22.01.2022, 14:14 - Жылагъуэ

ЩIышылэм и 20-м КъБР-м Узыншагъэр ­хъумэнымкIэ и министерствэм и унэм республикэм коронавирус уз зэрыцIалэр къы­щымыгъэхъунымрэ абы зэрызиубгъум щы­кIэлъыплъынымкIэ и Оперативнэ штабым ­хэтхэр журналистхэм щаIущIащ.

22.01.2022, 12:12 - ЗэIущIэхэр

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIы­кIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Чайкэ Юрий видеконференц мардэм тету иригъэкIуэкIа зэIущIэм. Абы щытепсэлъыхьащ КИФЩI-м щыIэ санитар-эпидемиологие щытыкIэмрэ коронавирус узыфэ зэрыцIалэм зэры­пэщIэтынымкIэ хэ­кIыпIэ­хэм­рэ.

22.01.2022, 11:10 - ЗэIущIэхэр

УФ-м и Правительствэм и Унафэ­щIым и къуэдзэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэр зи нэIэ щIэт Новак Александррэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ лэжьыгъэ IуэхукIэ зэIущIащ. Ахэр Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и социально-экономикэ щыты­кIэм тепсэ­лъыхьащ, республикэм щы­Iэ псэукIэр егъэфIэкIуэным теухуа проект зыб­жани къыхагъэщхьэхукIащ.

19.01.2022, 13:19 - Спорт

Мэзкуу и ЦСКА-м и цIыхубз футбол командэм и тренер штабым зэхъуэкIыныгъэхэр игъуэтащ.

19.01.2022, 12:45 - Жылагъуэ

ГъащIэм и IэфIыр цIыхухэм нэсу зыхащIэну къыщIэкIынтэкъым узыфэ зэмылIэужьыгъуэхэм еIэзэ дохутырхэр щымыIамэ. Ди гуапэ зэрыхъущи, зи гъащIэр медицинэм тезыухуа, зи IэщIагъэм фIыуэ хэзыщIыкI, щIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ дохутырхэр и мащIэкъым ди лъахэм. 

19.01.2022, 11:11 - ЗэIущIэхэр

КъБР-м промышленностымкIэ, энергетикэмрэ сатумкIэ и министр Ахъуэбэч Шамил хэтащ Уф-м и Правительствэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Новак Александр иригъэкIуэкIа видеоконференц зэIущIэм. 

19.01.2022, 10:07 - Тхыдэ

Нарт эпосым щыщ лIы бзаджэщ, Алыдж и къуэщ. Хъыбархэм ар зэм Акуандэ и адэу, зэм и дэлъхуу къыщокIуэ.

17.01.2022, 16:37 - Жылагъуэ

Дагъыстэн Республикэм и Iэтащхьэ Меликов Сергей Инстаграмым щиIэ и напэкIуэцIым Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэсищэ зэрырикъуэмкIэ абы щыпсэухэм къехъуэхъуащ.

17.01.2022, 15:33 - Тхыдэ

1912 гъэм мэлыжьыхьым и 14 - 15 махуэ-жэщ зэпылъыпIэм дунейм нэхъ ин дыдэу тета, «Титаник» зи фIэщыгъэ кхъухьыр щIилъэфауэ щытащ. ЗэрыжаIэмкIэ, ар хым щыжьэхэуащ псы щIагъым щIэт мылыбгым. 
 

17.01.2022, 14:50 - Жылагъуэ

Ставрополь щIыналъэм и Iэтащхьэ Владимиров Владимир Инстаграмым щиIэ и напэкIуэцIым деж Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэсищэ зэрырикъумкIэ абы щыпсэухэм къехъуэхъуащ.
«Нобэ ди гъунэгъу Къэбэрдей-Балъкъэрым къэралыгъуэ зэригъуэтрэ илъэси 100 зэрырикъур егъэлъапIэ.

ЩЭНХАБЗЭ

21.01.2022 - 17:23

Адыгэхэм ерыскъым мыхьэнэшхуэ ират

Адыгэхэм ижь-ижьыж лъандэрэ Iэщ зэрахуэ, махуэ къэс жыхуаIэм хуэдэу лы яшх, ауэ ди нэхъыжьхэм хъысэпыл зыIуагъахуэу щытакъым. Унагъуэм щыфIагъэж псэущхьэмрэ лы комбинатхэм щаукIымрэ зэхуэдэкъым....

