Календарь событий

10 мая 2024

ЕджакIуэхэм зыкъагъэлъагъуэ

Налшык къалэм и курыт еджапIэ №9-м и еджакIуэхэм адмирал Головко Арсений и цIэр зезыхьэ фэеплъыр щаухуа зыгъэпсэхупIэм деж концерт гукъинэж щатащ, Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ Иныр къызэрыщахьрэ илъэс 79-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ.
Зэхыхьэр къызэрагъэпэщащ 1-5-нэ классхэм я еджакIуэхэм. Программэм и художественнэ унафэщIыр пэщIэдзэ классхэм я егъэджакIуэ Цэгъей Иринэщ. Концертыр къызэIузыха егъэджакIуэр къытеувыIащ махуэшхуэм и тхыдэм, абы и мыхьэнэм, Урысейм щыпсэу лъэпкъхэр сыт щыгъуи зэкъуэзыгъэувэр.

Ветераным и щIыхькIэ

СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ музейм щагъэлъагъуэ "Посвящение учителю" выставкэр. Ар къызэрагъэпэщащ КъБАССР-м щIыхь зиIэ и сурэтыщI, Хэку зауэшхуэм и ветеран Ткаченкэ Андрей къызэралъхурэ илъэси I00 зэрырикъум и щIыхькIэ.

Медаль 59-рэ къахь!

ТекIуэныгъэ Иныр къызэрахьрэ илъэс 79-рэ зэрырикъур ягъэлъапIэу кикбоксингымкIэ щIыналъэхэм я зэхьэзэхуэ ­Невинномысск къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым, Осетие Ищхъэрэ - Аланием, Краснодар, Ставрополь крайхэм, Къалмыкъым я спортсмену 500-м щIигъу.

Зэманым жьы хуэмыщI уэрэд

Абы щыгъуэ дзэм къулыкъу щыс­щIэрт, университет нэужьым армэм сраджауэ. Дагъыстэным щIыр щы­хъейри къулейсызыгъэ зыкъом къахуихьати, гузэвэгъуэ хэхуа цIыхухэм ядэIэпыкъуну кIуахэм ящыщт сэ сы­зыхэхуа частри. Нэхъыбэу дызэ­лэ­жьыр ухуэныгъэ зэхэкъутахэр зэфIэ­гъэу­вэжынырт. Дауи, пхужыIэнутэкъым дызыхуей дыхуэзэу. Жэщым дыщыжеин дгъуэтрэ ерыскъыкIэ лей къыттемыхьэмэ, къэтлъыхъуэшхуи щы­­Iэ­тэкъым. Дыкъыщыдэхуэ тIэкIу­хэм деж щхьэж и щхьэ зэрыхутегъэужт.