ЩIалэгъуэ

ЩIэблэ къабзэ къытщIохъуэ

«ЩIэблэ къабзэ-2024» къыхуеджэныгъэм щIэту дзюдомкIэ зэхьэзэхуэ Кэнжэ къуажэм и спорт комплексым иджыблагъэ щекIуэкIащ. Ар Къуэдз Борис и фэеплъ зэпеуэуи щытащ икIи абы хэтащ республикэм и бэнакIуэу 166-рэ, я ныбжькIэ илъэс 14-м щIимыгъуахэу.

Я хьэлъагъ елъытауэ зыхэта гупхэм япэ увыпIэхэр къыщахьащ  Шыгъэлыгъуэ Аскэр, Темрокъуэ Идар, Уэщхъун Идар, Хъуран Къантемыр, БищIо Атхъан, Къашыргъэ Мухьэмэд, Мизиев Хьэжмусэ, КIэмпIарэ Азэмэт, ШэрыIужь Айдэмыр сымэ.

Агуий и Iэхэлъахэм

Санкт-Петербург щыщ археологхэм КъухьэпIэ Кавказым хы ФIыцIэмкIэ гъэза и псыхъуэ цIыкIухэм ящыщ зым зэрымыщIэкIэ зыщрихьэлIа испы унэжьу зэтракъутэну зыхунэмысам и лъабжьэм къыщIагъуэтащ домбеякъ лIэщIыгъуэхэм псэуа цIыхухэм я хьэдэкъупщхьэхэмрэ укъызэмыджэжыф тхыпхъэщIыпхъэ гъэщIэгъуэнхэр зытет мывэ джафэ хъуреймрэ. АбыкIэ хъыбар зэбгригъэхащ ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей Академием Материальнэ (Нэрылъагъу, Пкъы зыщIэт) щэнхабзэм и тхыдэмкIэ и институтым.

Гагарин и гуфIэкIэ

ЦIыхум хьэршыр къызэрихьэхуам уи щхьэр лъагэу уегъэIэт, ар пэжщ. А Iуэхугъуэ дахэм и гугъу сабийм хуэпщIынуи зэи пасэкъым. Сыт и уасэ, Гагарин Юрий ракетэм ису хьэршым зэрылъэтам и гугъу щыхуэпщIкIэ, сабийм ар зэригъэщIагъуэм укIэлъыплъыну!

УнафэщIхэмрэ IэнатIэ лъыхъуэхэмрэ зэрощIэ

КъБР-м ЦIыхухэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымкIэ и центрыр мы махуэхэм жыджэру хэтащ Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэмрэ КъБКъУ-мрэ щекIуэкIа IэнатIэхэм я жармыкIэ «Работа России. Время возможностей» урысейпсо Iуэхум.

Дисанэ и ехъулIэныгъэ

Гъатхэпэм и 28-м Обнинск къалэм щекIуэкIащ еджакIуэхэм я «ЩIалэ­гъуэ. ЩIэныгъэ. Щэнхабзэ» XXXIX-нэ урысейпсо зэхьэзэхуэ. «Урысейр гум илъу» Iуэхум ипкъ иту щэнхабзэмкIэ Президент фондым къызэригъэпэща а зэхьэзэхуэм ди лъахэгъу пщащэм 1-нэ увыпIэр къыщихьащ.

Мазэм и хъыбар

Дыщыпсэу планетэр къызэрыунэхурэ блэкIа зэманыр сыхьэт 24-рэ фIэкIа мыхъу жэщ-махуэу къызыщыдгъэхъумэ, уахэм къыщыддекIуэкI Мазэр иджырей щытыкIэм ихьэу щызэпцIыжар ЩIыр къызэрыунэхуу дакъикъи 10 дэкIа иужькIэщ – аращ, астрономием ирилажьэхэм къызэрабжамкIэ, а тIум я зэхуакум ныбжьу дэлъыр. 

ЕгъэджакIуэхэр ягъэгуфIэнущ

Мэлыжьыхьым Осетие Ищхъэрэ - Аланием и курыт еджапIэ нэхъыфIхэм яIэрыхьэнущ республикэм и Iэтащхьэм и грантхэр, сом мелуан 60 хъур. Республикэм егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм хэIущIыIу зэрищIамкIэ, школ къэс мелуан зырыз ялъысынущ.

Бзэмрэ тхыдэмрэ

         А тIур зэрызэпыщIар щIыпIэцIэхэмкIэ хьэкъщ 

Адзэпш (Адзапш). Апхуэдэу йоджэ иджырей Къэрэшей-Шэрджэсым къухьэпIэмкIэ щежэх Лабэшхуэ ищхьэхэмкIэ къыщыхэлъадэ Санчаро псы цIыкIум и зы къуэпсхэм ящыщ зыми а Iэхэлъахэм къыщызыпхив псы пщтыр хущхъуэхэми.

А цIэ дыдэр зэрехьэ а хэгъэгум и къурш щIыбкIэ къегъэщIылIа Абхъаз Республикэм и Бзыбэ тIуащIэ абрагъуэм узэрыщхьэщыхьэ хъу шытх цIэрыIуэми (метр 2496-рэ и лъагагъщ).

ЩIалэгъуалэм я зэхыхьэ ин

Мы махуэхэм Сочи къалэм щокIуэкI ЩIалэгъуалэм я дунейпсо фестиваль. Ар къызэрагъэпэщащ УФ-м и Президент Путин Владимир и жэрдэмкIэ. Зэхыхьэ иным хэтщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэ зи щIалэгъуэ гупышхуи. КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ди хэкуэгу щIалэгъуалэм псалъэ гуапэкIэ захуигъэзащ.

IэщIагъэрылажьэхэм я пщIэр къаIэту

IэщIагъэ щрагъэгъуэт еджапIэхэм зегъэужьыныр, я пщIэр къэIэтыныр Къэбэрдей-Балъкъэрым и жылагъуэ политикэм и къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщщ. Республикэм ит апхуэдэ IуэхущIапIэхэм экономикэм и IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэр зыхуэныкъуэ IэщIагъэрылажьэхэр къыщIегъэкI.

Страницы

Подписка на RSS - ЩIалэгъуэ