25.11.2022, 18:50 - Жылагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и тафэ лъэныкъуэмкIэ уикIыу ищхъэрэкIэ ущыхуэплъэкIэ, къуршыщхьэхэм кIэраупсея пкIэлъей абрагъуэм и теувапIэхэм ещхьу, зыр адрейм елъэгэкIыу къэлъагъуэ Мэзылъэ, ХъупIэ, Къырылъэ, Гуэдзэн шытххэр, адрей хэгъэгухэм яхуэмыдэу, Осетие Ищхъэрэм и щIыналъэм гъунэгъу щызэхуохъу, абы къыдэкIуэуи, тыншу щызэхыбоцIыхукI. 

25.11.2022, 18:13 - Жылагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и школакIуэхэр хэтащ Сабийм и дунейпсо махуэм ирихьэлIэу къызэрагъэпэща «Береги нас, водитель!» акцэм. НыбжьыщIэхэр плакатхэр яIыгъыу ирикIуащ шынагъуэншагъэм ехьэлIа хабзэхэм псори щытет гъуэгум. 

25.11.2022, 17:45 - Тхыдэ

Бабыгу (Бабук) цIэр зэрехьэ КъухьэпIэ Кавказым щежэх псы нэхъ инхэм хабжэ Щхьэгуащэрэ Лабэ ЦIыкIурэ я псы къуэпсхэр зэхэзыгуэшыкI джабащхьэ екIуэкIым. Шытхыщхьэр ТхьэщIы (Тхач) бгым и ижьырабгъу лъэныкъуэмкIэ щыIэщ. 

25.11.2022, 17:04 - Щэнхабзэ

Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм щIыхь зиIэ и художник, УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт, КъШР-м и Iэтащхьэм и деж щылажьэ Жылагъуэ палатэм хэт адыгэ сурэтыщI цIэрыIуэ Хьэгъундокъуэ Мухьэмэд Рэмэзан и къуэр къызэралъхурэ мы махуэхэм илъэс 70 ирокъу. 

24.11.2022, 17:51 - Жылагъуэ

Курыт еджапIэр къэзыухахэм я деж къыщыщIэдзауэ, цIыху щыIэу къыщIэкIынкъым микроскопыр зищIысыр зымыщIэ икIи щIыуэпсым къигъэщI пкъыгъуэ нэрымылъагъухэр къэхутэнымкIэ, ахэр джынымкIэ а Iэмэпсымэм иIэ мыхьэнэр зыхуэдизым щымыгъуазэ.

24.11.2022, 13:58 - Жылагъуэ

«IT дунейм хыхьэн» гупым щыщ Абрэдж Залинэ VK интернет-IухущIапIэм иджыблагъэ къызэригъэпэщу еянэу иригъэкIуэкIа «Бжыгъэрылъанэ зекIуэ» зи фIэщыгъэ щIыналъэ хакатон зэхьэзэхуэм къыщыхэжаныкIащ.

24.11.2022, 12:28 - Жылагъуэ

«ЩIэныгъэ щрагъэгъуэт еджапIэхэр бжыгъэрылъанэм (цифровизация) хуэшэным ехьэлIауэ щыIэ Iэмалхэр» зи фIэщыгъэ XX Урысейпсо Iэнэ хъурейр Краснодар щIыналъэм хыхьэ Сириус къуажэм иджыблагъэ щекIуэкIащ.

23.11.2022, 17:30 - Жылагъуэ

Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тедзапIэм дызыщыгуфIыкIын тхылъ иджыблагъэ къыщыдэкIащ. Псы хуэлIа гъуэгурыкIуэм псы ткIуэпс зэрыIухуэу къызэрыбэдзэуэжым ещхьу, зэгуэр зи макъ къэIуа тхакIуэщIэм и IэдакъэщIэкIым цIыхухэр зэригъэплъыжат, зэригъэпсэлъат, нэхъыщхьэращи, дунейм къыщекIуэкI Iуэхугъуэхэм иригъэгупсысыжат. Тобэ ирехъуи, Тхьэм къыхуигъэфэща гъащIэр нэхъ кIыхьу щытамэ, абы къипсэлъэнумрэ къигупсысынумрэ лъэпкъым и къэухьым фIыуэ зригъэIэтынут, и зэхэщIыкIми зригъэубгъунут. ГъащIэ мащIэми, щIэин дахэ къигъэнащ, зыхуебгъэзэкIыу ухэIэбэху зы хьэлэмэт гуэр къыхэбгъуатэу, цIыху зэхущытыкIэхэм хэлъ зэщымыщхъухэм я жэуап къуиту. Зи гугъу сщIыр литературэ уафэ джабэм вагъуэ лыду къитIысхьэу ар къызэщIэзыгъэбла Къанкъул Заурщ. Илъэс Iэджэ дэкIыжащ ар зэрытхэмытыжрэ, ауэ абы и IэдакъэщIэкIхэм къапих хъуэпсым иджыри уагъэхуабэ, псом хуэмыдэу щIалэгур егъэкIыл, гупсысэ къигъэхъуапIэ мэхъу, литературэм зэуэ щыхиша гъуэгу гъэщIэгъуэн дыдэм къекIуэлIэн лъагъуэ къелъыхъуэ…

