ауэ и IэдакъэщIэкI усэхэр газетхэм иритыну тегушхуэртэкъым. Абыхэм къадэкIуэу, Шурдымыр рекламэм епха агентствэм менеджеру лэжьэн щыщIидзащ.

Пшынэм и Гуащэ!

Пшынэ макъым гур егъэпIейтей, лъэр щIегъэкI… пшынэ макъым уегъэгупсысэ. Адыгэ пшынэр пшынауэ Iэзэм иIыгъмэ, гури псэри ихьэхуу егъэбзэрабзэ. БырмамытI Гуащэкъарэ пшынауэным къыхуигъэщIа хуэдэт. КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ БырмамытI Гуащэкъарэ лъэпкъ щэнхабзэр зыIэтахэм ящыщщ. I928 гъэм Дзэлыкъуэ щIыналъэм хыхьэ Сэрмакъ къуажэм къыщалъхуащ. БырмамытI Хьисэ и хъыджэбз цIыкIухэм пшынэ къащыхуищэхуам, я къуажэм пшынэ зиIэу дэсыр а зы унагъуэрт. Хъыджэбз нэхъыжьитIыр пшынэ еуэфырти, нэхъыщIэ цIыкIур – Гуащэкъарэ - абыхэм ехъуапсэрт.

СыткIи щапхъэ

Ижь-ижьыж зэман лъандэрэ адыгэхэм къадэгъуэгурыкIуэ хабзэ нэхъыщхьэхэм, нэхъыфI дыдэхэм ящыщщ нэхъыжьхэмрэ цIыхубзхэмрэ пщIэшхуэ зэрыхуащIыр, сабийм гулъытэ щхьэхуэ зэры­хуаIэр. Нэхъыжьым и пса­лъэр тIу ящIыркъым, абы жи­Iам падзыжIакъым, атIэ ар гъэзэщIэн хуейуэ аращ. Нэ­хъыжьым жьантIэр и тIы­сы­пIэщ. Нэхъыжьым и пса­лъэр зэпаудыркъым, и гъуэгу зэпаупщIыркъым, Iэ сэмэгукIэ зыри хуашийркъым, нэхъыжьыр щыту зыри тIысыркъым, нэхъыжьыр зыбгъэдэс ефэ-ешхэ Iэнэм щIалэгъуалэ ягъэтIысыркъым, атIэ ахэр нэхъыжьхэм ящ­хьэщытщ е Iэнэ щхьэхуэм ягъэтIыс.

Кавказ пшыналъэхэм я махуэщI

ИлъэсипщI ирокъу «Кавказым и симфоние» зыфIаща щэнхабзэ пэхуэщIэр (проектыр) дунейм къызэрытехьэрэ. Лъэпкъ щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ хэлъхьэныгъэ дахэ хуэхъуа жэрдэмым ехьэлIа пресс-зэIущIэ Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым 2022 гъэм фокIадэм и 28-м щекIуэкIынущ.

ЗэпыщIэныгъэхэр ирагъэфIакIуэ

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ щыхьэщIащ Къэрал Эрмитажым и унафэщI Пиотровский Михаил.

Къумыкъум и зэфIэкIыр

Къумыкъу (Къумахуэ) Динэ дежкIэ щапхъэт илъэс 50-м щIигъукIэ щIэблэр гъэсэнымрэ егъэджэнымрэ зи гуащIэ хэзылъхьа и адэ-анэр. А тIуми къыхуагъэфэщат КъБР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ цIэ лъапIэр. Галинэ (Щоджэнхэ япхъущ) ЩIыхьым и дамыгъэ орденыр къратат, Мухьэрбий илъэс куэдкIэ Аруан курыт школым и унафэщIу лэжьат. Урысейм егъэджэныгъэмкIэ и отличник цIэр Галини Мухьэрбии къыфIащауэ щытащ.

Лъэпкъ гупсысэр къэзыгъэуш Сэралъп Мадинэ

Сэральп Мадинэ дэрбзэр къудейкъым, ар лъэпкъ тхыдэр зыхъумэ, лъэпкъ щэнхабзэм хэлъхьэныгъэ екIу хуэзыщI IэпэIэсэ зырызхэм ящыщщ. Абы и Iэзагъым щыхьэт техъуэ ехъулIэныгъэ, щытхъу лъапIэ и куэдщ. Адыгэ фащэ щIэхъуэпс дэтхэнэми псом япэ игу къэкIыр Мадинэ и IэдакъэщIэкIхэрщ. Адыгэ фащэм и махуэм ирихьэлIэу Мадинэ дыхуэзэу жедгъэIам ди гуапэу фыщыдогъэгъуазэ.

Страницы

Подписка на RSS - Щэнхабзэ