24.03.2023, 15:09 - Жылагъуэ

Урысей МВД-м Iуащхьэмахуэ районым щиIэ къудамэм и лэжьакIуэхэм даIыгъащ «Лъы тыи, цIыхур къегъэл» Iуэхур.

24.03.2023, 15:07 - Жылагъуэ

«Урысей гвардием и махуэхэр» акцэм хыхьэу Ведомствэм щIэмыт Бахъсэн къудамэм и лэжьакIуэхэм Бжэ зэIухам и махуэ драгъэкIуэкIащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ школым и кадет классым щеджэхэм. 

24.03.2023, 12:42 - ЩIалэгъуэ

Жэбалы Заирэ зи лэжьыгъэхэм псэм зыдащI сурэтыщI ныбжьыщIэщ. Абы щIэщыгъуэ къыхелъагъукIыф дунейм. И сурэтхэр къыхех щIыуэпсым, къаIэпех къуалэбзухэм, къахегъуатэ къэкIыгъэхэм. Псэ хелъхьэри, ущеплъкIэ мыгурыIуэгъуэу къару щабэ гуэр хыболъагъуэ.

22.03.2023, 17:05 - Политикэ

ЛIыщхьитIыр Москва щызэхуэзэным ипэ къихуэу, гъатхэпэм и I9-м, «Жэньминь жибао» газетым къытридзащ Путин Владимир и тхыгъэ «Урысеймрэ Китаймрэ зэкъуэту я къэкIуэнум толажьэ» фIэщыгъэм щIэту. 

22.03.2023, 16:55 - Жылагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъуэгухэм щолажьэ административнэ хабзэр къызэпызыудахэр зытх автомат комплекс 212-рэ. 

22.03.2023, 16:24 - Щэнхабзэ

Псыдзэри, щIыхъейри, къэбэкъауэри, зэманри пэмылъэщу нобэ къэса мывэ фэеплъхэр умыгъэщIагъуэу плъэкIыркъым. 

22.03.2023, 16:22 - Щэнхабзэ

Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм литературэ пшыхь гъэщIэгъуэн иджыблагъэ къыщызэрагъэпэщащ. «Общество книголюбов» зэгухьэныгъэм жэрдэм ищIа зэхуэсым щытепсэлъыхьащ тхакIуэ, усакIуэ Мусукаевэ Сакинат «Когда летаешь, нельзя бояться» зыфIища и тхылъым. 

22.03.2023, 12:49 - Литературэ

ХьэтIохъущокъуэ Едыджыпщым лIы и псалъэ итати, къэгъазэ иIэжтэкъым. Аргуэру пелуанитI къегъуэтри, егъэIущ.

22.03.2023, 12:45 - Щэнхабзэ

Хабзэр хъугъуэфIыгъуэ нэхъыщхьэщ зей лъэпкъым зэи къыпхутемыхыну.

20.03.2023, 16:44 - Жылагъуэ

Языныкъуэ жыг лIэужьыгъуэхэр цIыхум нэхърэ куэдкIэ нэхъыбэрэ мэпсэу. Ауэ куэдым ящIэу пIэрэ цивилизацэ зыбжанэм я къэунэхугъуэмрэ кIуэдыжыгъуэмрэ зи «нэгу щIэкIа», илъэс мин бжыгъэ зи ныбжь жыгыжьхэр нобэм къызэрысар?!

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
09.03.2023 - 14:41 | 👁 15

Подробности...

Эйфель и чэщанэ

Ар зыухуам и цIэр зэрехьэ, Париж и зыгъэпсэхупIэ цIэрыIуэщ. Дуней псом щыщ цIыху мелуанихым щIигъу илъэс къэс къэокIуэ абы.
Щэнхабзэ
09.03.2023 - 12:12 | 👁 20

Подробности...

Дахагъэмрэ фIэщхъуныгъэмрэ зэIэпэгъуу

Куэдым къащохъу зи дахагъэр нэIурыт зымыщI муслъымэн пщащэхэм загъэщIэрэщIэн я жагъуэу. Пэжкъым, занщIэу вжыдоIэ!
Щэнхабзэ
07.03.2023 - 12:28 | 👁 19

Подробности...

«Си анэм имыщIэу экзамен стат»

Гъатхэр псэм и щIэрэщIэгъуэщ. ЩIымахуэ кIыхьым и ужькIэ, гурыщIэхэр, гугъэхэр къыщыушыж лъэхъэнэ хуэдэщ ар. Апхуэдэуи гукъыдэжым и «тетхэм» ящыщщ уэрэдхэр. А тIур зэппх хъуну къыщIэкIынщ.
Щэнхабзэ
06.03.2023 - 16:06 | 👁 19

Подробности...

ЩIэблэм гъуэгу езыт

Аруан щIыналъэм хыхьэ Аруан (Мысостей) къуажэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм и унафэщI Зыхьэ Оксанэ хъыбар къызэритамкIэ, цIыхухэм я нэгузегъэужьыпIэу, зыузэщIыпIэу щыт унэм зэзыгъэпэщыж икIи къэзы
Щэнхабзэ
06.03.2023 - 16:00 | 👁 26

Подробности...

Бзылъхугъэхэм я дунейпсо махуэр

Гъатхэпэм и 8-р Бзылъхугъэхэм я дунейпсо махуэу ягъэуващ. Урысейм щыпсэу лъэпкъхэм а махуэшхуэр ягъэлъапIэ, абы и хабзэхэм емыпцIыжу. Ауэ лъэпкъ псоми ар ягъэлъапIэркъым. 
Щэнхабзэ
06.03.2023 - 13:08 | 👁 17

Подробности...

Кавказыр щэнхабзэм хуэхейкъым

Сокуров Александр Налшык щригъэджа и гъэсэнхэм тепсэлъыхьрэ пэт, зэрымыщIэкIэ Кавказ Ищхъэрэм щыщ псоми я жагъуэ ищIауэ къыщIэкIащ.
Щэнхабзэ
05.03.2023 - 15:26 | 👁 54

Подробности...

Лъагъуныгъэ, гуапагъэ, зэгурыIуэ

Мыхьэнэ пыухыкIа зимыIэ, къалэн ин цIыхухэм я пщэ щыдэ­-мылъ зы IэнатIэ щыIэу къыщIэкIынкъым. Ауэ зыми хуэмыдэжщ еджапIэ-гъэсапIэхэр. 
Щэнхабзэ
04.03.2023 - 10:18 | 👁 47

Подробности...

Iэпэм къыпыкI дахагъэ

Зэпыу имыIэу зызыхъуэж гъащIэм щIэуэ къыщежьэм кIэух иIэкъым. Нобэ къагупсысар пщэдей яфIэгъэ­щIэгъуэныжкъым, ауэ адыгэ цIыхубзым и теплъэмрэ абы и Iэпэ къызыпекIуэкIым хилъ­хьэ дахагъэмрэ сыт щыгъуи...
Щэнхабзэ
02.03.2023 - 12:28 | 👁 26

Подробности...

Уэрэдыр зи дамэ

Япэ урысейпсо каналым къызэригъэпэща «Голос.
Щэнхабзэ
02.03.2023 - 10:35 | 👁 31

Подробности...

Адыгэр куэдым къарегъэцIыху

Адыгэ къэрал университетым и «Нарт» ансамблыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 35-рэ ирикъуащ. А пIалъэм къриубыдэу къэфакIуэ гуп цIэрыIуэм ехъулIэныгъэ куэд зыIэригъэхьащ.
Щэнхабзэ
27.02.2023 - 15:02 | 👁 17

Подробности...

Си къежьапIэ

Уафэ нэзыр пшэм щимыгъэпщкIу махуэ бзыгъэхэм дыгъэ къухьэпIэмкIэ уплъэмэ, пшэхэм я зекIуапIэ уафэгум лъэIэсрэ жыпIэу уолъагъу зи щыгур махъшэ сыджу дыкъуакъуэ I
Щэнхабзэ
22.02.2023 - 14:00 | 👁 29

Подробности...

