25.11.2022, 18:50 - Жылагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и тафэ лъэныкъуэмкIэ уикIыу ищхъэрэкIэ ущыхуэплъэкIэ, къуршыщхьэхэм кIэраупсея пкIэлъей абрагъуэм и теувапIэхэм ещхьу, зыр адрейм елъэгэкIыу къэлъагъуэ Мэзылъэ, ХъупIэ, Къырылъэ, Гуэдзэн шытххэр, адрей хэгъэгухэм яхуэмыдэу, Осетие Ищхъэрэм и щIыналъэм гъунэгъу щызэхуохъу, абы къыдэкIуэуи, тыншу щызэхыбоцIыхукI. 

25.11.2022, 18:13 - Жылагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и школакIуэхэр хэтащ Сабийм и дунейпсо махуэм ирихьэлIэу къызэрагъэпэща «Береги нас, водитель!» акцэм. НыбжьыщIэхэр плакатхэр яIыгъыу ирикIуащ шынагъуэншагъэм ехьэлIа хабзэхэм псори щытет гъуэгум. 

25.11.2022, 17:45 - Тхыдэ

Бабыгу (Бабук) цIэр зэрехьэ КъухьэпIэ Кавказым щежэх псы нэхъ инхэм хабжэ Щхьэгуащэрэ Лабэ ЦIыкIурэ я псы къуэпсхэр зэхэзыгуэшыкI джабащхьэ екIуэкIым. Шытхыщхьэр ТхьэщIы (Тхач) бгым и ижьырабгъу лъэныкъуэмкIэ щыIэщ. 

25.11.2022, 17:04 - Щэнхабзэ

Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм щIыхь зиIэ и художник, УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт, КъШР-м и Iэтащхьэм и деж щылажьэ Жылагъуэ палатэм хэт адыгэ сурэтыщI цIэрыIуэ Хьэгъундокъуэ Мухьэмэд Рэмэзан и къуэр къызэралъхурэ мы махуэхэм илъэс 70 ирокъу. 

24.11.2022, 17:51 - Жылагъуэ

Курыт еджапIэр къэзыухахэм я деж къыщыщIэдзауэ, цIыху щыIэу къыщIэкIынкъым микроскопыр зищIысыр зымыщIэ икIи щIыуэпсым къигъэщI пкъыгъуэ нэрымылъагъухэр къэхутэнымкIэ, ахэр джынымкIэ а Iэмэпсымэм иIэ мыхьэнэр зыхуэдизым щымыгъуазэ.

24.11.2022, 13:58 - Жылагъуэ

«IT дунейм хыхьэн» гупым щыщ Абрэдж Залинэ VK интернет-IухущIапIэм иджыблагъэ къызэригъэпэщу еянэу иригъэкIуэкIа «Бжыгъэрылъанэ зекIуэ» зи фIэщыгъэ щIыналъэ хакатон зэхьэзэхуэм къыщыхэжаныкIащ.

24.11.2022, 12:28 - Жылагъуэ

«ЩIэныгъэ щрагъэгъуэт еджапIэхэр бжыгъэрылъанэм (цифровизация) хуэшэным ехьэлIауэ щыIэ Iэмалхэр» зи фIэщыгъэ XX Урысейпсо Iэнэ хъурейр Краснодар щIыналъэм хыхьэ Сириус къуажэм иджыблагъэ щекIуэкIащ.

23.11.2022, 17:30 - Жылагъуэ

Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тедзапIэм дызыщыгуфIыкIын тхылъ иджыблагъэ къыщыдэкIащ. Псы хуэлIа гъуэгурыкIуэм псы ткIуэпс зэрыIухуэу къызэрыбэдзэуэжым ещхьу, зэгуэр зи макъ къэIуа тхакIуэщIэм и IэдакъэщIэкIым цIыхухэр зэригъэплъыжат, зэригъэпсэлъат, нэхъыщхьэращи, дунейм къыщекIуэкI Iуэхугъуэхэм иригъэгупсысыжат. Тобэ ирехъуи, Тхьэм къыхуигъэфэща гъащIэр нэхъ кIыхьу щытамэ, абы къипсэлъэнумрэ къигупсысынумрэ лъэпкъым и къэухьым фIыуэ зригъэIэтынут, и зэхэщIыкIми зригъэубгъунут. ГъащIэ мащIэми, щIэин дахэ къигъэнащ, зыхуебгъэзэкIыу ухэIэбэху зы хьэлэмэт гуэр къыхэбгъуатэу, цIыху зэхущытыкIэхэм хэлъ зэщымыщхъухэм я жэуап къуиту. Зи гугъу сщIыр литературэ уафэ джабэм вагъуэ лыду къитIысхьэу ар къызэщIэзыгъэбла Къанкъул Заурщ. Илъэс Iэджэ дэкIыжащ ар зэрытхэмытыжрэ, ауэ абы и IэдакъэщIэкIхэм къапих хъуэпсым иджыри уагъэхуабэ, псом хуэмыдэу щIалэгур егъэкIыл, гупсысэ къигъэхъуапIэ мэхъу, литературэм зэуэ щыхиша гъуэгу гъэщIэгъуэн дыдэм къекIуэлIэн лъагъуэ къелъыхъуэ…

23.11.2022, 14:45 - Жылагъуэ

Дыхумэр ирапх гукъыдэжым, гукъэкIыжым, гухэлъым, цIыху щхьэхуэм… Куэдым… куэдым. Щхьэж и хьэл-щэным, игу ирихь гъэгъам, фIыуэ илъагъу зэманым - куэдым трещIыхь цIыхум дыху къыщыхихкIэ. Къапщтэмэ, дыху зэхэзылъхьэхэм телъыджэ гуэру зыхащIэу къыщIэкIынущ мэхэр зэхэзагъэу зэрызэхалъхьэнур. Дыхуми езым и хабзэ, и тхыдэ, и къэгъэщIыкIэ иIэжщ.

23.11.2022, 13:13 - Щэнхабзэ

АР-м, КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ тхакIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ и Iэдакъэ къыщIэкIа «Аиссе» тхыдэ романымкIэ полнометражнэ художественнэ фильм зэрытрахым теухуа хъыбар мызэ-мытIэу ди газетым тетащ.

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
27.10.2022 - 16:53 | 👁 17

Подробности...

ФIэщхъуныгъэ къабзэм и Iэужь

Мулид мазэр къызэрысу, зэгурыIуэныгъэ дахэм тету, хьэблэ-хьэблэкIэрэ зэчыр пшыхьхэр щызэIэпах.
Щэнхабзэ
26.10.2022 - 17:35 | 👁 25

Подробности...

Лъэпкъым хабзэм и къэгъэшыпIэхэр…

«Кавказфильм» киностудием мы зэманым республикэм щытрех «Невиновен -2» (е «Кровник») зи фIэщыгъэ фильм. 2019 гъэм ягъэлъэгъуауэ щытащ адыгэ режиссёр ЕмкIуж Андзор триха «Невиновен» фильмыр. «...
Щэнхабзэ
25.10.2022 - 17:50 | 👁 16

Подробности...

Къэрэкъат и ущиехэр

Къэзэхъстаным щекIуэкIыну президент хэхыныгъэм цIыхуитху къыщызэдожэ. Нобэрей ди тхыгъэр теухуащ абыхэм бзылъхугъэу яхэт закъуэм - Абден Къэрэкъат. 
Щэнхабзэ
25.10.2022 - 14:41 | 👁 20

Подробности...

Пшахъуэ гъуазджэм хуэIэкIуэлъакIуэ щIалэ

Художник ГъукIэпщокъуэ Щауэмир, дирижёрым хуэдэу и Iэхэр ищIу, удэзыхьэх сурэт телъыджэхэр стIолыщхьэм щещI, и псэм къыщеуэ макъамэр и лэжьыгъэхэм хиухуанэми ярейуэ. 
Щэнхабзэ
24.10.2022 - 12:00 | 👁 15

Подробности...

Уэрэдым псалъэ хадзыркъым

Сабий садым иджыри кIуэуэ, школ учебникым ит «Удз гъэгъахэр щхъуантIэ мэхъу» усэ цIыкIур къэзыщтэу макъамэ щIэзылъхьа хъыджэбз цIыкIум цIыхушхуэ къызэрыхэкIынур гурыIуэгъуэт.
Щэнхабзэ
23.10.2022 - 11:46 | 👁 18

Подробности...

Къалащхьэм щагъэлъэгъуа ди хъугъуэфIыгъуэхэр

Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб­ликэр къызэрыунэхурэ илъэси 100 зэрырикъум теухуауэ Москва щекIуэкIа Iуэху дахэхэм ящыщщ Урысейм и иджырей тхыдэмкIэ музейм къыщызэ­рагъэпэща «Къэбэрдей-Балъкъэр....
Щэнхабзэ
21.10.2022 - 15:21 | 👁 18

Подробности...

Зы сурэтыщIым и зэфIэкI

ЦIыху гъащIэр хьэлэмэтщ, ауэ сурэтыщIым ейр нэхъ гъэщIэгъуэныж хуэдэу къыпщохъу. Ар дэ дызэплъ дунейм нэгъуэщIынэкIэ хоплъэ, нэхъ къызэрыгуэкI дыдэ къэхъугъэми хьэлэмэт хилъагъуэу. Апхуэдэ Iэзагъ...
Щэнхабзэ
20.10.2022 - 10:31 | 👁 13

Подробности...

Зэкъуэшхэм я бэрэбанэ еуэкIэр зэхуэдэтэкъым

Лъэпкъым, цIыхум уиIэтын щхьэкIэ сыт узыхуейр?! СызэригугъэмкIэ, зэчиймрэ абы цIэрыIуэ узэрищIым «уимыгъэундэрэщхъуэнымрэщ».
Щэнхабзэ
19.10.2022 - 16:00 | 👁 13

Подробности...

Сурэтхэм я къарур

Къаруушхуэ ящIэлъщ сурэтхэм. Псом хуэмыдэу зэман жыжьэм и щыхьэту ахэр къыщыувкIэ. Апхуэдэ гупсысэ къыхэтхащ модельер цIэрыIуэ Сэральп Мадинэ интервью къыщеIытхам щыгъуэ.
Щэнхабзэ
18.10.2022 - 12:25 | 👁 11

Подробности...

Ташло Алий: Дэнэ щIыпIэ зыкъыщызгъэлъагъуэми, адыгэ уэрэди щыжызоIэ

Урысей Федерацэм, Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм щIыхь зиIэ я артист, уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Ташло Алий ди къэралым и мызакъуэу, хамэ щIыпIэхэми фIыуэ къыщацIыху. Абы и уэрэд...
Щэнхабзэ
17.10.2022 - 14:41 | 👁 13

Подробности...

Фэеплъ гъэлъэгъуэныгъэ

         СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музей Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм щагъэлъагъуэ художник Баккуев Владимир къыщIэна лэжьыгъэхэр.
Щэнхабзэ
17.10.2022 - 14:41 | 👁 16

Подробности...

«СлIот, Африкэм укIуэнут?»

ТхакIуэ, драматург, РСФСР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Шортэн Аскэрбий (1916 - 1985 гъ.гъ.) ящыщщ ди лъэпкъ театрым и япэ режиссерхэм. И зэманым ар жыджэру адыгэ щэнхабзэмрэ литературэмрэ...
Щэнхабзэ
16.10.2022 - 13:02 | 👁 13

Подробности...

КъызыхэкIар зыщымыгъупщэ

АР-м, КъБР-м, КъШР-м щIыхь зиIэ я артисткэ, «Фабрика звёзд» проектым (2002 - 2010) хэта уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Къэзан Сэтэней илъэс 20-м нэблэгъауэ урысей шоу-бизнесым и утыкум итщ.
Щэнхабзэ
13.10.2022 - 10:00 | 👁 31

Подробности...

АдыгагъэкIэ хьэщIэмрэ бысымымрэ яхуэгъэза хабзэхэр

Дуней псом лъэпкъыу тетым хьэщIэм ирахыу езыхэм я хабзэ яIэжщ. Кавказ лъэпкъхэр къапщтэмэ, хьэщIэ гъэхьэщIэнкIэ цIэрыIуэщ, абыкIэ къалъэщIыхьэр мащIэу куэдым къалъытэр.
Щэнхабзэ
12.10.2022 - 18:00 | 👁 27

Подробности...

Адыгэ пщащэ Беслъэней Замирэ

Мейкъуапэ къалэм иджыблагъэ щекIуэкIа «Черкешенка» фестиваль-зэпеуэм етIуанэ увыпIэр къыщихьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIэкIэ абы зи зэфIэкI щеплъыжа Беслъэней Замирэ.
Щэнхабзэ
11.10.2022 - 11:34 | 👁 21

Подробности...

Къамэм теухуауэ

 Адыгэ къамэ зылъэгъуам гу лъимытэнкIэ Iэмал иIэкъым къамэдзэм лэдэх зэрытелъым. 

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ
23.11.2022 - 12:10 | 👁 11

Подробности...

Лъэпкъым и гъуджэ роман

(КIэухыр. ПэщIэдзэр щэкIуэгъуэм и 11, 16 къыдэкIыгъуэхэм тетщ.)
Литературэ
22.11.2022 - 15:52 | 👁 13

Подробности...

Китайм къикIа хьэщIэ

 Журналист лэжьыгъэм цIыху гъэщIэгъуэн куэд къыуегъэцIыху. Къэралым зэхъуэкIыныгъэхэр щыщекIуэкI зэманым щыгъуэ къэсцIыхуа, хамэ къэрал щыщ зы цIыху гъэщIэгъуэнщ зи гугъу фхуэсщIынур.
Спорт
22.11.2022 - 14:00 | 👁 11

Подробности...

Иужьрей зэIущIэхэм уриплъэжмэ

Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым 2022-2023 гъэ джэгугъуэм хиубыдэу мы илъэсым иригъэкIуэкIын хуея зэIущIэхэр зэфIэкIащ.
Политикэ
22.11.2022 - 12:00 | 👁 7

Подробности...

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Адмиистрацэм къэрал кIуэцI политикэмрэ щIыIэ унафэр зегъэкIуэным пыщIа IуэхухэмкIэ и управленэм теухуа Положенэр къэщтэным теухуауэ
Махуэгъэпс
22.11.2022 - 11:00 | 👁 11

Подробности...

Зауэм и тхьэ

 ЩэкIуэгъуэм и 19-р Урысейм и ракетэдзэхэмрэ артиллериемрэ я махуэщ
Махуэгъэпс
22.11.2022 - 10:00 | 👁 9

Подробности...

НОБЭ

Къуэхэм я дунейпсо махуэщ Урысейм щагъэлъапIэ Психологхэм я махуэр
Спорт
22.11.2022 - 09:00 | 👁 10

Подробности...

ЩIы Хъурейм и саугъэт нэхъыщхьэр Катар щаIэтынущ

ЩэкIуэгъуэм и 20-м Катарым къыщызэIуахащ футболымкIэ дунейпсо чемпионатыр.
Тхыдэ
21.11.2022 - 19:52 | 👁 21

Подробности...

Археологием зыщIэзыгъакъуэщ

Илъэс мини 4,5-рэ ипэкIэ дунейм къытехьащ Хеопс и пирамидэр. Ар Пасэрей Мысырым и ухуэныгъэ нэхъ ин дыдэхэм хабжэ. Абы метри 139-рэ и лъагагъщ. 
Тхыдэ
21.11.2022 - 18:47 | 👁 12

Подробности...

Хэкупсэм и гур лъэпкъ псоми хузэIухащ

Мэлбахъуэ Тимборэ илъэси 105-рэ щрикъум ирихьэлIэу, ди щIэджыкIакIуэхэм ягу къыдогъэкIыж «Мэлбахъуэм и блокнотхэр» зыфIаща тхылъым щыщ пычыгъуэхэр. 
ЩIалэгъуэ
21.11.2022 - 17:43 | 👁 23

Подробности...

Абрагъуэ пэтми, удзышхт

Ди планетэм къыщыхъу зэхъуэкIыныгъэ нэхъ ин дыдэхэм ящыщщ Антарктидэ щIыгу абрагъуэр щIэзыгъэна мылхэр щIэгъэхуэбжьауэ зэрыщIэткIукIыр. 
Жылагъуэ
21.11.2022 - 16:39 | 👁 25

Подробности...

IэфI псори зэгъкъым

 Хамэ къэралхэм къыщыщIагъэкI псыIэфIхэр ди Iэнэм хэгъэрей зэрыщыхъурэ илъэс 30-м щIигъуагъэнщ. 
Махуэгъэпс
21.11.2022 - 15:55 | 👁 5

Подробности...

НОБЭ

Философием и дунейпсо махуэщ Телевиденэм и дунейпсо махуэщ Тутын емыфэным и дунейпсо махуэщ Сэлам зэхыным и дунейпсо махуэщ
Жылагъуэ
21.11.2022 - 15:51 | 👁 16

Подробности...

Насыпыр зыхэлъыр

Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм къыщыдэкI «Черкес хэку» адыгэ газетым и редактор нэхъыщхьэ, КъШР-м щIыхь зиIэ и журналист Абидокъуэ (Щохъужь) Лусанэ адыгэ журн
Жылагъуэ
21.11.2022 - 14:46 | 👁 13

Подробности...

Ар нэгъуэщIу псэуфынукъым

ПщIэрэ щIыхьрэ къэзылэжьа, куэдым фIы дыдэу яцIыху БжэIумых Лолэ Хьэжысмел и пхъум теухуауэ куэд ятхащ газетхэм икIи радиокIи къатащ, ауэ сыт хуэдиз хужыпIэми лей хъуну
Политикэ
21.11.2022 - 13:50 | 👁 16

Подробности...

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и Унафэ

«Псэущхьэ екIуэлIэпIэншэхэм яхуэгъэзауэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и муниципальнэ районхэмрэ къалэ округхэмрэ щIыпIэ унафэр зезыгъакIуэ я органхэм къэрал полномочиехэр
Жылагъуэ
20.11.2022 - 16:44 | 👁 11

Подробности...

ЦIыхур зэрыпсалъэ бзэм елъытащ абы и гупсысэкIэри и дуней лъагъукIэри

КъБР-м и цIыхубэ су­рэтыщI, ХудожествэхэмкIэ Урысей Академием и академик, художник цIэрыIуэ Црым Руслан къызэралъ­ху­рэ илъэс 70   ирокъу.

Страницы