Политикэ

УФ-м и Президентым Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъэзам теухуауэ я Iуэху еплъыкIэхэр къагъэлъэгъуащ КъБР-м и Парламентым и фракцэхэм я унафэщIхэм

АфэщIагъуэ Михаил, КъБР-м и Парламентым БюджетымкIэ, налогхэмрэ финанс IуэхухэмкIэ и комитетымрэ республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм «Урысей зэкъуэт» партым и къудамэу щыIэмрэ я унафэщI: 
- УФ-м и Президентым Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъэзам къэралым и пашэм щигъэбелджылащ къэкIуэну илъэсихым дызэлэжьыпхъэ Iуэхугъуэ­хэмрэ къалэн нэхъыщхьэхэмрэ.

КъэкIуэнум дызэреплъ нэ

УФ-м и Президент Путин Владимир Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъазэр мы дакъикъэхэм иухащ. Сыт щыгъуи xyэдэу къэрал Iэтащхьэм и къэпсэлъэныгъэм нэхъыщхьэу къыщыхигъэщащ ди зыужьыныгъэр зыхуэдэнур, абы дызэрыхуэкIуэну Iэмалхэмрэ гъуэгухэмрэ. Апхуэдэуи унафэщIхэм, цIыхубэм къапэщылъ къалэнхэм я хэкIыпIэу къилъытэхэр игьэбелджылащ, Правительствэмрэ  Парламентымрэ япэ ирагъэщу зэлэжьыпхъэ Iуэхугъуэхэр наIуэ къищIащ.

Нобэ, сыхьэт 12-м

УФ-м и Президент Путин Владимир нобэ захуигъэзэнущ УФ-м и Федеральнэ  Зэхуэсым. Абы хэтынущ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбеки.

«Дызэрыщыгъуазэщи, апхуэдэ зэIущIэхэм Президентыр зытепсэлъыхьыр дэ – къэралыгъуэ лъэпкъыбэм щыпсэухэр – нэхъ дызыгъэпIейтей Iуэхугъуэхэрщ: хэкум, зэкъуэтыныгъэм, унагъуэм, хабзэхэм, зыужьыныгъэм ехьэлIахэрщ. Къэралыр нэхъри егъэфIэкIуэнымкIэ ди Президентым дыкъуэтщ», - жеIэ КIуэкIуэм.

Езым и гъуэгу иIэжщ

Дэ десэжащ  Венгриер сыт щыгъуи  и щхьэ хуитыжу къызэрыувым. Хэбгъэзыхьмэ, зыхэт Евросоюзым хэт псоми и Iуэху бгъэдыхьэкIэхэм къащхьэщыкIыу. АрщхьэкIэ и тхыдэ гъунэгъум уриплъэжмэ, абы зы телъыджэ гуэри хэлъкъым. Венгриер социалист гупкIэм щисми апхуэдэу щытащ: ар дэтащ, жыпIэнурамэ, социализмэмрэ капитализмэмрэ я зэхуакум. Абы апхуэдэ политикэр къехъулIэрт езым и унафэщI Iущ Кадар Янош и акъылIыфIагъым и фIыгъэкIэ. 

Емылыджым хуэдэщ

Политикэм ухыхьэныр шы емылыджым ушэсыным ещхьщ: псынщIэу урихьэжьэнущ, ауэ икIи игъэузуи укъыхифIихуэжынущ. Мыбдеж уанэри сэбэп къыщыпхуэхъужынукъым. Ар уигу къокI зэгуэр цIэрыIуэ хъуауэ щыта къэрал унафэщI куэдым я къекIуэкIыкIамрэ я ухыкIамрэ ущегупсыскIэ. Дэ нобэ и гугъу тщIынущ абыхэм ящыщ де Голль Шарль. 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и деж зэпеуэм зегъэужьыным щIэгъэкъуэн хуэхъунымкIэ щыIэ Советым хэтхэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2020 гъэм дыгъэгъазэм и 7-м къыдигъэкIа Указ №163-УГ-м щIэгъэбыдам зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и Унафэ

 Урысей Федерацэм и сенатор-Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым къыбгъэдэкI лIыкIуэ Ульбашев М.М. 2023 гъэм и бжьыхьэ сессием зэфIигъэкIа лэжьыгъэм теухуауэ жиIахэм я IуэхукIэ
 

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и Унафэ

 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и Унафэ

  Урысей Федерацэм ЮстицэмкIэ и министертствэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щиIэ къудамэм 2023 гъэм иригъэкIуэкIа лэжьыгъэм и IуэхукIэ

Урысей Федерацэм ЮстицэмкIэ и министерствэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щиIэ къудамэм и унафэщI Кужонов Ж. А. Урысей Федерацэм ЮстицэмкIэ и министерствэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щиIэ къудамэм 2023 гъэм  Урысей Федерацэм ЮстицэмкIэ и министерствэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щиIэ къудамэм зэфIигъэкIа лэжьыгъэм  теухуауэ жиIахэм хэплъауэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым унафэ ещI:

Дунейр чэзущ

Зэгуэр «ди къуэшу» щыта Польшэр ящыщщ Украинэм егъэщIылIауэ Урысейм и бийуэ нэхъ ткIийуэ къэувахэм. ЛIэщIыгъуэкIэрэ зэтрихьа, ауэ языныкъуэхэм деж щIауфэн хуей хъуа гужьгъэжьхэр къызэщIэрыуэжащ, щхьэусыгъуэ зэрагъуэту. Дауи, СССР-м, абы и унафэщI Сталин Иосиф зыми имыIысыжу къэна я къэралыр зэфIагъэувэжын папщIэ хуащIа псори ящыгъуэпщэжащ, иджы зэфIэува щытыкIэм Iэмал зэриIэкIэ фейдэ нэхъыбэ къызэрыхахынум хущIокъу. Къапщтэмэ, КъухьэпIэ Украинэр, Гамлициеу щытар, зыIэригъэхьэну и напщIэ телъщ.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Унафэ

2024 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Унагъуэм и илъэсым зыщыхуэгъэхьэзырынымкIэ икIи ар щегъэкIуэкIынымкIэ къызэгъэпэщакIуэ комитет зэтеухуэным и IуэхукIэ
«Урысей Федерацэм и Президентым «Унагъуэм и илъэс Урысей Федерацэм щегъэкIуэкIыным и IуэхукIэ» 2023 гъэм щэкIуэгъуэм и 22-м къыдигъэкIа Указ №805-р гъэзэщIэным ехьэлIа лэжьыгъэхэр къызэгъэпэщын мурадкIэ:
1. 2024 гъэм Унагъуэм и илъэсым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм зыщыхуэгъэхьэзырынымкIэ икIи ар щегъэкIуэкIынымкIэ къызэгъэпэщакIуэ комитет зэтеухуэн.

Страницы

Подписка на RSS - Политикэ