26.02.2024, 12:00 - ЩIалэгъуэ

КъухьэпIэ Кавказым и псы нэхъ ин дыдэхэм ящыщщ Лабэ. Абы и тIуащIэхэу Лабэшхуэрэ Лабэ ЦIыкIурэ зыдэтхэр щIыпIаплъэхэм къызэрагъэунэхурэ куэд щIащ.

25.02.2024, 14:13 - Спорт

Ди къэралым и къалащхьэм иджыблагъэ щекIуэкIащ пауэрлифтингымкIэ дунейпсо зэ­хьэ­зэхуэ, «ЩIымахуэ Мэзкуу» фIащауэ. Абы хэтащ Урысейм и спортсмен 300-м нэблагъэ.

25.02.2024, 10:11 - Жылагъуэ

«Урысей географие зэгу­хьэныгъэм» хыхьэ «Альтаир» ныбжьыщIэ хасэм илъэс къэс къызэригъэпэщ щIымахуэ зекIуэхэм ящыщщ иджы­благъэ щIалэгъуалэм кърахьэлIа пэхуэщIэр (проек­-тыр).

24.02.2024, 12:05 - Тхыдэ

Дунейпсо тхыдэм и напэкIуэцIхэр гъэнщIащ зи мыхьэнэкIи купщIэкIи зэмылIэужьыгъуэу щыт Iуэхугъуэ куэдкIэ. Абы къыщыгъэлъэ­гъуа къэхъукъащIэхэм я нэхъыбапIэр епхащ цIыхубэм (е цIыху щхьэхуэм) зэрахьа лIыгъэм, яхэлъа хахуагъэм.

24.02.2024, 10:03 - Жылагъуэ

ЛIыхъужьыгъэ нэсрэ ха­хуагъэ инрэ зыхэлъ, захуа­гъэмрэ пэжымрэ зи гъуэгугъэлъагъуэ икIи абыхэм я телъ­хьэ лъэпкъ уардэущ а­дыгэхэр дуней псом игъа­щIэми къызэрыщацIыхур. Лъэпкъыр зэрыщыIэрэ гъуэгуанэшхуэ къикIуащ, гугъу­ехьрэ гуауэ куэдрэ игъэващ, иIащ дэрэжэгъуэ щигъуэт, гуфIэгъуэшхуэм щызэщIищтэ зэманхэри.

23.02.2024, 13:59 - Жылагъуэ

Хэкум и хъумакIуэм и махуэм ирихьэлIэу, къэралым и щIыналъэ псоми щызэхашэ зэIущIэ, зэпеуэ, гъэлъэгъуэныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэр. Абыхэм ящыщ зыуэ Налшык щекIуэкIащ зауэлI-интернационалистхэм яхуэгъэза пшыхь гукъинэж. 

23.02.2024, 12:58 - Жылагъуэ

«Антарес» центрым и пщIантIэм егъэджэныгъэм епха IуэхущIапIэу республикэм ­итхэм ­автобусыщIэу 11 щратащ. Ахэр яIэрыхьащ Налшык, Прохладнэ, Дзэ­лыкъуэ, Тэрч, Iуащхьэмахуэ щIы­на­лъэ­хэм я школхэм.

23.02.2024, 11:57 - Жылагъуэ

«Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ школыщIэ къыщызэIуаха Прохладнэ, Сэрмакъ къуажэхэм щыпсэухэм ехъуэхъуащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек. 

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
20.12.2023 - 15:15 | 👁 114

Подробности...

Абы и вагъуэр зэи ужьыхынукъым

Шинкубэ Бэгърат япэ дыдэу сыщыхуэзар 1992 гъэрщ, абы щыгъуэм «Республика Абхазия» газетым сыщылажьэрт. Редакцэм къэпсалъэри, къысхуэзэну зэрыхуейр жиIащ.
Щэнхабзэ
20.12.2023 - 10:55 | 👁 107

Подробности...

Уи щхьэм ухуэщхьэпэжынумэ

 «Гу зимыIэ щыIэкъыми, КъурIэным и гур «Ясинырщ»» хьэдисыр куэдым зэхахагъэнщ.
Щэнхабзэ
19.12.2023 - 13:15 | 👁 93

Подробности...

Адыгэ макъамэм зезыгъэужьа

Фэеплъ
Щэнхабзэ
16.12.2023 - 11:00 | 👁 390

Подробности...

Адыгэ арджэнхэм я тхыдэр

Мейкъуапэ и Сурэт галереем щокIуэкI «Адыгэ арджэным и тхыдэ» гъэлъэгъуэныгъэр. Абы утыку къыщрахьащ Адыгэ Республикэм и цIыхубэ сурэтыщI, УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт, ХудожествэхэмкIэ...
Щэнхабзэ
15.12.2023 - 15:44 | 👁 59

Подробности...

Театр гъуазджэм дихьэх ныбжьыщIэхэр

Сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ творчествэмкIэ я уардэ унэм щекIуэкIащ «Белая маска» зэпеуэр.
Щэнхабзэ
14.12.2023 - 10:21 | 👁 215

Подробности...

ЩIэблэ гъэсэкIэм и зы Iэмал

Театрымрэ киномрэ я актёр, режиссёр, «Сыринэ» щIалэгъуалэ театрым и художественнэ унафэщI Къанкъул Ислъам зэфIэкI зиIэ ныбжьыщIэхэм ядолажьэ.
Щэнхабзэ
13.12.2023 - 17:40 | 👁 106

Подробности...

ИлъэсыщIэм теухуауэ дымыщIэхэр

ИлъэсыщIэм ирихьэлIэу псейр ягъэщIэрэщIэн хабзэр къыздикIар дэнэу пIэрэ? Сыт абы хьэпшыпхэр щIыкIэращIэр? Езы жыгыр щIэпсейр? И щхьэм вагъуэ щIытрагъэсыр? 
Щэнхабзэ
13.12.2023 - 14:29 | 👁 151

Подробности...

Мейкъуапэ щагъэлъагъуэ

Адыгэ Республикэм и Сурэт галереем щагъэлъагъуэ АР-м щIыхь зиIэ и художник, «Институт культурного наследия и развития» лъэпкъ щэнхабзэ центрым и къызэгъэпэщакIуэ икIи и унафэщI, модельер-дэрбзэр...
Щэнхабзэ
11.12.2023 - 11:55 | 👁 81

Подробности...

ПсэкIэ щIалэхэр

Налшык дэт Лъэпкъ музейм   щагъэлъагъуэ  «Анна» валеологие  клубым  хэтхэм  я Iэдакъэ къыщIэкIа сурэтхэмрэ  нэгъуэщI  лэжьыгъэхэмрэ. 
Щэнхабзэ
09.12.2023 - 15:27 | 👁 93

Подробности...

Ди бзэкIэ дывгъэгупсысэ

         Бзэращ лъэпкъым и лъынтхуэр, абы и «лэжьэкIэм» куэдкIэ елъытащ  и псэукIэр зыхуэдэнури.
Щэнхабзэ
06.12.2023 - 19:13 | 👁 91

Подробности...

ЗэфIэкIышхуэ зиIа адыгэлI

КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ, Америкэм и Штат Зэгуэтхэм я ТхакIуэхэми Режиссёрхэми я зэгухьэныгъэхэм хэта, тхыдэтх, экономикэ, философие щIэныгъэхэмкIэ кандидат, кинорежиссёр, сценарист, продюсер,...
Щэнхабзэ
06.12.2023 - 17:22 | 👁 60

Подробности...

НэгъуэщI къару хэхыпIэ гуэр иIэ?

Адыгэбзэр хъумэным, егъэфIэкIуэным теухуауэ псалъэмакъ Iэджэ къаIэтащ, ирагъэкIуэкIащ. Ахэр зэмылIэужьыгъуэ куэд мэхъу. А псалъэмакъхэм нэхъыщхьэу IуэхугъуитI къахонэхукI. 
Щэнхабзэ
06.12.2023 - 12:06 | 👁 62

Подробности...

КъатиплIу зэтет телъыджэ

 «Семирамидэ и хадэ кIэрыщIахэр» пасэрей Вавилоным бгъэдэлъа зэфIэкIышхуэм и дамыгъэу къэнащ.
Щэнхабзэ
05.12.2023 - 17:41 | 👁 1 604

Подробности...

«Сыринэм» и адыгэбзэм ихьэхуахэр

                     Ди республикэм и «Сыринэ» щIалэгъуалэ гупыр «Театральная завалинка» урысейпсо зэпеуэм къыщыхэжаныкIащ. Абы теухуа хъыбар ди газетым тетащ.
Щэнхабзэ
05.12.2023 - 11:00 | 👁 70

Подробности...

И тхыгъэхэр лъэп­къым и дыщэ чысэм илъу къэнащ

         Ди лъэпкъ щэнхабзэм и тхыдэм цIыхубэ творчествэр къыхэпхыжмэ, ямылейуэ куэд къанэркъым, жыжьэ дыди кIуэцIрыкI хуэдэ­къым.
Щэнхабзэ
02.12.2023 - 16:48 | 👁 51

Подробности...

КъыпцIэ дэлэн цIэрыIуэр

           Гъэм и зэман къэс и Iэнэ ухуэкIэ иIэжщ.

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ
19.02.2024 - 20:26 | 👁 24

Подробности...

Кавказ Ищхъэрэм бжьыпэр щиIыгъщ

Кавказ Ищхъэрэм хыхьэ щIыналъэхэм я мэкъумэш IэнатIэхэм 2023 гъэм и щIышылэ - дыгъэгъазэ мазэхэм я лэжьыгъэм кърикIуахэр зэхалъхьэжу къата бжыгъэхэр дызыщыгуфIыкIынщ - Къэбэрдей-Балъкъэрым
Жылагъуэ
19.02.2024 - 19:24 | 👁 126

Подробности...

Iэщрэ джэдкъазу иIэм хохъуэ

Кавказ Ищхъэрэм СтатистикэмкIэ и управленэм къызэритамкIэ, 2024 гъэм щIышылэм и 1-м ирихьэлIэу Iэщ лIэужьыгъуэу, джэдкъазу республикэм иIэм къыхэхъуащ икIи 2023 гъэм и апхуэдэ зэманым щыIа
Жылагъуэ
19.02.2024 - 18:22 | 👁 186

Подробности...

КIэртIофри яхуэбэгъуат

Кавказ Ищхъэрэм СтатистикэмкIэ и управленэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, ди республикэм и мэкъумэш, уней, я щхьэ хуэлэжьэж IуэхущIапIэхэм, унагъуэхэм псоми зэхэту 2023 гъэм кърахьэлIэжащ кIэрт
Жылагъуэ
19.02.2024 - 17:20 | 👁 17

Подробности...

Илъэс 35-рэ ирикъуащ

Совет Союзым и дзэхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ илъэс 35-рэ зэрырикъур, къэралым и щIыналъэ псоми хуэдэу, Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэлъапIэ, мыхьэнэшхуэ зиIэ жылагъуэ-политикэ Iуэхуу къалъ
Литературэ
19.02.2024 - 16:40 | 👁 113

Подробности...

«Тхьэшырыпхъухэмрэ бзаджэнаджэхэмрэ»

Романым щыщ пычыгъуэ
Жылагъуэ
19.02.2024 - 16:26 | 👁 100

Подробности...

Пасэу къапщIэмэ…

ЦIыхур нэхъыбэу зэрылIыкI узыфэхэм я деж етIуанэ увыпIэр щиIыгъщ лышхым. Дуней псор зыщыщтэ уз шынагъуэм илъэс къэс цIыху мелуани 8-м нэблагъэ йолIыкI.
Политикэ
19.02.2024 - 15:00 | 👁 22

Подробности...

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и деж зэпеуэм зегъэужьыным щIэгъэкъуэн хуэхъунымкIэ щыIэ Советым хэтхэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2020 гъэм ды
Политикэ
19.02.2024 - 14:45 | 👁 16

Подробности...

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и Унафэ

 Урысей Федерацэм и сенатор-Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым къыбгъэдэкI лIыкIуэ Ульбашев М.М.
Жылагъуэ
19.02.2024 - 14:34 | 👁 88

Подробности...

АдыгэлI нэсу псэуа щIэныгъэлI

 Адыгэ лъэпкъыр дымащIэми, дызэрыгушхуэ хъун цIыху хьэлэмэтхэмкIэ къулейуэ дыкъекIуэкIащ. 
ЩIалэгъуэ
19.02.2024 - 14:30 | 👁 92

Подробности...

ЩIым и бзэ лъахэбзэ

«ЩIыпIэцIэхэр фэеплъщ ахэр къыщызэтена щIыналъэхэр зи хэщIапIэу щыта лъэпкъхэм я дежкIэ», - щитхыгъащ географие щIэныгъэхэм я доктор Мурзаев Эдуард «Географие в названиях» и тхылъ купщIафIэ
Махуэгъэпс
19.02.2024 - 12:35 | 👁 21

Подробности...

НОБЭ

Мазаем и 19, блыщхьэ Джейхэр хъумэным и дунейпсо махуэщ
Жылагъуэ
18.02.2024 - 14:46 | 👁 33

Подробности...

СтанцыщIэхэр яухуэ

Урысей Ипщэ энергетикэ системэм зыуэ щыт и диспетчер управленэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, 2029 гъэм ­къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щаутIыпщынущ псы­кIэ лажьэ электростанц мыину т
Жылагъуэ
18.02.2024 - 12:47 | 👁 24

Подробности...

Ныкъусаныгъэхэри зэрагъэзэхуэжынущ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым тету, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Дзэлыкъуэ щIыналъэм хыхьэ Шордакъ къуажэм пхрыкI автомобиль зекIуапIэ нэхъыщхьэм щыщу километр 1,7-р къызыхуэтыншэу зэрагъэпэщ
Жылагъуэ
18.02.2024 - 11:18 | 👁 23

Подробности...

СыткIи дэIэпыкъуэгъу хъунущ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щылажьэ «Къуажэ ипотекэ» программэмкIэ унагъуэ 625-м республикэм и щIыналъэхэм, жылэхэм щIы къыщащэхуащ. Апхуэдэ ахъшэу сом зы мелард­рэ ныкъуэрэ итащ банкым.
Жылагъуэ
18.02.2024 - 09:00 | 👁 111

Подробности...

Куэдым ямыцIыху ди къуршхэр

Метр миниплI нэхърэ нэхъ лъагэу Урысейм бгы 72-рэ итщ. Абыхэм ящыщу 67-р Кавказ Иным, 2-р Алтайм, 3-р Камчаткэм щыIэщ. Кавказым хиу­быдэ бгыхэм ящыщу Къэ­бэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэм хохьэ 16-р....
Жылагъуэ
17.02.2024 - 13:44 | 👁 14

Подробности...

Iуэхугъуэ зыбжанэм щыхэплъащ

КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий Iуэхугъуэ зыбжанэм щыхэплъа зэIущIэ иригъэкIуэкIащ. 

Страницы