02.10.2022, 10:56 - ЩIалэгъуэ

Мы гъэм фокIадэм и 8-м щы­щIэдзауэ махуитхукIэ Налшык къалэ щекIуэкIащ IэщIагъэм хуэшэрыуэу зегъэужьынымкIэ агентствэм и щапхъэм тета еп­щIанэ «IэщIагъэлI ныбжьы­щIэ­хэр» лъэпкъ чемпионатыр. 

02.10.2022, 09:52 - Жылагъуэ

ЩыIэщ цIыху зэпIэзэрытыщэхэр, я лэ­жьыгъэкIи, я IуэхущIафэкIи, я унагъуэкIи. 

01.10.2022, 16:41 - ЩIалэгъуэ

Хабзэ хъуауэ, ди къэралым гъэ къэс щокIуэкI «Илъэсым и егъэджакIуэ» къэралпсо зэпеуэр. 

01.10.2022, 14:38 - ЗэIущIэхэр

Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ Урысей ­Федерацэм щIыналъэщIэхэр къызэрыхагъэхьэжым теухуа гуфIэгъуэ зэIущIэ.

01.10.2022, 12:00 - ЗэIущIэхэр

КъБР-м и Парламентым и бжьыхьэ лэжьэгъуэм зэры­щIадзэ зэIущIэр фокIадэм и 29-м ирагъэкIуэкIащ. Зэрыхабзэу, ар депутатхэм къызэIуахащ Урысей Федерацэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб­ликэмрэ я къэрал гимнхэмкIэ. 

01.10.2022, 11:30 - ЗэIущIэхэр

КъБР-м и Iэтащхьэр фокIадэм и 29-м видео IэмалкIэ хэтащ УФ-м и Правительствэм ЩIыналъэ зыу­жьыныгъэмкIэ и комиссэм и зэIущIэм. Зэ­хуэсыр иригъэкIуэкIащ ­УФ-м и Прави­тельствэм и УнафэщIым и ­къуэдзэ Хуснуллин Марат. Зи гугъу ящIынухэм теухуауэ къэ­псэлъащ ухуэныгъэмрэ псэу­пIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ министр Файзуллин Ирек.

30.09.2022, 17:00 - Литературэ

(Хъыбар)

Уи фIэщ мыхъун бжесIэнщ сэ. Зауэм и пэкIэ ди адэр шыбзыхъуэу Къущхьэхъу щыIэти, йоуэри, зы махуэ гуэрым тIэкIу зигъэпсэхуну къыдохьэж аби, мыпхуэдэу жеIэ:

30.09.2022, 14:25 - Тхыдэ

Къэбэрдей ӀуэрыӀуатэм щымащӀэкъым Шужьей теухуа хъыбархэр, Нэгумэ Шорэ и «Тхыдэми» къыхощ ар. Абы зэритхымкӀэ, «Къэбэрдейм япэм яӀа мамыр псэукӀэр ХьэтӀохъущыкъуэпщым зэфӀигъэувэжащ».

30.09.2022, 13:30 - Жылагъуэ

Пушкин Сергей - метрологщ, Совет Союзым и япэ атом сыхьэтыр къэзыгупсысахэм я пашэщ, усакIуэшхуэм и лIакъуэм пызыщахэм ящыщщ.

30.09.2022, 13:13 - Щэнхабзэ

Сочэ къалэм щызэхуащIыжащ къэфакIуэхэм папщIэ къызэрагъэпэщ «Дахагъэмрэ гуапагъэмрэ дунейр кърагъэлынущ» XXI щIыналъэ зэхуаку олимпиадэр. Хабзэ зэрыхъуауэ, ар къызэригъэпэщащ Дунейпсо Арткомитетым.

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
02.10.2022 - 10:00 | 👁 6

Подробности...

Сэ си фащэр адыгэ фащэщ

ФокIадэм и 28-р Адыгэ фащэм и ­махуэу зэрагъэуврэ илъэсипщI ирокъу. Абы ­лъандэрэ а Iуэхум лъэпкъ гъащIэм увыпIэ щхьэхуэ щеубыд.
Щэнхабзэ
30.09.2022 - 13:13 | 👁 9

Подробности...

