Календарь событий

12 апреля 2024

Сыфхуоупсэ

Фи унагъуэхэр щрет сыт щыгъуи

ЩIэсыпхъэр щIэсу,

ЛIыр и тегъэщIапIэу,

Мэхъэчкъалэ щыщ Iущыцэ

Иджыпсту екIуэкI хэхыныгъэ Iуэхухэм нэхъыбэрэ къыщаIэт упщIэхэм язщ щIыпIэ пхыдзахэм щыщ сабийхэмрэ Мэзкуу, Санкт-Петербург хуэдэ къалэшхуэхэм къыщыхъуахэмрэ зэхуэдэу зэрызаужьын, щIэныгъэм нэхъ куууэ зэрызыхагъэгъуэзэн Iэмал зэрамыIэр. Ауэ, ди лъэпкъ Iущыгъэм зэрыжиIэщи, еджэнур - еджэнущ.

Уи жэмыр мэкъумылэншэмэ, шэмэдж зэщIэлъыкIа уиIэкIэ сыт и мыхьэнэр?!

«Талантыр цIыхум къыдалъху» - жаIэ. ПфIэкъабыл ар, хьэмэрэ жыхуэтIэр зэбгъэхъулIэж хъун гуэру уеплърэ, жысIэри, зэгуэр сеупщIат тхакIуэ, усакIуэ Хьэх Сэфарбий. Нэхъыбэу зи гугъу сщIыр тхэн-усэнырт.

Абы къызжиIат а упщIэм и жэуапым теухуауэ «Си хъуреягъкIэ» и тхылъым мыр зэритыр:

«Талантым пэрыуэфын, ар зыубыдын щыIэкъым, жаIэ. Сэ абы къытызохьэ шэч. Адрей псоми хуэдэу, мы дунеижьым зэригъэкIэрахъуэщ талантри. Куэд елъытащ зэманым, щIыпIэм, псэукIэм…

Нобэрей Томирис

2023 гъэм щэкIуэкIуэ мазэм къэмыувыIэу сыхьэти 8-кIэ зи щхьэгъусэр зубэрэжьурэ зыIэщIэукIа,  Къэзахъстан Республикэм Лъэпкъ экономикэмкIэ и министру щыта Бишимбаев Куандык и судыр ящIэ мы махуэхэм. Дуней псом бзылъхугъэу тетым афIэкIа Iуэху ямыIэжым хуэдэу кIэлъоплъ а судым. Дауи! ПцIы, Iулъхьэ, благъэ жыпIэми, Iэмалу щыIэр къигъэсэбэпу жэуапым IэщIэкIыну мурад зыщIа къулыкъущIэр «пщэфэцкIэ» яфIиубыдащ, хеящIэми ткIийуэ пэщIэуващ зэ IуплъэгъуэкIэ къызэрыгуэкI бзылъхугъэ цIыкIуу, IэмащIэлъэмащIэу узыIуплъэ прокурор Аймагановэ Айжан.

Бжьэхэр

Лъэпкъ щэнхабзэм увыпIэ щхьэхуэ щиубыдыжауэ и гъащIэ гъуэгуанэр ирихьэкIащ Жылэтеж Сэлэдин. Лъэныкъуэ куэдкIэ цIыху зэчиифIэт ар: кинодраматургт, сценаристт, тхакIуэт, усакIуэт, журналистт. Дэтхэнэми хъарзынэу ехъулIэрт. Тхыгъэ купщIафIэ куэд къыхинащ абы литературэм. И къалэмыр балигъхэми сабийхэми яхуигъабзэрт. Абы и IэдакъэщIэкIхэм ящыщ зыщ нобэ фи пащхьэ итлъхьэ тхыгъэри.

***

Зыужьыныгъэм и ублапIэм деж

Къэбэрдей-Балъкъэр телечэщанэ цIэрыIуэр Хьэршым и махуэм ирихьэлIэу нурыбэу къызэщIагъэблащ, идз нэхум хэлъ тхыпхъэхэр макъамэрэ уэздыгъэ джэгуу зэхэту яутIыпщащ.

«Къэбэрдей» щIыфIащар

Хы ФIыцIэм и Iуфэм пщитI щыпсэурт: Тамбий и къуэмрэ Бэлэтокъуэмрэ. Я жылэхэр дапщэ хъуми псори зэхуэдитI зэхуращIыкIауэ щхьэж къылъысыр ихъумэжу псэурт. Ауэрэ Тамбий и къуэм къишащ. КъишагъащIэ щхьэкIэ, жылагъуэхэр щихъумэн хуей зэманти, зы мазэ и пIалъэу хъумакIуэ кIуащ. Тамбий и къуэр ежьэу нысащIэ къишагъащIэр къызэрыщIинар Бэлэтокъуэм щызэхихым, лIыкIуэ хуищIащ нысащIэм:

– Услъагъуну сфIэфIу мыпхуэдэ махуэм сынокIуэ, – жиIэри.

Домбеякъ медалыр и Iэрылъхьэу

УФ-м щIыхь зиIэ и ухуакIуэ Федоров Юрий и фэеплъу дзюдомкIэ зэхьэзэхуэ  Челябинск къалэм и спорт комплексым иджыблагъэ щекIуэкIащ. А урысейпсо зэпеуэм екIуу зыкъыщигъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъэсэн Шыкълъашэ Елдар.

ЗэIущIэм кърихьэлIат къэралым и щIыналъэхэм ящыщу 38-м, Белоруссиемрэ Къэзахъстанымрэ я бэнакIуэ щIалэрэ хъыджэбзу 400-м нэблагъэ, я ныбжькIэ илъэс 18-м щIимыгъуауэ.

ЦIыху мелуанипщI еплъащ

«Урысей» гъэлъэгъуэныгъэ-зэхуэсым мэлыжьыхьым и 6-м щрагъэблэгъащ цIыху мелуан епщIанэ хъуа, Ярославль щыщ Панфилов Константин. Абы и гъусэт и щхьэгъусэ Екатеринэ.

- Ар дызыпэмыплъа Iуэхущ. Выставкэм япэу дыкъакIуэу аращ. Абы екIуэлIахэм я мелуан епщIанэ сызэрыхъуар гуапэщ, - жиIащ Панфилов Константин.

Нобэ

Мэлыжьыхьым и 12, мэрем

         ЦIыхум хьэршым япэу лъагъуэ щыхиша дунейпсо махуэу ООН-м игъэуващ

         Авиацэмрэ космонавтикэмрэ я дунейпсо махуэщ

         1961 гъэм Гагарин Юрий «Байконур» щаутIыпща «Восток» кхъухьым ису дунейм щыяпэу хьэршым лъэтащ.

         1929 гъэм къалъхуащ публицист, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ КIумыхъу Жылэбий.