19.06.2024, 18:02 - Жылагъуэ

Иорданием и дзэм илъэс 32-кIэ хэта генерал, ди лъэпкъэгъу Дыгъужьокъуэ Мухьэмэд Хьэмид и къуэм и ныбжьыр илъэс 70 ирикъуащ. 

19.06.2024, 18:00 - Жылагъуэ

Урысей Федерацэм мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министрым и къуэдзэ Разин Андрей иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэр гъавэ Iухыжыгъуэм зэрыхуэхьэзырым теухуауэ зэIущIэ. Видеоконференц зэпыщIэныгъэхэр къигъэсэбэпу абы и лэжьыгъэм хэтащ КъБР-м мэкъумэш хзозяйствэмкIэ и министр Сыжажэ Хьэсэн. 

19.06.2024, 17:58 - ЩIалэгъуэ

Абазэ Алесэ КъБР-м, Тэрч щIыналъэм, къыщалъхуащ, иужькIэ унагъуэр Ставрополь Iэпхъуащ. Иджы Алесэ студентщ - Москва ЭкономикэмкIэ школ нэхъыщхьэм аннимацэмрэ иллюстрацэмрэ щедж. Москва зэрыщеджэ илъэс зыбжанэм къриубыдэу пщащэр хунэсащ проект гъэщIэгъуэнхэр игъэхьэзырын икIи ахэр цIыхухэм къаригъэцIыхун.

19.06.2024, 14:52 - Литературэ

(Нарт тхыдэжь) Нарт Сосрыкъуэ Хьэрэмэ Iуащхьэ техьауэ плъэри, зы шу ищхъэрэкIэ къыдэкIуейуэ къыIэщIэлъэгъуащ. Шур къэсри блэкIащ, къызэплъэкIакъым, фIэхъуси кърихакъым.  – Мыр зищIысыр зэзгъэщIэнщ, – жери шум и ужь иуващ нарт Сосрыкъуэ.

19.06.2024, 10:57 - Литературэ

(Нарт тхыдэжь)

18.06.2024, 17:49 - Литературэ

Бжьыхьэпэу Къэсейхьэблэ (Хьэбэз къуажэ, Къэрэшей-Шэрджэс) къеблэгъат Блашэпсынэ (Адыгей) щыщ уэркъ цIэрыIуэм и щIалэ. Абы шу гупышхуи тешанкIэхэри кIэрыщIат. Уэркъ щIалэ къэкIуар Къэсейхэ я гуащэм и дэлъху благъэти, шэ зытемыхуа мыщафэкIэ ар къегъэгугъэ, Даур Нэгъуей зыри жримыIэу. 

18.06.2024, 15:42 - Жылагъуэ

Урысей Федерацэм СтатистикэмкIэ и управленэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, 2023 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и мэкъумэш, фермер, уней IуэхущIапIэхэм, унагъуэхэм псоми зэхэту къэбыстэу кърахьэлIэжащ тонн мин 32,4-рэ. 2022 гъэм щыIа бжыгъэхэм нэхърэ ар процент 18,5-кIэ нэхъыбэщ.

18.06.2024, 14:37 - Махуэгъэпс

ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм и 49-нэ сессиеу 1994 гъэм Франджым и къалащхьэ Париж щекIуэкIам къыщащтащ «Губгъуэхэр имыгъэгъущыкIынымрэ уэгъухэм япэщIэтынымкIэ махуэ» зыфIащар. Ар трагъэхуащ мэкъуауэгъуэм и 17-м. КъыкIэлъыкIуа илъэсым адрей къэралхэми гъэлъэпIэн щыщIадзащ. 

16.06.2024, 12:11 - ЗэIущIэхэр

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ ­Кавказ Ищхъэрэм Хабзэм къемызэгъыу лэ­жьапIэ къащтэхэм я бжыгъэр гъэмэщIэнымрэ лэжьыгъэ зэхущытыкIэхэр наIуэ щIынымкIэ ­ведомствэхэм зэдай комиссэм хэтхэм я зэIущIэу УФ-м и Президентым и полномочнэ лIы-кIуэу ­КИФЩI-м щыIэ Чайкэ Юрий иригъэ­кIуэкIам. 

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
07.05.2024 - 17:46 | 👁 131

Подробности...

Зи напэ емыплъу лъэбакъуэ зымыча

ТхакIуэ, журналист Къудей Владимир илъэс 70 ирокъу
Щэнхабзэ
07.05.2024 - 12:25 | 👁 39

Подробности...

КъардэнгъущI Зэрамыку игъэзащIэу щыта уэрэдыжьхэр зэхуэхьэсауэ

«КъардэнгъущI Зырамыку игъэзащIэу щыта адыгэ лъэпкъ уэрэдхэр» тхылъыр къыдэкIащ КъБР-м, КъШР-м, Адыгейм я илъэси 100-м ирихьэлIэу. Зырамыку жиIэу щытауэ уэрэд 46-рэ итщ абы. Тхылъыр къыдэгъэкIыныр...
Щэнхабзэ
05.05.2024 - 12:00 | 👁 618

Подробности...

Гъуазджэм и хэщIапIэ

«Гардарика - Кавказ» арт-фестивалыр КъБР-м и Лъэпкъ музейм къыщызэIуахащ. Ар траухуащ Пушкин Александр къызэралъхурэ мы гъэм илъэс 225-рэ, Хэку зауэшхуэм Те­кIуэныгъэ Иныр къызэрыщытхьрэ илъэс 80...
Щэнхабзэ
05.05.2024 - 11:00 | 👁 102

Подробности...

ЦIыкIухэм ныпыр яфIэдахэщ

Налшык сабий сад №49-м и гъэсэн цIыкIухэм адыгэ ныпыр ирагъэцIыхуащ. Абы теухуа пшыхь гъэщIэгъуэн иригъэкIуэ­кIащ IуэхущIапIэм и лэжьакIуэ, сабийхэр адыгэбзэм хуезы­гъаджэ Жэрыщты Аринэ.
Щэнхабзэ
04.05.2024 - 09:00 | 👁 125

Подробности...

Музейм и накъыгъэ гъэлъэгъуэныгъэхэр

КъБР-м и Лъэпкъ музейм и пэшхэм зэуэ выставкэ зыбжанэ щагъэлъагъуэ: «Монументаль­ный Нальчик», «Музыка танца», аэроклубыр Налшык къы­зэ­рыщызэIуахрэ илъэс 90 зэ­ры­рикъум теухуар. 
Щэнхабзэ
03.05.2024 - 14:24 | 👁 80

Подробности...

ЦIЫХУР ЗЫХУЩЫIЭР ЦIЫХУРАЩ

Iустаз Гуащокъуэ Абдулбакъий нэхъыбэм зэрацIыхур дин ущиякIуэущ.  Ауэ ущиякIуэм прозэуи усэуи литературэм и хъугъуэфыгъуэхэм хыубжэфыну зэдзэкIыгъэ къызэрымыкIуэхэр иIэщ.
Щэнхабзэ
03.05.2024 - 10:01 | 👁 54

Подробности...

Куржы фIэщыгъэхэм я тхыдэ лъабжьэхэр

Куржы щIыналъэм щызекIуэ щIыпIэ фIэщыгъэ куэдым я лъабжьэр адыгэбзэм къызэрыщежьам икIи ахэр щызекIуэ Куржым и Iыхьэм адыгэхэр зэрисам топсэлъыхь куржы щIэныгъэлI Джанашиа Симон. 
Щэнхабзэ
30.04.2024 - 13:00 | 👁 207

Подробности...

Гъатхэмэ къапех

Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэси 100 зэ­рырикъум и щIыхькIэ къы­зэIуаха «Сквер 100-летия» зыгъэпсэхупIэм хы­-хьэу яухуа гъуазджэ гале­реем зэуэ щагъэлъагъуэ республикэм и художникибгъум я...
Щэнхабзэ
29.04.2024 - 10:01 | 👁 85

Подробности...

Дахагъэ къэзыгъэщI

Дунейм къафэ лIэужьы­гъуэу тетым я махуэшхуэр мэлы­жьыхьым и 29-м ягъэ­лъапIэ. Къафэм и дунейпсо махуэр гъэлъэпIэн жэрдэмыр ЮНЕСКО-м КъафэмкIэ и советым 1982 гъэм къыхилъхьауэ щытащ.
Щэнхабзэ
29.04.2024 - 10:01 | 👁 33

Подробности...

Хэку лъагъуныгъэм теухуащ уэрэдхэр

Музыкэ къэрал театрым щекIуэкIащ «Хрустальные звёздочки-2024» фестиваль-зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэр. Сабийхэм ар къы­хузэрагъэпэщащ Суд приставхэм я федеральнэ къу­лыкъущIапIэм.
Щэнхабзэ
29.04.2024 - 10:01 | 👁 43

Подробности...

Зэныбжьэгъугъэм и дамыгъэ

Ярославль щекIуэкIащ лъэпкъ гъуазджэхэмкIэ «Ритмы Кавказа» IV лъэп­къыбэ фестивалыр. 
Щэнхабзэ
28.04.2024 - 15:02 | 👁 92

Подробности...

ЦIыху лъэужьыфIэм и фэеплъ

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэ­рал драмэ театрым ли-­те­ратурэ-макъамэ пшыхь гуапэ щекIуэкIащ, адыгэ усакIуэ, гупсысакIуэ, лъэпкъ литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа ­ПащIэ Б
Щэнхабзэ
27.04.2024 - 17:14 | 👁 92

Подробности...

Витебск зыкъыщагъэлъэгъуэнущ

Кавказым и уэрэджыIакIуэхэр хэтынущ Витебск щекIуэкIыну «Славянский базар в Витебске» лъэпкъыбэ макъамэ фестивалым. 
Щэнхабзэ
27.04.2024 - 13:04 | 👁 123

Подробности...

Макъамэм зэфIэкI щызиIэхэр

Зэпеуэхэр
Щэнхабзэ
27.04.2024 - 10:01 | 👁 68

Подробности...

Макъамэ Iэмэпсымэхэр зыгъэбзэрабзэхэр

Астрэхъан къэрал консерваторэм щекIуэкIащ урыс цIыхубэ, лъэпкъ макъамэ Iэмэпсымэхэм еуэхэм папщIэ къызэрагъэпэща «Каспийская волна»  VII дунейпсо зэпеуэр.
Щэнхабзэ
26.04.2024 - 15:39 | 👁 72

Подробности...

ПащIэ Бэчмырзэ и дыщэ пхъуантэр

НыбжьыщIэхэм я библиотекэ ПащIэ Бэчмырзэ и цIэр зезыхьэм щекIуэкIащ «Бекмурза Пачев и роль одаренной личности в становлении новописьменных литератур» зыфIаща зэхыхьэ.

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

ЗэIущIэхэр
16.06.2024 - 12:11 | 👁 54

Подробности...

IэнатIэкIэ къызэгъэпэщыныр ягъэнэхъапэ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ ­Кавказ Ищхъэрэм Хабзэм къемызэгъыу лэ­жьапIэ къащтэхэм я бжыгъэр гъэмэщIэнымрэ лэжьыгъэ зэхущытыкIэхэр наIуэ щIынымкIэ ­ведомствэхэм зэдай комиссэм
Жылагъуэ
16.06.2024 - 10:05 | 👁 24

Подробности...

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Къурмэн махуэ лъапIэм теухуа и хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэрым ис муслъымэнхэм си гуапэу сы­нывохъуэхъу! 
Жылагъуэ
16.06.2024 - 08:15 | 👁 11

Подробности...

Магистрантхэр кърагъэблагъэ

КъБР-м и Парламентым къеблэгъащ лъэпкъ хозяйствэмрэ къэрал къулы­къумкIэ академиеу УФ-м и Президен­тым и деж щыIэм къэрал къулыкъумрэ уп­равленэмкIэ и институтым и магистрантхэр.
Махуэгъэпс
15.06.2024 - 18:39 | 👁 43

Подробности...

Шынагъуэщ, дызыгъэджылщ

Щыблэр – къэхъукъащIэ шынагъуэщ, дызыгъэджылщ, дызыгъэпIейтейщ, идз удыныр икъукIэ зэрыхьэлъэм къыхэкIыу.
Спорт
15.06.2024 - 18:18 | 👁 32

Подробности...

Спорт хъыбархэр

                                            СамбэмкIэ нэхъ лъэщхэр
Жылагъуэ
15.06.2024 - 17:13 | 👁 37

Подробности...

Мэкъуауэгъуэри къыщIигъуащ

Дунейм и щытыкIэр
Абы дегъэпIейтей
15.06.2024 - 16:15 | 👁 28

Подробности...

Еджэным зэран щыхуэмыхъукIэ

   Накъыгъэм и иужьрей тхьэмахуитIым Къэрал Думэм къыщыхалъхьащ нэкIур щIэзыхъумэ щыгъынхэр ямыдэну.
Жылагъуэ
15.06.2024 - 16:12 | 👁 29

Подробности...

Иджыри зэ фигу къагъэкIыж

Фэтэр куэду зэхэт унэхэм щыпсэухэм иджыблагъэ къаIэрыхьащ унэхэр гъэплъыным щIат уасэр сом миным щIигъукIэ нэхъыбэу зэрыт зи чэзу тхылъымпIэхэр.
Литературэ
15.06.2024 - 15:10 | 👁 29

Подробности...

Сыхьэтыжь

ГушыIэ хъыбар  
Литературэ
15.06.2024 - 15:00 | 👁 36

Подробности...

Азэпщ и къуэ Гъудэберд и уэрэдымрэ и хъыбарымрэ

ЯпэщIыкIэ, зэкъуэхуауэ ямыубыдын щхьэкIэ, абрэджу Урыху и банэм хыхьэжри, абы зыкъомрэ зыщигъэпщкIуащ Азэпщ Гъудэберд.
Жылагъуэ
15.06.2024 - 14:07 | 👁 35

Подробности...

ЦIыкIухэм фIыуэ ялъагъу

ЗэрыгурыIуэгъуэщи, гъэсакIуэ IэнатIэм упэрытын папщIэ сабийхэм я нэкIэ дунейм уеплъыфын хуейщ. АбыкIэ щапхъэщ илъэс куэд хъуауэ Щхьэлыкъуэ дэт сабий сад №2-м щылажьэ Тэтэр Жаннэ. 
Махуэгъэпс
15.06.2024 - 12:26 | 👁 28

Подробности...

НыбжьыщIэхэр – щIыуэпсым

Тхыдэм къызэрыхэщыжымкIэ, XX лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэр кърихьэжьа Iуэхур лъэданэ изыгъанэу езымыгъэтIылъэкIыж цIыху гуащIафIэхэм я лъэхъэнэт.
Жылагъуэ
15.06.2024 - 11:18 | 👁 35

Подробности...

Гъатхэ дахэм и нэщэнэ

         Мэжджытжыгыр (сирень) дахэу зэрыгъагъэр зымыщIэрэ абы и мэ гуакIуэм димыхьэхрэ щыIэу къыщIэкIынкъым.
Жылагъуэ
15.06.2024 - 10:01 | 👁 34

Подробности...

ТIитIэ Нэф игу къэкIыр ещIэ

ЦIыхубз дахагъэм и пщалъэу къалъытэр пасэрей Мысырым и пащтыхь гуащэу щыта, ди лъэхъэнэм ипэкIэ 1370-1330 гъэхэм псэуауэ зыхуагъэфащэ Нефертитищ.
Жылагъуэ
15.06.2024 - 10:01 | 👁 26

Подробности...

Пщэдей Медицинэм и лэжьакIуэм и махуэщ

Я фIыщIэмрэ щытхъумрэ я инагъыр къыпхуэмылъытэнщ
Махуэгъэпс
15.06.2024 - 07:54 | 👁 28

Подробности...

НОБЭ

  Мэкъуауэгъуэм и 15, щэбэт          Жьыбгъэм и дунейпсо махуэщ

Страницы