Жылагъуэ

Макъамэ телъыджэм и лъахэм

Налшык дэт Музыкэ теат­рым иджыблагъэ ще­кIуэ­кIащ «Му­зыкальный диа­лог» концертыр, КъБР-м и цIыхубэ артист Къэбэрдо-къуэ Муратрэ ди республикэм щIыхь зиIэ и артист Бэрбэч Аскэррэ зэ­да­гъэ­хьэ­зырар. 

Афэрым, щауэхэ, пщащэхэ!

Санкт-Петербург мы махуэхэм ­щокIуэкI абы щыпсэу лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэр, зэкъуэтыныгъэр нэхъри егъэфIэкIуэным теухуа фестиваль ин. А Iуэху дахэм хэты-ну, абы и къэпщытакIуэ гупым и тхьэмадэу щытыну ирагъэблэгъащ Дунейпсо Арткомитетым и вице-президент Бейтыгъуэн Iэуес. 

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ЩIыпIэ самоуправленэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

ПщIэ зыхуэсщI си лэжьэгъухэ! Сигуми си псэми ­къабгъэдэкIыу сынывохъуэхъу ЩIыпIэ самоуправленэм и махуэмкIэ.
Нобэ фэ фи пщэ дэлъщ жэуаплыныгъэ ин зыпылъ ­къалэнхэр. Фэ лэжьыгъэм хувиIэ бгъэдыхьэкIэрщ зэ­лъытар цIыхухэм я псэукIэр зыхуэдэнур, экономикэм зэ­рызиужьынур, республикэр зэIузэпэщ зэрыхъунур, гъащIэр зэрефIэкIуэнур. 
Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыпIэ самоуправленэмкIэ и къулыкъущIапIэхэм узыншагъэр егъэфIэкIуэным, егъэ­джэныгъэм, гъуэгухэм, щыIэкIэ-псэукIэм епха Iуэху­хэм, къуажэхэмрэ къалэхэмрэ заужьыным хуащI хэлъхьэныгъэр гъэ къэс нэхъыбэ мэхъу. 

БзаджащIэхэм закъевмыгъэгъапцIэ

Банк Нэхъыщхьэм къипсэлъыкI хуэдэу жаIэурэ цIыхухэм зыщыхуагъазэ, ахэр къыщагъапцIэ къохъу. Дауэ-тIэ бзаджащIэхэр къызэрыщIэвгъэщыфынур? 

Ветеранхэм гулъытэ хуащI

Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэмрэ къэрал кIуэцIы­дзэхэмрэ я ветеранхэм я махуэм теухуа зэIущIэ гуапэ щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым ОВД-мрэ ВВ-мрэ я ветеранхэм я советым. 

Ди лъахэгъухэр кърагъэблэгъэж

Тыркум щылажьэ кавказ хасэхэм я федерацэм ­(КАФФЕД) хэтхэр мы махуэ- хэм КИФЩI-м адыгэ зэрыс и республикэхэм щохьэщIэ. Ахэр дыгъуасэ ирагъэблэгъащ ­КъБР-м и Парламентым. Хьэ­щIэ­хэм яIущIащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и унафэщIым и къуэдзэ Къардэн Мурат, Дунейпсо Адыгэ Ха­сэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий.

ГъэпцIакIуэр яубыдащ

Урысей МВД-м Дзэлыкъуэ районым щиIэ къудамэм зыхуигъэзащ Дзэлыкъуэкъуажэ щыпсэу цIыхухъум. Абы зэрыжиIамкIэ, 2021 гъэм къэрал IэнатIэм лэжьакIуэ увыну мурад ищIат. ЦIыхухъум и къуажэгъум къыхуигъэлъэгъуащ Iэмал имыIэу зыхуеину дэфтэрхэр хузэхуихьэсыну, сом мини 100 иритмэ. Илъэсым къриубыдэу цIыхухъум «дэIэпыкъуэгъум» ахъшэ хуиутIыпщащ лэжьапIэ увын папщIэ Iэмал имыIэу зыхуеину тхылъхэр хузэригъэпэщын папщIэ.

Iуэхур щызэфIэмыхьэм, дзэлыкъуэдэсыр республикэм икIащ, ауэ къигъэзэжа нэужь хабзэхъумэ органхэм захуигъэзащ.

Налог щIыхуэшхуэ

УФ-м и Следственнэ комитетым и Следственнэ управленэу КъБР-м щыIэм мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэху хэхахэр зэхэгъэкIынымкIэ и езанэ къудамэм уголовнэ Iуэху къиIэтащ налогхэр тыным зэрызыпыIуадзым ехьэлIауэ.

КъызэрыщIагъэщамкIэ, 2019 - 2021 гъэхэм фирмэм и унафэщIхэм налог декларацэм дыщIагъуа уасэмрэ хэхъуэмрэ пэкIуэ налогым ехьэлIа хъыбар нэпцIхэр я финанс-хозяйствэ лэжьыгъэм кърикIуахэм къыщагъэлъагъуэри, сом мелуани 151-рэ налогыу ятакъым.

Iуэхур зэхагъэкI, апхуэдэуи бюджетым хамылъхьа налогхэр зэрырагъэпшыныжыным яужь итщ.

Зыкъамыту хэкIуэдащ

УФ-м и Следственнэ комитетым и Следственнэ управленэу КъБР-м щыIэм уголовнэ Iуэху къиIэтащ хабзэхъумэ органхэм я лэжьакIуэхэм Iэщэ яIыгъыу къазэрыпэщIэувам теухуауэ.

Щыуагъэм щахъумэу

ЩIэпхъаджагъэ зрахьэу тутнакъэщым исауэ къикIыжахэм яIущIащ КъБР-и и УМВД-м и Жылагъуэ советым хэтхэр. Апхуэдэ зэIущIэхэр щIэх-щIэхыурэ къызэрагъэпэщ, икIи тутнакъэщым къикIыжахэм йопсалъэ, аргуэру щIэпхъаджагъэ хэмыпщIэн папщIэ.

Мы зи чэзу зэIущIэр ирагъэкIуэкIащ УМВД-м деж щыIэ Жылагъуэ советым и унафэщI Бэгъуэт Хьэмидбийрэ управленэм и инспектор, полицэм и майор Энеев Ильясрэ.

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