Дахагъэмрэ гуапагъэмрэ я дуней

Сочэ къалэм щызэхуащIыжащ къэфакIуэхэм папщIэ къызэрагъэпэщ «Дахагъэмрэ гуапагъэмрэ дунейр кърагъэлынущ» XXI щIыналъэ зэхуаку олимпиадэр. Хабзэ зэрыхъуауэ, ар къызэригъэпэщащ Дунейпсо Арткомитетым.
Щэнхабзэ
30.09.2022 - 12:39 | 👁 10

Подробности...

Апхуэдэ къару зиIэр фащэрт

Къэбэрдей-Балъкъэрым лъэпкъ щэнхабзэм зыщезыгъэужьахэм я гугъу щытщIкIэ, Атэлыкъ унэцIэр абы гуэхыпIэ иIэкъым.
Щэнхабзэ
30.09.2022 - 10:30 | 👁 9

Подробности...

ЦIыхубэмрэ унафэщIхэмрэ я лъэмыж

Шурдым Мадинэ Бахъсэн районым хыхьэ Жэнхъуэтекъуэ къуажэм къыщалъхуащ. Курыт школыр къиуха нэужь, КъБКъУ-м ФилологиемкIэ и институтым урысыбзэмрэ урыс литературэмкIэ и къудамэм щеджащ.
Щэнхабзэ
29.09.2022 - 16:44 | 👁 14

Подробности...

Пшынэм и Гуащэ!

Пшынэ макъым гур егъэпIейтей, лъэр щIегъэкI… пшынэ макъым уегъэгупсысэ. Адыгэ пшынэр пшынауэ Iэзэм иIыгъмэ, гури псэри ихьэхуу егъэбзэрабзэ. БырмамытI Гуащэкъарэ пшынауэным къыхуигъэщIа хуэдэт.
Щэнхабзэ
29.09.2022 - 10:35 | 👁 11

Подробности...

СыткIи щапхъэ

Ижь-ижьыж зэман лъандэрэ адыгэхэм къадэгъуэгурыкIуэ хабзэ нэхъыщхьэхэм, нэхъыфI дыдэхэм ящыщщ нэхъыжьхэмрэ цIыхубзхэмрэ пщIэшхуэ зэрыхуащIыр, сабийм гулъытэ щхьэхуэ зэры­хуаIэр.
Щэнхабзэ
28.09.2022 - 17:55 | 👁 15

Подробности...

Кавказ пшыналъэхэм я махуэщI

ИлъэсипщI ирокъу «Кавказым и симфоние» зыфIаща щэнхабзэ пэхуэщIэр (проектыр) дунейм къызэрытехьэрэ. Лъэпкъ щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ хэлъхьэныгъэ дахэ хуэхъуа жэрдэмым ехьэлIа пресс-зэIущIэ Сэралъп...
Щэнхабзэ
28.09.2022 - 17:17 | 👁 16

Подробности...

ЗэпыщIэныгъэхэр ирагъэфIакIуэ

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ щыхьэщIащ Къэрал Эрмитажым и унафэщI Пиотровский Михаил.
Щэнхабзэ
28.09.2022 - 15:54 | 👁 12

Подробности...

Къумыкъум и зэфIэкIыр

Къумыкъу (Къумахуэ) Динэ дежкIэ щапхъэт илъэс 50-м щIигъукIэ щIэблэр гъэсэнымрэ егъэджэнымрэ зи гуащIэ хэзылъхьа и адэ-анэр. А тIуми къыхуагъэфэщат КъБР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ цIэ лъапIэр. Галинэ...
Щэнхабзэ
28.09.2022 - 15:28 | 👁 14

Подробности...

Лъэпкъ гупсысэр къэзыгъэуш Сэралъп Мадинэ

Сэральп Мадинэ дэрбзэр къудейкъым, ар лъэпкъ тхыдэр зыхъумэ, лъэпкъ щэнхабзэм хэлъхьэныгъэ екIу хуэзыщI IэпэIэсэ зырызхэм ящыщщ. Абы и Iэзагъым щыхьэт техъуэ ехъулIэныгъэ, щытхъу лъапIэ и куэдщ....
Щэнхабзэ
28.09.2022 - 14:30 | 👁 6

Подробности...

