17.07.2024, 13:00 - ЩIалэгъуэ

Бадзэуэгъуэм и 13-м дуней псом щагъэлъапIэ сурэттехым и махуэр. 1826 гъэм франджы Ньепс Жозеф Нисефор трихауэ щытащ япэ сурэтыр. Сыхьэти 8 текIуэдат «Вид из окна» зыфIища лэжьыгъэм. Сурэтхэр щхъуэкIэплъыкIэу трах щыхъуар XIX лIэщIыгъуэрщ. Ди зэманым иджырей суррэттех зэмылIэужьыгъуэ куэд щыIэщ. Плъыфэри инагъ-цIыкIуагъри узэрыхуей пщIы мэхъу. Нэхъ щIэщыгъуэу, удихьэхыу сурэт тезыхыр ар зи IэщIагъэхэрщ. ГъэщIэгъуэнщ сурэт техыныр зи дуней тетыкIэхэм, дыкъэзыухъуреихь дунейм телъыджэ гуэрхэр хэзылъагъуэхэм я гупсысэхэр.

16.07.2024, 16:00 - Щэнхабзэ

КъБР-м щIыхь зиIэ и артист, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и джэгуакIуэ Хьэмырзэ Ахьмэд тедгъэпсэлъыхьащ и IэщIагъэр къызэрыхихам, театр дунейм, игъэзэщIа ролхэм.

16.07.2024, 14:00 - Махуэгъэпс

Франджым и Лион къалэм блэж Сонэ псым 1783 гъэм бадзэуэгъуэм и 15-м, тхыдэм щыяпэ дыдэу, бахъэрызекIуэ кхъуафэ траутIыпщхьауэ щытащ.

16.07.2024, 11:00 - Жылагъуэ

Узыпэрыт IэнатIэр уи псэм къыдыхьэмэ, абы къалэн къыпщищI лэжьыгъэр къыптемыхьэлъэу икIи уехъулIэу епхьэкIынущ. Илъэс 30 ипэкIэ дохутыр IэщIагъэр къыхихауэ щытащ Бахъсэн районым хыхьэ Зеикъуэ къуажэм щыщ Къумыкъу Анфисэ. Абы лъандэрэ щыщIегъуэжа зы махуи къыхуимыхуауэ зыхэт гупми зэIэзэхэми я деж и пщIэр щылъагэу жэуаплыныгъэшхуэ зыпылъ Iуэхур ирехьэкI.

15.07.2024, 19:51 - Жылагъуэ

ЦIыхухэм япэ дэIэпыкъуныгъэхэр щыхуащIэ медицинэ IуэхущIапIэхэр къэгъэщIэрэщIэжынымкIэ программэр республикэм жыджэру щагъэзащIэ. Абы ипкъ иткIэ щIыналъэхэм щыIэ апхуэдэ IэнатIэхэм щрагъэкIуэкI лэжьыгъэм зыщигъэгъуэзащ КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам.

15.07.2024, 18:49 - Жылагъуэ

Налшык къалэм щIыпIэ унафэр щызехьэнымкIэ и IуэхущIапIэм къыхилъхьауэ щыта жэрдэмхэм ящыщщ Къалэм зегъэужьынымкIэ институтыр. ЩIалэгъуалэ защIэу зэхэт мы гупым пIалъэ кIэщIым къриубыдэу яхузэфIэкIащ къалэдэсхэри, щIыналъэм щыпсэухэри, хьэщIэу къакIуэхэри Налшык зыгъэдахэмрэ щIэдахэмрэ ехьэлIа IуэхугъуэхэмкIэ къыдихьэхын.

15.07.2024, 16:55 - Литературэ

Урысейм и ТхакIуэхэми Журналистхэми я зэгухьэныгъэхэм хэт, щIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ, зи анэдэлъхубзэр нэгъэсауэ зыщIэ Къэрмокъуэ Хьэмид адыгэ IуэрыIуатэр фIыуэ зэрилъагъум, куууэ зэрищIэм и щыхьэтщ зэригъэзэхуэжу абы дунейм къытригъэхьэжа хъыбар гъэщIэгъуэнхэри. Абыхэм ящыщщ мыбдежым къыщытхьынури. 

15.07.2024, 15:41 - Жылагъуэ

Подмосковье щыIэ «Этномир» зыгъэпсэхупIэр Урысейм щынэхъ ин дыдэщ. Абы и хъугъуэфIыгъуэхэм ящыщщ пасэрей етухэм я музей гъэщIэгъуэныр. НэхъапэIуэкIэ ди къэралым ету нэхъыбэ дыдэ щызэхуэхьэсауэ къалъытэрт Мстиславский Джон и уней музейуэ Ярославль щыIэм. «Музыка и время» музейм макъамэ Iэмэпсымэхэм нэмыщI, щIэлъщ ету 300-м щIигъу.

14.07.2024, 17:03 - Спорт

Пщэдей пщыхьэщхьэ сы­хьэт 22-м Германием и къалащхьэ Берлин дэт «Олимп стадионым» утыку къыщихьэнущ футболымкIэ Европэм и къыкIэлъыкIуэ чемпионатым и кIэух джэгугъуэм щызэпэ­щIэувэну Испаниемрэ Инджылы­зым­рэ я командэ къыхэхахэр. 

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
18.07.2024 - 09:19 | 👁 9

Подробности...

IэщIагъэм зигу хуэкъабзэ

КъБР-м и цIыхубэ артист, Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым и артист икIи и режиссёр Балъкъэр Юрэ ящыщщ зи лэжьыгъэр фIыуэ зылъагъухэм. 
Щэнхабзэ
17.07.2024 - 10:39 | 👁 33

Подробности...

Къалэм Iумахуэ

ЩIэблэм яхуэтхэныр къалэн зыщызыщIыж тхакIуэм и пщэм куэд къыдохуэ.
Щэнхабзэ
16.07.2024 - 16:00 | 👁 34

Подробности...

ЦIыхубэм я гум дыхьэ артистщ

КъБР-м щIыхь зиIэ и артист, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и джэгуакIуэ Хьэмырзэ Ахьмэд тедгъэпсэлъыхьащ и IэщIагъэр къызэрыхихам, театр дунейм, игъэзэщIа ролхэм.
Щэнхабзэ
15.07.2024 - 15:20 | 👁 23

Подробности...

Дэрбзэр Iэзэ

Дэрбзэр, егъэджакIуэ Багъ Iэзидэ КъБКъУ-м дизайнымкIэ и колледжыр къиухауэ Дзэлыкъуэкъуажэ и курыт еджапIэ №1-м щылажьэ гупжьейм дэрбзэр Iуэхум щыхуегъасэ. 
Щэнхабзэ
15.07.2024 - 14:40 | 👁 24

Подробности...

Гъуэгуанэшхуэ къызэпызыча

«КIуэкIуэ Валерэ зыгуэр еупщIауэ щытат: «Сыт уи дежкIэ «Кабардинка»-р? - жиIэри. Жэуапыр кIэщIт, ауэ купщIафIэт: «Ар лъэпкъым и набдзэщ».
Щэнхабзэ
14.07.2024 - 15:50 | 👁 12

Подробности...

«Арабеск»-р къофэ

Налшык Сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ творчествэмкIэ я унэм щекIуэкIащ иджы­рей къафэхэмкIэ «Арабеск» сабий ансамблым и пшыхь.
Щэнхабзэ
14.07.2024 - 12:41 | 👁 14

Подробности...

Актёр цIэрыIуэр ящыгъупщэркъым

РСФСР-ми КъБАССР-ми щIыхь­ зиIэ я артист, лъэпкъ ­театр гъуаздж
Щэнхабзэ
12.07.2024 - 15:44 | 👁 15

Подробности...

Бзылъхугъэ IэпэIэсэ

Дэрбзэр, цIыху IэпщIэлъапщIэ Сэбаншы Алесэ бзылъхугъэ фэилъхьэгъуэхэр ед, сабий хьэпшып цIыкIухэр, зэрыджэгу гуащэхэр цыкIэ зэIуещэ. 
Щэнхабзэ
12.07.2024 - 15:24 | 👁 13

Подробности...

Зи щIэблэр зи лъагъуэм ирикIуэжа сурэтыщI

КъБР-м щIыхь зиIэ и сурэтыщI, СурэтыщIхэм я урысей академием, СССР-м, КъБР-м, Сочэ къалэм я СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм, СурэтыщIхэм я дунейпсо федерацэм хэта Акъсырэ МуIэед ящыщщ а IэщIагъ
Щэнхабзэ
10.07.2024 - 15:36 | 👁 47

Подробности...

Дызэрыгушхуэ сурэтыщI

ДифI догъэлъапIэ
Щэнхабзэ
10.07.2024 - 11:23 | 👁 29

Подробности...

Иджыри къэс дымыцIыхуа лъэпкъ

   Кашмирым и ищхъэрэм хуэзэ щIыналъэм щыпсэу хунзхэр псори зэхэту цIыху мин пщIы бжыгъэщ зэрыхъур.
Щэнхабзэ
09.07.2024 - 13:21 | 👁 43

Подробности...

Адыгэм и махуэ гъэпсыкIэ

Адыгэм зэманыр пибжыкIыу зэрыщытам, абы мазэхэм зэреджэу щытам теухуауэ Iуэху еплъыкIэ зыбжанэ щыIэщ. 
Щэнхабзэ
08.07.2024 - 15:09 | 👁 41

Подробности...

«Адыгейм сыщыщми»

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрым и актер гъуэзэджэ Зыхьэ Заур УФ-м и щIыналъэ куэдым къыщацIыху. 
Щэнхабзэ
08.07.2024 - 12:00 | 👁 44

Подробности...

И щIыналъэм лъагъуныгъэшхуэ хуиIэт

Адыгэ узэщIакIуэ икIи жылагъуэ лэжьакIуэ Кърым-Джэрий СулътIан щIэныгъэфIи бгъэдэлъащ, Iуэху куэдми елэжьащ.
Щэнхабзэ
07.07.2024 - 13:28 | 👁 32

Подробности...

Къафэм щыхуагъасэ ­къудейкъым

Налшык дэт Макъамэ театрым щекIуэкIащ «Зори ­Кавказа» къэфакIуэ ансамблыр илъэс 35-рэ зэрыри­къум теухуа пшыхь дахэ.
Щэнхабзэ
05.07.2024 - 18:39 | 👁 30

Подробности...

Музейм и зы махуэ

«Гардарика Кавказ» фIэщыгъэцIэм щIэту Май къалэм и тхыдэ-лъахэхутэ музейм къыщызэIуахащ ди къэралым и сурэтыщI зэчиифIэхэм лъэхъэнэ зэхуэмыдэхэм я Iэдакъэм къыщIэкIа лэжьыгъэхэм я гъэлъэгъу

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ
18.07.2024 - 10:01 | 👁 6

Подробности...

ЦIыхубз бэшэч

 «Пхуэмышэчын Алыхьым къыптрилъхьэркъым», - жаIэ хабзэщ.
Абы дегъэпIейтей
17.07.2024 - 17:00 | 👁 34

Подробности...

Хэт скутерхэр къытхуэзышар?

Налшык и лъэс зекIуапIэхэм къызэрыщажыхь электросамокатхэм ятеухуа псалъэмакъыр щIэмычэу екIуэкI зэпытщ икIи фIэщщIыгъуейщ, цIыхухэм зыкIи емыгупсысу, ахэр къытхуэзышахэр пщэдей, щIегъуэжу, зэщIакъ
Жылагъуэ
17.07.2024 - 15:00 | 👁 28

Подробности...

КъБР-м щыIэ МВД-м къет

ГъэпцIакIуэр яубыдащ
Спорт
17.07.2024 - 14:00 | 👁 29

Подробности...

ИращIыкIакъым гъащIэм и удын хьэлъэхэм

Къызэралъхурэ илъэс 89-рэ ирикъуащ Къуэдзокъуэ лъэпкъ гъуэзэджэм и нэхъыжьыфI Анатолэ.
Жылагъуэ
17.07.2024 - 13:57 | 👁 27

Подробности...

КъыпэкIуэжынум уемыгупсысу…

«Псапэ». Адыгэбзэм хэт мы псалъэм купщIэшхуэ щIэлъщ. Ар зыщIэми зыхуащIэми фейдэ иIэу.
ЩIалэгъуэ
17.07.2024 - 13:00 | 👁 45

Подробности...

Сурэттехым и гупсысэхэр

Бадзэуэгъуэм и 13-м дуней псом щагъэлъапIэ сурэттехым и махуэр. 1826 гъэм франджы Ньепс Жозеф Нисефор трихауэ щытащ япэ сурэтыр. Сыхьэти 8 текIуэдат «Вид из окна» зыфIища лэжьыгъэм. Сурэтхэр...
Тхыдэ
17.07.2024 - 12:07 | 👁 24

Подробности...

«Дунейпсо насыпым» щIэбэнахэр

Урысейм Совет власть щагъэува иужь, мыгувэу, 1919 гъэм, большевикхэм коммунист Интернационал къызэрагъэпэщащ. Абы иджыри къэс щымыIа къалэнышхуэ зыхуигъэуват революцэр дуней псом щытригъэкIуэну.
Литературэ
17.07.2024 - 10:37 | 👁 21

Подробности...

Куэцэ Хьэсэн и усэхэр

Куэцэ Хьэсэн Мухьэмэд и къуэм и Iэдакъэ къыщIэкIа, усэхэмрэ поэмэхэмрэ щызэхуэхьэса «Балъкъ Iуфэ ныджэ» тхылъыр иджыблагъэ Котляровхэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдагъэкIащ.
Махуэгъэпс
17.07.2024 - 10:35 | 👁 19

Подробности...

НОБЭ

Бадзэуэгъуэм и 17, бэрэжьей ♦Уголовнэ щIэпхъаджагъэ зылэжьахэм я хьэкумыр щIэным епха IэнатIэхэм я дунейпсо махуэщ
Тхыдэ
16.07.2024 - 17:00 | 👁 25

Подробности...

ЩIэныгъэншагъэр щагъэкIуэд зэмант

Иджыпсту еджагъэшхуэхэр куэд хъуами, нэхъ пасэм республикэм IэщIагъэлIхэр, щIэныгъэлIхэр и мащIэт, абы къыхэкIыуи епIэщIэкIыу ахэр ягъэхьэзырырт.
Литературэ
16.07.2024 - 15:00 | 👁 34

Подробности...

Гуащэр къызэрахьар

Бжьамияпщэр ягу ирихьати, лӀыжь цӀыкӀур къыхагъэзыхьащ: - Джэгур умыкъутэ, бжьамийм епщэ! - жаӀэри.
Махуэгъэпс
16.07.2024 - 14:00 | 👁 30

Подробности...

БахъэрызекIуэм и махуэ

Франджым и Лион къалэм блэж Сонэ псым 1783 гъэм бадзэуэгъуэм и 15-м, тхыдэм щыяпэ дыдэу, бахъэрызекIуэ кхъуафэ траутIыпщхьауэ щытащ.
Литературэ
16.07.2024 - 12:00 | 👁 29

Подробности...

Гъунэ зимыIэ гъуэгуанэ

Ди япэ ита тхакIуэ нэхъыжьхэм я IэдакъэщIэкIхэр къыщызэгуэпхкIэ, абыхэм я сатыр купщIафIэ къэс гум къохуэбылIэ, лъэпкъым къикIуа гъуэгуанэмрэ къызэринэкIа тхыдэмрэ уахуемыплъэкIынкIэ Iэмал имыIэу.
Жылагъуэ
16.07.2024 - 11:00 | 👁 34

Подробности...

Жэуаплыныгъэр зыхищIэу

Узыпэрыт IэнатIэр уи псэм къыдыхьэмэ, абы къалэн къыпщищI лэжьыгъэр къыптемыхьэлъэу икIи уехъулIэу епхьэкIынущ. Илъэс 30 ипэкIэ дохутыр IэщIагъэр къыхихауэ щытащ Бахъсэн районым хыхьэ Зеикъуэ къуажэм...
Политикэ
16.07.2024 - 10:00 | 👁 19

Подробности...

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

«Дзэ къулыкъущIэхэм, нэгъуэщI цIыху лIэужьыгъуэхэм, абыхэм я унагъуэхэм ящыщхэм псэуныгъэкIэ защIэгъэкъуэным хуэгъэзауэ аргуэру лэжьыпхъэм я IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Р
Махуэгъэпс
16.07.2024 - 09:00 | 👁 26

Подробности...

НОБЭ

Бадзэуэгъуэм и 16,  гъубж ♦1922 гъэм къалъхуащ адыгэ тхакIуэ КIэрэф Мухьэмэд.

Страницы