Литературэ

Унэидзыхьэ

Къэмыгупсыса хъыбар
Мы хъыбарыр къэзыIуэтэжар си гуащэм и анэ Вэрыкъуэ Хулэщ. Ди жылэм и къекIуэкIыкIам, абы дэсахэм ятеухуа хъыбар гъэщIэгъуэн куэд ищIэу, акъыл жан иIэу дунейм тетащ а цIыхубзыр.

ЩIалэгъуалэр щIэныгъэм зэрыхуэкIуэр

Адыгэр щIэныгъэншагъэм къыхэкIыу зыужьыныгъэм зэрыхуэкIуар, щIалэгъуалэм я щхьэр къаIэту еджэным хуэпабгъэ, я зыхэщIыкIым зиужь зэрыхъуар къэзыгъэлъэгъуэж образ гъэщIэгъуэнхэр хэтщ адыгэ тхакIуэхэм я IэдакъэщIэкIхэм. Апхуэдэхэм ящыщ зым тотхыхь щIэныгъэлI ХьэкIуащэ Андрей. Ар тхакIуэ Ахъмэтыкъуэ Къазбэч и Iэдакъэ къыщIэкIа «Къалэн хьэлъэ» драмэм хэт лIыхъужьхэрщ. Мыр адыгэ литературэм и хэлъхьэныгъэ гъуэзэджэщ. И зэманым езым и щхьэкIэ игъэувыну яужь ита щхьэкIэ, ар абы къехъулIакъым.

ДжэдыкIэрыпщ

ЕтIуанэ Iыхьэ

 Нэгурэш и нитIыр имеижым хуэдэщ, хуэубыдыжыркъым. ЩIалэ цIыкIу зэранахэм зыри зэремышхыдам занщIэу и гукъыдэжыр къыхуиIэтащ. Абы ищIыIужкIэ джэдыкIэрыпщ ирагъэщIынущ, хупхъэм ирагъэIусэнущ, пщэфIапIэм щIамыхужу щIагъэтынущ… Апхуэдиз нэгузыужьым ухэту, дауэ узэрызэшынур? Ари школым ущыIэ хуэдэу!

 - ИIэ-тIэ, къыхэфкъутэ фи джэдыкIэхэр, - яхуогуфIэ сабийхэм Лизэшхуэ, Ленэрэ щIалитIымрэ къыщIыхьэжа нэужь. Езым и пащхьэм Мэршэн и ныбгъуэ джэдыкIэхэр зрилъхьа тепщэчышхуэр итщ. Iэгъуэу хьэжыгъэрэ фошыгъурэ тетщ.

ДжэдыкIэрыпщ

Япэ Iыхьэ

1

Фраги Махътумкули

 Махътумкули Фраги (1724 - 1807) цIэмкIэ щэнхабзэм къыхэна усакIуэр тыркумэн лъэпкъым щыщщ. ЩIалэр дунейм къыщытехьа лъэхъэнэм и лъэпкъыр персхэм я жьауэм щIэтт. Усэ тхыныр IэщIагъэ хуэхъуа иужь, Махътумкули псевдоним папщIэу «Фраги» цIэ лейр къищтащ.

 ЩIалэм япэ егъэджакIуэ хуэхъуар и адэрщ. И сабиигъуэм персыбзэрэ хьэрыпыбзэкIэ еджэфырт, ар куэдкIэ и фIыгъэт и адэм зэхуихьэсауэ унэм тхылъ куэд зэрыщIэлъым. ЗэрыусакIуэм нэмыщI, Махътумкули иджыри фащIэт, дыщэкIт, гъукIэт.

Си бэуэгъуэр акъужьым къизгъахъуэу…

Сэ закъуэныгъэм сыкъыхуигъэщIащ,
Сигу щIыIэрысыр гукъэкIыжкIэ спIыжу.
Псэр ежьэу зэрыкIуэдрэ куэд щIащ,
Iэ зыдэслъэжыр абы и сыныжьырщ.

«Дыгъужь шыр»

Серебряковым  къагъэтIылъыжар къищтэри, Арслан хуишиижащ. ЩIалэ цIыкIум ар зэрыIэрыхьэжу гъущIыр и Iупэм иригъэIусэри, къезытыжам щхьэщэ хуищIащ.
- Дыгъужь шыр нэсщ, - жиIащ Рябовым, абы и зыIыгъыкIэм хьэщыкъ зэрищIар нэрылъагъуу, - зыуи къыпщымыхъуу бийм и увыIэпIэм уихьэн жыхуэпIэр… Хьэуэ, сэ игъащIэкIэ къызгурыIуэну къыщIэкIынкъым къуэкIыпIэм щызекIуэ хабзэхэр.
- Хуеймэ, ди гупым къыхренэ - Серебряков и нэр триубыдэри еплъащ гъэрыпIэм къришам - и гур зэуэ кIэрыпщIат а щIалэ цIыкIум.

Псысэ телъыджэхэр зытхар

Андерсен Ганс Кристиан дуней псом щыцIэрыIуэ тхакIуэщ. «Гадкий утёнок», «Принцесса на горошине», «Снежная королева», «Дюймовочка» псысэхэр хэти ецIыху. И тхыгъэхэр бзи 150-кIэ зэрадзэкIащ икIи абыхэм я щIэщыгъуагъыр зэи икIыркъым. Андерсен къигъэщIа лIыхъужьхэр жьыми щIэми яцIыху.

Бжьыхьэм и джэ макъ

(Iуэтэж) 
Жэпуэгъуэм нэсыным къэнэжа щIагъуэ щыIэкъым. Псы Iуфэхэм, псыпцIэхэм иджыри ущрохьэлIэ гупышхуэ зэрыгъэхъуа къуалэбзухэм, кърухэм, губгъуэ бабыщхэм. Абыхэм лъэтэжыну загъэхьэзыру аращ. ЩIымахуэ щIыIэ къапэмыплъэмэ, абыхэм языныкъуэхэр ди щIыпIэм къыщинапэ щыIэщ, Iэгъуэблагъэм псыпцIэ итыххэмэ. Ахэр щIымахуэм апхуэдэу щтыркъым, итIанэ, лъагэу зэщIэкIа къамылхэм яшхын пэрыхьэту щагъуэт.

ЛIыжь цIыкIумрэ дыгъужьымрэ

Зы жэщи дэкIыртэкъым а дыгъужьым унагъуэ гуэр имыгъэунэхъуу. Е зы мэл ихьынт, е зы жэм иукIынт. Арати, есар гугъукъэ, жэщ мазэхэ кIыфIу зыкъыхуигъазэри, щхъуэжьыр къуажэм къыдыхьащ, хадапхэхэр нызыхиущыхьщ-къызэхиущыхьри, зы чэт цIыкIу къигъуэтащ, мэл зыбгъупщI щIэту.

Страницы

Подписка на RSS - Литературэ