ЗэIущIэхэр

Туризмэм гулъытэ хэха егъуэт

Къэралым и туризмэм зегъэужьыным хуэгъэпса, зэрыхудачых хабзэм тету щIыхуэхэр а IэнатIэм щылажьэхэм зэрырат къэрал программэм сом зы мелард дызэрыт илъэсым дыщIагъужынущ. Апхуэдэ унафэм иджыблагъэ Iэ тридзащ УФ-м и Правительствэм и УнафэщI Мишустин Михаил.

ЛэжьакIуэ IэщIагъэхэм гулъытэ яIэнущ

КъБР-м и Парламентым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и зэIущIэ иджыблагъэ щригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр гуманитар-техникэ кол­леджым. Абы щытепсэлъы­хьащ «Профессионалитет» федеральнэ проектым ипкъ иткIэ колледжхэм курыт щIэныгъэ зэрырат Iэмалхэр зэрыщрагъэфIакIуэм.

Уней мылъкум хуагъакIуэ

КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий иригъэкIуэкIащ Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэр щызэпкъраха зи чэзу зэIущIэ. 

Къалэн нэхъыщхьэхэр яубзыху

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ гъатхэ лэжьэгъуэм и япэ зэIущIэр иригъэкIуэкIащ. Зэрыхабзэу, ар Урысей Федерацэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ я къэрал гимнхэмкIэ къызэIуахащ. ЗэIущIэм щIэсащ КъБР-м и Парламентым и лIыкIуэ - УФ-м и сенатор Ульбашев Мухьэрбийрэ УФ-м Феде­ральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм и депутат Геккиев Зауррэ.

Псыр къызэрагъэсэбэпымрэ зэрахъумэмрэ

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ зи чэзу зэIущIэр иригъэкIуэкIащ. Абы депутатхэр щыхэ­плъащ республикэм и законопроект зыбжанэм.

ЩIыналъэщIэхэм IэщIагъэлIхэр макIуэ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хуснуллин Марат видеоконференц жыпхъэм иту иригъэкIуэкIа зэIущIэм хэтащ. Ар теухуат Донецк, Луганск лъэпкъ республикэхэмрэ Херсон, Запорожскэ областхэмрэ щызэфIах инфраструктурэмкIэ проект щхьэ­хуэхэр гъэзэщIа зэрыхъу щIыкIэм. 

Къару зэхэлъкIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Жылагъуэ палатэм щекIуэкIа зэхыхьэм щызэхуэсахэм Iэ щы­традзащ 2024 гъэм гъатхэпэм и 15 - 17-м ди къэралым щекIуэ­кIыну президент хэхыныгъэхэр ди респуб­ликэм хабзэм тету къы­щы­зэ­гъэ­пэ­щыным хуэгъэза зэгурыIуэныгъэм.

ЛIэщIыгъуэ зи ныбжь «Адыгэ макъ»

Адыгэ Республикэм къы­щыдэкI «Адыгэ макъ» газетыр дунейм къытехьэн зэ­ры­щIидзэрэ илъэси 100 зэрырикъур 2023 гъэм игъэлъэпIащ. Абы теухуауэ ирагъэкIуэкIа гуфIэгъуэ зэхыхьэхэм я кIэух зэIущIэт дыгъэгъазэм и иужьрей махуэхэм къызэрагъэпэщар. 

Пэжу, купщIафIэу, гъэхуауэ

УФ-м нобэ щагъэлъапIэ Урысей печатым и махуэр.

КъБР-м и Iэтащхьэр Урысей печатым и махуэмкIэ IэнатIэм пэрытхэм зэрехъуэхъур

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэм и лэ­жьакIуэхэу, лэжьыгъэм и ветеранхэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
Сигуми си псэми къабгъэдэкIыу сы­нывохъуэхъу Урысей печатым и махуэмкIэ!
А махуэщIым зэрешалIэ жылагъуэ гупсысэр зыузэщI, властымрэ цIыху­бэмрэ зэпызыщIэ IэщIагъэлIхэр. Къэ­бэрдей-Балъкъэрым и хъыбарегъащIэ IэнатIэм щызэфIах Iуэху зехьэкIэм и мардэхэщ республикэм къыщыхъу Iуэхугъуэхэр, журналист щэным тету, пэжыр, захуагъэр я лъабжьэу икIи и чэзум жылагъуэм хэIущIыIу щы­щIы­ныр.

Страницы

Подписка на RSS - ЗэIущIэхэр