25.09.2023, 14:17 - Литературэ

Пришвин Михаил урыс тхакIуэщ. 

24.09.2023, 13:16 - Спорт

Адыгэхэм я махуэр щагъэлъапIэм ирагъэхьэлIэ­ри, Кэнжэ къуажэм къыщы­зэIуахащ боксым зыщыхуа­гъасэ спортзалыщIэ. Абы и хэщIапIэ хъуар курыт еджапIэ №20-рщ. 

24.09.2023, 12:11 - Щэнхабзэ

КъБР-м и Музыкэ къэрал театрым макъамэрэ къафэрэ щытепщэ пшыхь гуапэ щекIуэкIащ Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэм и щIыхькIэ. Ар ирагъэкIуэкIащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и артистхэу Хьэмырзэ Ахьмэдрэ КIэхумахуэ ФатIимэрэ.

23.09.2023, 10:38 - ЗэIущIэхэр

ВидеозэпыщIэныгъэ Iэмалыр къигъэсэбэпу, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Промышленнэ продукцэр хабзэр къызэпауду ­зегъэкIуэным пэщIэт къэрал комиссэм и зэIущIэм. Ар иригъэкIуэкIащ УФ-м и Правительст­вэм и вице-премьер - УФ-м промышленностымрэ транспортымкIэ и министр Мантуров Денис. 

22.09.2023, 17:00 - Жылагъуэ

Лышх узыфэхэмкIэ Ростов къалэм дэт IуэхущIапIэм и щIэныгъэлIхэмрэ дохутырхэмрэ а уз шынагъуэр къыщыщIидза дыдэм деж къызэрыпцIыхуну щытыкIэхэм зэпымычу топсэлъыхь. Мы зы гъуэгу ахэм гу лъыдагъатэ лъымрэ лимфэ системэмрэ лышхыр къызэреуэлIам и щыхьэт щытыкIэхэм.

22.09.2023, 16:45 - Жылагъуэ

Нобэ Тхьэшхуэгухьэжщ - гъэрэ щIырэ щызэхыхьэжщ. Нобэ бэвыгъуэ махуэщ - гъавэхэплъэгъуэщ, тхьэгъуэлIыгъуэшхуэщ. АдакъэщIэ-хущIэ-пIастэ Iэнэ къэщтэгъуэщ, нэхъыжьхэр гъавэм щехъуэхъущ, щызэхъуэхъужщ, гуэнаплъэурэ я дзыхь щызэрагъэзщ.

22.09.2023, 13:03 - Литературэ

Гримм зэкъуэшхэр нэмыцэ тхакIуэхэщ, щIэныгъэлIхэщ. Якоб 1785 гъэм, Вильгельм - 1786 - м Ханау къалэм къулыкъущIэ унагъуэм къыщалъхуащ. 

22.09.2023, 11:56 - Жылагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм къызэритамкIэ, 2019 - 2023 гъэхэм республикэм псы зыщIагъэлъадэ щIыуэ къыщагъэсэбэп гектар мин 30,5-рэ, дызэрыт илъэсым абы хагъэхьа гектар мини 5,7-ри хэту. Къапщытэж лъэхъэнэм къриубыдэу, федеральнэ, республикэ бюджетхэм къахэкIыу, къэрал дэIэпыкъуныгъэу а лэжьыгъэхэм хухахащ сом меларди 2,3-рэ.

22.09.2023, 11:53 - ЩIалэгъуэ

Усэ тхыным дихьэх щIалэгъуалэр кIуэ пэтми нэхъыбэ зэрыхъум хуэмурэ гу лъыдотэ. Абыхэм ящыщщ си унэцIэджэгъу Багъэтыр Алинэ. Ар иджыпсту КъБКъУ-м и «Экономикэ» къудамэм и магистратурэмрэ «Къэрал, муниципальнэ унафэхэр зэрызрагъакIуэр» къудамэм и бакалавриатымрэ щоджэ.

21.09.2023, 16:00 - Спорт

Урысей Федерацэм и Лъэпкъ гвардием и дзэхэу Кавказ Ищхъэрэ округым щыIэхэм дзэ прикладной спорт лIэужьыгъуэхэмкIэ я чемпионат Зеленокумск щекIуэкIащ. 

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
27.09.2023 - 17:48 | 👁 12

Подробности...

Гуапагъэмрэ дахагъэмрэ дунейр кърагъэлынущ!

Сочэ къалэм щызэхуащIыжащ «Гуапагъэмрэ дахагъэмрэ дунейр кърагъэлынущ!» къэфакIуэхэм я XXII лъэпкъыбэ олимпиадэр.
Щэнхабзэ
27.09.2023 - 17:00 | 👁 13

Подробности...

Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэм траухуэ

КъБКъУ-м и библиотекэм и художественнэ, лъахэхутэ къудамэм и лэжьакIуэхэм тхыдэмкIэ кафедрэм и егъэджакIуэхэр ящIыгъуу, Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэм ирихь
Щэнхабзэ
25.09.2023 - 13:11 | 👁 18

Подробности...

ФIагъым пщалъэ иIэкъым

 КъБР-м щIыхь зиIэ и артист, адыгэбзэ шэрыуэ зыIурылъ, утыку итыкIэ дахэ зиIэ Гумэ Маринэ сыт хуэдэ Iуэху пэрыхьэми екIуу, къызыхуэтышэу зэфIех. 
Щэнхабзэ
24.09.2023 - 12:11 | 👁 17

Подробности...

Ди махуэшхуэм и щIыхькIэ

КъБР-м и Музыкэ къэрал театрым макъамэрэ къафэрэ щытепщэ пшыхь гуапэ щекIуэкIащ Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэм и щIыхькIэ. Ар ирагъэкIуэкIащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ...
Щэнхабзэ
21.09.2023 - 14:54 | 👁 34

Подробности...

Дали и дамыгъэхэр

Сюрреализмым и сурэтыщI нэхъ цIэрыIуэ дыдэхэм ящыщ Дали Сальвадор и IэдакъэщIэкIхэм дамыгъэхэр сытым дежи IупщIу къыхощ. 
Щэнхабзэ
20.09.2023 - 14:30 | 👁 32

Подробности...

Лъэпкъ лъагъуныгъэм къыхэкIыкIа гъуазджэ телъыджэ

Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и сурэтыщI, КъБР-м и цIы­хубэ сурэтыщI, Худо­жествэ­хэмкIэ Урысей академием хэт, профессор Сэв­кIуий Хьэмид езыри и IэдакъэщIэкIхэри цIэ­рыIуэ зэрыхъурэ куэд щIащ. 
Щэнхабзэ
19.09.2023 - 15:27 | 👁 16

Подробности...

«Пушкиным и картэр» мэлажьэ

Зэры-Урысейуэ къапщтэмэ, «Пушкиным и картэр» зыIыгъхэм я бжыгъэр цIыху мелуаниблым щIигъуащ.
Щэнхабзэ
19.09.2023 - 13:40 | 👁 22

Подробности...

Гуащэхэр

 
Щэнхабзэ
18.09.2023 - 12:35 | 👁 20

Подробности...

Чэнджэщ щхьэпэхэр

Черниговская Татьянэ и IэщIагъэкIэ акъылым, щхьэкуцIым, гупсысэм я лэжьэкIэр къэзыхутэ щIэныгъэрылажьэщ.
Щэнхабзэ
15.09.2023 - 15:27 | 👁 28

Подробности...

Гущэхэпхэ

Сабийм и бынжэ цIыкIур гъууэ къыпыхужа нэужь гущэхэпхэ хуащI. Мыбы кърихьэлIэ хабзэри, езыгъэкIуэкIри бзылъхугъэхэрщ. Гущэхэпхэр сыт щыгъуи здащIыр щIалэм и унагъуэрщ.
Щэнхабзэ
14.09.2023 - 17:57 | 👁 17

Подробности...

Лъэтеувэ

Сабийм езыр-езыру лъэбакъуэ ича иужькIэ лъэтеувэ лъэIур хуащI.
Щэнхабзэ
14.09.2023 - 15:56 | 👁 21

Подробности...

КхъуейплъыжькIэрыщIэ

         КхъуейплъыжькIэрыщIэр ижь зэманым сабийр дунейм къыщытехьа япэ махуищырт щыхуащIыр. Абы щхьэусыгъуэ иIэт.
Щэнхабзэ
11.09.2023 - 13:36 | 👁 31

Подробности...

Драматург цIэрыIуэ

Зауэ нэужь илъэсхэм къэбэрдей драматургием и къарум нэхъри зыкъызэкъуихащ. Абы къыщIэхъуащ щIэблэ гуащIафIэ.
Щэнхабзэ
08.09.2023 - 16:35 | 👁 54

Подробности...

VOGUE журналым и напэкIуэцIхэр ягъэдахэ

Америкэм и Штат Зэгуэтхэм 1892 гъэм щыщIэдзауэ дахагъэм, модэм теухуауэ къыщыдэкI VOGUE хьэрып журналым и фокIадэ къыдэкIыгъуэр траухуащ Иорданием щыпсэу адыгэхэм къадекIуэкI щэнхабзэ, хабзэ, псэук
Щэнхабзэ
07.09.2023 - 12:00 | 👁 30

Подробности...

Тхылъым и уасэр

ШыщхьэуIум и 9-р Тхылъ фIыуэ зылъагъухэм я дунейпсо махуэу итщ календарым.
Щэнхабзэ
05.09.2023 - 17:23 | 👁 42

Подробности...

Гъэмахуэегъэжьэж зэхыхьэ

Искож хьэблэм щаухуа Щэнхабзэ зыужьыныгъэмкIэ центрым концерт гукъинэжкIэ гъэмахуэр щрагъэжьэжащ «Иоканто» уэрэджыIакIуэ студием и артист ныбжьыщIэхэм. 

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ
27.09.2023 - 17:00 | 👁 13

Подробности...

ЩIэблэм анэдэлъхубзэ яIурылъын папщIэ

Сабийхэм тхылъ яхуэзытхым е
Жылагъуэ
27.09.2023 - 16:41 | 👁 12

Подробности...

Бзэ телъыджэ

Махуэгъэпс
27.09.2023 - 15:27 | 👁 16

Подробности...

Туризмэм и махуэ

1980 гъэм къыщыщIэдзауэ фокIадэм и 27-р Туризмэм и дунейпсо махуэу ЩIы Хъурейм и къэрал куэдым щагъэлъапIэ.
Жылагъуэ
27.09.2023 - 15:27 | 👁 14

Подробности...

Унэр къагъэщIэрэщIэжащ

Налшык Лениным и цIэр зезыхьэ и уэрам нэхъыщхьэм и теплъэр ефIакIуэ зэпытщ.
Жылагъуэ
27.09.2023 - 15:27 | 👁 13

Подробности...

БетэмалкIэ IэщIахырт

Метр 5642-рэ зи лъагагъ Iуащхьэмахуэ дэкIыну хуейхэм я бжыгъэм хэхъуэ зэпытщ.
Жылагъуэ
27.09.2023 - 14:00 | 👁 21

Подробности...

Арыкъ и гъуэгущIэр

Тэрч куейм хыхьэ Арыкъ жылэм километри 2,5-рэ зи кIыхьагъ и автомобиль гъуэгур иджыблагъэ щызэрагъэпэщыжащ, «ФIагъ лъагэ зиIэ гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ.
Махуэгъэпс
27.09.2023 - 13:55 | 👁 14

Подробности...

НОБЭ

ФокIадэм и 27, бэрэжьей Туризмэм и дунейпсо махуэщ
Тхыдэ
27.09.2023 - 13:44 | 👁 12

Подробности...

Тхьэ закъуэр зи фIэщ хъуа япэ бзылъхугъэ

Тхьэ закъуэр зи фIэщ хъуа Мусэ (Моисей) бегъымбарымрэ Рамзес ЕтIуанэ фирхьэунымрэ я зэхуаку дэлъа зэпэщIэтыныгъэмрэ, джатэдэпщым лъэпкъым къытригъэхьа леймрэ и хъыбар зэхэфхыжауэ къыщIэкIын
Литературэ
27.09.2023 - 13:44 | 👁 13

Подробности...

Бжьыхьэм и джэ макъ

(Iуэтэж) 
Тхыдэ
27.09.2023 - 13:13 | 👁 14

Подробности...

Хьэрэ-Кхъуэрэ и пирамидэхэр

Кавказ лъэпкъхэр къызытехъукIыжа пасэрей лъэпкъыжьхэм щэху куэд къащIэнауэ нобэм къихьэсащ тхыдэм. Абыхэм ящыщщ псэ унэхэр, пирамидэхэр, сыдж, абрэмывэ телъыджэхэр. 
Политикэ
26.09.2023 - 17:00 | 👁 11

Подробности...

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Коррупцэм щыпэщIэтыным теухуа лэжьыгъэр зэщIэзыгъэуIуэ комиссэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2019 гъэм дыгъэгъазэм и 30-м къыдигъэкIа Указ №149-
ЩIалэгъуэ
26.09.2023 - 15:27 | 👁 16

Подробности...

ЗагъэпщкIуми нэрылъагъущ

Мащэ кIыфIхэм (черная дыра) япэ дыдэу ятетхыхьар физикэм и къудамэ телъыджэу «теорие относительности» зыхужаIэр къэзыгупсыса еджагъэшхуэ Эйнштейн Альбертщ.
Тхыдэ
26.09.2023 - 14:55 | 👁 18

Подробности...

Дунейм фызыфI нэхъ мылкушхуэ щыIэкъым

Хэкум, хъыджэбзыфIкIэ еджэу зы хъыджэбзрэ, щIалэфIкIэ еджэу зы щIалэ исти, а щIалэфIыр хъыджэбзым пылът.
ЩIалэгъуэ
26.09.2023 - 14:31 | 👁 19

Подробности...

Куэдым хуэIэкIуэлъакIуэ

Налшык и «Золушка» сабий сад №49-м илъэс куэд щIауэ гъэсакIуэу щылажьэ Егъуэж Мадинэ цIыкIухэр фIыщэу зэрилъагъум къыдэкIуэу нэгъуэщI куэдми хуэIэрыхуэщ. 
Жылагъуэ
26.09.2023 - 13:44 | 👁 14

Подробности...

Дэныр бзылъхугъэм йокIу

Къэшэж - Шыбзыхъуэ Иннэ Иджырей модэмкIэ лицейм щеджащ, Iупхъуэхэр щид и IуэхущIапIэ цIыкIу къызэригъэпэщауэ, и псэм дыхьэ IэщIагъэм гурыфIыгъуэ къыхех.
Литературэ
26.09.2023 - 13:44 | 👁 17

Подробности...

ЛIыжь цIыкIумрэ дыгъужьымрэ

Зы жэщи дэкIыртэкъым а дыгъужьым унагъуэ гуэр имыгъэунэхъуу. Е зы мэл ихьынт, е зы жэм иукIынт. Арати, есар гугъукъэ, жэщ мазэхэ кIыфIу зыкъыхуигъазэри, щхъуэжьыр къуажэм къыдыхьащ, хадапхэхэр...

Страницы