Спорт

Валиевэ Камилэ и къафэщIэр

  ФокIадэм и  24-25-хэм Урысейм  фигурнэу  къэжыхьынымкIэ и гуп  къыхэхам  хэтхэм  я программэщIэхэр  утыку кърахьащ. Пекин щекIуэкIа олимпиадэм  и  гуащэ  гъэфIэн  хъуа,  итIанэми,  гугъу  дыдэ щехьа  Валиевэ Камилэ аргуэру цIыхухэм я гулъытэр ихьэхуащ.

Дзэ къалэныр зыбгъэдэхуэхэр

«Урысей Федерацэм и цIыхуу дзэ къалэныр зыбгъэдэхуэхэм ящыщ Iыхьэ пыухыкIар мобилизацэм ипкъ иткIэ дзэм зэрыраджэм теухуауэ» Указым къэралым лэжьэн щыщIидзащ. Мобилизацэм хиубыдахэм медицинэ комиссэ зэрыдрагъэкIуэкIым зэпкърыхауэ къытхутепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Дзэ-дохутыр экспертизэ центрым и унафэщI ШонтIыкъу Аслъэн.

Спорт ут цIыкIухэмкIэ къызэрагъэпэщ

«Спортыр – гъащIэм и мардэщ» къэрал проектым ипкъ итIэ 2019 гъэм къыщыщIэдзауэ ГТО-м и мардэхэр щатын спорт утыку цIыкIухэр Къэбэрдей-Балъкъэрым щаухуэ.
Апхуэдэу илъэс блэкIахэм Налшык, Нарткъалэ, Тэрч къалэхэмрэ Янтарное, Къулъкъужын Ипщэ, Жэмтхьэлэ, Каменномост къуажэхэмрэ зыхуэныкъуэхэм къыщызэрагъэпэщащ спорт утыкухэр. Дэтхэнэ зыми къызэщIеубыдэ метр зэбгъузэнатIэ 300-м нэблагъэ, ГТО-м и мардэхэм зэрызыхуагъэхьэзырын икIи къызэрапщытэн зыхуэныкъуэ тренажерхэмкIэ къызэгъэпэщащ, иджырей мардэхэм тет шынагъуэншэ резинэкIэ я лъэгур къищIыкIащ.

ЛIыгъэ зыхэлъ псори текIуэркъым

ФокIадэм и 17-м  Татарстаным щекIуэкIащ  километри  160-рэ кIыхьагъымкIэ  шыгъажэ кIыхь зэхьэзэхуэ,  «Урысейм и кубок» и фIэщыгъэу.  ТекIуэныгъэр  къихьащ   Ашэмэз  зи цIэ  Сибэч  Артур  и «инджылыз-адыгэм». Шым тесар Мэрем Эльдарщ.

ДяпэкIи куэдкIэ дыщогугъ

Ди лъэпкъэгъу бэнакIуэхэр дэнэ щIыпIи щыцIэрыIуэщ. Абыхэм яхэтщ къэралым, Европэм, дунейм, Олимп джэгухэм щытекIуахэр. Иджыблагъэ къыщалъхуа махуэр игъэлъэпIащ ди бэнакIуэхэм ящыщу зи цIэ нэхъ къраIуэ Махуэ Билал. Зыхэта дунейпсо чемпионату 4-м ящыщу 3-м адыгэ щIалэр щыбэна нэхъ хьэлъэ дыдэхэм (килограмми 120-м нэсхэм) я зэпеуэм дыщэ медалхэр къыщихьащ. ЕплIанэми къыщыхагъэщIэфакъым - и хьэрхуэрэгъумрэ абырэ финалым щызэрытемыгъакIуэм, пхъэидзэ ящIри и кIэныр къимыкIауэ аращ.

Дунейпсо чемпион ЩхьэщэмыщI Рэмэзан

Узбекистаным и Намаган къалэм щекIуэкIащ бгырыпх бэнэкIэмкIэ дунейпсо чем­пио­нат. Абы хэтащ къэрал  32-м къикIа спортсмен 350-рэ. Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам дэщIыгъуу зэ­пеуэм зыкъыщигъэлъэ­гъуащ Къэбэрдей-Балъкъэ­рым щыщ спортсменми.

МэкъумэшыщIэхэмрэ хьэлъэзехьэхэмрэ япэлъэщакъым

ФутболымкIэ Урысей Федерацэм и Кубокыр къэхьыным ехьэлIа зэхьэ­зэхуэхэм и 1/128 Iыхьэм «Спартак-Нал­шы­кым» Псыхуабэ и «Мэшыкъуэ-КМВ»-р щыхигъэщIа нэужь ди щIалэхэм адэкIэ хьэрхуэрэгъу къахуэхъуащ Ставрополь крайм и Ивановскэ къалэм и «Ставро­поль АгроСоюз» командэр.

Дунейм жэнэт щыIэмэ, ар Хэкурщ

Иужьрей илъэсхэм къриубыдэу я Хэкужь къагъэзэжащ хамэ къэрал щыпсэуа адыгэ куэдым. Къэбэрдей-Балъкъэрым, Адыгейм, Къэрэшей-Шэрджэсым щопсэу зэман зэмылIэужьыгъуэхэм Тыркум, Сирием, Югославием, Израилым, Германием, Америкэм и Штат Зэгуэтхэм къикIыжа адыгэхэр. Нобэ дэ фэдгъэцIыхуну дыхуейщ ди республикэм и Бахъсэн куейм хыхьэ Кременчуг-Константиновкэ къуажэм щыпсэу СтIаш Сабри и унагъуэр. Сабрирэ и щхьэгъусэ Теувэж Дэлал Шэгьбанрэ адэжь Хэкум къызэрагъэзэжрэ илъэсихым щIигъуащ.

ФокIадэ зэIущIэхэр къызэIуах

Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и гуп нэхъыщхьэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм и епщыкIубгъуанэ джэгу­гъуэм хыхьэ зэIущIэхэр тхьэмахуэ блэкIам зэхэтащ.

ШыщхьэIуур нэхъ яхуэфIащ

Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ «Спартак-Налшыкым» шыщхьэуIум зэIущIиплI иригъэкIуэкIащ. Къапщэтэмэ, а мазэр ди щIалэхэм къехъулIауэ жыпIэ хъунущ.
Дызытепсэлъыхь лъэхъэнэм и пэщIэдзэ зэпэщIэтыныгъэу «Биолог-Новокубанск» Прогресс щыдрагъэкIуэкIар налшыкдэсхэм нэхъ къатехьэлъахэм ящыщщ.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт