ЩIалэгъуэ

ЗагъэпщкIуми нэрылъагъущ

Мащэ кIыфIхэм (черная дыра) япэ дыдэу ятетхыхьар физикэм и къудамэ телъыджэу «теорие относительности» зыхужаIэр къэзыгупсыса еджагъэшхуэ Эйнштейн Альбертщ.
Астрофизикхэр мы зэманым зэрегупсысымкIэ, мащэ кIыфIхэр – уахэм зыщызыудыгъу, IэщIыхьар зыIэщIэзымыгъэкIыж, и зэхэлъыкIэмкIи зэманыр зэрыщекIуэкIымкIи зихуэдэ щымыIэ къэщIыгъэ шынагъуэщ. Пкъыгъуэу зыщIилъафэм щыщ гуэри къызэримыутIыпщыжым и мызакъуэу, нэхур зыдз фотон нэгъунэ къызэрыIэщIэмыкIыжыфым и зэранкIэ, зи гугъу тщIы къэщIыгъэхэр здэщыIэри зэгъэщIэгъуейщ. 

Куэдым хуэIэкIуэлъакIуэ

Налшык и «Золушка» сабий сад №49-м илъэс куэд щIауэ гъэсакIуэу щылажьэ Егъуэж Мадинэ цIыкIухэр фIыщэу зэрилъагъум къыдэкIуэу нэгъуэщI куэдми хуэIэрыхуэщ. 

И анэдэлъхубзэм и шэрыуагъыр я гум дохьэ

Усэ тхыным дихьэх щIалэгъуалэр кIуэ пэтми нэхъыбэ зэрыхъум хуэмурэ гу лъыдотэ. Абыхэм ящыщщ си унэцIэджэгъу Багъэтыр Алинэ. Ар иджыпсту КъБКъУ-м и «Экономикэ» къудамэм и магистратурэмрэ «Къэрал, муниципальнэ унафэхэр зэрызрагъакIуэр» къудамэм и бакалавриатымрэ щоджэ.

Хьэрш жыжьэм

Уэшх хужь

ШколакIуэ ныбжьым ситу, ПланетэщIэм хуаутIыпща етIуанэ экспедицэм сызэрыхагъэхьар сэркIэ насыпышхуэтэкъэ, атIэ? ФIыуэ слъагъуу щыта си адэм и кхъащхьэм Iэ зэрыдэслъэным и мызакъуэу, дунейм цIыхуу тетым я нэ къызыхуикI уафэщI телъыджэм и щIыгум тетынухэм сыщрагъусэкIэ. 
… Пщыхьэщхьэм ди хэщIапIэм къекIуэлIэжахэм хъыбар гъэщIэгъуэну мащIэ къаIуэтэжа. Жилинрэ Андрейчукрэ зрихьэлIа шы цIыкIужьей лъэпкъым дэ дызэрыхуэмызат! Си лъэгуащIэм фIэкI къэмысыну шым сытесу зы сурэт ЩIым езгъэхьатэм ПланетэщIэм иныжь сыщыхъуауэ жаIэнтэкъэ? 

Республикэм и студентхэм я зэфIэкIыр

ШыщхьэуIум и 17-м щыщIэдзауэ 21-рэ пщIондэ Судак къалэм щекIуэкIа «Таврида. АРТ» V гъуазджэ фестивалым хэтащ ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым и режиссёр къудамэм и 3-нэ курсым и студентхэу Макеевэ Викториерэ Роговэ Ксениерэ. 

«Адыгэм и ныбэр егъэныкъуэри, и шым и ныбэр екъу»

Урысейм каратэмкIэ и гуп къыхэхам хэт, а спорт лIэужьыгъуэм зэрысабийрэ ехъулIэныгъэшхуэхэр къыщызыхь Чыржын Луизэ къызэрыщIидзар атлетикэ псынщIэрат. ЩIыналъэ зэхьэзэхуэхэм япэ увыпIэр къыщихьу иригъэжьами, а Iуэхур унагъуэм къыщыдамыIыгъыу (и адэшхуэм къищынэмыщIа), пIалъэкIэ ар къигъэнэжын хуей хъуат. ИужькIэ, илъэс 16 хъуа нэужь, аргуэру зэ тегушхуэжри, спортым хыхьэжащ - каратэр къыхихри.

Дзэм хэтхэм щэху яIуатэркъым

«Мэшыкъуэ» щIалэгъуалэ зэхыхьэм мы махуэхэм щекIуэкIащ дзэ корреспондентым и лэжьыгъэм теухуа зэIущIэ. 
Зауэм теухуа фильм зэрытепхынум, дзэ Iуэхум и хъыбар сабийхэм зэрабгъэдэплъхьэнум хуэгъэпсауэ щытащ «Звезда» телеканалым и продюсер Габель Екатеринэ, продюсер, сценарист, дзэ корреспондент Эрвье Глеб, дзэ обозреватель, «Неофициальный Безсонов Z» телеграм-каналыр зыгъэлажьэ Безсонов Даниил сымэ щIалэгъуалэм драгъэкIуэкIа зэIущIэр.

Хабзэр убзэкъым, къалэныр Iулъхьэкъым

Куэдрэ согупсыс: «Сыту пIэрэ ди лъэпкъ хабзэ дахэм, нэмысым я къежьапIэр? Ар дэ, адыгэхэм, нэгъуэщIу щхьэ тхэлъ? Хабзэр зыгуэрым къимыгупсысауэ, атIэ ар гъащIэм къыхэкIыр пэжмэ, сыту пIэрэ абы лъабжьэ хуэхъуар?» ГъащIэм и лъэныкъуэ псори къызэщIэзыубыдэ ди хабзэм и фIыпIэхэм ящыщщ нэхъыжьым хуащI пщIэмрэ нэмысымрэ. Дауэ ар зэрыщытыр, сыт абы хыхьэр? 

IэщIагъэр къыхэпхыркъым, атIэ езым укъыхех

Дэрбзэр, IэпщIэлъапщIэ Сэбаншы Алесэ бзылъхугъэ фэилъхьэгъуэхэр ед, сабий хьэпшып цIыкIухэр, зэрыджэгу гуащэхэр цыкIэ зэIуещэ.

ГъэщIэгъуэнракъэ, Алесэ медицинэ IэщIагъэ зригъэгъуэтащ икIи илъэситкIэ абы ирилэжьащ, иужьым  логопедуи еджэжащ, ауэ абыи къытеувыIакъым. Ар и щыхьэтщ языныкъуэхэм деж IэщIагъэр цIыхум къыхих мыхъуу, езы IэщIагъэм цIыхур къызэрыхихым.

Адыгэ фащэмрэ ди дунеймрэ ятеухуа пщащэ гупсысэхэр

  Дэтхэнэ лъэпкъми и нэщэнэхэм ящыщщ зэрихьэ щэнхабзэр.  Зэманыр кIуэми, лIэщIыгъуэхэм захъуэжми, щэнхабзэм хэлъ фIым, дахэм уебэкъуэныр, ар IэщIыб пщIыныр щыуагъэу къызолъытэ. Ар зытежысIыхьхэм ящыщщ   дапщэщи  сфIэдахэ, сфIэщIэщыгъуэ  ди  лъэпкъ фащэ екIур. Си жагъуэ мэхъу ар адыгэ пщащэхэм, щIалэ къуданхэм –  ди щIалэгъуалэ псоми зэрызедмыхьэжыр. 

Страницы

Подписка на RSS - ЩIалэгъуэ