24.03.2023, 15:09 - Жылагъуэ

Урысей МВД-м Iуащхьэмахуэ районым щиIэ къудамэм и лэжьакIуэхэм даIыгъащ «Лъы тыи, цIыхур къегъэл» Iуэхур.

24.03.2023, 15:07 - Жылагъуэ

«Урысей гвардием и махуэхэр» акцэм хыхьэу Ведомствэм щIэмыт Бахъсэн къудамэм и лэжьакIуэхэм Бжэ зэIухам и махуэ драгъэкIуэкIащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ школым и кадет классым щеджэхэм. 

24.03.2023, 12:42 - ЩIалэгъуэ

Жэбалы Заирэ зи лэжьыгъэхэм псэм зыдащI сурэтыщI ныбжьыщIэщ. Абы щIэщыгъуэ къыхелъагъукIыф дунейм. И сурэтхэр къыхех щIыуэпсым, къаIэпех къуалэбзухэм, къахегъуатэ къэкIыгъэхэм. Псэ хелъхьэри, ущеплъкIэ мыгурыIуэгъуэу къару щабэ гуэр хыболъагъуэ.

22.03.2023, 17:05 - Политикэ

ЛIыщхьитIыр Москва щызэхуэзэным ипэ къихуэу, гъатхэпэм и I9-м, «Жэньминь жибао» газетым къытридзащ Путин Владимир и тхыгъэ «Урысеймрэ Китаймрэ зэкъуэту я къэкIуэнум толажьэ» фIэщыгъэм щIэту. 

22.03.2023, 16:55 - Жылагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъуэгухэм щолажьэ административнэ хабзэр къызэпызыудахэр зытх автомат комплекс 212-рэ. 

22.03.2023, 16:24 - Щэнхабзэ

Псыдзэри, щIыхъейри, къэбэкъауэри, зэманри пэмылъэщу нобэ къэса мывэ фэеплъхэр умыгъэщIагъуэу плъэкIыркъым. 

22.03.2023, 16:22 - Щэнхабзэ

Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм литературэ пшыхь гъэщIэгъуэн иджыблагъэ къыщызэрагъэпэщащ. «Общество книголюбов» зэгухьэныгъэм жэрдэм ищIа зэхуэсым щытепсэлъыхьащ тхакIуэ, усакIуэ Мусукаевэ Сакинат «Когда летаешь, нельзя бояться» зыфIища и тхылъым. 

22.03.2023, 12:49 - Литературэ

ХьэтIохъущокъуэ Едыджыпщым лIы и псалъэ итати, къэгъазэ иIэжтэкъым. Аргуэру пелуанитI къегъуэтри, егъэIущ.

22.03.2023, 12:45 - Щэнхабзэ

Хабзэр хъугъуэфIыгъуэ нэхъыщхьэщ зей лъэпкъым зэи къыпхутемыхыну.

20.03.2023, 16:44 - Жылагъуэ

Языныкъуэ жыг лIэужьыгъуэхэр цIыхум нэхърэ куэдкIэ нэхъыбэрэ мэпсэу. Ауэ куэдым ящIэу пIэрэ цивилизацэ зыбжанэм я къэунэхугъуэмрэ кIуэдыжыгъуэмрэ зи «нэгу щIэкIа», илъэс мин бжыгъэ зи ныбжь жыгыжьхэр нобэм къызэрысар?!

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
24.03.2023 - 17:32 | 👁 14

Подробности...

Вындыжь Марие: Тхэн зэрыщIэздзар зи фIыгъэр сабийхэращ

 КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, уэрэдус цIэрыIуэ  Вындыжь Марие и зэфIэкIым  и щыхьэту  КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ, ЩэнхабзэмкIэ и министерствэхэм,...
Щэнхабзэ
24.03.2023 - 14:41 | 👁 10

Подробности...

Инджылызыбзэм уздынихьэсыр

Мы тхыгъэр зытеухуа Хьэмыкъуэ Маринэ и IэщIагъэкIэ зэдзэкIакIуэщ.  
Щэнхабзэ
23.03.2023 - 16:03 | 👁 12

Подробности...

Лий Аслъэн: «Уэрэдхэр гукIи псэкIи къагъэщIауэ щытын хуейщ»

Хэт и гугъэнт зи сабиигъуэм каратэ спорт лIэужьыгъуэм зыхуэзыгъасэу щыта Лий Аслъэн зэгуэр макъамэм дихьэхыу абы гъащIэ гъусэ хуэхъуну?!
Щэнхабзэ
22.03.2023 - 17:00 | 👁 13

Подробности...

Къафэр зи псэм хэлъ

Къафэр зи псэм хэлъхэм ящыщщ дуней псом щыцIэрыIуэ «Кабардинка» къэрал академическэ къэфакIуэ гупым хэт, «Къэбэрдей-Балъкъэрым и пщащэ дахэ-2012» зэпеуэм и япэ вице-мисс хъуа ХьэIупэ Наирэ.
Щэнхабзэ
22.03.2023 - 16:24 | 👁 19

Подробности...

Мрамор хъарым и щэхур

Псыдзэри, щIыхъейри, къэбэкъауэри, зэманри пэмылъэщу нобэ къэса мывэ фэеплъхэр умыгъэщIагъуэу плъэкIыркъым. 
Щэнхабзэ
22.03.2023 - 16:22 | 👁 25

Подробности...

Уафэгум уиту, ушынэ хъунукъым

Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм литературэ пшыхь гъэщIэгъуэн иджыблагъэ къыщызэрагъэпэщащ. «Общество книголюбов» зэгухьэныгъэм жэрдэм ищIа зэхуэсым щытепсэлъыхьащ тхакIуэ, усакIуэ Мусукаевэ...
Щэнхабзэ
22.03.2023 - 12:45 | 👁 22

Подробности...

Петербурги адыгэ къафэ къыщофэ

Хабзэр хъугъуэфIыгъуэ нэхъыщхьэщ зей лъэпкъым зэи къыпхутемыхыну.
Щэнхабзэ
21.03.2023 - 16:44 | 👁 25

Подробности...

Гум мафIэр щIэзыгъанэ

 Адыгэ къафэр дахэу щытынымкIэ, ар нэхъри ефIэкIуэнымкIэ мыхьэнэшхуэ яIэщ къызэрыфэ пшыналъэхэм.
Щэнхабзэ
21.03.2023 - 12:28 | 👁 18

Подробности...

Тадж-Махал

Тадж-Махал – Агрэ къалэм и мавзолей-мэжджытщ, ар Iутщ Джамнэ псы Iуфэм. Ар ящыщщ дуней псом архитектурэ телъыджэу къыщалъыта ухуэныгъэхэм.
Щэнхабзэ
20.03.2023 - 12:10 | 👁 17

Подробности...

Куэд хуищIащ абы лъэпкъым

Адыгэхэм, зэрытщIэщи, IуэрыIуатэ, щэнхабзэ, гъуазджэ купщIафIэ къадогъуэгурыкIуэ.
Щэнхабзэ
19.03.2023 - 16:44 | 👁 20

Подробности...

Мысрокъуэ СулътIан и иджырей адыгэ фэилъхьэгъуэхэр

Щыгъын дизайнымкIэ PRO­fashion Masters урысейпсо зэпеуэм и IэдакъэщIэкIхэр щигъэлъэгъуащ Къэрэгъэш къуа­жэ щыщ адыгэ щIалэ Мысро­къуэ СулътIан. Абы утыку ири­хьа щыгъынхэм адыгэ фащэм и пкъыгъуэхэр...
Щэнхабзэ
19.03.2023 - 14:41 | 👁 23

Подробности...

Зыми емыщхь миссис Севидж

ЖьакIэмыхъу КIунэ Джон Патрик и «Странная миссис Сэвидж» пьесэ цIэ­рыIуэм ехъуапсэрт. Ар ди театр утыкум кърихьэну и нэ къыхуикIыу, абыкIэ цIыхуу щыIэм яжриIэфынум къару ­къыхилъхьэу гукIэ зыкъомрэ...
Щэнхабзэ
18.03.2023 - 12:28 | 👁 30

Подробности...

Сымаджэ «къиинхэм» еIэзэхэр

Республикэм и Наркологие диспансерым щекIуэкIащ 2022 гъэм зэрылэжьар къыщапщытэж зэIущIэ. Абы хэтащ КъБР-м узыншагъэр хъумэ­нымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам.
Щэнхабзэ
16.03.2023 - 15:36 | 👁 25

Подробности...

И зэфIэкIым зрегъэужь

Музыкант, композитор, цIыхубэ уэрэдхэри езым итхыжахэри зыгъэзащIэ Мэршэнкъул Астемыр и творчествэр удэзыхьэхщ.
Щэнхабзэ
16.03.2023 - 13:30 | 👁 30

Подробности...

«Эдельвейсыр» пашэ мэхъу

Налшык къалэм и «Эдельвейс» къэфакIуэ ансамблыр щытекIуащ Железноводск щекIуэкIа «Танцы плюс» международнэ зэпеуэм.
Щэнхабзэ
16.03.2023 - 12:00 | 👁 25

Подробности...

Вы бжьакъуэм къыхащIыкI дахагъэ

«Гъуазджэм сыдезыгъэхьэхар, ар фIыуэ сэзыгъэлъэгъуар дадэщ - КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Елгъэр Кашиф.

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Тхыдэ
24.03.2023 - 19:42 | 👁 13

Подробности...

Зеинур къалъыхъуэу

Урысейм Украинэм щригъэкIуэкI дзэ Iуэху хэхам куэд къетIэщIыж. Тхыдэм уриплъэжмэ, уигу къэбгъэкIыжыни зэбгъэпщэни мащIэкъым.
ЩIалэгъуэ
24.03.2023 - 18:00 | 👁 11

Подробности...

Литературэм хуэлажьэ пщащэ

«Ассамблея народов Евразии» мыправительственнэ IуэхущIапIэхэм я Международнэ зэгухьэныгъэм хэт, «Серебряный ЛиффТ», Писатели России.
Жылагъуэ
24.03.2023 - 17:55 | 👁 8

Подробности...

