Календарь событий

04 мая 2024

Тэрчдэсхэр щогуфIыкI

Тэрч къалэм ухуэныгъэхэр жыджэру щекIуэкI и хьэб­лэщIэм мы гъэм щаущIынущ курыт еджапIэщIэ, еджакIуэу 820-рэ щIэхуэу. КъалэкIэм и деж абы щыхухахащ метр ­зэбгъузэнатIэу минищ. ШколыщIэр здэщытыну щIыпIэм пэгъунэгъуу сабий садитI къыщызэIуахащ икIи еджапIэр абы къахыхьэжу щытмэ, хьэблэщIэм езым и «къалэ еджапIэ цIыкIу» иIэжынущ.
 

Гъуэгу махуэ тет мафIэгур

«Жемчужина Кавказа» мафIэгур Налшык къыдыхьащ накъыгъэм и 2-м. Абы ис зыплъыхьакIуэхэм Iэмал ягъуэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрыр, Iуащхьэмахуэ зрагъэлъагъуну. 

Ди хъугъуэфIыгъуэхэм щIохъуэпс

Гъэ къэси хуэдэу, «Боевое братство» зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм и жэрдэмкIэ, ЩIы­хьым и лъэс лъагъуэм жы­гыщIэхэр щыхасащ. 

Урысейм и чемпион Шэрий Иналбэч

Мэзкуу областым хыхьэ Сколково щIэныгъэ къалэм къикIыу хъыбар гуапэ иджыблагъэ къытIэрыхьащ. Мы махуэхэм абы и «Live Арена» спорткомплексым щекIуэкIащ Урысейм бэнэкIэ хуитымкIэ и чемпионат. Абы япэ увыпIэр къыщихьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Тэрч щIыналъэм къыщалъхуа бэнакIуэ, адыгэ щIалэ Шэрий Иналбэч.

Гъунэгъу республикэм и махуэшхуэ

Накъыгъэм и 3-м КъШР-м щагъэлъапIэ Къэ­рэшей лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэр. Щыпсэу щIыналъэм лажьэ ямыIэу ирашауэ щыта къэрэшейхэм Азие Курытым илъэс 14 щрахьэкIащ. А пIалъэ гугъур иухыу, лъэпкъым и Хэкур зэригъуэтыжам и дамыгъэщ илъэс къэс республикэм ягу къыщагъэкIыж а махуэр. ­Гъунэгъу щIыналъэм и гуфIэгъуэр ядиIыгъащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек. 

Улахуэр аргуэру къаIэтынущ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Правительствэм и Унэм щригъэ­кIуэкIащ зэIущIэ щхьэпэ. КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, министерствэхэм я пашэхэр зыхэта зэхуэсым щытепсэлъыхьащ бюджет IэнатIэм Iутхэм я улахуэм иджыри проценти 10-кIэ зэрыхагъэхъуэнум. 

Егъэджэныгъэм и мардэщIэхэм хуокIуэ

Ди республикэм лэжьыгъэ IуэхукIэ дыгъуасэ къэкIуащ УФ-м егъэджэныгъэмкIэ и министр Кравцов Сергей. КъБР-м и унафэщIхэр и гъусэу хьэщIэ лъапIэр щыIащ ди щIыналъэм и еджапIэ нэхъыжьхэм ящыщу Дзэлыкъуэ районым хыхьэ Сэрмакъ къуажэм дэт курыт школ №1-м. 

Музейм и накъыгъэ гъэлъэгъуэныгъэхэр

КъБР-м и Лъэпкъ музейм и пэшхэм зэуэ выставкэ зыбжанэ щагъэлъагъуэ: «Монументаль­ный Нальчик», «Музыка танца», аэроклубыр Налшык къы­зэ­рыщызэIуахрэ илъэс 90 зэ­ры­рикъум теухуар.