Литературэ

Куэцэ Хьэсэн и усэхэр

Куэцэ Хьэсэн Мухьэмэд и къуэм и Iэдакъэ къыщIэкIа, усэхэмрэ поэмэхэмрэ щызэхуэхьэса «Балъкъ Iуфэ ныджэ» тхылъыр иджыблагъэ Котляровхэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдагъэкIащ. Тхылъым и редакторри и пэублэ псалъэр зейри усакIуэ Хьэту Пётрщ.

Мыр усакIуэм и етIуанэ тхылъщ. НэхъапэIуэкIэ, «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм 1999 гъэм къыщыдэкIащ Куэцэ Хьэсэн и «Испытание» япэ усэ тхылъыр.

Гуащэр къызэрахьар

Бжьамияпщэр ягу ирихьати, лӀыжь цӀыкӀур къыхагъэзыхьащ:

- Джэгур умыкъутэ, бжьамийм епщэ! - жаӀэри.

Гъунэ зимыIэ гъуэгуанэ

Ди япэ ита тхакIуэ нэхъыжьхэм я IэдакъэщIэкIхэр къыщызэгуэпхкIэ, абыхэм я сатыр купщIафIэ къэс гум къохуэбылIэ, лъэпкъым къикIуа гъуэгуанэмрэ къызэринэкIа тхыдэмрэ уахуемыплъэкIынкIэ Iэмал имыIэу. Лэжьыгъэр, цIыхухэм я гуащIэдэкI хьэлэлыр, жылагъуэ гъащIэр - псори къыщызэщIэкъуащ абыхэм, къыдэкIуэтей щIэблэм сыт хуэдэ зэманми гъуазэ яхуэхъуу.

Пэжыгъэ

Урысейм и ТхакIуэхэми Журналистхэми я зэгухьэныгъэхэм хэт, щIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ, зи анэдэлъхубзэр нэгъэсауэ зыщIэ Къэрмокъуэ Хьэмид адыгэ IуэрыIуатэр фIыуэ зэрилъагъум, куууэ зэрищIэм и щыхьэтщ зэригъэзэхуэжу абы дунейм къытригъэхьэжа хъыбар гъэщIэгъуэнхэри. Абыхэм ящыщщ мыбдежым къыщытхьынури. 

Гуащэр къызэрахьар

Жэщыбг хъуауэ куэбжэм зыгуэр къыбгъэдыхьэри къэджащ:
 – Уэзырмэдж! – жиIэри.

Iэплесин

Сабийхэм яхуэгъэза Iуэтэж цIыкIур къызэрытхыжар тележурналист Iэзэу щыта ГъукIэлI Исуф (Юрэ) Цацым и къуэм 2007 гъэм Абхъазым и къалащхьэ Сыхъум къыщыдигъэкIа «Шы лъэмакъ жылэ» зыфIища и тхылъырщ. 
Зурят цIыкIу и ныбжьыр илъэситI щрикъум, и анэшхуэмрэ абырэ я зэхущытыкIэм зэхъуэкIыныгъэ мащIэ игъуэтат. Хьэуэ, зыгуэр яку къыдыхьауэ е зыщыIеяуэ аратэкъым.

Фыз инатыр зэрыщIалъхьар

Еуэри зы къуажэ гуэрым зылIрэ зы фызрэ дэст, жи. Сыт и лъэныкъуэкIи дагъуэншэт, ауэ лIыр инатт, фызыр нэхъ инатыжт: лIым и Iэпэр вым хуишийрэ «мор выщ», – жиIамэ, фызым и щхьэр игъэкIэрахъуэрти, «выкъым, шыщ!» – жиIэрти къэувырт; лIым «мэкъуауэгъуэ хъуащ», – жиIамэ, фызым и лъэдакъэпитIыр фIигъанэрт: «нартыху къыдэчыжыгъуэ хъуащ», – жиIэрт; ЛIым пэж жиIэрти, икIуэт имыIэу тетынут, фызым ар пцIыуэ къыщIигъэкIын хуейт.

ПщIыхьэпIэ-нэрыIуапIэ

Урысейм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэта, Къэрэшей-Шэрджэсым щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Шэрджэс Алий итхыжауэ щыта хъыбархэм ящыщ зым къыхэтхыжащ адэкIэ щыгъуазэ фызыхуэтщIынур.

         ПщIыхьэпIэ-нэрыIуапIэ

 

 ЩIалитI пщыIэм зэдытест. Зым и цIэр Нурт. Пщэдджыжь гуэрым къэушахэу, Нур мыпхуэдэу жеIэ:

- Уэлей, си ныбжьэгъужь, ныжэбэ пщIыхьэпIэ гуэр слъэгъуащи, зыхуэсхьынур сымыщIэ.

- Хъер Тхьэм ищI! КъыжыIэ, дызэдегупсысынщ!

Сабийхэм я дунейми хуэщIат и зэчийр

Лъэпкъым и блэкIамрэ и тхыдэ жыжьэмрэ къыдэкIуэтей щIэблэр щыгъэгъуэзэнымкIэ, фIымрэ пэжымрэ хуэущиинымкIэ ди таурыхъхэм я мыхьэнэр инщ. Хэт фIыкIэ зигу къэмыкIыжыр щIымахуэ жэщ кIыхьхэм анэшхуэ-адэшхуэхэм сабийхэр зыщIагъэдэIуу щыта хъыбархэмрэ таурыхъхэмрэ.

Гупсысэ куу щыпхрышащ

УсакIуэ, критик, литературовед, егъэджакIуэ Къэжэр Хьэмид а унэтIыныгъэхэм ящыщ дэтхэнэми хэлъхьэныгъэшхуэ хуищIащ. Абы и IэдакъэщIэкIхэм купщIэшхуэ яхэлъщ, гупсысэ куу щыпхрышащ, узыщIагъэгупсысыжрэ гъащIэм нэгъуэщIынэкIэ ухагъаплъэу апхуэдэщ. Абы и творчествэм увыпIэ щхьэхуэ щаубыд прозэу тха усэхэм. Ахэр щIэщыгъуэщ, еджэгъуафIэщ, Iуэхугъуэ гъэщIэгъуэнхэр къыщыIуэтащ.

 

Дыгъэ бзий IуданэкIэ

Страницы

Подписка на RSS - Литературэ