Подробности... | Просмотрено: 6

21.01.2022 - 15:12

«Гуащэмахуэ» Сэтэней игъэзащIэу

«Фабрика» гупым хэта уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Къэзан Сэтэней «Гуащэмахуэ» уэрэдыр Къэнжал Iуащхьэм тету жиIэу клип трахащ.

Подробности... | Просмотрено: 13

20.01.2022 - 15:59

Нэхъ жыджэрхэр ягъэлъапIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым ЩэнхабзэмкIэ и фонд Вэрокъуэ Владимир и цIэр зезыхьэм и унафэщI Мэкъуауэ Люазэ республикэм и лъэпкъ щэнхабзэ центрхэм я лIыкIуэхэр зэхуишэсащ.

Подробности... | Просмотрено: 12

20.01.2022 - 09:30

Адыгэхэр къызыхэщ сериалхэр

 Тырку фильмхэр фIыуэ зылъагъухэр къахуэмыгъэсу поплъэ гъатхэпэм и II-м зи япэ Iыхьэхэр утыку кърахьэну «Явуз сулътIан Сэлим» сериалым.

Подробности... | Просмотрено: 16

16.01.2022 - 12:41

Пшыналъэр зэчыр зыхуэхъужа Гуащэкъарэ

Урыс-Кавказ зауэм и гуащIэгъуэм хиубыдащ иджы Къэрэшей-ШэрджэскIэ зэджэ Хьэжрэт Къэбэрдейм и къэунэхугъуэр. «Къэбэрдейр ди IэмыщIэм илъщ, къэбэрдейхэр иджыри илъкъым», - иратхэрт урыс генералхэм...

Подробности... | Просмотрено: 11

16.01.2022 - 10:16

Гукъыдэж къозыт гъэлъэгъуэныгъэ

Иджыблагъэ «Гранд-Кавказ» хьэщIэщым Илъэ­сы­щIэм хуэ­гъэпса гъэлъэгъуэ­ныгъэ къы­щы­зэIуахащ.

Подробности... | Просмотрено: 8

14.01.2022 - 17:30

Псэр зытхьэкъу щIыналъэ

Екатеринбург дэт хьэщIэщ нэхъыфIхэм ящыщу тIум Къэбэрдей-Балъкъэрым теухуа гъэлъэгъуэныгъэ  къыщызэIуахащ.

Подробности... | Просмотрено: 6

14.01.2022 - 13:15

Адыгэ пщащэ цIэрыIуэ

Тырку къэралыгъуэм щыцIэрыIуэ актрисэ Сангу Эльчин иджыблагъэ ита интервьюм зэрыадыгэр щыжиIэм и мызакъуэу, къызыхэкIа лъэпкъым и хабзэ дахэхэм, зыщIапIыкIа гъэсэныгъэм уигъэгушхуэу щытопсэлъыхь...

Подробности... | Просмотрено: 15

13.01.2022 - 17:29

«Пушкиным и картэм» и IуэхукIэ иджыри зэ

2022 гъэм щIышылэм и 1-м щегъэжьауэ «Пушкиным и картэкIэ» зэджэ банк картэм и къэгъэсэбэпыкIэм Iуэхугъуэ зыбжанэ щIэуэ халъхьэнущ.

Подробности... | Просмотрено: 15

13.01.2022 - 09:31

Псэм къыIэпыкI пшыналъэхэр

Апсэ Дианэ Къэрэшей-Шэрджэсым, Черкесск къалэм, щыщщ. Ди республикэм щопсэу, щолажьэ. ЗэрыцIыкIурэ адыгэ макъамэм щIэдэIун фIэфIщ, абы щыщIапIыкIащ унагъуэми, щеджа макъамэ школми. 

Подробности... | Просмотрено: 11

12.01.2022 - 14:41

Пщы Марыхъу теухуа фильм Адыгейм щытрахащ

КъызэднэкI илъэсым и кIэухым иджыри зы адыгэ фильм дунейм къытехьащ.

Подробности... | Просмотрено: 10

11.01.2022 - 17:26

Гупсысэ къызыхэщ сурэтхэр

Адыгэ Республикэм щыщ сурэтыщI Ачмыжь ФатIимэ и IэдакъэщIэкIхэм къыщыгъэлъэгъуащ адыгэ дуней.

Подробности... | Просмотрено: 27

11.01.2022 - 16:22

Хъуромэ теплъэгъуэ

Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым 2022 гъэм и лэжьыгъэр «Хъуромэ романс» гъэлъэгъуэныгъэмкIэ иригъэжьэжащ.

Подробности... | Просмотрено: 8

10.01.2022 - 18:26

Шэгудж Маринэ и макъ гуакIуэр

 Урысейм щIыхь зиIэ, Адыгейм и цIыхубэ артисткэ, опернэ уэрэджыIакIуэ гъуэзэджэ Шэгудж Маринэ и макъ гуакIуэмкIэ дуней псор къыдихьэхащ.

Подробности... | Просмотрено: 8

10.01.2022 - 12:03

Саугъэт нэхъыщхьэр къалъысауэ

Мэхъэчкъалэ и «Россия – моя история» тхыдэ паркым щекIуэкIащ Урысейм щыпсэу лъэпкъхэм я япэ тхылъ фестивалыр. Абы къыщызэIуахащ Тарки-Тау 2020/2021 тхылъ гъэлъэгъуэныгъэр.

Подробности... | Просмотрено: 10

10.01.2022 - 11:30

Сурэт IэрыкIхэр

Налшык дэт Лъэпкъ музейм иджыблагъэ  къыщызэIуахащ «Сурэт IэрыкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ». Абы утыку къыщрахьат данэ  щэкI бгъузэкIэ,  цы, шылэ  IуданэхэмкIэ хэдыкIа  сурэтхэр....

Подробности... | Просмотрено: 8

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ

22.01.2022 - 15:15

ЩIыналъэ унафэщIыр «Россия-24»-м и журналистым йопсалъэ

КъБР-м и Iэтащхьэр «Россия-24» телеканалым и журналистым епсэлъащ щIыналъэм щекIуэкI эпидемиологие щытыкIэр зыхуэдэм щыгъуазэ ищIу.

Подробности... | Просмотрено: 4

Жылагъуэ

22.01.2022 - 14:14

КъызэрымыкIуэ щытыкIэм хуэхьэзырщ

ЩIышылэм и 20-м КъБР-м Узыншагъэр ­хъумэнымкIэ и министерствэм и унэм республикэм коронавирус уз зэрыцIалэр къы­щымыгъэхъунымрэ абы зэрызиубгъум щы­кIэлъыплъынымкIэ и Оперативнэ штабым ­...

Подробности... | Просмотрено: 12

ЗэIущIэхэр

22.01.2022 - 13:13

УФ-м и Правительствэ комиссэм и зэIущIэм

КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ хэтащ видео­зэ­пыщIэныгъэкIэ Правитель­ствэ комиссэм и з­эIущIэу Москва щекIуэкIам.

Подробности... | Просмотрено: 6

ЗэIущIэхэр

22.01.2022 - 12:12

Кавказ Ищхъэрэм и эпидемие щытыкIэр

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIы­кIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Чайкэ Юрий видеконференц мардэм тету иригъэкIуэкIа...

Подробности... | Просмотрено: 7

ЗэIущIэхэр

22.01.2022 - 11:10

ЗэфIэгъэкIыпхъэхэр яубзыху

УФ-м и Правительствэм и Унафэ­щIым и къуэдзэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэр зи нэIэ щIэт Новак Александррэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ лэжьыгъэ IуэхукIэ зэIущIащ.

Подробности... | Просмотрено: 6

Жылагъуэ

22.01.2022 - 10:46

Лъэпкъ щIэныгъэм и къигъэхъуапIэ

Адыгэхэм ящыщу «Мимэ» уэ­рэдыр зэхэзымыха куэд щы­Iэу къыщIэкIынкъым. И къуэрылъху-пхъурылъху ­цIы­кIу­хэр щигъэджэгукIэ, анэш­хуэм куэд дыдэрэ мы пса­­лъэхэр хилъхьэурэ жи­Iэрт:

Подробности... | Просмотрено: 10

Жылагъуэ

21.01.2022 - 18:00

Уи гъащIэ гъуэгур кIыхь ухъу, Борис!

Нобэ илъэс 70 ирикъуа БищIо Борис щыуакъым адыгэбзэр IэщIагъэу къыщыхихам. Дэтхэнэ цIыхуми и къалэн гугъухэм ящыщщ и гъащIэ псор  зэпхауэ щытыну  IэщIагъэ къыхихыныр.

Подробности... | Просмотрено: 18

Жылагъуэ

21.01.2022 - 17:00

Истамбыл си нэгу зэрыщIэтыр

Мы къалэм куэдрэ сыщыIащ, сыщегупсыскIэ япэу си нэгу къыщIыхьэр Ататюрк и сурэтхэмрэ азэн къыщыджэ мэжджытышхуэхэмрэщ.

Подробности... | Просмотрено: 10

Жылагъуэ

21.01.2022 - 16:55

Лыхь жылэ цIыкIу

Истамбыл и гъунэгъу Бейкоз куейм хыхьэ Полонезкёй къуажэ цIыкIум мызэ-мытIэу и гугъу тщIащ ди лъэпкъэгъухэр зэрыдэсым къыхэкIыу.

Подробности... | Просмотрено: 7

Абы дегъэпIейтей

21.01.2022 - 16:44

Уи унэ зыщыгъаси хасэм кIуэ

 Кавказым щыщхэм ятеухуауэ хъыбар мыщхьэпэ къыщыIум деж, зи гугъу ящIыр уи мылъэпкъэгъуми, зыгуэркIэ къуаншэу зыкъыболъытэж.

Подробности... | Просмотрено: 12

Жылагъуэ

21.01.2022 - 16:00

ЗыплъыхьакIуэ къакIуэхэм къахохъуэ

ИлъэсыщIэм ирихьэлIэу КъБР-м щыхьэщIащ турист мин 70-м нэблагъэ.

Подробности... | Просмотрено: 5

Политикэ

21.01.2022 - 15:56

Къэзахъстаным

 ЩIышылэм и 2-7 махуэхэм Къэзахъстаныр зыхэта бэлыхьым зэрыхэхуари щIыхэхуари дэ нэгъэсауэ къытхуэлъагъуну къыщIэкIынкъым, сыту жыпIэмэ, политикэм епха дэтхэнэ Iуэхугъуэми хуэдэу, утыку...

Подробности... | Просмотрено: 7

Жылагъуэ

21.01.2022 - 15:47

ЯщIэнухэр яубзыху

КъБР-м и муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм зи чэзу зэIущIэ щекIуэкIащ.

Подробности... | Просмотрено: 3

Жылагъуэ

21.01.2022 - 15:34

НэхъыфIу щыIэм щагъэгъуазэу

ЩIышылэм и 26-м Мэзкуу къыщызэIуахынущ мэкъумэш хозяйствэхэм я IX урысейпсо зэIущIэ.

Подробности... | Просмотрено: 6

Жылагъуэ

21.01.2022 - 14:15

Сабиипсэр еунэтI

Егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ лэжьыгъэр иджырей Iэмалхэмрэ технологие пэрытхэмрэ зыгъэIурыщIэу езыгъэфIакIуэ егъэджакIуэхэм ящыщщ Нарткъалэ курыт школ № 4-м илъэси 10-м щIигъуауэ щылажьэ Къурмэн Оксанэ...

Подробности... | Просмотрено: 64

Жылагъуэ

20.01.2022 - 19:45

«Транслом»-м и унафэщIхэр КъБР-м и вольфрамым къыщIоупщIэ

ГъущIхэкIхэмкIэ Урысей Федерацэм и «Транслом» IуэхущIапIэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и «Гидрометаллург»-р ищэхуну нэ ирищащ, зэрыжаIэмкIэ.

Подробности... | Просмотрено: 4

Страницы