19.06.2024, 18:02 - Жылагъуэ

Иорданием и дзэм илъэс 32-кIэ хэта генерал, ди лъэпкъэгъу Дыгъужьокъуэ Мухьэмэд Хьэмид и къуэм и ныбжьыр илъэс 70 ирикъуащ. 

19.06.2024, 18:00 - Жылагъуэ

Урысей Федерацэм мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министрым и къуэдзэ Разин Андрей иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэр гъавэ Iухыжыгъуэм зэрыхуэхьэзырым теухуауэ зэIущIэ. Видеоконференц зэпыщIэныгъэхэр къигъэсэбэпу абы и лэжьыгъэм хэтащ КъБР-м мэкъумэш хзозяйствэмкIэ и министр Сыжажэ Хьэсэн. 

19.06.2024, 17:58 - ЩIалэгъуэ

Абазэ Алесэ КъБР-м, Тэрч щIыналъэм, къыщалъхуащ, иужькIэ унагъуэр Ставрополь Iэпхъуащ. Иджы Алесэ студентщ - Москва ЭкономикэмкIэ школ нэхъыщхьэм аннимацэмрэ иллюстрацэмрэ щедж. Москва зэрыщеджэ илъэс зыбжанэм къриубыдэу пщащэр хунэсащ проект гъэщIэгъуэнхэр игъэхьэзырын икIи ахэр цIыхухэм къаригъэцIыхун.

19.06.2024, 14:52 - Литературэ

(Нарт тхыдэжь) Нарт Сосрыкъуэ Хьэрэмэ Iуащхьэ техьауэ плъэри, зы шу ищхъэрэкIэ къыдэкIуейуэ къыIэщIэлъэгъуащ. Шур къэсри блэкIащ, къызэплъэкIакъым, фIэхъуси кърихакъым.  – Мыр зищIысыр зэзгъэщIэнщ, – жери шум и ужь иуващ нарт Сосрыкъуэ.

19.06.2024, 10:57 - Литературэ

(Нарт тхыдэжь)

18.06.2024, 17:49 - Литературэ

Бжьыхьэпэу Къэсейхьэблэ (Хьэбэз къуажэ, Къэрэшей-Шэрджэс) къеблэгъат Блашэпсынэ (Адыгей) щыщ уэркъ цIэрыIуэм и щIалэ. Абы шу гупышхуи тешанкIэхэри кIэрыщIат. Уэркъ щIалэ къэкIуар Къэсейхэ я гуащэм и дэлъху благъэти, шэ зытемыхуа мыщафэкIэ ар къегъэгугъэ, Даур Нэгъуей зыри жримыIэу. 

18.06.2024, 15:42 - Жылагъуэ

Урысей Федерацэм СтатистикэмкIэ и управленэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, 2023 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и мэкъумэш, фермер, уней IуэхущIапIэхэм, унагъуэхэм псоми зэхэту къэбыстэу кърахьэлIэжащ тонн мин 32,4-рэ. 2022 гъэм щыIа бжыгъэхэм нэхърэ ар процент 18,5-кIэ нэхъыбэщ.

18.06.2024, 14:37 - Махуэгъэпс

ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм и 49-нэ сессиеу 1994 гъэм Франджым и къалащхьэ Париж щекIуэкIам къыщащтащ «Губгъуэхэр имыгъэгъущыкIынымрэ уэгъухэм япэщIэтынымкIэ махуэ» зыфIащар. Ар трагъэхуащ мэкъуауэгъуэм и 17-м. КъыкIэлъыкIуа илъэсым адрей къэралхэми гъэлъэпIэн щыщIадзащ. 

16.06.2024, 12:11 - ЗэIущIэхэр

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ ­Кавказ Ищхъэрэм Хабзэм къемызэгъыу лэ­жьапIэ къащтэхэм я бжыгъэр гъэмэщIэнымрэ лэжьыгъэ зэхущытыкIэхэр наIуэ щIынымкIэ ­ведомствэхэм зэдай комиссэм хэтхэм я зэIущIэу УФ-м и Президентым и полномочнэ лIы-кIуэу ­КИФЩI-м щыIэ Чайкэ Юрий иригъэ­кIуэкIам. 

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
24.05.2024 - 12:06 | 👁 44

Подробности...

Cенекэ Луций

ЩэныфIагъым теухуа тхыгъэхэм щыщ Сенекэ Луцилий фIэхъус ирех!
Щэнхабзэ
23.05.2024 - 12:00 | 👁 37

Подробности...

Iуэху пщIыр Iуэху мэхъу

Бухгалтеру лэжьа АфэщIагъуэ Джамилэ дэрбзэр IэщIагъэм езыр-езыру зыхуигъэсэжащ, «SaiJamin» зыфIища и фэилъхьэгъуэхэр мы зэманым цIэрыIуэ хъуащ.
Щэнхабзэ
22.05.2024 - 16:30 | 👁 111

Подробности...

Сэ иджыри сыпсэуну сыхуейщ

Хэку зауэшхуэм цIыхум къахуихьа гузэвэгъуэмрэ ТекIуэныгъэм къарита гушхуэныгъэмрэ пхуэмыIуэтэщIыну инщ. Ар зи нэгу щIэкIахэм, абы ижь бзаджэр зылъэIэсахэм нобэр къыздэсым къаIуэтэж а лъэхъэнэхэм...
Щэнхабзэ
22.05.2024 - 14:00 | 👁 55

Подробности...

Адыгэ пшынэр щIыгъущ

Адыгэ пшынауэ Iэзэ, КъБР-м и цIыхубэ артист Къуэдз Абубэчыр (Михаил) и сабиигъуэм щегъэжьауэ пшынэр и Iэпэгъущ. Къуэдзым игъэсащ пшынауищэм щIигъу, абыхэм къахэкIащ республикэм и гулъытэ...
Щэнхабзэ
22.05.2024 - 12:20 | 👁 16

Подробности...

КъэпщытакIуэхэр журналистхэм яIуощIэ

«Кинокавказ-2024» IV Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ кинофестивалым и къэпщытакIуэхэр IущIащ республикэм и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я журналистхэм.
Щэнхабзэ
20.05.2024 - 16:28 | 👁 47

Подробности...

ЕджапIэ гъатхэхэр зэщIогъагъэ

«Урысей еджапIэ гъатхэ» фIэщыгъэ дахэр зиIэ II къэралпсо зэхьэзэхуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу хэта еджакIуэхэм текIуэныгъэ зыбжанэ къыщыхьащ, къызэрымыкIуэуи купщIафIэу къахущIэкIащ.
Щэнхабзэ
19.05.2024 - 11:18 | 👁 52

Подробности...

Дахагъэм дихьэххэм я кIуапIэ

Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ сурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм тхыдэ дахэ къыдокIуэкI. 
Щэнхабзэ
18.05.2024 - 12:48 | 👁 116

Подробности...

Кинофестивалым и махуэхэр

Налшык къалэм и Курзалым накъыгъэм и 16-м къыщызэ­Iуахащ «Кинокавказ-2024» IV Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ кинофестивалыр.
Щэнхабзэ
18.05.2024 - 12:26 | 👁 38

Подробности...

Дохутырхэр лэжьыгъэ и пIалъэкIэ зохъуажэ

Мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щекIуэкIащ «VITA REHAB DAY: реабилитация, санаторно-курортное лечение.
Щэнхабзэ
18.05.2024 - 10:01 | 👁 58

Подробности...

ЕджапIэ нэхъ ин дыдэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым щынэхъ ин дыдэ курыт еджапIэр Налшык къалэм и «КъуэкIыпIэ» хьэблэм щаухуэ икIи абы щрагъэкIуэкI лэжьыгъэхэр и кIэм ноблагъэ.
Щэнхабзэ
15.05.2024 - 17:01 | 👁 72

Подробности...

«ТекIуэныгъэм и щIэблэр»

А фIэщыгъэм щIэт V ЩIалэгъуалэ фестивалыр Налшык и НыбжьыщIэ театрым къыщызэIуахащ накъыгъэм и 11-м.
Щэнхабзэ
14.05.2024 - 12:36 | 👁 37

Подробности...

Алий и пшыхь

Музыкэ театрым накъыгъэм и 7-м концерт гукъинэж щитащ Урысей Федерацэм, Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм щIыхь зиIэ я артист, оперэ уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ, Музыкэ театрым
Щэнхабзэ
14.05.2024 - 10:36 | 👁 34

Подробности...

Я лIыгъэм дрогушхуэ

Налшык дэт къэрал Макъамэ теат­рым накъыгъэм и 9-м щекIуэ­кIащ 1941 - 1945 гъэхэм щыIа Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ Иныр къы­зэрыщытхьрэ илъэс 79-рэ зэрырикъум теухуа пшыхь.
Щэнхабзэ
13.05.2024 - 17:30 | 👁 72

Подробности...

ТекIуэныгъэ Иным траухуэ

КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и фонд Вэрокъуэ Владимир и цIэр зезыхьэм зэIущIэ щекIуэкIащ, КъБР-м Лъэпкъ Iуэхухэмрэ жылагъуэ проектхэмкIэ и министерствэм къызэригъэпэщауэ. Ар теухуауэ щытащ Хэку зауэшхуэм...
Щэнхабзэ
10.05.2024 - 22:19 | 👁 78

Подробности...

ЕджакIуэхэм зыкъагъэлъагъуэ

Налшык къалэм и курыт еджапIэ №9-м и еджакIуэхэм адмирал Головко Арсений и цIэр зезыхьэ фэеплъыр щаухуа зыгъэпсэхупIэм деж концерт гукъинэж щатащ, Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ Иныр къызэрыщахьрэ илъэ
Щэнхабзэ
10.05.2024 - 12:36 | 👁 170

Подробности...

Зэманым жьы хуэмыщI уэрэд

Абы щыгъуэ дзэм къулыкъу щыс­щIэрт, университет нэужьым армэм сраджауэ. Дагъыстэным щIыр щы­хъейри къулейсызыгъэ зыкъом къахуихьати, гузэвэгъуэ хэхуа цIыхухэм ядэIэпыкъуну кIуахэм ящыщт сэ сы­зыхэхуа...

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Политикэ
18.06.2024 - 12:57 | 👁 19

Подробности...

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Махуэгъэпс
18.06.2024 - 12:35 | 👁 8

Подробности...

НОБЭ

Мэкъуауэгъуэм и 18, гъубж 1956 гъэм Налшык музыкэ училищэ къыщызэIуахащ.
Спорт
18.06.2024 - 12:26 | 👁 10

Подробности...

Добренький и медалыр

Тэтэрстаным и къалащхьэ Къэзан мы махуэхэм щекIуэкI 5-нэ дун
Политикэ
18.06.2024 - 12:26 | 👁 7

Подробности...

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и Унафэ

 «ЦIыхухэр къезышэкI автомобиль транспортымкIэ, къалэ электрическэ транспортымкIэ, гъущI гъуэгу транспортымкIэ цIыхухэм транспорт Iуэхутхьэбзэхэр яхуэщIэныр къызэгъэпэщыным и IуэхукIэ» Къэб
Политикэ
18.06.2024 - 12:26 | 👁 8

Подробности...

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Закон

  «ЦIыхухэр къезышэкI автомобиль транспортымкIэ, къалэ электрическэ транспортымкIэ, гъущI гъуэгу транспортымкIэ цIыхухэм транспорт Iуэхутхьэбзэхэр яхуэщIэныр къызэгъэпэщыным и IуэхукIэ» Къэ
Литературэ
18.06.2024 - 12:24 | 👁 17

Подробности...

Адыгэ сабий джэгукIэхэм ящыщщ

Адыгэм езым и сабий гъэджэгукIэ, и щIэблэ гъэсэкIэ иIэжурэ къэгъуэгурыкIуащ. Куэд мэхъу джэгукIэхэр. Абыхэм цIыкIухэр ягъасэрт я акъылыр жану, хэлъэт къызыкъуахыу. Хабзи къыхахырт.
Литературэ
18.06.2024 - 11:37 | 👁 14

Подробности...

Азэпщ и къуэ Гъудэберд и уэрэдымрэ и хъыбарымрэ

(Япэ Iыхьэ)
Тхыдэ
18.06.2024 - 11:20 | 👁 13

Подробности...

ДыщызэфIэува щIыналъэхэм дисыжщ

Абхъаз республикэм гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым этнологиемкIэ и къудамэм накъыгъэм и 30-м и доктор диссертацэр утыку къыщрихьэнущ Налшык щыщ тхыдэ щIэныгъэлI Мэрзей Аслъэнбэч
Жылагъуэ
17.06.2024 - 12:34 | 👁 21

Подробности...

Ди щIалэ хахуэхэр

Урысейм иригъэкIуэкI дзэ Iуэху хэхам лIыгъэ къыщызыгъэлъагъуэхэу зи цIэр фIыкIэ къраIуэхэм яхэтщ ди республикэм икIа зауэлI куэд.
ЗэIущIэхэр
17.06.2024 - 12:26 | 👁 6

Подробности...

Гулъытэ хуащI

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ школ­хэм, курыт, щIэныгъэ нэхъыщхьэ щрат еджапIэхэм егъэ­джэныгъэ Iуэхухэр зэрыщекIуэкIым теухуа зэIущIэ.  
Жылагъуэ
17.06.2024 - 11:18 | 👁 16

Подробности...

IэщIагъэр гукIи псэкIи къыхэпхамэ...

Къумыкъу Анфисэ:
Жылагъуэ
17.06.2024 - 10:01 | 👁 9

Подробности...

Зыужьыныгъэр зи плъапIэ

ГъащIэм къытхуигъэув гъэунэхуныгъэ нэхъыщхьэхэм ящыщщ IэщIагъэ къыхэхыныр. ЦIыхур зыпэрыува IэнатIэм зэрехъулIэм куэдкIэ елъытащ абы жылагъуэм щиубыдыну увыпIэр, апхуэдэуи ар насыпым и зы Iыхьэщ.
ЗэIущIэхэр
17.06.2024 - 09:00 | 👁 19

Подробности...

Псалъэ гуапэкIэ захуигъэзащ

Налшык къалэм дэт «Гладиатор» спорт комплексым иджыблагъэ щекIуэкIащ дзюдомкIэ дунейпсо зэныбжьэгъугъэ зэIущIэ.
Жылагъуэ
16.06.2024 - 14:46 | 👁 30

Подробности...

«Си унагъуэ, си Урысей»

Урысейм и махуэм и щIыхькIэ Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 щрикъум и утым къыщызэIуахащ «Си унагъуэ, си Урысей» сурэт гъэлъэгъуэныгъэр.
ЗэIущIэхэр
16.06.2024 - 14:12 | 👁 23

Подробности...

ЛIыкIуэр щегъэгъуазэ

УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ Чайкэ Юрий КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Псыхуабэ щыIущIащ. 
Жылагъуэ
16.06.2024 - 12:26 | 👁 34

Подробности...

Я махуэмкIэ ехъуэхъуащ

Мэкъуауэгъуэм и 10-р Урысей Федерацэм Къэрал кIуэцI Iуэ­хухэмкIэ и органхэм я пресс-къулыкъухэмрэ жылагъуэ зэ­пы­щIэныгъэмкIэ и IэнатIэхэмрэ я махуэщ. 

Страницы