Спорт

Сонэр пашэщ

Мы махуэхэм Къэзан щекIуэкIащ самбэмкIэ ныбжьыщIэхэм я урысейпсо зэхьэзэхуэ.

Къэрапсо зэпеуэр къапоплъэ

ФокIадэм и 10-11-хэм Волгоград къалэм щекIуэкIащ «Динамо» урысейпсо физкультурэ спорт зэгухьэныгъэ и къэрал зэхьэзэхуэ. Абы и саугъэтхэмрэ Урысейм и зэхьэзэхуэм кIуэну Iэмалымрэ щIэбэнащ зи ныбжьыр илъэс I5-I7-м ит щIыналъэ 27-м къикIа спортсмен 400-м щIигъу.

Iуащхьэмахуэ бэракъхэр щаIэт

Урысейм и къэрал автоинспекцэм и махуэр Iуащхьэмахуэ дэкIынымкIэ ягъэлъэпIащ. IэнатIэм и лэжьакIуэхэр метр 5642-м дашащ бгым дэкIыныр зи IэщIагъэу щыт Теммоев Албэчрэ Хаджиев Русланрэ. 

«Спартак-Налшыкым» пашэр къызэтрегъэувыIэ

Футбол Лъэпкъ Лигэм и етIуанэ дивизионым щекIуэкI зэхьэзэхуэм и ебгъуанэ джэгугъуэм хиубыдэу «Спартак-Налшыкым» къригъэблэгъат зэхьэзэхуэм и турнир таблицэм пашэныгъэр щызыIыгъ Ростов областым хыхьэ Песчанокопскэ къалэм и «Чайка»-р.

Марие и етхуанэ налкъутналмэс

Швейцарием и Цюрих къалэм щокIуэкI атлетикэ псынщIэмкIэ «Налкъутналмэс лигэ» хыхьэ дунейпсо зэхьэзэхуэ. Абы и япэ махуэм дыщэ медалыр къыщихьащ лъагэу дэлъеинымкIэ олимп чемпионкэ Ласицкене Марие.

ЩIэныгьэм и нурыр

 Къэралым и щIыпIэ куэдым къыщацIыхуу щыта щIэныгъэлI, зэман кIыхькIэ КъБКъУ-м и ректору лэжьа, республикэр, ди лъэпкъыр зэрыгушхуэ цIыху щэджащэ Лъостэн Владимир Чэлимэт н къуэм и гъащIэр уафэхъуэпскIым ещхьу нэхурэ гукъинэт.

Гъуэныбэр чемпионщ, ЗакIуийм дыжьыныр и Iэрылъхьэщ

Тэтэрстаным и къалащхьэ Къэзан щекIуэкIащ Къэрал Щхьэхуитхэм я Зэгухьэныгъэм (СНГ) хэтхэм спорт бэнэкIэмкIэ я I лъэпкъхэм зэдай джэгухэр. Абы къыщыхэжаныкIащ ди лъахэгъухэу Гъуэныбэ Ауесрэ ЗакIуий Азэмэтрэ.
Япэу утыку къихьащ алыдж-урым бэнакIуэхэр. Килограмм 82-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм зыри къыщыпэлъэщакъым Гъуэныбэ Ауес. И хьэрхуэрэгъу псори хигъащIэри, ар финалым нэсащ. Абыи къыщыпэувам зы очкои Iэригъэхьакъым адыгэ щаIлэм икIи хуэфащэ дыдэу дыщэ медалымрэ чемпионыгъымрэ зыIэригъэхьащ.

Урысей Федерацэм и чемпионатыр Налшык къыщызэIуах

Бгырыпх бэнэкIэ                             

Мырзэр аргуэру бэджэнду ят

Урысей Федерацэм футболымкIэ и премьер-лигэм 202I-2022 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэр иухыхукIэ Мэзкуу и «Спартак»-м и гъуащхьэхъумэныкъуэ Мырзэ Резуан «Химки» командэм бэджэнду щигъэкIуэнущ. Гупым и тренерыщIэ Виторий Руи абы къыхуэмеищэу къыщIэкIащ.

Илъэс пщыкIутху къытралъхьэ

Атлетикэ хьэлъэмкIэ дунейми Европэми я чемпион, 2004 гъэм Афинхэм щекIуэкIа Олимп джэгухэм дыжьын медалыр къыщызыхьа Аккаев Хьэжмурат спорт зэхьэзэхуэхэм хэтыну хуимыту къыхуагъэуващ 2035 гъэм щIышылэм (январым) и 22-м пщIондэ.
Апхуэдэ хъыбар зэбгригъэхащ Атлетикэ хьэлъэмкIэ дунейпсо федерацэм (IWF) и пресс-IуэхущIапIэм. Балъкъэр щIалэм а тезыр хьэлъэр къытралъхьащ зэхьэзэхуэхэм хэтыну хуимыту зыкъыщигъэлъэгъуэу Допингым пэщIэтынымкIэ регламентым и IыхьитI къызэрызэпиудамкIэ.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт