19.08.2022, 18:10 - Спорт

Ислъэмей щекIуэкIащ мини-футболымкIэ къуажэ чемпионат. ЩIыпIэ администрацэм къызэригъэпэща зэхьэзэхуэм хэтащ футболист 54-рэ къызэщIэзыубыда командих. 

19.08.2022, 15:58 - Жылагъуэ

УФ-м ЦIыхухэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымрэ щIэныгъэ нэхъыщхьэмкIэ и министерствэм и жэрдэмкIэ лъэныкъуэ куэдкIэ къапщытащ къэралым ит еджапIэ нэхъыщхьэхэм 202I гъэм ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэр икIи абы къигъэлъэгъуащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и зэфIэкIыр нэхъ ин зэрыхъуар.

19.08.2022, 14:55 - Жылагъуэ

КъБР-м щыIэ МВД-м и лэжьакIуэхэр, Сабийм и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу КъБР-м щыIэмрэ республикэм Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм и щIалэгъуалэ центрымрэ я лIыкIуэхэр ящIыгъуу, щыIащ узыншагъэр щрагъэфIакIуэ «Атажукино» комплексым щылажьэ «Лидер» сменэм. ХьэщIэхэм абы зыщызыгъэпсэху сабийхэм профилактикэ Iуэху щхьэпэ драгъэкIуэкIащ. 

19.08.2022, 13:41 - Тхыдэ

Пщыхьэ, Шахэ, Щхьэгуащэ, Кхъужьыпс я псыхъуащхьэхэр зэпызыгъэщхьэхукI къурш гуэрэным щхьэщылъэгыкI бгыхэм я нэхъ уардэщ Фыщт Iуащхьэжьу метр 2888-рэ зи лъагагъыр. 

19.08.2022, 11:26 - Щэнхабзэ

Уфа щыщ Коченковэ Еленэ и репортажыр зытеухуар Налшыкрэ а къалэм щызригъэцIыхуахэмрэщ. ЦIыхубзыр щолажьэ «Октябрьский нефтяник» газетым.

18.08.2022, 16:00 - Щэнхабзэ

Урысейм ХудожествэхэмкIэ академием хэт, Санкт-Петербург ХудожествэмкIэ и академием и  профессор, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ сурэтыщI СэвкIуий Хьэмид  нобэ ди псэлъэгъущ.

18.08.2022, 12:28 - Щэнхабзэ

         Налшык и Къэбэрдей уэрамым и «Периметр» арт-IуэхущIапIэм щызэхуащIыжащ шыщхьэуIум и 9-11-хэм ирагъэкIуэкIа «Букля» литературэ фестивалыр. Ар къызэрагъэпэщащ «Букля» литературэ клубымрэ КъБР-м Къалэн куэд щагъэзащIэ  и центрымрэ, Урысей щIалэгъуалэм я грант дэIэпыкъуныгъэм и фIыгъэкIэ. 

18.08.2022, 10:35 - Жылагъуэ

Сосналы СулътIан и цIэр Кавказым и тхыдэщIэм  хэтха хъуащ, а цIыхум  адыгэ лъэпкъым и пщIэр зэриIэтам шэч хэлъкъым.

17.08.2022, 15:54 - Литературэ

Прозэм и жанр щхьэхуэхэм къащхьэщыкIыу, рассказым лъабжьэ хуэхъу хабзэр гъащIэм и зы пычыгъуэу, Iуэхугъуэу зэманым и нэщэнэ нэхъыщхьэхэр къызэщIэзыубыдэрщ. А жанрыр нэхъ яфIэтыншу абыкIэ зи тхакIуэ гъуэгуанэр къыщIэзыдзэхэм къадэкIуэу повесть, роман хуэдэхэм хуэIэижь, лъэпкъ литературэм и жьантIэр зылъыса тхакIуэшхуэхэми литературэм а и жанр цIыкIумкIэ «щраIуэнтIэкIыж» къохъу. Ар щынэрылъагъущ адыгей литературэм, псом хуэмыдэу лъэпкъым гурыхь щыхъуа и романхэм яужькIэ, новеллэмкIэ, рассказымкIэ «езыIуэнтIэкIыжа» КIэрашэ Тембот и творчествэм.

