07.07.2022, 14:41 - Щэнхабзэ

 

Макъамэу зыхэпщIэфынущ тхьэмпэм я щхъыщхъ макъри, уэшхри, толъкъунри, цIырцIырхэмрэ пкIауэхэмрэ я макъри, бзум и уэрэдри… Дунейр къызэрыунэхурэ цIыхум къыдэгъуэгурыкIуэ макъщ ахэр. Дауи, макъхэр зэхуэмыдэу зыхещIэ цIыхум. Уафэгъуагъуэ уэшхым игъэгузавэмэ, бзухэм я бзэрабзэ макъым гупсэхугъуэ кърет.

07.07.2022, 10:35 - Жылагъуэ

«Шым уришэсыну, бгылъэ щIыпIэхэмрэ мэз Iувхэмрэ кърищыпкIухьыну цейм къыпэхъун щыIэкъым. ПщампIэ зытемылъ, зи бгъэр зэгуэха фэилъхьэгъуэр бгым деж зэв щохъуж, ауэ зауэм урихэтыфын хуэдэу абы Iэпкълъэпкъыр имыкъузу щытщ: Iэщхьэхэр быхъущ, кIэщIщ. Цейр адрейхэм къахэзыгъэщыр данэ кIапсэ псыгъуэкIэ къадыхь бгъэгущталъэхэрщ.

06.07.2022, 17:20 - Литературэ

Iуэтэж

ЗэрыджэкъуэкIэ зэджэ къуэ кIуэцIым куэд лъандэрэ зы бажэжь цIыкIу щыпсэурт. Бажэ псори хьилэшыщ, дырийпсырийщ, пцIыIуэпцIышэщ. Ауэ мыр зыми хуэмыдэжу бзаджэт, езым нэхърэ нэхъ къарууншэхэр щIигъэIэрт.

06.07.2022, 16:05 - Жылагъуэ

УФ-м и Президент Путин Владимир мы махуэхэм хэIущыIу зэрищIамкIэ, къэкIуэну гъэр ЕгъэджакIуэмрэ унэтIакIуэмрэ я илъэсу щыщытынущ ди къэралым. 

06.07.2022, 14:56 - Литературэ

Аранэ - къуршым и нэхъ лъагапIэ дыдэ, бгы лъагэм и щыгу. 
Бгыжьэ - бгы дурэш зэв. «Бгыжьэм и лъабжьэр кIыхьу, кууэ щIэупщIыкIат». (Шортэн Аскэрбий, «Бгырысхэр»). 
БгыщIэ - бгы лъапэ.

06.07.2022, 13:52 - Щэнхабзэ

 Ди щIыналъэм нэхъ IэпэIэсэу исхэм ящыщщ УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт Мэстафэ Вячеслав.

06.07.2022, 12:49 - ЩIалэгъуэ

Ди адэ шыпхъум и къуэ нэхъыжь Уэлджыр Зауррэ сэрэ Адыгейм и ипщэ лъэныкъуэмкIэ дыкIуат.

06.07.2022, 11:47 - Жылагъуэ

Пщэдджыжьым автобусым сису лэжьапIэм сыкIуэрт. 

06.07.2022, 10:44 - Жылагъуэ

Бзылъхугъэхэр дунейм и телъыджэ еянэу къэзылъытэхэр щыIэщ. Унагъуэ жьэгур хъумэным, гурыщIэ къабзэхэм, щабагъэм къыхуигъэщIауэ щытми, дуней псом тет цIыхубзхэр зэщхькъым, умыгъэщIэгъуэнкIэ плъэмыкIыуи къаруушхуэ зыбгъэдэлъхэр абыхэм яхэтщ.

04.07.2022, 17:55 - ЩIалэгъуэ

ГъащIэ теплъэгъуэ

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
06.06.2022 - 16:00 | 👁 15

Подробности...

Уэрэд жыIэкIэ гъэщIэгъуэн

Зи тхьэкIумэ зэхимыххэм я урысейпсо зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 85-рэ зэрырикъур иджыблагъэ ди республикэм щагъэлъэпIащ.
Щэнхабзэ
06.06.2022 - 15:55 | 👁 11

Подробности...

Макъамэ щэнхабзэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа композитор

Балэ Мухьэдин Къэбэрдей-Балъкъэрым и профессиональнэ макъамэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщ зыщ, макъамэу, уэрэду, оперэу, симфониеу 300-м щIигъу итхащ.
Щэнхабзэ
05.06.2022 - 10:52 | 👁 13

Подробности...

Сабийхэм я нэкIэ

СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ Тка­ченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ музейм бэрэжьейм къыщызэ­Iуахащ «Дунейр сабийхэм я нэ­кIэ» фIэщыгъэм щIэт гъэлъэ­гъуэ­ныгъэ-зэпеуэ.
Щэнхабзэ
03.06.2022 - 16:44 | 👁 12

Подробности...

Си Хэкур фIыуэ солъагъу

Зи Хэкумрэ зи бзэмрэ фIыуэ зылъагъу дэтхэнэ цIыхуми къыщалъхуа щIыналъэм хуищIэфыну фIы куэд игу къегъэкI а лъагъуныгъэм.
Щэнхабзэ
03.06.2022 - 12:28 | 👁 7

Подробности...

Шэшэн щIалэр псоми ятекIуащ

Накъыгъэм и 17 – 20-хэм Тэтэрстаным и къалащхьэ Къэзан щызэхэтащ КъурIэным къеджэнымкIэ дунейпсо зэхьэзэхуэ. Къэрал 30-м къикIауэ зэпеуэм хэтащ цIыху 50-м нэс. Япэ увыпIэр къихьащ Шэшэн республикэм...
Щэнхабзэ
03.06.2022 - 10:30 | 👁 12

Подробности...

Дызэрызэмыщхьырщ дызэкъуэзыгъэувэр

НыбжьыщIэхэм я библиотекэ Мечиев Кязим и цIэр зезыхьэм щекIуэкIащ «Дызэрызэмыщхьырщ дызэкъуэзыгъэувэр» къыхуеджэныгъэм щIэт «Библионочь - 2022 - Про традиции» урысейпсо социальнэ-щэнхабзэ Iуэхум...
Щэнхабзэ
02.06.2022 - 16:33 | 👁 12

Подробности...

Чэнджэщ пщыкIубгъу

Италием щыщ бзылъхугъэ Мария Монтессори етIощIанэ лIэщIыгъуэм и педагогикэм хэлъхьэныгъэшхуэхэр хуищIауэ щытащ.
Щэнхабзэ
02.06.2022 - 13:22 | 👁 9

Подробности...

Музейм и жэщ

СурэтыщI ГъуазджэхэмкIэ Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ музейр иджыблагъэ хэтащ «Музейм и жэщ» урысейпсо Iуэхум.
Щэнхабзэ
02.06.2022 - 10:40 | 👁 11

Подробности...

Къурагъ еупсей

Хабзэ Адыгэм къыдекIуэкIыу щыта хабзэ хьэлэмэтхэм ящыщ зыщ «Къурагъ еупсей» жыхуаIэр. Иджыпсту ди нэхъыжьхэм я нэхъыбэм ар зэращIэжыр адыгэ хьэгъуэлIыгъуэм и зы пкъыгъуэ цIыкIуущ. Ауэ пасэм щыгъуэ...
Щэнхабзэ
31.05.2022 - 12:25 | 👁 18

Подробности...

Журт лIыхъужьхэм адыгэ фащэ ящыгъыу

Репиным и цIэр зезыхьэ, Санкт-Петербург дэт СурэтыщI академием накъыгъэм и 19-м щегъэжьауэ щокIуэкI СэвкIуий Хьэмид «Маккавей зауэхэр» зыфIища и гъэлъэгъуэныгъэр. Абы хэт лэжьыгъэхэр ихуэнущ...
Щэнхабзэ
30.05.2022 - 16:00 | 👁 18

Подробности...

И щIыналъэм уэрэд тыгъэ хуещI

КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБКъУ-м уэрэдымрэ къафэмкIэ и «Амикс» театрым и художественнэ унафэщI, композитор, режиссёр Къул Амир уэрэдымрэ къафэмрэ зэфIэкI щызиIэ щIалэгъуалэм илъэс...
Щэнхабзэ
30.05.2022 - 15:45 | 👁 7

Подробности...

Зэхьэзэхуэхэр йокIуэкI

КъБР-м и Муслъымэн IуэхущIапIэм и жэрдэмкIэ республикэм и щIыналъэхэм щокIуэкI КъурIэн лъапIэм къеджэнымкIэ жэмыхьэт зэпеуэхэр.
Щэнхабзэ
29.05.2022 - 12:20 | 👁 9

Подробности...

Тимур и ехъулIэныгъэ

ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ институтым иджыблагъэ щекIуэкIащ «5 веков органной музыки» фIэщыгъэм щIэт пшыхь гуапэ.
Щэнхабзэ
29.05.2022 - 10:22 | 👁 13

Подробности...

Кремлым ирагъэблагъэ щыхъуакIэ…

КъБКъУ-м уэрэдымрэ къафэмкIэ и «Амикс» уэрэджыIакIуэ гупым хэта, Темыркъан Юрэ и цIэр зезыхьэ Сабий музыкэ школ №1-мрэ Налшык къалэм и гимназие №14-мрэ я гъэсэн Куэцэ Идар и ныбжьым емылъытауэ...
Щэнхабзэ
27.05.2022 - 16:24 | 👁 13

Подробности...

Кавказыр зэрыгушхуэ къэфакIуэхэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым и «Гордость Кавказа» сабий-ныбжьыщIэ IуэрыIуатэ-къэфакIуэ ансамблым Гран-при саугъэтыр къыщихьащ Сочэ къалэм иджыблагъэ щекIуэкIа «Весеннее скерцо» урысейпсо фестиваль-зэпеуэм. 
Щэнхабзэ
26.05.2022 - 12:30 | 👁 24

Подробности...

Илъэситху зэрыхъурэ къофэ

«Къафэм псэщIэ къыпхелъхьэри, зэпымыууэ нэхъыфI узэрыхъунум ухущIегъэкъур. Къафэм цIыхум зрегъэхъуэж. Сэ сыкъыщыфэкIэ, дуней псор сщогъупщэ. ГуфIэгъуи, нэщхъеягъуи, губжьи, лъагъуныгъи, нэгъуэщI...

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Литературэ
01.07.2022 - 10:35 | 👁 12

Подробности...

ЗауэлI гъуэгуанэ

Iуэтэж
Тхыдэ
01.07.2022 - 09:59 | 👁 16

Подробности...

Тхыдэ уэрэдыжьхэр я щыхьэтщ

ЦIыхубзым и пщIэр хъумэныр нэхъыщхьэ дыдэт адыгэ лIыхъужьхэм я дежкIэ. «ЦIыхубз пшэрыхь хущанэ» псалъэжьми къегъэлъагъуэ адыгэ бзылъхугъэм пщIэшхуэ зэриIар. IуэрыIуатэм къызэрыхэщыжщи, абы...
Махуэгъэпс
01.07.2022 - 09:34 | 👁 7

Подробности...

Нобэ

Урысейм щагъэлъапIэ зауэ зэпэщIэтыныгъэ зэхуэмыдэхэм хэта ветеранхэм я махуэр  Бурятием егъэлъапIэ езым фIэфIу Урысей къэралыгъуэм щыхыхьа махуэр (I66I гъэм) 
Жылагъуэ
30.06.2022 - 15:00 | 👁 10

Подробности...

ХьэгъуэлIыгъуэм теухуауэ

ЩIалэм къихьа хъыджэбзыр занщIэу и унэ  ирихьэлIэртэкъым.
Тхыдэ
30.06.2022 - 13:00 | 👁 6

Подробности...

Гуащэмахуэ и гъыбзэмрэ абы и хъыбарымрэ

ЛIым я леймрэ рэуиуа, а-а, шым я леймрэ Айра, сынырахьэжьэри, рэуэ ией, Уой, сы-Гуащэмахуэт, уэр, сэрмахуэ, Уойрэщ, жыфIэркъэ, сыгуащэ хужьт, атIэ!
Жылагъуэ
30.06.2022 - 11:00 | 👁 5

Подробности...

КъБКъУ-р «Приоритет-2030» программэм хэтщ

Урысей Федерацэм ЩIэныгъэмрэ еджапIэ нэхъыщхьэмкIэ и министерствэм и комиссэм къыхихащ «Приоритет-2030» программэм хэтыну еджапIэхэр. Урысей Федерацэм и къалэ 49-м щыIэ еджапIэ нэхъыщхьэу I06-м грант...
Жылагъуэ
30.06.2022 - 10:33 | 👁 10

Подробности...

Къуажэдэсхэр поплъэ.

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым и фIыгъкIэ Псыхъурей щызэрагъэпэщыж Къатхъэным и цIэр зэрихьэу щыIэ уэрамыр. 
Жылагъуэ
30.06.2022 - 10:05 | 👁 11

Подробности...

Дахэрэ икIи зэIузэпэщу

 «Къалэхэм я теплъэр егъэфIэкIуэн» къэрал проектым хиубыдэу Бахъсэн щIыналъэм къыщрахьэлIэ лэжьыгъэхэм пащэ.
Махуэгъэпс
30.06.2022 - 09:01 | 👁 5

Подробности...

Нобэ

Астероидым и дунейпсо махуэщ Парламентаризмэм и дунейпсо махуэщ
ЩIалэгъуэ
29.06.2022 - 16:00 | 👁 28

Подробности...

Лабэрэ Щхьэгуащэрэ

 Адыгэ лъагъуэжьхэмкIэ къэзыкIухьын зыфIэфIхэм я гуп къызэбгъэпэщын ипэ, уэ езым зыбжанэрэ апхуэдэ гъуэгуанэ къэпкIуауэ, а Iуэхуми цIыху гуэрхэр дебгъэхьэхауэ щытын хуейщ.
Литературэ
29.06.2022 - 15:52 | 👁 15

Подробности...

ЛIыгъэкIэ насып къахьыркъым

НарджхэукIэ зэджэр  бжэрэ щхьэгъубжэрэ хэмылъу пщыIэ факъырэ щIэс Iэхъуэт, ауэ щыхъукIи, абы лIыгъэкIэ къыпэхъун къэгъуэтыгъуейт,   и гъуэгу къытехьам хуигъэгъунутэкъым.
Тхыдэ
29.06.2022 - 15:06 | 👁 10

Подробности...

Зэманым и хабзэм тети…

БлэкIа лIэщIыгъуэм и 70-80 гъэхэм «биоритмхэм я махуэгъэпс» щыIащ. ИнагъкIэ зэхуэмыдэ дискищыр бжыгъэ зэпыхукIахэм я хъуреягъкIэ щызекIуэрт.
Жылагъуэ
29.06.2022 - 15:00 | 👁 11

Подробности...

Дауэ цIыхухэр Марсым зэрыщыпсэунур?

ЯпэщIыкIэ бжыгъэхэр. Дыгъэм зэрыпэжыжьэмкIэ Марсыр (Пасэрей Римым зауэм и тхьэ нэхъыщхьэу щагъэлъапIэу щытам и цIэр фIащащ) планетэ еплIанэщ-Меркурийм, Венерэм, ЩIым я ужькIэ.
Жылагъуэ
29.06.2022 - 14:41 | 👁 14

Подробности...

Ихъуреягъым псэщIэ хилъхьэрт

«И адэм хуэфэщэн пхъут» хужаIэ нобэ ди тхыгъэр зытедухуа бзылъхугъэр зыцIыхуу щытахэм.
Литературэ
29.06.2022 - 13:44 | 👁 12

Подробности...

Прозэу тха усэхэр

ДызылъэмыIэс дуней
Жылагъуэ
29.06.2022 - 12:32 | 👁 8

Подробности...

ЩIыхь зыпылъ гъуэгуанэ

 Мы гъэм илъэс 90 ирокъу ди щIыналъэм еджапIэ нэхъыщхьэ иIэ зэрыхъурэ. Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал пединститутыр I932 гъэм къыщызэрагъэпэщауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэрым. Ди республикэм и цIыхубэм я...

Страницы