19.06.2024, 18:02 - Жылагъуэ

Иорданием и дзэм илъэс 32-кIэ хэта генерал, ди лъэпкъэгъу Дыгъужьокъуэ Мухьэмэд Хьэмид и къуэм и ныбжьыр илъэс 70 ирикъуащ. 

19.06.2024, 18:00 - Жылагъуэ

Урысей Федерацэм мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министрым и къуэдзэ Разин Андрей иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэр гъавэ Iухыжыгъуэм зэрыхуэхьэзырым теухуауэ зэIущIэ. Видеоконференц зэпыщIэныгъэхэр къигъэсэбэпу абы и лэжьыгъэм хэтащ КъБР-м мэкъумэш хзозяйствэмкIэ и министр Сыжажэ Хьэсэн. 

19.06.2024, 17:58 - ЩIалэгъуэ

Абазэ Алесэ КъБР-м, Тэрч щIыналъэм, къыщалъхуащ, иужькIэ унагъуэр Ставрополь Iэпхъуащ. Иджы Алесэ студентщ - Москва ЭкономикэмкIэ школ нэхъыщхьэм аннимацэмрэ иллюстрацэмрэ щедж. Москва зэрыщеджэ илъэс зыбжанэм къриубыдэу пщащэр хунэсащ проект гъэщIэгъуэнхэр игъэхьэзырын икIи ахэр цIыхухэм къаригъэцIыхун.

19.06.2024, 14:52 - Литературэ

(Нарт тхыдэжь) Нарт Сосрыкъуэ Хьэрэмэ Iуащхьэ техьауэ плъэри, зы шу ищхъэрэкIэ къыдэкIуейуэ къыIэщIэлъэгъуащ. Шур къэсри блэкIащ, къызэплъэкIакъым, фIэхъуси кърихакъым.  – Мыр зищIысыр зэзгъэщIэнщ, – жери шум и ужь иуващ нарт Сосрыкъуэ.

19.06.2024, 10:57 - Литературэ

(Нарт тхыдэжь)

18.06.2024, 17:49 - Литературэ

Бжьыхьэпэу Къэсейхьэблэ (Хьэбэз къуажэ, Къэрэшей-Шэрджэс) къеблэгъат Блашэпсынэ (Адыгей) щыщ уэркъ цIэрыIуэм и щIалэ. Абы шу гупышхуи тешанкIэхэри кIэрыщIат. Уэркъ щIалэ къэкIуар Къэсейхэ я гуащэм и дэлъху благъэти, шэ зытемыхуа мыщафэкIэ ар къегъэгугъэ, Даур Нэгъуей зыри жримыIэу. 

18.06.2024, 15:42 - Жылагъуэ

Урысей Федерацэм СтатистикэмкIэ и управленэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, 2023 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и мэкъумэш, фермер, уней IуэхущIапIэхэм, унагъуэхэм псоми зэхэту къэбыстэу кърахьэлIэжащ тонн мин 32,4-рэ. 2022 гъэм щыIа бжыгъэхэм нэхърэ ар процент 18,5-кIэ нэхъыбэщ.

18.06.2024, 14:37 - Махуэгъэпс

ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм и 49-нэ сессиеу 1994 гъэм Франджым и къалащхьэ Париж щекIуэкIам къыщащтащ «Губгъуэхэр имыгъэгъущыкIынымрэ уэгъухэм япэщIэтынымкIэ махуэ» зыфIащар. Ар трагъэхуащ мэкъуауэгъуэм и 17-м. КъыкIэлъыкIуа илъэсым адрей къэралхэми гъэлъэпIэн щыщIадзащ. 

16.06.2024, 12:11 - ЗэIущIэхэр

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ ­Кавказ Ищхъэрэм Хабзэм къемызэгъыу лэ­жьапIэ къащтэхэм я бжыгъэр гъэмэщIэнымрэ лэжьыгъэ зэхущытыкIэхэр наIуэ щIынымкIэ ­ведомствэхэм зэдай комиссэм хэтхэм я зэIущIэу УФ-м и Президентым и полномочнэ лIы-кIуэу ­КИФЩI-м щыIэ Чайкэ Юрий иригъэ­кIуэкIам. 

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
20.06.2024 - 13:00 | 👁 9

Подробности...

Къафэр - узыншагъэщ

ЦIыхубэ къафэхэмкIэ «Шагъдий» ансамблыр (художественнэ унафэщIыр КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Унэжокъуэ Тимуррэ абы и щхьэгъусэ, КБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Заремэрэщ) ящыщщ р
Щэнхабзэ
20.06.2024 - 12:05 | 👁 11

Подробности...

Куэд зыщымыгъуазэ тхылъхэр

Черкесск къалэм и Сурэт галереем «Адыги: рыцари, всадники, воины» Iуэхум хыхьэу щагъэлъэгъуащ КъБКъУ-м и «Эрмитаж-Кавказ» щIэныгъэ-егъэджэныгъэ центрым и къудамэм и унафэщI, тхыдэ щIэныгъэх
Щэнхабзэ
19.06.2024 - 10:58 | 👁 28

Подробности...

Зи псалъэр купщIафIэ …

«Тхьэр щыхуейм деж, зэтэм йотапэ. Къэжэр Хьэмид и цIыхугъэм пэшэчэн Iэзагъи бгъэдэлъщ.
Щэнхабзэ
16.06.2024 - 10:01 | 👁 47

Подробности...

Да­хагъэмрэ гуапагъэмрэ

Урысейм и махуэм Къэрал концерт гъэ­лъэгъуапIэм ще­кIуэкIащ «Да­хагъэмрэ гуапагъэмрэ дунейр кърагъэлынущ» пшыхьыр.
Щэнхабзэ
15.06.2024 - 13:08 | 👁 35

Подробности...

Махуэшхуэм и щIыхькIэ

Щэнхабзэ зыужьыныгъэмкIэ центрым мэкъуауэгъуэм и 11-м махуэшхуэ концерт щекIуэкIащ, Урысейм и махуэм и щIыхькIэ.
Щэнхабзэ
14.06.2024 - 15:18 | 👁 47

Подробности...

Лъэхъэнэжьым и фэеплъ

Ливие хым, Алыджымрэ Мысырымрэ я зэпылъыпIэм хуэзэу, иджыблагъэ къыщагъуэтащ алъандэрэ псым ихъума фэеплъ телъыджэ. Хы лъабжьэм илъэс мини 3-м нэблагъэкIэ щIэлъащ Медузэ и теплъэр къызыхэбзыкIа мывэр...
Щэнхабзэ
14.06.2024 - 10:01 | 👁 58

Подробности...

Гулъытэ хуащIырт

Хабзэр лъэпкъым и фащэщ.
Щэнхабзэ
13.06.2024 - 17:29 | 👁 36

Подробности...

Илъэс 85-рэ гъуэгуанэ

КъБР-м и Совет художникхэм я Союзым и къызэгъэпэщакIуэ бюром лэжьэн зэрыщIидзэрэ илъэс 85-рэ ирокъу. 
Щэнхабзэ
13.06.2024 - 14:19 | 👁 49

Подробности...

СурэтыщIым и лъэр щIэзыгъэкIыр

Художникхэм я IэдакъэщIэкIхэм щыщу, нэхъ умыужэгъуу, сыт щыгъуи щIэщыгъуэу узыIуплъэр щIыуэпсым щыщ теплъэгъуэхэрауэ къыщIэкIынщ.
Щэнхабзэ
13.06.2024 - 12:13 | 👁 25

Подробности...

ЛъыхъуакIуэ

Котляров Виктор тхыдэджщ, щIэныгъэлIщ, лъыхъуакIуэщ, лъахэхутэщ, литераторщ, усакIуэщ, блогерщ, теленэтынхэр езыгъэкIуэкIщ, журналистщ, редакторщ, тхылъ тедзапIэм и унафэщIщ, хьэрычэтыщIэщ.
Щэнхабзэ
10.06.2024 - 16:15 | 👁 37

Подробности...