17.08.2022, 14:40 - Литературэ

Къэхъуа Iуэху

Мы хъыбарыр къэзыIуэтэжар си гуащэм и анэ Вэрыкъуэ Хулэщ. Ди жылэм и къекIуэкIыкIам, абы дэсахэм ятеухуа хъыбар гъэщIэгъуэн куэд ищIэу, акъыл жан иIэу дунейм тетащ а цIыхубзыр.

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
19.08.2022 - 11:26 | 👁 6

Подробности...

Си гур Налшык къыщызогъанэ

Уфа щыщ Коченковэ Еленэ и репортажыр зытеухуар Налшыкрэ а къалэм щызригъэцIыхуахэмрэщ. ЦIыхубзыр щолажьэ «Октябрьский нефтяник» газетым.
Щэнхабзэ
18.08.2022 - 17:55 | 👁 8

Подробности...

Я гуэлхэр щхъуантIэщ, я псыежэххэр уэрщ

«Си щIыпIэ жыжьэ» зэпеуэм хэту Гуэл ЩхъуантIэхэм щрихьэкIа махуэхэм топсэлъыхьыж «Земля ветлужская» газетым и корреспондент Груздевэ Нинэ.
Щэнхабзэ
18.08.2022 - 16:00 | 👁 10

Подробности...

СэвкIуий Хьэмид: Лъэпкъ щхьэхуэныгъэхэр IэщIыб ящIу щыслъагъукIэ, сигу хощI

Урысейм ХудожествэхэмкIэ академием хэт, Санкт-Петербург ХудожествэмкIэ и академием и  профессор, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ сурэтыщI СэвкIуий Хьэмид  нобэ ди псэлъэгъущ.
Щэнхабзэ
18.08.2022 - 12:28 | 👁 12

Подробности...

Литературэ фестивалыр зэхуащIыж

         Налшык и Къэбэрдей уэрамым и «Периметр» арт-IуэхущIапIэм щызэхуащIыжащ шыщхьэуIум и 9-11-хэм ирагъэкIуэкIа «Букля» литературэ фестивалыр.
Щэнхабзэ
16.08.2022 - 19:22 | 👁 9

Подробности...

ЖЫЛЭ Анатолэ, сурэтыщI:

ЩапхъэфI схуэхъуар  
Щэнхабзэ
16.08.2022 - 15:12 | 👁 5

Подробности...

Щэрмэт Людмилэ, артисткэ:

Псыпэр зэрыкIуэм  
Щэнхабзэ
16.08.2022 - 12:59 | 👁 11

Подробности...

ПащIэ Бэчмырзэ

Пэжыр зи гъуазэу захуэм щIэбэн  
Щэнхабзэ
16.08.2022 - 11:55 | 👁 16

Подробности...

Щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэм я хъумапIэ

Тхыдэ гъэщIэгъуэн, ехъулIэныгъэ инхэр зиIэщ Налшык дэт Лъэпкъ лъахэхутэ музейр. 
Щэнхабзэ
16.08.2022 - 09:45 | 👁 6

Подробности...

Салазар Антониу папщIэ газет

 Салазар Антониу дунейпсо тхыдэм ткIиягъкIэ къыхэна тепщэхэм яз
Щэнхабзэ
15.08.2022 - 16:00 | 👁 8

Подробности...

ЕхъулIэныгъэхэр

Бэрбэч Аскэр, уэрэджыIакIуэ:
Щэнхабзэ
15.08.2022 - 12:55 | 👁 11

Подробности...

Тхьэгъэлэдж Светланэ и дамэ

 Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгей, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм щIыхь зиIэ я артисткэ Тхьэгъэлэдж Светланэ нобэ ди псэлъэгъущ.
Щэнхабзэ
14.08.2022 - 10:35 | 👁 9

Подробности...

Лъэпкъыр зэрыгушхуэ щIэныгъэлI

ЩIэныгъэлI нэскIэ узэджэ ­хъунур зи дуней еплъыкIэкIэ къызэрымыкIуэу, зыпэрыт IэнатIэм дихьэхарэ ихъуреягъкIэ щекIуэкI гъащIэри зи щIэщы­гъуэ, абы жыджэру хэт цIыхурщ, бгъэдэлъ щIэныгъэ куу
Щэнхабзэ
14.08.2022 - 10:00 | 👁 15

Подробности...

Налшык къалэр зыгъэдахэхэр

«Навеки с Россией» монументыр Налшык къалэкум итщ. Ар 1957 гъэм ягъэуващ Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 щрикъум ирихьэлIэу. Куэдым зэращIэщи, 1557 гъэм кавказ лъэпкъхэм ящыщу япэу...
Щэнхабзэ
12.08.2022 - 18:55 | 👁 11

Подробности...

Таурыхъым и дуней

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Лъэпкъ музейм щIэх-щIэхыурэ утыку къыщрахьэ гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэнхэр.
Щэнхабзэ
11.08.2022 - 19:46 | 👁 8

Подробности...

КъурIэным хуит ищIыжахэр

 Хьэрып Эмират Зэгуэтхэм я щыхьэр Дубай щызэрахьэ хабзэхэм язщ лъэхъуэщым ис щIэпхъаджащIэхэм КъурIэн лъапIэр гукIэ зэрагъащIэмэ, тезыру ятелъ илъэс бжыгъэр зэрыхухагъэщIыр. 
Щэнхабзэ
10.08.2022 - 16:00 | 👁 6

Подробности...

СурэтыщI IэужьыфIэ

И IэдакъэщIэкIхэмкIэ ди щIыналъэми абы и гъунапкъэхэми къыщацIыхуа, КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI Хьэжу Руслан къызэралъхурэ илъэс 90 ирокъу.

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Махуэгъэпс
19.08.2022 - 20:14 | 👁 3

Подробности...

ЕхъулIэныгъэ инкIэ дыхуохъуапсэ

Ди республикэм щеджэн и мураду и хэку къэзыгъэзэжауэ щыта, Къэ
Жылагъуэ
19.08.2022 - 19:12 | 👁 2

Подробности...

Лэжьыгъэр фIэкIуэдынкIэ мэхъу

КъБР-м щыIэ МВД-м зэхегъэкI я лэжьакIуэм зэхищIыхьар. 
Спорт
19.08.2022 - 18:10 | 👁 4

Подробности...

ГъащIэ узыншэм къыхураджэу

Ислъэмей щекIуэкIащ мини-футболымкIэ къуажэ чемпионат. ЩIыпIэ администрацэм къызэригъэпэща зэхьэзэхуэм хэтащ футболист 54-рэ къызэщIэзыубыда командих. 
Литературэ
19.08.2022 - 17:08 | 👁 7

Подробности...

ЗИ КЪЭУХЬЫР ЛЪАГЭ

 КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ, литературэхутэ цIэрыIуэ, критик, щIэныгъэлI, филологие щIэныгъэхэмкIэ доктор, щIэх-щIэхыурэ зи ц
Жылагъуэ
19.08.2022 - 16:01 | 👁 7

Подробности...

Хущхъуэ лъапIэмкIэ къызэрагъэпэщ

Илъэс 80 зи ныбжь налшыкдэсым сом мин 200 и уасэ хущхъуэр Iэрохьэ суд приставхэм я нэIэ тету. 
Жылагъуэ
19.08.2022 - 15:58 | 👁 9

Подробности...

И зэфIэкIыр нэхъ ин хъуащ

УФ-м ЦIыхухэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымрэ щIэныгъэ нэхъыщхьэмкIэ и министерствэм и жэрдэмкIэ лъэныкъуэ куэдкIэ къапщытащ къэралым ит еджапIэ нэхъыщхьэхэм 202I гъэм ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэр икIи абы...
Жылагъуэ
19.08.2022 - 14:55 | 👁 7

Подробности...

Зызыгъэпсэху сабийхэм я хьэщIащ

КъБР-м щыIэ МВД-м и лэжьакIуэхэр, Сабийм и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу КъБР-м щыIэмрэ республикэм Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм и щIалэгъуалэ центрымрэ я лIыкIуэхэр ящIыгъуу, щыIащ...
Тхыдэ
19.08.2022 - 13:41 | 👁 7

Подробности...

ТIэкIу пасэIуэу къыщIэкIынущ

Пщыхьэ, Шахэ, Щхьэгуащэ, Кхъужьыпс я псыхъуащхьэхэр зэпызыгъэщхьэхукI къурш гуэрэным щхьэщылъэгыкI бгыхэм я нэхъ уардэщ Фыщт Iуащхьэжьу метр 2888-рэ зи лъагагъыр. 
Махуэгъэпс
19.08.2022 - 12:53 | 👁 3

Подробности...

Нобэ

Сурэтым и дунейпсо махуэщ Гуманитар дэIэпыкъуныгъэм и дунейпсо махуэщ Афганистаным и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ США-м и авиацэм и махуэщ
Тхыдэ
19.08.2022 - 12:45 | 👁 6

Подробности...

Дамыгъэ нэхъыщхьэ

ТекIуэныгъэм и орденыр I943 гъэм щэкIуэгъуэм и 8-м, езы текIуэныгъэр къэсыным зэманышхуэ иIэжу ягъэуващ
Жылагъуэ
19.08.2022 - 09:20 | 👁 3

Подробности...

ПсэупIэм ехьэлIа Iуэхухэр

Суд приставхэр ядэIэпыкъури, налшыкдэсыр щIэтIысхьэжащ илъэсих ипэкIэ къищэхуа фэтэрым.
Литературэ
18.08.2022 - 20:19 | 👁 6

Подробности...

ЩIЭРЫКIУЭ

 
Жылагъуэ
18.08.2022 - 14:41 | 👁 6

Подробности...

Лъэпкъым и цIыху пажэхэм ящыщ зы

Нобэ зи гугъу фхуэтщIынур Аруан куейм, Къэбэрдей-Балъкъэрым ямызакъуэу къэралми куэд хуэзыщIа цIыхущ. Нало Залым Алий и къуэр Нарткъалэ щыцIэрыIуэщ.
Жылагъуэ
18.08.2022 - 10:35 | 👁 10

Подробности...

Зэманым и лIыхъужь

Сосналы СулътIан и цIэр Кавказым и тхыдэщIэм  хэтха хъуащ, а цIыхум  адыгэ лъэпкъым и пщIэр зэриIэтам шэч хэлъкъым.
Махуэгъэпс
18.08.2022 - 08:17 | 👁 5

Подробности...

Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ Урысейм щагъэлъапIэ Географым и махуэр. 1845 гъэм къызэрагъэпэщащ Урыс географие зэгухьэныгъэр.
Литературэ
17.08.2022 - 15:54 | 👁 18

Подробности...

ТхакIуэ щыпкъэ

Прозэм и жанр щхьэхуэхэм къащхьэщыкIыу, рассказым лъабжьэ хуэхъу хабзэр гъащIэм и зы пычыгъуэу, Iуэхугъуэу зэманым и нэщэнэ нэхъыщхьэхэр къызэщIэзыубыдэрщ. А жанрыр нэхъ яфIэтыншу абыкIэ зи тхакIуэ...

Страницы