24.03.2023, 15:09 - Жылагъуэ

Урысей МВД-м Iуащхьэмахуэ районым щиIэ къудамэм и лэжьакIуэхэм даIыгъащ «Лъы тыи, цIыхур къегъэл» Iуэхур.

24.03.2023, 15:07 - Жылагъуэ

«Урысей гвардием и махуэхэр» акцэм хыхьэу Ведомствэм щIэмыт Бахъсэн къудамэм и лэжьакIуэхэм Бжэ зэIухам и махуэ драгъэкIуэкIащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ школым и кадет классым щеджэхэм. 

24.03.2023, 12:42 - ЩIалэгъуэ

Жэбалы Заирэ зи лэжьыгъэхэм псэм зыдащI сурэтыщI ныбжьыщIэщ. Абы щIэщыгъуэ къыхелъагъукIыф дунейм. И сурэтхэр къыхех щIыуэпсым, къаIэпех къуалэбзухэм, къахегъуатэ къэкIыгъэхэм. Псэ хелъхьэри, ущеплъкIэ мыгурыIуэгъуэу къару щабэ гуэр хыболъагъуэ.

22.03.2023, 17:05 - Политикэ

ЛIыщхьитIыр Москва щызэхуэзэным ипэ къихуэу, гъатхэпэм и I9-м, «Жэньминь жибао» газетым къытридзащ Путин Владимир и тхыгъэ «Урысеймрэ Китаймрэ зэкъуэту я къэкIуэнум толажьэ» фIэщыгъэм щIэту. 

22.03.2023, 16:55 - Жылагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъуэгухэм щолажьэ административнэ хабзэр къызэпызыудахэр зытх автомат комплекс 212-рэ. 

22.03.2023, 16:24 - Щэнхабзэ

Псыдзэри, щIыхъейри, къэбэкъауэри, зэманри пэмылъэщу нобэ къэса мывэ фэеплъхэр умыгъэщIагъуэу плъэкIыркъым. 

22.03.2023, 16:22 - Щэнхабзэ

Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм литературэ пшыхь гъэщIэгъуэн иджыблагъэ къыщызэрагъэпэщащ. «Общество книголюбов» зэгухьэныгъэм жэрдэм ищIа зэхуэсым щытепсэлъыхьащ тхакIуэ, усакIуэ Мусукаевэ Сакинат «Когда летаешь, нельзя бояться» зыфIища и тхылъым. 

22.03.2023, 12:49 - Литературэ

ХьэтIохъущокъуэ Едыджыпщым лIы и псалъэ итати, къэгъазэ иIэжтэкъым. Аргуэру пелуанитI къегъуэтри, егъэIущ.

22.03.2023, 12:45 - Щэнхабзэ

Хабзэр хъугъуэфIыгъуэ нэхъыщхьэщ зей лъэпкъым зэи къыпхутемыхыну.

20.03.2023, 16:44 - Жылагъуэ

Языныкъуэ жыг лIэужьыгъуэхэр цIыхум нэхърэ куэдкIэ нэхъыбэрэ мэпсэу. Ауэ куэдым ящIэу пIэрэ цивилизацэ зыбжанэм я къэунэхугъуэмрэ кIуэдыжыгъуэмрэ зи «нэгу щIэкIа», илъэс мин бжыгъэ зи ныбжь жыгыжьхэр нобэм къызэрысар?!

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
17.02.2023 - 12:12 | 👁 30

Подробности...

Бэлагъы Любэ и гъащIэмрэ гуащIэмрэ траухуэ

Адыгэ усакIуэ, литературэдж, журналист, зэдзэкIакIуэ, кинопродюсер, филологие щIэныгъэхэм я доктор, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием, УФ-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэт, «СИФФА» урысей-...
Щэнхабзэ
17.02.2023 - 11:35 | 👁 21

Подробности...

Жэуаплыныгъэр къыщежьэр

Анэдэлъхубзэр лъэпкъым и фIыгъуэ нэхъ лъапIэ дыдэхэм ящыщщ. Ауэ ар зымылъытэ, абы пщIэ хуэзымыщI куэдым гъащIэм ущрохьэлIэ.
Щэнхабзэ
17.02.2023 - 10:55 | 👁 18

Подробности...

Макъамэм дихьэха

ДжэгуакIуэм и макъамэр къэIуху, зы цIыху къеIусэну хуиттэкъым е ар зэпигъэуну зыми кърикуртэкъым. Апхуэдэ къару яIащ ижь-ижьыжым ди лъэпкъ макъамэ Iэмэпсымэхэм.
Щэнхабзэ
16.02.2023 - 17:36 | 👁 20

Подробности...

Зи щIэщыгъуэ имыкI тхылъ

«ГъащIэр матэ щIэдзакъым», – жиIащ адыгэжьым. ЦIыху гъащIэм фIыри ери щызэблокI, дэтхэнэми хэкIыпIэрэ кIуапIэрэ къахуэгъуэтын хуейуэ. ГъэтIылъарэ телъэщIа защIэу гъащIэр екIуэкIыу щытамэ, щIэщыгъуи...
Щэнхабзэ
16.02.2023 - 13:19 | 👁 17

Подробности...

Дэрэжэгъуэ къыхэзылъхьэр

Мастэрэ Iуданэрэ игъэIэкIуэлъэкIуэф зэрыхъуу дэн щIидзащ Батыр Зерэ. ЩэкI бзыхьэхуэ къыIэрыхьамэ, зэрыджэгу и гуащэхэм фэилъхьэгъуэ зэмылIэужьыгъуэхэр яхуидынут.
Щэнхабзэ
14.02.2023 - 09:41 | 👁 29

Подробности...

Ди цIыхухэр

«Прокопьевск сыкъыщалъхуами, си хэкуу сыбжыр Къэбэрдей-Балъкъэрырщ» зэрыжиIэ къудеймкIэ пщIэ зыхууегъэщI кинорежиссер Гуэбэшы Амурбэч. 
Щэнхабзэ
13.02.2023 - 15:39 | 👁 25

Подробности...

МакъамэкIэ лъахэр егъафIэ

ЦIыху гъащIэр гъэнщIауэ щытын хуейщ Iуэху дахэкIэ. Абы щыгъуэм абы езыми къыпкъырыкIынур гуапагъэщ - зыхищIэращ цIыхум игуэшыжыр.
Щэнхабзэ
13.02.2023 - 14:00 | 👁 19

Подробности...

Сыт сурэтыщIыр дэзыхьэхыр?!

Дэтхэнэ сурэтыщIми къелъытэ и лэжьыгъэм я нэхъыфIыр дяпэкIэ ищIынрауэ...
Щэнхабзэ
10.02.2023 - 16:44 | 👁 22

Подробности...

ДэIэпыкъуныгъэхэр

2023 гъэм Урысейм щыпсэу цIыху мини 2,5-м щIигъум федеральнэ бюджетым къыхэкI ахъшэкIэ унэ къызэращэхуну сертификатхэр иратыфынущ.
Щэнхабзэ
10.02.2023 - 15:44 | 👁 14

Подробности...

ЕгъэджакIуэхэм я къэхутэныгъэхэр

ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым ЩIэныгъэм и махуэм ирихьэлIэу щагъэлъагъуэ абы и егъэджакIуэхэмрэ лэжьакIуэхэмрэ я щIэныгъэ лэжьыгъэхэр.
Щэнхабзэ
09.02.2023 - 11:09 | 👁 17

Подробности...

НэхъыбэжкIэ щыгугъыу

Щэнхабэ щIэиным и илъэсыр гуфIэгъуэ зэIущIэшхуэкIэ иджыблагъэ Зеикъуэ (ХьэтIохъущыкъуей Ипщэ) къуажэм щызэхуащIыжащ.
Щэнхабзэ
08.02.2023 - 12:53 | 👁 28

Подробности...

Хьэпшыпхэм «псэщIэ» щыхалъхьэжынущ

Ленинград щIыналъэм мыгувэу къыщызэIуахынущ хьэпшыпхэр къыщагъэщIэрэщIэж дунейпсо IуэхущIапIэ. Апхуэдэ Урысейм иджыри къэс зэи иIакъым.
Щэнхабзэ
07.02.2023 - 12:28 | 👁 17

Подробности...

Музыкэ театрыр – илъэс 55-рэ!

Сэ сырогушхуэ дунейм щыпсэу лъэпкъхэм дахэмышыпсыхьыжу ди макъамэхэр дгъэIуну, ди бзэкIэ уэрэд жытIэну, лэжьыгъэ гъуэзэджэхэр щыдгъэувыну Музыкэ театр дызэриIэм. Дэ дылъэпкъышхуэкъым, адыгэхэм нэхърэ...
Щэнхабзэ
06.02.2023 - 16:00 | 👁 27

Подробности...

IуэхущIапIэм и оркестрыр

Музыкэ театрым и оркестрыр лъэщщ, иджыпсту цIыху 35-38 хэтщи, мыр мыхьэнэншэщ, зыпэрыт Iуэхум фIыуэ хищIыкIыркъым хужыпIэну зы цIыхуи щылажьэркъым. Илъэс куэдкIэ абы и дирижёр нэхъыщхьэу щыта...
Щэнхабзэ
06.02.2023 - 15:30 | 👁 41

Подробности...

Щэхуу лэжьыгъэшхуэ зыщIэхэр

КъБР-м и Музыкэ театрым и гугъу щащIкIэ, и лэжьакIуэ щхьэхуэхэм я цIэ фIыкIэ къыщраIуэкIэ щIыбагъымкIэ къыдэнэ и IэнатIэхэм ящыщ зыщ артистхэр утыку къызэрихьэ щыгъынхэр щад цехым и IэпщIэлъапщIэхэр...
Щэнхабзэ
03.02.2023 - 16:27 | 👁 16

Подробности...

Гъуазджэмрэ щэнхабзэмрэ я цIыху

Мы махуэхэм илъэс бжыгъэ дахэ зэрырикъур егъэлъапIэ искусствовед, УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт, ТворчествэхэмкIэ Дунейпсо Академием и академик Сындыку Нелли. 

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Тхыдэ
20.03.2023 - 12:25 | 👁 48

Подробности...

Мономах и пыIэ хьэлъэр

Мономах и пыIэр Кремлым Iэщэхэм я пэшым щахъумэ хьэпшыпхэм я нэхъыжь дыдэщ. Урыс пащтыхьхэм хабзэм тету ар зыщхьэратIагъэрт тетыгъуэр къащылъысым деж. ПыIэм и хьэлъагъщ грамм 993,66-рэ. КъыздикIар...
Жылагъуэ
20.03.2023 - 12:22 | 👁 16

Подробности...

Узытхьэкъу мэ гуакIуэ къызыпиххэр

ЩIыуэпсым къигъэщIа дахагъэхэм ящыщщ удз гъэгъахэр. Ахэм цIыхухэм я гукъыдэжыр къызэраIэтым, зэрагъэгуфIэм шэч хэлъкъым. Зи плъыфэрэ теплъэкIэ зэщхьэщыкI, мэ гуакIуэ къызыпих гъэгъа телъыджэхэм тхыдэ...
Жылагъуэ
20.03.2023 - 12:20 | 👁 132

Подробности...

ЩIЫХЪЕЙМ И ЛЪЭУЖЬХЭР

«Дунейпсо Адыгэ Хасэм и лIыкIуэхэр Тыркум макIуэ, ди лъэпкъэгъуу щIыхъейм хиубыдахэм ящIэупщIэну, къуажэхэр къызэхакIухьыну. УкIуэн плъэкIыну?» - жаIэу къыщызэупщIым куэдрэ сегупсысакъым: «СыкIуэнущ...
Спорт
20.03.2023 - 12:15 | 👁 23

Подробности...

Павлов Василий текIуахэм яхуозэ

2023 гъэм и гъатхэпэм и 3-м къыщыщIэдзауэ и 10 пщIондэ Башкирием и къалащхьэ Уфа щекIуэкIащ МВД-м боксымкIэ и урысейпсо зэхьэзэхуэ. ЩIыналъэ зэхуэмыдэхэм къикIа организацэ I5-м я гупхэр зыхэта...
Жылагъуэ
20.03.2023 - 11:57 | 👁 12

Подробности...

Узыфэр жьыгъэ-щIагъэкIэ зэщхьэщыгъэкIакъым

Дохутыр-ревматологым и къалэным, ревматизм узыфэр зищIысым, абы и нэщэнэхэм, зэрызыщыпхъумэнум и гугъу къытхуищIащ медицинэ щIэныгъэхэмкIэ кандидат Тау Мадинэ.
Махуэгъэпс
20.03.2023 - 11:55 | 👁 14

Подробности...

НОБЭ

Гъатхэпэм и 20, блыщхьэ ♦ЩIым и дунейпсо махуэщ ♦Насыпым и дунейпсо махуэщ
Спорт
19.03.2023 - 18:22 | 👁 27

Подробности...

Гъэм и лъэхъэнэ псоми щытепщэ «Автозапчасть»

Къэбэрдей-Балъкъэрым ­фут­болымкIэ и гуп нэхъыщ-хьэм щекIуэкIа щIымахуэ зэ­пеуэм и кIэух зэIущIэхэр зэхэтащ.
Спорт
19.03.2023 - 17:55 | 👁 19

Подробности...

Тегеран щегъэлъагъуэ и зэфIэкIыр

Ираным и къалащхьэ Тегеран тхьэмахуэ кIуам ще­кIуэ­кIащ штангэмкIэ «NOWRUZ GAH Fencing Olym­piad» зы­фIаща япэ дунейпсо цIыхубз джэгухэр.
Спорт
19.03.2023 - 11:45 | 👁 30

Подробности...

Разиуанрэ Маликрэ я текIуэныгъэ

Мы гъэм гъатхэпэм и 3 - 10-хэм Уфа къалэм щызэхэтащ Урысей МВД-м боксымкIэ и чемпионат.
Спорт
19.03.2023 - 09:57 | 👁 29

Подробности...

Шумилиным и мемориалым

Калининград къалэм щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха. Ар къызэрагъэпэщат Урысейм бэнэкIэ хуитымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Шумилин Андрей и фэеплъу.
ЗэIущIэхэр
18.03.2023 - 15:06 | 👁 32

Подробности...

ЯхузэфIэкIам хоплъэжри, къапэщылъхэр яубзыху

 Къэбэрдей-Балъкъэрым ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм и коллегием и зэIущIэ екIуэ­кIащ.
Политикэ
18.03.2023 - 12:28 | 👁 33

Подробности...

Псори и чэзум

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ УФ-м и Прави­тельствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хуснуллин Марат иригъэкIуэ­кIа ЩIыналъэм зегъэужьынымкIэ комиссэм и президиумым и зэхуэсым.
Политикэ
18.03.2023 - 11:35 | 👁 25

Подробности...

Мэзхэм зэ­рыкIэлъыплъ Iэмэпсымэхэр тыгъэ къыхуащI

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хуэзащ лэжьыгъэ  Iуэ­хукIэ ди щIыналъэм къэкIуа, Мэз хозяйст­вэмкIэ федеральнэ агентствэм и унафэщI Советников Иван.
Политикэ
18.03.2023 - 10:35 | 👁 25

Подробности...

Иджырей къалэнхэм Iэмал къыхуагъуэт

Гъатхэпэм и 16-м КъБР-м и Правительствэм и Унэм ще­кIуэкIащ Урысейм и Ипщэ муниципальнэ щIыналъэхэм я зэгухьэныгъэм и лэжьыгъэр ЗыунэтI советым и зэIущIэ.
ЗэIущIэхэр
18.03.2023 - 08:17 | 👁 35

Подробности...

ГъущI гъуэгу вокзалым и къэкIуэнур

Налшык дэт гъущI гъуэгу вокзалым и гупэм къилъ утыкур зыхуей зэрыхуагъэзэнум и про­ектышхуэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэIущIыIу ищIащ.
ЗэIущIэхэр
17.03.2023 - 15:51 | 👁 19

Подробности...

ЩIыналъэ унафэщIхэр зочэнджэщ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Урысей Ипщэм и субъектхэм я муниципальнэ щIыналъэхэм я ЗэзыгъэуIу Советым Налшык къалэм щригъэкIуэкIа зэIущIэм.

Страницы