19.09.2021, 10:35 - Жылагъуэ

 Жэпуэгъуэм и 1-м Нартан къуажэм щызэхэтынущ илъэ­сым и шы зэхьэзэхуэ нэхъ ин дыдэр - «Шэрджэс дер­би­-2021». «Гуэрэн» шыгъэжапIэм иджы етIуанэ кърегъэблагъэ шыхэр ямыхъуэжу махуипщIым и кIуэцIкIэ километр 1000 зэпызычыну зи мурад шу ахъырзэманхэр. Ады­гэшым хуаIэ лъагъуныгъэрщ а псори зэзышалIэр.

18.09.2021, 12:52 - Жылагъуэ

Псом япэу хэхыпIэ участкэхэм лэжьэн щыщIадзащ КъуэкIыпIэ Жыжьэм. 

18.09.2021, 09:15 - Жылагъуэ

Хэхыныгъэхэм щыкIэлъыплъ штабыр къы­щызэрагъэпэща КъБР-м и Жы­лагъуэ палатэм ды­гъуасэ щыIащ республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

17.09.2021, 17:15 - Спорт

Мы махуэхэм Къэзан щекIуэкIащ самбэмкIэ ныбжьыщIэхэм я урысейпсо зэхьэзэхуэ.

17.09.2021, 16:19 - Жылагъуэ

ЦIыхум игъуэт зыужьыныгъэр, и дуней еплъыкIэр, Iуэху зехьэкIэр зыкъомкIэ елъытащ ар къызыхэкIа унагъуэм.

17.09.2021, 12:25 - Жылагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм и зэIущIэ иджыблагъэ зэхэтащ.

17.09.2021, 09:05 - ЩIалэгъуэ

 ШколакIуэхэм я деж къыщыхалъхьа «Президент зэпеуэхэр» Урысейпсо зэхьэзэхуэм и кIэух Iыхьэм хэтыну зыхуагъэфэщахэр иджыблагъэ ягъэнэIуащ. КъБР-м къыбгъэдэкIыу абы хэтщ Тэрч щIыналъэм щыщ ныбжьыщIэхэр. 

17.09.2021, 08:14 - Жылагъуэ

Хэхыныгъэхэр республикэм зэрыщекIуэкIым кIэлъыплъынымкIэ жылагъуэ штабыр КъБР-м и Жылагъуэ палатэрщ. А кIэлъыплъыныгъэр зыхуэунэтIар хэхыныгъэхэр зэIухауэ егъэкIуэкIынырщ.

16.09.2021, 18:50 - ЗэIущIэхэр

Къармэхьэблэ ЩэнхабзэмкIэ унэм иджыблагъэ зэIущIэ щызэхэтащ. Абы щытепсэлъыхьащ  Урысей Федерацэм щекIуэкIыну хэхыныгъэхэм, къуажэдэсхэм вацинэ зэрызыхрагъэIу щIыкIэхэм. Къуажэдэсхэм яIущIащ Дзэлыкъуэ щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм и унафэщIым и япэ къуэдзэ Бей Ауесрэ къуажэ администрацэм и унафэщI КIуэкIуэ Ахьмэдрэ

16.09.2021, 08:35 - Политикэ

Украинэм дуней  псом къыщыхуащI пщIэр ехуэх зэпытщ. ИкIи ар апхуэдизукIэ нэрылъагъущи, къэхутэныгъэ гуэри егъэкIуэкIын хуейкъым. Щапхъэхэр куэдыкIейщ. Псалъэм  папщIэ, «Кърым форумыр». 

ЩЭНХАБЗЭ

18.08.2021 - 11:33

Тхыдэр мывэ сурэткIэ зытхыж

Тыркум щыпсэу адыгэхэм гъуазджэм Iэзагъ къызэрымыкIуэ къыщызыгъэлъагъуэ куэд зэрахэтым дыщыгъуазэ пэтми, я тырку унэцIэм зэрыадыгэр щытфIигъэпщкIу къохъу. Абыхэм язщ мывэм фэеплъ инхэр къыхэзыщIыкI Ачин Нухь.

Подробности... | Просмотрено: 17

17.08.2021 - 10:53

Мамоновэ Светланэ и лэжьыгъэхэр

Республикэм сурэтыщI гъуазджэхэмкIэ и музейм щагъэлъагъуэ художник Мамоновэ Светланэ и лэжьыгъэхэр. Выставкэр къызэрагъэпэщащ сурэтыщIыр илъэс 40 хъуауэ гъуазджэм зэрыхуэлажьэм и щIыхькIэ.

Подробности... | Просмотрено: 9

17.08.2021 - 10:00

Тхылъхэм я дунейм

Хъыбар  гуапэ

Подробности... | Просмотрено: 14

13.08.2021 - 18:00

«Дыжьын бзэпсхэр»

Иджыблагъэ хъыбар гуапэ къытIэрыхьащ, Жанхъуэтекъуэ щыщ «Дыжьын бзэпсхэр» («Серебрянные струны») ансамблым «Горизонты педагогики» урысейпсо зэпеуэм япэ увыпIэр къыщихьащ.

Подробности... | Просмотрено: 9

11.08.2021 - 12:45

Зак Кахадо - хэт ар?

Налшык къалэ дэт Лъэпкъ музейм мазэ кIуам гъэлъэгъуэныгъэ дахэ щекIуэкIащ.

Подробности... | Просмотрено: 148

09.08.2021 - 14:45

Налшык арт-утыку къыщызэIуах

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ис сурэтыщIхэр, дизайнерхэр, музыкантхэр, IэпщIэлъапщIэхэр щызэдэлэжьэну арт-унэшхуэ иджы япэу къыщызэIуахынущ Налшык. Къалэм и зыужьыныгъэмкIэ "Платформа" институтым и унафэщI Шыхъуэстэн Оксанэ зэрыжиIамкIэ, езыхэмрэ "Эко-Нальчик" жылагъуэ экологие зэгухьэныгъэмрэ зэгъусэу ягъэпса "Арт-резиденцие "Платформа" проектым папщIэ ТуризмэмкIэ федеральнэ агентствэм сом мелуани 2-рэ мини 150-рэ къахуиутIыпщащ. Иджы фокIадэм Iуэхум иужь ихьэнурэ илъэсым и кIэм хьэзыр ящIынущ арт-уардэунэр. 

Подробности... | Просмотрено: 30

08.08.2021 - 11:02

ФIы къытхуэзыщIа цIыху цIэрыIуэ

Гъуазджэ

Подробности... | Просмотрено: 9

07.08.2021 - 17:55

ЗыплъыхьакIуэхэр нэхъыбэ мэхъу

АБХЪАЗ. Иужьрей илъэс 30-м елъытауэ, мы гъэм зыплъыхьакIуэхэр куэдкIэ нэхъыбэ щыхъуащ Абхъазым. 2020 гъэм шыщ­хьэуIум и 1-м щегъэжьауэ щэкIуэгъуэ хъуху, урысей-абхъаз гъунапкъэр зэIуахыжа нэужь, турист мин 600 ихьащ къэралым. 2019 илъэс псом абы щыхьэщIар турист мелуаным щIигъущ.

Подробности... | Просмотрено: 13

06.08.2021 - 16:48

Кхъухьыжь хьэмэ кхъухьыщIэ?

Зи лъэпкъым и блэкIар къызыфIэIуэху, и нобэми иригузавэ дэтхэнэ зыри щыгъуазэу щытын хуейщ адыгэхэмрэ абазэхэмрэ игъащIэ лъандэми зэбгъурыту тхыдэ гъуэгум зэрытетым. Абхъаз сурэтыщI Джапуа БетIал и гупыжкIэ зэфIагъэувэжа пасэрей кхъухьым ар иджыри зэ къыдигъэщIэжащ.

Подробности... | Просмотрено: 18

05.08.2021 - 17:55

Мейкъуапэрэ Налшыкрэ зэпащIэу

       ШыщхьэуIум и 3-м КъБР-м и Лъэпкъ музейм къыщызэIуахащ КъуэкIыпIэ музейм и Кавказ Ищхъэрэ къудамэу Мейкъуапэ дэтым къиша сурэтхэм я гъэлъэгъуэныгъэ.

Подробности... | Просмотрено: 60

03.08.2021 - 19:00

Гъуэгум зэрыщызекIуэ хабзэхэр ягу къагъэкIыж

«ГъуэгурыкIуэ ныбжьыщIэ» зыфIаща урысейпсо узэщIакIуэ жэрдэмым ипкъ иткIэ, УФ-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министерствэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ къудамэм и лэжьакIуэхэр «ГъуэгурыкIуэ. 

Подробности... | Просмотрено: 11

03.08.2021 - 08:35

Лъэпкъым и хъугъуэфIыгъуэ

ЩIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм щекIуэкI зэпеуэхэм жыджэру хэтщ ди артист ныбжьыщIэхэр икIи увыпIэфIхэр къыщахь. Абыхэм ящыщ зыщ Къэбэрдей-Балъкъэрым къыбгъэдэкIыу зи зэфIэкI утыку къизыхьа, Бахъсэн къалэм и «Амра» сабий къэфакIуэ ансамблым иджыблагъэ зыIэригъэхьа ехъулIэныгъэр.

Подробности... | Просмотрено: 13

28.07.2021 - 16:10

ЩIэныгъэ музейм и лэжьыгъэ зэпымыур

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым гъэмахуэми лэжьыгъэр зэпымыууэ щокIуэкI щIыуэпсым и музейм геологие хуэIухуэщIэхэмкIэ и къудамэм. Къызэрызэрагъэпэщрэ куэд мыщIами, абы и къэхутэныгъэхэм щIэупщIэ яIэщ, иригъэкIуэкI лэжьыгъэм пщIэ игъуэтащ.

Подробности... | Просмотрено: 37

27.07.2021 - 11:05

Зэманым пэджэжу

Бэнкси цIэ лейр зезыхьэ инджылыз художник цIэрыIуэм и лэжьыгъэр Лондон щекIуэкIа аукционым доллар мелуан 23-м щIигъукIэ щищащ.

Подробности... | Просмотрено: 9

27.07.2021 - 09:58

Унагъуэхэм я зэпеуэ

Куэд мыщIэу Кърымым щекIуэкIынущ фестивалхэм я «Таврида.АРТ» фестиваль.

Подробности... | Просмотрено: 12

26.07.2021 - 18:21

Битокъу Владимир и етIуанэ фильмыр Венецием яшэ

КъБР-м щыщ режиссёр Битокъу Владимир и «Мамэ, сэ сыкъэсыжащ» фильмыр Венецием щекIуэкIыну кинофестивалым хэтынущ. А хъыбарыр и инстаграм напэкIуэцIым кърилъхьащ лэжьыгъэм и продюсер Роднянский Александр.

Подробности... | Просмотрено: 15

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ

13.09.2021 - 14:48

Полицейхэм я фIыгъэкIэ

Автоинспекторхэм плъыр къалэныр Налшык къалэм ПащIэ Бэчмырзэ и цIэр зезыхьэ уэрамым щрахьэкIыу, фокIадэм и 3-м сыхьэт 11-м гу лъатащ бэзэрым и гъунэгъу автомашинэ гъэувыпIэм деж щыт ВАЗ-2112 машинэм и лъабжьэм Iугъуэ къызэрыдихум. 

Подробности... | Просмотрено: 5
Спорт

13.09.2021 - 13:42

«Спартак-Налшыкым» пашэр къызэтрегъэувыIэ

Футбол Лъэпкъ Лигэм и етIуанэ дивизионым щекIуэкI зэхьэзэхуэм и ебгъуанэ джэгугъуэм хиубыдэу «Спартак-Налшыкым» къригъэблэгъат зэхьэзэхуэм и турнир таблицэм пашэныгъэр щызыIыгъ Ростов областым хыхьэ Песчанокопскэ къалэм и «Чайка»-р.

Подробности... | Просмотрено: 12
Жылагъуэ

13.09.2021 - 12:15

Спортсменхэм я ехъулIэныгъэ

Урысей гвардием Къэбрэдей-Балъкъэрым щиIэ и къудамэм и лэжьакIуэхэр «Къэбэрдей-Балъкъэр» КъТРК-м и хьэщIащ.

Подробности... | Просмотрено: 9
Жылагъуэ

13.09.2021 - 11:35

Мэзымрэ гъэм и зэманхэмрэ

Хуабаеу екIуэкIа бадзэуэгъуэмрэ шыщхьэуIумрэ мыбэлэрыгъыу зи къалэныр къезыхьэлIа мэзым телажьэ я IуэхущIапIэхэм бжьыхьэ-щIымахуэ лъэхъэнэм зыхуагъэхьэзыр.

Подробности... | Просмотрено: 13
Литературэ

13.09.2021 - 10:50

Макъамэ

Макъамэ защIэщ мы гъащIэр!

Подробности... | Просмотрено: 12
Жылагъуэ

13.09.2021 - 10:00

ЩIэныгъэлI пажэ

Ди республикэм щIэныгъэм зыщегъэужьыным хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIахэм ящыщщ КIэрэф Къамболэт Наурыз и къуэр. Абы и зэфIэкI, щIэныгъэ куэд ирихьэлIащ Хэку зауэшхуэм и ужь лъэхъэнэм мэкъумэш хозяйствэр зэфIэгъэувэжыным, абыхэм ехьэлIа къэхутэныгъэхэр егъэкIуэкIыным. 

Подробности... | Просмотрено: 5
Жылагъуэ

12.09.2021 - 11:33

ЩIДАА-м и академикым и фIыщIэ

МГОУ-м Стратегиемрэ аналитикэмкIэ и центрым и унафэщI, тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, Урысейм и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм хэт Ершов Виталий иджыблагъэ ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием ­хагъэхьащ.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жылагъуэ

12.09.2021 - 10:53

Бжыгъэр зи лъабжьэ Iэмалхэм трагъащIэ

Гъэ еджэгъуэщэм зэхъуэкIыныгъэщIэхэри Iуэху зехьэкIэщIэхэри къыдэкIуащ. Егъэ­джэныгъэм и фIагъыр къэIэтыным хуэгъэпса апхуэдэ бгъэдыхьэкIэщIэхэм зыщаубгъу ди щIыналъэми. Абы и щыхьэтщ «ДыгъафIэ къалэм» къыщызэIуаха IT-классхэр. 

Подробности... | Просмотрено: 14
ЗэIущIэхэр

12.09.2021 - 09:29

ЗыгъэпсэхуакIуэхэм зэрадэлажьэм гулъытэ хэха хуащI

Республикэм законхэр къыдэзыгъэкI и орган нэхъыщхьэм и зи чэзу зэIущIэр иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ.

Подробности... | Просмотрено: 7
ЗэIущIэхэр

11.09.2021 - 12:00

Илъэсищэ гъуэгуанэ

Ди республикэм шынагъуэншагъэмкIэ органхэр къызэрыщызэрагъэпэщрэ илъэсищэ ирикъуащ.

Подробности... | Просмотрено: 6
ЗэIущIэхэр

11.09.2021 - 10:53

Хабзэм и хъумакIуэхэр зэчэнджэщащ

КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ Хабзэр хъумэнымкIэ зэпымыууэ лажьэ зэзыгъэуIу зэхуэ­сым, республикэм Экономикэ, жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ и советым хэтхэм я зэIущIэ.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жылагъуэ

11.09.2021 - 10:22

Муниципалитетхэм я лIыкIуэхэм я зэIущIэ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ республикэм и муниципальнэ щIыналъэхэм я Iуэхухэм щыхэплъа зэIущIэ. Абы ­хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, КъБР-м цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмкIэ, щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Езауэ Анзор, КъБР-м и ХэхакIуэ комиссэм и унафэщI Джэш Вячеслав, республикэм и муниципальнэ щIыналъэхэм я администрацэхэм я Iэтащхьэхэр.

Подробности... | Просмотрено: 11
ЗэIущIэхэр

11.09.2021 - 09:20

ЩIыналъэ нэхъ пашэхэм хабжэ

КъБР-м и Iэтащхьэр хэтащ УФ-м и Правительствэм щIыналъэ зыужьыныгъэмкIэ и комиссэм и штабым и зэIущIэм. Ар иригъэкIуэкIащ УФ-м и вице-премьер Хуснуллин Марат.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жылагъуэ

11.09.2021 - 09:07

«ДэIэпыкъуэгъу псынщIэхэм» къахохъуэ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Зэгу­ры­Iуэ­ныгъэм и утыкум деж респуб­ликэм и медицинэ IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэм «ДэIэ­пыкъуэгъу псынщIэ» авто­мобиль 17 дыгъуасэ щаритыжащ. 

Подробности... | Просмотрено: 12
Жылагъуэ

10.09.2021 - 19:00

Кавказым къеблагъэ

«Кавказым къелагъэ» фондым иубзыхуащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и зыплъыхьыпIэхэр зэребгъэфIэкIуэнум и Iэмал.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жылагъуэ

10.09.2021 - 18:33

Гъунэгъу республикэм и щIыпIэцIэхэм языхэзым ехьэлIауэ

Къэрэшей-Шэрджэсым и «Архъыз» курортым зыщызыгъэпсэхухэм я бжыгъэм иужьрей илъэс зыбгъупщIым хэхъуэ зэпытщ.

Подробности... | Просмотрено: 10

Страницы