Жылагъуэ

Узэрежьам тету

Мы махуэхэм зи илъэс 18-р зыгъэлъапIэ Мэршэнкъул Данэ Мухьэмэд и пхъур Краснодар дэт, УФ-м и МВД-м и университетым и япэ курсым щIэсщ.

ЩIэблэм и узыншагъэм тращIыхьу

ПэщIэдзэ классхэм щеджэ цIыкIухэм ерыскъы хуабэ ирагъэшхыныр ди республикэм и курыт еджапIэхэм хабзэ дахэ щыхъуащ. 

ГугъапIэфIхэр щыIэщ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и мэкъумэшыщIэхэм гъатхэ вэн-сэным зыхуагъэхьэзыр.

Сабий 17 000 къызэщIеубыдэ

Урысейм и Социальнэ фондым и къудамэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэм илъэс 17 ныбжьым нэс хиубыдэ сабий 17000-м яхуигъэуващ къэралыр ядэIэпыкъуу мазэ къэс яритыну ахъшэр. 

Пщыгъупщэ хъунукъым

Совет зауэлIхэм Сталинград деж щекIуэкIа зауэ хьэлъэхэм нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэр къызэрыщыхагъащIэрэ мы махуэхэм илъэс 80 ирокъу. 

Iуэхум хуэбэлэрыгъыркъым

«Кавказ Ищхъэрэм и Россети» IуэхущIапIэм иубзыхуащ «Техникэ Iуэхутхьэбзэхэмрэ ремот лэжьыгъэхэмрэ» къэрал программэм хиубыдэу 2023 гъэм иригъэкIуэкIыну лэжьыгъэхэр. ЯпэщIыкIэ абыхэм щIыналъэхэм щагъэбелджылащ ипэ игъэщыпхъэ Iуэхухэмрэ чэзур къащылъысыну пIалъэмрэ.

ПсымкIэ къызэрагъэпэщынущ

Бахъсэн щIыналъэм километр 70 и кIыхьагъыу щаухуэну псы жапIэ зэрыIыгъыр ди республикэм щекIуэкIыну ухуэныгъэ нэхъ инхэм ящыщщ. Абы ехьэлIа лэжьыгъэ псори 2023 гъэм икIэм зэфIагъэкIыну я мурадщ.

Гъатхэм зыхуагъэхьэзыр

Къэбэрдей-Балъкъэрым и жызумей хадэхэм гъатхэ лэжьыгъэхэр къапоплъэ. Ахэр псори ухъуэнщIарэ, щIымахуэ щIыIэр къемыгуэуэн хуэдэу бжьыхьэ лэжьыгъэ псори иращIылIауэ гъэ щIэкIащ. Гъатхэм зэрытехьэу псом япэ щIыгъэпшэрхэмкIэ елэжьынущ. 

Лъым ещIэж

«Ахърэти духьэти умыщIэжу», - жеIэрей си анэм. «Духьэт» псалъэм и мыхьэнэм сылъыхъуэу сыкъэгъуэгурыкIуащ, зищIысыр къысхуэмыщIэу. 

ЯхузэфIэкIахэр къапщытэж

Къэбэрдей-Балъкъэрым мафIэсым пэщIэт-къегъэлакIуэ и IэнатIэм щызэхалъхьэжащ 2022 гъэм ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэм кърикIуахэр. 

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