22.05.2022, 11:22 - Жылагъуэ

Тхыдэдж-бзэщIэныгъэлIхэм я нэхъыбэм къызэралъы­тэм­кIэ, адыгэхэр лъэпкъ нэхъыжь дыдэхэм ящыщщ. Ауэ щы­хъукIи, абыхэм куэд щIауэ яIэщ ахэр адрейхэм къахэзыгъэщ нагъыщэ нэхъыщхьэхэм халъытэ ныпри. 

22.05.2022, 10:35 - Жылагъуэ

Куэдым къалъытэ Кавказ зауэр 1864 гъэм накъыгъэм и 21-м иухауэ. Ауэ дэфтэрхэм къызэрыхэщыжымкIэ, щхьэхуитыныгъэм щIэзэуа ады­гэхэм яхэтащ я щIыгу къихьахэм ­зэман кIыхьым къриубыдэу къе­ныкъуэкъуа, уеблэмэ XIX лIэ­щIыгъуэм и кIэхэм нэсыху Уры­-     сей къэралыгъуэжьым щыщу зыкъэзымылъыта, унагъуэ-унагъуэ­кIэрэ бгыхэм зыдэзыгуэша гуп щхьэхуэхэр.

22.05.2022, 09:00 - Жылагъуэ

Адыгэхэм хамэ хэгъуэгур анэнэпIэсым хуагъадэ. Урыс-Кавказ зауэжь лъэхъэнэм зи хэкур зрагъэбгына ди лъэпкъэгъухэм Уэсмэн къэралыгъуэр къызэрыпежьам псори фIыуэ дыщыгъуазэщ. Мыбдеж я нэгу щыщIэкIамрэ яшэчамрэ иримыкъуа нэхъей, адыгэхэм псэхугъуэ щагъуэтакъым КъуэкIыпIэ Гъунэгъуми. Ди лъэпкъым къыхуэгущIэгъунша гъащIэр абдежми къащыщысхьакъым. Дауэ мыхъуа­ми, хэкум гъазэрэ еплъэкIрэ щыIэтэкъым, зыгуэрурэ псэун, гъащIэм пыщэн хуейт. 

21.05.2022, 12:28 - Жылагъуэ

Налшык дэт Лъэпкъ музейм иджыблагъэ къыщызэIуахащ Сочэ къалэ щыщ сурэтыщI Iэзэ ХьэщIэмыз ФатIимэ и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ.

21.05.2022, 09:00 - Жылагъуэ

Нобэ, Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 158-рэ щрикъум, ди щхьэр яхудогъэщхъ адыгэ лъэпкъым и тхыдэм къыхэщыж Iуэхугъуэ нэхъ гуузхэм ящыщым, лъыгъажэ гуащIэм хэкIуэдахэм. 

20.05.2022, 18:55 - Жылагъуэ

Зызыхъуэж зэпыту екIуэкI гъащIэм псэемыблэжу хэлэжьыхь, жэщ-махуэ имыIэу цIыхупсэм и хъумакIуэу щыт, егъэджэныгъэм, щIэныгъэм я лъахэм курых хуэхъу лэжьакIуэм къалэн нэхъыщхьэу зыхуигъэувыжыр къыдэкIуэтей щIэблэр узыншэу, акъыл жан яIэу, гъэсауэ, пкъыфIэу дунейм тетынырщ. Мы гупсысэр зи Iуэху зехьэкIэкIэ къэзыгъэнахуэ цIыхубзщ Маршэн-Куржы Агнессэ.

20.05.2022, 17:53 - ЩIалэгъуэ

Пасэрей адыгэм и къулеигъэр былымыщхьэкIэ къабжу щытащ. Я къулеигъэр ирахъумэну абыхэм зэрахуэрт хьэфIхэр. 

20.05.2022, 15:37 - Жылагъуэ

Бахъсэн щIыналъэм щIыпIэ унафэр щызехьэнымкIэ и IуэхущIапIэм и унафэщI Балъкъыз Артур къуажэхэм я Iимамхэм иджыблагъэ яIущIащ.

20.05.2022, 14:34 - Тхыдэ

 е 1864 гъэм накъыгъэм и 21-р

 
…1864 гъэм накъыгъэм и 21-м дунейр уфауэ, кIагъэпшагъэу, къепсэпсауэу нэху щащ. Къуэбыдэ (Мзымтащхьэ, убыххэм я лъахэм) щиувыкIа дзэм я гуфIэгъуэт: Кавказ зауэр иухат, абы и саулыкъукIэ Къуэбыдэ нобэ парад щекIуэкIынут.
19.05.2022, 10:35 - Жылагъуэ

ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм илъэсиплI хъуауэ иригъэкIуэкI проектхэм ящыщщ 1 - 4-нэ классхэм щIэсхэм папщIэ къызэригъэпэща «Усэпсэ» хэгъэгупсо зэпеуэр.

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
18.05.2022 - 15:30 | 👁 21

Подробности...

ЩIалэ гуащIафIэ

Скульптурэр гъуазджэм и лIэужьыгъуэ нэхъ гугъухэм икIи зэман нэхъыбэ зытекIуадэхэм ящыщу къыщIэкIынщ. Ауэ дэтхэнэ лэжьыгъэри тхыдэм, зэманым и щыхьэту къоув, лIыхъужьыр е къэхъукъащIэр гъуджэм...
Щэнхабзэ
17.05.2022 - 12:40 | 👁 14

Подробности...

ЩIалэгъуалэр литературэм драгъэхьэх

Вэрокъуэ Владимир и цIэр зезыхьэ ЩэнхабзэмкIэ фондым «Как слово наше отзовётся…», «Забота о чтении - забота о будущем нации» зэпеуэхэм щытекIуахэр иджыблагъэ щагъэлъэпIащ. 
Щэнхабзэ
16.05.2022 - 18:55 | 👁 5

Подробности...

Пасэрей щэхухэм ящыщ зы

Дунейм щэнхабзэ куэд тетщ. Абыхэм я нэхъыбэм къызэращтэмкIэ, лIахэр щIым щIалъхьэри, я кхъащхьэм сын трагъэувэж.
Щэнхабзэ
14.05.2022 - 11:00 | 👁 10

Подробности...

ЕджакIуэхэр театрым хагъэгъуазэ

Фэеплъхэмрэ щэнхабзэ ухуэныгъэхэмрэ ­хъумэнымкIэ урысейпсо Iуэхум хыхьэу, Налшык и курыт еджапIэхэм я гъэсэнхэр хагъэ­гъуэзащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и...
Щэнхабзэ
13.05.2022 - 13:17 | 👁 10

Подробности...

Сурэтхэм псэ къахохьэж

Дэрбзэр, IэпэIэсэ Къущхьэ Iэсият нэгъабэ екIуэкIа «Байкал-202I» зэхуэсым иригъэхьауэ щыта «Ожившие фотографии» проектыр грант зэпеуэм и къэпщытакIуэхэм нэхъыфIу къалъытащ.
Щэнхабзэ
12.05.2022 - 10:30 | 👁 17

Подробности...

Марие и сурэт телъыджэхэр

Налшык и «Малахитовая шкатулка» арт-салоным щагъэлъагъуэ Москва щыпсэуа, илъэс зыбжанэ ипэкIэ ди республикэм къэIэпхъуэжа, УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт, усакIуэ, альпинисткэ Загорская Марие...
Щэнхабзэ
11.05.2022 - 17:55 | 👁 13

Подробности...

ЦIыхубэ макъамэхэм я дуней

ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ  къэрал институтым  иджыблагъэ щекIуэкIащ «ЩIалэгъуалэр. Гъуазджэр.
Щэнхабзэ
05.05.2022 - 14:00 | 👁 20

Подробности...

ЦIыхум и акъылым зезыгъэужь

IэщIагъэлIхэм къызэрапщытамкIэ, иужьрей илъэсхэм щIалэгъуалэм тхылъ еджэным гулъытэ хуищI хъужащ.
Щэнхабзэ
04.05.2022 - 18:36 | 👁 13

Подробности...

«ЦIыху. Унэ. Жыг…»

Аращ и фIэщыгъэр балъкъэр сурэтыщI цIэрыIуэ Занкиши Ибрэхьим и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэу иджыблагъэ Лъэпкъ музейм къыщызэIуахам.
Щэнхабзэ
02.05.2022 - 12:54 | 👁 8

Подробности...

ГъэфIапщIэ

Джэгум щытекIуахэм хуащI тыгъэхэращ. ХьэщIэхэр, джэгум хэтхэр зэрагъафIэ Iэмалщ. ХьэщIэм щылъысым деж, гъэфIапщIэм хьэщIапщIэкIэ йоджэ.
Щэнхабзэ
02.05.2022 - 09:13 | 👁 9

Подробности...

Узыгъэгушхуэ, къару къыпхэзылъхьэ уиIэмэ

И теплъэ уардэмкIэ, и утыку итыкIэ, гуп хэтыкIэ екIумкIэ, и артист IэзагъэмкIэ, сценэм щигъэлъэгъуа образ гъэщIэгъуэнхэмкIэ къилэжьауэ Шы­б­зыхъуэ Басир иIэщ хъу­гъуэфIыгъуэ ин - ар театр­е
Щэнхабзэ
29.04.2022 - 15:30 | 👁 20

Подробности...

Мурад зиIэм хэкIыпIи къигъуэтынщ

Лъэпкъ IэпщIэлъэпщIагъэр пасэ зэман жыжьэм къыщожьэ, унагъуэм къыщагъэсэбэп хьэпшыпхэр я IэкIэ ящIу зэрыхъурэ.
Щэнхабзэ
28.04.2022 - 16:46 | 👁 14

Подробности...

Уэрэдыжьхэм я къарур

Бахъсэнёнкэ къуажэ дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм иджыблагъэ пасэрей уэрэдыжьхэм я пшыхь къыщызэрагъэпэщащ Урысейм ис лъэпкъхэм я щэнхабзэ Iэужьыр хъумэным и илъэсым хуэгъэпсауэ.
Щэнхабзэ
27.04.2022 - 20:55 | 👁 26

Подробности...

Лъэпкъ музейм зыщаплъыхьащ

Урысей ФСИН-м и Управленэу ди республикэм щыIэм и лэжьакIуэхэм куэдрэ къахуихуэркъым зэгъусэу загъэпсэхуну, щэнхабзэ зэхыхьэхэм кIуэуэ я нэгу зрагъэужьыну. 
Щэнхабзэ
21.04.2022 - 10:00 | 👁 23

Подробности...

Зигури зи псэри къафэм ета

Лъэпкъ гъуазджэм зегъэужьыным, щIэблэр абы дегъэхьэхыным зи гуащIэ емыблэжу хуэлажьэхэм ящыщщ  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къурашэ Эдик.
Щэнхабзэ
19.04.2022 - 15:09 | 👁 15

Подробности...

Дэтхэнэри дызыхуэныкъуэщ

Дыкъэзыухъуреихь дунейм, щIыуэпсым я щытыкIэм теухуа щIэныгъэ цIыхухэм ябгъэдэлъхьэным мыхьэнэ ин зэриIэр къалъытэри, 1992 гъэм Бразилием и щыхьэр Рио-де-Жанейрэ къэрал зэхыхьэу щекIуэкIам

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Литературэ
23.05.2022 - 17:00 | 👁 2

Подробности...

Адыгэ литературэм и классик

Гугъущ зи цIэм дунейпсо мыхьэнэ игъуэта тхакIуэшхуэм утетхыхьыну.
Тхыдэ
23.05.2022 - 16:50 | 👁 2

Подробности...

ТIур зэтехуащ

Тхыдэмрэ щIыуэпсымрэ къыщыхъуа зэщымыщхъуныгъэ нэхъ ин дыдэхэм ящыщу тIум я къэкIуэкIэр зэтехуащ.
Жылагъуэ
23.05.2022 - 16:30 | 👁 2

Подробности...

Лиссабон зи хэщIапIэхэр

ЗэрытщIэщи, хамэ къэралхэм адыгэ куэд щопсэу, дэтхэнэри щхьэусыгъуэ зэхуэмыдэкIэ и щIыналъэ икIауэ.
ЩIалэгъуэ
23.05.2022 - 16:11 | 👁 3

Подробности...

XXI лIэщIыгъуэм бзылъхугъэ IэщIагъэу фIэкIа къамылъытэхэр

ГъэсакIуэ. ЦIыхухъум мы IэщIагъэр зригъэгъуэтыну къезэгъыркъым, сабийхэр нэхъыбэу анэ гулъытэщ зыхуэныкъуэри.
Махуэгъэпс
23.05.2022 - 13:10 | 👁 4

Подробности...

НОБЭ

Шылъэгум и дунейпсо махуэщ Азербайджаным щагъэлъапIэ экологиемрэ щIыуэпс хъугъуэфIыгъуэхэмрэ я лэжьакIуэхэм я махуэр Таджикистаным и щIалэгъуалэм я махуэщ
Жылагъуэ
22.05.2022 - 12:21 | 👁 10

Подробности...

БжыгъэкIэ куэд мыхъуми

АДЫГЭХЭР лъэпкъ нэхъыжь дыдэхэм ящыщщ.
Жылагъуэ
22.05.2022 - 12:00 | 👁 7

Подробности...

Иужьрей лIыхъужь

Фи пащхьэ итлъхьэ уситIыр зи Iэ­дакъэщIэкIыр Мыз Радик Борис и ­къуэрщ. Псыгуэнсу къуажэм къыщалъхуащ, и IэщIагъэкIэ агрономщ. Радик ящыщкъым лъэпкъ Iуэхум, респуб­ликэм, къэ­ралым щекIуэкIхэм хуэ­...
Жылагъуэ
22.05.2022 - 11:22 | 👁 19

Подробности...

Адрейхэм къахэзыгъэщ нагъыщэ

Тхыдэдж-бзэщIэныгъэлIхэм я нэхъыбэм къызэралъы­тэм­кIэ, адыгэхэр лъэпкъ нэхъыжь дыдэхэм ящыщщ. Ауэ щы­хъукIи, абыхэм куэд щIауэ яIэщ ахэр адрейхэм къахэзыгъэщ нагъыщэ нэхъыщхьэхэм халъытэ ныпри. 
Жылагъуэ
22.05.2022 - 10:35 | 👁 12

Подробности...

ХьэкIувхэр псэ быдэт

Куэдым къалъытэ Кавказ зауэр 1864 гъэм накъыгъэм и 21-м иухауэ.
Жылагъуэ
22.05.2022 - 09:00 | 👁 9

Подробности...

Джолан - тхыдэм и дерс

Адыгэхэм хамэ хэгъуэгур анэнэпIэсым хуагъадэ. Урыс-Кавказ зауэжь лъэхъэнэм зи хэкур зрагъэбгына ди лъэпкъэгъухэм Уэсмэн къэралыгъуэр къызэрыпежьам псори фIыуэ дыщыгъуазэщ. Мыбдеж я нэгу щыщIэкIамрэ...
Жылагъуэ
21.05.2022 - 12:28 | 👁 5

Подробности...

БлэкIам и теплъэхэр

Налшык дэт Лъэпкъ музейм иджыблагъэ къыщызэIуахащ Сочэ къалэ щыщ сурэтыщI Iэзэ ХьэщIэмыз ФатIимэ и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ.
Жылагъуэ
21.05.2022 - 10:35 | 👁 4

Подробности...

Лъэпкъыр къызэфIэщIакъым

Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 158-рэ ирикъуащ. Ар тхыдэм къыхэнащ лъыгъажэ мыухыжкIэ гъэнщIа къэхъугъэ бзаджэу.
Жылагъуэ
21.05.2022 - 09:00 | 👁 10

Подробности...

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Кавказ зауэм хэкIуэда Адыгэхэм я фэеплъ махуэм ирихьэлIэу цIыхухэм зэрызахуигъазэр

Нобэ, Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 158-рэ щрикъум, ди щхьэр яхудогъэщхъ адыгэ лъэпкъым и тхыдэм къыхэщыж Iуэхугъуэ нэхъ гуузхэм ящыщым, лъыгъажэ гуащIэм хэкIуэдахэм. 
Махуэгъэпс
21.05.2022 - 09:00 | 👁 6

Подробности...

Дунейм щыхъыбархэр

Накъыгъэм и 21,   щэбэт
Жылагъуэ
20.05.2022 - 18:55 | 👁 12

Подробности...

Зи фащэр зи гъэсэнхэм я щапхъэ

Зызыхъуэж зэпыту екIуэкI гъащIэм псэемыблэжу хэлэжьыхь, жэщ-махуэ имыIэу цIыхупсэм и хъумакIуэу щыт, егъэджэныгъэм, щIэныгъэм я лъахэм курых хуэхъу лэжьакIуэм къалэн нэхъыщхьэу зыхуигъэувыжыр...
ЩIалэгъуэ
20.05.2022 - 17:53 | 👁 7

Подробности...

Мэлыхъуэхьэхэр

Пасэрей адыгэм и къулеигъэр былымыщхьэкIэ къабжу щытащ. Я къулеигъэр ирахъумэну абыхэм зэрахуэрт хьэфIхэр. 

Страницы