Абы дегъэпIейтей

Хьэхур хьэхуу къренэж

Илъэс ныкъуэм нэблэгъагъэнщ Пицундэ зыгъэпсэхупIэм теухуауэ Абхъазым щекIуэкI зэдауэм зэрыщIидзэрэ. Парламентым хэIущIыIу имыщIу, зыгъэпсэхупIэм иубыд ухуэныгъэр Урысейм и федеральнэ IуэхущIапIэм ирита нэужь, цIыхухэм зыкъаIэтащ.

Псым япэ ибгъэщын щыIэкъым

Иужь зэманым газымрэ щIыдагъэмрэ апхуэдизу куэд тражыIыхьри, ди  щыIэкIэ-псэукIэмкIэ нэхъ мыхьэнэшхуэ зиIэр IэнатIэхэри ящогъупщэ. Зи гугъу  тщIынур псырщ, ар уимыIэу узэрымыпсэуфынурщ. Абы  щыгъуэми, еджагъэшхуэхэм къызэралъытэмкIэ, илъэс зытIущ нэхъ дэмыкIыу дунейпсо цIыхубэм и пащхьэ къиувэнущ ар къазэремэщIыкIым епха къалэн гугъур. Абы, хэбгъэзыхьмэ, щIихъумэнущэ экономикэми   политикэми егъэщIылIа Iуэху псори. Мы зэманым къэрали 100-м щIигъум къащэхун хуей мэхъу псыр. Жыжьэ дыIэбэнкъыми, ди Байкал къабзащэм и псыр яфIэфI дыдэщ Китайм и цIыхухэм.

 

ДжэгукIэ шынагъуэхэм дахуэвгъэсакъ!

ГъащIэм къыхыхьэ тыншыгъуэ къэс абы ущызыгъащтэ гуэри зэригъусэр ди нэгу щIокI. Псалъэм папщIэ, телефонхэр. ЗэпыщIэныгъэ къарукIэ, хъыбар зэIэпыхын IуэхукIэ абы нэхърэ нэхъыфI гъуэтыгъуей пэтми, махуэ къэс нэхъ нэрылъагъуу, IэмэпсымэщIэхэр мурад бзаджэкIэ къэзыгъэщхьэпэхэм я бжыгъэр мэбагъуэ, я Iэмалхэми захъуэж.   

Псэр щыдакъузэ гъэсэныгъэ

ФокIадэр къызэрысу, школакIуэхэм зэрызахуэпэн хуей щIыкIэм теухуа зэдауэхэм  я бжыгъэр мэбагъуэ. Илъэс къэс я диным хуэфэщэну захуэпэну зыхуамыдэ муслъымэн  хъыджэбз цIыкIухэм я цIэхэр зэхыдох. Зэзэмызэ а макъхэм къахозэрыхь школым ныкъуэхуапэу, е «узижагъуэн зи махуэ гуэру» хуэпауэ  екIуэлIэну хуейхэм я хъыбар.

Зыри занщIэу щихъ хъуркъым

ФэдгъэцIыхуну ди гуапэщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и муслъымэнхэм я IуэхущIапIэм и нэIэ щIэту Бахъсэн дэт «Кушмэзыкъуей» мэжджытышхуэм щылажьэ Дэгу (Хьэфиз) Мадинэ. Куэд щIакъым Налшык КъурIэнымрэ фикъхьымкIэ республикэпсо зэпеуэ зэрыщекIуэкIрэ. Мадинэ и гъэсэн Беслъэней Самирэ абы етIуанэ увыпIэр къыщихьащ.

Iэл-Бухъарий и «Сэхьихь»-м къыщхьэщож

 ШыщхьэуIум  и  29-м  Тэтэрстаным  и Лаишевск  судым къилъытащ  муслъымэн  щIэныгъэлI  цIэрыIуэ  Iэл-Бухъарий и «Сэхьихь»  тхылъым  и  урысыбзэ  зэдзэкIыгъэхэм  я  зыр  щIэпхъаджагъэ  зыхэлъ  лэжьыгъэу.   Мыарэзыныгъэ  къагъэнаIуэу,  утыку  къихьахэщ  Шэшэным  и  УнафэщI Кадыров  Рамзан,  муфтий  Межиев  Сэлахь, нэгъуэщIхэри.

Лажьэ зимыIэм пцIы тралъхьэ

 Iуэху гъэщIэгъуэн щокIуэкI ди гъунэгъу Осетие Ищхъэрэ-Аланием. Владикавказ щыцэрыIуэ, «Сидамон» телеграм напэкIуэцIыр зезыхьэ блогер Мисиков Бэтрэз хабзэхъумэхэм натIэрыуапIэ ящIащ Лениным и цIэр зезыхьэ уэрамым осетин лIыхъужь гуэрым еймкIэ яхъуэжыну хэтахэм къазэрыщхьэщыжам щхьэкIэ. 
 

И теплъэр - гуакIуэу, и кIуэцIыр - дзыхьщIыгъуэджэу

Германием и къалащхьэ Берлин мэжджыт зыфIэзыщыжа унэ гъэщIэгъуэн дэтщ. «Ибн Рушд – Гёте» цIэм уигу къигъэкIын хуейр ар къызэзыгъэпэщам къуэкIыпIэми къухьэпIэми я щэнхабзэр къабыл зэрищIырщ. ИтIани, муслъымэн дунейр къызэщIигъэхъеящ мэрем махуэхэм я зым ирихьэлIэу, абы и IуплъапIэм «адрейхэм емыщхь дуней тетыкIэ зиIэхэм» яIэт нып зэмыфэгъур къызэрыфIадзар.

Пэжым и гъэр Ассанж Джулиан

 Инджылызым и суд нэхъыщхьэм унафэ къищтащ илъэсипщI хъуауэ Лондон тутнакъыу щаIыгъ журналист Ассанж Джулиан США-м ирагъэшэжыну.

Егъэджэныгъэмрэ ар къызэрапщытэ Iэмалхэмрэ

 Зыми хужыIэнукъым гъэсэныгъэ Iэмалхэу ткIиягъымрэ щабагъымрэ я пщалъэр зыхуэдизыр. Псори зэлъытар сабийм и хьэлырщ. Зыр щхьэзыфIэфIщи, уи нэщхъыр хузэхыумыукIэу хъуркъым. Адрейм «тху» къыхуэмыхьмэ, адэ-анэм фIыуэ къамылъагъужыну къыщохъури, хуагъэувар къыпфIэмыIуэху хуэдэу зыкъебгъэлъагъун хуейщ. 
 «Пхуэмытмэ, укъыдэмыхьэж!», «Си напэр тепхауэ бжы!», «Нэхъ мащIэ къэпхьауэ зызумыгъэлъагъу!» Апхуэдэ «лъагъуныгъэм» щIапIыкIа сабийхэрщ иужькIэ я адэ-анэхэм япэувыжхэри, егъэджакIуэхэм ефыщIауэхэри, мыхъумыщIагъэ нэхъ икIэхэм тегушхуэхэри. 

Страницы

Подписка на RSS - Абы дегъэпIейтей