07.07.2022, 14:41 - Щэнхабзэ

 

Макъамэу зыхэпщIэфынущ тхьэмпэм я щхъыщхъ макъри, уэшхри, толъкъунри, цIырцIырхэмрэ пкIауэхэмрэ я макъри, бзум и уэрэдри… Дунейр къызэрыунэхурэ цIыхум къыдэгъуэгурыкIуэ макъщ ахэр. Дауи, макъхэр зэхуэмыдэу зыхещIэ цIыхум. Уафэгъуагъуэ уэшхым игъэгузавэмэ, бзухэм я бзэрабзэ макъым гупсэхугъуэ кърет.

07.07.2022, 10:35 - Жылагъуэ

«Шым уришэсыну, бгылъэ щIыпIэхэмрэ мэз Iувхэмрэ кърищыпкIухьыну цейм къыпэхъун щыIэкъым. ПщампIэ зытемылъ, зи бгъэр зэгуэха фэилъхьэгъуэр бгым деж зэв щохъуж, ауэ зауэм урихэтыфын хуэдэу абы Iэпкълъэпкъыр имыкъузу щытщ: Iэщхьэхэр быхъущ, кIэщIщ. Цейр адрейхэм къахэзыгъэщыр данэ кIапсэ псыгъуэкIэ къадыхь бгъэгущталъэхэрщ.

06.07.2022, 17:20 - Литературэ

Iуэтэж

ЗэрыджэкъуэкIэ зэджэ къуэ кIуэцIым куэд лъандэрэ зы бажэжь цIыкIу щыпсэурт. Бажэ псори хьилэшыщ, дырийпсырийщ, пцIыIуэпцIышэщ. Ауэ мыр зыми хуэмыдэжу бзаджэт, езым нэхърэ нэхъ къарууншэхэр щIигъэIэрт.

06.07.2022, 16:05 - Жылагъуэ

УФ-м и Президент Путин Владимир мы махуэхэм хэIущыIу зэрищIамкIэ, къэкIуэну гъэр ЕгъэджакIуэмрэ унэтIакIуэмрэ я илъэсу щыщытынущ ди къэралым. 

06.07.2022, 14:56 - Литературэ

Аранэ - къуршым и нэхъ лъагапIэ дыдэ, бгы лъагэм и щыгу. 
Бгыжьэ - бгы дурэш зэв. «Бгыжьэм и лъабжьэр кIыхьу, кууэ щIэупщIыкIат». (Шортэн Аскэрбий, «Бгырысхэр»). 
БгыщIэ - бгы лъапэ.

06.07.2022, 13:52 - Щэнхабзэ

 Ди щIыналъэм нэхъ IэпэIэсэу исхэм ящыщщ УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт Мэстафэ Вячеслав.

06.07.2022, 12:49 - ЩIалэгъуэ

Ди адэ шыпхъум и къуэ нэхъыжь Уэлджыр Зауррэ сэрэ Адыгейм и ипщэ лъэныкъуэмкIэ дыкIуат.

06.07.2022, 11:47 - Жылагъуэ

Пщэдджыжьым автобусым сису лэжьапIэм сыкIуэрт. 

06.07.2022, 10:44 - Жылагъуэ

Бзылъхугъэхэр дунейм и телъыджэ еянэу къэзылъытэхэр щыIэщ. Унагъуэ жьэгур хъумэным, гурыщIэ къабзэхэм, щабагъэм къыхуигъэщIауэ щытми, дуней псом тет цIыхубзхэр зэщхькъым, умыгъэщIэгъуэнкIэ плъэмыкIыуи къаруушхуэ зыбгъэдэлъхэр абыхэм яхэтщ.

04.07.2022, 17:55 - ЩIалэгъуэ

ГъащIэ теплъэгъуэ

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
15.06.2022 - 14:35 | 👁 11

Подробности...

Нэчыхь

«ФIы лъагъуныгъэр псэм и лъащIэщ», - Лермонтов Михаил.
Щэнхабзэ
15.06.2022 - 13:00 | 👁 13

Подробности...

Ди хэкуэгъу цIэрыIуэ

Санкт-Петербург живописымкIэ, скульптурэмрэ архитектурэмкIэ Репиным и цIэр зезыхьэ и Академием щагъэлъэгъуащ.ХудожествэхэмкIэ Урысей Академием хэт, Санкт-Петербург щыпсэу икIи щылажьэ СэвкIуий Хьэмид...
Щэнхабзэ
13.06.2022 - 12:28 | 👁 8

Подробности...

Зи псэ хуабагъэмкIэ щIэблэм ядэгуашэхэр

Мы гъэм епщыкIуиянэу ди къэралым щокIуэкI сабийхэм щIэныгъэ гуэдзэн езыт егъэджакIуэхэм я зэ­пеуэ.
Щэнхабзэ
12.06.2022 - 11:35 | 👁 15

Подробности...

Кинофестивалыр къызэIуах

КъБР-м и Музыкэ къэрал теат­рым мэкъуауэгъуэм и 8-м къы­щызэIуахащ «Къэбэрдей-Балъкъэрыр - илъэси 100» еб­ланэ дунейпсо кинофестивалыр, республикэм и къэралы­гъуэр къы­зэрыунэхурэ илъэси 100...
Щэнхабзэ
10.06.2022 - 17:57 | 👁 13

Подробности...

Адыгэ къафэм и гуащэ

Дэтхэнэ зы лъэпкъми, ар хэтми кърипцIыхуу езым и лъэпкъ фащэ зэриIэжым ещхьыркъабзэу, иIэжщ и уэрэди, и пшыналъи. Ахэр къэзыгъэщI, музыкэр зи IэдакъэщIэкI композиторхэм, пшыналъэхэр, макъамэ...
Щэнхабзэ
10.06.2022 - 17:55 | 👁 22

Подробности...

Иджыри зы зэгурыIуэныгъэ

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щIэныгъэрэ егъэджэныгъэ IуэхукIэ зэрызэдэлэжьэнум теухуа зэгурыIуэныгъэ иджыблагъэ ирищIылIащ академик Петровский Бор
Щэнхабзэ
10.06.2022 - 17:55 | 👁 10

Подробности...

Лъостэхъанрэ Хьудрэ

Зи IэфIыр зэи щIэмыкI уэрэдыжьхэм я бзэм тхьэкIумэр зэригъафIэм нэмыщI, лъабжьэ яхуэхъуа хъыбархэми Iэнкуну укъагъанэ.
Щэнхабзэ
10.06.2022 - 16:14 | 👁 12

Подробности...

IэщIагъэ дахэм и Iэужьхэр

Урысейм щыпсэу лъэпкъхэм я щэнхабзэ щIэинхэр хъумэным и илъэсым хыхьэу, ПащIэ Бэчмырзэ и цIэр зезыхьэ республикэ Сабий библиотекэм щрагъэкIуэкIащ «Национальный женский головной убор» мастер
Щэнхабзэ
09.06.2022 - 16:12 | 👁 24

Подробности...

«Гу щIэращIэхэр» зыгъэщIэращIэ

Бзылъхугъэм Iуэху куэд зэдехь: унагъуэ, лэжьыгъэ, щIэныгъэ, IэщIагъэ, бын. 
Щэнхабзэ
09.06.2022 - 15:07 | 👁 15

Подробности...

Урысейм иран фильмхэр къыщагъэлъэгъуэнущ

Иранымрэ Урысеймрэ щэнхабзэ зэгурыIуэныгъэ зэращIылIащ урысей телевиденэм а къэралым щыщ режиссерхэм ягъэува фильмхэр къызэрыщагъэлъэгъуэнумкIэ.
Щэнхабзэ
08.06.2022 - 16:00 | 👁 9

Подробности...

Адыгэшым и дэфтэрхэр зыхуей хуагъазэ

 Шы гъэхъунымкIэ урысейпсо щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым хабзэкIэ иIыгъ интернет хэщIапIэм адыгэшым теухуа напэкIуэцI щхьэхуэ къыщызэIуахащ.
Щэнхабзэ
07.06.2022 - 19:42 | 👁 33

Подробности...

Гур хэзыгъахъуэ IэщIагъэ

         Дзэлыкъуэ районым хыхьэ Дзэлыкъуэдэс къуажэм щыщщ адыгэ бзылъхугъэхэм я лъэпкъ IэщIагъэхэм  пэгъунэгъу зыхуэзыщIыжа Джатэ Мадинэ.
Щэнхабзэ
07.06.2022 - 16:57 | 👁 17

Подробности...

«Ашэмэз и бжьамийм» къахуоджэ

Республикэм и Сабий библиотекэ ПащIэ Бэчмырзэ и цIэр зезыхьэм щрагъэкIуэкIащ «Нарт хъыбархэр» пшыхьыр, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэралыгъуэр илъэси I00 зэрырикъум хуагъэхьэзырар.
Щэнхабзэ
07.06.2022 - 10:35 | 👁 21

Подробности...

Дунейпсо тхылъ гъэлъэгъуэныгъэ

Хьэрып Эмиратхэм  я къалащхьэ  Абу-Даби   щекIуэкIа дунейпсо тхылъ гъэлъэгъуэныгъэм ди республикэм и лIыкIуэу хэтащ «Горянка» газетым и редактор нэхъыщхьэ, «Жан» зэгухьэныгъэм и унафэщI, ус
Щэнхабзэ
06.06.2022 - 19:17 | 👁 13

Подробности...

ДжэгуакIуэхэр

«Сэ къэрабгъэр зы псалъэкIэ хахуэ, хэкум и хъумакIуэ сощIыф, дыгъум и хьэлыр зыхызогъэн; си пащхьэ къиувэфынукъым цIыху бзаджэр; сэ цIыхугъэншагъэм, икIагъэм срабийщ…».
Щэнхабзэ
06.06.2022 - 16:16 | 👁 16

Подробности...

Лъэпкъ къафэхэм ящыщ

Нысашэ-ХьэкIуашэ: егъэлеяуэ хьэгъуэлIыгъуэшхуэщ.

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Махуэгъэпс
04.07.2022 - 14:10 | 👁 9

Подробности...

Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ США-м и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ. 1776 гъэм Iэ традзащ США-р зыми и унафэ зэрыщIэмытыр щIэзыгъэбыдэ Декларацэм.
Жылагъуэ
03.07.2022 - 13:47 | 👁 7

Подробности...

ГъащIэ узыншэм хуаущий

КъБР-м щыIэ МВД-м Наркотик­хэм кIэлъыплъынымкIэ и управ­ленэм и лэжьакIуэхэм профилактикэ Iуэху щрагъэ­кIуэкIащ Уры­сей ФСИН-м и управленэу КъБР-м щыIэм и колонием.
Жылагъуэ
03.07.2022 - 12:46 | 👁 6

Подробности...

МафIэсгъэункIыфI нэхъыфI

«2022 гъэм и мафIэсгъэун­- кIыфI нэхъыфI» еплъыныгъэ-зэпеуэ идж
Жылагъуэ
03.07.2022 - 10:40 | 👁 7

Подробности...

Вагъуэ нурым и лъэужь нэху

1932 гъэм къызэIуаха Къэбэрдей-Балъкъэр пединститутыр и лъабжьэу илъэс
Жылагъуэ
03.07.2022 - 09:37 | 👁 7

Подробности...

Шынагъуэншэу загъэпсэху

Налшык къалэ и курорт щIыпIэм щыIэщ сабий санаторэ, турист базэ куэд. Абыхэм илъэс къэс къокIуэ Урысейм и щIыналъэ псоми къикI сабий минхэр.
ЗэIущIэхэр
02.07.2022 - 16:33 | 👁 17

Подробности...

Дыбэлэрыгъ хъунукъым

КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ «КБР-Медиа» Къэ­бэрдей-Балъкъэр къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэмрэ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэ­бэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр я дэIэпыкъуэгъуу...
ЩIалэгъуэ
02.07.2022 - 15:29 | 👁 19

Подробности...

Адыгэ пщащэм и зэфIэкI лъагэр

Мы махуэхэм ди къэралым и щIыналъэхэм щокIуэкI щIэныгъэ нэхъыщхьэ зэзыгъэгъуэта щIалэгъуалэм абы щы­хьэт техъуэ тхылъхэр (дипломхэр) щратыж гуфIэгъуэ зэIущIэхэр. 
ЗэIущIэхэр
02.07.2022 - 10:24 | 👁 9

Подробности...

УхуэныгъэщIэхэр яубзыху

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ УФ-м ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ и министр Файзуллин Ирекрэ Москва щрагъэ­кIуэ­кIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ ухуэныгъэм зэрызрагъэужьынум, «Жи­лье...
Спорт
01.07.2022 - 20:01 | 👁 13

Подробности...

Иппосферэ шы гъэлъэгъуэныгъэр екIуэкIащ

Санкт-Петербург дэт «Дерби» шы-спорт клубым мэкъуауэгъуэм и I0 - I3-хэм щызэхэтащ гъэ къэси екIуэкI, XXIII «Иппосфера» шы гъэлъэгъуэныгъэр.
Тхыдэ
01.07.2022 - 16:59 | 👁 11

Подробности...

Псыхуабэ и псы хущхъуэхэр

Псыхуабэ и Iэгъуэблагъэм зыщызыубгъуа псы хуэщхъуэхэм пасэу тетхыхьахэм язщ император музейм и япэ директор Жиль Флориан Антуан. 
Жылагъуэ
01.07.2022 - 15:06 | 👁 7

Подробности...

ЩIыпIэр мэщIэращIэ

Балъкъэр драмэ театрым и лъэс зекIуапIэр нэхъри ягъэдахэ.
Спорт
01.07.2022 - 14:56 | 👁 9

Подробности...

Монголием дыщэ медаль кърех

Урысейм щыщ шапсыгъ щIалэ, дзюдомкIэ бэнакIуэ Угольников Михаил Монголием и щыхьэр Улан-Батор мэкъуауэгъуэм и 26-м щекIуэкIа «Тажышхуэ» зэхьэзэхуэм дыщэ медаль къыщихьащ. 
Тхыдэ
01.07.2022 - 14:41 | 👁 11

Подробности...

ШыфIыр лIыгъэм и ныкъуэщ

                                              ЦIыхум шыр унагъуэ псэущхъэ щищIар ди лъэхъэнэм ипэкIэ е 3-нэ илъэс минрауэ хуагьэфащэ.
ЩIалэгъуэ
01.07.2022 - 14:41 | 👁 14

Подробности...

Астероидым и махуэ

Мэкъуауэгъуэм и 30-р Астероидым и дунейпсо махуэщ (Asteroid Day). АбыкIэ унафэ къыщащтащ ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм и зи чэзу зэхыхьэу 2016 гъэм дыгъэгъазэм и 6-м иригъэкIуэкIам.
Жылагъуэ
01.07.2022 - 13:44 | 👁 5

Подробности...

Иджыпсту щыщIэдзауэ пэщIэтыпхъэщ.

Урысейм и щIэныгъэлIхэр егъэпIейтей щIыуэпс къабзагъэр щытепщэ Кавказыр губгъуэжыхапхъэм зэрызэщIищтэм.
Жылагъуэ
01.07.2022 - 12:54 | 👁 9

Подробности...

ЩIэныгъэ IэнатIэм

Университетым щекIуэкI щIэныгъэ-къэхутэныгъэхэр хуэунэтIащ экономикэм и пащхьэ къиувэ Iуэхугъуэ гугъухэр зэфIэхыным. А лэжьыгъэм щынэхъыщхьэщ дыкъэзыухъуреихь дунейр хъумэным, мэкъумэш хозяйствэм...

Страницы