Афэрым, щауэхэ, пщащэхэ!

Санкт-Петербург мы махуэхэм ­щокIуэкI абы щыпсэу лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэр, зэкъуэтыныгъэр нэхъри егъэфIэкIуэным теухуа фестиваль ин. А Iуэху дахэм хэты-ну, абы и къэпщытакIуэ гупым и тхьэмадэу щытыну ирагъэблэгъащ Дунейпсо Арткомитетым и вице-президент Бейтыгъуэн Iэуес. 

- Лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэу 120-рэ щопсэу Санкт-Петербурги, абыхэм я зэфIэкIхэр къыщагъэлъагъуэ, я зэныбжьэгъугъэр, зэкъуэтыныгъэр дауэ егъэфIэкIуа хъунуми щытеп­сэлъыхь зэхыхьэ гъэщIэгъуэнхэр щокIуэкI къалэшхуэм, - жеIэ Iэуес.   Фестивалым зыкърагъэхьэлIащ гуп гъэщIэгъуэн куэдым, Белорусcием, ­Украинэм, Молдовэм, Узбекистаным, Куржым, Армением, Азербайджа­ным, Дагъыстэным, Шэшэным, ­Осетие  Ищхъэрэ - Аланием, нэгъуэщI щIыпIэхэми къикIауэ. «СтIол хъурейм»  псалъэмакъ купщIафIэ ще­­кIуэкIащ, Санкт-Петербург и губернаторым и дэIэпыкъуэгъур, Лъэпкъхэм я унэу Санкт-Петербург щыIэм, а къалэм и Москва районым  я тхьэмадэхэр, диаспорэ куэдым я Iэтащхьэхэр хэту. Хуабжьу си гуапэщ фестивалым и жюрим и тхьэмадэу сыкъызэрырагъэблэгъар. Лъэпкъхэм я щэнхабзэр, гъуазджэр нэхъыбэм ящIынымкIэ, Iуэху зэмылIэужьы­гъуэхэм ехьэлIа я гукъэкIхэр ягъэ­- ­нэI­уэнымкIэ щхьэпэу къызолъытэ мыпхуэдэ зэхыхьэшхуэхэр. Ди гуапэ хъуауэ фестивалым хэтащ «НАРТ» къэфакIуэ гупыр. Иджыпсту абы   хабзэм, щэнхабзэм, къэфэкIэм зыщыхуа­гъасэ сабиищэм нэблагъэм. 
Мы щхьэусыгъуэ дахэр къэдгъэ­сэбэпынщи, нэхъ зыубгъуауэ и ­гугъу тщIынщ Iэуес зи цIэ къриIуа, адыгэ къафэм и «НАРТ» театрым. Ар къы­зэрагъэпэщащ 2016 гъэм накъыгъэм и 9-м, жэрдэмыр зейр адыгэ пщащэхэу КIэм Дианэрэ Зэубыд Оксанэрэщ. Я мурад нэхъыщхьэри адыгэ-абхъаз гупым хыхьэ лъэпкъхэр зэшэлIэнырт, сабийхэмрэ ныбжьы­щIэхэмрэ зэхуэзэну, зэпсэлъэну, ­къэ­фэкIэм зыхуагъэсэну, Санкт-Петербург и щэнхабзэ гъащIэм хэтыну Iэмал яIэнырт. ИкIи къайхъулIащ я гуращэр, зэрыщыIэ илъэсхэм къриу­быдэу ахэр хэтащ Санкт-Петербургрэ Ленинград областымрэ щекIуэкIа Iуэху инхэм, лъэпкъыбэ, урысейпсо зэхьэзэхуэхэм я лауреат хъуащ. Ансамблым и къэфакIуэ гупхэр хэтащ Лъэпкъхэм я унэмрэ Лъэпкъ зэхущытыкIэхэмкIэ Санкт-­Петербург и комитетымрэ ирагъэ­кIуэкI зэIущIэхэм, псалъэм папщIэ, ФутболымкIэ муслъымэн турнирым, Лъэпкъ джэгукIэхэм, нэгъуэщIхэми. 
2018 гъэм къыщыщIэдзауэ гъэ     къэс пшыхь ирагъэкIуэкI Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэ­сым, Адыгейм икIауэ япэ курсым­  щIэс студентхэм папщIэ. Апхуэдэуи зэхашэ адыгэ щэнхабзэм и пщы­хьэщхьэхэр, КъБР-м, КъШР-м, АР-м щIыхь зиIэ я артистхэмрэ щэнхабзэм и лэжьакIуэхэмрэ я концертхэр. 
«НАРТ» театрыр зэпымыууэ хэтщ сабий ныкъуэдыкъуэхэм папщIэ ирагъэкIуэкI «Голос страны - время  действовать» къалэ сценическэ фес­тивалым и гала-концертым, Санкт-­Петербург и «Центр спорта Адми-  рал­тейского района» къэрал Iуэ­­хущIапIэм иригъэкIуэкI спорт зэ­пеуэхэр къы­щызэIуахкIэ, нэгъуэщIхэми. 
Iэмал иIэу «НАРТ»-м хэтхэм зэи  къагъанэркъым адыгэ къафэр утыкушхуэ кърамыхьэу, къалэшхуэм и цIыхухэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ я лъэгу щIамыгъэплъу. Афэрым, щауэхэ, пщащэхэ! ДяпэкIи фефIэкIуэну ди гуа­пэщ!   
ИСТЭПАН  Залинэ.

Поделиться:

Читать также: