Календарь событий

14 апреля 2024

Iуащхьэмахуэ лъапэ щыяпэу

Дызэрыт илъэсым и гъатхэпэ мазэ закъуэм къриубыдэу Iуащхьэмахуэ лъапэм зыщагъэпсэхуащ цIыху мини 103-м щIигъум. «Iуащхьэмахуэ» курортыр къызэрызэIуахрэ ап­хуэдэ бжыгъэхэр абы и тхыдэм щыяпэу аращ. Иджыпсту бгы лъапэм щолажьэ кIапсэ гъуэгуи 5-рэ лыжэкIэ бгыщхьэм укъыщежэх хъуным хуэщIауэ гъуэгу 23-рэ. АтIэ, 2021 - 2023 гъэхэм я гъатхэпэ мазэхэм къриубыдэу ди деж зыщызыгъэпсэхуахэм я бжыгъэр, зэрызэкIэлъыкIуэм хуэдэу, мин 56-рэ, мин 58-рэ, мин 78-рэ хъуауэ аращ. 

Я зэфIэкIым хагъахъуэ

Налшык къалэ клиникэ сымаджэщ №1-м щекIуэкIащ республикэм и медицинэ IуэхущIапIэхэм щылажьэ дохутыр-эндоскопистхэм папщIэ къызэрагъэпэща мастер-класс. 

Куэд къэзымыгъащIэу куэд зылэжьа

Налшык дэт Лъэпкъ музеймрэ Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музеймрэ къыщызэIуахащ су­рэтыщI цIэрыIуэ, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыхь зиIэ и сурэтыщI Аккизов Екъуб и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэ­гъуэныгъэ. Ар траухуащ IэщIагъэлIыр къызэралъхурэ илъэс 80 зэрырикъуам. 

Хьэпшыпхэр хуашащ

КъБР-м узыншагъэр хъумэ­нымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам я пашэу респуб­ликэм и дохутыр гуп иджыблагъэ щы­Iащ Херсон областым и медицинэ IуэхущIапIэ зыбжанэм. Iэ­щIагъэлIхэм зрагъэлъэ­гъуащ­ Краснэ, Лазурнэ, Новониколаевкэ къуа­жэ­хэм дэт амбулаторэхэмрэ Владимировкэ жылэм дэт ФАП-мрэ. Апхуэдэу ахэр щыIащ Скадовск дэт ­район сымаджэщым, абы мы гъэм и гъатхэпэ мазэ лъандэрэ ди щIы­налъэм щыщ анестезиолог-реаниматолог гуп щолажьэ.