Жылагъуэ

Жэуаплыныгъэр зыхищIэу

Узыпэрыт IэнатIэр уи псэм къыдыхьэмэ, абы къалэн къыпщищI лэжьыгъэр къыптемыхьэлъэу икIи уехъулIэу епхьэкIынущ. Илъэс 30 ипэкIэ дохутыр IэщIагъэр къыхихауэ щытащ Бахъсэн районым хыхьэ Зеикъуэ къуажэм щыщ Къумыкъу Анфисэ. Абы лъандэрэ щыщIегъуэжа зы махуи къыхуимыхуауэ зыхэт гупми зэIэзэхэми я деж и пщIэр щылъагэу жэуаплыныгъэшхуэ зыпылъ Iуэхур ирехьэкI.

IэнатIэр ирагъэфIакIуэ

ЦIыхухэм япэ дэIэпыкъуныгъэхэр щыхуащIэ медицинэ IуэхущIапIэхэр къэгъэщIэрэщIэжынымкIэ программэр республикэм жыджэру щагъэзащIэ. Абы ипкъ иткIэ щIыналъэхэм щыIэ апхуэдэ IэнатIэхэм щрагъэкIуэкI лэжьыгъэм зыщигъэгъуэзащ КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам.
Мы илъэсым а программэм хыхьэу узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм и IуэхущIапIэу 7 яухуэ, 15-м зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэр щрагъэкIуэкI.

Зыужьыныгъэм и гъуэгукIэ

Налшык къалэм щIыпIэ унафэр щызехьэнымкIэ и IуэхущIапIэм къыхилъхьауэ щыта жэрдэмхэм ящыщщ Къалэм зегъэужьынымкIэ институтыр. ЩIалэгъуалэ защIэу зэхэт мы гупым пIалъэ кIэщIым къриубыдэу яхузэфIэкIащ къалэдэсхэри, щIыналъэм щыпсэухэри, хьэщIэу къакIуэхэри Налшык зыгъэдахэмрэ щIэдахэмрэ ехьэлIа IуэхугъуэхэмкIэ къыдихьэхын. А гупым хэтщ къалэ псэукIэр егъэфIэкIуэнымкIэ IэщIагъэлIхэр, щэнхабзэ икIи гъуазджэ лэжьакIуэхэр, дизайнымрэ хъыбарегъащIэ IэнатIэмрэ япыщIа IуэхущIэхэр.

Зэманым ипэ ища щIэныгъэлIхэр

ГъэщIэгъуэнщ

Етухэр музейхэм щахъумэ

Подмосковье щыIэ «Этномир» зыгъэпсэхупIэр Урысейм щынэхъ ин дыдэщ. Абы и хъугъуэфIыгъуэхэм ящыщщ пасэрей етухэм я музей гъэщIэгъуэныр. НэхъапэIуэкIэ ди къэралым ету нэхъыбэ дыдэ щызэхуэхьэсауэ къалъытэрт Мстиславский Джон и уней музейуэ Ярославль щыIэм. «Музыка и время» музейм макъамэ Iэмэпсымэхэм нэмыщI, щIэлъщ ету 300-м щIигъу. ЕтIуанэт Переславль-Залесскэм щыIэ музейр – ету 250-рэ щахъумэ. Абы щIэлъхэр лIэужьыгъуэурэ зэхэгъэщхьэхукIащ: мафIэкIэ къагъэплъхэр, шыгуным къыхэщIыкIахэр, фIамыщI зэрылъхэр, бахъэкIэ лажьэхэр, спирт зракIэхэр, газ, электрическэ етухэр.

Къалэ цIыкIу щIэращIэ

Налшык къалэ администрацэм къегъэщIылIауэ мэлажьэ къалэм зегъэужьынымкIэ «Платформа» институтыр. Къалэр щIэращIэу щытыным кIэлъоплъ дизайнерхэр, сурэтыщIхэр, щэнхабзэм и лэжьа­кIуэхэр, архитекторхэр. «Платформа»-р унэтIыныгъэу щым тетщ: къалэм и теплъэр гъэдэхэным, туризмэм зегъэужьыным, щэнхабзэмрэ тхыдэмрэ гулъытэ хуэщIыным. 

ТхакIуэр ягу къагъэкIыжащ

Кулиев Къайсын и цIэр зезыхьэ балъкъэр къэрал драмтеатрым щекIуэкIащ тхакIуэ Чипчиков Борис теухуа гукъэкIыж пшыхь. Ар къызэралъхурэ илъэс 75-рэ ирокъу. 

Журналистхэр ягъэпажэ

КъБР-м и Парламентым иджыблагъэ щагъэлъэпIащ республикэм и хабзэубзыху IуэхущIапIэм теухуауэ хъыбаре­гъащIэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэм я тхыгъэ нэхъыфIхэр къыхэхынымкIэ зэ­хьэ­зэхуэм щытекIуахэр. Зэпеуэр КъБР-м и Парламентыр илъэс 30 зэрырикъуам и щIыхькIэ ирагъэкIуэкIащ.

Игури и псэри етауэ

ЦIыхум нэхъ лъапIэ дыдэу иIэ узыншагъэр хъумэныр зи пщэрылъ медицинэ лэжьакIуэхэр жэуаплыныгъэшхуэ зыпылъ IэнатIэ пэрытщ. ЩIэныгъэмрэ Iэзагъэмрэ къыдэкIуэу, а IэщIагъэм ирилажьэхэр гумащIэу, гуапэу щытыпхъэщ, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, дохутырым и хущхъуэм япэ абы и псалъэ гуапэрщ сымаджэм щхьэпэ хуэхъур. 

Дунейм и хъугъуэфIыгъуэхэм я нэхъ лъапIэ

Иджы хуэдэ зэманым цIыху куэдым зыщагъэпсэху псы, хы Iуфэхэм икIи сыт щыгъуи къалъыхъуэр дыгъэм хуиту зыщрагъэун пшахъуавэ здэщыIэ щIыпIэхэрщ. АрщхьэкIэ, зыри егупсысыркъым а пшахъуэхэр зищIысым. 

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