19.05.2024, 13:50 - Жылагъуэ

Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ, полицэм и генерал-майор Крючков Вячеслав я лэжьыгъэр утыку къихьэным и лъэныкъуэкIэ жыджэру къазэрыдэлажьэм папщIэ ведомствэм и щIыхь тхылъ иритащ КъБР-м и Парламентым и Аппаратым жыла­гъуэм пыщIауэ щытынымрэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымкIэ и управленэм и

18.05.2024, 12:48 - Щэнхабзэ

Налшык къалэм и Курзалым накъыгъэм и 16-м къыщызэ­Iуахащ «Кинокавказ-2024» IV Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ кинофестивалыр. Ар къызэригъэпэщащ УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм икIи щрегъэкIуэкI ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым. 

18.05.2024, 10:48 - Жылагъуэ

Налшык дэт Макъамэ театрым щагъэлъэпIащ «Илъэсым и унагъуэ - 2024» урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэм щытекIуахэр. Iуэхур къызэригъэпэщащ КъБР-м Щэн­хабзэмкIэ, Лэжьыгъэмрэ цIыхухэм социальнэу къащхьэщыжынымкIэ министерст­вэхэм. Макъамэ театрым кърагъэ­блэгъат бын уна­гъуэш­хуэхэр, уна­гъуэщIэхэр - зэ­пеуэм нэхъыфIу ­къы­щалъытахэр.

16.05.2024, 19:35 - Жылагъуэ

ТекIуэныгъэр илъэс 79-рэ щрикъум ирихьэлIэу ди хэгъэгум щекIуэкIа Iуэхугъуэхэм жыджэру хэтащ къэрал къулыкъущIэхэр, щIыпIэхэм унафэ щызезыхьэ унафэщIхэр. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм я фэеплъ скъарым деж щыIащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ.

16.05.2024, 17:30 - Жылагъуэ

 «УхуакIуэ» Къэбэрдей-Балъкъэр колледжымрэ» Автогъуэгу колледжымрэ я студентхэу Прозоровский Александррэ Кизарисов Султанрэ зыхуагъэзащ КъБР-м и УМВД-м и жылагъуэ советым хэт Аттоевэ Дианэ, икIи жраIащ Ингуш уэрамым ирикIуэу бохъшэ къызэрагъуэтар. 

16.05.2024, 15:24 - Жылагъуэ

1986 гъэм Чернобыль къыщыхъуауэ щыта насыпыншагъэм нэхъыбэж хэкIуэдэнут цIыхуищ къудей мыхъуатэмэ. Ар куэдым ящIэркъым, ауэ Ананенкэ Алексей, Беспалов Валерий, Баранов Борис сымэ реактор жьэражьэм и лабжьэм ехри, Европэ псом щыпсэу цIыху мелуан бжыгъэхэр кърагъэлащ.

16.05.2024, 13:19 - ЩIалэгъуэ

Ди япэ итахэм къызэранэкIа хъыбархэр гъащIэм имыпхъэхыжу зэщIэзыкъуэжу бзэ къулейкIэ къезытхэкIыжахэм ящыщщ адыгэ IуэрыIуатэр зэхуэхьэсыжыным ерыщу яужь ита, Къэрэшей-Шэрджэсым щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Урысейм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэта Шэрджэс Алий.

16.05.2024, 12:16 - Жылагъуэ

ТекIуэныгъэ Иным и махуэшхуэр, къэралым и дэнэ щIыпIэми хуэдэу, Налшык къалэми Iэтауэ щагъэлъэпIащ. 

13.05.2024, 17:30 - Щэнхабзэ

КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и фонд Вэрокъуэ Владимир и цIэр зезыхьэм зэIущIэ щекIуэкIащ, КъБР-м Лъэпкъ Iуэхухэмрэ жылагъуэ проектхэмкIэ и министерствэм къызэригъэпэщауэ. Ар теухуауэ щытащ Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ Ин къызэрыщахьрэ мы гъэм илъэс 79-рэ зэрырикъум. Ар къызэригъэпэщащ.

 

 

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
19.05.2024 - 11:18 | 👁 23

Подробности...

Дахагъэм дихьэххэм я кIуапIэ

Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ сурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм тхыдэ дахэ къыдокIуэкI. 
Щэнхабзэ
18.05.2024 - 12:48 | 👁 73

Подробности...

Кинофестивалым и махуэхэр

Налшык къалэм и Курзалым накъыгъэм и 16-м къыщызэ­Iуахащ «Кинокавказ-2024» IV Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ кинофестивалыр.
Щэнхабзэ
18.05.2024 - 12:26 | 👁 30

Подробности...

Дохутырхэр лэжьыгъэ и пIалъэкIэ зохъуажэ

Мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щекIуэкIащ «VITA REHAB DAY: реабилитация, санаторно-курортное лечение.
Щэнхабзэ
18.05.2024 - 10:01 | 👁 42

Подробности...

ЕджапIэ нэхъ ин дыдэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым щынэхъ ин дыдэ курыт еджапIэр Налшык къалэм и «КъуэкIыпIэ» хьэблэм щаухуэ икIи абы щрагъэкIуэкI лэжьыгъэхэр и кIэм ноблагъэ.
Щэнхабзэ
15.05.2024 - 17:01 | 👁 63

Подробности...

«ТекIуэныгъэм и щIэблэр»

А фIэщыгъэм щIэт V ЩIалэгъуалэ фестивалыр Налшык и НыбжьыщIэ театрым къыщызэIуахащ накъыгъэм и 11-м.
Щэнхабзэ
14.05.2024 - 12:36 | 👁 32

Подробности...

Алий и пшыхь

Музыкэ театрым накъыгъэм и 7-м концерт гукъинэж щитащ Урысей Федерацэм, Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм щIыхь зиIэ я артист, оперэ уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ, Музыкэ театрым
Щэнхабзэ
14.05.2024 - 10:36 | 👁 33

Подробности...

Я лIыгъэм дрогушхуэ

Налшык дэт къэрал Макъамэ теат­рым накъыгъэм и 9-м щекIуэ­кIащ 1941 - 1945 гъэхэм щыIа Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ Иныр къы­зэрыщытхьрэ илъэс 79-рэ зэрырикъум теухуа пшыхь.
Щэнхабзэ
13.05.2024 - 17:30 | 👁 58

Подробности...

ТекIуэныгъэ Иным траухуэ

КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и фонд Вэрокъуэ Владимир и цIэр зезыхьэм зэIущIэ щекIуэкIащ, КъБР-м Лъэпкъ Iуэхухэмрэ жылагъуэ проектхэмкIэ и министерствэм къызэригъэпэщауэ. Ар теухуауэ щытащ Хэку зауэшхуэм...
Щэнхабзэ
10.05.2024 - 22:19 | 👁 71

Подробности...

ЕджакIуэхэм зыкъагъэлъагъуэ

Налшык къалэм и курыт еджапIэ №9-м и еджакIуэхэм адмирал Головко Арсений и цIэр зезыхьэ фэеплъыр щаухуа зыгъэпсэхупIэм деж концерт гукъинэж щатащ, Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ Иныр къызэрыщахьрэ илъэ
Щэнхабзэ
10.05.2024 - 12:36 | 👁 155

Подробности...

Зэманым жьы хуэмыщI уэрэд

Абы щыгъуэ дзэм къулыкъу щыс­щIэрт, университет нэужьым армэм сраджауэ. Дагъыстэным щIыр щы­хъейри къулейсызыгъэ зыкъом къахуихьати, гузэвэгъуэ хэхуа цIыхухэм ядэIэпыкъуну кIуахэм ящыщт сэ сы­зыхэхуа...
Щэнхабзэ
07.05.2024 - 17:46 | 👁 121

Подробности...

Зи напэ емыплъу лъэбакъуэ зымыча

ТхакIуэ, журналист Къудей Владимир илъэс 70 ирокъу
Щэнхабзэ
07.05.2024 - 12:25 | 👁 35

Подробности...

КъардэнгъущI Зэрамыку игъэзащIэу щыта уэрэдыжьхэр зэхуэхьэсауэ

«КъардэнгъущI Зырамыку игъэзащIэу щыта адыгэ лъэпкъ уэрэдхэр» тхылъыр къыдэкIащ КъБР-м, КъШР-м, Адыгейм я илъэси 100-м ирихьэлIэу. Зырамыку жиIэу щытауэ уэрэд 46-рэ итщ абы. Тхылъыр къыдэгъэкIыныр...
Щэнхабзэ
05.05.2024 - 12:00 | 👁 406

Подробности...

Гъуазджэм и хэщIапIэ

«Гардарика - Кавказ» арт-фестивалыр КъБР-м и Лъэпкъ музейм къыщызэIуахащ. Ар траухуащ Пушкин Александр къызэралъхурэ мы гъэм илъэс 225-рэ, Хэку зауэшхуэм Те­кIуэныгъэ Иныр къызэрыщытхьрэ илъэс 80...
Щэнхабзэ
05.05.2024 - 11:00 | 👁 100

Подробности...

ЦIыкIухэм ныпыр яфIэдахэщ

Налшык сабий сад №49-м и гъэсэн цIыкIухэм адыгэ ныпыр ирагъэцIыхуащ. Абы теухуа пшыхь гъэщIэгъуэн иригъэкIуэ­кIащ IуэхущIапIэм и лэжьакIуэ, сабийхэр адыгэбзэм хуезы­гъаджэ Жэрыщты Аринэ.
Щэнхабзэ
04.05.2024 - 09:00 | 👁 123

Подробности...

Музейм и накъыгъэ гъэлъэгъуэныгъэхэр

КъБР-м и Лъэпкъ музейм и пэшхэм зэуэ выставкэ зыбжанэ щагъэлъагъуэ: «Монументаль­ный Нальчик», «Музыка танца», аэроклубыр Налшык къы­зэ­рыщызэIуахрэ илъэс 90 зэ­ры­рикъум теухуар. 
Щэнхабзэ
03.05.2024 - 14:24 | 👁 77

Подробности...

ЦIЫХУР ЗЫХУЩЫIЭР ЦIЫХУРАЩ

Iустаз Гуащокъуэ Абдулбакъий нэхъыбэм зэрацIыхур дин ущиякIуэущ.  Ауэ ущиякIуэм прозэуи усэуи литературэм и хъугъуэфыгъуэхэм хыубжэфыну зэдзэкIыгъэ къызэрымыкIуэхэр иIэщ.

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ
19.05.2024 - 13:50 | 👁 13

Подробности...

ЩIыхь тхылъхэр яритащ

Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ, полицэм и генерал-майор Крючков Вячеслав я лэжьыгъэр утыку къихьэным и лъэныкъуэкIэ жыджэру къазэрыдэлажьэм папщIэ ве
Спорт
19.05.2024 - 10:01 | 👁 12

Подробности...

БэнакIуэхэмрэ гъэсакIуэмрэ яIуощIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым Спо­р­тымкIэ и министерствэм иджыблагъэ къыщрагъэблэгъащ Урысейм бэнэкIэ хуитымкIэ и чемпион махуэ зыбжанэ ипэкIэ хъуа ЗэкIуий Анзоррэ дыжьын медаль абы къыщызыхьа Шава
Жылагъуэ
18.05.2024 - 10:48 | 👁 56

Подробности...

Унагъуэращ Хэкур къыщежьэр

Налшык дэт Макъамэ театрым щагъэлъэпIащ «Илъэсым и унагъуэ - 2024» урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэм щытекIуахэр.
Спорт
17.05.2024 - 18:49 | 👁 23

Подробности...

Къармэ Мажмудин ящыгъупщэркъым

Къэбэрдей-Балъкъэрым шахматымкIэ щIыхь зиIэ тренер Къармэ Мажмудин и фэеплъу Налшык къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ шахмат псынщIэхэмкIэ республикэ зэхьэзэхуэ. Абы щызэдэджэгуащ щIыналъэм и шахматист...
Жылагъуэ
17.05.2024 - 17:37 | 👁 32

Подробности...

ЗыплъыхьакIуэм и еплъыкIэ

«Къэрал щIыб зекIуэр си щIасэми, къэрал кIуэцI гъуэгур зыкIи нэхъ Iейкъым.  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щызгъэкIуа махуитхур зы напIэдэхьеигъуэу блэлъэтащ.
Тхыдэ
17.05.2024 - 17:18 | 👁 36

Подробности...

Хэкурщ нэхъапэр

Дунейм къыдэгъуэгурыкIуэ нэхъ мыхьэнэшхуэ зиIэ лъапIэныгъэхэм ящыщщ гугъуехь е гъэунэхуныгъэ хэхуахэм ядэIэпыкъуныр.
Абы дегъэпIейтей
17.05.2024 - 16:40 | 👁 31

Подробности...

Интернет щIэпхъаджащIэхэм защыхъумэн хуейщ

«Синий кит» интернет джэгукIэ шынагъуэм СМИ-р тепсэлъыхь хъуащ 2016 гъэм.
Жылагъуэ
17.05.2024 - 15:35 | 👁 41

Подробности...

Мазищым кърикIуахэр

2024 гъэм и япэ мазищым къэралым и щIыналъэхэм промышленнэ продукцэу псори зэхэту къыщIагъэкIам и куэдагъымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр нэхъыфIищым яхыхьащ.
Спорт
17.05.2024 - 14:33 | 👁 37

Подробности...

Борсэ Алан ятокIуэ

     «Танкоградым и Кубокыр» фIэщыгъэр зэрихьэу Челябинск къалэм и «ЩIалэгъуэ» спорт комплексым иджыблагъэ щекIуэкIащ боксымкIэ «А» класс зиIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ.
Спорт
17.05.2024 - 13:32 | 👁 36

Подробности...

Дыщэу тIу

Сербием и Нови-Сад къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Европэм самбэмкIэ и чемпионатрэ щIалэгъуалэм пашэныгъэр къэхьыным хуэунэтIа я зэхьэзэхуэрэ.
Жылагъуэ
17.05.2024 - 12:26 | 👁 39

Подробности...

КъэкIыгъэхэм я нэIэ тетщ

Куэд мыщIэу ягъэлъэпIэнущ КъэкIыгъэхэм я щытыкIэм кIэлъыплъ къэрал IуэхущIапIэм и махуэр.
Литературэ
17.05.2024 - 11:18 | 👁 34

Подробности...

Къахьар Сосрыкъуэ ихьыжащ

         Нартхэ зэщIэшасэри, Гъуд къалэ къащтэн мурад ящIащ. Гъуд къалэ дэмылъ фIыгъуэ щыIэтэкъым, мывэ сэреиблкIэ къэщIыхьати, пэлъэщакъым нартхэр.
Тхыдэ
17.05.2024 - 10:01 | 👁 12

Подробности...

Пасэрей хасэ зэхэшэкIэ

         Пасэм адыгэхэм я псэукIам, абы къадекIуэкIа тхыдэм, щэнхабзэм теухуа тхыгъэ куэд ятхыжащ ди тхыдэджхэм.
Махуэгъэпс
17.05.2024 - 07:16 | 👁 24

Подробности...

Нобэ

Накъыгъэм и 17, махуэку          Электросвязымрэ хъыбарегъащIэ зэгухьэныгъэмрэ я дунейпсо махуэщ
Жылагъуэ
16.05.2024 - 19:35 | 👁 72

Подробности...

ГукъэкIыжхэр гъащIэм щыщу

ТекIуэныгъэр илъэс 79-рэ щрикъум ирихьэлIэу ди хэгъэгум щекIуэкIа Iуэхугъуэхэм жыджэру хэтащ къэрал къулыкъущIэхэр, щIыпIэхэм унафэ щызезыхьэ унафэщIхэр.
Жылагъуэ
16.05.2024 - 18:33 | 👁 41

Подробности...

Ратмир и жыгхэр мэкI

Бахъсэн къалэм щызэхэт «Пэрытхэм я зэщIэхъееныгъэм» и узэщIакIуэ Къарэ Ратмир къыхилъхьа жэрдэмкIэ Бахъсэн къалэм и зыгъэпсэхупIэ паркым щыхасащ нэхъ дахэ дыдэхэм хабжэ сакурэ жыгхэр.

Страницы