22.01.2022, 14:14 - Жылагъуэ

ЩIышылэм и 20-м КъБР-м Узыншагъэр ­хъумэнымкIэ и министерствэм и унэм республикэм коронавирус уз зэрыцIалэр къы­щымыгъэхъунымрэ абы зэрызиубгъум щы­кIэлъыплъынымкIэ и Оперативнэ штабым ­хэтхэр журналистхэм щаIущIащ.

22.01.2022, 12:12 - ЗэIущIэхэр

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIы­кIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Чайкэ Юрий видеконференц мардэм тету иригъэкIуэкIа зэIущIэм. Абы щытепсэлъыхьащ КИФЩI-м щыIэ санитар-эпидемиологие щытыкIэмрэ коронавирус узыфэ зэрыцIалэм зэры­пэщIэтынымкIэ хэ­кIыпIэ­хэм­рэ.

22.01.2022, 11:10 - ЗэIущIэхэр

УФ-м и Правительствэм и Унафэ­щIым и къуэдзэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэр зи нэIэ щIэт Новак Александррэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ лэжьыгъэ IуэхукIэ зэIущIащ. Ахэр Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и социально-экономикэ щыты­кIэм тепсэ­лъыхьащ, республикэм щы­Iэ псэукIэр егъэфIэкIуэным теухуа проект зыб­жани къыхагъэщхьэхукIащ.

19.01.2022, 13:19 - Спорт

Мэзкуу и ЦСКА-м и цIыхубз футбол командэм и тренер штабым зэхъуэкIыныгъэхэр игъуэтащ.

19.01.2022, 12:45 - Жылагъуэ

ГъащIэм и IэфIыр цIыхухэм нэсу зыхащIэну къыщIэкIынтэкъым узыфэ зэмылIэужьыгъуэхэм еIэзэ дохутырхэр щымыIамэ. Ди гуапэ зэрыхъущи, зи гъащIэр медицинэм тезыухуа, зи IэщIагъэм фIыуэ хэзыщIыкI, щIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ дохутырхэр и мащIэкъым ди лъахэм. 

19.01.2022, 11:11 - ЗэIущIэхэр

КъБР-м промышленностымкIэ, энергетикэмрэ сатумкIэ и министр Ахъуэбэч Шамил хэтащ Уф-м и Правительствэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Новак Александр иригъэкIуэкIа видеоконференц зэIущIэм. 

19.01.2022, 10:07 - Тхыдэ

Нарт эпосым щыщ лIы бзаджэщ, Алыдж и къуэщ. Хъыбархэм ар зэм Акуандэ и адэу, зэм и дэлъхуу къыщокIуэ.

17.01.2022, 16:37 - Жылагъуэ

Дагъыстэн Республикэм и Iэтащхьэ Меликов Сергей Инстаграмым щиIэ и напэкIуэцIым Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэсищэ зэрырикъуэмкIэ абы щыпсэухэм къехъуэхъуащ.

17.01.2022, 15:33 - Тхыдэ

1912 гъэм мэлыжьыхьым и 14 - 15 махуэ-жэщ зэпылъыпIэм дунейм нэхъ ин дыдэу тета, «Титаник» зи фIэщыгъэ кхъухьыр щIилъэфауэ щытащ. ЗэрыжаIэмкIэ, ар хым щыжьэхэуащ псы щIагъым щIэт мылыбгым. 
 

17.01.2022, 14:50 - Жылагъуэ

Ставрополь щIыналъэм и Iэтащхьэ Владимиров Владимир Инстаграмым щиIэ и напэкIуэцIым деж Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэсищэ зэрырикъумкIэ абы щыпсэухэм къехъуэхъуащ.
«Нобэ ди гъунэгъу Къэбэрдей-Балъкъэрым къэралыгъуэ зэригъуэтрэ илъэси 100 зэрырикъур егъэлъапIэ.

ЩЭНХАБЗЭ

30.11.2021 - 10:35

МакъамэкIэ къэIуэта дуней тетыкIэ…

Налшык щыIэщ «Ored Rekordings» этнографие макъамэ IуэхущIапIэ (лейбл). Абы и къызэгъэпэщакIуэхэщ Хьэлил Болэтрэ Къуэдзокъуэ Тимуррэ.

Подробности... | Просмотрено: 29

26.11.2021 - 16:44

СурэтыщIым и лъагъуэ

Адыгэ сурэтыщI цIэрыIуэ Маргъущ Анатолэ псэужамэ, и ныбжьыр щэкIуэгъуэм и 21-м илъэс 70 ирикъунут.

Подробности... | Просмотрено: 10

23.11.2021 - 12:28

Кинор псэущ, цIыхухэр еплъыху

АР-м гъуазджэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ЕмкIуж Андзор триха «Невиновен» адыгэ фильмым иджыри къыздэсым цIыхухэр кIуэурэ йоплъ. 

Подробности... | Просмотрено: 18

22.11.2021 - 16:35

Адыгэ кином цIыхухэр макIуэ

Мы махуэхэм илъэситI ирикъуащ театрымрэ киномрэ я режиссёр цIэрыIуэ, АР-м гъуазджэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ЕмкIуж Андзор триха «Невиновен» адыгэ фильмыр утыку къызэрырахьэрэ. 2019 гъэ лъандэрэ...

Подробности... | Просмотрено: 25

21.11.2021 - 14:40

Журналист ныбжьыщIэхэр ягъэпажэ

Бахъсэн къалэм «Мамы­рыгъэмрэ щэнхабзэмрэ я парк» къызэрыщызэIуахым ирихьэлIэу, «Баксан» газетым хэIу­щIыIу ищIауэ щытащ ­къалэм и гъащIэр къызыхэщ тхыгъэхэм я зэпеуэ зэ­ры­ригъэ­...

Подробности... | Просмотрено: 14

21.11.2021 - 10:37

Адыгэ бзылъхугъэм и щапхъэ

Адыгэ бзылъхугъэр анэ гумащIэм, унэгуащэ щыпкъэм, бзылъхугъэ Iэ­пэ­Iэсэм, Iущым, гуапэм и щапхъэщ. Ап­хуэдэщ Адыгэ Республикэм и цIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэм я зэгухьэныгъэм хэт, лъэпкъ фащэхэр...

Подробности... | Просмотрено: 13

18.11.2021 - 19:06

Зи вагъуэр нуру блэ

ЗэрытщIэщи, дэтхэнэ зы цIыхуми нэхъ лъапIэ дыдэу иIэр дамэ къытезыгъакIэ и унагъуэращ, мывэ къыру и щIыбагъ къыдэт, гуфIэгъуэхэр къыдэзыгуэш, гузэвэгъуэхэр къыдэзыгъэпсынщIэ и адэ-анэмрэ...

Подробности... | Просмотрено: 29

16.11.2021 - 18:50

ХьэпащIэ Заудин: Нобэ дызэлъэпауэр пщэдей къытхуэщтэжынукъым

КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и артист, «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблым и музыкэ унафэщI, пшынауэ цIэрыIуэ ХьэпащIэ Заудин и ныбжьыр мы гъэм...

Подробности... | Просмотрено: 14

16.11.2021 - 17:55

Пушкин и тхыгъэеджэ

Налшык дэт Лъэпкъ музейм  иджыблагъэ щекIуэкIащ «Пушкин и тхыгъэеджэ» Iуэху дахэр. Ар егъэщIылIауэ щытащ   Пушкин теухуауэ  а  музейм къыщызэрагъэпэща  гъэлъэгъуэныгъэм.

Подробности... | Просмотрено: 25

15.11.2021 - 18:27

Мэздэгу адыгэхэр дегъэцIыху

Адыгейм, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым, Ставрополь крайм, Осетие Ищхъэрэ-Аланием, Абхъазым щагъэлъагъуэ Мэздэгу адыгэхэм ятеухуа «Вековые традиции Моздокских кабардинцев» документальнэ...

Подробности... | Просмотрено: 16

15.11.2021 - 14:53

Иджырей зэманым декIу усакIуэ, тхакIуэ зэчиифIэ

Сыт хуэдэ зэманми езым и лIыхъужьхэр къегъэщI, ирехъу ар политик, дохутыр, дипломат… Апхуэдэу ди нобэрей дунейм халъхуа цIыху зэчиифIэу зи гугъу фхуэсщIыну сыхуейр журналист, тхакIуэ, усакIуэ...

Подробности... | Просмотрено: 35

15.11.2021 - 10:26

Гъуазджэмрэ щэнхабзэмрэ я зыужьыныгъэм теухуауэ

Иджыблагъэ «Принт-центр» тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ искусствовед Аппаевэ Жаухар «Запечатленное время» зыфIища и тхылъыр.

Подробности... | Просмотрено: 10

14.11.2021 - 10:35

Нэр дахьэхрэ псэр яхьэхуу

СурэтыщI гъуазджэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зе­зыхьэм иджыблагъэ къыщы-зэIуахащ  КъБР-м  и цIыхубэ  сурэтыщI Гуданаев Борис и гъэлъэ­гъуэныгъэ.   Абы  и Iэ­­дакъэ­щIэкIхэр утыку...

Подробности... | Просмотрено: 17

12.11.2021 - 17:21

Артист IэщIагъэм хуэпэж, абы къыхуигъэщIа бзылъхугъэ

Нобэ ди хьэщIэщ Музыкэ театрым и солисткэ Мэз (Пщыунэ) Джульеттэ. Ар ящыщщ иджыри сабийуэ зи IэщIагъэр къыхэзыхахэм.

Подробности... | Просмотрено: 20

12.11.2021 - 13:40

Илъэс 70-м иту Джульеттэ и ролыр игъэзэщIат

Франджы актрисэ цIэрыIуэ Бернар Сарэ илъэс 70 ныбжьым иту илъэс I3 фIэкIа мыхъу Джульеттэ и ролыр игъэзэщIат икIи абы зыми шэч хуищIатэкъым - сценэм итыр лъагъуныгъэм итхьэкъуа пщащэ цIыкIуу...

Подробности... | Просмотрено: 11

12.11.2021 - 09:14

Белорус щIалэм адыгэбзэ зрегъащIэ

 Ди республикэм цIыху къинэжа къыщIэкIынкъым Нэхущ Тимур нысашэхэм щигъэзащIэ «Бей къудэ, бей дан» псынщIэрыпсалъэр гукIэ зымыщIэ. Адыгэм ар къибжыфыр гъэщIэгъуэнт?

Подробности... | Просмотрено: 19

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ

19.01.2022 - 14:20

ДыгъуакIуэр яубыдащ

Мы гъэм щIышылэм и 4-м Урысей МВД-м Налшык къалэм щиIэ Управленэм зыхуигъэзащ илъэс 31-рэ зи ныбжь къалэдэсым.

Подробности... | Просмотрено: 2

Спорт

19.01.2022 - 13:19

Шыпш Тимур ЦСКА-м ирагъэблагъэ

Мэзкуу и ЦСКА-м и цIыхубз футбол командэм и тренер штабым зэхъуэкIыныгъэхэр игъуэтащ.

Подробности... | Просмотрено: 32

Жылагъуэ

19.01.2022 - 12:45

Къыхиха IэщIагъэм хуэпэжу мэлажьэ

ГъащIэм и IэфIыр цIыхухэм нэсу зыхащIэну къыщIэкIынтэкъым узыфэ зэмылIэужьыгъуэхэм еIэзэ дохутырхэр щымыIамэ. Ди гуапэ зэрыхъущи, зи гъащIэр медицинэм тезыухуа, зи IэщIагъэм фIыуэ хэзыщIыкI,...

Подробности... | Просмотрено: 14

ЗэIущIэхэр

19.01.2022 - 11:11

ГазкIэ къызэрагъэпэщ

КъБР-м промышленностымкIэ, энергетикэмрэ сатумкIэ и министр Ахъуэбэч Шамил хэтащ Уф-м и Правительствэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Новак Александр иригъэкIуэкIа...

Подробности... | Просмотрено: 13

Тхыдэ

19.01.2022 - 10:07

Джылахъстэн

Нарт эпосым щыщ лIы бзаджэщ, Алыдж и къуэщ. Хъыбархэм ар зэм Акуандэ и адэу, зэм и дэлъхуу къыщокIуэ.

Подробности... | Просмотрено: 13

Жылагъуэ

19.01.2022 - 09:01

Абазэ Руслан и цIэр фIащащ

Тэрч къалэ дэт 4-нэ курыт еджапIэм иджыблагъэ щызэхэтащ Урысей прокуратурэр къызэрыунэхурэ илъэс 300 зэрырикъум теухуа зэIущIэ.

Подробности... | Просмотрено: 6

Жылагъуэ

18.01.2022 - 15:27

Министрыр КъБР-м и ЩIалэгъуалэ правительствэм и лIыкIуэхэм яIущIащ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ЩIыуэпс хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэ и министр Шаваев Ильяс КъБР-м и ЩIалэгъуалэ правительствэм и лIыкIуэхэм иджыблагъэ яIущIащ.

Подробности... | Просмотрено: 10

ЩIалэгъуэ

18.01.2022 - 14:50

Къэбэрдей-Балъкъэрым еджапIэщIэхэр щаухуэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм 2022 гъэм еджапIиблым щхьэкIэ ухуэныгъэхэр ирагъэжьэнущ.

Подробности... | Просмотрено: 9

Жылагъуэ

18.01.2022 - 14:24

И псалъэ гуапэхэмкIэ игъэгушхуэу

Илъэс 35-рэ хъуауэ Бахъсэн район сымаджэщым и хирургие къудамэм медсестрауэ щыIэ Бакъ Марие и пщIыхьи къыхэхуэртэкъым зэгуэр зыпэрыт IэнатIэр ихъуэжыну.

Подробности... | Просмотрено: 8

ЩIалэгъуэ

18.01.2022 - 13:20

Доткъул Еленэ: Гум жиIэм уедаIуэмэ, ущыуэнукъым

ДыщэкI IэщIагъэм бзылъхугъэхэр зэрырилажьэр димыщIэщыгъуэми, абы нэсу хуэIэижь хъуфыр зырызщ.

Подробности... | Просмотрено: 9

Жылагъуэ

18.01.2022 - 13:00

Ивнестицэ проектхэм хэлъхьэныгъэ хуащI

Урысейм и «Мэкъумэшбанкым» Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ и къудамэм инвестицэ проектхэм хуищI хэлъхьэныгъэхэр 2020 гъэм елъытауэ 2021 гъэм хуэди 8-кIэ хэхъуащ.

Подробности... | Просмотрено: 8

Литературэ

18.01.2022 - 12:00

Мыщэ шу

Шыхъуэм къиIуэтэжа хъыбар
Зэгуэрым дэ шыхъуэ пщыIэу Дзэлыкъуэ дыдэст, Iуащхьэмахуэ и лъапэ дыдэм деж.
Сэ шыхъуэ нэхъыжьу абы сыщыIэт.

Подробности... | Просмотрено: 13

Жылагъуэ

18.01.2022 - 11:00

Бзылъхугъэ гуащIафIэ

ЦIыхубз губзыгъэу   щхьэгъусэм и щIыбагъ быдэу къыдэту  къекIуэкIа Сосналы Любэ мы тхыгъэмкIэ фэзгъэцIыхуну   сыхуейт. Генерал, Абхъазым и ЛIыхъужь Сосналы СулътIан и щхьэгъусэ Любэ    дуней...

Подробности... | Просмотрено: 11

Спорт

18.01.2022 - 10:30

ЩIыналъэ зэхьэзэхуэм щытокIуэ

Шэшэн республикэм и къалащхьэ Грознэ дэт «Олимпийск» спорт комплексым и алэрыбгъухэм щекIуэкIащ самбомкIэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и зэхьэзэхуэ.

Подробности... | Просмотрено: 5

Спорт

18.01.2022 - 10:00

Тенджыз Iуфэм къыщыхожаныкI

ЩIышылэм и пэщIэдзэхэм ТIуапсы щекIуэкIащ «RUSSIAN SEA CUP» футболымкIэ сабий-ныбжьыщIэ зэхьэзэхуэ.

Подробности... | Просмотрено: 9

Махуэгъэпс

18.01.2022 - 09:44

НОБЭ

♦Урысейм и Дзэ-Хьэуа Къарухэм я командованэ нэхъыщхьэм и махуэщ
♦Тунисым щагъэлъапIэ я Революцэм и махуэр

Подробности... | Просмотрено: 8

Страницы