19.09.2021, 10:35 - Жылагъуэ

 Жэпуэгъуэм и 1-м Нартан къуажэм щызэхэтынущ илъэ­сым и шы зэхьэзэхуэ нэхъ ин дыдэр - «Шэрджэс дер­би­-2021». «Гуэрэн» шыгъэжапIэм иджы етIуанэ кърегъэблагъэ шыхэр ямыхъуэжу махуипщIым и кIуэцIкIэ километр 1000 зэпызычыну зи мурад шу ахъырзэманхэр. Ады­гэшым хуаIэ лъагъуныгъэрщ а псори зэзышалIэр.

18.09.2021, 12:52 - Жылагъуэ

Псом япэу хэхыпIэ участкэхэм лэжьэн щыщIадзащ КъуэкIыпIэ Жыжьэм. 

18.09.2021, 09:15 - Жылагъуэ

Хэхыныгъэхэм щыкIэлъыплъ штабыр къы­щызэрагъэпэща КъБР-м и Жы­лагъуэ палатэм ды­гъуасэ щыIащ республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

17.09.2021, 17:15 - Спорт

Мы махуэхэм Къэзан щекIуэкIащ самбэмкIэ ныбжьыщIэхэм я урысейпсо зэхьэзэхуэ.

17.09.2021, 16:19 - Жылагъуэ

ЦIыхум игъуэт зыужьыныгъэр, и дуней еплъыкIэр, Iуэху зехьэкIэр зыкъомкIэ елъытащ ар къызыхэкIа унагъуэм.

17.09.2021, 12:25 - Жылагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм и зэIущIэ иджыблагъэ зэхэтащ.

17.09.2021, 09:05 - ЩIалэгъуэ

 ШколакIуэхэм я деж къыщыхалъхьа «Президент зэпеуэхэр» Урысейпсо зэхьэзэхуэм и кIэух Iыхьэм хэтыну зыхуагъэфэщахэр иджыблагъэ ягъэнэIуащ. КъБР-м къыбгъэдэкIыу абы хэтщ Тэрч щIыналъэм щыщ ныбжьыщIэхэр. 

17.09.2021, 08:14 - Жылагъуэ

Хэхыныгъэхэр республикэм зэрыщекIуэкIым кIэлъыплъынымкIэ жылагъуэ штабыр КъБР-м и Жылагъуэ палатэрщ. А кIэлъыплъыныгъэр зыхуэунэтIар хэхыныгъэхэр зэIухауэ егъэкIуэкIынырщ.

16.09.2021, 18:50 - ЗэIущIэхэр

Къармэхьэблэ ЩэнхабзэмкIэ унэм иджыблагъэ зэIущIэ щызэхэтащ. Абы щытепсэлъыхьащ  Урысей Федерацэм щекIуэкIыну хэхыныгъэхэм, къуажэдэсхэм вацинэ зэрызыхрагъэIу щIыкIэхэм. Къуажэдэсхэм яIущIащ Дзэлыкъуэ щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм и унафэщIым и япэ къуэдзэ Бей Ауесрэ къуажэ администрацэм и унафэщI КIуэкIуэ Ахьмэдрэ

16.09.2021, 08:35 - Политикэ

Украинэм дуней  псом къыщыхуащI пщIэр ехуэх зэпытщ. ИкIи ар апхуэдизукIэ нэрылъагъущи, къэхутэныгъэ гуэри егъэкIуэкIын хуейкъым. Щапхъэхэр куэдыкIейщ. Псалъэм  папщIэ, «Кърым форумыр». 

ЩЭНХАБЗЭ

25.07.2021 - 12:55

БзэщIэныгъэлIым и лэжьыгъэшхуэ

Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ бзэ­щIэныгъэлI цIэрыIуэ Габуниа Зинаидэ и лэжьыгъэхэр щызэхуэхьэса тхылъхэм я иужьрей, ещанэ, томыр.

Подробности... | Просмотрено: 9

25.07.2021 - 09:44

Прохладнэдэсхэм я IэдакъэщIэкIхэр

Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм щагъэлъагъуэ Прохладнэ къалэм и «Ренессанс» зэгухьэныгъэм хэтхэм я IэдакъэщIэкIхэр.

Подробности... | Просмотрено: 13

24.07.2021 - 11:30

ЦIыхубэ усакIуэр ягу къагъэкIыж

Бадзэуэгъуэм и 22-м ягу къагъэкIыжащ ­КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, УФ-мрэ КъБР-мрэ я къэрал саугъэтхэм я лауреат, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь КIыщокъуэ Алим Пщымахуэ и къуэр къызэралъхурэ илъэси 107-рэ щрикъум ирихьэлIэу. 

Подробности... | Просмотрено: 12

22.07.2021 - 10:00

Витебск адыгэ макъамэр щоIу

Бадзэуэгъуэм и 14 - 19-хэм Белоруссием и Витебск къалэм щызэхэта гъуазджэхэмкIэ «Славянский базар» 25-нэ дунейпсо фестивалым гукъинэжу зыкъыщагъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ-Алание республикэхэм я цIыхубэ артист Нэхущ Чэримрэ дызэрыгушхуэ «Кабардинка» къэрал академическэ ансамбль цIэрыIуэмрэ.

Подробности... | Просмотрено: 15

20.07.2021 - 13:25

Зэныбжьэгъугъэм хэзыгъахъуэ

КъБР-м и Iэтащхьэу щыта, политик цIэрыIуэ, УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къыбгъэдэкIыу сенатору щыIэ, Федеральнэ Советым НэгъуэщI къэрал IуэхухэмкIэ и комитетым и Iэтащхьэм и къуэдзэ, 

Подробности... | Просмотрено: 8

16.07.2021 - 19:33

«IутIыж Борис и дуней»

А фIэщыгъэм щIэту Налшык дэт Лъэпкъ музейм дыгъуасэ къыщызэIуахащ КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ, УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ IутIыж Борис къызэралъхурэ илъэс 80 зэрырикъум хуэгъэпса гъэлъэгъуэныгъэ.

Подробности... | Просмотрено: 11

14.07.2021 - 16:05

Зэхуэсышхуэр ягъэIэпхъуэ

Москва шыщхьэуIум и 25-29-хэм япэу щрагъэкIуэкIыну яубзыхуа щэнхабзэ зэхуэсышхуэр пандемием къыхэкIыу бжьыхьэм ягъэIэпхъуэ. Урысей Федерацэм и щIыналъэ псоми щыщу зэфIэкI зиIэ сабий минитIым нэблагъэ абы хэтынущ.

Подробности... | Просмотрено: 7

14.07.2021 - 12:18

ЩIалэгъуалэм зезыгъэужь Iуэху

ЩIалэгъуалэм я IV Лъэпкъ кинопремием хэтыну хуейхэм я тхылъхэр Iахын щIадзащ. Абы я фильм ирагъэхь хъунущ зи ныбжьыр илъэс 18 - 35-хэм къриубыдэ режиссёрхэм, кинематографистхэм.

Подробности... | Просмотрено: 12

14.07.2021 - 11:15

Щэнхабзэ зэхэдзэ

«Ored Recordings» гупымрэ Налшык къалэ округым и Администрацэмрэ къызэрагъэпэща а Iуэху дахэм уэрэджыIакIуэхэмрэ макъамэтххэмрэ псалъэмакъ щхьэпэхэр щрагъэкIуэкIащ, къызэхуэсахэм я нэгу зыщрагъэужьащ.

Подробности... | Просмотрено: 9

09.07.2021 - 13:00

Сэтэней и махуэр ягъэлъапIэ

Илъэс зыбжанэ хъуауэ Сэтэней и махуэр (Адыгэ цIыхубзым и махуэр) ягъэлъапIэу, зэпеуэ гъэщIэгъуэнхэр, зэхыхьэ щIэщыгъуэхэр иращIэкIыу къокIуэкI. Адыгэу дуней псом тетым мэкъуауэгъуэм и 23-м гукъинэжу зэдагъэлъэпIащ ар. 

Подробности... | Просмотрено: 14

30.06.2021 - 11:10

Мамрэш Светланэ и ехъулIэныгъэхэр

2019 гъэм Урысей телевиденэм и Япэ каналым иригъэкIуэкIа «Макъ» («Голос») зэпеуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу ныбжьыщIитI хэтащ: Бэрбэч Аскэррэ Мамрэш Светланэрэ. Нобэ нэхъ гъунэгъуу фэдгъэцIыхуну ди мурадщ япэ увыпIэм нэмыса щхьэкIэ, и IэщIагъэм Iэ­загъ къызэрымыкIуэ къыщызыгъэ­лъагъуэ Мамрэш Светланэ.

Подробности... | Просмотрено: 15

25.06.2021 - 13:30

Дэрбзэрым сом мелуан и саугъэтщ

Иджыблагъэ ирагъэкIуэкIа «Реалити в моде» проектым пашэныгъэр щиубыдри, Налшык щыщ пщащэ ныбжьыщIэ, «Agatha AEnter» брэндыр къызэзыгъэпэща Востриковэ Агатэ коллекцэщIэм тригъэкIуэдэну сом мелуан саугъэту къыхуагъэфэщащ.

Подробности... | Просмотрено: 14

11.06.2021 - 08:40

Зыми емыщхь хъэтI зиIа Балэ Мухьэдин

Балэ Мухьэдин Къэбэрдей-Балъкъэрым и профессиональнэ макъамэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщ зыщ, макъа­мэу, уэрэду, оперэу, симфониеу 300-м щIигъу итхащ.

Подробности... | Просмотрено: 15

02.06.2021 - 08:25

Бэрокъуэ Пщыкъуий Псыжь зэпрокI

Адыгэ хэкум и гъунапкъэхэм (хымкIи Псыжь лъэныкъуэкIи) урысхэм къытращIыхьа быдапIэхэм темыуэу зы махуи дагъэкIыркъым шэрджэсхэм. Илъэс хъурейм зы махуэ закъуи къыхэхуэ хъункъым адыгэхэмрэ урысхэмрэ шэр зэтрамыкIутауэ. 

Подробности... | Просмотрено: 20

28.05.2021 - 08:15

Лъэпкъ щэнхабзэм и вагъуэхэр

Илъэс къэс гъатхэпэм и 25-м УФ-м щагъэлъапIэ Щэнхабзэм и лэжьакIуэм и махуэр. 2007 гъэм и шыщхьэуIу мазэм къэралым и Президент Путин Владимир абы теухуа унафэм Iэ щIидзауэ щытащ. А махуэр убзыхуныр и жэрдэмт УФ-м щэнхабзэмкIэ и министр Соколов Александр.

Подробности... | Просмотрено: 11

26.05.2021 - 08:35

КъБР-м и цIыхубэ артист Къаздэхъу СулътIан

Пасэу белджылы къэхъуат Къаздэхъу СулътIан гъуазджэм зэрыдихьэхыр: школ самодеятельностым хэтт, езыр къыщалъхуа Ислъэмей къуажэм икIыурэ Бахъсэн кIуэрти, ЩэнхабзэмкIэ унэм щагъэлъагъуэ спектаклхэм еплъырт. 

Подробности... | Просмотрено: 14

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ

10.09.2021 - 15:39

Дунейм и телъыджиблыр

Хеопс и пирамидэр (Хуфу) - мысыр пирамидэхэм я нэхъ ин дыдэрщ, Дунейм и телъыджиблым щыщу ди нобэм къэсарщ. ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, илъэс 20-кIэ екIуэкIа ухуэныгъэр щаухар ди эрэм и пэкIэ 2540 гъэрщ. Мысыр пирамидэхэм я хъыбар псоми ящIэ, ауэ нэхъ цIэрыIуэхэр Хеопс (Хуфу), Хефрен (Хафра), Микерин (Менкаура) сымэ я пирамидэхэрщ. 

Подробности... | Просмотрено: 16
Жылагъуэ

10.09.2021 - 14:34

Iуащхьэхэм я щэхухэр

СызэрыцIыкIурэ сэ сыдахьэхырт дыщыпсэу Дзэлыкъуэ къуажэм ихъуреягъкIэ къекIуэкI Iуащхьэхэм. ЦIыкIуми инми апхуэдэ Iуащхьэу 10-м нэблагъэ плъагъурт ди къуажэм удэту. Нэхъыжьхэм къыджаIэрт ахэр пасэ зэманым псэуа цIыху къулейхэм я кхъащхьэу зэрыщытыр. 

Подробности... | Просмотрено: 9
Спорт

10.09.2021 - 13:17

Марие и етхуанэ налкъутналмэс

Швейцарием и Цюрих къалэм щокIуэкI атлетикэ псынщIэмкIэ «Налкъутналмэс лигэ» хыхьэ дунейпсо зэхьэзэхуэ. Абы и япэ махуэм дыщэ медалыр къыщихьащ лъагэу дэлъеинымкIэ олимп чемпионкэ Ласицкене Марие.

Подробности... | Просмотрено: 10
Спорт

10.09.2021 - 12:15

ЩIэныгьэм и нурыр

 Къэралым и щIыпIэ куэдым къыщацIыхуу щыта щIэныгъэлI, зэман кIыхькIэ КъБКъУ-м и ректору лэжьа, республикэр, ди лъэпкъыр зэрыгушхуэ цIыху щэджащэ Лъостэн Владимир Чэлимэт н къуэм и гъащIэр уафэхъуэпскIым ещхьу нэхурэ гукъинэт.

Подробности... | Просмотрено: 9
Жылагъуэ

09.09.2021 - 20:19

«ЦIыхубэ участковэ-2021»

Урысей Федерацэм Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министерствэм иригъэкIуэкI  «ЦIыхубэ  участковэ»  урысейпсо зэпеуэм  фокIадэм и   11-м щIедзэ.   

Подробности... | Просмотрено: 3
Жылагъуэ

09.09.2021 - 19:45

Илъэс куэдкIэ зыпэплъа фэтэр

           Хъыбар гуапэ
      

Подробности... | Просмотрено: 10
Жылагъуэ

09.09.2021 - 18:52

Мывэду

Къармэхьэблэ къуажапщэм километри 3 хуэдиз нэхъ пэмыжыжьэу, Чыщбалъкъ къуажэм ухуэзышэ гъуэгум и ижьырабгъумкIэ зи щыгур тафэу телъэщIа, къыр теплъэ зиIэ Iуащхьэ зыбжанэ иIэщ. Уздеплъым  къыбгуроIуэ а Iуащхьэхэм удэкIуеиныр зэрыгугъур.

Подробности... | Просмотрено: 12
Жылагъуэ

09.09.2021 - 17:17

ТIуапсы и гъунэгъуу

                                                       ЩIыпIэцIэхэр

Подробности... | Просмотрено: 10
Жылагъуэ

09.09.2021 - 16:44

КъэкIуэну щIэблэхэм къахуэщхьэпэн лэжьыгъэшхуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр зэрызэфIэувэрэ зы илъэси иримыкъуу наIуэ къэхъуащ щIыналъэм щекIуэкI зэхъуэкIыныгъэ нэхъыщхьэхэр лъэпкъ  тхыдэм  къыхэнэн, ахэр къэкIуэну щIэблэхэм дэфтэр щхьэхуэхэу яхуэхъумэн зэрыхуейр. Абы и хэкIыпIэр  зыт – а дэфтэрхэм я хъумапIэ щыIэнырт.

Подробности... | Просмотрено: 4
Спорт

09.09.2021 - 16:10

Гъуэныбэр чемпионщ, ЗакIуийм дыжьыныр и Iэрылъхьэщ

Тэтэрстаным и къалащхьэ Къэзан щекIуэкIащ Къэрал Щхьэхуитхэм я Зэгухьэныгъэм (СНГ) хэтхэм спорт бэнэкIэмкIэ я I лъэпкъхэм зэдай джэгухэр. Абы къыщыхэжаныкIащ ди лъахэгъухэу Гъуэныбэ Ауесрэ ЗакIуий Азэмэтрэ.

Подробности... | Просмотрено: 2
ЗэIущIэхэр

09.09.2021 - 16:10

Балигъ мыхъуахэм я сэбэп зыхэлъхэр

Урысейм и МВД-м  и Управленэу Налшык къалэ щыIэм  ведомствэхэм я зэIущIэ щекIуэкIащ. Ар  теухуат балигъ мыхъуахэм ехьэлIа щIэпхъаджагъэхэр къэмыгъэхъуным.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жылагъуэ

09.09.2021 - 10:35

САБИИГЪУЭМ ЕПХА ГУКЪЭКIЫЖ

Гъэмахуэ кIыхьым Къущхьэхъу щыIа ди адэр къэсыжащи, унагъуэм исхэр зэблож. Ди анэр мэпщафIэ, си дэлъху нэхъыщIэм шыр егъэпскI, си шыпхъу цIыкIумрэ сэрэ и щыгъынхэр дожьыщI. 

Подробности... | Просмотрено: 12
Спорт

09.09.2021 - 08:35

Урысей Федерацэм и чемпионатыр Налшык къыщызэIуах

Бгырыпх бэнэкIэ                             

Подробности... | Просмотрено: 16
Жылагъуэ

08.09.2021 - 16:21

IэмалыщIэхэр къахузэIуех

 Илъэс зыбжанэ хъуауэ ди къэралым щолажьэ лъэпкъ проект зэмылIэужьыгъуэхэр. УФ-м и Президентым къыхилъхьауэ икIи псэуныгъэм и унэтIыныгъэ нэхъыщхьэ зыбжанэм хуэгъэпсауэ яубзыхуауэ щыта а IуэхугъуэщIэхэм гъэ къэс къахохъуэ, заузэщI, проект пажэхэм гуэдзэнхэри къагуож.

Подробности... | Просмотрено: 8
Жылагъуэ

08.09.2021 - 15:08

«Пшы» - «Псы»

Ищхъэрэ-КъухьэпIэ Кавказым и псыежэххэм зэреджэ фIэщыгъэхэм яхэтщ «пшы» пычыгъуэр быдащэу зыхэухуэнахэри.  

Подробности... | Просмотрено: 26
Жылагъуэ

08.09.2021 - 14:00

АфIэунэ Исмел и вагъуэр

 Къэбэрдей-Балъкъэрым къэралыгъуэ щигъуэта лъэхъэнэм ди щIыпIэм къыпэщылъ къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщт цIыхубэр щIэныгъэншагъэм къыхэшыныр. Къэралпсо мыхьэнэ зиIэ а Iуэхушхуэр зэфIэхыным и гуащIэ куэд хилъхьащ адыгэ лъэпкъ еджагъэшхуэ, хэкупсэ нэс АфIэунэ Исмел ТIулэ и къуэр.

Подробности... | Просмотрено: 8

Страницы