«Си Дагъыстэн»

Апхуэдэ фIэщыгъэ иIэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Лъэпкъ музейм иджыблагъэ къыщызэIуахащ гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэ­гъуэн. Налшыкдэсхэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ я пащхьэ кърахьащ Дагъыстэным и Лъэпкъ музейм, Тахо-Годи Азэ и цIэр зезыхьэм, и гъэтIылъыгъэ хьэп­­шыпхэм ящыщхэр. Музейм и лэжьакIуэхэм я жэрдэмыр даIыгъащ КъБР-м, Дагъыстэн Республикэм щэнхабзэмкIэ я министерствэхэм, Налшык дэт Лъэпкъ музейм. 

Дагъыстэн IэпщIэлъапщIэ­хэм я IэдакъэщIэкIхэм яуфэбгъуа пэшым сызэрыщIыхьэу сызыхуэза музейм гъэлъэ­гъуэныгъэхэмкIэ и къудамэм и унафэщI Жылэ Марьянэ ибзыщIыркъым хьэщIэхэр узэ­хъуапсэ хъуну гъэтIылъыгъэ­хэмкIэ зэрыкъулейр. «Мыбы-хэм я тхыпхъэбэ алэрыбгъу- хэм хуэ­дэ щыIэу си фIэщ хъуркъым, я быдагъым и гугъу умыщIыххи. Хьэмэрэ я ды­щэ­идэхэр, уагъэ-щагъэхэр, кхъуэ­щыным, дыжьыным, гъуап­лъэм къыхэщIыкIа хьэпшып­хэр-щэ?! Я IэрыкIхэр, щыгъы­ныгъуэхэр зэрагъэщIэращIэм зы лъэпкъи щIэрымыхьэну къысщохъу. Бащлъыкъ къудейм ирадэ псы цIыкIур зы ­гъуазджэ псо хуэбгъадэ хъуну ягъэдахэ, бгырыпхым халъхьэ лъэпкъ дамыгъэхэр апхуэдизкIэ екIуу, хэзагъэу къыхахри, занщIэу нэм къыIуидзэркъым. Гъэлъэгъуэныгъэр щыдгъэ­хьэзырым хьэпшып зы-тIу си нэм къыфIэнащ щыщыпс ди музейм щIэлъу. Ар щажесIэм ехьэкI-къехьэкI хэмылъу къызжаIащ ди деж щеджа е ди ­гъуазджэм фIыуэ щыгъуазэ я IэпщIэлъапщIэхэм ахэр ады­гэ­хэм ейм тращIыкIауэ зэрыарар. Ар куэд и уасэщ, дагъыстэнхэм я зэфIэкIри абы зыкIи игъэ­цIыкIукъым», - жеIэ Марьянэ. 
Гъэлъэгъуэныгъэр IыхьитIу гуэ­шащ: Дагъыстэным щып-сэу лъэпкъхэм я щэнхабзэмрэ я гъащIэмрэ къэзыгъэлъагъуэ лэжьыгъэхэр зыхыхьэрэ бгы­рыс бзылъхугъэм и теплъэ дахэр къызытещ сурэтхэмрэ.
Лъэпкъ 30-м нэс щыпсэу, зи цIыхухэр диалект 70-м ирипсалъэ щIыналъэм и щэнхабзэ, ­художественнэ IэрыкIхэр я тхыдэ къызэрымыкIуэмрэ я ­лъахэм ущыпсэуну зэрыгу­гъусыгъумрэ къагъэщIащ. Псалъэм и хьэтыркIэ, къуршылъэм щIыIэм зэрызыщыщахъумэр я алэрыбгъу Iувхэрт, быдэхэрт, хьэкъущыкъуу къагъэсэбэпри я IэкIэ ящIа кхъуэщын кумбыгъэхэрт, зыщатIагъэри я Iэм ­къигъэщIа фэилъхьэгъуэхэрт. 
Апхуэдэуи гъэлъэгъуэны-гъэм хэтщ псэуалъэхэр зэра­гъэ­дахэхэр, жылэхэм я теплъэ­хэр къызытещ сурэтыжьхэр, лъэпкъ фащэхэр, фэилъхьэ­гъуэ­хэр, Дагъыстэным щыпсэу лъэпкъхэр ирипхузэхэцIыху­-кIыу щыгъыным халъхьэ дамыгъэ-тхыпхъэщIыпхъэхэр, дыщэ IуданэхэмкIэ хадыкIа щэкIхэр, дыщэи­дэхэр, Iэщэ зэмы­лIэу­жьыгъуэхэр, ящIа, траха сурэтхэр, нэгъуэщI куэди. Псори зэ­хэту артефакт 200-м щIигъу ­мэхъу гъэлъэгъуэныгъэр. 
ЗэIущIэр езыгъэкIуэкIа, Лъэпкъ музейм щIэныгъэмкIэ и къуэдзэ Хьэщэ Иринэ япэ ­псалъэр иритащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министрым и ­къуэдзэ Карчаевэ Iэминат. Хьэ­щIэхэм фIэхъус яриха, фIыщIэ яхуищIа иужь, абы жиIащ: 
- Дагъыстэным и щэнхаб-   зэр, гъуазджэр ди нэIуасэщ, а щIыналъэр дэ фIыуэ долъагъу, доцIыху абы и усакIуэ телъы­джэхэу Гамзатов Расул, Алиевэ Фазу, композитор гъуэзэджэ Кожлаев Мурат сымэ, нэ­гъуэщIхэри. Дагъыстэныр уэ­рэдхэм, бгыхэм, усакIуэхэм, цIыху IэпщIэлъапщIэхэм я къэ­ралщ, нобэрей Iуэхури абы и     зы щапхъэ наIуэщ. Си гугъэмкIэ, усыгъэм, сурэт щIыным, нэгъуэщIхэми хуэдэу, республикэм и лъэпкъ IэпщIэ­лъап­щIа­гъэхэм я деж увыпIэ щхьэ­хуэ щеубыд зэрахьэ хьэп­шыпхэр зэрагъэдахэм. Мы пэ­шым укъы­зэрыщIыхьэу зы гуш­хуэ­ныгъэ гуэрым укъы­зэ­щIеIэтэ, дэтхэнэ зы Iэдакъэ­щIэкI­ми укъыбгъэдэувыIэу гуп­сэхуу зэ­пэпплъыхьыну ­ухуейщ. Абыхэм наIуэ пщащI Дагъыстэным щыпсэу лъэпкъ­хэм я тхыдэм, я хабзэм пщIэ зэрыхуащIыр. Си гуапэщ зэIущIэм кърихьэлIа дэтхэнэми абы гукъыдэж къывитыну. 
КъыкIэлъыкIуэу къэп­сэлъа­пIэр хуит хуащIащ Дагъыс­тэным и Лъэпкъ музейм и унафэщI Магомедов Бахру-дин. Абы ЩэнхабзэмкIэ министерствэм, езым къабгъэдэкIыу бысымхэм фIыщIэ къахуи­-щIащ икIи убгъуауэ тепсэ­лъыхьащ я IуэхущIапIэм, абы къудамэу 39-рэ зэриIэм, Сочэ, Алтай иджыпсту гъэлъэгъуэныгъэхэр зэрыще­кIуэкIым. Ап­хуэдэуи къыхигъэщащ зы ма­зэкIэ Налшык ще­кIуэкIыну «Си Дагъыстэн» ­гъэ­лъэгъуэныгъэр Саратов, Ханты-Мансийск яшэну зэрамурадыр. «Зэпымыууэ дызы­хущIэкъур гугъуехь куэд зылъэгъуа, тхыдэ къулей зиIэ ди лъэпкъым и блэкIар, и нобэр лъэпкъ нэхъыбэм къызэред-гъэ­щIэнырщ. Ар мыIейуэ къы­дэ­хъулIэу къысщохъу», - жиIащ Бахрудин. 
Гъэлъэгъуэныгъэм зригъэгупсысахэр, Дагъыстэныр езы­хэм зэрацIыху лъэныкъуэр, ­ехъу­лIэныгъэ дяпэкIи яIэну зэрагуапэр къыхагъэщу зэIущIэм къыщыпсэлъащ КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщIхэу Црым Русланрэ Жылэ Анатолэрэ, су­рэтыщI, скульптор, дыщэкI Сурхайханов Ибрэхьим, ­КъБР-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Къа­ныкъуэ Жаннэ, сурэтыщI Тхьэ­зэплъыж Руслан, дагъыстэн лъэпкъым къыхэкIа, куэд щIауэ Налшык щыпсэу нэхъыжьыфI Алиев Гази-Магомед сымэ. Зэ­IущIэр къызэщIикъуэжащ, гъэ­лъэгъуэныгъэм еплъыну къы­зэхуэсахэм гъуэгугъэлъагъуэ яхуэхъуу, абы гупсэхуу теп­сэ­лъыхьащ Дагъыстэным и Лъэпкъ музейм хьэпшыпхэр хъумэнымкIэ и IэщIагъэлI нэхъыщхьэ Килдеевэ Заирэ. «Ди щэнхабзэр фыфейм пэгъунэгъущ, ди лъэпкъхэр зэкъуэшщ, - жиIащ абы. - Абы дызэрыригушхуэращ фи деж къакIуэ ­гъуэгум дыкъытезыгъэувар». Дагъыс­тэн хьэщIэхэм ди Лъэпкъ музейм тыгъэ къыхуа­щIащ дзэхум къыхэщIыкIа, 19-нэ лIэщIы­гъуэм ящIа гуэгуэн. 
Музейм и пэшым къыщы­зэ­хуэсахэр куэдрэ зэбгрыкIы­жакъым, абы щыжаIахэмрэ   ялъагъу дахагъэмрэ зыхуахь-зра­гъап­щэм ярейуэ зэманкIэ заIэ­жьэжащ. 

ИСТЭПАН  Залинэ. 

Сурэтхэр 
Къарей  Элинэ трихащ. 

Поделиться: