27.11.2021, 11:33 - ЗэIущIэхэр

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Москва щыIэу хэтащ Урысейм ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм иригъэкIуэкIа VII щIэныгъэ-практикэ конференцым. Ар теухуат Урысей Федерацэм зыхъумэжыныгъэ и лъэныкъуэкIэ къыпэщыт къалэнхэр зэфIэгъэкIа хъун пап­щIэ IуэхущIапIэхэр хъыбархэмкIэ зэхъуэ­жэным иIэ мыхьэнэм.

27.11.2021, 10:13 - ЗэIущIэхэр

КIуэкIуэ Казбек Москва щыIэу ­хэтащ УФ-м и Правительствэм и Уна­фэщI Мишустин Михаил иригъэкIуэкIа зэхуэсым. Абы щыхэплъащ Урысей Федерацэм и Президентым нэхъ пасэу къигъэува къалэнхэм тету Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм хыхьэ субъектхэм я экономикэм зэрызрагъэужьыну щIыкIэхэм.

27.11.2021, 10:01 - ЗэIущIэхэр

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щэкIуэгъуэм и 25-м лэжьыгъэ IуэхукIэ яIущIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэу Урысей Федерацэм сенатору щыIэхэу Къанокъуэ Арсенрэ Ульбашев Мухьэрбийрэ, «Урысей зэкъуэ­тым» къыбгъэдэкIыу Къэрал Думэм и депутатхэу Геккиев Заур, Родинэ Викторие, Щхьэгуэш Адэлбий сымэ. ЗэIущIэр щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым УФ-м и Президентым деж Москва зэпымыууэ щиIэ IуэхущIапIэм.

26.11.2021, 16:44 - Литературэ

Балэ – хыв пIащэфIым щхьэкIэ жаIэ. Псалъэр ХьэтIохъущыкъуейхэм я дежщ щызэхэтхар.

Бэлахъуэ – хывыхъуэ.

Был Iуэгъуэ – зы макъ къыжьэдэкIыркъым, жыхуиIэщ.

Бырамбыху джанэ – цIыхубз жэщ джанэ. Бешкъэзакъэхьэблэхэм къахьыжа псалъэщ.

26.11.2021, 16:44 - Тхыдэ

«Зевс къызэралъхуар» пасэрей алыдж IуэрыIуатэмрэ «Бэдынокъуэ и сабиигъуэр» нарт хъыбарымрэ зэдгъэпщэнщ.

26.11.2021, 12:56 - Спорт

  Урысейм  шы  фIыуэ  зылъагъуу  исхэмрэ  а  псэущхьэ   махуэр IэщIагъэ  зыхуэхъуахэмрэ  яхухэха къыдэкIыгъуэщ   «Gold  Mustang»   журналыр.  Иджыблагъэ  дунейм  къытехьа  абы  и  6-нэ номерым  Беклемишевэ  Аннэ  щытопсэлъыхь  Сардинием щекIуэкIа,  Къалэ Мухьэмэд  зыхэта

25.11.2021, 20:19 - ЗэIущIэхэр

                           Адыгэхэм  я  хадэ  зехьэкIэм теухуауэ щыIэ щIэныгъэ лэжьыгъэхэр зэгъэуIуным, ар тхылъхэм ит  теорие къудейуэ къэмынэу, къыдэкIуэтей щIэблэм хэпща зэрыхъуным щытепсэлъыхьащ щэкIуэгъуэм  и  23-м  Мейкъуапэ  дэт  Адыгэ  университетым  хэт  ЩIэныгъэ  библиотекэм   щызэхэта  «Адыгэ  хадэр  щIыналъэм щекIуэкI  жылагъ

25.11.2021, 19:06 - Литературэ

• Адыгэбзэм щыщщ

Кхъуэнытх I – нэхъапэхэм псыкъуийхэм щхьэщащIыхьу щыта бжыхь хъурейщ, псы къыщрахкIэ цIыхур имыхуэн хуэдэу мылъагэ-мылъахъшэу хуауэ.

Кхъуэнытх II – мэзыкхъуэр щыкуэд щIыпIэ.

24.11.2021, 19:13 - Жылагъуэ

ЦIыху къэс зэчий гуэр бгъэдэлъщ, зыгуэрым хуэфIщ, хуэIэижьщ. Уэ нэхърэ нэхъыкIэу къэплъытэ гуэри къофIэкIынкIэ хъунущ, зэрымыщIэкIэ. УщIэныгъэлIми, дунейм уэ нэхъ Iущ темыту къыпщыхъуми, лэжьапIэм узышэ-укъэзышэж шоферыр къыщыптекIуэжыни къохъу… 

24.11.2021, 18:10 - Спорт

Ираным и къалащхьэ Тегеран щэкIуэгъуэм и 18 - 24-хэм щекIуэкIащ тэмэму зэхэзымыххэм тхэквондомкIэ я дунейпсо чемпионат. Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам хэту зэхьэзэхуэм утыку къыщихьащ тхэквондомкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр школым и гъэсэнхэу Сатушы Мадинэрэ Жылэ Татьянэрэ. 

ЩЭНХАБЗЭ

26.11.2021 - 16:44

СурэтыщIым и лъагъуэ

Адыгэ сурэтыщI цIэрыIуэ Маргъущ Анатолэ псэужамэ, и ныбжьыр щэкIуэгъуэм и 21-м илъэс 70 ирикъунут.

Подробности... | Просмотрено: 5

23.11.2021 - 12:28

Кинор псэущ, цIыхухэр еплъыху

АР-м гъуазджэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ЕмкIуж Андзор триха «Невиновен» адыгэ фильмым иджыри къыздэсым цIыхухэр кIуэурэ йоплъ. 

Подробности... | Просмотрено: 14

22.11.2021 - 16:35

Адыгэ кином цIыхухэр макIуэ

Мы махуэхэм илъэситI ирикъуащ театрымрэ киномрэ я режиссёр цIэрыIуэ, АР-м гъуазджэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ЕмкIуж Андзор триха «Невиновен» адыгэ фильмыр утыку къызэрырахьэрэ. 2019 гъэ лъандэрэ...

Подробности... | Просмотрено: 19

21.11.2021 - 14:40

Журналист ныбжьыщIэхэр ягъэпажэ

Бахъсэн къалэм «Мамы­рыгъэмрэ щэнхабзэмрэ я парк» къызэрыщызэIуахым ирихьэлIэу, «Баксан» газетым хэIу­щIыIу ищIауэ щытащ ­къалэм и гъащIэр къызыхэщ тхыгъэхэм я зэпеуэ зэ­ры­ригъэ­...

Подробности... | Просмотрено: 8

21.11.2021 - 10:37

Адыгэ бзылъхугъэм и щапхъэ

Адыгэ бзылъхугъэр анэ гумащIэм, унэгуащэ щыпкъэм, бзылъхугъэ Iэ­пэ­Iэсэм, Iущым, гуапэм и щапхъэщ. Ап­хуэдэщ Адыгэ Республикэм и цIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэм я зэгухьэныгъэм хэт, лъэпкъ фащэхэр...

Подробности... | Просмотрено: 10

18.11.2021 - 19:06

Зи вагъуэр нуру блэ

ЗэрытщIэщи, дэтхэнэ зы цIыхуми нэхъ лъапIэ дыдэу иIэр дамэ къытезыгъакIэ и унагъуэращ, мывэ къыру и щIыбагъ къыдэт, гуфIэгъуэхэр къыдэзыгуэш, гузэвэгъуэхэр къыдэзыгъэпсынщIэ и адэ-анэмрэ...

Подробности... | Просмотрено: 25

16.11.2021 - 18:50

ХьэпащIэ Заудин: Нобэ дызэлъэпауэр пщэдей къытхуэщтэжынукъым

КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и артист, «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблым и музыкэ унафэщI, пшынауэ цIэрыIуэ ХьэпащIэ Заудин и ныбжьыр мы гъэм...

Подробности... | Просмотрено: 13

16.11.2021 - 17:55

Пушкин и тхыгъэеджэ

Налшык дэт Лъэпкъ музейм  иджыблагъэ щекIуэкIащ «Пушкин и тхыгъэеджэ» Iуэху дахэр. Ар егъэщIылIауэ щытащ   Пушкин теухуауэ  а  музейм къыщызэрагъэпэща  гъэлъэгъуэныгъэм.

Подробности... | Просмотрено: 18

15.11.2021 - 18:27

Мэздэгу адыгэхэр дегъэцIыху

Адыгейм, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым, Ставрополь крайм, Осетие Ищхъэрэ-Аланием, Абхъазым щагъэлъагъуэ Мэздэгу адыгэхэм ятеухуа «Вековые традиции Моздокских кабардинцев» документальнэ...

Подробности... | Просмотрено: 14

15.11.2021 - 14:53

Иджырей зэманым декIу усакIуэ, тхакIуэ зэчиифIэ

Сыт хуэдэ зэманми езым и лIыхъужьхэр къегъэщI, ирехъу ар политик, дохутыр, дипломат… Апхуэдэу ди нобэрей дунейм халъхуа цIыху зэчиифIэу зи гугъу фхуэсщIыну сыхуейр журналист, тхакIуэ, усакIуэ...

Подробности... | Просмотрено: 32

15.11.2021 - 10:26

Гъуазджэмрэ щэнхабзэмрэ я зыужьыныгъэм теухуауэ

Иджыблагъэ «Принт-центр» тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ искусствовед Аппаевэ Жаухар «Запечатленное время» зыфIища и тхылъыр.

Подробности... | Просмотрено: 7

14.11.2021 - 10:35

Нэр дахьэхрэ псэр яхьэхуу

СурэтыщI гъуазджэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зе­зыхьэм иджыблагъэ къыщы-зэIуахащ  КъБР-м  и цIыхубэ  сурэтыщI Гуданаев Борис и гъэлъэ­гъуэныгъэ.   Абы  и Iэ­­дакъэ­щIэкIхэр утыку...

Подробности... | Просмотрено: 10

12.11.2021 - 17:21

Артист IэщIагъэм хуэпэж, абы къыхуигъэщIа бзылъхугъэ

Нобэ ди хьэщIэщ Музыкэ театрым и солисткэ Мэз (Пщыунэ) Джульеттэ. Ар ящыщщ иджыри сабийуэ зи IэщIагъэр къыхэзыхахэм.

Подробности... | Просмотрено: 18

12.11.2021 - 13:40

Илъэс 70-м иту Джульеттэ и ролыр игъэзэщIат

Франджы актрисэ цIэрыIуэ Бернар Сарэ илъэс 70 ныбжьым иту илъэс I3 фIэкIа мыхъу Джульеттэ и ролыр игъэзэщIат икIи абы зыми шэч хуищIатэкъым - сценэм итыр лъагъуныгъэм итхьэкъуа пщащэ цIыкIуу...

Подробности... | Просмотрено: 9

12.11.2021 - 09:14

Белорус щIалэм адыгэбзэ зрегъащIэ

 Ди республикэм цIыху къинэжа къыщIэкIынкъым Нэхущ Тимур нысашэхэм щигъэзащIэ «Бей къудэ, бей дан» псынщIэрыпсалъэр гукIэ зымыщIэ. Адыгэм ар къибжыфыр гъэщIэгъуэнт?

Подробности... | Просмотрено: 14

11.11.2021 - 17:55

Къул Дайанэ и макъамэ дунейр

ЗыхэпсэукIыр макъамэщ, и къарур лъэпкъырщ, зыгъэкIуатэр гупсысэщ, зыпсыхьыр гуапагъэщ, зэхэплъхьэжмэ - насыпщ!

Подробности... | Просмотрено: 14

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ

27.11.2021 - 14:00

Хэкупсэ нэс

Зыхалъхуа лIэщIыгъуэм гу хьэлэлрэ псэ къабзэкIэ гуа­щIафIэу хуэлажьэ, КъБР-м и Жылагъуэ палатэм хэт Дадэ Суфэдин (Исмел) Iэбузед и къуэр ди республикэм цIэ­рыIуэ щыхъуащ лъэп­къым хуэщхьэпэну...

Подробности... | Просмотрено: 7

ЗэIущIэхэр

27.11.2021 - 13:00

КIуэкIуэ Казбек яхуэгузэващ Кузбассым къыщыхъуа насыпыншагъэм хэкIуэдахэм я унагъуэхэм

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Кемеровэ областым и губернатор Цивилев Сергейрэ щIыналъэм щыпсэухэмрэ яхуэгузэващ Кемеровскэ областым щыIэ «Листвяжная» фIамыщI къыщIэхыпIэм гузэвэгъуэ...

Подробности... | Просмотрено: 4

ЗэIущIэхэр

27.11.2021 - 12:44

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ къэралым и Правительствэм и комиссэм и зэIущIэм

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Москва щыIэу хэтащ Урысей Федерацэм и Правительствэм щIыналъэ зыужьыныгъэмкIэ и комиссэм и президиумым и зэIущIэу Хуснуллин Марат видеоконференц...

Подробности... | Просмотрено: 4

ЗэIущIэхэр

27.11.2021 - 11:33

Ди блэкIар зэхьэкIауэ къыщратхыкIыж къэбгъэхъу хъунукъым

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Москва щыIэу хэтащ Урысейм ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм иригъэкIуэкIа VII щIэныгъэ-практикэ конференцым. Ар теухуат Урысей Федерацэм зыхъумэжыныгъэ и...

Подробности... | Просмотрено: 5

Жылагъуэ

27.11.2021 - 10:53

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

«Анэм и щIыхь» медалыр ятыным и IуэхукIэ

Гъэсэныгъэ дахэ яхэлъу сабиитху е нэхъыбэ зэрапIам папщIэ «Анэм и щIыхь» медалыр ятын:

Подробности... | Просмотрено: 6

ЗэIущIэхэр

27.11.2021 - 10:13

Кавказ Ищхъэрэм зэрызиужьыну щIыкIэм топсэлъыхь

КIуэкIуэ Казбек Москва щыIэу ­хэтащ УФ-м и Правительствэм и Уна­фэщI Мишустин Михаил иригъэкIуэкIа зэхуэсым. Абы щыхэплъащ Урысей Федерацэм и Президентым нэхъ пасэу къигъэува къалэнхэм тету Кавказ...

Подробности... | Просмотрено: 8

ЗэIущIэхэр

27.11.2021 - 10:01

ЩIыналъэм ифI зыхэлъ IуэхуфIхэр пхагъэкIыу

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щэкIуэгъуэм и 25-м лэжьыгъэ IуэхукIэ яIущIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэу Урысей Федерацэм сенатору щыIэхэу Къанокъуэ Арсенрэ Ульбашев Мухьэрбийрэ, «Урысей...

Подробности... | Просмотрено: 5

Махуэгъэпс

26.11.2021 - 19:06

Дунейр тхуэзыгъэнэху, гъащIэр тхуэзыгъэIэфI

ЩэкIуэгъуэм и 28-р Анэм и махуэщ

Подробности... | Просмотрено: 11

Литературэ

26.11.2021 - 16:44

Уэ утхьэIухуд хьэмэрэ ущоджэнхур?

Балэ – хыв пIащэфIым щхьэкIэ жаIэ. Псалъэр ХьэтIохъущыкъуейхэм я дежщ щызэхэтхар.

Бэлахъуэ – хывыхъуэ.

Подробности... | Просмотрено: 15

Тхыдэ

26.11.2021 - 16:44

Ди IуэрыIуатэхэм дыхэплъэмэ…

«Зевс къызэралъхуар» пасэрей алыдж IуэрыIуатэмрэ «Бэдынокъуэ и сабиигъуэр» нарт хъыбарымрэ зэдгъэпщэнщ.

Подробности... | Просмотрено: 14

ЩIалэгъуэ

26.11.2021 - 14:41

ЕгъэджакIуэмрэ щIалэ цIыкIумрэ

Гъэ еджэгъуэщIэм щIидзэжри, класс унафэщIыр щIыхьащ 6-нэ класс хъуа цIыкIухэр зыщIэс пэшым. Дэтхэнэми я нэгу зырызэ иплъа егъэджакIуэр сабийхэм ехъуэхъури, псори зэхуэдэу фIыуэ зэрилъагъур жиIащ....

Подробности... | Просмотрено: 6

Махуэгъэпс

26.11.2021 - 13:05

Дунейм щыхъыбархэр

 

Нобэ

Информацэм и дунейпсо махуэщ

ВакъащIэм и дунейпсо махуэщ

Абхъазым и Конституцэм и махуэщ

Подробности... | Просмотрено: 5

Спорт

26.11.2021 - 12:56

Къалэ Мухьэмэд и ехъулIэныгъэщIэ

  Урысейм  шы  фIыуэ  зылъагъуу  исхэмрэ  а  псэущхьэ   махуэр IэщIагъэ  зыхуэхъуахэмрэ  яхухэха къыдэкIыгъуэщ   «Gold  Mustang...

Подробности... | Просмотрено: 12

ЗэIущIэхэр

25.11.2021 - 20:19

Адыгэ хадэр хэмыкIуэдэжын папщIэ

                           Адыгэхэм  я  хадэ  зехьэкIэм теухуауэ щыIэ щIэныгъэ лэжьыгъэхэр зэгъэуIуным, ар тхылъхэм ит  теорие къудейуэ къэмынэу, къыдэкIуэтей щIэблэм хэпща зэрыхъуным...

Подробности... | Просмотрено: 13

Литературэ

25.11.2021 - 19:06

Хъыджэбз нэгурэшыр дахэкъыхэшщ

• Адыгэбзэм щыщщ

Кхъуэнытх I – нэхъапэхэм псыкъуийхэм щхьэщащIыхьу щыта бжыхь хъурейщ, псы къыщрахкIэ цIыхур имыхуэн хуэдэу мылъагэ-мылъахъшэу хуауэ.

Подробности... | Просмотрено: 13

Жылагъуэ

25.11.2021 - 17:55

Бзэ дапщэ зригъэщIэфыну цIыхум?

Лондон дэт колледжым лингвистикэмкIэ и профессор Хадсон Дик упщIэ игъэуват: «Полиглотхэм ящыщу хэт бзэ нэхъыбэ дыдэ зыщIэр?».

Подробности... | Просмотрено: 8

Страницы