Политикэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и Унафэ

«Егъэджэныгъэм и IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законым зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуауэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законым и IуэхукIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

Къарэмырзэ Б. С. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм хэгъэхьэным и IуэхукIэ

«Урысей Федерацэм и щIыналъэхэм я жылагъуэ палатэхэр къызэрагъэпэщыныр, лэжьэныр зытет я зэхуэдэ хабзэхэм я IуэхукIэ» Федерацэ законым и 8-нэ статьямрэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм и IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законым и 9-нэ статьямрэ япкъ иткIэ унафэ сощI:

Путинымрэ Сирэ я зэхуэзэм къэралитIыр куэдкIэ щогугъ

ЛIыщхьитIыр Москва щызэхуэзэным ипэ къихуэу, гъатхэпэм и I9-м, «Жэньминь жибао» газетым къытридзащ Путин Владимир и тхыгъэ «Урысеймрэ Китаймрэ зэкъуэту я къэкIуэнум толажьэ» фIэщыгъэм щIэту. 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и деж Къэрал наградэхэмкIэ щыIэ комиссэм хэтхэм, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2021 гъэм гъатхэпэм и 11-м къыдигъэкIа и Указ №25-УГ-мкIэ къащтам, зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ
 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и деж Къэрал къулыкъумрэ унафэщI лэжьакIуэхэм я резервымрэ япыщIа IуэхухэмкIэ щыIэ комиссэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2015 гъэм щэкIуэгъуэм и 30-м къыдигъэкIа Указ №177-УГ-мкIэ къищтам зэхъуэкIыныгъэ хэлъхьэным и IуэхукIэ
 

Псори и чэзум

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ УФ-м и Прави­тельствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хуснуллин Марат иригъэкIуэ­кIа ЩIыналъэм зегъэужьынымкIэ комиссэм и президиумым и зэхуэсым.

Мэзхэм зэ­рыкIэлъыплъ Iэмэпсымэхэр тыгъэ къыхуащI

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хуэзащ лэжьыгъэ  Iуэ­хукIэ ди щIыналъэм къэкIуа, Мэз хозяйст­вэмкIэ федеральнэ агентствэм и унафэщI Советников Иван.

Иджырей къалэнхэм Iэмал къыхуагъуэт

Гъатхэпэм и 16-м КъБР-м и Правительствэм и Унэм ще­кIуэкIащ Урысейм и Ипщэ муниципальнэ щIыналъэхэм я зэгухьэныгъэм и лэжьыгъэр ЗыунэтI советым и зэIущIэ. Абы хэтыну щыхьэрым къе­б­лэгъат Адыгэ, Осетие Ищхъэрэ - Алание, Кърым, Ингуш, Дагъыстэн, Къэрэшей-Шэрджэс, Къалмыкъ, Шэшэн республикэхэм, Краснодар, Ставрополь крайхэм, Волгоград, Астрахань, Ростов областхэмрэ Севастополь къалэмрэ я лIыкIуэхэр.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

 «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмфизкультурэмрэ спортымрэ зыщегъэужьыныр» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал программэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ
2023 гъэм гъатхэпэм и 3-м Налшык къалэ №33-ПП
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм унафэ ещI:

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

Нэхъыжьхэм ядэIэпыкъуным хуэгъэза республикэпсо щэбэт щIыхьэху егъэкIуэкIыным и IуэхукIэ
 
2023 гъэм         гъатхэпэм и 3-м         Налшык къалэ         №34-ПП
 
1941 - 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм ныкъуэдыкъуэ ­щыхъуахэм, абы хэтахэм, апхуэдэу хэкIуэда зауэлIхэм я щхьэ­гъусэхэм социальнэ дэIэпыкъуныгъэ зэрыратыр егъэфIэкIуэн икIи абыхэм адэкIи защIэгъэкъуэн мурадкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм унафэ ещI:

Страницы

Подписка на RSS - Политикэ