Политикэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Коррупцэм щыпэщIэтыным теухуа лэжьыгъэр зэщIэзыгъэуIуэ комиссэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2019 гъэм дыгъэгъазэм и 30-м къыдигъэкIа Указ №149-УГ-мкIэ къащтам зэхъуэкIыныгъэ хэлъхьэным и IуэхукIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

 2023 гъэмрэ планкIэ 2024, 2025 гъэхэм я лъэхъэнэмрэ курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт IэнатIэхэм унафэщIым гъэсэныгъэмкIэ, сабий жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм ядэлэжьэнымкIэ и чэнджэщэгъухэм я лэжьыгъэр къызэгъэпэщыным хуэгъэза Iуэхухэр финансхэмкIэ щIэгъэбыдэным трагъэкIуэдэну я пщэ далъхьэжахэм ахъшэкIэ зыщIэгъэкъуэн мурадкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и республикэ бюджетым и нэгъуэщI бюджет зэхуаку трансфертхэр муниципальнэ район, къалэ округхэм я бюджетхэм ятегуэшэным теухуауэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм 2020 гъэм щэкIуэгъуэм и 9-м къыдигъэкIа унафэ №256-ПП-м къару имыIэжу къэлъытэным и IуэхукIэ
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ
2023 гъэм     фокIадэм и 11-м     Налшык къалэ     №190-ПП

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ШэсыпIэ фонд» мыкоммерцэ зэгухьэныгъэм и Попечительскэ советым хэтхэмрэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ШэсыпIэ фонд» мы коммерцэ зэгухьэныгъэр шэсыпIэ зыхуригъэувэну хущIэкъуу хьэрычэтыщIэ лэжьыгъэ мащIэмрэ курытымрэ езыгъэкIуэкIхэм я проектхэм хэплъэнымкIэ комиссэм хэтхэмрэ зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ

 

2023 гъэм фокIадэм и 11-м                      Налшык къалэ                 №185-ПП

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм жылагъуэ зэгухьэныгъэхэмрэ граждан жылагъуэм и IэнатIэхэмрэ зэращыдэлажьэр» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал программэм и гуэдзэным зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ

2023 гъэм фокIадэм и 11-м             Налшык къалэ               №184-ПП

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм унафэ ещI:

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и «Бжыгъэ жылагъуэр» къэрал программэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ

2023 гъэм фокIадэм и 11-м                           Налшык къалэ                            №183-ПП

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм унафэ ещI:

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

«Экономикэ зыужьыныгъэмрэ инновацэ экономикэмрэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал программэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ

2023 гъэм фокIадэм и 11-м                            Налшык къалэ                            №182-ПП

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм унафэ ещI:

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

ХьэрычэтыщIэ лэжьыгъэ мащIэмрэ курытымрэ я IэнатIэм проектхэм ахъшэхэр хуаутIыпщынымкIэ комиссэм хэтхэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ
2023 гъэм     фокIадэм и 11-м      Налшык къалэ      №186-ПП

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

Ащхъуэт И. А. теухуауэ
 
1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «г» пунктым ипкъ иткIэ Ащхъуэт Ислъам Аслъэн и къуэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм бжыгъэ зыужьыныгъэмкIэ и министрым и къулыкъур щхьэщыхын.
2. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм бжыгъэ зыужьыныгъэмкIэ и министрыр ягъэувыхукIэ абы и къалэнхэр игъэзэщIэну Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм бжыгъэ зыужьыныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэ Бозий Аскэр Руслан и къуэм пщэрылъ щыщIын.
3. Мы Указым къару егъуэт Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм щIэныгъэлI ныбжьыщIэхэм папщIэ щIэныгъэмрэ инновацэхэмкIэ и саугъэтым теухуа Положенэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и деж щIэныгъэлI ныбжьыщIэхэм папщIэ щIэныгъэмрэ инновацэхэмкIэ и саугъэтхэмкIэ щыIэ Совету Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2020 гъэм дыгъэгъазэм и 2-м къыдигъэкIа Указ №158-УГ-мкIэ щIэгъэбыдамрэ зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным я IуэхукIэ
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

Страницы

Подписка на RSS - Политикэ