Политикэ

Жьым тесу псым йопыдж

Украинэм дуней  псом къыщыхуащI пщIэр ехуэх зэпытщ. ИкIи ар апхуэдизукIэ нэрылъагъущи, къэхутэныгъэ гуэри егъэкIуэкIын хуейкъым. Щапхъэхэр куэдыкIейщ. Псалъэм  папщIэ, «Кърым форумыр». 

НапитI е хыадрыщI гъэсэныгъэм узыхуишэр

Мы гъэм дунейм телъыджэ куэд къыщохъу политикэ и лъэныкъуэкIи, щIыуэпс и лъэныкъуэкIи, нэгъуэщIкIи. Псори щхьэлажьэ зыщIа коронавирус емынэунэр яхуэубыдакъым, уеблэмэ, нэхъ зигъэпхъэшэну хущIокъу, а уз зэрыцIалэм и лIэужь нэхъ шынагъуэжхэр ди бжэIупэхэм Iутщ. 

Тхыдэ куу зиIэ

ШыщхьэуIум и 22-м Урысей Федерацэм и къэрал ны­пым и махуэр ягъэлъапIэ.

Спортым, щэнхабзэм республикэм зыщегъэужьыным йогугъу

Иджырей пятиборьем зыщыхуагъасэ спорт IуэхущIапIэм и ухуэныгъэр зэрекIуэкIыр КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек зригъэлъэ­гъуащ. Абы хухаха щIыпIэм лэжьакIуэхэм щIыр ухуэныгъэм щы­хуа­гъэхьэзыр, инженер коммуникацэхэр далъхьэ.

Жылэхэр псыкIэ къызэгъэпэщыным ехьэлIа гугъуехьхэр

КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Кыщпэк псы къыщIэшыпIэм. Абы щIыгъуащ ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ министр Бэрбэч Алим, Налшык къалэ округым и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэ ­Ахъуэхъу Тай­мураз, «Водоканал» IуэхущIапIэм и унафэщI Жанкъазий Анзор.

Нэхъ жыджэрхэмрэ лэжьэфынухэмрэ щызэхуэсащ

Урысей Федерацэм и ХэхакIуэ комиссэр Къэрал Думэм и депутату хахыну зыкъэзыгъэлъэгъуа кандидатхэм я дэфтэрхэм хэплъэжри, жиIащ мыгувэу екIуэкIыну хэхыныгъэхэм мандатым щыхущIэкъунухэр куэд мыхъуу жызыIэхэр зэрыщыуэр: партхэр жыджэру къыхохьэ, Iэ зыхуаIэтыну хуит ямыщIхэм я бжыгъэр мащIэщ.

Псыхуабэ щеджа щIалэр посол хъуащ

Нго Куанг Суан Хамэ къэралыбзэхэмкIэ Псыхуабэ дэта къэрал педагогикэ институтыр (ПГПИИЯ, иджы - Пятигорск къэрал университет) къиухащ. Вьетнамым къикIыу СССР-м щIэныгъэ нэхъыщхьэ щызэригъэгъуэтыну япэ дыдэу къэкIуа студентхэм язт Нго Куанг Суан. 

Электрон Iэмэпсымэхэм Iуэхум щыгъуазэ уащI

 Псоми зэхуэдэу къагъэсэбэп къэрал Iуэхутхьэбзэм и IуэхущIапIэм (Единый портал государственных услуг) цIыху щхьэхуэхэмрэ хьэрычэтыщIэхэмрэ папщIэ IэмалыщIэхэр къызэIуихащ. Ахэр къызэрагъэпэщащ ХеящIэ приставхэм я федеральнэ IуэхущIапIэмрэ УФ-м Бжыгъэр зи лъабжьэ зыужьыныгъэмрэ цIыхубэ зэпыщIэныгъэхэмкIэ и министерствэмрэ. 

СНГ-м хыхьэ къэралхэр ди дэIэпыкъуэгъуу

Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир УФ-м и Правительствэм пщэрылъ щи­щIащ ерыскъыхэкIхэм я уасэр дэмыуеин папщIэ СНГ-м хыхьэ къэралхэм я мэкъумэшхэкIыр ди къэралым кърагъэ­шэну. Иджы Феде­ральнэ антимонополь­нэ къу­лыкъущIапIэм и къа­­лэнщ хадэхэкIхэм, пхъэщхьэмыщхьэхэм, мэкъумэш IэнатIэм къыщалэжь ерыскъыпхъэхэм я уасэр щIипщытыкIыну, сату щIапIэхэр и нэIэ щIигъэтыну.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм физическэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр яфIэщыным и IуэхукIэ
 
Физическэ щэнхабзэмрэ спортымрэ зегъэужьыным, щIэблэр гъэсэным хуащIа хэлъхьэныгъэм, илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм физическэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр яфIэщын
 

Страницы

Подписка на RSS - Политикэ