Календарь событий

03 апреля 2024

Орел щылъэщащ

Урысей Федерацэм бэнэкIэ хуитымкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Орёл къалэм и «Гринн Центр» спорт центрым. Абы щызэпеуащ илъэс 18 зи ныбжь щIалэхэр. Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэм зэхьэзэхуэм екIуу зыкъыщигъэлъэгъуащ икIи медалитI къихьащ.

«Нанэ и бзэ, дадэ и бзэ»

Шыпш-Бэчбо Залинэ «Нанэ и бзэ, дадэ и бзэ» зыфIища тхылъыр Къанокъуэ Арсен къызэригъэпэща «StartUp» зэпеуэм щытекIуэри, абы кърита мылъкумкIэ къыщыдигъэкIащ Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм.

Зэманым и гъуджэ

Нэхъыжьхэм я гукъэкIыжхэр сыт щыгъуи щIэщыгъуэщ, ди зэманым къыщхьэщыкIыу хъыбар гъэщIэгъуэн куэд яIэщи. КIэрашэ Михаил Хьэзрит и къуэми апхуэдэхэр щызэхуихьэсыжа тхылъ 2017 гъэм къыщыдигъэкIым, абыхэм ящыщ адыгэбзэкIи зызигъэдзэкIат къызэлъэIури. Абы и гъащIэр къызэрекIуэкIар итхыж къудейуэ аратэкъым, атIэ хъыбархэм къаIуэтэж а зэманым цIыхухэм, къуажэхэм я псэукIэу щытар. Апхуэдэ зы хъыбар си гуапэу нобэ фи пащхьэ ислъхьэну сыхуейт.

«Шэрджэс» псалъэр къыздикIар

Хьэрыпым я деж щIалэ гуэр щыIэт. Ар зэрыуэлийр зыми ищIэртэкъым. Зы махуэ гуэрым азэн джэрт. Мухьэмэд-Чэрэб жыхуаIэм муIэзиным жриIащ:

ЩытыкIэм щыгъуазэ зищIащ

Урысей ФСИН-м и деж щыIэ Жылагъуэ советым хэт Аристов Илья щыIащ республикэм тезырхэр щагъэзэкIуэж и IэнатIэм и колоние №I-м. Абы суд зытращIыхьахэр зэраIыгъ щытыкIэм  щыгъуазэ зищIащ, КъБР-м щыIэ УФСИН-м и унафэщIым и къуэдзэхэу Къанкъул Аслъэнрэ Никитин Николайрэ, УИС-м цIыхум и хуитыныгъэхэр ­щагъэзэщIэнымкIэ и управленэм и унафэщIым и дэIэ­пыкъуэгъу Текаевэ Ритэ сымэ ящIыгъуу.

Профессорыр республикэм щыIащ

Урысей ФСИН-м и щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым и щIэныгъэлI лэжьакIуэ нэхъыщхьэ Дворянсков Иван Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIащ.

Куэтэн лышхым зыщыфхъумэ

Тэн Iус Ростов къалэм Лышх узыфэхэмкIэ и щIэныгъэ-медицинэ IуэхущIапIэм къраIуэ куэтэн лышхыр къызэрыпцIыхуну щытыкIэхэр.

Мэкъумэш техникэм и лъэщагъымкIэ

Урысей Федерацэм Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм я мэкъумэш IэнатIэхэр электрокъарурэ механикэ къарукIэ къызэрызэгъэпэща щIыкIэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым япэ увыпIэр иIыгъщ.

ЗыдэIэпыкъупхъэхэр ягъэбелджылащ

ЩIэуэ къыхалъхьащ

Урысейм ЛэжьыгъэмкIэ и министерствэм игъэбелджылащ псэупIэ-коммунальнэ Iуэхутхьэбзэхэм я уасэм техуэ комиссэхэмрэ тыгъуэ пIалъэр фIезыгъэшхэм зэретхьэкъу къуэдыхэмрэ ятыну дяпэкIэ къызытемыхуэхэр.

Евмыгъэлеймэ нэхъыфIщ

Гъатхэм псом япэу хъуну пхъэщхьэмыщхьэхэм ящыщщ псоми фIыуэ ялъагъу мамкъутыр. Иужьрей зэманым абыхэм къатехъукIа лIэужьыгъуэ куэд къежьащ. Ахэр я теплъэкIи, я IэфIагъкIи зэхуэдэкъым, абыхэм я дэтхэнэри цIыхум и Iэпкълъэпкъыр зыхуеину псомкIи сэбэпщ. Ар пшхыну зэрыгуакIуэм къищынэмыщIауэ, цIыхур зыхуэныкъуэ витаминхэмрэ минерал пкъыгъуэ сэбэпхэмкIи къулейщ: А, В, С, кремний, молибден, магний, марганец, гъущI, фосфор, натрий, хром, цинк. Абы къыхэкIыу гу-лъынтхуэ, псантхуэ, щIыIэ узхэмкIэ сэбэпщ, къарур зэрегъэубыд, пкъыгъуэ зэранхэр Iэпкълъэпкъым къыхеш, косметологиеми къыщагъэсэбэп.

СыткIи зэпэщщ

Дзэлыкъуэкъуажэ дэт поликлиникэр илъэситI хъуауэ медицинэм и иджырей мардэхэм тету мэлажьэ. «Узыншагъэр хъумэн» лъэпкъ проектым хыхьэ, цIыхухэм япэ медицинэ дэIэпыкъуныгъэхэр щрат IуэхущIапIэхэр къэгъэщIэрэщIэжын щIыналъэ программэмкIэ ар сыт и лъэныкъуэкIи зыхуей хуэзэу зэрагъэпэщыжащ.

Дзэлыкъуэ район сымаджэщым и поликлиникэ къудамэм цIыху мин 49-рэ епхащ, махуэ лэжьэгъуэм абы зыхуэныкъуэ дэIэпыкъуныгъэр щагъуэтыфынущ сымаджэ 380-м, къищынэмыщIауэ, абы хэтщ гъуэлъыпIэ 65-рэ щIэту махуэ стационар.

Адыгэпсэр къегъэушыф

Зэманым и лIыхъужькIэ узэджэ хъун цIыху сыт хуэдэ лъэхъэнэми къегъэщI, дэтхэнэ IэнатIэми ущрохьэлIэ. Апхуэдэщ зи фхуэтщIыну АР-м щIыхь зиIэ и журналист, «Адыгей» КъТРК-м и япэ диктор, гъэзэщIакIуэ продюсер ТIэш Светланэ. Илъэс 31-рэ ипэ, япэ дыдэу Адыгей телевиденэм къитIысхьэу хъыбарыщIэхэр къэзытари, махуэ къэс абы нэтын щезыгъэкIуэкIыу щытари Светланэщ. Аращ ар нобэ республикэ псом къыщIыщацIыхур, пщIэ къыщIыщыхуащIыр, и цIэмрэ ТВ-мрэ зэпхауэ щIыщытыр.

НОБЭ

Мэлыжьыхьым и 3, бэрэжьей

♦Урысейм щагъэлъапIэ Геологым и махуэр

♦ГуфIэгъуэ пшыхьым и дунейпсо махуэщ

♦1963 гъэм къалъхуащ усакIуэ, Адыгэ Республикэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къуий Щыхьымбий.

Дунейм и щытыкIэнур

«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, республикэм уфауэ щыщытынущ. Махуэм хуабэр градус 14 - 21, жэщым  градуси 8 щыхъунущ. ЩIым и малъхъэдис щытыкIэм балли 2-кIэ зихъуэжынущ.