23.11.2022, 14:45 - Жылагъуэ

Дыхумэр ирапх гукъыдэжым, гукъэкIыжым, гухэлъым, цIыху щхьэхуэм… Куэдым… куэдым. Щхьэж и хьэл-щэным, игу ирихь гъэгъам, фIыуэ илъагъу зэманым - куэдым трещIыхь цIыхум дыху къыщыхихкIэ. Къапщтэмэ, дыху зэхэзылъхьэхэм телъыджэ гуэру зыхащIэу къыщIэкIынущ мэхэр зэхэзагъэу зэрызэхалъхьэнур. Дыхуми езым и хабзэ, и тхыдэ, и къэгъэщIыкIэ иIэжщ.

23.11.2022, 13:13 - Щэнхабзэ

АР-м, КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ тхакIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ и Iэдакъэ къыщIэкIа «Аиссе» тхыдэ романымкIэ полнометражнэ художественнэ фильм зэрытрахым теухуа хъыбар мызэ-мытIэу ди газетым тетащ.

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
10.10.2022 - 13:29 | 👁 13

Подробности...

И хъуэпсапIэхэр зэпхар театрырщ

Цей Ибрэхьим и цIэр зезыхьэ Адыгей драмэ театрым и артисткэ пажэ Нэхей Маржанэ ди хьэщIэщ.  Къэбэрдей-Балъкъэрым и театреплъхэм Маржанэ и артист зэфIэкIыр ягъэунэхуну зыбжанэрэ Iэмал яIащ. Режиссёр...
Щэнхабзэ
09.10.2022 - 15:06 | 👁 19

Подробности...

ГуапэхужыIэ тхыгъэхэр

ГушыIэр и щIасэт
Щэнхабзэ
09.10.2022 - 12:28 | 👁 14

Подробности...

ЦIыхубэм фIыуэ ялъэгъуа артист

УФ-м и цIыхубэ артист, театрымрэ киномрэ я актёр ТIыхъужь Алий къызэралъхурэ илъэси 105-рэ ирокъу.  Луначарскэм и цIэр зэрихьэу Москва дэт институтыр къиухыу Къэбэрдей-Балъ­къэрым къигъэзэжа иужь, ...
Щэнхабзэ
09.10.2022 - 10:35 | 👁 24

Подробности...

Лъэпкъ Iей щыIэкъым

Совет Союзыр зэрыкъутэжрэ илъэсым щынэблэгъа 1992 гъэм, бжьыхьэм, IуэхукIэ сэ ­сы­кIуэн хуей хъуат Украинэм, нобэ ди нэгу щIэкI гузэвэ­гъуэхэр щынэхъ куу щIыналъэм.
Щэнхабзэ
07.10.2022 - 15:44 | 👁 15

Подробности...

ЩIалэ IэпщIэлъапщIэ

Нобэ ди псэлъэгъу Шорэ Мухьэдин IэщIагъэ зызрипщытар тыншхэм ящыщкъым. Иджырей щIалэгъуалэм IэпэIэсэ куэд яхэтми, Мухьэдин хуэдэр зырызщ. Абы адыгэ пшынэ ещI, треухуэ, пасэрей пшынэжьхэр Iэзэу...
Щэнхабзэ
06.10.2022 - 10:00 | 👁 19

Подробности...

Къафэм и дунейм

Адыгэ къафэм ипсыхьащ «Кабардинка» академическэ къэфакIуэ гупым илъэс куэд хъуауэ хэт Сокъур Мадинэ. Москва къэрал техникэ институтыр къиуха щхьэкIэ, абы зэи ирилэжьакъым.
Щэнхабзэ
05.10.2022 - 09:20 | 👁 11

Подробности...

Унэишэ цIыкIу

Иужь зэманым унэишэри щауэишыжри зэрагъэхьэлIэу зы пщыхьэщхьэм зэфIагъэкI зэрыхъурэ, унэишэ цIыкIур абы къыкIэлъыкIуэ махуэм ящIу къаублащ. Мыбы нэхъыбэу хэтыр бзылъхугъэщ.
Щэнхабзэ
04.10.2022 - 18:26 | 👁 16

Подробности...

