Календарь событий

09 апреля 2024

Гъатхэм нэпс щIегъэкI

Iуэтэж
Ланэ лэжьапIэм щIэкIыжащ, сыхьэтих иригъэкъури. ПсынщIэу унэм нэсыжыну хуейт ар а махуэм. ЩIыбым къыщIэкIа иужь, уафэгъуагъуэ макъыр зэхихащ, асыхьэтуи уэшх иным къыщIидзащ. Жыг щIагъым псынщIэу щIэуващ хъыджэбзыр, и машинэм нэсыну хуэмыхъуу.
- Гъатхэм нэпс щIегъэкI, - жиIащ жыг щIагъым къыкIэлъыщIэувам.
- Ы-ы… - къыгурыIуакъым Ланэ.
- Нэщхъеягъуэ гуэр къэхъунущ, аращ апхуэдэу щIыжысIэр.
- Уэшх къешхмэ, ар нэщхъеягъуэ, сытми? – зэгуэпу жиIащ хъыджэбзым.
- НэхъыфIщ апхуэдэу узэригугъэр, ауэ…

Зи псэр къабзэм уеузэщI

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и щIыхьэпIэ нэхъыщхьэм деж иджыблагъэ гъэлъэгъуэныгъэ хьэлэмэт щекIуэкIащ. «Уэшхым и цIыху» зыфIаща жэрдэм дахэр Аутизмым теухуа хъыбарыр хэIущIыIу щIыным и дунейпсо махуэм ирихьэлIэу къызэрагъэпэщат. ЩIалэгъуалэм я пащхьэ иралъхьащ дизайнымкIэ колледжым и гъэсэн ныбжьыщIэ Иуаз Амир и лэжьыгъэ 20 хуэдиз.

Ухуэныгъэхэр йокIуэкI

Нартан къуажэм дэт амбулаториер зэрагъэпэщыж. 1992 гъэм яухуауэ щыта а медицинэ IуэхущIапIэм иджы япэу елэжьу аращ.
Къуажэ амбулаторием цIыху мини 10 къегъэщIылIащ, сабийхэри балигъхэри зэхэту. «Узыншагъэр хъумэн» пэхуэщIэм хиубыдэу ирагъэкIуэкI лэжьыгъэхэм япкъ иткIэ щхьэгъубжэхэр яхъуэжащ, бжэхэм, унэм екIуалIэ ток кIапсэхэмрэ псыр зэрыщIашэ икIи къагъэсэбэпар къызэращIашыж бжьамийхэмрэ мыгувэу я пIэм ирагъэзэгъэнущ.

УкъикIащ, Iэбу Дахдах!

Дунейм гууз-лыуз зиIэу тет цIыхухэр зыгъэнэщхъей Iуэхугъуэу иджыхэми къонэ Палестинэм ис цIыхубэр зэрыраукIыхьыр. Ди нэкIэ дымылъэгъуа Урыс-Кавказ зауэр уи нэгум къыщIигъэхьэу, цIыкIуи ини я щIыпIэм ираху, я унэхэр зэтракъутэ, шхын щхьэкIэ зэтолIэ. 

Ныбжьыщ1эхэр драгъэхьэх

Къэбэрдей-Балъкъэрым мафIэсым пэщIэт-къегъэлакIуэ и IуэхущIапIэм и актовэ пэшым щагъэлъэпIащ КъБР-м МафIэсым пэщIэтынымкIэ и IуэхущIапIэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 190-рэ, Урысейм МафIэсым пэщIэтынымкIэ и IуэхущIпэр илъэс 375-рэ зэрырикъум хуэгъэпса, мафIэсым пэщIэтыным теухуауэ ирагъэкIуэкIа сабий творчествэмкIэ республикэ зэхьэзэхуэм щытекIуахэр. 

Тэрч щIыналъэм щыхъыбархэр

Жыг хадэ цIыкIу
«ПсэупIэмрэ къалэ щыIэкIэмрэ» лъэпкъ пэхущIэм хыхьэу лажьэ «Къалэдэсхэм я тыншыпIэхэм хуэдэхэр къуажэхэм къыщызэгъэпэщын» къэрал программэм ипкъ иткIэ 2023 гъэм и кIэхэм Акъбащ Ипщэ къуажэм жыг хадэ цIыкIу щаухуащ, къуажэкум Ленинымрэ КIэрэфымрэ я цIэхэр зэзыхьэ и уэрамхэм я зэхыкIыпIэм хуэзэу. Псори зэхэту абы ирагъэубыдащ метр зэбгъузэнатIэу 3740-рэ. 

Гум къиIукI гупсысэхэр

ЦIыхум и щIыбагъкIэ къызэринэкI гъащIэм хуэарэзы-хуэмыарэзыми, зэрыт ныбжьым ирегъэгупсыс: иджыри сыт схузэфIэкIыну, лъэпкъым сыткIэ сыхуэщхьэпэну жиIэу. Апхуэдэ цIыхухэм ящыщщ КъБР-м и цIыхубэ артист Къуныжь Алим. Абы и дуней еплъыкIэхэрщ, и лэжьыгъэм зэрыхущытырщ, и гупсысэ щIэщыгъуэхэрщ нобэ фызыщыдгъэгъуазэр. 
Ар къыщалъхуар Джэрмэншык и ищхъэрэкIэ щыIа Дахэпсынэ къуажэ цIыкIурщ. Жылагъуэр псым ихьу щыхуежьэм, абы дэсхэри къыдэIэпхъукIауэ щытащ, жылэри хэкIуэдэжащ.

НОБЭ

 
Мэлыжьыхьым и 9, гъубж
1938 гъэм къалъхуащ биологие щIэныгъэхэмкIэ доктор, КъБКъУ-м и профессор Азэмэт Лалушэ.
1947 гъэм къалъхуащ литературэдж, критик, къэрал лэжьакIуэ, филологие щIэныгъэхэмкIэ доктор, профессор Тхьэгъэзит Юрэ.
1954 гъэм къалъхуащ Тыркум щыщ Къайсэр вилайетым и губернатору щыта Джамбулэт (Яхэгуауэ) Нихьэт.