ЦIЫХУР ЗЫХУЩЫIЭР ЦIЫХУРАЩ

Iустаз Гуащокъуэ Абдулбакъий нэхъыбэм зэрацIыхур дин ущиякIуэущ.  Ауэ ущиякIуэм прозэуи усэуи литературэм и хъугъуэфыгъуэхэм хыубжэфыну зэдзэкIыгъэ къызэрымыкIуэхэр иIэщ. Апхуэдэхэм я зы щапхъэ фи пащхьэ ныдолъхьэ. 
Хъалифэхэм ящыщ гуэрым Мысырым (Египет) усакIуэхэр иригъэблэгъат. Зы щIалэжь, и дамэм кхъуэщын кумбыгъэ тету, псы къригъэхъуэну кIуэрэ пэт, мо усакIуэ гупым яхуозэ. Захегъэпшахъуэри, я гъусэу макIуэ. Къеблэгъахэр хъалифэм егъэлеяуэ къигъэхьэщIэу здэщысхэм, мо лIы щыгъыныджэ бэлэбанэу кхъуэщын кумбыгъэ зыIыгъым тохуэ и нэр. ЙоупщI:
- Ухэт? СыткIэ дыбдэIэпыкъуфыну? – жеIэри.
ЩIалэр къопсалъэри жеIэ:
- Мы гупыр, я шы-уанэхэр зэщIакъузауэ, 
  Уи хы зыкъэзыIэтамкIэ къакIуэхэу щыслъагъум, 
  Си кхъуэщын кумбыгъэр сIыгъыххэти, сакъыдэкIуащ. 
Арати, хъалифэм унафэ ещI:
- Мы щIалэм и кхъуэщыным дыщэ-дыжьын из фщIы! – жеIэри.
Мобы дыщэр из хуащIауэ щилъагъум, зыхуэмышэч гуэрхэм: «Уа хъалифэ! Мы щIалэр акъылкъым, былымкъым, мы ептам и пщIэр къыгурыIуэнукъым, ирипхъынурэ тIысыжынущ»,- жаIэну хуожьэ. 
АрщхьэкIэ хъалифэм : «Ар езым и былымщи, зэрыхуей ищIыну хуитщ»,- жеIэри, зарегъэущэху.
ХьэщIэ гупыр къежьэжа иужь, мо щIалэр уэрамым дохьэри, и нэ къыфIэнэу зыхуигъэфащэм яритурэ, дыщэ кхъуэщыныр еунэщI. Ар зэхэзыхыжа хъалифэм къыррегъаджэри йоупщI Iуэхур зэрыщытымкIэ. ЩIалэми жэуап кърет:
- ФIыр зи бэу диIэхэр я былымкIэ къыдотэ.
Дэри фIыр зи бэу диIэхэм я былымкIэ дотэж.
А жэуапыр егъэлеяуэ зигу ирихьа хъалифэм аргуэру унафэ ещI:
- Мы щIалэм и кхъуэщыныр пщIэнейрэ из хуэфщI, - жеIэри.
ЩIалэри къопсалъэри КъурIэным щыщ псалъэуха жеIэ:
«Iэлхьэсэнэту бигьэшри Iэмсалихьа» - «лэжьыгъэфIым къыпэкIуэр хуэдипщIщ». 
Аращи:
ЦIыхур зыхущыIэр цIыхуращ, 
ПщIэ мыгъэкIуэдыныгъэ  я зэхуаку дэлъыху.
 Гугъури тыншри ехъулIэгъуэрэ къыщыщIыгъуэрэкIэщи, блокI.
 Псэ зыIутым я нэхъ упсэрейр сыт хуэдэлIра, жыпIэмэ,
 Зи IэдакъэщIэкIкIэ цIыху цIыкIум я гузэвэгъуэ дэкIращ. 
ФIы лэжьыныгъэкIэ Iэбэныр щызэпумыгъэу зым и дежи, 
КъыбгурыIуэу екIуэкIыху махуэхэр зэрычэзур.
Уигу игъэлъ Алыхь IэщIагъэм и дахагъыу уэ узыщIар:
ЦIыхухэр уэ пхуэныкъуэрэ, уэ ахэм уахуэмыныкъуэу. 
Гуп дапщэ щыIэ лIэжахэу, ауэ ялэжьар мылIауэ,
Гуп дапщи щыIэ псэухэу, ауэ цIыхум я деж щылIауэ. 
Зыгъэхьэзырар ЧЭРИМ Марианнэщ.
Поделиться:

Читать также: