Спорт

Къалэ Мухьэмэд и рекордыщIэ

Ди щIэджыкIакIуэхэр щыгъуэзэн хуейщ нэхъ пасэу зи гугъу тщIа, Джэдыкъуэ Плъыжь шыгъэжапIэм щекIуэкIа зэхьэзэхуэм. «Урысей кубок» саугъэтым щIэбэнахэм я хъыбар фхуэтщIа щхьэкIэ, а зэхьэзэхуэм адыгэшым лъагапIэщIэ къызэрыщигъэлъэгъуар гулъытэншэу къэнащ. Iуэхум щыгъуазэ дещI Адыгэшыр хъумэнымрэ зегъэужьынымкIэ фондым.

Адыгэ фащэр ящыгъыу къызэдэжащ

Мыгъэрей зэхьэзэхуэхэм я ещанэ шыгъэжэгъуэр Налшык и ипподромым щызэхэтащ. Щыгъуазэ фыхуэтщIынщ абы кърикIуахэм.

Командэхэм я япэ зэхьэзэхуэ

Спортсмени 114-рэ, командибгъу хъууэ, зыхэта республикэ зэхьэзэхуэ Налшык щрагъэкIуэкIащ. Ар СССР-м дзюдомкIэ и мастер Газаев Руслан и фэеплъу къызэрагъэпэщащ. Хэтахэр 2010 – 2011 гъэхэм къалъхуа щIалэ цIыкIухэщ.

Адыгэшым и щхьэр къеIэтыж

 «Умылъэгъуауэ уи фIэщ хъунукъым», - жаIэ Налшык шыгъэжапIэм фIыкIэ зэрызихъуэжам тепсэлъыхьхэм.

Iуэхум и къежьапIэр

ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэм накъыгъэм и 27-м щекIуэкIынущ «скандинав зекIуэкIэмкIэ» урысейпсо спорт акцэм и япэ республикэ теуэгъуэр.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, «скандинав зекIуэкIэр» Урысейм  къыщащта спорт лIэужьыгъуэхэм 2019 гъэм хагъэхьащ, цIыхум я узыншагъэр егъэфIэкIуэнымкIэ зэрысэбэпыр къалъытэри. АтIэ сыт хуэдэу спортым хущыт ар къэзыгупсысыжа скандинав къэралхэр?

Норвегием и закъуэ къэтщтэнщи, абы щыпсэухэр спортым зэрыхущытым гъэщIэгъуэныщэу тетхыхьауэ щытащ урысей журналист Песков Василий.

Адыгэшхэр утыку къохьэж

Мыгъэрей ещанэ шыгъэжэгъуэр нобэ, накъыгъэм и  27-м, йокIуэкI. Абы лIэужьы­гъуийкIэ къыщагъэ­жэнущ хьэ­рып, адыгэ, инджылыз шы лъэпкъыгъуэхэр.

Дуней псом и чемпион ди лъахэгъухэр

Iэпщэрыбанэ зэзауэм (IF FCF) и Дунейпсо Федерацэр 2003 гъэм Кисловодск къыщызэрагъэпэщауэ щытащ икIи СНГ-м и къэралыгъуэу 8-м къыщызэдащтат. 

Iэпщэ Тембулэт и ехъулIэныгъэ

Санкт-Петербург щекIуэкIащ Спорт лIэужьыгъуитху къызэщIэзыубыдэ Урысейпсо зэпеуэ. Абы етIуанэ увыпIэр къыщихьащ ди республикэм щыщ Iэпщэ Тембулэт.
Къалэм и спорт IуэхущIапIэ зыбжанэм спортсменхэр махуищкIэ щыщIэбэнащ Олимп чемпион Новиков Игорь и Кубокыр къэхьыным.
Спорт лIэужьыгъуиплIкIэ зэхьэзэхуахэм илъэс 19 нэхърэ мынэхъыжь щIалэгъуалэу 34-рэ хэтащ. Ахэр ди къэралым и щIыпIэ зэмылIэужьыгъуэу 12-м къикIат.

Шабзауэхэр зэпеуащ

Налшык щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и шабзауэхэм я чемпионат зэIуха. Кавказ Ищхъэрэм и нэхъ спортсмен лъэрызехьэу 70 мыбы хэтащ. А псоми ятекIуащ ди республикэм и командэр.
Псом япэу къыхэгъэщыпхъэщ текIуэныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ зэрыхуащIар зи узыншагъэм сэкъат иIэ ди спортсменхэм. Дагъуэ зимыIэхэм зыкIи зыкъыкIэрамыгъэхуу зэхьэзэхуэм хэтащ ахэр. 

Спорт

Оренбург и спорт комплексым щекIуэкIащ «Евразием и кубок» зыфIаща, дзюдомкIэ III Дунейпсо зэхьэзэхуэр. Абы хэтащ Урысейм и щIыналъэхэм, апхуэдэуи, Узбекистаным, Къэзахъстаным, Таджикистаным, Къыргъызым щыщ ныбжьыщIэ 800-м нэблагъэ.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт