Гъунэгъу республикэм и махуэшхуэ

Накъыгъэм и 3-м КъШР-м щагъэлъапIэ Къэ­рэшей лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэр. Щыпсэу щIыналъэм лажьэ ямыIэу ирашауэ щыта къэрэшейхэм Азие Курытым илъэс 14 щрахьэкIащ. А пIалъэ гугъур иухыу, лъэпкъым и Хэкур зэригъуэтыжам и дамыгъэщ илъэс къэс республикэм ягу къыщагъэкIыж а махуэр. ­Гъунэгъу щIыналъэм и гуфIэгъуэр ядиIыгъащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек. 

КъШР-м и УнафэщI Темрезов Рашид Бориспий  и къуэм хъуэхъукIэ зыщыхуигъазэм, КIуэкIуэ Казбек и телеграм-каналым иритхащ: 
«СигукIи си псэкIи Къэрэшей-Шэрджэс ­Рес­публикэм и УнафэщI Темрезов Рашиди ди ­къуэш республикэм и цIыхубэми Къэрэшей лъэп­къым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэмкIэ со­хъуэхъу. 
Къэрэшейхэм къаруушхуэ, бэшэчагъ, псэукIэ  ­къару зэрабгъэдэлъым и дамыгъэ хъуащ мы махуэшхуэр. Лажьэ ямыIэу Хэкум зэрыраша бэ­лы­хьым зрырамыгъэщIыкIыу къызэрагъэ­зэжыфар абы и щыхьэтщ, блэкIа илъэсхэм езы лъэпкъри бжыгъэкIэ нэхъыбэ, нэхъ лъэрызехьэ ящIащ. 
Нобэ ди нэгум щIокI республикэм и цIыхубэ гъа­щIэри, и экономикэри зэрефIакIуэр, абы щыпсэу цIыхухэр фIэщхъуныгъэкIи гупсы­сэ­кIэкIи ипэкIэ зэрыкIуатэр. И блэкIар гугъуми, къэ­рэшей лъэп­къым дызэрыт зэманым щIэгъэхуэбжьауэ зеужь, Урысейм хиубыдэ адрей щIыналъэхэм фIыкIэ ­къахэщу, пщэдейрей махуэм зыхузэрагъэпэщ, псоми ди зэхуэдэ Хэкушхуэр нэхъ лъэщ икIи нэхъ быдэ ящIыным толажьэ. 
Къэрэшей-Шэрджэсым ехъулIэныгъэрэ зыузэ­щIы­ныгъэрэ яIэну сохъуэхъу». 
ЧЭРИМ Марианнэ. 

Поделиться:

Читать также: