26.02.2024, 12:00 - ЩIалэгъуэ

КъухьэпIэ Кавказым и псы нэхъ ин дыдэхэм ящыщщ Лабэ. Абы и тIуащIэхэу Лабэшхуэрэ Лабэ ЦIыкIурэ зыдэтхэр щIыпIаплъэхэм къызэрагъэунэхурэ куэд щIащ.

25.02.2024, 14:13 - Спорт

Ди къэралым и къалащхьэм иджыблагъэ щекIуэкIащ пауэрлифтингымкIэ дунейпсо зэ­хьэ­зэхуэ, «ЩIымахуэ Мэзкуу» фIащауэ. Абы хэтащ Урысейм и спортсмен 300-м нэблагъэ.

25.02.2024, 10:11 - Жылагъуэ

«Урысей географие зэгу­хьэныгъэм» хыхьэ «Альтаир» ныбжьыщIэ хасэм илъэс къэс къызэригъэпэщ щIымахуэ зекIуэхэм ящыщщ иджы­благъэ щIалэгъуалэм кърахьэлIа пэхуэщIэр (проек­-тыр).

24.02.2024, 12:05 - Тхыдэ

Дунейпсо тхыдэм и напэкIуэцIхэр гъэнщIащ зи мыхьэнэкIи купщIэкIи зэмылIэужьыгъуэу щыт Iуэхугъуэ куэдкIэ. Абы къыщыгъэлъэ­гъуа къэхъукъащIэхэм я нэхъыбапIэр епхащ цIыхубэм (е цIыху щхьэхуэм) зэрахьа лIыгъэм, яхэлъа хахуагъэм.

24.02.2024, 10:03 - Жылагъуэ

ЛIыхъужьыгъэ нэсрэ ха­хуагъэ инрэ зыхэлъ, захуа­гъэмрэ пэжымрэ зи гъуэгугъэлъагъуэ икIи абыхэм я телъ­хьэ лъэпкъ уардэущ а­дыгэхэр дуней псом игъа­щIэми къызэрыщацIыхур. Лъэпкъыр зэрыщыIэрэ гъуэгуанэшхуэ къикIуащ, гугъу­ехьрэ гуауэ куэдрэ игъэващ, иIащ дэрэжэгъуэ щигъуэт, гуфIэгъуэшхуэм щызэщIищтэ зэманхэри.

23.02.2024, 13:59 - Жылагъуэ

Хэкум и хъумакIуэм и махуэм ирихьэлIэу, къэралым и щIыналъэ псоми щызэхашэ зэIущIэ, зэпеуэ, гъэлъэгъуэныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэр. Абыхэм ящыщ зыуэ Налшык щекIуэкIащ зауэлI-интернационалистхэм яхуэгъэза пшыхь гукъинэж. 

23.02.2024, 12:58 - Жылагъуэ

«Антарес» центрым и пщIантIэм егъэджэныгъэм епха IуэхущIапIэу республикэм ­итхэм ­автобусыщIэу 11 щратащ. Ахэр яIэрыхьащ Налшык, Прохладнэ, Дзэ­лыкъуэ, Тэрч, Iуащхьэмахуэ щIы­на­лъэ­хэм я школхэм.

23.02.2024, 11:57 - Жылагъуэ

«Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ школыщIэ къыщызэIуаха Прохладнэ, Сэрмакъ къуажэхэм щыпсэухэм ехъуэхъуащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек. 

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
07.01.2024 - 17:49 | 👁 167

Подробности...

Самарэ и уэрам театрыр ди хьэщIэщ

Налшык къалэм Абхъазым и утым мы махуэхэм Самарэ къикIа «Пластилиновый дождь» уэрам театрым щигъэлъэгъуащ «Белые сны», «Хранитель времени» перфомансхэр.
Щэнхабзэ
06.01.2024 - 13:04 | 👁 197

Подробности...

ЩIымахуэ сурэтхэр

Налшык къалэм зегъэужьынымкIэ "Платформа" институтым къыхилъхьащ Къэбэрдей-Балкъэрым щыпсэухэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ Налшык къалэм щIымахуэм щызытрагъэха сурэтхэр Къэбэрдей уэрамым и лъэс зекIуапIэм...
Щэнхабзэ
05.01.2024 - 10:05 | 👁 71

Подробности...

Балигъхэри сабийхэри фрагъэблагъэ

«Парк столетия» зыгъэпсэхупIэм хыхьэу яухуа гъуазджэ галереем IэпщIэлъапщIэхэм ИлъэсыщIэ зыгъэпсэхугъуэ махуэхэм балигъхэмрэ сабийхэмрэ папщIэ мастер-классхэр щат. 
Щэнхабзэ
04.01.2024 - 12:23 | 👁 153

Подробности...

ИлъэсыщIэ кинохэр ягъэлъагъуэ

ИлъэсыщIэ зыгъэпсэхугъуэ махуэхэм пщыхьэщхьэм сыхьэт I9-м щIидзэу Къуэныкъуей уэрамым щаухуа «Курортнэ» зыгъэпсэхупIэм и киногъэлъэгъуапIэм ИлъэсыщIэ кинохэр щагъэлъагъуэ.
Щэнхабзэ
03.01.2024 - 15:05 | 👁 83

Подробности...