Къаруушхуэ текIуадэми

Шэрэдж псыхъуэм лъэныкъуитIымкIи декIуэкI автомобиль зекIуапIэхэр, Урвань (Аруан) – Уштулу федеральнэ мыхьэнэ зиIэмрэ  Старэ Шэрэдж – Жэмтхьэлэ – Сукан-Суу гъуэгумрэ, зэпызыщIэ Iыхьэу ГЭС-х
ЩIалэгъуэ
24.03.2023 - 16:44 | 👁 16

Подробности...

Тхаб – Тхьэбэ - Тхыбэ

А цIэр зэрехьэ Геленджик («Хъулъыжъый»,
Политикэ
24.03.2023 - 15:22 | 👁 9

Подробности...

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и Унафэ

«Егъэджэныгъэм и IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законым зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуауэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законым и IуэхукIэ
Политикэ
24.03.2023 - 15:16 | 👁 7

Подробности...

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

Къарэмырзэ Б. С. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм хэгъэхьэным и IуэхукIэ
Жылагъуэ
24.03.2023 - 15:09 | 👁 17

Подробности...

ЦIыху гъащIэр къегъэлыныр лъапIэныгъэщ

Урысей МВД-м Iуащхьэмахуэ районым щиIэ къудамэм и лэжьакIуэхэм даIыгъащ «Лъы тыи, цIыхур къегъэл» Iуэхур.
Жылагъуэ
24.03.2023 - 15:07 | 👁 17

Подробности...

ШколакIуэхэм папщIэ бжэ зэIуха

«Урысей гвардием и махуэхэр» акцэм хыхьэу Ведомствэм щIэмыт Бахъсэн къудамэм и лэжьакIуэхэм Бжэ зэIухам и махуэ драгъэкIуэкIащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ школым и кадет классым щеджэхэм. 
Жылагъуэ
24.03.2023 - 15:06 | 👁 11

Подробности...

Гъатхэ лэжьыгъэхэр

         Къалащхьэм и лъэс зекIуапIэхэм, ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэм, Дэшхуей гуэрэным - псоми гъатхэм зыдащI.
Жылагъуэ
24.03.2023 - 12:48 | 👁 15

Подробности...

Псантхуэхэм я лэжьэкIэр

Iэпкълъэпкъыр зезыгъакIуэ къупщхьэхэмрэ лыпцIэхэмрэ зэпызыщIэжри, цIыхум узыр зыхезыгъащIэри, зыгъэбауэри, зыгъэпсалъэри щхьэкIуцIым екIуэлIэж псантхуэхэращ. Псантхуэхэр пкъыгъуищу зэхэлъщ:...
ЩIалэгъуэ
24.03.2023 - 12:42 | 👁 20

Подробности...

Къару щабэ зыхэлъ сурэтхэр

Жэбалы Заирэ зи лэжьыгъэхэм псэм зыдащI сурэтыщI ныбжьыщIэщ. Абы щIэщыгъуэ къыхелъагъукIыф дунейм. И сурэтхэр къыхех щIыуэпсым, къаIэпех къуалэбзухэм, къахегъуатэ къэкIыгъэхэм. Псэ хелъхьэри,...
Махуэгъэпс
24.03.2023 - 12:40 | 👁 11

Подробности...

НОБЭ

Гъатхэпэм и 24, бэрэжьей ♦Жьэн узым ебэныным и дунейпсо махуэщ
Махуэгъэпс
23.03.2023 - 16:33 | 👁 7

Подробности...

НОБЭ

Гъатхэпэм и 23, гъубж Метеорологием и дунейпсо махуэщ Урысейм и Гидрометеорологие IэнатIэм и лэжьакIуэхэм я махуэщ
ЩIалэгъуэ
23.03.2023 - 15:34 | 👁 14

Подробности...

ЩIэблэр фIым хуаущий

Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкI «Ди сабийхэм я узыншагъэмрэ шынагъуэншагъэмрэ папщIэ» наркотикым пэщIэт профилактикэ акцэм жыджэру хэтщ Бахъсэн районри.
Жылагъуэ
23.03.2023 - 15:00 | 👁 11

Подробности...

Яхуэмыгъуэту къагъуэта

ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей Академием Архъыз Ищхъэрэм астрофизикэмкIэ щиIэ обсерваторэм и щIэныгъэлIхэм хьэршым зэуэ къыщагъуэтащ «экзопланетэу» (дыгъэм и къэухьщIыбкIэ щыIэхэрщ) 8.
Махуэгъэпс
23.03.2023 - 14:55 | 👁 9

Подробности...

Мазаем къэхъуахэр

1958 гъэм мазаем и I-м Америкэ Штат Зэгуэтхэм хьэршым ягъэлъэтауэ щытащ щIым и спутник IэрыщIыр. Апхуэдэ щIыкIэкIэ ахэр дуней псом щыетIуанэ хъуащ. Япэ дыдэу спутник зыгъэлъэтар СССР-ращ.

Страницы