Жылагъуэ

Дыгъэ бзийм и уасэр

ЩIыналъэфIхэр, дахэхэр дунейм щымащIэкъым. Апхуэдэхэм ящыщщ Кавказри: гъэм и зэманиплIыр и чэзум щызэблокI, дыгъэпсщ, щIыуэпс къулей иIэщ… АрщхьэкIэ щыIэщ дыгъэм и бзий хуабэхэр мазэ бжыгъэкIэ зытемыпсэ щIыналъэхэри.

Норвегие ипщэм и Рьюкан къалэм илъэс ныкъуэкIэ, Италием и Виганеллэ къуажэ цIыкIум мазищкIэ дыгъэр ялъагъуркъым. Ар къызыхэкIыр а щIыналъэхэр бгы лъагэхэмкIэ къаухъуреихьауэ зэрыщытырщ.

Фи щхьэцыр икIмэ

Бзылъхугъэхэр зыгъэгуауэщхьэуэхэм ящыщщ щхьэц къихуныр. Къапщтэмэ, дэтхэнэ цIыхуми и гъащIэм и кIыхьагъкIэ зэпымычу щхьэцыр къихум, абы ипэкIэ щIэ къикIэжурэ къэщIэрэщIэжу къигъэщIащ щIыуэпсым. Ауэ Iэрамэ-Iэрамэу къыхэлъэфымрэ мажьэм и дзэм жьэдэлъу къыхэбжьыкI закъуэтIакъуэмрэ зыкъым. Мис абдежщ гузэвэгъуэр къыщыпкIэщIэзэрыхьыр.

Аращи, щхьэцыр куэду икIыу гу зылъыфтэжамэ, псом япэ трихологым деж кIуэн хуейщ. Абы къихутэнущ икIи игъэхъужынущ щхьэц икIым щхьэусыгъуэ хуэхъуар. Щхьэусыгъуэ хъункIэ хъунури куэдыщэщ.

Зэхэзехуэн хъуа гормонхэр

Япэрей кофер щыIэжкъым

  Европей зэгухьэныгъэм (ЕС) хэт къэралхэм дызэрыт илъэсым и мэлыжьыхь мазэм къащта унафэм ипкъ иткIэ абыхэм я хъумапIэхэм щаIыгъ кофе жылэхэмрэ какаомрэ тонн минищэ бжыгъэкIэ ягъэсыжынкIэ хъунущ. Апхуэдэ шынагъуэхэр къызыхэкIар жыгхэр мардэншэу щраупщIыкI, сабий лэжьыгъэхэр куэду къыщагъэсэбэп къэралхэм къыщыщIагъэкI хьэпшыпхэмрэ ерыскъыхэкIхэмрэ я щIыналъэхэм кърашэну хуитыныгъэ абыхэм ямыIэу къызэрыщыгъэлъэгъуарщ. 

Зы цIыху ныбжь 85 гъуэгуанэ

Прохладнэм щыIэ сабий унэ-интернатыр илъэс 85-рэ зэры­рикъум и щIыхькIэ, абы и гъэ­сэнхэм деж щыIащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Его­ровэ Татьянэрэ депутатхэмрэ.

«Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхьэIухуд-2023»

«Синдика» хьэщIэщым дыгъэгъазэм и  8-м щекIуэкIащ «Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхьэIухуд-2023» лъэпкъ зэпеуэм теухуа пресс-конференцэ. КъыжыIапхъэщ, зэ­пеуэр мы гъэм 27-нэу къы­зэ­рызэ­ра­гъэпэщыр.

ЦIыху щэджащэхэм я фэеплъыр хъумэным гулъытэ хуащI

ЩIыналъэм и УнафэщI КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Iэтащхьэм и деж щэнхабзэмрэ гъуазджэмкIэ щыIэ советым и зэIущIэ. Абы хэтащ республикэм и щэнхабзэ IуэхущIапIэ нэхъыщхьэхэм, къэрал къулыкъущIапIэхэмрэ щIыпIэ самоуправленэхэмрэ я унафэщIхэр, щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ я лэжьакIуэхэр, щIэныгъэлIхэр, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр.

МашинэщIэхэр иратащ

Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ­КъБР-м щыIэ МВД-м и къудамэхэм яритыжащ автомашинэщIэу 27-рэ. Ахэр къащэхуащ УФ-м и Президент Путин Владимир и жэрдэмкIэ къы­халъхьа «ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым хыхьэу. 

Хэкум и лIыхъужьхэм я махуэм теухуа КIуэкIуэ Казбек и хъуэхъу

Нобэ Урысейм щагъэлъапIэ Хэкум и лIыхъужьхэм я махуэр!
А махуэшхуэр и щыхьэтщ ди къэралым и тхыдэ гъуэзэджэм, ди адэшхуэхэмрэ Урысейм гурэ псэкIэ хуэлажьэ, лIыгъэм, ха­хуагъэм и щапхъэу ягъэлъагъуэу псэухэмрэ я лIыхъужьыгъэ­хэм. 
Урысейм и къуэхэмрэ ипхъухэмрэ я щIыхьыр хэкупсагъэм и лъабжьэ быдэщ, ди хэкум ис лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэм я ­хахуагъэм и щыхьэтщ. 
Ноби Урысейм и щIыналъэ псоми щыщ щIалэхэм я дзэ къулыкъур ягъэзащIэу ди къэралым и шынагъуэншагъэмрэ щхьэхуитыныгъэмрэ яхъумэ. 

ЦIэ лейр лейкъым

ЦIыхум езым зыфIищыж е нэгъуэщIхэр къызэреджэ цIэ лейм къыщытенэ къохъу куэдрэ. Дуней псом цIэ лейкIэ къыщацIыху щыIэщ, абы щыгъуэм и цIэ дыдэр зыщIэр закъуэтIакъуэу. ЦIэ лей куэдрэ ягъуэту щытащ пащтыхьыгъуэ зыIыгъахэм. Псалъэм папщIэ, Красный Иван, Грозный Иван, Тёмный Василий, нэгъуэщIхэри.

Зыпэрыт Iуэхум щыпашэщ

 Ди республикэм щыщ IэщIагъэлI куэд ди къэралым и щIыпIэ зэхуэмыдэхэм щолажьэ ехъулIэныгъэхэр яIэу, зэфIэкI лъагэхэр къагъэлъагъуэу. 

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