25.09.2023, 14:17 - Литературэ

Пришвин Михаил урыс тхакIуэщ. 

24.09.2023, 13:16 - Спорт

Адыгэхэм я махуэр щагъэлъапIэм ирагъэхьэлIэ­ри, Кэнжэ къуажэм къыщы­зэIуахащ боксым зыщыхуа­гъасэ спортзалыщIэ. Абы и хэщIапIэ хъуар курыт еджапIэ №20-рщ. 

24.09.2023, 12:11 - Щэнхабзэ

КъБР-м и Музыкэ къэрал театрым макъамэрэ къафэрэ щытепщэ пшыхь гуапэ щекIуэкIащ Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэм и щIыхькIэ. Ар ирагъэкIуэкIащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и артистхэу Хьэмырзэ Ахьмэдрэ КIэхумахуэ ФатIимэрэ.

23.09.2023, 10:38 - ЗэIущIэхэр

ВидеозэпыщIэныгъэ Iэмалыр къигъэсэбэпу, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Промышленнэ продукцэр хабзэр къызэпауду ­зегъэкIуэным пэщIэт къэрал комиссэм и зэIущIэм. Ар иригъэкIуэкIащ УФ-м и Правительст­вэм и вице-премьер - УФ-м промышленностымрэ транспортымкIэ и министр Мантуров Денис. 

22.09.2023, 17:00 - Жылагъуэ

Лышх узыфэхэмкIэ Ростов къалэм дэт IуэхущIапIэм и щIэныгъэлIхэмрэ дохутырхэмрэ а уз шынагъуэр къыщыщIидза дыдэм деж къызэрыпцIыхуну щытыкIэхэм зэпымычу топсэлъыхь. Мы зы гъуэгу ахэм гу лъыдагъатэ лъымрэ лимфэ системэмрэ лышхыр къызэреуэлIам и щыхьэт щытыкIэхэм.

22.09.2023, 16:45 - Жылагъуэ

Нобэ Тхьэшхуэгухьэжщ - гъэрэ щIырэ щызэхыхьэжщ. Нобэ бэвыгъуэ махуэщ - гъавэхэплъэгъуэщ, тхьэгъуэлIыгъуэшхуэщ. АдакъэщIэ-хущIэ-пIастэ Iэнэ къэщтэгъуэщ, нэхъыжьхэр гъавэм щехъуэхъущ, щызэхъуэхъужщ, гуэнаплъэурэ я дзыхь щызэрагъэзщ.

22.09.2023, 13:03 - Литературэ

Гримм зэкъуэшхэр нэмыцэ тхакIуэхэщ, щIэныгъэлIхэщ. Якоб 1785 гъэм, Вильгельм - 1786 - м Ханау къалэм къулыкъущIэ унагъуэм къыщалъхуащ. 

22.09.2023, 11:56 - Жылагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм къызэритамкIэ, 2019 - 2023 гъэхэм республикэм псы зыщIагъэлъадэ щIыуэ къыщагъэсэбэп гектар мин 30,5-рэ, дызэрыт илъэсым абы хагъэхьа гектар мини 5,7-ри хэту. Къапщытэж лъэхъэнэм къриубыдэу, федеральнэ, республикэ бюджетхэм къахэкIыу, къэрал дэIэпыкъуныгъэу а лэжьыгъэхэм хухахащ сом меларди 2,3-рэ.

22.09.2023, 11:53 - ЩIалэгъуэ

Усэ тхыным дихьэх щIалэгъуалэр кIуэ пэтми нэхъыбэ зэрыхъум хуэмурэ гу лъыдотэ. Абыхэм ящыщщ си унэцIэджэгъу Багъэтыр Алинэ. Ар иджыпсту КъБКъУ-м и «Экономикэ» къудамэм и магистратурэмрэ «Къэрал, муниципальнэ унафэхэр зэрызрагъакIуэр» къудамэм и бакалавриатымрэ щоджэ.

21.09.2023, 16:00 - Спорт

Урысей Федерацэм и Лъэпкъ гвардием и дзэхэу Кавказ Ищхъэрэ округым щыIэхэм дзэ прикладной спорт лIэужьыгъуэхэмкIэ я чемпионат Зеленокумск щекIуэкIащ. 

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
07.08.2023 - 16:00 | 👁 25

Подробности...

Артист IэщIагъэм къыхуигъэщIа

КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Хъыдзэдж Борис насыпыфIэу зыкъэзылъытэж цIыхухэм ящыщщ.
Щэнхабзэ
07.08.2023 - 15:54 | 👁 19

Подробности...

Тэтэрстаным къикIыу

КинематографиемкIэ иджыблагъэ Тэтэрстан республикэм и Къэзан къалэм щекIуэкIа «Золотая тарелка» III кинофестивалым  лIэужьыгъуищкIэ лауреат щыхъуащ режиссёр Хьэмокъуэ Олег и «Узлы» фильмыр.
Щэнхабзэ
03.08.2023 - 15:27 | 👁 61

Подробности...

«Хэку-анэр къоджэ» фэеплъыр

«Хэку-анэр къоджэ» фэеплъыр Волгоград Мамаевым и Iуащхьэм щыIэ «Сталинград и лIыхъужьхэм» фэеплъ-ассамблеем я нэхъыщхьэщ. Фэеплъым и теплъэр къигупсысащ скульптор-монументалист Вучетич Евгений.
Щэнхабзэ
02.08.2023 - 14:55 | 👁 92

Подробности...

Щабагъыр хьэл-щэн дахэм и щхьэщ

 Iущыгъэмрэ гъэсэныгъэмрэ я хьэтыр зылъагъу цIыхухэм пщIэ зыхуащI Iимамщ Шэджэм ЕтIуанэ жэмыхьэтым и унафэр зыIэщIэлъ ХъуэкIуэн Арсен.
Щэнхабзэ
02.08.2023 - 14:55 | 👁 62

Подробности...

Лъэпкъым дыхуэлэжьэныр къыдэгъэхъулIэ

 Дэтхэнэ къэралми и лIыщхьэр IэнатIэм щыпэрыувэм деж, щIыналъэм щызекIуэ хабзэм елъытауэ, хэт - Инджылым, хэт - КъурIэным, хэти - Конституцэм теIэбэурэ, цIыхубэр зэрагъэпэжынумкIэ, псори
Щэнхабзэ
01.08.2023 - 14:00 | 👁 63

Подробности...

Тхыдэр убзэркъым, мэущие

Псэ зыIутыр зыгуэрым щыгугъыу мэпсэу. Унагъуэ зиIэм быным я къэкIуэнур фIым зэрыхуигъэзэн, я гъащIэр гъуэгу захуэ зэрытригъуэвэн хэкIыпIэхэр къеулъэпхъэщ.
Щэнхабзэ
01.08.2023 - 10:34 | 👁 68

Подробности...

Дамаскрэ Нарткъалэрэ я зэхуакум

 Зи ахърэтыр нэху хъун Афэмгъуэт Хъэлилрэ гъащIэ кIыхькIэ Алыхьыр зыхуэупсэн абы и щхьэгъусэ Хьэжхьэлийхэ (ГукIэлIхэ) япхъу Лейлэрэ Хэкум япэу къэIэпхъуэжахэм ящыщщ.
Щэнхабзэ
31.07.2023 - 18:45 | 👁 447

Подробности...

Узэмыджэф тхылъхэр

ЩыIэщ зэрагъэин абдж е микроскоп умыIыгъыу укъеджэфынкIэ Iэмал зимыIэ тхылъ цIыкIу дыдэхэр.
Щэнхабзэ
31.07.2023 - 15:07 | 👁 53

Подробности...

Адыгэ хабзэм щыщщ

Баш зыIыгъ лIыжьыр уэрамым здрикIуэм ижьрабгъумкIэ цIыхубз гуэр щыту елъагъу. 
Щэнхабзэ
29.07.2023 - 10:36 | 👁 98

Подробности...

Фэеплъ гъуэзэджэ

Ткаченкэ Андрей и цIэр зе­зыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм щагъэлъагъуэ сурэт куэд зэхуэзыхьэса, псапащIэ, щIэныгъэмрэ гъуазджэмкIэ Петровскэ академием хэта, «Эльбрусские новости» газет
Щэнхабзэ
28.07.2023 - 17:50 | 👁 84

Подробности...

Пасэрей алыдж гъуазджэ

Пасэрей Алыджым и гъуазджэр дуней псом нэхъ яфIэгъэщIэгъуэнхэм хабжэ. 
Щэнхабзэ
28.07.2023 - 14:55 | 👁 63

Подробности...

Мэзышым и къару

Налшык дэт Лъэпкъ музейм иджыблагъэ къыщызэIуахащ «Янтарный берег России» фIэщыгъэм щIэт гъэлъэгъуэныгъэ. 
Щэнхабзэ
27.07.2023 - 12:00 | 👁 59

Подробности...

Владикавказ и уэрэджыIакIуэхэр

MiyaGi цIэ лейр зезыхьэ осетин уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Кудзаев Азэмэт игъэзащIэ уэрэдхэр куэдым  ягу дохьэ.
Щэнхабзэ
27.07.2023 - 10:15 | 👁 98

Подробности...

Къуршхэм дахьэхырт

ЩIыналъэр къозыгъэцIыху, нэгъуэщIу жыпIэмэ цIэрыIуэ зэрыхъу Iэмалхэм ящыщщ кинор. Ди гуапэ зэрыхъунщи, блэкIа лIэщIыгъуэм ди Iуащхьэмахуэ лъапэ мащIэкъым щытрахар.
Щэнхабзэ
27.07.2023 - 09:36 | 👁 39

Подробности...

Куэзырым хэтхэр хэт?

Зэрыджэгу куэзырым хэтщ «король», «дамэ», «валет» жыхуэтIэхэр плIырыплIу. Абы тет сурэтхэр тхыдэм хэт цIыху щхьэхуэхэм тращIыкIащ.
Щэнхабзэ
26.07.2023 - 19:10 | 👁 92

Подробности...

УсакIуэшхуэм и щIыхькIэ

ЩэнхабзэмкIэ фонд Вэрокъуэ Владимир и цIэр зезыхьэм, «Словесная руда» усэ пшыхь иджыблагъэ щекIуэкIащ.

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ
24.09.2023 - 11:00 | 👁 34

Подробности...

IэпэIэсэ

Гугъуэт-Иуан Бэллэ IэпэIэ-сэщ. Эпоксид сагъызым къы­хещIыкI хьэпшып цIыкIуфэкIу гъэщIэгъуэнхэр. Абы нэмыщI, къэлътмакъ зэрыхъахэр и IэдакъэщIэкIщ. IэпэIэсэным хуе­джакъым, атIэ езыр-езыру зы­хуи­...
Жылагъуэ
23.09.2023 - 15:27 | 👁 31

Подробности...

КъБР-м щыIэ МВД-м къет

ПцIым фIым ухуишэркъым
Жылагъуэ
23.09.2023 - 12:00 | 👁 38

Подробности...

Псалъэмакъ щхьэпэ

Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру КъБР-м щыIэ, полицэм и генерал-лейтенант Павлов Василий Урысей МВД-м и Краснодар университетым и Кавказ Ищхъэрэ институтым щезыгъаджэхэмрэ курсантхэмрэ ядригъэкIу
ЗэIущIэхэр
23.09.2023 - 12:00 | 👁 32

Подробности...

БгъэдыхьэкIэщIэхэр къагъэсэбэпынущ

Налшык щызэхэтащ КъБР-м Наркотикхэм пэ­щIэтынымкIэ и комиссэм хэтхэм я зэIущIэ. Ар иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек. 
Жылагъуэ
23.09.2023 - 11:00 | 👁 46

Подробности...

Бзэм хуэсакъым лъэпкъри ехъумэ

Адыгэхэм я дунейпсо махуэм ирихьэлIэу, Кэнжэ ЩэнхабзэмкIэ и унэм пшыхь гуапэ ще­кIуэ­кIащ, адыгэбзэмкIэ егъэджакIуэхэр щагъэлъапIэу. 
ЗэIущIэхэр
23.09.2023 - 11:00 | 👁 63

Подробности...

Илъэсищым тращIыхь

КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий иригъэ­кIуэ­кIащ Iуэхугъуэ зыбжанэм щыхэплъа зэIущIэ. 
ЗэIущIэхэр
23.09.2023 - 11:00 | 👁 20

Подробности...

Ялэжьахэм ироплъэж

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтщ «Урысейм и тхыдэ-щэнхабзэ щIэиныр» IX Парламент зэIущIэу Дербент щекIуэкIым.
ЗэIущIэхэр
23.09.2023 - 10:38 | 👁 34

Подробности...

Жэуаплыныгъэр зыхащIэу

ВидеозэпыщIэныгъэ Iэмалыр къигъэсэбэпу, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Промышленнэ продукцэр хабзэр къызэпауду ­зегъэкIуэным пэщIэт къэрал комиссэм и зэIущIэм. Ар иригъэкIуэкIащ УФ-м и...
ЗэIущIэхэр
23.09.2023 - 09:16 | 👁 35

Подробности...

Зэпыу имыIэу

 Урысей Правительствэм и УнафэщIым и къуэ­дзэ Хуснуллин Марат иджыблагъэ видео­конференц IэмалкIэ иригъэкIуэкIащ УФ-м ЩIыналъэхэм зегъэужьынымкIэ и комиссэм и Президиумым и зэхуэс.
Жылагъуэ
22.09.2023 - 17:00 | 👁 108

Подробности...

Лимфомэм зыщыфхъумэ

Лышх узыфэхэмкIэ Ростов къалэм дэт IуэхущIапIэм и щIэныгъэлIхэмрэ дохутырхэмрэ а уз шынагъуэр къыщыщIидза дыдэм деж къызэрыпцIыхуну щытыкIэхэм зэпымычу топсэлъыхь. Мы зы гъуэгу ахэм гу лъыдагъатэ...
Жылагъуэ
22.09.2023 - 16:45 | 👁 30

Подробности...

ФокIадэм и 23-р Тхьэшхуэгухьэжщ

Нобэ Тхьэшхуэгухьэжщ - гъэрэ щIырэ щызэхыхьэжщ. Нобэ бэвыгъуэ махуэщ - гъавэхэплъэгъуэщ, тхьэгъуэлIыгъуэшхуэщ. АдакъэщIэ-хущIэ-пIастэ Iэнэ къэщтэгъуэщ, нэхъыжьхэр гъавэм щехъуэхъущ, щызэхъуэхъужщ,...
Жылагъуэ
22.09.2023 - 16:10 | 👁 110

Подробности...

Мамыр гъащIэм хэпсэухьу щытыну!

Уэ - адыгэпсэ зыIутым, адыгэ хабзэр зи бзыпхъэм, зи блэкIам щыгъуазэм, зи къэкIуэнум щ
Жылагъуэ
22.09.2023 - 15:07 | 👁 31

Подробности...

Ухуэныгъэ нэхъыщхьэхэр

Бжьыхьэ уэлбанэхэм щIимыдзэ щIыкIэ Псыхъурей къуажэм зыхуей щыхуагъэзэнущ уэшхыпсыр зрикIуэ кIэнауэхэр.
Махуэгъэпс
22.09.2023 - 14:14 | 👁 22

Подробности...

НОБЭ

ФокIадэм и 23, щэбэт ♦КъуэкIыпIэ Жыжьэм щагъэлъапIэ ­ къаплъэным и махуэр
Жылагъуэ
22.09.2023 - 14:05 | 👁 20

Подробности...

ЩытыкIэр ирагъэфIакIуэ

Къулъкъужын Ипщэ къуажэм иджырей мардэхэм тету зыхуей щыхуагъэзащ цIыхур зэфэну псыр къыщыщIаш щIыпIэхэмрэ псы хъумапIэхэмрэ.
Литературэ
22.09.2023 - 13:03 | 👁 18

Подробности...

Гримм зэшхэр

Гримм зэкъуэшхэр нэмыцэ тхакIуэхэщ, щIэныгъэлIхэщ. Якоб 1785 гъэм, Вильгельм - 1786 - м Ханау къалэм къулыкъущIэ унагъуэм къыщалъхуащ. 

Страницы