25.09.2023, 14:17 - Литературэ

Пришвин Михаил урыс тхакIуэщ. 

24.09.2023, 13:16 - Спорт

Адыгэхэм я махуэр щагъэлъапIэм ирагъэхьэлIэ­ри, Кэнжэ къуажэм къыщы­зэIуахащ боксым зыщыхуа­гъасэ спортзалыщIэ. Абы и хэщIапIэ хъуар курыт еджапIэ №20-рщ. 

24.09.2023, 12:11 - Щэнхабзэ

КъБР-м и Музыкэ къэрал театрым макъамэрэ къафэрэ щытепщэ пшыхь гуапэ щекIуэкIащ Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэм и щIыхькIэ. Ар ирагъэкIуэкIащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и артистхэу Хьэмырзэ Ахьмэдрэ КIэхумахуэ ФатIимэрэ.

23.09.2023, 10:38 - ЗэIущIэхэр

ВидеозэпыщIэныгъэ Iэмалыр къигъэсэбэпу, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Промышленнэ продукцэр хабзэр къызэпауду ­зегъэкIуэным пэщIэт къэрал комиссэм и зэIущIэм. Ар иригъэкIуэкIащ УФ-м и Правительст­вэм и вице-премьер - УФ-м промышленностымрэ транспортымкIэ и министр Мантуров Денис. 

22.09.2023, 17:00 - Жылагъуэ

Лышх узыфэхэмкIэ Ростов къалэм дэт IуэхущIапIэм и щIэныгъэлIхэмрэ дохутырхэмрэ а уз шынагъуэр къыщыщIидза дыдэм деж къызэрыпцIыхуну щытыкIэхэм зэпымычу топсэлъыхь. Мы зы гъуэгу ахэм гу лъыдагъатэ лъымрэ лимфэ системэмрэ лышхыр къызэреуэлIам и щыхьэт щытыкIэхэм.

22.09.2023, 16:45 - Жылагъуэ

Нобэ Тхьэшхуэгухьэжщ - гъэрэ щIырэ щызэхыхьэжщ. Нобэ бэвыгъуэ махуэщ - гъавэхэплъэгъуэщ, тхьэгъуэлIыгъуэшхуэщ. АдакъэщIэ-хущIэ-пIастэ Iэнэ къэщтэгъуэщ, нэхъыжьхэр гъавэм щехъуэхъущ, щызэхъуэхъужщ, гуэнаплъэурэ я дзыхь щызэрагъэзщ.

22.09.2023, 13:03 - Литературэ

Гримм зэкъуэшхэр нэмыцэ тхакIуэхэщ, щIэныгъэлIхэщ. Якоб 1785 гъэм, Вильгельм - 1786 - м Ханау къалэм къулыкъущIэ унагъуэм къыщалъхуащ. 

22.09.2023, 11:56 - Жылагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм къызэритамкIэ, 2019 - 2023 гъэхэм республикэм псы зыщIагъэлъадэ щIыуэ къыщагъэсэбэп гектар мин 30,5-рэ, дызэрыт илъэсым абы хагъэхьа гектар мини 5,7-ри хэту. Къапщытэж лъэхъэнэм къриубыдэу, федеральнэ, республикэ бюджетхэм къахэкIыу, къэрал дэIэпыкъуныгъэу а лэжьыгъэхэм хухахащ сом меларди 2,3-рэ.

22.09.2023, 11:53 - ЩIалэгъуэ

Усэ тхыным дихьэх щIалэгъуалэр кIуэ пэтми нэхъыбэ зэрыхъум хуэмурэ гу лъыдотэ. Абыхэм ящыщщ си унэцIэджэгъу Багъэтыр Алинэ. Ар иджыпсту КъБКъУ-м и «Экономикэ» къудамэм и магистратурэмрэ «Къэрал, муниципальнэ унафэхэр зэрызрагъакIуэр» къудамэм и бакалавриатымрэ щоджэ.

21.09.2023, 16:00 - Спорт

Урысей Федерацэм и Лъэпкъ гвардием и дзэхэу Кавказ Ищхъэрэ округым щыIэхэм дзэ прикладной спорт лIэужьыгъуэхэмкIэ я чемпионат Зеленокумск щекIуэкIащ. 

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
26.07.2023 - 14:12 | 👁 34

Подробности...

Зи щIэиныр лъапIэ

Гальперин Григорий Къэбэрдей-Балъкъэрым уэрэдымрэ къафэмкIэ и ансамблым къыщыкIуам, псом япэ дыдэу къызэрыщIидзар адыгэхэмрэ балъкъэрхэмрэ я IуэрыIуатэ къулейр иджынырщ.
Щэнхабзэ
26.07.2023 - 13:55 | 👁 35

Подробности...

Уэрэдыр гъыбзэ зыхуэхъужар

 Нобэ зи гугъу тщIыну уэрэдыр зэрызекIуэр куржыбзэщ, и псалъэхэри и макъамэри зэхэзылъхьар Кумсиашвили Теонэщ. 
Щэнхабзэ
24.07.2023 - 15:54 | 👁 46

Подробности...

Иджырей сурэтыщI

Зеущэ Арсен сурэтыщI Iэзэщ.   Грозный Иванрэ Мариерэ  я фэеплъу «Акрополь» уардэунэм щIэтыр аращ зи IэдакъэщIэкIыр.  
Щэнхабзэ
24.07.2023 - 13:00 | 👁 37

Подробности...

Хабзэмрэ дауэдапщэхэмрэ

 Адыгэхэм я пщIэ зэIэпыхыкIэр, хабзэ хъужыр, егъэлеяуэ къызыщыхъу щыIэу щытми, китайхэмрэ японхэмрэ яхуэдэу дауэдапщэхэр зи нэрыгъ лъэпкъ гъуэтыгъуейщ. Щапхъэ зимыIэ псори щоуэ.
Щэнхабзэ
21.07.2023 - 14:27 | 👁 28

Подробности...

Адыгэ уэрэдыжьхэм я пшыхь

Бахъсэнёнкэ къуажэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм щекIуэкIащ адыгэ лъэпкъым и щэнхабзэмрэ абы увыпIэшхуэ щызыубыд уэрэдыжьхэмрэ хъумэным ятеухуа нэгузыужь дауэдапщэ.
Щэнхабзэ
21.07.2023 - 13:44 | 👁 40

Подробности...

Аккизовхэ я лэжьыгъэхэр

Мейкъуапэ щагъэлъагъуэ
Щэнхабзэ
20.07.2023 - 15:06 | 👁 28

Подробности...

Гупсысэм и лъащIэ

Пасэрейм жиIащ: «Унэм зыщыгъаси, хасэм кIуэ». Нартхэм я хасэ лъандэрэ адыгэхэм къадогъуэгурыкIуэ а псалъэжьыр.
Щэнхабзэ
20.07.2023 - 09:36 | 👁 26

Подробности...

«Кавказ Иным» зиужьынущ

Урысейм Экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министерствэм и жэрдэмкIэ «Байкал», «Кавказ Ин» («Большой Кавказ») турист зекIуапIэхэр ягъэбелджылын щIадзащ. Мы щIыпIэхэм елэжьынущ «ПроГород» ООО-р.
Щэнхабзэ
19.07.2023 - 15:00 | 👁 44

Подробности...

Жьы хъуа псалъэхэр

БзэщIэныгъэм и Iыхьэхэр къатщтэмэ, лексикологиер зэхъуэкIыныгъэ нэхъыбэ дыдэ здекIуэкIхэм ящыщ зыщ.
Щэнхабзэ
19.07.2023 - 14:55 | 👁 45

Подробности...

Ди зэманым и лIыхъужь

 А цIэр хуэфащэ дыдэщ АР-м, КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ тхакIуэ, СССР-ми УФ-ми я Къэрал саугъэтхэм, Шолоховым и цIэр зезыхьэ, ДАХ-м я саугъэтхэм я лауреат МэшбащIэ Исхьэкъ.
Щэнхабзэ
19.07.2023 - 14:31 | 👁 35

Подробности...

Бзылъхугъэ насыпыфIэ

Узыпэрыт лэжьыгъэр уи псэм къыдэмыхьэмэ, абы зыужьыныгъи ехъулIэныгъи ущиIэнукъым. А псор къызогъанэри, апхуэдэ IэнатIэм уи махуэхэри гукъыдэжыншэу декIуэкIынущ.
Щэнхабзэ
17.07.2023 - 17:53 | 👁 38

Подробности...

Адыгэбзэри урысыбзэри зрагъащIэ

«Дунейм и ныбжьыщIэхэр» зыфIаща щIэныгъэ-щэнхабзэ лагерыр илъэс зыбжанэ хъуауэ Къэбэрдей-Балъкъэрым гъэмахуэм къыщызэрагъэпэщ.
Щэнхабзэ
17.07.2023 - 12:22 | 👁 48

Подробности...

Ататюрк и гъэфIэн сурэтыщI

Псыжь адрыщI икla ЛIыхужь Абдулыхь и унагъуэм Самсун вилайетым щыщ Къэуакъ къуажэр егъэзыпlэ зэрищIрэ куэд дэмыкlауэ, 1889 гъэм абы къыщохъу Ауни зыфlаща щlалэ цlыкlур.
Щэнхабзэ
16.07.2023 - 15:27 | 👁 40

Подробности...

Япэ бзылъхугъэ министр

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и тхыдэм къызэ­ры­хэщыжымкIэ, щIыналъэм и министр нэхъ щIалэ дыдэу щытари цIыхубзхэм ящыщу япэу ­ап­хуэдэ къулыкъур зы­­хуагъэ­фэщари Щоджэн Верэ Щы­хьым и пхъурщ....
Щэнхабзэ
16.07.2023 - 12:04 | 👁 60

Подробности...

«Спартак-Налшыкыр» къыдэщIхэм трагъэгушхуэ

Урысей Федерацэм фут­болымкIэ и етIуанэ лигэм и Япэ гупым и «Б» зонэм щы­Iэну зэхьэзэхуэм нобэ щIе­дзэ.
Щэнхабзэ
15.07.2023 - 11:00 | 👁 118

Подробности...

Лъэпкъ IэщIагъэ дахэм и хъумакIуэ

СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ ЮНЕСКО-м, УФ-м и Художникхэм я зэгухьэныгъэхэм хэт Тумэ Залым и лэжьыгъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрми, Москваи, Санкт-Петербурги, хамэ къэралхэми щIэуп­щIэ­шхуэ щаIэщ. Кавказ...

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Тхыдэ
22.09.2023 - 12:20 | 👁 13

Подробности...

Мамлюк адыгэхэм я зы махуэ

ЕтIуанэ Iыхьэ
Жылагъуэ
22.09.2023 - 11:56 | 👁 19

Подробности...

Псы зыщIагъэлъадэ щIыхэм хагъахъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм къызэритамкIэ, 2019 - 2023 гъэхэм республикэм псы зыщIагъэлъадэ щIыуэ къыщагъэсэбэп гектар мин 30,5-рэ, дызэрыт илъэсым абы хагъэхьа гектар...
ЩIалэгъуэ
22.09.2023 - 11:53 | 👁 23

Подробности...

И анэдэлъхубзэм и шэрыуагъыр я гум дохьэ

Усэ тхыным дихьэх щIалэгъуалэр кIуэ пэтми нэхъыбэ зэрыхъум хуэмурэ гу лъыдотэ. Абыхэм ящыщщ си унэцIэджэгъу Багъэтыр Алинэ. Ар иджыпсту КъБКъУ-м и «Экономикэ» къудамэм и магистратурэмрэ «Къэрал,...
Политикэ
22.09.2023 - 11:51 | 👁 10

Подробности...

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ШэсыпIэ фонд» мыкоммерцэ зэгухьэныгъэм и Попечительскэ советым хэтхэмрэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ШэсыпIэ фонд» мы коммерцэ зэгух
Политикэ
22.09.2023 - 11:47 | 👁 17

Подробности...

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм жылагъуэ зэгухьэныгъэхэмрэ граждан жылагъуэм и IэнатIэхэмрэ зэращыдэлажьэр» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал программэм и гуэдзэным
Политикэ
22.09.2023 - 11:45 | 👁 31

Подробности...

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и «Бжыгъэ жылагъуэр» къэрал программэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ
Политикэ
22.09.2023 - 11:44 | 👁 9

Подробности...

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

«Экономикэ зыужьыныгъэмрэ инновацэ экономикэмрэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал программэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ
Спорт
21.09.2023 - 16:00 | 👁 20

Подробности...

Республикэм и хабзэхъумэхэр токIуэ

Урысей Федерацэм и Лъэпкъ гвардием и дзэхэу Кавказ Ищхъэрэ округым щыIэхэм дзэ прикладной спорт лIэужьыгъуэхэмкIэ я чемпионат Зеленокумск щекIуэкIащ. 
Жылагъуэ
21.09.2023 - 15:57 | 👁 29

Подробности...

Жылапхъэм хохъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым жылапхъэ нартыхум и куэдагъым иужьрей илъэситхум тонн мини 3-кIэ хигъэхъуащ, ар процент 25-кIэ нэхъыбэщ яIэу щытам нэхърэ. 
Жылагъуэ
21.09.2023 - 13:52 | 👁 25

Подробности...

ЛЪЭПКЪ ПРОЕКТХЭР МЭЛАЖЬЭ

Псы къабзэкIэ къызэрагъэпэщ
Жылагъуэ
21.09.2023 - 12:50 | 👁 24

Подробности...

Адыгэ фIэхъусхэр

«ЩIэныгъэр хьилымщ», – жиIэгъат адыгэ узэщIакIуэ Куп Исмел. ЦIыхум и дунейр щIэныгъэ защIэу зэхэлъщ, гулъытэ хэха щагъуэтым деж хьэлэмэту къызэрыкIыу. 
Абы дегъэпIейтей
21.09.2023 - 11:47 | 👁 18

Подробности...

ЗызышыIа щIегъуэжакъым

 «Нысашэ ехьэжьахэм» нэхърэ гулъытэр нэхъ зэзышалIэ ди псэукIэм хэткъым жытIэмэ, куэд къытпэрыуэну къыщIэкIынкъым.
Тхыдэ
21.09.2023 - 10:36 | 👁 28

Подробности...

УIэгъэ мыхъужын

 Ар IейкIэ ягу къинащ
Политикэ
21.09.2023 - 09:24 | 👁 18

Подробности...

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

ХьэрычэтыщIэ лэжьыгъэ мащIэмрэ курытымрэ я IэнатIэм проектхэм ахъшэхэр хуаутIыпщынымкIэ комиссэм хэтхэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ
Тхыдэ
20.09.2023 - 11:00 | 👁 26

Подробности...

Адыгэм и блэкIа жыжьэр

Адыгэхэмрэ ахэр къызытехъукIыжа лъэпкъыжьхэмрэ я тхыдэр илъэс мин бжыгъэ мэхъу. Абы и щыхьэт нэхъыщхьэщ ­ди бзэмрэ (макъыбзэ) ди хабзэмрэ нэхъ жьы дыдэхэм, нэхъ гу­гъухэм зэрыхабжэр.
Жылагъуэ
20.09.2023 - 10:31 | 👁 41

Подробности...

Адыгэм и дунейр - Хьэрып Эмират Зэгуэтхэм

Адыгэхэр щыпсэу къэралхэм ящыщщ Хьэрып Эмират Зэгуэтхэр. Псори зэхэту ди лъэп­къэгъу унагъуэ минрэ ныкъуэ­рэ, цIыху миниплI хуэдиз, щопсэу а къэралым.

Страницы