Абы дегъэпIейтей

Уэрэ сэрэ

 Узбекистаным къыщыхъуа нысашэ хъыбарым дунейр къызэхикIухьри, Кавказми къэсащ. ЩIали хъыджэбзи, жьыи щIэи я нэгу щIэкIам я щхьэфэцыр игъэтэджащ жыпIэныр мащIэщ, апхуэдизкIэ къигъэгубжьащи. 

Къуалэбзум къахохъуэж

Урысейм и щIэныгъэлIхэм къызэрахутамкIэ, Къэбэрдей - Балъкъэрым щыбагъуэу хуежьащ дыкъэзыухъуреихь дунейм мащIэу фIэкIа узыщримыхьэлIэж къуршыбгъэхэр.

Акъылыншэм и Iуэхур щхьэхуэщ

Муслъымэнхэр зылъагъу мыхъу цIыху зэрыщыIэр гурыIуэгъуэщ, ауэ НэщI мазэм утыкум укъихьэу, дуней псор къыпщIэплъу КъурIэн бгъэсын папщIэ, е акъылкIэ усымаджэу, е укъызэкъуэгушхукI щыIэу щытын хуейщ.

Дызэрыпсалъэр адыгэбзэу пIэрэ?

Бзэм и псэр хэкIын щыщIидзэр

Дигу къэдгъэкIыжынщ анэдэлъхубзэм кIуэдын зэрыщIидзэ щIыкIэр. Япэр сабий IыгъыпIэхэм, пэщIэдзэ курыт еджапIэхэм анэдэлъхубзэр щрамыгъащIэмэщ.

ЩIэныгъэлIхэр йолэжь

Дунеймрэ щIыуэпсымрэ пластикэ пкъыгъуэхэм къахуихь зэраныгъэм нобэ дэтхэнэ зыри щыгъуазэщ. АрщхьэкIэ, зы къэралыгъуэми ар къыщIагъэкIыныр щызэпыуркъым, къыкIэлъыкIуэнкIэ хъуну псор щIыми псыми нэрылъагъу къыпщащI пэтми.

Дауэ гъащIэр къызэрыунэхуар?

Мы хьэршыр зи инагъ сыт хуэдиз щэху хэлъ, цIыхур акъылкIэ нэмысауэ, щIэныгъэр лъэщIэмыхьауэ, нэм имылъагъуу!

Нэщхъеягъуэр дагуэш

Къэбэрдей-Балъкъэрым иужь­рей гъуэгуанэм щы­трагъэхьащ Донецк, Луганск республикэхэм щы­псэухэр яхъумэн папщIэ зэхаубла спецоперацэм хэту я къалэн ягъэзащIэу хэкIуэда зауэлIхэр.

ДэIэпыкъуныгъэ ират

ДНР-мрэ ЛНР-мрэ къикIыу Дон Iуфэ Iус Ростов къэкIуахэм Къэбэрдей-Балъкъэрым иджы етIуа­нэу защIегъакъуэ. КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек и унафэкIэ ягъэхьэзыращ ахэр нэхъ зы­хуеину хъункIэ хьэпшып, ерыскъы тонн 20.

Уи унэ зыщыгъаси хасэм кIуэ

 Кавказым щыщхэм ятеухуауэ хъыбар мыщхьэпэ къыщыIум деж, зи гугъу ящIыр уи мылъэпкъэгъуми, зыгуэркIэ къуаншэу зыкъыболъытэж.
 ЩIышылэм и I5-м хъыбар къэIуащ Мэзкуу щыIэу автобусым дэс шофёрри абы къришэкI цIыхухэри зыгъэпуда дагъыстэн щIалэм и хъыбар. Зыхуейм деж щрамыгъэкIа, илъэс 29-рэ ныбжьым ит Болатукаев Шухьэиб гублащхьэдэсми цIыхухэми ящыхьа къудейкъым, «аращ урысхэм фхуэфащэр» псалъэхэмкIэ къригъажьэри, автобусым исхэм яхуэмыфащэ куэд захригъэхащ.

Чэфу рулым дэтIысхьэныр шынагъуэщ

Урысей МВД-м Шэджэм районым щиIэ къудамэм, ОГИБДД-м и лэжьакIуэхэм къызэрагъэпэщри, КъБР-м щыIэ Урысей ФСИН-м Управленэм и район IэнатIэм и лэжьакIуэхэр ящIыгъу яхуэзащ УФ-м и УК-м и 264.I статьям ипкъ иткIэ суд зытрщIыхьа шоферхэм.
- Мыпхуэдэ зэхьэзэхуэр щытеухуэжар хабзэм тетын, чэфу рулым удэтIысхьэ зэрымыхъуныр къагурыгъэIуэнымрэ нэхъ Iейм щыхъумэнымрэщ, - къыхигъэщащ Урысей МВД-м Шэджэм районымкIэ и къудамэм и ОГИБДД-м и унафэщIым и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ полицэм и капитан Тхьэмокъуэ Валерий.

Страницы

Подписка на RSS - Абы дегъэпIейтей