26.10.2021, 17:11 - Спорт

Италием и Ольбие къалэм щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 21-м щIимыгъуахэм дзюдомкIэ гупхэм я дунейпсо зэхьэзэхуэм и кIэух зэIущIэхэр. 

26.10.2021, 14:59 - Тхыдэ

Балигъ хъууэ шырэ Iэщэрэ зэригъэпэща нэужь, нартыр зекIуэ йожьэ.

26.10.2021, 13:56 - Щэнхабзэ

Армани Джорджио и цIэр зэхэзымыха цIыху къэгъуэтыгъуейщ. Итальян дизайнерым модэм и дунейм хьэпшып телъыджэ куэд къыщигъэщIащ – ар щыгъын, зэрызагъэщIэращIэ, унэр зэрагъэдахэ хьэпшып ирехъу. 

26.10.2021, 12:51 - Жылагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгей, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм щIыхь зиIэ я артисткэ Тхьэгъэлэдж Светланэ адыгэ дунейм фIыуэ щалъагъу, ди зэманым и уэрэджыIакIуэ пэрытхэм ящыщщ. Абы макъ дахэ зэриIэм, уэрэд жыIэным къызэрыхуигъэщIам куэд щыгъуазэщ.

24.10.2021, 14:41 - Жылагъуэ

2022 гъэм и кIэ пщIондэ Урысейм и щIыналъищым электрон паспортхэр къыщыдагъэкIыну я мурадщ. Ар QR-код зиIэ гуэдзэну е смарт-картэу щытынущ.

24.10.2021, 11:50 - Жылагъуэ

Налшык къалэ дэт прогимназие №41-м иджыблагъэ зэIущIэ гуапэ икIи гукъинэж щекIуэкIащ. Абы къыщызэрагъэпэщат «Дыгъэ нэбзийхэр» зыфIаща лъэпкъ фестивалыр. КъыдэкIуэтей щIэблэр лъэпкъ хъугъуэфIыгъуэхэм щIэпIы­кIыным, ахэр хэкупсэу гъэсэным хуэунэтIауэ прогимназием зэфIигъэкI Iуэхухэм ящыщ зыт махуэшхуэр.

24.10.2021, 10:35 - Жылагъуэ

Краснодар и шыгъэжапIэм щекIуэкIащ Урысей Федерацэм шы щагъэхъу и заводхэм я Бжьыхьэ кубокымрэ шыгъажэ лъэхъэнэр зэрызэхуащIыжым ехьэлIа зэхьэзэхуэмрэ.

23.10.2021, 11:50 - ЗэIущIэхэр

А Iуэхум теухуа зэIущIэ иджыблагъэ къызэригъэпэщащ КъБР-м и Парламентым ЛэжьыгъэмкIэ, социальнэ политикэмрэ узыншагъэр хъу­мэнымкIэ и комитетым.

22.10.2021, 15:30 - Жылагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и бгылъэ щIыпIэхэм хиубыдэ Терскол къуажэм сабий сад щаухуащ. «Демография» лъэпкъ проектым и фIыгъэкIэ ящIа «ХъуэпсапIэ» садыр хабжащ зыми емыщхь ухуэныгъэхэм. Абы теухуа тхыгъэрэ сурэтхэмрэ къытехуащ «Школа-2025» журналым.

22.10.2021, 13:40 - Щэнхабзэ

Налшык къалэ Кавказ Ищхъэрэм гъуазджэхэмкIэ и институтым иджыблагъэ щекIуэкIащ «ГъуазджэмкIэ сабий еджапIэм и егъэджакIуэ нэхъыфI» урысейпсо зэхьэзэхуэм и етIуанэ Iыхьэр. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым къищынэмыщIауэ, Ставрополь щIыналъэм, Къэрэшей-Шэрджэсым, Осетие Ищхъэрэ – Аланием, Шэшэным, Дагъыстэным щыщ егъэджакIуэхэр, гъэсакIуэхэр, унэтIакIуэхэр. Щхьэж и щIыналъэ къыщызэрагъэпэщу щызэхэта япэ Iыхьэм щытекIуахэрщ зэхьэзэхуэм кърихьэлIар.

ЩЭНХАБЗЭ

26.10.2021 - 13:56

Дуней псом щыцIэрыIуэ модельер

Армани Джорджио и цIэр зэхэзымыха цIыху къэгъуэтыгъуейщ. Итальян дизайнерым модэм и дунейм хьэпшып телъыджэ куэд къыщигъэщIащ – ар щыгъын, зэрызагъэщIэращIэ, унэр зэрагъэдахэ хьэпшып ирехъу. 

Подробности... | Просмотрено: 8

25.10.2021 - 19:06

ЦIыхубэм ягу дыхьэ

    Къэбэрдей-Балъкъэрым щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Къэрэшей-Шэрджэсым щIыхь зиIэ и артисткэ Хьэрэдурэ Динэ цIыхубэм фIыуэ ялъэгъуа уэрэджыIакIуэщ.

Подробности... | Просмотрено: 8

25.10.2021 - 17:55

Щамырзэ Моникэ и гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ

Балеринэ цIэрыIуэ, тхакIуэ, скульптор, актрисэ, адыгэ лъэпкъым къыхэкIа бзылъхугъэ дахэ Щамырзэ Моникэ (Черинэ Людмилэ) къыщалъхуа махуэм и гъащIэм траухуа фильмхэмрэ спектакльхэмрэ....

Подробности... | Просмотрено: 4

25.10.2021 - 15:25

«Си IэдакъэщIэкI дунейм къытенэмэ, аращ насыпу къэслъытэр»

- Си адэр и щIалэгъуэм сурэт щIыным, пхъэм мафIэкIэ къыхэгъэжьыкIыным, сэху мывэм къыхэщIыкIа хьэжыгъэкIэ зыгуэрхэр зэгъэпщIыным хуэIэзэу щытащ, - жеIэ IэпщIэлъапщIэ ныбжьыщIэ Маргъущ Юрэ...

Подробности... | Просмотрено: 7

22.10.2021 - 13:40

Гъуазджэм и лъагъуэхэшхэр

Налшык къалэ Кавказ Ищхъэрэм гъуазджэхэмкIэ и институтым иджыблагъэ щекIуэкIащ «ГъуазджэмкIэ сабий еджапIэм и егъэджакIуэ нэхъыфI» урысейпсо зэхьэзэхуэм и етIуанэ Iыхьэр. Абы хэтащ Къэбэрдей-...

Подробности... | Просмотрено: 15

21.10.2021 - 15:44

Епэрым и фестиваль

Жэпуэгъуэм и 16-17-хэм Налшык къалэ удз гъэгъахэм я фестиваль щекIуэкIащ.

Подробности... | Просмотрено: 13

20.10.2021 - 14:41

Артистхэм езым я нэщэнэхэр яIэжщ

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и артисткэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист Мысостышхуэ Маринэ ди псэлъэгъущ.

Подробности... | Просмотрено: 12

19.10.2021 - 17:55

IэщIагъэ дахэ

    «Илъэсым и цIыху», «Илъэсым и цIыхубз» цIэхэр зиIэ модельер Сэралъп Мадинэ къыхуагъэфэща дамыгъэхэр хуэфащэ дыдэщ, япэрауэ, лъэпкъ щэнхабзэмрэ IэпщIэлъэпщIагъэмрэ зи лъабжьэ и...

Подробности... | Просмотрено: 24

18.10.2021 - 15:25

Щэнхабзэр зыгъэбей, утыкур зыгъэдахэ

ДифI догъэлъапIэ

Подробности... | Просмотрено: 17

17.10.2021 - 12:26

Дамыгъэхэмрэ тхыпхъэхэмрэ зыхэухуэна фэилъхьэгъуэхэр

Зэпымыууэ щIэщыгъуэ лъы­хъуэ, зыужьыныгъэм ­хущIэкъу, щIэхэм зезыпщыт, ре­спубликэм и цIэр щIыпIэ жы­жьэхэм фIыкIэ щызыгъэIухэр ди мащIэкъым.

Подробности... | Просмотрено: 9

15.10.2021 - 16:44

Тыргъэтауэ пэгъунэгъуу

    КъБКъУ-м и юридическэ факультетым илъэсым щIигъукIэ щеджауэ, МафIэдз Заирэ и зы махуэ закъуэм псоми зригъэхъуэжащ.

Подробности... | Просмотрено: 12

15.10.2021 - 15:09

«Кинор гъащIэм хуэдэу, гъащIэр кином хуэдэу»

Аращ ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым жэпуэгъуэм и I2-м къыщызэIуаха выставкэм фIащар.

Подробности... | Просмотрено: 7

14.10.2021 - 18:21

УсакIуэм и хъыбарегъащIэ

УсакIуэ гуэрым ныбжьэгъу хьэрычэтыщIэ иIэт. ХьэрычэтыщIэм и Iуэхухэр хъарзынэу кIуатэрт. Нэхъри зригъэубгъун папщIэ нэгъуэщI щIыпIэхэми зэщIылъигъэIэсыну мурад ищIащ.

Подробности... | Просмотрено: 10

13.10.2021 - 18:30

«Пушкин и картэр» мэлажьэ

Зы мазэ хъуауэ Урысей Федерацэм щолажьэ «Пушкин и картэ» къэрал программэр. Ар УФ-м и Президент Путин Владимир къыхилъхьащ, щIалэгъуалэр диIыгъын папщIэ. Илъэс 14-м щегъэжьауэ 22-рэ зи ныбжь...

Подробности... | Просмотрено: 22

13.10.2021 - 17:30

«ЖылакIэр» Мейкъуапэ щагъэлъагъуэ

Абхъаз къэрал щIалэгъуалэ театрым иджыблагъэ Мейкъуапэ къалэ щигъэлъэгъуащ Абхъазым и цIыхубэ тхакIуэ Шинкубэ Бэгърат и «ЖылакIэ» романым къытрищIыкIа спектаклыр. Ди лъэпкъ тхыдэм и напэкIуэцI...

Подробности... | Просмотрено: 13

12.10.2021 - 11:31

ГушыIэр зи щIасэ

Я къежьапIэр я гъуазэу Урысей утыкум зи цIэр щызыгъэIуа цIыху зэчиифIэхэм я дэтхэнэ зы ехъулIэныгъэми цIыхубэр щогуфIыкI. 

Подробности... | Просмотрено: 14

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Махуэгъэпс

26.10.2021 - 18:18

НОБЭ

Жэпуэгъуэм и 26, гъубж

Подробности... | Просмотрено: 3

Спорт

26.10.2021 - 17:11

Дыжьыным къыщоувыIэ

Италием и Ольбие къалэм щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 21-м щIимыгъуахэм дзюдомкIэ гупхэм я дунейпсо зэхьэзэхуэм и кIэух зэIущIэхэр. 

Подробности... | Просмотрено: 8

ЩIалэгъуэ

26.10.2021 - 16:04

ФIы щIэи, псым хэдзэ

Къарэ Ратмир псапащIэ жылагъуэ зэгухьэныгъэ зыбжанэм жыджэлру хэтщ. Хэкум къэзыгъэзэжа ди лъэпкъэгъухэм ядэIэпыкъуным теухуауэ лэжьыгъэшхуэ ирегъэкIуэкI.

Подробности... | Просмотрено: 8

Жылагъуэ

26.10.2021 - 15:20

ХъуапсапIэр IэщIагъэ хъумэ…

ФIым хуэпабгъэ, зи мурадхэр гуапэ щIалэгъуалэр лъэпкъым и дежкIэ гугъэ мыухщ. Апхуэдэхэм я зы щапхъэщ Алмэ Марьянэ. Ар Къармэхьэблэ къуажэм къыщалъхуащ. Курыт школыр къиухри, фIыуэ илъагъу...

Подробности... | Просмотрено: 9

Тхыдэ

26.10.2021 - 14:59

Нартым и лIыгъэр къыщынахуэр

Балигъ хъууэ шырэ Iэщэрэ зэригъэпэща нэужь, нартыр зекIуэ йожьэ.

Подробности... | Просмотрено: 7

Жылагъуэ

26.10.2021 - 12:51

Адыгэ эстрадэр зыгъэбжьыфIэ Тхьэгъэлэдж Светланэ

Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгей, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм щIыхь зиIэ я артисткэ Тхьэгъэлэдж Светланэ адыгэ дунейм фIыуэ щалъагъу, ди зэманым и уэрэджыIакIуэ пэрытхэм ящыщщ....

Подробности... | Просмотрено: 7

Тхыдэ

26.10.2021 - 11:46

Адыгэ сулътIанхэр мысыр утыку зэрихьар

Бэркъукъу адыгэхэм къахэкIа тепщэхэм я лъабжьэ зыгъэтIылъа сулътIанщ (1382 - 1517). Шэрджэс мамлюкхэм я бжыгъэр щыбэгъуар Къэлэун и тепщэгъуэрщ (1280-1290).

Подробности... | Просмотрено: 5

Жылагъуэ

26.10.2021 - 10:41

Дохутыр гумащIэ

...

Подробности... | Просмотрено: 6

Тхыдэ

26.10.2021 - 09:38

БЕСЛЪЭНЕЙХЭР: ЩIЫНАЛЪЭР, ЩЭНХАБЗЭР, БЗЭР

КъухьэпIэ адыгэхэр XVI лIэщIыгъуэм щегъэжьауэ Кърым хъаныгъуэм и унафэм щIэтащ. КъэралщIыб посольствэм къэбэрдейхэми беслъэнейхэми ятеухуа дэфтэр куэд щIэлъщ.

Подробности... | Просмотрено: 5

Спорт

25.10.2021 - 18:41

Тренерымрэ гъэсэнымрэ къыхожаныкI

Кърым Республикэм хыхьэ Евпаторие къалэм дэт «Эволюция» спорт центрым щекIуэкIащ пауэрлифтингымкIэ Урысей Федерацэм и кубокыр къэхьыным ехьэлIа зэхьэзэхуэ.

Подробности... | Просмотрено: 3

Жылагъуэ

25.10.2021 - 16:44

«Си лъэпкъым и хабзэмрэ бзэмрэ нэхъ къасщтэрт»

Сэрахъэ Алан илъэс II-кIэ Москва къалэм щыпсэуащ, технологие IуэхущIапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм щылэжьащ, APPLE, HP, DELL, NETAPP, CISCO, ADOBE, COREL компаниехэм и щIэныгъэм щыхигъэхъуащ. Къэбэрдей-...

Подробности... | Просмотрено: 12

Жылагъуэ

25.10.2021 - 14:41

Лъэпкъым теухуа гупсысэхэр

  Адыгэ хэкурысхэмрэ хэхэсхэмрэ… Я хьэл-щэн, гупсысэкIэ, шыфэ-лIыфэ, IуэхущIафэкIэ зэтехуэрэ е зэщхьэщыкIрэ ахэр? Сыт хуэдэ хэхэс гъащIэр зи натIэхэм я псэукIэр?

Подробности... | Просмотрено: 19

Махуэгъэпс

25.10.2021 - 13:10

НОБЭ

Жэпуэгъуэм и 25
Блыщхьэ

♦ЦIыхубзхэр мамырыгъэм щIэбэныным и дунейпсо махуэщ
♦Автомобилистым и дунейпсо махуэщ

Подробности... | Просмотрено: 13

Жылагъуэ

24.10.2021 - 14:41

Электрон паспортхэм дыхуэкIуэнущ

2022 гъэм и кIэ пщIондэ Урысейм и щIыналъищым электрон паспортхэр къыщыдагъэкIыну я мурадщ. Ар QR-код зиIэ гуэдзэну е смарт-картэу щытынущ.

Подробности... | Просмотрено: 15

Жылагъуэ

24.10.2021 - 11:50

Ерыскъы гурыхьхэм я махуэшхуэ

Налшык къалэ дэт прогимназие №41-м иджыблагъэ зэIущIэ гуапэ икIи гукъинэж щекIуэкIащ. Абы къыщызэрагъэпэщат «Дыгъэ нэбзийхэр» зыфIаща лъэпкъ фестивалыр.

Подробности... | Просмотрено: 9

Жылагъуэ

24.10.2021 - 10:35

Битокъумрэ Къудеймрэ я шыр къэралым щынэхъыфIщ

Краснодар и шыгъэжапIэм щекIуэкIащ Урысей Федерацэм шы щагъэхъу и заводхэм я Бжьыхьэ кубокымрэ шыгъажэ лъэхъэнэр зэрызэхуащIыжым ехьэлIа зэхьэзэхуэмрэ.

Подробности... | Просмотрено: 6

Страницы