Адыгэ жылэжьхэм дэлъа хабзэхэр

         Псом япэрауэ,  жыIапхъэщ  адыгэ къуажэхэр  псыежэххэм е псынэхэм  етIысылIэу зэрыщытар. Абы и лъэныкъуэкIэ  адыгэ къуажэ тIысыкIэр  адрей  лъэпкъхэм къащхьэщыкIыркъым.
Щэнхабзэ
04.10.2022 - 16:22 | 👁 15

Подробности...

ЗэIущIэ гъэщIэгъуэнхэм фрагъэблагъэ

         Жэпуэгъуэм и 3-6-хэм Налшык щекIуэкIынущ диплом спектаклхэм хухаха  «Старт в будущее» фестивалыр.
Щэнхабзэ
04.10.2022 - 12:28 | 👁 11

Подробности...

Адыгэ кхъэлэгъунэхэм пщIэ хуащIащ

Налшык къалэмрэ абы къедза жылагъуэхэмрэ я тхьэпщ пашэ Бобылев Валентин Мэзкуу дэт адыгэ кхъэлэгъунэхэм иджыблагъэ щыIащ, дунейм ехыжахэм яхуэфащэ пщIэри яхуищIащ.
Щэнхабзэ
04.10.2022 - 10:35 | 👁 16

Подробности...

Хэкум и макъхэр

Алътуд къуажэм щыщщ сабий дыдэу уэрэд жыIэн щIэзыдза, ар IэщIагъэ зыхуэхъужа Емзэгъ Руслан.
Щэнхабзэ
03.10.2022 - 15:59 | 👁 21

Подробности...

Ставрополь зыкъыщагъэлъагъуэ

Ставрополь щекIуэкIащ «На высоте» щIалэгъуалэ урысейпсо фестивалыр. Абы и лэжьыгъэм хэтащ цIыху 2500-рэ, Урысейм и щIыналъэ 67-м икIа волонтёрхэр къызэщIиубыдэу.
Щэнхабзэ
03.10.2022 - 10:00 | 👁 11

Подробности...

НыбжьыщIэхэм я гъуазджэ дунейм

Кавказ Ищхъэрэм гъуазджэхэмкIэ и институтым иджыблагъэ хъыбар къызэритамкIэ, 2022 гъэм жэпуэгъуэм и 3-6-хэм Налшык къалэ диплом лэжьыгъэу ягъэува спектаклхэм я гъэлъэгъуэныгъэ щекIуэкIынущ.
Щэнхабзэ
03.10.2022 - 09:34 | 👁 7

Подробности...

Лъэпкъым хуиIэ лъагъуныгъэр и гъуэгуанэм къытощ

Адыгэхэм лIэщIыгъуэ бжыгъэ хъуауэ къадэгъуэгурыкIуэ лъэпкъ фащэр, Iэпкълъэпкъыр зыгъэдахэ фэилъхьэгъуэ къудейкъым, ар ди лъэпкъым илъэс мин бжыгъэкIэ къизэуа и намысым, щIыхьым щыщ Iыхьэ гу
Щэнхабзэ
02.10.2022 - 10:00 | 👁 19

Подробности...

Сэ си фащэр адыгэ фащэщ

ФокIадэм и 28-р Адыгэ фащэм и ­махуэу зэрагъэуврэ илъэсипщI ирокъу. Абы ­лъандэрэ а Iуэхум лъэпкъ гъащIэм увыпIэ щхьэхуэ щеубыд.
Щэнхабзэ
30.09.2022 - 13:13 | 👁 17

Подробности...

Дахагъэмрэ гуапагъэмрэ я дуней

Сочэ къалэм щызэхуащIыжащ къэфакIуэхэм папщIэ къызэрагъэпэщ «Дахагъэмрэ гуапагъэмрэ дунейр кърагъэлынущ» XXI щIыналъэ зэхуаку олимпиадэр. Хабзэ зэрыхъуауэ, ар къызэригъэпэщащ Дунейпсо Арткомитетым.

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

ЗэIущIэхэр
19.11.2022 - 15:06 | 👁 35

Подробности...

ЩытыкIэ гугъум къихутахэр

ЩэкIуэгъуэм и 15-м ди республикэм къэкIуащ IэмалыншагъэкIэ Херсон областым къикIын хуей хъуа гуп. Ахэр къыщрагъэблэгъащ «Нал­шык» гъущI гъуэгу вокзалым.  
ЗэIущIэхэр
19.11.2022 - 14:41 | 👁 6

Подробности...

ЗэдэлэжьэкIэр яубзыху

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек IущIащ «Россети Северный Кавказ» IуэхущIапIэм и унафэщI Левченкэ Роман.
Жылагъуэ
19.11.2022 - 14:41 | 👁 8

Подробности...

Дызэкъуэтщ!

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ къыхилъхьэри, республикэм законхэр къыдэзыгъэкI и орган нэхъыщхьэм и депутатхэм къызэрагъэпэщащ мобилизацэм ипкъ иткIэ дашахэм папщIэ гуманита
ЗэIущIэхэр
19.11.2022 - 13:00 | 👁 5

Подробности...

КъБР-м и Росреестрым и унафэщIыр и IэнатIэм пэроувэ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек IущIащ КИФЩI-м РосреестрымкIэ и управленэм и унафэщI Песков Вячеслав. 
Жылагъуэ
19.11.2022 - 12:28 | 👁 12

Подробности...

Нэхъ хуэныкъуэхэм ират

КъБР-м и Iэтащхьэм и унафэкIэ, щIыналъэ ­бюджетым къыхэкI ахъшэкIэ къащэхуа транспортыщIэхэр дыгъуасэ иратащ республикэм Узыншагъэр хъумэнымкIэ, Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэхэм епха
ЗэIущIэхэр
19.11.2022 - 12:21 | 👁 6

Подробности...

КъулыкъущIэхэм пщэрылъ щащI

КъБР-м ЩIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм иубзыхунущ щIыналъэ щIалэгъуалэм заужьынымкIэ прог­раммэщIэ. 
ЗэIущIэхэр
19.11.2022 - 12:00 | 👁 11

Подробности...

ЩIыналъэ бюджетым хоплъэ

КъБР-м и Парламентым иджыблагъэ щедэIуащ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и бюджетыр 2023 гъэм, 2024 - 2025 гъэхэм ятещIыхьауэ», ­«КъБР-м ФIэкIыпIэ зимыIэ медицинэ страхованэмкIэ и щIыналъэ фондым и...
ЗэIущIэхэр
19.11.2022 - 12:00 | 👁 4

Подробности...

Къалащхьэм и уэрамхэмрэ зыгъэпсэхупIэхэмрэ ирагъэфIакIуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым лэжьыгъэшхуэ щокIуэкI цIыхухэм я зэхуэсыпIэу, зыгъэ­псэхупIэу щыт щIыпIэхэр зэIузэпэщ щIыным хуэу­нэтIауэ.
ЗэIущIэхэр
19.11.2022 - 11:30 | 👁 4

Подробности...

Хабзэр гъэбыдэнымкIэ къалэнхэм хоплъэ

КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ республикэм Хабзэр щыхъумэнымкIэ зэзыгъэуIу зэхуэсымрэ КъБР-м Экономикэ, жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ и советымрэ зэщIыгъуу къызэрагъэпэща зэIущIэр.
ЗэIущIэхэр
19.11.2022 - 11:11 | 👁 4

Подробности...

Псори и чэзум нэдгъэсынущ

КIуэкIуэ Казбек:
ЗэIущIэхэр
19.11.2022 - 10:35 | 👁 10

Подробности...

Дызэрыгушхуэ щIалэгъуалэ

Ди къэралым и еджапIэ нэ­хъыщ­хьэ цIэрыIуэхэм хабжэ УФ-м Хамэ къэрал IуэхухэмкIэ и министерствэм и нэIэм щIэту лажьэ МГИМО-р - Къэрал зэхуаку зэхущыты­кIэ­хэмкIэ институту (университету) Москва дэт
ЗэIущIэхэр
19.11.2022 - 10:10 | 👁 6

Подробности...

Муниципалитетхэр я зэфIэкIхэм еблэжыркъым

Муниципалитетхэм я лэжьыгъэм щыхэплъэ зи чэзу зэIущIэр иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек. Абы хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий,...
Жылагъуэ
18.11.2022 - 17:10 | 👁 9

Подробности...

Наркотикхэм щахъумэ

«Урысейм и сабийхэр-2022» зыфIаща профилактикэ Iуэхум и етIуанэ Iыхьэр республикэм щызэхаублащ.
Жылагъуэ
18.11.2022 - 17:00 | 👁 12

Подробности...

Пхъэхуей телъыджэ

Императорым и урыс географие зэгухьэныгъэм и унафэкIэ 1859 - 1862 гъэхэм урыс ботаник, геолог Шмидт Фёдор хэтащ КъуэкIыпIэ Жыжьэм щыIа экспедицэм.
Жылагъуэ
18.11.2022 - 16:57 | 👁 15

Подробности...

Сыту пIэрэ къикIыр?

Буший. Кавказ Шытх Нэхъыщхьэм хиубыдэ Щхьэгуащэ щхьэдэхыпIэр зи къежьапIэ Шахэ бгыщхьэхэмкIэ къыщыхэлъадэ и къуэпс цIыкIухэм ящыщ зым апхуэдэу йоджэ. Километри 8 хуэдиз и кIыхьагъщ.
Жылагъуэ
18.11.2022 - 16:44 | 👁 13

Подробности...

Зэрызэдэлэжьэнум топсэлъыхь

 

Страницы