20.04.2024, 10:52 - Жылагъуэ

Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэмрэ къэрал кIуэцIы­дзэхэмрэ я ветеранхэм я махуэм теухуа зэIущIэ гуапэ щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым ОВД-мрэ ВВ-мрэ я ветеранхэм я советым. 

17.04.2024, 12:56 - Спорт

Урысейм иджырей пятиборьемкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ иджыблагъэ Киров къалэм щекIуэкIащ. Абы кърихьэлIащ къэралым и щIыналъэхэм ящыщу 13-м я спортсменхэр, я ныбжькIэ илъэс 17 - 18-м щIимыгъуауэ. Ахэр зэпеуащ а спорт лIэужьыгъуэм хыхьэу унэтIыныгъиплIымкIэ. 

17.04.2024, 12:54 - Спорт

Ставрополь крайм и Суворовскэ жылэм и «Урарту» спорт комплексым иджыблагъэ щекIуэкIащ Урысей Федерацэм и ЛIыхъужь Кулаков Роман и фэеплъ зэхьэзэхуэ. БоксымкIэ урысейпсо зэпеуэм хэтащ илъэс 13 - 14, 19 -20 зи ныбжь спортсменхэр.

17.04.2024, 12:53 - Жылагъуэ

УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хуснуллин Марат иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ «Урысеймрэ ислъам дунеймрэ: KazanForum» дунейпсо экономикэ зэхуэсым и къызэгъэпэщакIуэ комитетым и зэIущIэр. Абы щытепсэлъыхьащ ар зэрырагъэкIуэкIыну щIыкIэмрэ абы щхьэкIэ зэлэжьыпхъэхэмрэ.

17.04.2024, 12:45 - Жылагъуэ

2024 гъэм и япэ мазищым къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщызыплъыхьыну къэкIуа туристхэм я бжыгъэр мин 398-рэ хъуащ икIи ар процент 24,8-кIэ нэхъыбэщ къапщытэж лъэхъэнэм ирихьэлIэу нэгъабэ щыIа бжыгъэхэм нэхърэ. А зэманым ирихьэлIэу ди щIыналъэм и санаторэхэмрэ курортхэмрэ зыщагъэпсэхуащ цIыху мини 7-м щIигъум.

17.04.2024, 12:41 - Жылагъуэ

Мэлыжьыхьым и 5 - 9-хэм Анапэ къалэм щекIуэкIащ Урысей МВД-м IэпщэрыбанэмкIэ и чемпионат. Абы япэ увыпIэр къыщихьащ КъБР-м щыIэ МВД-м и гупым. 

17.04.2024, 11:48 - Махуэгъэпс

«Тхыдэ мыхьэнэ зиIэ щIыпIэхэр дывгъэхъумэ» къыхуеджэныгъэм щIэту а махуэр гъэ къэс гъэлъэпIэным теухуа унафэр 1982 гъэм ЮНЕСКО зэгухьэныгъэм Фэеплъхэмрэ щIыпIэ хьэлэмэтхэмрэ хъумэнымкIэ и дунейпсо советым и ассамблеем (ИКОМОС) къыщищтащ.

17.04.2024, 11:45 - Литературэ

КIэфыщхэрэ ЕщIэнокъуэхэрэ нэхъ лIыгъэ зиIэIуэрэ нэхъ зэфIэкI зиIэIуэрэ хэкум имысу апхуэдэти, лъэпкъитIыр, щIызэхуэхъуари ямыщIэжу, бий зэхуэхъуат.

15.04.2024, 17:00 - Спорт

Мэлыжьыхьым и 9 - 10-хэм Орёл къалэм щекIуэкIащ тэмэму зэхэзмыххэм я деж пашэныгъэр алыдж-урым бэнэкIэмкIэ къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ. Абы щызэпеуащ къэралым и щIыналъэхэм ящыщу 14-м я бэнакIуэ 70-м щIигъу, я ныбжькIэ илъэс 18 - 20-хэм къриубыдэу.

 

 

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
18.04.2024 - 14:05 | 👁 115

Подробности...