Сабиигъуэм къыщежьа IэщIагъэ

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ драмэ театрым и лэжьакIуэ, Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и артист БжэIумых Беллэ Москва, Щукин Борис и цIэр зезыхьэ театр училищэм щеджащ.
Щэнхабзэ
27.09.2022 - 16:19 | 👁 16

Подробности...

Абэнокъуэ Рустам и гъуэгуанэ

Куэдым фIыуэ ялъагъу МузыкэмкIэ театрым и солист, зи макъ дахэм ди республикэм щыпсэу куэд дихьэха, КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Абэнокъуэ Рустам. 
Щэнхабзэ
27.09.2022 - 11:05 | 👁 13

Подробности...

Адыгэ уэрэдхэр зи дамэ Третьяк Татьянэ

ЦIыхур адрейхэм къыхэзыгъэщ хьэл-щэн е IуэхущIафэ екIу щыдэплъагъум и деж уогупсыс: «Ярэби, сыту пIэрэ абы и къежьапIэр?» жыпIэу. Апхуэдэ упщIэр уигу къимыгъэкIынкIэ Iэмал иIэкъым адыгэбзэ къабзэкIэ...
Щэнхабзэ
26.09.2022 - 11:34 | 👁 15

Подробности...

Хабзэр фIымэ, щапхъэ трах

ЩIэныгъэлI щэджащэхэм, хамэ къэрал къэхутакIуэ цIэ¬ры¬Iуэхэм я лэжьыгъэ куэдым зэрыщаубзыхуащи,  адыгэ лъэпкъыр нэхъыжь дыдэхэм, хабзэ дахэ, нэмыс лъагэ, хьэл-щэн екIу, лIыхъужьыгъэ ин зыхэ
Щэнхабзэ
26.09.2022 - 11:29 | 👁 11

Подробности...

Лъэпкъ IуэрыIуатэм Москва щытопсэлъыхь

ФокIадэм и 20-21-хэм Москва Лъэпкъхэм я унэм щекIуэкIащ «Народный эпос и действительность» зыфIаща зэIущIэ.
Щэнхабзэ
24.09.2022 - 10:15 | 👁 3

Подробности...

Щэнхабзэмрэ спортымрэ я фестиваль

Шэшэн республикэм и Грознэ къалэм дыгъуасэ къыщызэIуахащ Кавказым ис лъэпкъхэм я ебланэ щэнхабзэ, спорт фестивалыр.

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

ЩIалэгъуэ
02.10.2022 - 10:56 | 👁 2

Подробности...

Тамерлан и зэфIэкI

Мы гъэм фокIадэм и 8-м щы­щIэдзауэ махуитхукIэ Налшык къалэ щекIуэкIащ IэщIагъэм хуэшэрыуэу зегъэужьынымкIэ агентствэм и щапхъэм тета еп­щIанэ «IэщIагъэлI ныбжьы­щIэ­хэр» лъэпкъ чемпионатыр. 
Жылагъуэ
02.10.2022 - 09:52 | 👁 4

Подробности...

ГъащIэ зи кIыхьагъ лэжьыгъэ

ЩыIэщ цIыху зэпIэзэрытыщэхэр, я лэ­жьыгъэкIи, я IуэхущIафэкIи, я унагъуэкIи. 
ЩIалэгъуэ
01.10.2022 - 16:41 | 👁 8

Подробности...

ЩIэныгъэм и хъуаскIэр

Хабзэ хъуауэ, ди къэралым гъэ къэс щокIуэкI «Илъэсым и егъэджакIуэ» къэралпсо зэпеуэр. 
ЗэIущIэхэр
01.10.2022 - 15:40 | 👁 4

Подробности...

