ЗэIущIэхэр

БгъэдыхьэкIэщIэхэр къагъэсэбэпынущ

Налшык щызэхэтащ КъБР-м Наркотикхэм пэ­щIэтынымкIэ и комиссэм хэтхэм я зэIущIэ. Ар иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек. 

Илъэсищым тращIыхь

КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий иригъэ­кIуэ­кIащ Iуэхугъуэ зыбжанэм щыхэплъа зэIущIэ. 

Ялэжьахэм ироплъэж

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтщ «Урысейм и тхыдэ-щэнхабзэ щIэиныр» IX Парламент зэIущIэу Дербент щекIуэкIым. Дауэдапщэр ещIэ­кIащ Дагъыстаным и цIыхубэ усакIуэ Гамзатов ­Расул къызэралъхурэ илъэси 100 зэрыри­къум. 

Жэуаплыныгъэр зыхащIэу

ВидеозэпыщIэныгъэ Iэмалыр къигъэсэбэпу, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Промышленнэ продукцэр хабзэр къызэпауду ­зегъэкIуэным пэщIэт къэрал комиссэм и зэIущIэм. Ар иригъэкIуэкIащ УФ-м и Правительст­вэм и вице-премьер - УФ-м промышленностымрэ транспортымкIэ и министр Мантуров Денис. 

Зэпыу имыIэу

 Урысей Правительствэм и УнафэщIым и къуэ­дзэ Хуснуллин Марат иджыблагъэ видео­конференц IэмалкIэ иригъэкIуэкIащ УФ-м ЩIыналъэхэм зегъэужьынымкIэ и комиссэм и Президиумым и зэхуэс. Абы хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек. 

ЩIалэгъуалэм дежкIэ IэмалыфI

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ яIущIащ республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и ЩIалэгъуалэ палатэм и еянэ зэхыхьэгъуэм хэтхэм. Зэхуэсым щагъэбелджылащ гулъытэ зыхуащIыпхъэ Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэр.

Тхыдэр зи къежьапIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэлъэ­пIащ «СССР-р къэрал лъэщщ» дунейпсо сабий творческэ зэхьэзэхуэм щыте­кIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ. Зэ­пеуэр УФ-м и Коммунист партым и комитет нэхъыщхьэм и жэрдэмкIэ къызэрагъэпэщат Совет Социалист Республикэхэм я Союзыр къызэрыунэхурэ 2022 гъэм илъэси 100 зэрырикъуам и щIыхькIэ.

КъэкIуэнум хуэгъэза псалъэмакъ

Гъэ еджэгъуэщIэм и пэщIэдзэ махуэм ди къэралым и Президент Путин Владимир Москва областым хиубыдэ Солнечногорск къалэм щыIэ «Сенеж» егъэджэныгъэ центрым щыхуэзащ УФ-м хыхьэ щIыналъэхэм я еджакIуэ нэхъыфIхэм, олимпиадэхэмрэ нэгъуэщI зэпеуэхэмрэ щIэныгъэ куурэ зэфIэкI лъагэрэ къыщызыгъэлъэгъуа ныбжьыщIэхэм. 

Лъэпкъ проектхэр зэрагъэзащIэр

КъБР-м и Правительствэм и Унэм ще­кIуэкIащ «муниципальнэ сыхьэт» зэIущIэр. Абы республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щахуэзащ ди районхэм, къалэхэм я пашэхэм. 

НэхъыфIыжу дылэжьэн хуейуэ аркъудейщ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Стратегие зыу­жьыныгъэмрэ лъэпкъ проектхэмкIэ чэнджэщакIуэ гупым я зэIущIэ иригъэкIуэкIащ. Абы хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзо­къуэ Мухьэмэд, КъБР-м и федеральнэ инспектор нэхъыщхьэ Мэкъуауэ Тимур, КъБР-м и Правительствэм хэтхэр, федеральнэ мыхьэнэ зиIэ щIыналъэхэм я Iэтащхьэхэр, щIыпIэ самоуправленэхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я унафэщIхэр. 

Страницы

Подписка на RSS - ЗэIущIэхэр