25.11.2022, 18:50 - Жылагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и тафэ лъэныкъуэмкIэ уикIыу ищхъэрэкIэ ущыхуэплъэкIэ, къуршыщхьэхэм кIэраупсея пкIэлъей абрагъуэм и теувапIэхэм ещхьу, зыр адрейм елъэгэкIыу къэлъагъуэ Мэзылъэ, ХъупIэ, Къырылъэ, Гуэдзэн шытххэр, адрей хэгъэгухэм яхуэмыдэу, Осетие Ищхъэрэм и щIыналъэм гъунэгъу щызэхуохъу, абы къыдэкIуэуи, тыншу щызэхыбоцIыхукI. 

25.11.2022, 18:13 - Жылагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и школакIуэхэр хэтащ Сабийм и дунейпсо махуэм ирихьэлIэу къызэрагъэпэща «Береги нас, водитель!» акцэм. НыбжьыщIэхэр плакатхэр яIыгъыу ирикIуащ шынагъуэншагъэм ехьэлIа хабзэхэм псори щытет гъуэгум. 

25.11.2022, 17:45 - Тхыдэ

Бабыгу (Бабук) цIэр зэрехьэ КъухьэпIэ Кавказым щежэх псы нэхъ инхэм хабжэ Щхьэгуащэрэ Лабэ ЦIыкIурэ я псы къуэпсхэр зэхэзыгуэшыкI джабащхьэ екIуэкIым. Шытхыщхьэр ТхьэщIы (Тхач) бгым и ижьырабгъу лъэныкъуэмкIэ щыIэщ. 

25.11.2022, 17:04 - Щэнхабзэ

Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм щIыхь зиIэ и художник, УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт, КъШР-м и Iэтащхьэм и деж щылажьэ Жылагъуэ палатэм хэт адыгэ сурэтыщI цIэрыIуэ Хьэгъундокъуэ Мухьэмэд Рэмэзан и къуэр къызэралъхурэ мы махуэхэм илъэс 70 ирокъу. 

24.11.2022, 17:51 - Жылагъуэ

Курыт еджапIэр къэзыухахэм я деж къыщыщIэдзауэ, цIыху щыIэу къыщIэкIынкъым микроскопыр зищIысыр зымыщIэ икIи щIыуэпсым къигъэщI пкъыгъуэ нэрымылъагъухэр къэхутэнымкIэ, ахэр джынымкIэ а Iэмэпсымэм иIэ мыхьэнэр зыхуэдизым щымыгъуазэ.

24.11.2022, 13:58 - Жылагъуэ

«IT дунейм хыхьэн» гупым щыщ Абрэдж Залинэ VK интернет-IухущIапIэм иджыблагъэ къызэригъэпэщу еянэу иригъэкIуэкIа «Бжыгъэрылъанэ зекIуэ» зи фIэщыгъэ щIыналъэ хакатон зэхьэзэхуэм къыщыхэжаныкIащ.

24.11.2022, 12:28 - Жылагъуэ

«ЩIэныгъэ щрагъэгъуэт еджапIэхэр бжыгъэрылъанэм (цифровизация) хуэшэным ехьэлIауэ щыIэ Iэмалхэр» зи фIэщыгъэ XX Урысейпсо Iэнэ хъурейр Краснодар щIыналъэм хыхьэ Сириус къуажэм иджыблагъэ щекIуэкIащ.

23.11.2022, 17:30 - Жылагъуэ

Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тедзапIэм дызыщыгуфIыкIын тхылъ иджыблагъэ къыщыдэкIащ. Псы хуэлIа гъуэгурыкIуэм псы ткIуэпс зэрыIухуэу къызэрыбэдзэуэжым ещхьу, зэгуэр зи макъ къэIуа тхакIуэщIэм и IэдакъэщIэкIым цIыхухэр зэригъэплъыжат, зэригъэпсэлъат, нэхъыщхьэращи, дунейм къыщекIуэкI Iуэхугъуэхэм иригъэгупсысыжат. Тобэ ирехъуи, Тхьэм къыхуигъэфэща гъащIэр нэхъ кIыхьу щытамэ, абы къипсэлъэнумрэ къигупсысынумрэ лъэпкъым и къэухьым фIыуэ зригъэIэтынут, и зэхэщIыкIми зригъэубгъунут. ГъащIэ мащIэми, щIэин дахэ къигъэнащ, зыхуебгъэзэкIыу ухэIэбэху зы хьэлэмэт гуэр къыхэбгъуатэу, цIыху зэхущытыкIэхэм хэлъ зэщымыщхъухэм я жэуап къуиту. Зи гугъу сщIыр литературэ уафэ джабэм вагъуэ лыду къитIысхьэу ар къызэщIэзыгъэбла Къанкъул Заурщ. Илъэс Iэджэ дэкIыжащ ар зэрытхэмытыжрэ, ауэ абы и IэдакъэщIэкIхэм къапих хъуэпсым иджыри уагъэхуабэ, псом хуэмыдэу щIалэгур егъэкIыл, гупсысэ къигъэхъуапIэ мэхъу, литературэм зэуэ щыхиша гъуэгу гъэщIэгъуэн дыдэм къекIуэлIэн лъагъуэ къелъыхъуэ…

23.11.2022, 14:45 - Жылагъуэ

Дыхумэр ирапх гукъыдэжым, гукъэкIыжым, гухэлъым, цIыху щхьэхуэм… Куэдым… куэдым. Щхьэж и хьэл-щэным, игу ирихь гъэгъам, фIыуэ илъагъу зэманым - куэдым трещIыхь цIыхум дыху къыщыхихкIэ. Къапщтэмэ, дыху зэхэзылъхьэхэм телъыджэ гуэру зыхащIэу къыщIэкIынущ мэхэр зэхэзагъэу зэрызэхалъхьэнур. Дыхуми езым и хабзэ, и тхыдэ, и къэгъэщIыкIэ иIэжщ.

23.11.2022, 13:13 - Щэнхабзэ

АР-м, КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ тхакIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ и Iэдакъэ къыщIэкIа «Аиссе» тхыдэ романымкIэ полнометражнэ художественнэ фильм зэрытрахым теухуа хъыбар мызэ-мытIэу ди газетым тетащ.

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
26.11.2022 - 12:05 | 👁 3

Подробности...

Къэралыгъуэм и махуэм и щIыхькIэ

Урысей Федерацэм и Лъэпкъ гвардием и дзэм уэрэдымрэ къафэмкIэ и академическэ ансамблым Налшык и Музыкэ къэрал театрым щэкIуэгъуэм и 20-м псапэ хуэщIэу концерт гукъинэж щитащ, Кавказ Ищхъэрэ
Щэнхабзэ
25.11.2022 - 17:04 | 👁 8

Подробности...

СурэтыщI гъуазджэм и IэпщIэлъапщIэ

Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм щIыхь зиIэ и художник, УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт, КъШР-м и Iэтащхьэм и деж щылажьэ Жылагъуэ палатэм хэт адыгэ сурэтыщI цIэрыIуэ Хьэгъундокъуэ Мухьэмэд...
Щэнхабзэ
23.11.2022 - 16:17 | 👁 13

Подробности...

Тхылъым и етIуанэ гъащIэ

Вэрокъуэ Владимир и цIэр зезыхьэ ЩэнхабзэмкIэ фондым иджыблагъэ утыку къыщрахьащ Къаныкъуэ Саадулэ и Iэдакъэ къыщIэкIа «Девушка из Ленинграда» («Ленинград къикIа хъыджэбз») тхылъыр урысыбзэкIэ.
Щэнхабзэ
23.11.2022 - 15:54 | 👁 14

Подробности...

Адыгэ литературэм и Ашэмэз

Уэрэзей Афлик къызэралъхурэ щэкIуэгъуэм и 23-м илъэс 75-рэ ирокъу Лъэпкъыжьым и нэпкъыжьэр уэрэдыжьщи, Уэрэдыр зи тхьэ лъэпкъыр лъэрытетщ.   Уэрэзей Афлик.
Щэнхабзэ
23.11.2022 - 13:13 | 👁 23

Подробности...

«Графиня Аиссе» фильмыр ягъэлъагъуэ

АР-м, КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ тхакIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ и Iэдакъэ къыщIэкIа «Аиссе» тхыдэ романымкIэ полнометражнэ художественнэ фильм зэрытрахым теухуа хъыбар мызэ-мытIэу ди газетым тетащ.
Щэнхабзэ
22.11.2022 - 16:36 | 👁 12

Подробности...

Хуэдэр зырызщ

 Нобэ зи гугъу фхуэсщIыну щIалэщIэм IэщIагъэ гъэщIэгъуэн иIэщ. ГИТИС-м и «Сценографие» къудамэр къиухауэ ди республикэм исыр Жылэ Къантемыр и закъуэщ.
Щэнхабзэ
22.11.2022 - 13:00 | 👁 16

Подробности...

БлэкIамрэ нобэмрэ зэпащIэу

КъБР-м и архив IуэхущIапIэм къыдигъэкIащ дэфтэрхэр щызэхуэхьэса «Документы свидетельствуют» тхылъ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъум хуагъэпсар.
Щэнхабзэ
20.11.2022 - 10:35 | 👁 12

Подробности...

Ди лъэпкъ фащэхэр - щэнхабзэм и къалащхьэм

Санкт-Петербург и къэрал художественно-промышленнэ ака­демием, Штиглиц Александр и цIэр зезыхьэм, и пэшыш­хуэм щэкIуэгъуэм и 10 лъандэрэ щагъэлъагъуэ Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и художник
Щэнхабзэ
18.11.2022 - 13:26 | 👁 20

Подробности...

Лъэпкъ литературэмрэ журналистикэмрэ зыгъэбей

Журналист, тхакIуэ, Адыгэ Республикэм щэнхабзэмкI
Щэнхабзэ
17.11.2022 - 14:41 | 👁 13

Подробности...

Латиныбзэр и лъабжьэу

Тыркум хыхьэ Бурсэ къалэм иджыблагъэ щызэхэтащ «Тырку дунейм щызекIуэну зы алыфбей зэхэлъхьэным теухуа зэхуэс».
Щэнхабзэ
14.11.2022 - 16:58 | 👁 17

Подробности...

«Зэманым и псыежэх»

Ар и фIэщыгъэу Санкт-Петербург и къэрал художественно-промышленнэ академие Штиглиц А. Л.
Щэнхабзэ
14.11.2022 - 12:55 | 👁 12

Подробности...

Телефон хабзэншагъэ

«Фаббинг» псалъэр, зэрыжаIэмкIэ, 2012 гъэ лъандэрэ цIыхубэм яIурылъщ. КъызытехъукIар «телефон» псалъэмрэ «къыпфIэмыIуэхун» мыхьэнэмрэщ.
Щэнхабзэ
13.11.2022 - 16:44 | 👁 26

Подробности...

Бзэм и псэр - щIэблэрщ

Фызэрыщыгъуазэщи, «Си бзэ - си псэ, си дуней» хэгъэгупсо зэпеуэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэхэмрэ къуа­жэхэмрэ чэзууэ щокIуэкI.
Щэнхабзэ
13.11.2022 - 15:06 | 👁 17

Подробности...

Шорэ Туркан и вагъуэ

Тырку кином, театрым я актрисэ цIэ­рыIуэ, адыгэ бзылъхугъэ екIу Шорэ Туркан и ныбжьыр щэкIуэгъуэм и 13-м илъэс 75-рэ ирокъу. Зи щIалэгъуэм дахэу щытар, сыт хуэдэ ныбжь нэсми, дахэу къонэж. 
Щэнхабзэ
10.11.2022 - 13:36 | 👁 22

Подробности...

Метрополитен музейм адыгэ фащэ щахъумэ

Дуней псом и музей нэхъ ин дыдэхэм ящыщ Метрополитен музейм (The Metropolitan Museum of Art) щахъумэ адыгэ бзылъхугъэ цIэрыIуэ ЩэрэлIокъуэ - Натырбэ ФатIимэ и фащэр.
Щэнхабзэ
09.11.2022 - 16:43 | 👁 30

Подробности...

Пианист цIэрыIуэхэр

Пианинэ еуэным щыхуагъасэ школхэр Урысейм къыщыунэхуауэ щытащ илъэс 200 хуэдэ ипэкIэ, европейхэм ейхэм нэхърэ зыкъомкIэ нэхъ гувауэ.

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ
27.11.2022 - 10:10 | 👁 3

Подробности...

Быным къару яхэзылъхьэ гурыщIэ

КъыпхуэмыIуэтэным хуэдиз мыхьэнэ инрэ гурыщIэ абра­гъуэрэ къызэщIэзыубыдэ псалъэу щыIэр а зыращ: хьэрфышхуэ защIэкIэ дапщэщи ­птхыну зыхуэфащэ АНЭ псалъэращ.
Жылагъуэ
27.11.2022 - 09:07 | 👁 3

Подробности...

Жьэгу мафIэм хуэдэу хуабэ лъагъуныгъэ

Пщэдей, щэкIуэгъуэм и 27-м, ди къэралым щагъэлъапIэ Анэм и махуэр. «Махуэрыбжэм къы­хэгъэбелджылыкIахэм я нэхъыщхьэ дыдэщ Анэм и махуэр», - жысIэми сыщымыуэну къысщохъу, сыту жыпIэмэ анэращ псори...
Литературэ
26.11.2022 - 11:38 | 👁 12

Подробности...

Жэбагъы теухуа хъыбархэр

Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыб­лагъэ къыщыдэкIащ Къэзанокъуэ Жэбагъы теухуа тхы­лъыщIэ.
Политикэ
26.11.2022 - 10:00 | 👁 5

Подробности...

Къэрал унафэр даIыгъыу

Урысей Федерацэм Украинэм щригъэкIуэкI дзэ операцэ хэ­-хар зэрыдаIыгъыр щэкIуэ­-гъуэм и 25-м Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщагъэлъэгъуащ. Абы теухуа пэкIу Налшык ще­кIуэкIащ.
Политикэ
26.11.2022 - 09:33 | 👁 7

Подробности...

Пщэрылъхэр ягъэбелджылы

Дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и унэм щекIуэкIащ гъэзэщIакIуэ IэнатIэм и зи чэзу зэIущIэ. Ар иригъэкIуэкIащ Прави­тельствэм и УнафэщI Мусуков Алий.
Тхыдэ
25.11.2022 - 20:15 | 👁 21

Подробности...

Пащтыхь гуащэр къыдихьэхат

ГъащIэм цIыху куэд ирегъэувэ щытыкIэ хьэлъэхэм. Псом хуэмыдэу зауэхэр щекIуэкIкIэ. Языныкъуэхэм деж ухэкIуэдэным иIэжыр зы мэскъалщ.
ЩIалэгъуэ
25.11.2022 - 19:43 | 👁 3

Подробности...

ЩIалэгъуалэр зэхуашэс

Куба къуажэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм щекIуэкIащ Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ жылагъуэхэм я щIалэгъуалэ зэIущIэ.
Жылагъуэ
25.11.2022 - 19:20 | 👁 6

Подробности...

ЛэжьакIуэ нэхъыфIхэр ягъэпажэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру щыIэ, полицэм и генерал-лейтенант Павлов Василий ехъуэхъуащ дамыгъэ лъапIэхэр зыхуагъэфэща я лэжьакIуэхэм. 
Жылагъуэ
25.11.2022 - 18:50 | 👁 23

Подробности...

Дзэ-Куржы гъуэгу цIэрыIуэмкIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и тафэ лъэныкъуэмкIэ уикIыу ищхъэрэкIэ ущыхуэплъэкIэ, къуршыщхьэхэм кIэраупсея пкIэлъей абрагъуэм и теувапIэхэм ещхьу, зыр адрейм елъэгэкIыу къэлъагъуэ Мэзылъэ, ХъупIэ, Къырылъэ...
Жылагъуэ
25.11.2022 - 18:40 | 👁 6

Подробности...

Гурэ псэкIэ

Щхьэлыкъуэ къуажэм дэт школ №1-м къегъэщIылIа сабий садым илъэс куэд хъуауэ и унафэщIщ Иуан Агнессэ. Сабийм и деж щыпхь жэуапым нэхъ ин щыIэкъым.
Жылагъуэ
25.11.2022 - 18:13 | 👁 12

Подробности...

Сакъын зэрыхуейр ягу къагъэкIыж

Къэбэрдей-Балъкъэрым и школакIуэхэр хэтащ Сабийм и дунейпсо махуэм ирихьэлIэу къызэрагъэпэща «Береги нас, водитель!» акцэм. НыбжьыщIэхэр плакатхэр яIыгъыу ирикIуащ шынагъуэншагъэм ехьэлIа хабзэхэм...
Тхыдэ
25.11.2022 - 17:45 | 👁 22

Подробности...

Ажэжьбэкъу бгыжь дыкъуакъуэ

Бабыгу (Бабук) цIэр зэрехьэ КъухьэпIэ Кавказым щежэх псы нэхъ инхэм хабжэ Щхьэгуащэрэ Лабэ ЦIыкIурэ я псы къуэпсхэр зэхэзыгуэшыкI джабащхьэ екIуэкIым. Шытхыщхьэр ТхьэщIы (Тхач) бгым и ижьырабгъу...
Жылагъуэ
25.11.2022 - 16:59 | 👁 16

Подробности...

Псалъэр къыщобэкIым деж

«Адыгэ псалъэ» газетыр унагъуэкIэ къыщытIэрымыхьэу щыщыта далэ си гъащIэм хэтауэ къысхуэщIэжыркъым. АдыгэбзэкIэ дунейм къытехьэ газет закъуэм сыт къытемыхуэми, ди нэхъыжьхэм гъэщIэгъуэн къащыхъурт,...
Абы дегъэпIейтей
25.11.2022 - 16:55 | 👁 3

Подробности...

Блым язщ

Жызумей хадэхэр къыщагъэщIэрэщIэжын хуейуэ Урысей Правительствэм къигъэлъэгъуахэм яхэхуащ ди республикэр.
Жылагъуэ
25.11.2022 - 15:30 | 👁 9

Подробности...

Лэжьыгъэм пащэ

Налшык и лъэс зекIуапIэхэр зыхуей хуэгъэзэным ехьэлIа лэжьыгъэхэм пащэ.
Махуэгъэпс
25.11.2022 - 15:20 | 👁 7

Подробности...

НОБЭ

ЦIыхубзхэм залымыгъэ якIэлъызехьэным пэщIэтыным и дунейпсо махуэщ. ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм 1999 гъэм дыгъэгъазэм и 17-м къищта унафэмкIэ ягъэуващ ар.

Страницы