Календарь событий

21 апреля 2024

Макъамэ телъыджэм и лъахэм

Налшык дэт Музыкэ теат­рым иджыблагъэ ще­кIуэ­кIащ «Му­зыкальный диа­лог» концертыр, КъБР-м и цIыхубэ артист Къэбэрдо-къуэ Муратрэ ди республикэм щIыхь зиIэ и артист Бэрбэч Аскэррэ зэ­да­гъэ­хьэ­зырар. 

Афэрым, щауэхэ, пщащэхэ!

Санкт-Петербург мы махуэхэм ­щокIуэкI абы щыпсэу лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэр, зэкъуэтыныгъэр нэхъри егъэфIэкIуэным теухуа фестиваль ин. А Iуэху дахэм хэты-ну, абы и къэпщытакIуэ гупым и тхьэмадэу щытыну ирагъэблэгъащ Дунейпсо Арткомитетым и вице-президент Бейтыгъуэн Iэуес. 

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ЩIыпIэ самоуправленэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

ПщIэ зыхуэсщI си лэжьэгъухэ! Сигуми си псэми ­къабгъэдэкIыу сынывохъуэхъу ЩIыпIэ самоуправленэм и махуэмкIэ.
Нобэ фэ фи пщэ дэлъщ жэуаплыныгъэ ин зыпылъ ­къалэнхэр. Фэ лэжьыгъэм хувиIэ бгъэдыхьэкIэрщ зэ­лъытар цIыхухэм я псэукIэр зыхуэдэнур, экономикэм зэ­рызиужьынур, республикэр зэIузэпэщ зэрыхъунур, гъащIэр зэрефIэкIуэнур. 
Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыпIэ самоуправленэмкIэ и къулыкъущIапIэхэм узыншагъэр егъэфIэкIуэным, егъэ­джэныгъэм, гъуэгухэм, щыIэкIэ-псэукIэм епха Iуэху­хэм, къуажэхэмрэ къалэхэмрэ заужьыным хуащI хэлъхьэныгъэр гъэ къэс нэхъыбэ мэхъу.