Спорт

Къалэ Мухьэмэд и ехъулIэныгъэщIэ

  Урысейм  шы  фIыуэ  зылъагъуу  исхэмрэ  а  псэущхьэ   махуэр IэщIагъэ  зыхуэхъуахэмрэ  яхухэха къыдэкIыгъуэщ   «Gold  Mustang»   журналыр.  Иджыблагъэ  дунейм  къытехьа  абы  и  6-нэ номерым  Беклемишевэ  Аннэ  щытопсэлъыхь  Сардинием щекIуэкIа,  Къалэ Мухьэмэд  зыхэта  шыгъажэ  кIыхьым. «Жэнэт  хытIыгум  щекIуэкIа шыгъажэ»  зыфIища  абы  и  IэдакъэщIэкIым  щыщ  пычыгъуэ  шыр зи  щIасэ  ди  щIэджыкIакIуэхэм папщIэ адыгэбзэм къидгъэзэгъащ.    

Сатушы Мадинэ чемпионыр хегъащIэ

Ираным и къалащхьэ Тегеран щэкIуэгъуэм и 18 - 24-хэм щекIуэкIащ тэмэму зэхэзымыххэм тхэквондомкIэ я дунейпсо чемпионат. Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам хэту зэхьэзэхуэм утыку къыщихьащ тхэквондомкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр школым и гъэсэнхэу Сатушы Мадинэрэ Жылэ Татьянэрэ. 

Адыгэхэм ящыщу шахматхэмкIэ спортым и мастер япэу хъуа

Къэбэрдей-Балъкъэрым и спортсменхэм щхьэзакъуэ зэпеуэхэм зэфIэкI хъарзынэхэр къыщагъэлъагъуэ. АбыхэмкIэ дэ диIэщ Европэм, Дуней псом, Олимп Джэгухэм я чемпионхэр. Ауэ щыIэщ ехъулIэныгъэ Iэта къыщыдмыгъэлъагъуэ спорт лIэужьыгъуэхэри. Ахэр къэзыIэтыным, абыхэм сыткIи хэлъхьэныгъэ хуэщIыным хуэпабгъэ, ныбжьыщIэхэр шахматхэм хуезыгъасэ цIыху пажэхэм ящыщщ Джэдгъэф Чэмал. 

Илъэсыр текIуэныгъэкIэ зэхуащI

Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм хыхьэу мэрем блэкIам «Спартак-Налшыкым» къригъэблэгъащ Новороссийск и «Черноморец»-р.

Мы илъэсым къриубыдэу ирагъэкIуэкI иужьрей зэIущIэр хьэщIэхэм жыджэру къыщIадзащ. Джэгум зэрыщIидзэрэ куэд дэмыкIыу ди штрафнойм пэмыжыжьэу Ольмезовым хабзэр къызэпиудащ. Абы къыпэкIуэу «Спартак-Налшыкым» и футболистым судьям дагъуэ къыхуищIащ икIи «Черноморец»-р штрафнойм къеуэну хуит ищIащ. Хэгъэрейхэм ягъэува «блыным» пхрылъэта топым Антиповым къригъэгъэзащ.

Хьэрхуэрэгъур щIегъуэжа е шынэжа?

ЩэкIуэгъуэм и 20-м Америкэм и Штат Зэгуэтхэм я Лас-Вегас къалэм щызэхэтыну траухуауэ щытащ Къэ­бэрдей-Балъкъэрым щыщ Мырзэкъан Азэмэтрэ («Профессионал» цIэ лейр зыфIащар) Польшэм и лIыкIуэ Прачнио Марчинрэ я зэIущIэр, ауэ ар екIуэкIынукъым. Щхьэусыгъуэр - адыгэ щIалэм и хьэрхуэрэгъум идэжакъым абы и гъусэу рингым къихьэн. ЩIегъуэжа е шынэжа - ар зыщIэр ­езыращ.

Адыгэ шууейхэм дунейпсо утыкур ягъэбжьыфIэ

Шы IуэхухэмкIэ дунейпсо зэгухьэныгъэм (FEI) хэIущыIу ищIащ шууейхэм илъэсым къриубыдэу къагъэлъэгъуа зэфIэкIыр. 

Олимп чемпион Махуэ Билал

Дунейпсо Олимп комитетым и зи чэзу зэхыхьэу щэкIуэгъуэм и 12-м екIуэкIам хъыбар гуапэ къытхуихьащ - 2012 гъэм Лон­-дон щызэхэта Олимп Джэгухэм я чемпион цIэр къыхуагъэфэщащ бэнэкIэ хуитымкIэ щэнейрэ дунейпсо чемпион Махуэ ­Билал.

Министрым ирегъэблагъэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым спортымкIэ и министр Хьэсанэ Ислъамрэ Bellator 268 зэзауэ зэхэтхэмкIэ зи чэзу зэхьэзэхуэм щытекIуа Бырхьэм Мухьэмэдрэ иджыблагъэ зэIущIащ.

И IэдакъэщIэкIхэм гупсысэ яхэлъщ

Хьэнцэ Албэч Аруан (Мысостей) къуажэм къыщыхъуащ, щопсэу. Дизайным хуеджащ, сурэт щIыным дехьэх, футболыр и псэм хэлъщ. Зызрипщытым щIэщыгъуагъ хелъхьэ. Албэч адыгэу дунейм къызэрытехьам ирогушхуэ – абы и нэщэнэхэр и лэжьыгъэхэм щыдолъагъу.
Топыр щIым нэзмыгъэсу…

Ди щIалэхэр къикIуэттэкъым

Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм хыхьэу щэбэт блэкIам «Спартак-Налшыкыр» Ставрополь щыIущIащ «Динамо»-м.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт