Политикэ

Къэрал унафэр даIыгъыу

Урысей Федерацэм Украинэм щригъэкIуэкI дзэ операцэ хэ­-хар зэрыдаIыгъыр щэкIуэ­-гъуэм и 25-м Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщагъэлъэгъуащ. Абы теухуа пэкIу Налшык ще­кIуэкIащ. Зэхыхьэм хэтащ республикэм щыIэ политикэ партхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэ­хэм я унафэщIхэр.

Пщэрылъхэр ягъэбелджылы

Дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и унэм щекIуэкIащ гъэзэщIакIуэ IэнатIэм и зи чэзу зэIущIэ. Ар иригъэкIуэкIащ Прави­тельствэм и УнафэщI Мусуков Алий. Зэхуэсым хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзо­къуэ Мухьэмэд, КъБР-м и Пра­витель­ствэм и УнафэщIым и япэ къуэ­дзэхэу Къуныжь МуIэед, Говоров Сергей, УФ-м и Президентым и лIыкIуэу Ипщэ Федеральнэ округым щыIэм и Аппаратым КъБР-мкIэ и федеральнэ инс­пектор нэхъыщхьэ Мэкъуауэ Тимур, ­КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ Къардэн Мурат сымэ.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Адмиистрацэм къэрал кIуэцI политикэмрэ щIыIэ унафэр зегъэкIуэным пыщIа IуэхухэмкIэ и управленэм теухуа Положенэр къэщтэным теухуауэ
1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Администрацэм къэрал кIуэцI политикэмрэ щIыпIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ и управленэм теухуа Положенэр къэщтэн мы Указым и гуэдзэным зэритым хуэдэу.
2. Къару ямыIэжу къэлъытэн:

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и Унафэ

«Псэущхьэ екIуэлIэпIэншэхэм яхуэгъэзауэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и муниципальнэ районхэмрэ къалэ округхэмрэ щIыпIэ унафэр зезыгъакIуэ я органхэм къэрал полномочиехэр етыным теухуауэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законым и гуэдзэным зэхъуэкIыныгъэ хэлъхьэным и IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законым хуэгъэзауэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и Унафэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал къулыкъухэр зыIыгъ цIыхухэр, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал граждан къулыкъущIэхэр, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал органхэм я лэжьакIуэхэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал граждан IэнатIэм химыубыдэ къулыкъухэр зыIыгъхэр, къинэмыщI лэжьакIуэ гуп щхьэхуэхэм ящыщхэр Донецкэ ЦIыхубэ Республикэм, Луганскэ ЦIыхубэ Республикэм, Запорожскэ областым, Херсон областым я щIыналъэхэм лэжьыгъэ IуэхукIэ гъэкIуэным пыщIа къыхэщхьэхукIыныгъэхэм ятеухуауэ

Индусыр Инджылызым и тепщэщ

 «Сэ сыпсэууэ, инд щылъху премьер-министру теувэнукъым!» - жиIауэ къаIуэтэж махуэ щэ ныкъуэ ипэкIэ дунейм ехыжа инджылыз пащтыхь гуащэм. Арати, Трасс Лиз зэрытеувар къабыл зэрищIу, Елизаветэ ЕтIуанэр дунейм ехыжащ, инд щIалэри премьер-министр хъуащ. Ипэрей зэхьэзэхуэми адрейхэм япэ куэдкIэ щищат Сунак, ауэ зыгуэр зэрыхэпсэлъыхьар наIуэу, ирагъэкIуэтыжати, зэрынэрылъагъущи, IэнатIэр зейм IэщIэкIакъым. Пащтыхьыгъуэр зыIэрыхьа Карл Ещанэм и текIуэныгъэу къалъытэ захуагъэм гъуэгу зэригъуэтыжар.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

«Дзэ къулыкъущIэхэм, къинэмыщI цIыху гупхэмрэ абыхэм я унагъуэхэм щыщхэмрэ ират социальнэ дэIэпыкъуныгъэхэм хэгъэхъуэным и IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2022 гъэм фокIадэм и 24-м къыдигъэкIа Указ №92-УГ-м зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуауэ
I. «Дзэ къулыкъущIэхэм, къинэмыщI цIыху гупхэмрэ абыхэм я унагъуэм щыщхэмрэ ират социальнэ дэIэпыкъуныгъэхэм хэгъэхъуэным и IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2022 гъэм фокIадэм и 24-м къыдигъэкIа Указ №92-УГ-м мы къыкIэлъыкIуэ зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэн:

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ЩIыуэпсым и хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэ и министерствэм теухуа Положенэм и 5-нэ пунктым зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ
2022 гъэм жэпуэгъуэм и 26-м   Налшык къалэ         №233-ПП
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм  унафэ ещI:

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и Унафэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и деж щыIэ Жылагъуэ советым зэхъуэкIыныгъэ хэлъхьэным и IуэхукIэ
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и деж щыIэ Жылагъуэ советым теухуа Положенэм и 3.8-нэ пунктым ипкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым унафэ ещI:
1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и деж щыIэ Жылагъуэ советым хэгъэхьэн Хиврич Еленэ Владимир и пхъур.
2. Мы Унафэм къару егъуэт къыщащта махуэм щегъэжьауэ.
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ

Апхуэдэр пщыгъупщэ хъунукъым

1920 - 1940 гъэхэм ди къэралым щекIуэкIа политикэ зэхэзехуэм лъэпкъ куэдым щыщ мелуан бжыгъэ хэкIуэдащ, цIыху гъащIэ, унагъуэ куэд зэхикъутащ.

Зэхэзехуэн ящIахэм я етIысэхыпIэхэм ящыщ зыщ  илъэс 425-рэ тхыдэ зиIэ, Омск областым хыхьэ Тарэ къалэр. Ар 1594 гъэм яухуауэ щытащ, иджырей Омск областым япэ дыдэ щетIысэха урыс жылагъуэщ. Политикэ зэхэзехуэн ящIу Шэрджэс автоном областыр зрагъэбгынахэм, лIэщIыгъуэ блэкIам и 30 гъэхэм Хэкум ирахуа адыгэхэр, абазэхэр, нэгъуейхэр, урысхэр абы къызэрыщыхутам и гугъу зэращIыжыр етхыж «Черкес хэку» газетым и редактор нэхъыщхьэ Абидокъуэ Лусанэ.

Страницы

Подписка на RSS - Политикэ