ЗэIущIэхэр

Дыбэлэрыгъ хъунукъым

КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ «КБР-Медиа» Къэ­бэрдей-Балъкъэр къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэмрэ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэ­бэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр я дэIэпыкъуэгъуу ирагъэкIуэкIащ терроризмэм­рэ экстремизмэмрэ зэрыпэ­щIэт хъыбарегъащIэ Iэмалхэм, щIалэгъуалэр мыхъумыщIагъэм димыхьэхынымкIэ СМИ-м я къалэнхэм щытепсэлъыхьа зэIущIэ. 

УхуэныгъэщIэхэр яубзыху

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ УФ-м ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ и министр Файзуллин Ирекрэ Москва щрагъэ­кIуэ­кIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ ухуэныгъэм зэрызрагъэужьынум, «Жи­лье и городская среда» лъэпкъ проектым хыхьэ федеральнэ про­граммэхэр зэрагъэзащIэм, апхуэдэуи коммунальнэ IуэхущIапIэхэр къэгъэ­щIэрэщIэжыным епха упщIэхэм.

Музейм щахъумэнущ ТекIуэныгъэм и сэшхуэр

КъБР-м и Лъэпкъ музейм ­ЗауэлI щIыхьымкIэ и пэшым а IуэхущIапIэм и унафэщI, тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат На­-куэ Феликс щратащ ТекIуэныгъэм и сэшхуэр щахъумэну. Ар ЗауэлI щIыхьым и къалэ Налшык къыхуагъэфэщащ.

Шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщыным теухуауэ

КъБР-м Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек видеоконференц жыпхъэм иту хэтащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Чайкэ Юрий и нэIэм щIэту екIуэкIа, шына­гъуэншагъэр къызэгъэ­пэщы­ным, коррупцэм пэ­щIэ­ты­ным, хабзэр хъумэным теухуауэ ЗэзыгъэуIу зэхуэсым и зэ­хы­хьэм. ЗэIущIэм хэтащ УФ-м цIыхубэм щIэныгъэ егъэгъуэ­ты­нымкIэ и министрым и къуэ­дзэ Корнеев Андрей, Террорым пэщIэтынымкIэ лъэпкъ комитетым и аппаратым и унафэщIым и къуэдзэ Новиков Андрей, ­КИФЩI-м и щIыналъэхэм я Iэтащ­хьэхэр.

Къэрал мыхьэнэ зиIэ IуэхущIапIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алийрэ КъБР-м промышленностымкIэ, энергетикэмрэ сатумкIэ и министр Iэхъуэбэч Щамилрэ щыIащ Налшык дэт «ВоенТекстильПром» промышленность псын­щIэмкIэ IуэхущIапIэм икIи хуэзащ абы и къызэгъэпэщакIуэ Атэлыкъ Аслъэн.

Лъэпкъ проектхэр гъэзэщIа зэрыхъур

КIуэкIуэ Казбек хэтащ видео-конференц IэмалкIэ Мэзкуу щекIуэкIа УФ-м и Правительствэм щIыналъэхэм зегъэужьынымкIэ и комиссэм и зэIущIэм. Ар иригъэкIуэкIащ Урысей Прави­тельствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хуснуллин Марат. ЗэIущIэм къыщыпсэлъащ УФ-м ухуэныгъэмрэ псэупIэ хозяйствэмкIэ и министр Файзуллин Ирэк.

Зэманым къигъэувхэр

КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым ды­гъуасэ зи чэзу зэIущIэр иригъэкIуэкIащ.

Ухуэныгъэр зэрекIуэкIым кIэлъоплъ

  Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру КъБР-м щыIэ, полицэм и генерал-лейтенант Павлов Василий къипщытащ хабзэхъумэхэм папщIэ Московскэ уэрамым щаухуэ псэупIэ унэм лэжьыгъэр зэрыщекIуэкIыр.

Ухуэныгъэр и кIэм щынагъэс щIыпIэм, Налшык къалэм и Московскэ уэрамым тет I2-нэ унэм деж зэIущIэ щекIуэкIащ. Ар КъБР-м щыIэ МВД-м еухуэ «Жылагъуэ хабзэр къызэгъэпэщынымрэ щIэпхъаджагъэм пэщIэтынымрэ» федеральнэ инвестицэ программэм хыхьэу икIи республикэ МВД-м и лэжьакIуэхэр псэупIэкIэ къызэгъэпэщыным хуэщIащ.

Налшык щыIэнущ IT-парк

КIуэкIуэ Казбек Санкт-Петербург щекIуэкI Дунейпсо эко­номикэ форумым щыхуэзащ Кавказ.РФ IуэхущIапIэм и гене­ральнэ директор ТIымыжь Хьэсэн. ЗэIущIэм хэтахэр тепсэлъыхьащ ХъыбарегъащIэ IэмалхэмкIэ (IT) парк Налшык къыщызэIуахыным епха лэжьыгъэхэр зэре­кIуэкIым. ПроектыщIэм цIыху куэд къызэщIиубыдэнущ.

ЗыгъэлъэщынымкIэ дэIэпыкъуэгъухэр

XXV Дунейпсо экономикэ форумым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ «Промсвязьбанк» ПАО-мрэ зэрызэдэлэжьэнум теухуа зэгурыIуэныгъэ щызэращIылIащ. Абы щыхьэт те­хъуэ дэфтэрым Iэ щIадзащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ «Промсвязьбанк» ПАО-м и унафэщI Фрадков Пётррэ.

Страницы

Подписка на RSS - ЗэIущIэхэр