Колизей

Италием и Колизей амфитеатрыр дуней псом и архитектурэ фэеплъ нэхъ цIэрыIуэхэм ящыщщ. Илъэс минитIым щIигъуауэ а тхыдэ фэеплъыр цIыху мелуанхэм я кIуапIэщ. КъыжыIапхъэщ, Налшык къалэм а фэеплъым и...
Щэнхабзэ
22.02.2023 - 11:00 | 👁 22

Подробности...

Шу лъагъуэри гъущI гъуэгури

УФ-м и Къэрал Думэм иджыблагъэ урысыбзэм теухуауэ хабзэщIэ къищтащ. ДяпэкIэ хамэбзэм къыхэкIа терминхэу урысыбзэм мыхьэнэгъу щызиIэхэр къагъэщхьэпэу ядэжынукъым.
Щэнхабзэ
21.02.2023 - 12:55 | 👁 28

Подробности...

Лъэпкъым и дахагъэр къегъэлъагъуэ

Сыт къафэр зищIысыр? Къафэр - ар цIыхубэ гъуазджэщ. Абы къегъэлъагъуэ лъэпкъым и псэр, и дахагъэр. Дэтхэнэ зы лъэпкъми иIэщ къафэ зэмылIэужьыгъуэ зыбжанэ.
Щэнхабзэ
20.02.2023 - 11:27 | 👁 17

Подробности...

Литературэ зэхуэсыпIэм и япэ лъэбакъуэхэр

Налшык къалэм и библиотекэм и лэжьыгъэр литературэ уэршэрхэр, щIэныгъэ псалъэмакъхэр щекIуэкI зэхуэсыпIэм ещхьу дяпэкIэ екIуэкIынущ.
Щэнхабзэ
20.02.2023 - 11:26 | 👁 19

Подробности...

Хабзэр фIэкIыпIэ зимыIэу къалъытэрт

ЩIэныгъэлI щэджащэхэм, хамэ къэрал къэхутакIуэ цIэрыIуэхэм я лэжьыгъэ куэдым зэрыщаубзыхуащи, адыгэ лъэпкъыр нэхъыжь дыдэхэм, хабзэ дахэ, нэмыс лъагэ, хьэл-щэн екIу, лIыхъужьыгъэ ин зыхэлъ, зи адэ

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Литературэ
22.03.2023 - 12:49 | 👁 25

Подробности...

Къощэм щэ ирегъэкъу

ХьэтIохъущокъуэ Едыджыпщым лIы и псалъэ итати, къэгъазэ иIэжтэкъым. Аргуэру пелуанитI къегъуэтри, егъэIущ.
Махуэгъэпс
22.03.2023 - 12:40 | 👁 7

Подробности...

НОБЭ

Гъатхэпэм и 22, бэрэжьей Псыежэххэм я дунейпсо махуэщ Таксистым и дунейпсо махуэщ
Жылагъуэ
22.03.2023 - 12:16 | 👁 16

Подробности...

Гъатхэм и бзэр

Уафэм и хэдыкIхэр
Тхыдэ
21.03.2023 - 18:39 | 👁 22

Подробности...

Дэнэ хъугъуэфIыгъуэхэр зыдэкIуар?

 1945 гъэм щIышылэм и 2-м Порт-Артур щекIуэкIащ абы и япон гарнизоным и парад.
Тхыдэ
21.03.2023 - 17:55 | 👁 18

Подробности...

ГъащIэм и гъуджэ

Кинор лIэужьыгъуэ куэду зэщхьэщокI, ауэ нэхъыбэм ар гъащIэм и гъуджэу жыпIэ хъунущ, цIыхум и гурыгъу-гурыщIэхэр, и гупсысэкIэр къызэрагъэлъагъуэщ, цIыхум щапхъэ къыщыхихыфи щыIэщ.
ЩIалэгъуэ
21.03.2023 - 15:06 | 👁 29

Подробности...

Щапхъэ

Бакъ Залым хирургщ, Налшык къалэ сымаджэщ №I-м и дохутырщ, Герниологхэм я «GREPA» европей ассоциацием, Урысейм и хирургхэм я зэгухьэныгъэм хэтщ.
Спорт
21.03.2023 - 14:41 | 👁 14

Подробности...

Спортыр наркотикым пэщIэтщ

«Ажалыр щащэр къыджеIэ»  урысейпсо Iуэхум  хыхьэу  Прохладнэ районым и Екатериноградскэ станицэм   кекусинкай каратэмкIэ зэпеуэ щекIуэкIащ,   «Спортыр наркотикым пэщIэтщ!» къыхуеджэныгъэм щ
Жылагъуэ
21.03.2023 - 14:41 | 👁 18

Подробности...

Iэпкълъэпкъ телъыджэ

ЦIыхум и къупщхьэлъапщхьэм лыри, щIыфэри, лъынтхуэхэри ешэкIащ, абы Iэпкълъэпкъыр захуэу еIыгъ, зэрегъакIуэ икIи кIуэцIфэцIым и «хъумакIуэщ».
Жылагъуэ
21.03.2023 - 13:00 | 👁 23

Подробности...

Невский Александр и цIэр зезыхьэ таж пыIэр

Урыс дзэзешэ цIэрыIуэ Невский Александр 1220 гъэм къалъхуащ. Новгород Ин пщыгъуэм и унафэщIу щытащ.
Жылагъуэ
21.03.2023 - 10:35 | 👁 21

Подробности...

ЗэфIэкIым и гъунапкъэхэр

Адыгэ Республикэм щIэныгъэ нэхъыщхьэ IэнатIэм ехъулIэныгъэфIхэр иIэу зыщиужьынымкIэ фIыщIэшхуэ бгъэдэлъщ еджагъэшхуэ, социологие щIэныгъэхэмкIэ доктор, профессор Хъунэгу Рашид Думэлыч и къуэм. 
Махуэгъэпс
21.03.2023 - 08:20 | 👁 19

Подробности...

НОБЭ

Гъатхэпэм    и 21, гъубж          Лъэпкъ зэхэгъэж зэращIым ебэныным и дунейпсо махуэщ
Спорт
20.03.2023 - 16:56 | 👁 21

Подробности...

Спорт хъыбархэр

КъБР-м пятиборьемкIэ и командэ къыхэхар Челябинск щекIуэкIа урысейпсо зэхьэзэхуэм хэтащ. Абы кърихьэлIат Урысейм и щIыналъэхэм къикIа, илъэс 13 - 19-м ит спортсмен 400-м нэблагъэ.
Литературэ
20.03.2023 - 16:48 | 👁 29

Подробности...

ЦIыхугъэ

Вакъэ щащэ тыкуэным и бжэIупэм илъэсипщI ныбжьым ит щIалэ цIыкIур Iутщ, абы и гъэлъэгъуапIэм тет вакъэ щIэрыпсхэр зэпеплъыхьри. А тхьэмыщкIэ цIыкIур и нэр тедияуэ вакъэ хуабэхэм йоплъ, зэрехъуапсэри...
Жылагъуэ
20.03.2023 - 16:44 | 👁 35

Подробности...

ЩIыуэпсым и фэеплъхэр

Языныкъуэ жыг лIэужьыгъуэхэр цIыхум нэхърэ куэдкIэ нэхъыбэрэ мэпсэу. Ауэ куэдым ящIэу пIэрэ цивилизацэ зыбжанэм я къэунэхугъуэмрэ кIуэдыжыгъуэмрэ зи «нэгу щIэкIа», илъэс мин бжыгъэ зи ныбжь жыгыжьхэр...
Махуэгъэпс
20.03.2023 - 13:07 | 👁 68

Подробности...

ЩIым и махуэ

Ди планетэм тет къэралхэм я нэхъыбэм гъатхэпэм и 20 - 21-хэм «ЩIым и махуэ» зыфIаща Iуэхугъуэхэр щокIуэкI. А махуэм дыгъэм и нэхури жэщым и кIыфIри я кIыхьагъкIэ зэхуэдэ мэхъу. ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, а...
ЩIалэгъуэ
20.03.2023 - 12:30 | 👁 19

Подробности...

IэщIагъэм я нэхъ гугъу

Шормэн Алесэ Тэрч къалэм къыщыхъуащ, Сеченов И. М. и цIэр зезыхьэ Москва къэрал медицинэ университетыр къыщиухащ.

Страницы