05.02.2023, 12:00 - Жылагъуэ

Мы махуэхэм зи илъэс 18-р зыгъэлъапIэ Мэршэнкъул Данэ Мухьэмэд и пхъур Краснодар дэт, УФ-м и МВД-м и университетым и япэ курсым щIэсщ.

05.02.2023, 10:00 - Спорт

Адыгэ Республикэм и къалащхьэ Мей­къуапэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Урысейм ушу спорт лIэужьыгъуэмкIэ и чемпионатрэ бжьыпэр убыдынымкIэ къэрал зэхьэзэхуэрэ. Абы хэтащ Ростов областым, Адыгейм, Краснодар крайм, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Донецк ЦIыхубэ Республикэм щыщ спортсмени 130-рэ.

05.02.2023, 09:00 - ЗэIущIэхэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым ще­кIуэкI «Ди сабийхэм я узыншагъэмрэ шынагъуэншагъэмрэ папщIэ» наркотикым пэщIэт профилактикэ акцэм адэкIи ­пащэ. Апхуэдэ зэIущIэхэр ще­кIуэкIащ Налшык къалэ и курыт еджапIэхэу №№1, 15, 19, 23-хэм. 

04.02.2023, 12:08 - Жылагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и мэкъумэшыщIэхэм гъатхэ вэн-сэным зыхуагъэхьэзыр.

04.02.2023, 11:26 - ЩIалэгъуэ

«Япэ итхэм я зэщIэхъееныгъэ» урысейпсо зэгухьэныгъэм и щIыналъэ ­къудамэм щIыпIэхэм къыщызэригъэ­пэщ IуэхузехьапIэхэм ящыщ зы Къэ­бэрдей-Балъкъэр волонтёр зэщIэхъееныгъэм и щIыналъэ центрым иджыблагъэ къыщызэIуихащ. Жылагъуэ жэр­дэм­хэр щIэх-щIэхыурэ щIыналъэм къы­щыхэзылъхьэ волонтёр щIалэгъуа­лэм я пэхуэщIэхэм (проектхэм) гъуэгу етыныр къэрал гукъэкIым зыхуигъэувыж къалэнхэм языхэзу зэрыщытыр къэплъытэмэ, зэгухьэныгъэщIэм и Iуэху­зехьапIэр къызэIухыным центрым мыхьэнэшхуэ иритащ, хуэфащэ махуэщIи ирищIылIащ.

04.02.2023, 09:06 - Политикэ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ къы­зэ­рымыкIуэ щытыкIэхэр къэ­мыгъэхъунымкIэ, абыхэм я лъэужь­хэр гъэзэкIуэжынымкIэ, мафIэсхэм я шынагъуэм пэщIэтынымкIэ комиссэм и зи чэзу зэIущIэр. Абы хэтащ ­КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, Урысейм и МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм и унафэщI Надежин Михаил, ­УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ фе­деральнэ округым щыIэм и ­аппаратым КъБР-м къегъэ­щIылIа и федеральнэ инспектор нэхъыщхьэ Мэкъуауэ Тимур, Правительствэм и лэ­жьа­кIуэхэр, министрхэр, муни­-ципальнэ щIыналъэхэм я ад­ми­нистрацэхэм я Iэтащхьэ­хэр. ЗэIущIэм къыщапщытэжащ ­УФ-м и МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм 2022 гъэм иригъэкIуэкIа лэжьыгъэр икIи абы 2023 гъэм къы­пэщыт къалэнхэр зэпкърахащ. 

03.02.2023, 18:58 - Жылагъуэ

Совет зауэлIхэм Сталинград деж щекIуэкIа зауэ хьэлъэхэм нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэр къызэрыщыхагъащIэрэ мы махуэхэм илъэс 80 ирокъу. 

03.02.2023, 18:30 - Тхыдэ

«Тэрчрэ Псыжьрэ я зэхуаку дэлъ адыгэ щIыналъэм икIри, Польшэм уэркъитху кIуат.

03.02.2023, 17:31 - Жылагъуэ

«Ахърэти духьэти умыщIэжу», - жеIэрей си анэм. «Духьэт» псалъэм и мыхьэнэм сылъыхъуэу сыкъэгъуэгурыкIуащ, зищIысыр къысхуэмыщIэу. 

03.02.2023, 16:42 - Жылагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым мафIэсым пэщIэт-къегъэлакIуэ и IэнатIэм щызэхалъхьэжащ 2022 гъэм ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэм кърикIуахэр. 

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
03.02.2023 - 16:27 | 👁 5

Подробности...

Гъуазджэмрэ щэнхабзэмрэ я цIыху

ДифI догъэлъапIэ
Щэнхабзэ
03.02.2023 - 14:50 | 👁 9

Подробности...

Щыуагъэхэр къыхагъэкIыж

 Шэшэн республикэм дызэрыт илъэсыр я анэдэлъхубзэм и гъэу ирахьэкIыну къалэн зыщащIыжащ.
Щэнхабзэ
03.02.2023 - 14:30 | 👁 7

Подробности...

Лъэпкъым гурэ псэкIэ хуолажьэ

«Шэджэм псыкъелъэхэр» ансамблым и художественнэ унафэщI, КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Мулай Алихъан илъэс куэдкIэ Кабардинка» къэрал академическэ ансамблым и къэфакIуэу щытащ. 
Щэнхабзэ
02.02.2023 - 10:57 | 👁 10

Подробности...

Музыкэ театрыр – илъэс 55-рэ!

IуэхущIапIэм и щIылъэныкъуэ хорыр
Щэнхабзэ
01.02.2023 - 16:47 | 👁 11

Подробности...

Си хъуапсапIэ нэхъ ин дыдэхэм ящыщ зы

Ди къалэм и кум, Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 зэрырикъуам и цIэкIэ щыIэ утым деж, щаухуэну театрым и проектым къыщыгъэлъэгъуар драмэ театрт.
Щэнхабзэ
31.01.2023 - 12:28 | 👁 15

Подробности...

Къафэмрэ уэрэдымрэ зи Iэпэгъу

ХьэIупэ ДжэбрэIил хуэдэ адэшхуэ зиIэ къуэрылъхум лъэпкъ макъамэмрэ къафэмрэ фIыуэ имылъагъункIэ Iэмал иIэтэкъым.
Щэнхабзэ
31.01.2023 - 11:00 | 👁 28

Подробности...

Марионеткэхэм я музей

Марионеткэхэм (пасэрей гуащэхэм) я музей Лиссабон дэтым щызэхуэхьэсащ дуней псом щылажьэ Гуащэ театрхэм щахъумэхэм ящыщхэр. Нэхъыбэу абы щыболъагъу Португалием и спектаклхэмрэ оперэхэмрэ къыхэщ...
Щэнхабзэ
30.01.2023 - 16:20 | 👁 19

Подробности...

НыбжьыщIэхэм я нэгу зрагъэужь

КъБР-м Профсоюзхэм щэнхабзэмкIэ я унэм щIышылэм и 22-м концерт щатащ сабий творческэ гупхэм, уэрэджыIакIуэ-къэфакIуэхэм, «Креатив-каникулы. Зимний сезон» IуэхущIапIэм и музыкант ныбжьыщIэхэм. Мы...
Щэнхабзэ
30.01.2023 - 16:00 | 👁 25

Подробности...

Зэхыхьэ гуапэ

Вэрокъуэ Владимир и цIэр зэрихьэу Налшык дэт ЩэнхабзэмкIэ фондым иджыблагъэ литературэ пшыхь гъэщIэгъуэн щекIуэкIащ.
Щэнхабзэ
30.01.2023 - 15:16 | 👁 19

Подробности...

Джылахъстэней джэгу

Сабий творчествэмкIэ IуэхущIапIэу Тэрч къалэ дэтым и жэрдэмкIэ иджыблагъэ «Джылахъстэней джэгу» фIэщыгъэм щIэт зэпеуэ гъэщIэгъуэн а щIыналъэм щекIуэкIащ. Абы хэтащ курыт еджапIэ I6-м щеджэ...
Щэнхабзэ
30.01.2023 - 14:35 | 👁 17

Подробности...

Гъунэ изылъа гупыр

Балет труппэр къыщежьар ди хэкуэгъу, Май къалэм къыщалъхуа Проценкэ Александр Москва къикIыжу Налшык къыщыкIуарщ. Абырэ Арсаевэ Фаинэрэщ ди республикэм и къуажэхэр, къалэхэр къызыхэзыкIухьыу къэфэным...
Щэнхабзэ
30.01.2023 - 12:55 | 👁 18

Подробности...

ЩIэупщIэшхуэ зиIэ музейхэр

Дуней псом щIэупщIэ нэхъ ин щызиIэу къалъытэ художественнэ музейхэм ящыщщ Америкэм и Штат Зэгуэтхэм, Великобританием, Франджым, Урысейм, Австралием, Испанием щыIэхэр. Къэбгъэлъагъуэмэ, Америкэм и...
Щэнхабзэ
29.01.2023 - 15:58 | 👁 23

Подробности...

Софият адыгэбзэр Амман щрегъэдж

«Россия-1» урысейпсо телерадиоком­панием и щIыналъэ къудамэм и журналист Вэрокъуэ Софият Амман, пащтыхьыкъуэ  Хьэмзэ и цIэр зезыхьэ Адыгэ школым, ирагъэблэгъауэ адыгэбзэр щрегъэдж.
Щэнхабзэ
28.01.2023 - 13:27 | 👁 15

Подробности...

Шумахуэ ХьэзрэIил Салмэн и къуэр

Ди республикэм и щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ хэщIыныгъэшхуэ ягъуэтащ. И ныбжьыр илъэс 81-м иту дунейм ехыжащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и артист Шумахуэ ХьэзрэIил Салмэн и къуэр. ХьэзрэIил...
Щэнхабзэ
27.01.2023 - 16:20 | 👁 14

Подробности...

Адыгэхэмрэ абазэхэмрэ я IэрыкIхэр

Кисловодск къалэм и Нарзан галереем щагъэлъагъуэ адыгэ, абазэ сурэтыщIхэм IэпэIэсэхэм я IэдакъэщIэкIхэр. Выставкэр къызэрагъэпэщащ «Природа в зеркале культуры» проектым хыхьэу.
Щэнхабзэ
26.01.2023 - 14:00 | 👁 14

Подробности...

Щэнхабзэм и утыкушхуэр илъэс 55-рэ ирокъу

Налшык дэт Музыкэ театрыр I968 гъэм щIышылэм и 27-м Коган Лев и «Iэминат» балетымкIэ (либреттэр Проценкэ Александр ейт) къызэIуахащ.

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ
05.02.2023 - 12:00 | 👁 4

Подробности...

Узэрежьам тету

Мы махуэхэм зи илъэс 18-р зыгъэлъапIэ Мэршэнкъул Данэ Мухьэмэд и пхъур Краснодар дэт, УФ-м и МВД-м и университетым и япэ курсым щIэсщ.
Спорт
05.02.2023 - 10:00 | 👁 5

Подробности...

ТекIуэныгъэ къахьащ

Адыгэ Республикэм и къалащхьэ Мей­къуапэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Урысейм ушу спорт лIэужьыгъуэмкIэ и чемпионатрэ бжьыпэр убыдынымкIэ къэрал зэхьэзэхуэрэ. Абы хэтащ Ростов областым, Адыгейм, Краснодар...
ЗэIущIэхэр
05.02.2023 - 09:00 | 👁 5

Подробности...

Iуэху щхьэпэм пащэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым ще­кIуэкI «Ди сабийхэм я узыншагъэмрэ шынагъуэншагъэмрэ папщIэ» наркотикым пэщIэт профилактикэ акцэм адэкIи ­пащэ. Апхуэдэ зэIущIэхэр ще­кIуэкIащ Налшык къалэ и курыт еджапIэхэу...
Жылагъуэ
04.02.2023 - 12:29 | 👁 4

Подробности...

ЩIэблэм и узыншагъэм тращIыхьу

ПэщIэдзэ классхэм щеджэ цIыкIухэм ерыскъы хуабэ ирагъэшхыныр ди республикэм и курыт еджапIэхэм хабзэ дахэ щыхъуащ. 
Жылагъуэ
04.02.2023 - 12:08 | 👁 11

Подробности...

ГугъапIэфIхэр щыIэщ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и мэкъумэшыщIэхэм гъатхэ вэн-сэным зыхуагъэхьэзыр.
ЩIалэгъуэ
04.02.2023 - 11:26 | 👁 8

Подробности...

ЩIалэгъуалэм я жэрдэмхэр даIыгъ

«Япэ итхэм я зэщIэхъееныгъэ» урысейпсо зэгухьэныгъэм и щIыналъэ ­къудамэм щIыпIэхэм къыщызэригъэ­пэщ IуэхузехьапIэхэм ящыщ зы Къэ­бэрдей-Балъкъэр волонтёр зэщIэхъееныгъэм и щIыналъэ центрым...
Политикэ
04.02.2023 - 10:00 | 👁 4

Подробности...

ЗэхъуэкIыныгъэхэр халъхьэ

КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий иригъэкIуэкIащ Iуэхугъуэ зыбжанэм щыхэплъа зэIущIэ. 
Политикэ
04.02.2023 - 09:06 | 👁 10

Подробности...

Шынагъуэншагъэр ягъэнэхъапэ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ къы­зэ­рымыкIуэ щытыкIэхэр къэ­мыгъэхъунымкIэ, абыхэм я лъэужь­хэр гъэзэкIуэжынымкIэ, мафIэсхэм я шынагъуэм пэщIэтынымкIэ комиссэм и зи чэзу зэIущIэр...
Жылагъуэ
03.02.2023 - 19:15 | 👁 9

Подробности...

Сабий 17 000 къызэщIеубыдэ

Урысейм и Социальнэ фондым и къудамэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэм илъэс 17 ныбжьым нэс хиубыдэ сабий 17000-м яхуигъэуващ къэралыр ядэIэпыкъуу мазэ къэс яритыну ахъшэр. 
Жылагъуэ
03.02.2023 - 18:58 | 👁 10

Подробности...

Пщыгъупщэ хъунукъым

Совет зауэлIхэм Сталинград деж щекIуэкIа зауэ хьэлъэхэм нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэр къызэрыщыхагъащIэрэ мы махуэхэм илъэс 80 ирокъу. 
Тхыдэ
03.02.2023 - 18:30 | 👁 13

Подробности...

Адыгэ уэркъхэр Польшэм

«Тэрчрэ Псыжьрэ я зэхуаку дэлъ адыгэ щIыналъэм икIри, Польшэм уэркъитху кIуат.
Жылагъуэ
03.02.2023 - 18:23 | 👁 6

Подробности...

Iуэхум хуэбэлэрыгъыркъым

«Кавказ Ищхъэрэм и Россети» IуэхущIапIэм иубзыхуащ «Техникэ Iуэхутхьэбзэхэмрэ ремот лэжьыгъэхэмрэ» къэрал программэм хиубыдэу 2023 гъэм иригъэкIуэкIыну лэжьыгъэхэр.
Жылагъуэ
03.02.2023 - 18:05 | 👁 6

Подробности...

ПсымкIэ къызэрагъэпэщынущ

Бахъсэн щIыналъэм километр 70 и кIыхьагъыу щаухуэну псы жапIэ зэрыIыгъыр ди республикэм щекIуэкIыну ухуэныгъэ нэхъ инхэм ящыщщ.
Жылагъуэ
03.02.2023 - 17:55 | 👁 6

Подробности...

Гъатхэм зыхуагъэхьэзыр

Къэбэрдей-Балъкъэрым и жызумей хадэхэм гъатхэ лэжьыгъэхэр къапоплъэ. Ахэр псори ухъуэнщIарэ, щIымахуэ щIыIэр къемыгуэуэн хуэдэу бжьыхьэ лэжьыгъэ псори иращIылIауэ гъэ щIэкIащ.
Политикэ
03.02.2023 - 17:53 | 👁 1

Подробности...

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

«Театр гъуазджэм и IэнатIэм папщIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и грантхэр гъэувыным и IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
Политикэ
03.02.2023 - 17:44 | 👁 2

Подробности...

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

«Щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ я IэнатIэхэм папщIэ къэрал стипендияхэм я IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 

Страницы