09.06.2023, 12:30 - Жылагъуэ

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ ягу къыщагъэкIыжащ филологие щIэныгъэхэмкIэ доктор, профессор, Урысейм ит еджапIэ нэхъыщхьэхэм щылажьэ, Америкэм и щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ фIыуэ зылъагъухэм я Зэгухьэныгъэм хэт, Джордж Сорос и цIэр зезыхьэ саугъэтым и лауреат ЩоджэнцIыкIу Нинэ. 

09.06.2023, 12:16 - Литературэ

Сэ си адэр сщIэжыркъым. 

09.06.2023, 12:11 - Литературэ

«Мывэбрум зэ дынэсыжатэмэ, ди унэ дынэсыжа тщыхъунт», - жиIэрт сыт щыгъуи си щэкIуэгъу Тыгъуэн дадэ, Гынгухъущхьэ щакIуэ дыкъыздикIыжым.

07.06.2023, 17:31 - Литературэ

Быным я щIыбагъ къыщыпхуагъазэм деж хьэлъэщ. Иужьрей илъэсипщIым си бын балигъхэр къызэпсалъэркъым, сыкъыщалъхуа махуэм зэзэмызэ къыщащI щыIэщ армыхъу. 

07.06.2023, 12:11 - Жылагъуэ

ЦIыхум и цIэмрэ зищIысымрэ зытет пасэрей картэ цIыкIухэр пхъэм е ятIэм къыхэщIыкIат. 

07.06.2023, 11:04 - Жылагъуэ

Гувэми щIэхми, цIыхур и блэкIам щыхуеплъэкIыж, и лъабжьэхэр къыщитIэщIыж, къызыхэкIар къыщилъыхъуэж зы лъэхъэнэ и гъащIэм къыхохуэ.

05.06.2023, 14:10 - Махуэгъэпс

Мыр, мэкъуауэгъуэм и япэ тхьэмахуэ махуэм хуэзэу, ди къэралым гъэ къэс щагъэлъапIэ мэкъумэшым пыщIа, абы зи гуащIэ езыхьэлIэ  псоми. Апхуэдэхэм ящыщщ, зэрыгурыIуэгъуэщи, агрономхэр, инженерхэр, щIым епха IуэхущIапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я унафэщIхэр, абыхэм щылажьэ цIыху къызэрыгуэкIхэр.    

04.06.2023, 14:57 - Щэнхабзэ

«ТIэкIу укъыкIэрыхуащ, Залинэ, дэ ар зэрытлъагъурэ куэд щIащ» - къызжезыIэни щыIэнщ си къалэмыр къызыхуэсщтар къыщащIэкIэ. 

04.06.2023, 12:55 - Щэнхабзэ

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Кэбэрдей къэрал драмэ театрым иджыблагъэ щрагъэкIуэкIащ тхакIуэ, уса­кIуэ, журналист Хьэх Сэфарбий къызэралъхурэ илъэс ­85-рэ зэрырикъум теухуа фэ­еплъ зэпеуэ.

03.06.2023, 14:10 - Жылагъуэ

УФ-м и Федеральнэ Зэхуэ­сым и Къэрал Думэм ЛэжьыгъэмкIэ, социальнэ политикэмрэ ветеранхэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI Нилов Ярослав я пашэу лIы­кIуэ гуп лэжьыгъэ IуэхукIэ мы махуэхэм Къэбэрдей-­Балъкъэрым щыIэщ.

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
08.06.2023 - 16:58 | 👁 15

Подробности...

Скульптурэм сыт къыджиIэр?

         «Победа» кинотеатрым и щхьэм тет скульптурэм сыт къыджиIэр?!
Щэнхабзэ
07.06.2023 - 18:37 | 👁 24

Подробности...

Тхэныр зи гъащIэ, зи дуней

УФ-м и ТхакIуэхэми и Журналистхэми я зэгухьэныгъэхэм хэт, телевиденэм и лэжьакIуэ, усакIуэ, сценарист, режиссёр Чэнджэщауэ Артур и лэжьыгъэхэм щIэупщIэ яIэщ.
Щэнхабзэ
07.06.2023 - 11:07 | 👁 30

Подробности...

ЗыплъыхьакIуэ нэгузыужь

 Журналистым и лэжьыгъэр шым шэсу зекIуэ ежьэ шум ещхь мэхъу зэзэмызэ.
Щэнхабзэ
06.06.2023 - 13:31 | 👁 17

Подробности...

Адыгэ лъэпкъым и хъугъуэфIыгъуэ

«Пушкиным и картэ» урысейпсо щэнхабзэ проектым и фIыгъэкIэ, КъБКъУ-м и студентхэм накъыгъэм и 30-м Iэмал яIащ «Кабардинка» къэрал академическэ къэфакIуэ ансамблым и концертым еплъыну. 
Щэнхабзэ
05.06.2023 - 15:08 | 👁 15

Подробности...

Макъамэм зэхуешэс

         Налшык къалэм и «Искож» хьэблэм иджыблагъэ къыщызэIуаха Щэнхабзэ зыужьыныгъэмкIэ центрым классикэ макъамэм и концерт щекIуэкIащ.
Щэнхабзэ
04.06.2023 - 14:57 | 👁 26

Подробности...

Радио цIэрыIуэм и вагъуэхэр

«ТIэкIу укъыкIэрыхуащ, Залинэ, дэ ар зэрытлъагъурэ куэд щIащ» - къызжезыIэни щыIэнщ си къалэмыр къызыхуэсщтар къыщащIэкIэ. 
Щэнхабзэ
04.06.2023 - 12:55 | 👁 33

Подробности...

Хьэх Сэфарбий и фэеплъу

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Кэбэрдей къэрал драмэ театрым иджыблагъэ щрагъэкIуэкIащ тхакIуэ, уса­кIуэ, журналист Хьэх Сэфарбий къызэралъхурэ илъэс ­85-рэ зэрырикъум теухуа фэ­еплъ зэпеуэ.
Щэнхабзэ
04.06.2023 - 11:50 | 👁 12

Подробности...

Езым хуэдэхэм йoфIэкI

«Пятница» телеканалым щекIуэкI «Псом нэхърэ нэхъ Iущ» нэтыным хэтащ Налшык щыщ Щэрдан Рэмэзан.
Щэнхабзэ
02.06.2023 - 17:40 | 👁 19

Подробности...

Лъэпкъхэр зэрызэмыщхьырщ зэкъуэзыгъэувэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым и студентхэм лъэпкъ хабзэхэр щагъэлъэгъуащ Пятигорск (Псыхуабэ) къалэм щекIуэкIа «Диалог культур» фестивалым.
Щэнхабзэ
02.06.2023 - 16:37 | 👁 14

Подробности...

ЕгъэджакIуэмрэ унэтIакIуэмрэ я илъэсым траухуэ

«Библиотекэхэм я жэщ» урысейпсо Iуэхум хыхьэу, Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм техникэ, мэкъумэш литературэхэмкIэ и къудамэм щекIуэкI
Щэнхабзэ
02.06.2023 - 15:43 | 👁 23

Подробности...

Санкт-Петербург дэт Эрмитажыр

Санкт-Петербург дэт Эрмитажыр къэрал, художественнэ, щэнхабзэ-тхыдэ музей абрагъуэщ. 
Щэнхабзэ
30.05.2023 - 17:03 | 👁 27

Подробности...

Хамэбзэмрэ анэдэлъхубзэмрэ

 
Щэнхабзэ
30.05.2023 - 15:21 | 👁 17

Подробности...

Пэжыр хуэмурэ зэхокI

  Дунейм щыцIэрыIуэ цIыхушхуэ гуэрым адыгэлъ зэрыщIэтым теухуа къэхутэныгъэхэр сыт хуэдэ зэмани гъэщIэгъуэнщ. Ди фIэщ тщIыну ди жагъуэкъым, ауэ шэчыр щынэхъыби къытхуохуэ.
Щэнхабзэ
28.05.2023 - 10:45 | 👁 31

Подробности...

Къафэм и махуэшхуэ

Къафэм и дунейпсо махуэм и щIыхькIэ, Музыкэ къэрал театрым концерт гукъинэж щитащ къэфакIуэхэм я урысейпсо, дунейпсо зэпеуэхэм пашэ щыхъуа, лъэпкъ къафэхэмкIэ щапхъэу къалъыта «Вагъуэ цIыкIу» сабий...
Щэнхабзэ
26.05.2023 - 16:35 | 👁 38

Подробности...

Актрисэу ущытыныр гухэхъуэщ икIи гугъуехьщ

Дэтхэнэ цIыхуми къыщыщIыр телъыджэу езым екIурщ Хаксли. 
Щэнхабзэ
26.05.2023 - 13:24 | 👁 36

Подробности...

Метрополитен-музейм щахъумэ

Голландие сурэтыщI Iэзэ Рейн ван Рембрандт и лэжьыгъэ нэхъ цIэрыIуэ дыдэщ «Гомер и бюстым бгъэдэт Аристотель» («Аристотель перед бюстом Гомера») сурэтыр. Ар 1653 гъэм ищIащ, Сицилием щыщ меценат...

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Тхыдэ
09.06.2023 - 13:23 | 👁 4

Подробности...

Хэт Кеннеди зыукIар?

Америкэм и Штат Зэгуэтхэм президент хэхыныгъэхэр къыщоблагъэ. Ахэр къэсыным зы илъэсрэ ныкъуэрэ иIэжми, зэныкъуэкъум щIидзакIэу къэплъытэ хъунущ.
Жылагъуэ
09.06.2023 - 12:30 | 👁 9

Подробности...

ЩоджэнцIыкIу Нинэ ягу къагъэкIыж

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ ягу къыщагъэкIыжащ филологие щIэныгъэхэмкIэ доктор, профессор, Урысейм ит еджапIэ нэхъыщхьэхэм щылажьэ, Америкэм и...
Литературэ
09.06.2023 - 12:16 | 👁 9

Подробности...

