Унагъуэр - жылагъуэр зэтезыIыгъэщ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Жылагъуэ ­палатэм «Содружество» зыфIаща Iуэху­гъуэу иджыблагъэ щызэхашар теухуат 2024 гъэ екIуэкIыр Унагъуэм и илъэсу зэры­щы­тым. Зэхыхьэм щызэхуэсат республикэм и Жы­лагъуэ палатэм и къудамэхэу къалэ­хэмрэ районхэмрэ къыщызэрагъэпэщахэм я лIы­кIуэхэр. 

ЗэIущIэм и къыхуеджэныгъэ нэхъыщхьэу щытар «Унагъуэхэр зыгъэбыдэ хабзэ-бзып­хъэ­хэр хъумэныр - Урысейм и нобэмрэ и къэкIуэнумрэ телажьэщ» жыхуиIэрщ. 
- КъБР-м и Жылагъуэ палатэр щIэх-щIэ­хыурэ зытепсэлъыхь Iуэхугъуэхэм ящыщщ рес­публикэм демографие и лъэныкъуэкIэ щыщыIэ щытыкIэмрэ а лъэныкъуэмкIэ уна­гъуэм игъэзащIэ мыхьэнэр зыхуэдэмрэ. Бын унагъуэ зэкъуэтыр, зыщыщ лIакъуэцIэр зэ­ригъэбагъуэм и мызакъуэу, къызыхэкIа лъэпкъми зезыгъэужьщ. Ари и зы щхьэусы­гъуэщ ­унагъуэр хъумэнымрэ къыщхьэ­щыжынымкIэ лэжьыгъэу республикэм къыщ­рахьэжьэхэм щIыналъэм и унафэщIхэми ­гулъытэ хэха щIы­хуащIым, - къыхигъэщащ ­КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и тхьэмадэ Берд Хьэзрэталий, зэ­хыхьэр къыщызэIуихым. 
ЩIызэхуэса Iуэхум адэкIи тепсэлъыхьын ипэ къихуэу, Жылагъуэ палатэм и район къудамэхэм я цIэкIэ къэкIуахэм гуфIэгъуэ щIыкIэм тету иратащ, мазэ блэкIам ди къэралым ще­кIуэкIа Президент хэхыныгъэхэм кIэлъып­лъа­кIуэхэр зэрыщыхуагъэхьэзырам папщIэ, ­КъБР-м и Iэтащхьэм къахуигъэфэща фIыщIэ тхылъхэр. 
Къызэхуэсахэм я пащхьэ къыщыпсэлъащ КъБР-м лъэпкъ Iуэхухэмрэ жылагъуэ проектхэмкIэ и министерствэм жылагъуэ проект­хэмкIэ и къудамэм и унафэщI Куэцэ Эльберд. 
ХьэрычэтыщIэу щымыт зэгухьэныгъэхэм (НКО) къэралым мылъкукIэ зэрызащIигъа­къуэм и гугъу щищIым, абы къыхигъэщащ жылагъуэ зэгухьэныгъэу ди республикэм ­900-м нэблагъэ мы зэманым зэриIэр. Абыхэм хохьэ дзэ Iуэху хэхам хэтхэм защIэгъэкъуэ­нымкIэ къызэрагъэпэщахэри, щIэныгъэ щызрагъэгъуэт еджапIэхэри, спортымкIэ Iуэху­щIапIэхэри. 
- ХьэрычэтыщIэу щымыт зэгухьэныгъэх­эм ядэIэпыкъунымкIэ КъБР-м и унафэщIхэм зыхуагъэувыжа къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщщ апхуэдэхэм я лэжьыгъэр лъэпо­щхьэпоуншэу ирагъэкIуэкIын папщIэ, жылагъуэм щытыкIэ тэмэм къахузэгъэпэщыни мылъкукIэ защIэгъэкъуэни зэрыхуейр, - къыхигъэщащ Куэцэ Эльберд. 
Апхуэдэу, 2023 гъэм къриубыдэу, хьэ­ры­чэ­тыщIэу щымыт зэгухьэныгъэхэм «субсидие» жыхуаIэ дэIэпыкъуныгъэу сом мелуан 11-м щIигъу иратащ. 2024 гъэм а бжыгъэр сом ­мелуан 12-м нагъэсыну я мурадщ ар зи пщэ дэзылъхьэжахэм. Къыхэгъэщыпхъэщ, ап­хуэдиз дэIэпыкъуныгъэ зэуэ, зы илъэсым ­къриубыдэу, хьэрычэтыщIэу щымыт IуэхущIапIэхэм абы ипэ зэи зэрырамытари.
КIэлъыкIуэу зэIущIэм къыщыпсэлъащ ­КъБР-м Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм цIыхухэм гуэдзэн щIэныгъэ егъэгъуэтынымрэ гъэсэныгъэ тэмэм ябгъэ­дэлъхьэнымкIэ и къудамэм и унафэщI ­Ды­щэкI Бэллэ. Ар къытеувыIащ унагъуэхэр зэтезыIыгъэ хабзэ-бзыпхъэхэр щIыналъэм щыхъумэнымкIэ министерствэм курыт еджа­пIэхэм щригъэкIуэкI лэжьыгъэр зы­хуэдэм. 
Республикэм ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм хущIыхьэгъуэ-зыгъэпсэхугъуэр зэрырагъэкIуэкI IэмалхэмкIэ и къудамэм и унафэщI Санэ Иннэ къытеувыIащ зи пашэ ­IэнатIэр ­унагъуэхэм защIэгъэкъуэным, зегъэужьыным теухуауэ зэрадэлажьэ щIыкIэр зыхуэдэм. 
Къалэхэмрэ районхэмрэ къикIахэми къы­хагъэщащ зи гугъу ящI унэтIыныгъэмкIэ Iуэ­хугъуэ щхьэпэхэр икIи гъэщIэгъуэнхэр щIыпIэ-щIыпIэкIэрэ зэрыщрагъэкIуэкIыр.

КЪУМАХУЭ Аслъэн.
Поделиться: