Спорт

БэнакIуэхэмрэ гъэсакIуэмрэ яIуощIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым Спо­р­тымкIэ и министерствэм иджыблагъэ къыщрагъэблэгъащ Урысейм бэнэкIэ хуитымкIэ и чемпион махуэ зыбжанэ ипэкIэ хъуа ЗэкIуий Анзоррэ дыжьын медаль абы къыщызыхьа Шаваев Малик­рэ, УФ-м щIыхь зиIэ и тренер ЗэкIуий Арсен я гъусэу. Абы­хэм къаIущIащ республикэм спортымкIэ и министрым и къуэдзэ Анаев Аслъэн.

Къармэ Мажмудин ящыгъупщэркъым

Къэбэрдей-Балъкъэрым шахматымкIэ щIыхь зиIэ тренер Къармэ Мажмудин и фэеплъу Налшык къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ шахмат псынщIэхэмкIэ республикэ зэхьэзэхуэ. Абы щызэдэджэгуащ щIыналъэм и шахматист ныбжьыщIэу 170-м нэблагъэ.

Борсэ Алан ятокIуэ

     «Танкоградым и Кубокыр» фIэщыгъэр зэрихьэу Челябинск къалэм и «ЩIалэгъуэ» спорт комплексым иджыблагъэ щекIуэкIащ боксымкIэ «А» класс зиIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэхэм ящыщу 33-м я боксери 100-м щIигъу, гуп 12-у гуэшауэ икIи ахэр щIэбэнащ УФ-м спортымкIэ и мастер цIэмрэ саугъэт щхьэхуэхэмрэ.

         Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыхьыр ихъумэу зэхьэзэхуэм хэтащ Борсэ Алан. Килограмм 63,5-м я деж щызауэ ди щIалэм иригъэкIуэкIа зэIущIиплIыр и хьэрхуэрэгъухэм къафIихьащ икIи зэпеуэм и чемпион хъуащ.

Дыщэу тIу

Сербием и Нови-Сад къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Европэм самбэмкIэ и чемпионатрэ щIалэгъуалэм пашэныгъэр къэхьыным хуэунэтIа я зэхьэзэхуэрэ. Урысейм и командэ къыхэхам хэту абы щыбэнащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщхэу Беслъэней Темырланрэ ЗэкIурей Къаплъэнрэ икIи  тIуми дыщэ медалхэр къахьащ.

         Беслъэней Темырлан щытекIуар илъэс 16 - 18 зи ныбжьхэр, килограмм 64-рэ зи хьэлъагъхэр зыхэт гупырщ. КIэух зэIущIэм абы щыхигъэщIащ куржы бэнакIуэ Горгадзе Гогэ.

Фагъуэ хъуа футбол

Зыкъом щIауэ сигу илът куэдым я гукъеуэ зы Iуэхугъуэ сытетхыхьыну. Ар зытеухуар спорт джэгукIэ лIэужьыгъуэхэм бжьыпэр щызыIыгъ футболырщ. Абы и лъэныкъуэкIэ псом ящхьэ мэхъу СССР къэралыгъуэр къутэжа нэужь, абы дихьэхыу еплъхэм я бжыгъэр мащIэ зэрыхъуар, япэм щыгъуэ командэ уардэу щытахэр зэрыщымыIэжыр е ахэр Урысей чемпионатым и етIуанэ, ещанэ лигэхэм зэрыщыджэгур. 

Европэ зэхьэзэхуэм зыхуагъэхьэзыр

Урысейм бэнэкIэ хуитымкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ Шэшэным и Грознэ къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ. Абы щызэпеуащ къэралым и щIыналъэ куэдым я спортсмен лъэщу 500-м нэблагъэ, я ныбжькIэ илъэс 21-м щIимыгъуауэ.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыхьыр ихъумэу зэхьэзэхуэм хэта Джыджий Темырлан килограмм 92-рэ хъухэм я деж домбеякъ медалыр къыщихьащ, абы щIэбэну къыпэщIэта, Дагъыстэным и бэнакIуэ Гаджибатыров Гаджимурад хигъащIэри.

Ди шууейхэр къыхожаныкI

Бахъсэн къалэм хыхьэ «Джэдыкъуэ Плъыжь» шы спорт комплексым щIыналъэхэм я зэхьэзэхуэ иджыблагъэ щекIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ дуней псом и япэ космонавт Гагарин Юрий и Кубокыр къэхьыным икIи гъуэгуанэ зэхуэмыдэхэр нэхъ псынщIэу зэпычынымкIэ абы щызэпеуащ къэралым и щIыналъэхэм ящыщу 11-м, Белоруссием я шууейуэ 100-м нэблагъэ. 

Европэм и дыжьын медалыр

Алыджым и Луртаки къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ Европэм грэпплинг бэнэкIэ лIэужьыгъуэмкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ. Абы щызэпеуащ къэрал куэдым я бэнакIуэ 200-м щIигъу, я ныбжькIэ илъэс 14 – 15 хъухэу. 

КъаIэтащ цIыхухэм я гукъыдэжыр

Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ Иныр къызэрыщахьрэ илъэс 79-рэ зэрырикъур ягъэлъапIэу накъыгъэм и 9-м Налшык къалэм и ипподромым шыгъажэ щекIуэкIащ. Метр 1000, 2000 зи кIыхьагъ гъуэгуанэхэр зэпычынымкIэ абы щызэпеуащ шы къабзэ лъэпкъыфIхэр, хьэрып шыфIхэр. Псори зэхэту ахъшэ саугъэту а махуэм ягъэджэ­гуащ сом мелуани 6,9-рэ. 

Медаль 59-рэ къахь!

ТекIуэныгъэ Иныр къызэрахьрэ илъэс 79-рэ зэрырикъур ягъэлъапIэу кикбоксингымкIэ щIыналъэхэм я зэхьэзэхуэ ­Невинномысск къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым, Осетие Ищхъэрэ - Аланием, Краснодар, Ставрополь крайхэм, Къалмыкъым я спортсмену 500-м щIигъу.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт