ЗэIущIэхэр

ТАСС-м и къудамэщIэ къызэIуах

Пятигорск лэжьэн щыщIидзащ «ТАСС Кавказ» щIыналъэ хъыба­р­егъащIэ центрым. Абы и хэщIапIэм щекIуэкIа зэIущIэ гуапэм хэтащ ­Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ Чайкэ Юрий, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, ТАСС хъыбар­егъащIэ агентствэм и унафэщI Кондрашов Андрей. ЗэIущIэр щекIуэкIым ТАСС-м Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск нэ­хъапэкIэ къыщызэIуиха пресс-центрхэм телелъэмыжкIэ зэпащIащ. 

Илъэсым и кIэм яухынущ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ба­дзэуэгъуэм и 11-м иригъэкIуэкIащ ухуэныгъэ нэхъ инхэр зэрызэфIагъэкIыну щIыкIэм епха зэIущIэ. Абыхэм яхэтщ лышхыр зыпкърытхэм щеIэзэ диспансерыр, Творческэ щIалэ­гъуалэм я уардэунэр, Бахъсэн псы къыдэ­шыпIэр. 

Еханэ зэхуэсыгъуэм и иужьрей зэIущIэ

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ ба­дзэуэгъуэм и 9-м иригъэ­кIуэ­кIащ республикэм и хабзэубзыху IуэхущIапIэм и еханэ зэ­хуэсыгъуэм и иужьрей зэIущIэр. Абы республикэ закону 8-м зэхъуэкIыныгъэхэр щы­халъ­хьащ, «Правительствэм ­хухах сыхьэтым» хыхьэу, дзэ Iуэху ­хэхам хэтхэмрэ абыхэм я уна­гъуэхэмрэ ират дэIэпы­къуныгъэм щытепсэлъыхьащ.

Гъуэгу шынагъуэншагъэр япэ ирагъэщ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ­хэтащ Къэрал гъуэгу агентствэм Налшык щригъэкIуэкIа зэIущIэм. Абы ­къекIуэлIащ Росавтодор IуэхущIапIэм къедза Жылагъуэ советым, УФ-м и Жылагъуэ советым псэу­пIэ-ком­му­наль­нэ хозяйствэмкIэ, ухуэ­ныгъэ Iуэхухэмрэ гъуэгухэмкIэ и комиссэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Жы­лагъуэ палатэмрэ республикэм Транс­портымрэ ­гъуэгу хозяйствэмкIэ и министерствэм дэлажьэ Жылагъуэ ­советымрэ я лIы­кIуэхэр. 

КъБР-м и гъуэгухэр къэралым дежкIи щапхъэщ

Урысей Федерацэм ГъуэгухэмкIэ и федеральнэ агентствэм хэтхэмрэ Кавказ Ищхъэрэ, Ипщэ федеральнэ щIыналъэхэм я автомобиль зекIуапIэхэр зыхуей хуэгъэзэнымкIэ щыщыIэ IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэмрэ, бадзэуэгъуэм и 10 – 11-хэм къриубыдэу, Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъуэгущIэхэм ящыщ зыбжанэр къаплъыхьынущ, абы къыдэкIуэу Урысейм и федеральнэ гъуэгу IэнатIэм и зи чэзу зэхуэсри ди хэгъэгум щрагъэкIуэкIынущ. 

ЗэпыщIэныгъэхэр нэхъ быдэ мэхъу

КъБР-м и Парламентым и президиумым хэтхэр яIущIащ Санкт-Петербург и Хабзэубзыху Зэхуэсым и лIыкIуэхэм. Ищхъэрэ къалащхьэм къикIахэм ирагъэлъэгъуащ ди щIыналъэм и депутатхэм я хэщIапIэр, ахэр едэIуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхыдэм, абы и парламентаризмэр зэ­ры­­зэфIэувам теухуауэ хуа­Iуэтахэм.

Ди республикэм къэкIуэну зегъэхьэзыр

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ «Захуагъэ здэщыIэ Урысей - Пэжым и телъхьэу» партым и тхьэмадэ, УФ-м и Къэрал Думэм а партым и фракцэм и Iэтащ­хьэу щыIэ Миронов Сергей.

ЩIэпхъаджащIэхэм уахуэбэлэрыгъ хъунукъым

УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ Чайкэ Юрий езым и Советым и зэIущIэ Дагъыстэным щригъэкIуэкIащ. Абы щхьэусыгъуэ хуэхъуащ а республикэм иужьрей махуэхэм къыщыхъуа гузэвэгъуэм, лъэпкърэ динкIэ зэхэгъэж щымыIэн папщIэ, гу зылъытапхъэ къалэнхэр яубзыхуащ. 

КъыхэкIыр нэхъыбэ мэхъу

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ Урысейм и Федеральнэ налог къулыкъущIапIэм и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI ГубэщIыкI Аслъэн.Ахэр тепсэлъыхьащ мы илъэсым и блэкIа мазитхум налогхэр зэрызэхуахьэсам, ар зэрыхуагъэфэщам нэхърэ нэхъыбэу къызэрыхэкIам. 

ЯдоIэпыкъу, ухуэныгъэхэр ирагъэкIуэкI

УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэ­дзэ Хуснуллин Марат Урысейм къыхэхъуэжа щIы­налъэщIэхэм я инфраструктурэм епха проектхэр зэрыщагъэзащIэм теухуауэ иригъэкIуэ­кIа ви­деоконференцым КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ. 

Страницы

Подписка на RSS - ЗэIущIэхэр