ГъэсакIуэ цIэрыIуэр ящыгъупщэркъым

КъБАССР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ, Хэку зауэшхуэм и ветеран, «ЦIыхубэ егъэджэныгъэмкIэ отличник» щIыхьыцIэр зыхуагъэфэща, сурэт щIынымкIэ щIэблэм я гъэсакIуэ цIэрыкIуэ Ткаченкэ Андрей къыз
Щэнхабзэ
18.04.2024 - 12:26 | 👁 90

Подробности...

АдыгэбзэкIэ ятхам адыгэбзэкIэ тепсэлъыхьу

УзыщыгуфIыкI хъуну Iуэху къиIэтащ Адыгэ республикэм щыIэ «Бзылъхугъэхэм я зэгухьэныгъэм». Абы хэтхэм я мурадщ тхылъеджэ зэхуэсхэр ирагъэкIуэкIыну.
Щэнхабзэ
18.04.2024 - 11:18 | 👁 128

Подробности...

ЦIыхубэр зэрыгушхуэ

РСФСР-мрэ КъБАССР-мрэ щIыхь зиIэ я артист Жыгун Тимэ къызэралъ
Щэнхабзэ
17.04.2024 - 11:56 | 👁 54

Подробности...

Щамырзэ Моникэ и гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ

Балеринэ цIэрыIуэ, тхакIуэ, скульптор, актрисэ, адыгэ лъэпкъым къыхэкIа бзылъхугъэ дахэ Щамырзэ Моникэ (Черинэ Людмилэ) и гъащIэм траухуа фильмхэмрэ спектаклхэмрэ мащIэкъым - «Щамырзэхэ я в
Щэнхабзэ
16.04.2024 - 13:47 | 👁 155

Подробности...

ХьэцIыкIу Башир и зэфIэкI

Ди республикэми гъунэгъу щIыналъэхэми къыщацIыху уэрэджыIакIуэ щIалэщ ХьэцIыкIу Башир.
Щэнхабзэ
14.04.2024 - 10:54 | 👁 130

Подробности...

Куэд къэзымыгъащIэу куэд зылэжьа

Налшык дэт Лъэпкъ музеймрэ Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музеймрэ къыщызэIуахащ су­рэтыщI цIэрыIуэ, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыхь
Щэнхабзэ
12.04.2024 - 09:00 | 👁 134

Подробности...

ЦIыху мелуанипщI еплъащ

«Урысей» гъэлъэгъуэныгъэ-зэхуэсым мэлыжьыхьым и 6-м щрагъэблэгъащ цIыху мелуан епщIанэ хъуа, Ярославль щыщ Панфилов Константин. Абы и гъусэт и щхьэгъусэ Екатеринэ.
Щэнхабзэ
11.04.2024 - 13:22 | 👁 106

Подробности...

Мусэ лъапIэмрэ мэлыхъуэмрэ

«ГукъэкIыжхэм ящыщ хъугъуэфIыгъуэхэр» тхылъым Руми Джалалуддин къыщеIуэтэж Мусэ лъапIэм къыщыщIа хъыбар гъэщIэгъуэн.
Щэнхабзэ
11.04.2024 - 10:00 | 👁 107

Подробности...

Лъэпкъым и дыщэ пхъуантэ

НыбжьэгъуфIым, зэгуэр щIэгъэкъуэн нэс къыпхуэхъуа цIыху щыпкъэм и гугъу пщIыну сытым и дежи гуапэщ.
Щэнхабзэ
10.04.2024 - 12:00 | 👁 160

Подробности...

ЕгъэджакIуэр ящыгъупщэркъым

КъБАССР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ, Хэку зауэшхуэм и ветеран, «ЦIыхубэ егъэджэныгъэмкIэ отличник» щIыхьыцIэр зыхуа­гъэфэща Ткаченкэ Андрей мэлы­жьыхьым и 6-м фэеплъ пхъэбгъу къыщыхузэIуахащ ар...
Щэнхабзэ
09.04.2024 - 16:35 | 👁 106

Подробности...

Зи псэр къабзэм уеузэщI

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и щIыхьэпIэ нэхъыщхьэм деж иджыблагъэ гъэлъэгъуэныгъэ хьэлэмэт щекIуэкIащ.
Щэнхабзэ
09.04.2024 - 14:00 | 👁 76

Подробности...

УкъикIащ, Iэбу Дахдах!

Дунейм гууз-лыуз зиIэу тет цIыхухэр зыгъэнэщхъей Iуэхугъуэу иджыхэми къонэ Палестинэм ис цIыхубэр зэрыраукIыхьыр.
Щэнхабзэ
09.04.2024 - 10:01 | 👁 32

Подробности...

Гум къиIукI гупсысэхэр

ЦIыхум и щIыбагъкIэ къызэринэкI гъащIэм хуэарэзы-хуэмыарэзыми, зэрыт ныбжьым ирегъэгупсыс: иджыри сыт схузэфIэкIыну, лъэпкъым сыткIэ сыхуэщхьэпэну жиIэу.
Щэнхабзэ
05.04.2024 - 09:48 | 👁 83

Подробности...

Зи цIэр фIыкIэ тхыдэм къыхэна

ГукIи псэкIи къызыхэкIа лъэпкъым хуэлэжьащ ПащIэ Бэчмырзэ. И лъэпкъэгъухэм я къэкIуэным иригумэщIырт ар.
Щэнхабзэ
04.04.2024 - 12:26 | 👁 99

Подробности...

Адыгэ пщащэр зэрагъасэу щытар

Хабзэ
Щэнхабзэ
04.04.2024 - 10:01 | 👁 106

Подробности...

Мультфильм зыбжанэм я хъыбар

  Генэ пшынауэр зыхэтыр  

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Спорт
22.04.2024 - 15:10 | 👁 8

Подробности...

Къэзан каратэмкIэ къыщыхожаныкI

Къэзан къалэм и «АкБарс» спорт комплексым иджыблагъэ щекIуэкIащ «Кубок АкБарс»-р каратэмкIэ къэхьыным хуэунэтIа дунейпсо зэхьэзэхуэ.
Жылагъуэ
21.04.2024 - 13:51 | 👁 20

Подробности...

Макъамэ телъыджэм и лъахэм

Налшык дэт Музыкэ теат­рым иджыблагъэ ще­кIуэ­кIащ «Му­зыкальный диа­лог» концертыр, КъБР-м и цIыхубэ артист Къэбэрдо-къуэ Муратрэ ди республикэм щIыхь зиIэ и артист Бэрбэч Аскэррэ зэ­да­гъэ­хьэ­зы
Жылагъуэ
21.04.2024 - 11:18 | 👁 31

Подробности...

Афэрым, щауэхэ, пщащэхэ!

Санкт-Петербург мы махуэхэм ­щокIуэкI абы щыпсэу лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэр, зэкъуэтыныгъэр нэхъри егъэфIэкIуэным теухуа фестиваль ин. А Iуэху дахэм хэты-ну, абы и къэпщытакIуэ гупым и тхьэмадэу...
Жылагъуэ
21.04.2024 - 10:01 | 👁 28

Подробности...

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ЩIыпIэ самоуправленэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

ПщIэ зыхуэсщI си лэжьэгъухэ! Сигуми си псэми ­къабгъэдэкIыу сынывохъуэхъу ЩIыпIэ самоуправленэм и махуэмкIэ.
Жылагъуэ
20.04.2024 - 11:00 | 👁 26

Подробности...

БзаджащIэхэм закъевмыгъэгъапцIэ

Банк Нэхъыщхьэм къипсэлъыкI хуэдэу жаIэурэ цIыхухэм зыщыхуагъазэ, ахэр къыщагъапцIэ къохъу. Дауэ-тIэ бзаджащIэхэр къызэрыщIэвгъэщыфынур? 
Жылагъуэ
20.04.2024 - 10:52 | 👁 29

Подробности...

Ветеранхэм гулъытэ хуащI

Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэмрэ къэрал кIуэцIы­дзэхэмрэ я ветеранхэм я махуэм теухуа зэIущIэ гуапэ щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым ОВД-мрэ ВВ-мрэ я ветеранхэм я советым. 
Жылагъуэ
20.04.2024 - 10:01 | 👁 16

Подробности...

Ди лъахэгъухэр кърагъэблэгъэж

Тыркум щылажьэ кавказ хасэхэм я федерацэм ­(КАФФЕД) хэтхэр мы махуэ- хэм КИФЩI-м адыгэ зэрыс и республикэхэм щохьэщIэ. Ахэр дыгъуасэ ирагъэблэгъащ ­КъБР-м и Парламентым.
Спорт
19.04.2024 - 18:59 | 👁 58

Подробности...

Я хьэлъагъ елъытауэ

«НэщIикIыжым и Кубок»-р самбэмкIэ къэхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ Налшык къалэм и «Налшык» спорт комплексым иджыблагъэ щекIуэкIащ.
ЩIалэгъуэ
19.04.2024 - 17:44 | 👁 32

Подробности...

ЩIэблэ къабзэ къытщIохъуэ

«ЩIэблэ къабзэ-2024» къыхуеджэныгъэм щIэту дзюдомкIэ зэхьэзэхуэ Кэнжэ къуажэм и спорт комплексым иджыблагъэ щекIуэкIащ.
Жылагъуэ
19.04.2024 - 16:42 | 👁 18

Подробности...

ГъэпцIакIуэр яубыдащ

Урысей МВД-м Дзэлыкъуэ районым щиIэ къудамэм зыхуигъэзащ Дзэлыкъуэкъуажэ щыпсэу цIыхухъум. Абы зэрыжиIамкIэ, 2021 гъэм къэрал IэнатIэм лэжьакIуэ увыну мурад ищIат.
Литературэ
19.04.2024 - 16:41 | 👁 19

Подробности...

Япон усэ зыбжанэ

 Япон лъэпкъым и усыгъэр къыгуэхыпIэ имыIэу япон литературэм гуэт къудамэшхуэщ.
Жылагъуэ
19.04.2024 - 16:40 | 👁 21

Подробности...

Налог щIыхуэшхуэ

УФ-м и Следственнэ комитетым и Следственнэ управленэу КъБР-м щыIэм мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэху хэхахэр зэхэгъэкIынымкIэ и езанэ къудамэм уголовнэ Iуэху къиIэтащ налогхэр тыным зэрызыпыIуадзым ех
Жылагъуэ
19.04.2024 - 16:36 | 👁 13

Подробности...

Зыкъамыту хэкIуэдащ

УФ-м и Следственнэ комитетым и Следственнэ управленэу КъБР-м щыIэм уголовнэ Iуэху къиIэтащ хабзэхъумэ органхэм я лэжьакIуэхэм Iэщэ яIыгъыу къазэрыпэщIэувам теухуауэ.
Тхыдэ
19.04.2024 - 16:34 | 👁 18

Подробности...

Нартхэм я ныбжьыр

Иджыблагъэ Тыркум къыщыдэкIащ тхылъ гъэщIэгъуэн, абы щыпсэу щIалэ Балъкъэр Селчук итхауэ. Ар адыгэбзэкIи тыркубзэкIи къыдэкIами, тыркубзэкIэ дунейм къытехьа тхылъ 4000-р зэбграхащ, адыгэбзэкIэ тхам...
Жылагъуэ
19.04.2024 - 16:26 | 👁 25

Подробности...

Щыуагъэм щахъумэу

ЩIэпхъаджагъэ зрахьэу тутнакъэщым исауэ къикIыжахэм яIущIащ КъБР-и и УМВД-м и Жылагъуэ советым хэтхэр.
Махуэгъэпс
19.04.2024 - 16:23 | 👁 21

Подробности...

НОБЭ

Мэлыжьыхьым и 19, мэрем ♦Ажэгъуэмэм и махуэр щагъэлъапIэ дунейм и къэрал куэдым

Страницы