Анэ дэлъху

Сэ си адэр сщIэжыркъым. 
Литературэ
09.06.2023 - 12:11 | 👁 9

Подробности...

Мывэбру

«Мывэбрум зэ дынэсыжатэмэ, ди унэ дынэсыжа тщыхъунт», - жиIэрт сыт щыгъуи си щэкIуэгъу Тыгъуэн дадэ, Гынгухъущхьэ щакIуэ дыкъыздикIыжым.
Махуэгъэпс
09.06.2023 - 12:07 | 👁 9

Подробности...

НОБЭ

Мэкъуауэгъуэм и 9, мэрем Архивхэм я дунейпсо махуэщ Урысейм и Промышленность псынщIэм и лэжьакIуэхэм я махуэщ
Жылагъуэ
08.06.2023 - 18:56 | 👁 9

Подробности...

Гъуэгу лэжьыгъэхэм пащэ

Бахъсэн щIыналъэм щыщ ХьэтIохъущыкъуей къуажэм Iэпщэм и цIэр зезыхьэ и уэрамыр щызэрагъэпэщыж.
Литературэ
08.06.2023 - 17:03 | 👁 12

Подробности...

Хъыбарым и къарур

                                          Адыгэ хьэщIэщым уихьамэ, дапщэщи зэхэпхынущ хъыбар гъэщIэгъуэн Iэджэ. Апхуэдэ хъыбар зымыщIэ яхэткъым адыгэхэм.
Жылагъуэ
08.06.2023 - 15:27 | 👁 17

Подробности...

Гипофизым елъытар

ЦIыхухэм лъагагъкIэ къахэщхьэхукIхэм щхьэкIэ «иныжь» е «цIыкIужьей» жаIэ.
Литературэ
08.06.2023 - 13:44 | 👁 12

Подробности...

Дунейр псэкIэ зыхэзыщIэ

Бицу Анатолэ хэлъхьэныгъэфI хуищIащ адыгэ литературэм и зыужьыныгъэм, псом хуэмыдэу адыгэ усыгъэм. ИкъукIэ гурыхьщ икIи купщIафIэщ Бицум и IэдакъэщIэкIхэр.
Жылагъуэ
08.06.2023 - 13:44 | 👁 12

Подробности...

Къумхэм я щэхур

         КъэкIыгъэ къулейхэмрэ къуршыпс уэрхэмрэ къадэкIуэу, Кавказым и зы плIанэпэм къум щIыпIэ къыщыунэхуныр дунейм и къэхъугъэ телъыджэхэм ящыщт.
Литературэ
08.06.2023 - 13:00 | 👁 16

Подробности...

Щхьэхуитыныгъэ IэфIыщэ

        «…Зауэр щиухауэ къалъытэ 1864 гъэм иужькIи абы ипэ ита лъэхъэнэми хьэкIувхэм куэду къахыхьат щалъхуа щIыналъэр зыбгынэну хуэмейхэмрэ зэман зэхуэмыд
Жылагъуэ
08.06.2023 - 12:00 | 👁 15

Подробности...

Зи Iэужьыр мыкIуэдыжын

Зи цIэ лIэщIыгъуэхэм щызэIэпахыу, зи Iэужьыр щысэтехыпIэу зэрахьэу гъуэгурыкIуэнухэм ящыщщ къызэралъхурэ илъэс 224-рэ ирикъуа усакIуэшхуэ Пушкин Александр.
Жылагъуэ
08.06.2023 - 11:00 | 👁 17

Подробности...

ЗекIуэлI нэсым и хьэлт

Адыгэм къызэригъэувымкIэ, зекIуэлI нэсыр хьэлэлу, гущIэгъу хэлъу, тхьэмыщкIэм гулъытэ хуищIу щытын хуейт икIи зекIуэм кърихаIамэ, зи Iуэху хуэмыщIауэ псэухэм яхуэгуэшыныр и къалэнт.
Политикэ
08.06.2023 - 09:40 | 👁 11

Подробности...

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

          МафIэсым щызыхъумэ IэнатIэхэм мафIэс къызэрыхъуамкIэ хъыбар  зэрырагъащIэ Iэмалхэр тIууащIэу щытыныр къызэрызэрагъэпэщыну Хабзэр  къэщтэным и IуэхукIэ
Политикэ
08.06.2023 - 09:36 | 👁 9

Подробности...

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

           Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхухэм хъыбар зэрырагъащIэ щIыкIэм, абы зауэ зэпэщIэувэныгъэхэм къыхэкIыу  е а зэпэщIэувэныгъэхэм я Iэужьу  шынагъуэхэр къызэрыкъуэкIамкIэ, апх
Махуэгъэпс
08.06.2023 - 08:03 | 👁 13

Подробности...

НОБЭ

Мэкъуауэгъуэм и 8, махуэку          Хыхэм я дунейпсо махуэщ          Социальнэ лэжьакIуэм и махуэщ

Страницы