Жылагъуэ

Хэкупсэ нэс

Зыхалъхуа лIэщIыгъуэм гу хьэлэлрэ псэ къабзэкIэ гуа­щIафIэу хуэлажьэ, КъБР-м и Жылагъуэ палатэм хэт Дадэ Суфэдин (Исмел) Iэбузед и къуэр ди республикэм цIэ­рыIуэ щыхъуащ лъэп­къым хуэщхьэпэну зэфIиха Iуэху­гъуэхэмкIэ. Суфэдин и ныбжьыр нобэ, щэкIуэгъуэм и 27-м, илъэс 70 ирокъу. 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

«Анэм и щIыхь» медалыр ятыным и IуэхукIэ

Гъэсэныгъэ дахэ яхэлъу сабиитху е нэхъыбэ зэрапIам папщIэ «Анэм и щIыхь» медалыр ятын:

Бзэ дапщэ зригъэщIэфыну цIыхум?

Лондон дэт колледжым лингвистикэмкIэ и профессор Хадсон Дик упщIэ игъэуват: «Полиглотхэм ящыщу хэт бзэ нэхъыбэ дыдэ зыщIэр?».

«Си адэшхуэрагъэнщ!», - къыхуитхыжащ абы зы щIалэ, и цIэ-унэцIэр къраIуэну зэрыхуэмейр кIэщIэту.

Тхыгъэм и автор США-м щыпсэум жиIэрт и адэшхуэ итальянецыр блэкIа лIэщIыгъуэм и 10-нэ гъэхэм Сицилием къикIыу Америкэм зэрыIэпхъуар, ар зэи школ зэрыщIэмысар, ауэ бзэхэр зэман кIэщIым къриубыдэу къызэрипхъуатэр. ЩIэныгъэ зимыIэ сицилиецым и ныбжьыр щыхэкIуэтам  бзэ 70 ищIэрт, абыхэм ящыщу 56-м иритхэфырт, иреджэфырт. 

Аулъэ Мэлыч къызэралъхурэ илъэси 100 ирикъуащ

Тхыдэ   щIэныгъэхэм   я   доктор,  профессор,  Адыгеймрэ   Псыжь  хэгъуэгумрэ   щIэныгъэмкIэ    щIыхь    зиIэ    я   лэжьакIуэ,  Дунейпсо Адыгэ  Академием  и   академик    Аулъэ   Мэлыч  Хьисэ  и  къуэр  1917 гъэм  щэкIуэгъуэм  и  8-м  Адыгейм   щыщ  Хьэкурынэхьэблэ  къуажэм  къыщалъхуащ. 

Дивизэ цIэрыIуэм хэта Къардэн Хьэзиз

1941 - 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм лIыхъужьу хэта,   Къэбэрдей-Балъкъэрым   къыщызэрагъэпэщауэ щытащ 115-нэ шууей дивизэр къызэрызэрагъэпэщрэ мы махуэхэм  илъэс 80 ирокъу.  Тхыдэ хъумапIэм щIэлъ дэфтэрхэм къызэраIуатэмкаIэ, СССР-м ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и къэрал комитетым I94I гъэм и щэкIуэгъуэм  къыдигъэкIа унафэм ипкъ иткIэ, лъэпкъ щIыналъэхэм къыщызэрагъэпэщын хуейт дзэ частхэмрэ зэгухьэныгъэхэмрэ.

Эйнштейн и шоферыр

ЦIыху къэс зэчий гуэр бгъэдэлъщ, зыгуэрым хуэфIщ, хуэIэижьщ. Уэ нэхърэ нэхъыкIэу къэплъытэ гуэри къофIэкIынкIэ хъунущ, зэрымыщIэкIэ. УщIэныгъэлIми, дунейм уэ нэхъ Iущ темыту къыпщыхъуми, лэжьапIэм узышэ-укъэзышэж шоферыр къыщыптекIуэжыни къохъу… 

ЕкIумрэ емыкIумрэ щыхуагъасэ

Налшык махуэ къэс жыхуаIэм хуэдэу къыщызэIуах сабийхэм зыщрагъэужь IуэхущIапIэщIэхэр.  Иджыблагъэ  гъуэгу техьа  «Этика»-р абыхэм къащхьэщокI  щIэныгъэм къыдэкIуэу, я деж екIуалIэ ныбжьыщIэхэр  адыгэхэмрэ балъкъэрхэмрэ къадекIуэкI хабзэмрэ цIыху хэтыкIэмрэ  щыхуагъэсэну  зэрамурадымкIэ.

ЛIыхъужь и лъэужь кIуэдыркъым

Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэрал, жылагъуэ-политикэ лэжьакIуэ Мэлбахъуэ Тимборэ Къубатий и къуэр къызэралъхурэ илъэси 104-рэ ирикъуащ. Бжьыхьэ махуэ уфащ ар дунейм къыщытехьар.

Къэхутэныгъэм зрагъэужь

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ къыщызэрагъэпэща зэIущIэм щаубзыхуащ РАН-м Ядернэ къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым Бахъсэн щиIэ нейтриннэ обсерваторием (БНО) зэрыдэлэжьэну щIыкIэр. А Iуэхум теухуа зэхуэсым хэтащ КъБКъУ-м и ректор Алътуд Юрэ, Бахъсэн нейтриннэ обсерваториеми къудамэм и унафэщI Петков Валерий, университетым и IэщIагъэлIхэмрэ щIэныгъэлIхэмрэ. 

Сымаджэхэр шым ягъэшэсурэ ягъэхъуж

                                Шыхъуэхэм  я хъыбархэм  къыхэщ  зэпытщ  адыгэшыр   зэрыгубзыгъэм  къыхэкIыу, зи  лъакъуэ  къыдэмыбз  сабийхэри  балигъхэри  ягъэшэсурэ, сымаджэхэм  я  гукъыдэжыр  къызэраIэтыр,   я  узыр  нэхъ  мащIэ зэращIыр.  Иджыблагъэ  Урысей  Президентым и лIыкIуэу  СКФО-м щыIэ Чайкэ Юрий  акъылэгъу  къадэхъуауэ,  ЕсэнтIыгу ИппотерапиемкIэ  центрым и проектыр утыку кърахьащ.                               

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