Псоми я зэхуэдэ Пушкин

ФIэщщIыгъуейщ усакIуэ цIэрыIуэ, зи тхыгъэ хьэлэмэтхэмкIэ урыс литературэбзэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа Пушкин Александр и цIэр зэхэзымыхарэ и тхыгъэхэм щыщу пычыгъуэ гуэр гукIэ къемыджэфынрэ д
Щэнхабзэ
10.06.2024 - 15:33 | 👁 27

Подробности...

«Гулъ плъыжьхэм» ятеухуауэ

 Тырку сериалхэр ди гъащIэм и Iыхьэ зэрыхъуам и нэщэнэхэр ди хъуреягъым щыдолъагъу. ЗыхуэпэкIэми, псэлъэкIэми, дуней тетыкIэми ялъоIэс абыхэм я лъэужь.
Щэнхабзэ
10.06.2024 - 14:00 | 👁 16

Подробности...

ЦIыхум я гум фIыкIэ къинащ

Адыгэ пшынауэ Iэзэр фигу къэдгъэкIыжу фи пащхьэ итлъхьэ тхыгъэр къитхыжащ ди литературэмрэ щэнхабзэмрэ псэемыблэжу илъэс куэдкIэ яхуэлэжьа КIурашын БетIал 1996 гъэм къыдигъэкIа «Гъуазэ»
Щэнхабзэ
10.06.2024 - 12:44 | 👁 18

Подробности...

Усэ сатырхэр къалэм къыдэ1ук1ыу…

Налшык щагъэлъэпIащ урыс усакIуэшхуэ Пушкин Александр къызэралъхурэ илъэс 225-рэ зэрырикъуар.
Щэнхабзэ
09.06.2024 - 16:29 | 👁 38

Подробности...

ЩIэблэмкIэ щапхъэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым щызэхуа­щIыжащ Кавказым щыпсэу лъэпкъхэм зэдай «Куначество-2024» щIалэгъуалэ Iуэхур.
Щэнхабзэ
07.06.2024 - 15:43 | 👁 25

Подробности...

Щэнхабзэм хьэлэлу и гуащIэр щхьэузыхь хуэзыщI

 Адыгэ щэнхабзэм зиужьыным хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIахэм ящыщщ Къэрмокъуэ Хьэмид.

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ
21.06.2024 - 15:10 | 👁 6

Подробности...

Къупщхьэлъапщхьэм и зэхэлъыкIэр

ЦIыхум и къупщхьэлъапщхьэм лыри, щIыфэри, лъынтхуэхэри ешэкIащ, абы Iэпкълъэпкъыр захуэу еIыгъ, зэрегъакIуэ икIи кIуэцIфэцIым и «хъумакIуэщ».
Жылагъуэ
21.06.2024 - 14:30 | 👁 9

Подробности...

И нэIэм щIэтхэр къыхуэарэзыщ

Социальнэ лэжьакIуэхэр жылагъуэмкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэху пэрытщ. Зи ныбжь хэкIуэтахэм я Iуэху дэгъэкIыныр, ящыгъэпсынщIэныр махуэкъэс къалэну ирахьэкI абыхэм.
Литературэ
21.06.2024 - 13:18 | 👁 10

Подробности...

Саугъэтхэр Налшык къахьащ

 
Жылагъуэ
21.06.2024 - 13:14 | 👁 5

Подробности...

И псэм и хуабагъэмкIэ ядогуашэ

Нобэ социальнэ лэжьакIуэм и махуэщ
Махуэгъэпс
21.06.2024 - 12:07 | 👁 17

Подробности...

Нобэ

Мэкъуауэгъуэм и 21, мэрем          Гидрографием и дунейпсо махуэщ
Жылагъуэ
21.06.2024 - 11:47 | 👁 10

Подробности...

Гугъуехь куэдым текIуам и зы щапхъэ

         Зэман гугъум ХьэтIохъущыкъуей къуажэм къыщалъхуа Архэст Мустэфа и унагъуэм, нэгъуэщI Iэджэхэми хуэдэу, гугъуехьымрэ гузэвэгъуэмрэ и натIэт.
Жылагъуэ
20.06.2024 - 16:00 | 👁 16

Подробности...

Мэкъуауэгъуэр я чэзу дыдэщ

Къэбэрдей-Балъкъэрым къабзагъэмрэ эпидемие узыфэхэмкIэ и центрым хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, иджыпсту мэлхьэпIатIэхэм (клещ) щахуэсакъын хуей зэманщ. 
Тхыдэ
20.06.2024 - 16:00 | 👁 10

Подробности...

Ящэхужын хуей хъуат… бзухэр…

Дэ дрогушхуэ экономикэ и лъэныкъуэкIэ лъэкIыныгъэ ин зыбгъэдэлъ Китай абрагъуэр дызэриныбжьэгъум.
Махуэгъэпс
20.06.2024 - 15:30 | 👁 9

Подробности...

НОБЭ

Мэкъуауэгъуэм и 20, махуэку Зи псэупIэр IэмалыншагъэкIэ зыхъуэжын хуей хъуахэм я дунейпсо махуэщ
Жылагъуэ
20.06.2024 - 15:30 | 👁 15

Подробности...

Унагъуэр кърагъэлащ

Тырныауз къалэм дэт район сымаджэщым и дэIэпыкъуэгъу псынщIэ IэнатIэм мэкъуауэгъуэм и 9-м жэщыкум псэлъа цIыхухъум жиIэну зыхунэсар кърагъэлыну зэрылъаIуэмрэ я хэщIапIэмрэщ, адэкIэ зэпыщIэныгъэр
Жылагъуэ
20.06.2024 - 15:30 | 👁 16

Подробности...

Зэхьэзэхуэхэм я гуащIэгъуэ дыдэщ

«Адыгэ псалъэ» газетым и щIэджыкIакIуэхэр нэхъапэкIэ щыгъуазэ хуэтщIат ди щIыналъэм и бгылъэ щIыпIэхэм щызекIуэну зыфIэфIхэмрэ альпинизмэм дихьэххэмрэ я зэхьэзэхуэ зэрыщызэхэтынур.
Жылагъуэ
20.06.2024 - 13:00 | 👁 15

Подробности...

Гъэмахуэ кIуэда

1816 гъэм нэхъ щIыIэ Урысейми, Европэми, Америкэ Ищхъэрэми зэи къыщыхъуакъым.
Литературэ
20.06.2024 - 12:00 | 👁 12

Подробности...

ТЕПЛЪЭГЪУЭХЭР

Адыгэ литературэм хэлъхьэныгъэфI хуэзыщIахэм ящыщщ усакIуэ, тхакIуэ Къагъырмэс Борис. Абы и дэтхэнэ зы IэдакъэщIэкIри узыщIагъэгупсысыжу апхуэдэщ.
Жылагъуэ
19.06.2024 - 18:02 | 👁 55

Подробности...

Дыгъужьокъуэ Мухьэмэд зэришэлIахэр

Иорданием и дзэм илъэс 32-кIэ хэта генерал, ди лъэпкъэгъу Дыгъужьокъуэ Мухьэмэд Хьэмид и къуэм и ныбжьыр илъэс 70 ирикъуащ. 
Жылагъуэ
19.06.2024 - 18:00 | 👁 26

Подробности...

Гъавэ Iухыжыным хуэхьэзырщ

Урысей Федерацэм мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министрым и къуэдзэ Разин Андрей иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэр гъавэ Iухыжыгъуэм зэрыхуэхьэзырым теухуауэ зэIущIэ.
ЩIалэгъуэ
19.06.2024 - 17:58 | 👁 29

Подробности...

Адыгэ гупсысэр лъабжьэ хуещI и лэжьыгъэхэм

Абазэ Алесэ КъБР-м, Тэрч щIыналъэм, къыщалъхуащ, иужькIэ унагъуэр Ставрополь Iэпхъуащ. Иджы Алесэ студентщ - Москва ЭкономикэмкIэ школ нэхъыщхьэм аннимацэмрэ иллюстрацэмрэ щедж.

Страницы