Захуагъэр зэтеувэжащ

Дыгъуасэ Кремлым щекIуэкIа зэIущIэшхуэр  къызэрыщыхъуам теухуауэ КъБР-м и Iэтащхьэ  КIуэкIуэ Казбек жиIащ:
ЗэIущIэхэр
01.10.2022 - 14:38 | 👁 4

Подробности...

Урысейм хагъэхьэж

Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ Урысей ­Федерацэм щIыналъэщIэхэр къызэрыхагъэхьэжым теухуа гуфIэгъуэ зэIущIэ.
ЗэIущIэхэр
01.10.2022 - 12:00 | 👁 8

Подробности...

Депутатхэр къызэхуосыж

КъБР-м и Парламентым и бжьыхьэ лэжьэгъуэм зэры­щIадзэ зэIущIэр фокIадэм и 29-м ирагъэкIуэкIащ. Зэрыхабзэу, ар депутатхэм къызэIуахащ Урысей Федерацэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб­ликэмрэ я къэрал...
ЗэIущIэхэр
01.10.2022 - 11:55 | 👁 6

Подробности...

Зэхэгъэж хэмыту

 КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ IущIащ щIэрыщIэу и къулыкъум трагъэувэжа, Къэбэрдей-Балъкъэрым и арбитраж судым и унафэщI Мельников Игорь. 
ЗэIущIэхэр
01.10.2022 - 11:30 | 👁 5

Подробности...

ЩIыналъэр ефIэкIуэн папщIэ

КъБР-м и Iэтащхьэр фокIадэм и 29-м видео IэмалкIэ хэтащ УФ-м и Правительствэм ЩIыналъэ зыу­жьыныгъэмкIэ и комиссэм и зэIущIэм. Зэ­хуэсыр иригъэкIуэкIащ ­УФ-м и Прави­тельствэм и УнафэщIым и ­къуэдзэ...
Политикэ
01.10.2022 - 11:00 | 👁 6

Подробности...

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

Къэбрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал дамыгъэхэр тыным и IуэхукIэ  
ЗэIущIэхэр
01.10.2022 - 09:58 | 👁 5

Подробности...

Зи чэзу зэхъуэкIыныгъэхэр халъхьэ

КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий Iуэхугъуэ зэхуэмыдэхэм щыхэплъа зэIущIэ иригъэкIуэкIащ. 
Литературэ
30.09.2022 - 17:00 | 👁 8

Подробности...

ШыщӀэр зышх блэжьыр

(Хъыбар)
Тхыдэ
30.09.2022 - 14:25 | 👁 13

Подробности...

Жансэхъу Шужьей (1570 – 1626)

Къэбэрдей ӀуэрыӀуатэм щымащӀэкъым Шужьей теухуа хъыбархэр, Нэгумэ Шорэ и «Тхыдэми» къыхощ ар. Абы зэритхымкӀэ, «Къэбэрдейм япэм яӀа мамыр псэукӀэр ХьэтӀохъущыкъуэпщым зэфӀигъэувэжащ».
Жылагъуэ
30.09.2022 - 13:30 | 👁 13

Подробности...

Усэ зымытха Пушкин

Пушкин Сергей - метрологщ, Совет Союзым и япэ атом сыхьэтыр къэзыгупсысахэм я пашэщ, усакIуэшхуэм и лIакъуэм пызыщахэм ящыщщ.
Жылагъуэ
30.09.2022 - 12:55 | 👁 11

Подробности...

Амур къаплъэныр хъумэным хуэунэтIауэ

«Амур къаплъэн» щхьэзакъуэ мылъкукIэ зэхэмыт зэгухьэныгъэмрэ (АНО) «Урысейм и Мэкъумэш банкымрэ» зэхэту ягъэзащIэ куэдрэ узримыхьэлIэ амур къаплъэнхэр дэIыгъыным ехьэлIа проектыр.
Литературэ
30.09.2022 - 11:14 | 👁 8

Подробности...

«Гузэсэжын»

Iуэтэж
Махуэгъэпс
30.09.2022 - 10:00 | 👁 5

Подробности...

НОБЭ

ФокIадэм и 30, мэрем ♦ЗэдзэкIакIуэм и дунейпсо махуэщ

Страницы