Тхылъ емыджэр щоуэ

ЗэрыбкIэ къэщыпа хьэрфым пщIэ хуэзыщI дэтхэнэ цIыхуми шэч къытрихьэн хуейкъым тхылъым и мыхьэнэр зэрыабрагъуэм.
Щэнхабзэ
03.01.2024 - 14:29 | 👁 166

Подробности...

ИлъэсыщIэ нэгузыужь зэхыхьэхэр

Дыгъэгъазэм и иужьрей махуэхэм ирагъэжьа ИлъэсыщIэ нэгузыужь зэхыхьэхэм иджыри пащэ. Ахэр къызэригъэпэщащ Налшык къалэ администрацэм.
Щэнхабзэ
28.12.2023 - 14:59 | 👁 74

Подробности...

Зы цIыхум и зэфIэкI

Къэфэным дихьэххэм Ульбашев Мутай и цIэр фIыуэ ящIэ, ди щIыналъэм и къафэ гъуазджэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщщи.
Щэнхабзэ
28.12.2023 - 13:45 | 👁 77

Подробности...

Лъэпкъ хабзэр – утыкум

Адыгэ Республикэм и къэрал филармонием и концерт зэгухьэныгъэм япэу щагъэлъэгъуащ ЦIыхубэ къафэхэмкIэ «Налмэс» къэрал академическэ ансамблым и «Адыгэ цIыхубэ хьэгъуэлIыгъуэ» спектаклыр.
Щэнхабзэ
27.12.2023 - 17:11 | 👁 86

Подробности...

Лъэпкъыр зэрыгушхуэ уэрэджыIакIуэ

Дыгъэгъазэм къыщалъхуа махуэр егъэлъапIэ псоми фIыуэ тлъагъу артист, лъэпкъыр зэрыгушхуэ уэрэджыIакIуэ Нэхущ Чэрим.
Щэнхабзэ
27.12.2023 - 15:07 | 👁 131

Подробности...

IэпщIэлъапщIэхэм я лэжьыгъэхэр

Налшык къалэм и Курзалым къыщызэIуахащ «Арт-эль» фестивалыр. Абы хыхьэу къызэрагъэпэщащ КъБР-м и IэпщIэлъапщIэхэм я зэгухьэныгъэм хэтхэм я япэ выставкэр.
Щэнхабзэ
27.12.2023 - 12:02 | 👁 61

Подробности...

ЯтIэ гъэжьам къыхэщIыкIа лэжьыгъэхэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ къызэIуаха «Сквер 100-летия» зыгъэпсэхупIэм хыхьэу яухуа гъуазджэ галереем щокIуэкI «Движение формы» гъэлъэгъуэныгъэр.
Щэнхабзэ
26.12.2023 - 18:17 | 👁 122

Подробности...

Чувашхэм я зэхыхьэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэхэр хэтащ Чебоксары къалэм дэт Чуваш драмэ театрым чуваш лъэпкъым и зэхуэсышхуэ щекIуэкIам.
Щэнхабзэ
26.12.2023 - 10:16 | 👁 49

Подробности...

Кавказым и сурэтыщI

Яхиханов Рустам Шэшэн республикэм щIыхь зиIэ и сурэтыщIщ, 1986 гъэм Грозный къалэм дунейм къыщытехьащ.
Щэнхабзэ
25.12.2023 - 14:00 | 👁 52

Подробности...

Шынэн зэрыщигъэту, гъуэгум тогъуэщыкI

      Мисрий Зуннун и цIэу дин щIэныгъэлIышхуэ псэуащ, телъыджэ куэд далъэгъуауэ, псалъэ шэрыуэхэр къызэринэкIауэ.
Щэнхабзэ
24.12.2023 - 11:00 | 👁 126

Подробности...

Жылагъуэ Iуэхухэм хуэжыджэрхэр

Вэрокъуэ Владимир и цIэр зезыхьэ ЩэнхабзэмкIэ фондым щагъэлъэпIащ илъэсым ­къриубыдэу щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ я лэжьа­кIуэхэу ехъулIэныгъэ зиIахэр. 
Щэнхабзэ
21.12.2023 - 09:32 | 👁 137

Подробности...

Зым и нурым адрейр фагъуэ имыщIу

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и къежьапIэм деж щытахэм, псыпэр езышэжьахэм яхэтащ Сонэ Мухьэрбий.

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Литературэ
21.02.2024 - 14:47 | 👁 34

Подробности...

ГъащIэ теплъэгъуэхэр

Зэныбжьэгъухэр
Литературэ
21.02.2024 - 14:31 | 👁 30

Подробности...

Абрэдж Залымхъан и хъыбар

Пащтыхьым Кавказым щригъэкIуэкIыу щыта политикэр ямыдэу лъэпкъ куэдым я лIыкIуэхэр пасэм щыгъуэ абрэджу ежьэжу, пащтыхьымрэ абы и IуэхутхьэбзащIэ генералхэмрэ я бийуэ къэуву щытащ. 
Спорт
21.02.2024 - 12:30 | 👁 24

Подробности...

СпортымкIэ министрхэм я зэхуэс

 
Спорт
21.02.2024 - 11:18 | 👁 27

Подробности...

Уфа медаль пщыкIуз кърах

Башкирием и щыхьэр Уфа зэраухуэрэ илъэс 450-рэ зэрырикъур ягъэлъапIэу иджыблагъэ а къалэм щекIуэкIащ каратэмкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ.
ЗэIущIэхэр
21.02.2024 - 10:01 | 👁 30

Подробности...

Туризмэм гулъытэ хэха егъуэт

Къэралым и туризмэм зегъэужьыным хуэгъэпса, зэрыхудачых хабзэм тету щIыхуэхэр а IэнатIэм щылажьэхэм зэрырат къэрал программэм сом зы мелард дызэрыт илъэсым дыщIагъужынущ.
Махуэгъэпс
21.02.2024 - 07:48 | 👁 31

Подробности...

НОБЭ

Мазаем и 21, бэрэжьей          Анэдэлъхубзэм и дунейпсо махуэщ
Жылагъуэ
20.02.2024 - 16:21 | 👁 72

Подробности...

ГъуэгуфIхэм къахохъуэ

Шэджэм щIыналъэм хыхьэ Шэджэм ЕтIуанэ къуажэмрэ «Шэджэм цIыкIу» хьэблэмрэ я зэхуакум дэлъ, километри 3,5-рэ зи кIыхьагъ автомобиль гъуэгур иджырей мардэм къитIасэу зэрагъэпэщыжынущ.
Тхыдэ
20.02.2024 - 15:20 | 👁 29

Подробности...

Хьэтагъ и мэз

Лэскэн псыхъуэм удэкIауэ Алагир ущыкIуэкIэ, Суадаг къуажэм пэмыжыжьэу мэз хъурей цIыкIу ухуозэ. Осетинхэр абы Хьэтагъ и мэзкIэ йоджэ.
Жылагъуэ
20.02.2024 - 14:17 | 👁 51

Подробности...

Адыгэ тхыдэм теухуа къэхутэныгъэшхуэ

Вэрокъуэ Владимир и цIэр зезыхьэ Щэнхабзэ фондым пшыхь гъэщIэгъуэн щекIуэкIащ «Тхылъ еджэ Налшык» пэхуэщIэм хыхьэу.
Жылагъуэ
20.02.2024 - 11:44 | 👁 30

Подробности...

И ныбжьми, жылагъуэм щиубыд увыпIэми емылъытауэ

Узыншагъэр хъумэнымкIэ дунейпсо зэгухьэныгъэр зыгъэгузавэ узыфэ зэрыцIалэ зыбжанэ щыIэщ. Абыхэм ящыщщ дуней псор зэлъэзыщIыса СПИД узыфэр.
Махуэгъэпс
20.02.2024 - 11:18 | 👁 26

Подробности...

НОБЭ

Мазаем и 20, гъубж
Жылагъуэ
20.02.2024 - 11:18 | 👁 36

Подробности...

Къулей «тхьэмыщкIэхэр»

Унагъуэ Iуэхутхьэбзэхэр щащIэ IэнатIэм хуэарэзы къэгъуэтыгъуейщ. Ар щхьэусыгъуэ зыбжанэм къыхокI.
Жылагъуэ
20.02.2024 - 11:18 | 👁 35

Подробности...

Уи кхъащхьэр дэнэ щыIэ, си адэ?

Зи щхьэм пщIэ хуэзыщIыж дэтхэнэми ищIэн хуейщ къызыхэкIа лъэпкъыр, ицIыхупхъэщ абы и нэхъыжьыфIхэр.
Спорт
20.02.2024 - 10:30 | 👁 29

Подробности...

Я зэфIэкIыр Рузэ щагъэлъэгъуэнущ

Налшык къалэм и «Гладиатор» спорт комплексым иджыблагъэ щекIуэкIащ Олимп джэгухэм хыхьэ тхэквондо лIэужьыгъуэмкIэ (ВТФ) КИФЩI-м пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ.
Спорт
20.02.2024 - 09:58 | 👁 26

Подробности...

Ласицкене Марие и текIуэныгъэщIэ

СССР-м щIыхь зиIэ и тренер Алексеев Виктор и фэеплъ урысейпсо зэхьэзэхуэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Санкт-Петербург къалэм.
Жылагъуэ
20.02.2024 - 09:00 | 👁 23

Подробности...

Афганистаным щыIахэм я щIыхькIэ

Советыдзэхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ илъэс 35-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ иджыблагъэ Налшык къалэм щызэхашат Iэпщэрыбанэ зауэ спорт лIэужьыгъуэмкIэ зэхьэзэхуэ зэIуха.

Страницы